Page 1

1

Februar 2013 nr.

LCCN-jubilæum 2013 – De første missionærer fejret Side 5

Sammen for fred og udvikling i en uroplaget region Side 6-7

Tema:

Styrkelse af lederskab Teologisk førstehjælp i Sierra Leones regnskov Side 9

1


2 Kort nyt

I ØVRIGT At forvalte ret...

Mission Afrika, nr. 1 2013

De virkelige helte Af Mette og Alex Bjergbæk Klausen, missionærer

bejde i Nigeria mod et helt livs engagement?

i Nigeria og Sierra Leone. Følg deres oplevelser

Mit arbejde ville aldrig kunne lade sig gøre,

og overvejelser på www.missionafrika.dk/blogs

hvis ikke det er fordi, der faktisk findes men-

Sidste år var jeg sammen med andre præ-

nesker, som tænker ud over sig selv. Men-

ster på besøg i Zambia. Et af stederne, vi

nesker, som måske kun sjældent har været

besøgte, var et industrielt anlæg langt ude i

uden for landets grænser, men som alligevel

en skov. Her er firmaet Denison i gang med

tager missionsbefalingens ord alvorligt.

prøveboringer efter uran. Firmaet håber snart at starte en mine her. Det er dog ikke

Verdensmissionen begynder lokalt. Den kan

uden problemer, for der er landsbyer i om-

faktisk begynde i det mest ubarmhjertige og

rådet, der skal flyttes, og miljømæssige ting

vindomsuste landskab, hvor træerne hæl-

at tage højde for, men lederne forsikrede os

der mod øst, og sand er noget, man får i øj-

om, at det gjorde de på bedste vis.

nene. Forunderligt. Når jeg læser historiske bøger om mission, så bliver disse virkelige

Senere på dagen mødte vi en flok kvinder

helte sjældent omtalt. Historien skrives med

ved en brønd, som fortalte en helt anden

udgangspunkt i store og højtidelige møder, hvor kirker og foreninger klapper hinanden

historie. Firmaet lod resterne fra prøveboringerne i området ligge og flyde, og nu

Et fast håndtryk og øjne som fasthol-

på skuldrene, idet de underskriver de er-

blev deres dyr syge og fødte deres afkom

der mit blik. ”Tak” siger den ældre

klæringer, som skal udgøre kernen i deres

for tidligt. Firmaet holdt ikke, hvad de havde

herre, ”det er nu godt, at der stadig er

mission.

lovet. Hvem er det så, der står bag Denison?

nogen, som rejser ud”.

Men hvor er manden fra de vestjyske marker? Det er ikke hans historie, vi fortæller. Vi

Vi blev flove, da vi hørte, at der også står skandinaviske investeringer bag. Det er må-

Han holder hånden fast lidt længere og lidt

fortæller historierne om missionærer, som

ske vores pensionsindbetalinger, der vokser

hårdere end ventet – som om han prøver at

kæmper mod malaria og tyfus, kobraslan-

i kraft af Denisons minedrift?

klemme ordene ind i mig. Det er en ru hånd,

ger og harmattanstorme. Nogle rejste ud og

som er mærket af hårdt arbejde. Formentlig

kom aldrig tilbage, andre vendte hjem, men

Når udenlandske firmaer får så let spil i afri-

en landmand. En af dem, som har kæmpet

havde stadig hjertet i Afrika. Der var dem,

kanske lande, har det blandt andet med ret-

et langt liv med de sandede vestjyske jorde.

som var begejstrede og kunne fortælle med

ten til jord at gøre. Traditionelt er der ikke

Der er ingen tvivl om, at manden mener de

varme, og dem som desillusionerede valgte

skøder på jorden, som i stedet administre-

ord, han siger. Han er ikke ude på at blive

at holde sig tilbage og kun ønskede at glem-

res af den lokale høvding. Men i Zambia og

hørt eller set af nogen, men ønsker blot di-

me. Missionens historie er fortalt på samme

andre afrikanske lande kan staten gå ind

skret at udtrykke sin taknemmelighed, mens

måde som Apostlenes Gerninger beskriver

og blande sig, og udenlandske selskaber er

andre rejser sig fra bordene og bevæger sig

Paulus’ mission. Men hvad ville Paulus’ mis-

meget dygtige til at overtale politiske ledere

ud af det lille lokale. Damerne skramler med

sion have været uden de menigheder, som

til at sælge jorden. Det ender med, at fattige

det brugte service. Omsider giver han slip

kunne gribe ham, når han faldt, sørge for

mennesker en dag får besked på at flytte fra

på min hånd.

ham, når han var syg eller i fængsel.

den fædrene jord. Hvem vil tale deres sag?

Duperet og beæret står jeg tilbage, og alli-

Der

gevel kan jeg ikke lade være med at tænke:

der os fast og forankrer os lokalt. De

er

brug

for

hænder,

som

hol-

Kirker i Zambia gør meget for at hjælpe. Kir-

Hvem er jeg overhovedet til at modtage

er missionens virkelige helte!

kerne i Afrika har en vigtig rolle at spille for

hans taknemmelighed? Hvad er tre års ar-

(forkortet af red.)

en god samfundsudvikling, men de har brug for partnere. De har brug for, at også vi bak-

Formand: Sognepræst Thomas Hansen

ker dem op. De har brug for, at vi i den rige del af verden holder op med at give med

Generalsekretær: Kristian R. Skovmose, tlf. 8672 5050 Mission Afrika, Folkekirkelig Mission i Afrika, er et dansk missionsselskab, stiftet i 1911.

Redaktion: Maria Haahr (ansv.), tlf. 8672 5050

med den anden hånd.

Motto: “Trofast er han, som kalder jer, han vil også gøre det.” 1 Thess. 5,24

Tryk: Videbæk Bogtrykkeri, Videbæk

Thomas Hansen

Udgiver: Mission Afrika • Lyseng Allé 15A

Fotos: Hvor intet andet er anført, er fotos taget af Mission Afrikas medarbejdere.

Formand for Mission Afrika

8270 Højbjerg • tlf.: 8672 5050 • ISSN 1399-1159

Forsidefoto: Pastor Francois og første vicepræsident i

Mail: ma@missionafrika.dk • www.missionafrika.dk

EFLC Haman Abraham foran byggeriet af den nye kirke i

den ene hånd, men blot tager endnu mere

Giro: 640 7293 • Bank: Reg. nr. 5061 konto 1060018

Layout: Orla F. Møller, tlf. 3115 4890 Oplag: 8500. Næste nr. udkommer i uge 13-2013

Garoua, Cameroun. Foto: Maria Haahr.


3 Visionens mål

Mission Afrika, nr. 1 2013

Styrkelse af lederskab Ledere og ledelse kan være mange ting og have mange former. Men der hersker ingen tvivl om, at ledere og ledelse er vigtigt overalt. Af Kristian R. Skovmose, generalsekretær for Mission Afrika

Mange slags ledere I internetleksikonet Wikipedia står: ”Leder har flere betydninger: Leder – en person, som står i spidsen for og leder andre gennem ledelse. Holdleder – en person, som leder en gruppe eller hold. Ledelse – betegner den administrative, styrende del af en leders arbejde”. Ledere er vigtige i familier, lokalsamfund, lande, sportshold, organisationer og kirker. En leder er ikke kun lig en topleder. I kirker har alle fra ungdomsleder, menighedsrådsmedlem, evangelist, kateket, præst, provst, biskop og evt. ærkebiskop hver deres lederopgave. I Bibelen finder vi billedet med fårene, der har brug for en hyrde, f.eks. i Mattæus 9,36, men det beskrives også, at nådegaverne, det vil sige ansvaret

civilingeniør, geologi, mikrobiologi, revision,

og lederopgaverne, er mange, f.eks. i Ro-

informationsteknologi, musik, kursus i be-

merbrevet 12,4.

skæftigelseslovgivning,

medieproduktion,

Johnson Mbillah, leder af PROCMURA, understreger en pointe ved paneldebatten ved den nyligt afholdte dialogkonference i Cameroun.

statskundskab, offentlig administration og

Bibel og skoletaske

tekniker. De mange forskellige fag vidner om

muslimer, er det for at uddanne og styrke

I missionshistorien har ”Bibel og skoletaske”

en bred prioritering hos partnerne, når de

religiøse ledere til at arbejde for fred og fre-

ofte fulgtes. Frem af skoleindsatsen vok-

søger om stipendier, og mange behov, der

delig sameksistens, så der er grundlag for

sede kommende ledere i kirke og samfund.

skal dækkes.

forbedring af menneskers liv. Styrkelse af lederskab er afgørende for kir-

Grunduddannelse, som også er et af FN’s 2015-mål, var fundamentet for uddannelse

Udsendte undervisere

af lokale lærere, sundhedspersonale og ad-

Styrkelse af lederskab sker også gennem

ministratorer, som har bidraget til at forbed-

udsendelse af medarbejdere til f.eks. teolo-

re livsmulighederne. Gennem uddannelse

gisk uddannelse af præster og præstekoner

voksede kvalificerede kirkeledere frem.

på Det Teologiske College (TCNN) i Jos, Nigeria, eller i det nye projekt med teologisk

kevækst og samfundsudvikling.

Tro som ringe i vandet I denne sæson af bladet sætter vi fokus på de seks mål i Mission Afrikas vision:

Stipendier

førstehjælæp til Det Anglikanske Stift i Bo,

Mission Afrika sikrer gennem gavmildhed

Sierra Leone. Pædagogisk fornyelse såvel

fra givere og indtægter skabt af engage-

som døveuddannelse rettet mod lærere er

rede genbrugsmedarbejdere uddannelses-

andre eksempler.

- Evangelisation

få en ledende opgave i Afrika. I 2012 fulgte

Dialog

- Forkyndelse og oplæring (nr. 5 2012)

de studerende disse studier: Medicin, jor-

Når der i samarbejde med dialogorgani-

- Styrkelse af lederskab (nr. 1 2013)

demoder, økonomi, landbrugsøkonomi/tek-

sationen PROCMURA holdes konferencer

- Forbedrede levevilkår

nologi, afgrødeproduktion, teologi, arkitekt,

med fokus på forholdet mellem kristne og

- Omsorg for nødlidende (nr. 6 2012)

- Menighedsplantning

stipendier til adskillige mennesker, som vil


4 Stort og Småt

Mission Afrika, nr. 1 2013

Tak for 10 år

Tak til to ildsjæle Kirstine Andersen og Anna Grethe Møller

Efter ti års ansættelse med tilknytning til Mis-

har begge valgt at stoppe i Mission Afrikas

sion Afrika og SAT-7 fratræder Mette og Axel

bestyrelse.

Schmidt henholdsvis 31.1.2013 og 31.3.2013.

Kirstine Ander-

Axel fratræder for at gå på pension, mens

sen blev valgt

Mette har fået ansættelse som konsulent

ind i Sudanmissi-

hos Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling.

onens bestyrelse

Mission Afrika siger mange tak for indsatsen

så langt tilbage

for SAT-7 på Cypern, hvor økonomistyring og

som 2003.

projektstyring har været hovedopgaverne.

Anna Grethe

De bedste ønsker for fremtiden og Guds velsignelse!

/krs

Kirstine

Møller blev valgt ind i 2007.

Anne Mie Skak Johansen

Tak for indsatsen Michael K. Chri-

Michael

Begge har bidraget til bestyrel-

Anna Grethe

sesarbejdet med dygtighed og

stensen fratråd-

grundighed og

te med udgan-

et kæmpe stort

gen af november

engagement.

Nyt bestyrelsesmedlem

2012

stillingen

Fra Mission

som

bogholder

Velkommen til Anne Mie Skak Johan-

hos Mission Afri-

lyde en stor tak

son som nyt bestyrelsesmedlem, kon-

ka. Michael har

til de to for deres indsats.

gevalgt af bestyrelsen. Hun præsente-

været

Thomas Hansen, bestyrelsesformand

rer her sig selv:

der for Mission

boghol-

Afrika skal der

Afrika dels på fælleskontoret i Ydre Missions Jeg er 46 år gammel og gift med Leif Johan-

Hus dels på sekretariatet i Aarhus. Pga. om-

son. Vi bor i Odder, og familien tæller også

strukturering og udlicitering af økonomiop-

seks børn, fire halvvoksne og to små pleje-

gaver er stillingen nedlagt. Mission Afrika

børn. De sidste 11 år har jeg været præst

takker mange gange for indsatsen som bog-

og har desuden arbejdet med organisati-

holder, IT-kyndig og meget andet.

onsopbygning i Dansk Oase. Den drivende

De bedste ønsker for fremtiden og Guds vel-

kraft bag arbejdet er en længsel efter, at de

signelse! /krs

gode nyheder om Jesus skal nå så mange som muligt og bringe helhed og genopretfor Afrika startede, da vi som familie tog

Bestyrelsesvalg

orlov og rejste rundt i Østafrika i et halvt år.

Mission Afrikas repræsentantskabs-

Det farverige kontinent og menneskene dér,

møde afholdes den 14. september

med alle velsignelserne men også de mange

2013 på Diakonhøjskolen i Højbjerg

udtrådt. Valgperioden mangler endnu to

udfordringer, brændte sig fast i hjertet.

ved Aarhus i forbindelse med årsmø-

år.

Jeg glæder mig til at være med i Missions

det. Der skal i år vælges tre repræ-

Kandidater til bestyrelsen kan opstilles af

Afrikas arbejde.

sentanter til bestyrelsen.

repræsentantskabet og skal have mindst

telse til ånd, sjæl og legeme. Min passion

Formand Thomas Hansen

10 stillere, som i 2012 har støttet med

Sælg lodsedler for Afrika Lodsedlerne til støtte for kirkernes missionsarbejde kan købes og sælges 15.marts-15. maj 2013. Lodsedler kan bestilles på tlf. 8672 5050 og købes i mange genbrugsbutikker.

Thomas Hansen (formand) er på valg, da

mindst 1000 kr. Navn og stillerliste ind-

valgperioden udløber. Han modtager gen-

sendes til sekretariatet senest 1. maj.

valg.

1. maj er også fristen for indsendelse af

Anna Grethe Møller er af personlige

forslag, der ønskes behandlet på repræ-

grunds udtrådt og genopstiller ikke. Valg-

sentantskabsmødet. Forslag skal lige-

perioden udløber.

ledes være underskrevet af mindst 10

Kirstine Andersen er af personlige grunde

medlemmer af repræsentantskabet.


5 Mission Afrika, nr. 1 2013

Jubilæumsfejring 2013

En 100 år gammel hemmelighed afsløret Niels H. Brønnums lægeuddannelse blev muliggjort af en anonym

Et reb af mange garn

donor. Kun få vidste, hvem det var. Gerda Ahlgren Sørensen fra Aalborg var imidlertid mødt op og kunne fortælle, at det var hendes morfar, Hans Søren-

Af Maria Haahr, supporterkoordinator

sen, der stod bag donationen. Han var

100-års dagen for udsendelsen af de

Der var dem, der stod i spidsen, markerede

en personlig ven af Anton Pedersen og

første missionærer for Mission Afrika,

sig og førte an. Uden inspirationen fra mis-

trådte til, da han hørte om behovet for

daværende Dansk Forenet Sudan Mis-

sionskonferencen i Edinburgh 1910, sogne-

at skaffe penge.

sion, blev fejret med festgudstjeneste

præst Anton Pedersens visioner og evne

Hans Sørensen døde selv i 1918 af den

og jubilæumsarrangement i Aalborg 6.

til at samle mennesker omkring sig eller de

spanske syge og nåede derfor kun at

januar 2013. En dag med fokus på de

første missionærers offervilje og mod til at

følge med i missionens første år, men

mange mennesker, som dengang såvel

begive sig ud i det ukendte, ville missionen

Gerda fortæller, at historien om dona-

som i dag udgør det fundament, som

aldrig være startet, det er der ingen tvivl om.

tionen har været en del af familiehisto-

missionen bygger på.

Men, som Mogens Jensen understregede,

rien. Dengang ønskede Hans Sørensen

ville det heller ikke være sket uden forbøn

at være anonym, men Gerda mente, at

Indtrykkene er mange efter sådan en dag og

og økonomisk og praktisk opbakning fra en

tiden nu var kommet til at kaste lys over

vil uden tvivl være forskellige alt afhængig

lang række mennesker, der – uden at have

denne del af historien.

af, hvem man spørger: For dem, der kendte

nogen form for garantier for, hvad anstren-

pionérmissionær Niels Brønnum eller andre

gelserne ville føre til – trådte til og bakkede

af missionens grundlæggere, bød dagen på

op. En inspirerende historie at tage med sig

mulighed for mindes de store personlighe-

– også når nu-

der. Andre kunne huske tilbage på egne op-

tidens reb skal

levelser som missionærer i Nigeria. For mig

slås.

står fortællingen om og oplevelsen af missionens mange fædre og mødre, søstre og brødre stærkest tilbage. Mogens Jensen, dr.theol., holdt et medrivende foredrag om de mennesker, der spillede hovedrollerne i de første år. Han brugte billedet om, at akkurat som der skal flere garn til at slå et stærkt reb, var der også mange mennesker, der med hver deres evner, talenter og personligheder gjorde dannelsen af Dansk Forenet Sudan Mission og udsendelsen af de første missionærer mulig. Den minderige dag, hvor mange brikker blev samlet og tråde tvundet var arrangeret af Mission Afrikas historieudvalg, særligt Kaj Moslev, Thure Krarup og Vagn Ove Høgild samt lokale frivillige.


6 Styrkelse af lederskab

Mission Afrika, nr. 1 2013

Sammen for fred og udvikling i en uroplaget region

Fakta Dialogkonferencen i Maroua fandt sted den 6-10. januar og var arrangeret af Mission Afrika, PROCMURA, Den Lutherske Brødrekirke i Cameroun og Kirkerådet i Cameroun. Konferencen bygger på gode erfaringer fra en lignende konference, som blev afholdt i Addis Abeba sidste år med fokus på den engelsktalende del af Afrika. Konferencen er støttet af Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling.

Støt dialogarbejdet i PROCMURA. Overfør beløb til bankkonto: 5061 1060018, mrk. 3021

Af Arngeir Langås, koordinator for kristen-mus-

lamistiske grupper havde taget kontrol over

Cameroun, et land som er kendt for kristne

limske relationer og medarrangør af konferencen

nordlige dele af landet, blev der bygget op til

og muslimers fredelige sameksistens.

krig. Er krig ikke den sidste løsning? Kan den

Konferencen blev indledt med oplæg fra de

I starten af januar mødtes 70 kristne

undgås? Efter konferencens slut kom svaret;

forskellige lande, hvor deltagerne gav en

og muslimske ledere fra 12 vest- og

krigen begyndte den 11. januar.

status på de kristen-muslimske relationer i

centralafrikanske lande til dialogkon-

Konferencen blev afholdt i Maroua, som lig-

deres lande. Derefter fulgte flere foredrag

ference i Maroua i Cameroun under

ger tæt på Nigeria og Tchad. Guvernøren

blandt andet fra PROCMURA’s leder John-

overskriften ”Fred og Udvikling”.

fortalte om den problematiske situation i

son Mbillah med fokus på, hvor religiøse le-

Nordnigeria. Når terrorgruppen Boko Haram

dere kan påvirke samfundsudviklingen i en

Sahelregionen er turbulent, og det kunne

hærger, flygter folk over grænsen til Came-

positiv retning og være med til at fremme

man også mærke til konferencen. Imamen,

roun. Et tydeligt eksempel på, at uroligheder

freden. I pauserne havde deltagerne rige

som var tilmeldt fra Den Centralafrikanske

i et land kan sprede sig til et andet, og der

muligheder for at snakke med hinanden på

Republik, kunne ikke komme, fordi han blev

derfor er brug for en fælles indsats for fred.

kryds og tværs af religioner og lande, og emner som teologi, fred, konkrete erfaringer og

bedt om at være med til fredsforhandlingerne i Gabon, som foregik, efter at oprø-

Hvordan påvirker vi udviklingen

rere havde taget kontrol over store dele af

Ved åbningsceremonien gav flere talere ud-

landet. Mali var også repræsenteret, og rap-

tryk for, at initiativet kommer lige i rette tid,

En anden vigtig del af konferencen var ar-

porterne derfra vakte bekymring. Efter at is-

og at det er godt, at konferencen holdes i

bejdet i landegrupper, hvor deltagerne plan-

politik blev drøftet.


7 Styrkelse af lederskab

Mission Afrika, nr. 1 2013

Bearbejdet fra Google Earth

Jean de Dieu Dembele: Fra Mali, sekretær i den katolske kirke i Vestafrika.

”Situationen er meget anspændt. De kristne i Mali er

NIGER

urolige, men det er der også slet ikke alle muslimer er glade for det, der sker i nord. De er,

BURKINA FASO BENIN TOGO

ligesom de kristne, bekymrede for at blive udsat for vold. Et møde som dette i Maroua,

TCHAD

MALI

mange muslimer, der er. For

SENEGAL

hvor kristne og muslimer

GUINEA

CENTRALAFRIKA CAMEROUN

mødes, vil kunne skabe en

RWANDA > D.R. CONGO

platform for at forkynde fred.”

Robert Goyek: Præsident for Den Lutherske Brødrekirke i Cameroun (EFLC) og Kirkerådet i Cameroun.

”Denne konference har afgørende betyd-

Boris Yakoubou:

ning for Cameroun, for trossamfundene,

Fra Den Centralafrikanske Republik, professor i Bangui.

for imamer og præster, kristne og musli-

”Alle ved konferencen har for-

breville i Gabon. Jeg synes,

mer, katolikker og protestanter. Vi har mødt

stået, at vi alle har brug for en

at en løsning bør være ba-

hinanden og snakket om de kristne og

vis grad af solidaritet for at ud-

seret på enighed mellem de

muslimske værdier, når det drejer sig om

vikle et broderskab for at kunne

to parter i konflikten, men

fred og udvikling i samfundet. Vi har snak-

styrke freden til gavn for ud-

det internationale samfund,

ket om tolerance, om at være autentiske

viklingen i vores lande. I Den

hvad enten de er kristne

troende, så man kan handle ud fra sine

Centralafrikanske Republik er vi

eller muslimer, må gerne

værdier og være til nytte for sin næste i

havnet i en politisk-militær kon-

bede for fred. Ikke kun for

modsætning til at være en fare for andre.

flikt. Regionens statsledere og

Centralafrika, men for alle

Troens værdier lærer os at se den anden

parterne i konflikten er i disse

de lande i Afrika, som i dag

som lige så værdifuld som os selv.”

dage til fredsforhandlinger i Li-

befinder sig i konflikter.”

lagde, hvordan de i deres hjemlande kan

Konferencens kvinder lægger i udtalelsen

de for at promovere ideerne om kristne og

arbejde videre efter konferencen. Nogle

også vægt på de fremskridt i kvinders po-

muslimers fælles mulighed for at arbejde for

steder er samarbejdet mellem religionerne

litiske deltagelse, som er sket indtil nu, og

fred. Samtidig fordømmer de alle forsøg på

veletableret, mens det i andre lande er nyt

opfordrer til, at kvinder i endnu højere grad

at misbruge religion til politiske, økonomiske

og endnu mangler at finde en god form.

involveres i fredsforhandlinger og i udvikling

eller personlige formål. Deltagerne sendte

af religions- og samfundslivet. Kvinderne

endvidere en direkte fredsappel til delta-

Kvindeerklæring fordømmer undertrykkelse

forpligter sig også til selv at arbejde for kvin-

gerne i de igangværende fredsforhandlinger

ders aktive, positive involvering i samfunds-

om Den Centralafrikanske Republik. Det ser

Konferencens kvindelige deltagere kom

livet og helt konkret til at skabe et netværk

ud, som om man på den korte bane blev

med en fælles udtalelse i slutningen af

af kristne og muslimske kvinder med fokus

bønhørt, for den 11. januar blev en fredsaf-

konferencen. Et vigtigt punkt heri er under-

på at fremme PROCMURA’s idealer om krist-

tale annonceret.

stregningen af, at både islam og kristendom

ne og muslimers konstruktive involvering i

Deltagerne rejste hjem med nye relationer,

i deres rigtige fortolkninger fuldt ud aner-

fred og udvikling.

viden og kontakter, og PROCMURA’s generalsekretær Johnson Mbillah fortæller, at der

kender kvinders betydning i samfundet. Derfor fordømmer erklæringen kulturelle

De næste skridt mod fred

i 2013 er planlagt lignende konferencer på

praksisser, eksempelvis omskæring, som

Konferencedeltagerne udsendte ligeledes

landeniveau i Cameroun, Tchad, Centralafri-

krænker kvinder, og tager afstand fra men-

en fælles erklæring, hvori de forpligter sig til

ka og DR Congo. Konferencen er slut, men

neskehandel og voldtægt.

at være forbilleder i fredsarbejdet og arbej-

arbejdet fortsætter!


8 Styrkelse af lederskab

Mission Afrika, nr. 1 2013

Mennesker vil lære mere Af Maria Haahr, supporterkoordinator

Uddannelse er vejen til bedre ledere på alle niveauer i kirken. Det er det klare svar fra Isaiah Lerum, biskop for Bonotem Stift og stedfortræder for ærkebiskop Nemuel Babba, og pastor Timawus Linus, leder for evangelistafdelingen, når man spørger, hvad en stor kirke som Kristi Lutherske Kirke i Nigeria (LCCN) gør for at styrke sine ledere. Mødet med den lokale evangelist er for

ifølge Lerum især er en stor fordel for de

mange mennesker det første møde med

evangelister, der skal arbejde i områder,

LCCN, og derfor er dygtige evangelister af-

hvor disse religioner er i flertal.

gørende for den markante vækst, som kirEfter uddannelsen bliver evangelisterne pla-

ken har oplevet i de senere år.

ceret i de menigheder, som de nu skal lede.

Klædt på til jobbet

Det betyder dog ikke slut på uddannelsen,

Biskop Lerum fortæller, at processen med

for Timawus fortæller, at mere end 60 % af

at finde nye evangelister starter med an-

evangelisterne har gennemført et videre-

noncering i kirkerne og en eksamen for alle

gående kursus for evangelister, og flere er i

ansøgere. De bedste

sen her tager 2-3 år.

“Der er stort potentiale i at give præsterne bedre muligheder for at kommunikere og holde sig opdateret gennem IT.”

Fokus er naturligvis

Timawus Linus

kommer derefter til en af LCCN’s ti bibelskoler. Uddannel-

gang med at tage en diplomuddannelse i teologi. Hvert år arrangerer kirken et seminar for evangelisterne og de-

på bibelkundskab og viden om kristendommen, men praktisk

res ægtefæller, og her er man som noget nyt

forberedelse til evangelistjobbet er ligele-

begyndt at lægge større vægt på sundhed,

des en del af pensum. Islam og traditionelle

især forebyggelse og behandling af malaria

religioner er også på skoleskemaet, hvilket

og hiv/aids, og miljøbeskyttelse.

Biskop Isaiah Lerum

Kirken lægger også vægt på at have velud-

for går mange ifølge Lerum efter et bedre

dannede præster, og Timawus peger på

lønnet job end at være evangelist. Der er

brugen af computere og internettet som et

dog stadig mennesker, der brænder for at

vigtigt fokusområde. Kun ganske få præster

være evangelister uanset lønnens størrelse.

bruger teknologiens muligheder i dag, men

Det er dem, der sidder på bibelskolernes

der er ifølge ham stort potentiale i at give

bænke, og dem, der senere står i forreste

præsterne bedre muligheder for at kommu-

række, når kirken går ud i nye områder.

nikere og holde sig opdateret gennem IT. Lerum fremhæver også Mission Afrikas sti-

Evangelist staves i-l-d-s-j-æ-l

pendieprogram som et vigtigt led i proces-

Økonomien er en stor udfordring for LCCN’s

sen med at styrke kirkens ledere, og han hå-

uddannelsesbestræbelser. Timawus fortæl-

ber meget, at dette program kan fortsætte.

ler, at det kan være svært at få folk til at

På samme vis fortæller Timawus, at opbak-

forstå den fulde værdi af uddannelsen, og

ningen til uddannelsen af evangelister bliver

derfor er det også svært at få dem til at be-

værdsat meget. Han håber, at LCCN og part-

tale for mad, materialer og transport, især

nerne også i fremtiden kan være sammen

når regeringens og internationale organisa-

om at organisere kapacitetsopbygning, for

tioners workshops er gratis.

som han afslutningsvis siger:

Mange nigerianere lever i fattigdom, og der-

- Mennesker har et ønske om at lære mere.

Pastor Timawus Linus


9 Styrkelse af lederskab

Mission Afrika, nr. 1 2013

Af Mette og Alex Bjergbæk Klausen, missionærer i Bo, Sierra Leone

Det er nu ca. ét år siden, vi første gang satte foden på Sierra Leones grund. Officielt var vi turister. Uofficielt var det en anden historie: Vi var ved at afslutte vores arbejde med undervisning af nye præster i Nigeria og skulle undersøge, om vore evner kunne passe til kirkens behov i Sierra Leone.

Støt det nye projekt ”Teologisk Førstehjælp”. Overfør beløb til bank: 5061 1060018, mrk. 3020

Teologisk førstehjælp i Sierra Leones regnskov Der er stor præstemangel i Sierra Leone, og

her udkommer, vil vi

Den Anglikanske Kirke i Bo Stift har efterlyst

derfor være rejst til

teologer til undervisning. Efter borgerkrigen

Sierra Leone igen for

i 1992-2002 har kirken været optaget af ar-

gennem de næste tre

bejdet for fred og forsoning, men den har

år at hjælpe med teo-

ikke haft overskud til også at uddanne nye

logisk førstehjælp.

Biskop Tucker på vej til landsby

præster til at tage over, hvilket har rejst et akut behov.

I regnskoven Bo Stift er stort og

På hemmelig mission

ufremkommeligt. Det

Biskop Emmanuel Tucker var naturligvis

består mest af regn-

indviet i planerne med vores rejse, og han

skov med dårlige veje,

sendte os rundt i hele stiftet for at præsen-

stier og floder, så det er svært at rejse læn-

vise og udlevere bøger, så de studerende

tere kirken. Det viste sig, at vores ”hemme-

gere ud end til hovedbyerne. Det betyder

selv kan læse videre, til vi kommer igen. På

lige mission” for længst var alment kendt,

også, at det er svært for vores kommende

den måde håber vi at højne niveauet blandt

og at rekognosceringsturen i virkeligheden

studerende at komme til byen Bo. Sammen

de lægfolk, der i praksis fungerer som præ-

var et salgsfremstød! Alle mødte os med

med vores sierraleonske kollega må vi skabe

ster, så de bedre kan varetage opgaven og

stor venlighed og klar tale om behovet for

et mobilt præsteseminar, som kan rykke ud

styrke kirkerne, selv langt ude i regnskoven,

netop vores hjælp. Præstemanglen betyder,

og møde de studerende på halvvejen for-

hvor almindelig undervisning ikke kan nå ud.

at præsterne har ansvaret for mange kirker

skellige steder i stiftet. Det mobile seminar

Det er teologisk førstehjælp i bogstaveligste

og derfor er nødt til at udnævne lægfolk,

skal besøge stederne efter tur og der under-

forstand.

der ikke er uddannet hertil, til at varetage opgaverne. Dette kald på teologisk hjælp var svært at sidde overhørigt! Når bladet

En fyldt Fonnesbæk Kirke sendte Mette og Alex Bjergbæk Klausen godt af sted mod nye opgaver med teologisk førstehjælp i Sierra Leone ved udsendelsesgudstjenesten d. 13. januar.


10 Unge danskere i Afrika

Mission Afrika, nr. 1 2013

Malene Holm låner lige en præstestuderendes motorcykel...

Hverken godt eller skidt – bare anderledes

Volontørforedrag Helene og Malene er nu i fuld gang med anden del af deres tid som provstivolontører for Thisted, Morsø og Sydthy Provstier, hvor de rejser rundt og for-

Af Helene Michaelsen og Malene Holm, volontører ved præsteskolen i Kaéle, Cameroun

tæller om deres oplevelser i Cameroun.

Det begynder at gå op for os, at den irriterende sætning fra volontørkurset var til for andet end at gå os på nerverne. Det er hverken godt eller skidt, det er bare

Helene fortæller, at de er kommet godt

anderledes.

i gang og glæder sig til at holde oplæg for konfirmander, menigheder, skole-

Selv om de præstestuderende, vi undervi-

i Danmark er undertrykte. Den sætning var

klasser, genbrugsbutikker og frivillige

ser, klager over lav løn, dårlige arbejdsvilkår

virkelig en øjenåbner. Derhjemme taler vi al-

foreninger i de næste tre måneder.

og alt for mange munde at mætte, og vi kla-

tid om, at kvinderne i Afrika er undertrykte,

ger over dårlig hygiejne og en elendig be-

men det er de altså ikke, det er mændene i

handling af børn, dyr og miljø, er Cameroun

Europa, der bliver jokket på. Og det samme

et fuldkomment fantastisk sted. Man går i

kan man jo sige om alle punkterne: ja, der er

det tempo, man selv føler for. I dag kom vi til

ulækkert i Afrika, men i Danmark kan man til

at snakke om, at det at gå bag en mand fra

gengæld ikke slå en skid, uden alle kan lugte

Cameroun føles omtrent, som når man kø-

den. Ja, i Cameroun skal man kæmpe for at

rer bag en traktor på en hovedvej i Danmark,

få mad på bordet, til gengæld ved man, hvad

alt for langsomt! Men man imponeres over

der er i maden, når den endeligt står der.

at folk, trods det meget afslappede tempo,

Her dræber man nemlig selv sit kød, og hvis

når det meste af det, de skal. I Europa bru-

man ikke selv dyrker sine grøntsager, køber

ger vi meget tid på at spare tid, men afrika-

man dem af en, der gør. Cameroun er altså

når vi ser folk komme kørende uden hjelm,

nerne har luret den, der er altid en dag igen

slet ikke spor skidt, det er bare meget an-

fire mand på en motorcykel med en ko bag

i morgen. Vi synes, vores fransklærer fik det

derledes.

på – ”det skal man slet ikke tænke over, det

formuleret så fint, da han sagde, at mænd

Og det prøver vi så at huske hinanden på,

er bare anderledes”.

Malene Holm og Helene Michaelsen


11 Genbrug

Mission Afrika, nr. 1 2013

Sammenhold førte til fremgang MI

På toppen af Danmark i Skagen ligger ”d’IN Genbrug”. Det

A

er Mission Afrikas nordligste genbrugsbutik. En lille butik,

SSION AFRIK

‘Haraldsgutterne’ synger i Skagen

Af Villy Pedersen, genbrugskonsulent nord

G

der støtter Mission Afrika og Dansk Ethioper Mission. Med-

E

B

N

arbejderne her er et godt eksempel på, at sammenhold kan

RU

G

vende modgang til fremgang. Butikken var ikke mere end lige kommet

man i gang med en

godt i gang, da den løb ind i modgang. Den

ny turistsæson med

meget befærdede gågade med butikker og

ekstra

restauranter, som butikken ligger lige ved

så der nu var åbent

siden af, skulle renoveres og blev gravet op.

hver dag og lørdag

Genbrugsbutikken blev dermed isoleret fra

formiddag.

de mange turister, der hver sommer gæster

Nogle medarbejdere tog ekstra vagter i bu-

tikkens fødselsdag. Medarbejderne fejrede

Skagen. Det medførte et drastisk fald i butik-

tikken hele sommeren, og det vendte udvik-

den gode udvikling med fest og fællesspis-

kens omsætning og stækkede medarbejder-

lingen i genbrugsbutikken. Med udgangen

ning om aftenen.

nes motivation, for indtægterne kunne nu

af 2011 var der nu et rimeligt overskud at

Året 2012 blev således også et år med en

kun lige dække de daglige udgifter, og der

sende til formålene i Afrika. Det løftede mo-

stigning i overskuddet og dermed penge,

var ikke overskud at sende videre. De næste

tivationen blandt medarbejderne og skabte

der kan sendes videre til Dansk Ethioper

2,5 år var en svær tid for medarbejderne,

glæde og fremsyn. Den gode indstilling

Mission og Mission Afrikas formål.

der jo arbejder frivilligt for at støtte kirkens

smittede, så der kom flere nye frivillige til.

åbningstid,

mission i Afrika.

Når medarbejderne står sammen, så kan

Jubilæum med sang

modgang vendes til fremgang!

En ekstra indsats

Butikken fejrede i august sit 5-års jubilæ-

Men i februar 2011 besluttede medarbejder-

um. Det var en festlig dag med kaffe og lidt

ne, at de ville stå sammen og forsøge at give

mundgodt til gæster og kunder. Midt på ef-

butikken nyt liv igen. Der blev arrangeret

termiddagen lød der festlig sang i butikken.

et kursus i vurdering og butiksudsmykning

Det var ”Haraldsgutterne”, et mandskor fra

Jubilæer

med Mission Afrikas vurderings- og indret-

Norge, der kom ind fra gaden og brød spon-

Tommerup, 25 år d. 12. januar

ningskonsulenter (Peter og Edna), og så gik

tant ud i firestemmig sang i anledning af bu-

Århus, Skanderborgvej, 10 år d. 24. januar

Genbrugsnyt

Aalborg, Hadsundvej, 25 år d. 6. februar Brejning, 5 år d. 19. februar

Genåbning i Køge

Odense, Rugårdsvej, 5 år d. 5. marts

Genbrugsstævner Område syd: den 15. og 17. april

Butikken i Køge er flyttet til Oluf

Område øst: den 22. og 23. april

Jensens Gaard. I ugen op til jul blev

Område nord: den 1. og 2. maj

inventar og lager flyttet, og tingene kunne så småt begynde at finde deres pladser på hylder og stænger i de nye lokaler. Der blev arbejdet hårdt op til åbningen, og de frivillige i butikken har lagt mange kræfter i at få etableret en flot bu-

Netto-butik, i et område af Køge, hvor

tik. Lørdag den 5. januar stod alt klar til at

der er livlig handel. Kunderne er meget

tage imod de mange utålmodige kunder og

positive over den nye butik, og den roses

gæster, og der var stort rykind hele dagen.

især for sin størrelse, indretning og belig-

Butikken er genåbnet i en af de store køb-

genhed.

mandsgårde i Køge centrum i en tidligere

Lone Frøsig, genbrugskonsulent øst


12 Vær med

Mission Afrika, nr. 1 2013

Konfirmand Aktion De Globale Fortællere Elisabeth og Emmanuel fra Den Anglikanske Stift i Bo i Sierra Leone er landet midt i den danske vinter. Sammen med de danske børneog ungdomsmedarbejdere Teresa og Daniel rejser de lige nu rundt til danske konfirmander og fortæller under temaet ”Tro på trods”.

Studiedage om LCCN’s 100-års jubilæum

Studierejse til Cameroun 15.-28. november 2013 Tag på studierejse med Mission Afrika til Cameroun

Sæt kryds i kalenderen lørdag d. 9. marts og lørdag d. 8. juni for her afholdes spændende studiedage for dem, som har lyst til at dykke ned i LCCN’s gribende historie og lære mere om kirkens virke i dag. Begge dage foregår fra kl. 10-16.30 på Diakonhøjskolen, Lyseng Alle 15, Højbjerg ved Aarhus. Tilmelding til ma@missionafrika.dk

og lær vores partner Den Lutherske Brødrekirke bedre at kende. Turen indeholder blandt meget andet besøg på kirkens hovedkontor i Garoua, del-

for at hilse på flodhestene i Benuefloden, besøge

Ses vi på Danske Kirkedage 2013?

girafferne i Benue National Park og se den store sø

Mission Afrika vil være synligt til stede på

Lac Lagdo.

Kirkedagene den 9.-12. maj i Aalborg. Vi er

tagelse i en stor gudstjeneste dér og indblik i fulanievangelisternes arbejde. Der bliver også mulighed

at finde på Mulighedernes Marked, og proTuren ledes af den erfarne rejseleder Sten Erik Løv-

gramchef George Makeen fra SAT-7 er en af

green. Prisen bliver ca. 17.000 kr. Skriv til ma@mis-

de mange spændende foredragsholdere.

sionafrika.dk for at få tilsendt mere materiale.

Volontører klar til udsendelse Et nyt hold volontører er klar til berigende oplevelser i Cameroun og Sierra Leone. Fra venstre ses Rakel Væggemose og Thekla Johansen, sygeplejersker, som skal til Kangahun i Sierra Leone. Maja Bjerrum og Nanna Madsen, der skal til Kaéle i Cameroun, samt Solveig Schou Hansen og Line Kruse Søndergaard, der skal til Garoua i Cameroun.

Mission Afrika #1-2013  

Tema: Udvikling af lederskab i afrikanske kirker

Mission Afrika #1-2013  

Tema: Udvikling af lederskab i afrikanske kirker

Advertisement