Page 1

I Stworzenie świata. (1,1 - 2,3) STWORZENIE (1,1-2,3). - Wstęp (1,1). Pierwotny chaos (2). Stworzenie światła (3-5), sklepienia niebieskiego (6-8); rozdzielenie wody i lądu (9-10); stworzenie roślin i drzew (11-13); gwiazd (14-19); zwierząt wodnych i ptaków (20-23); zwierząt domowych, zwierząt dzikich i płazów (24-25); pierwszej pary ludzi (26-32). Spoczynek Boga i ustanowienie szabatu (2,1-3).


1 Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. 1 A ziemia była pusta i próżna, i ciemności 2 były nad głębokością, a Duch Boży unosił

się nad wodami. - I rzekł Bóg: „Niech się stanie światłość.” 3 I stała się światłość. I ujrzał Bóg światłość, 4 że była dobra, i przedzielił światłość od ciemności. I nazwał światłość Dniem, a ciemność Nocą. 5 I stał się wieczór i poranek, dzień jeden. 6 - I rzekł Bóg: „Niech się stanie sklepienie między wodami i niech przedziela wody od wód.” I uczynił Bóg sklepienie, i przedzielił wody, 7 które były pod sklepieniem, od tych, które były nad sklepieniem. I stało się tak. I nazwał Bóg sklepienie Niebem. I był wieczór 8 i poranek, dzień wtóry. - Potem rzekł Bóg: „Niech się zbiorą wody, 9 które są pod niebem, na jedno miejsce i niech się ukaże suchy ląd!” I stało się tak. I nazwał Bóg suchy ląd Ziemią, a zebranie wód 10nazwał Morzem. I widział Bóg, że było dobre. „Niech zrodzi ziemia ziele zielone 11I rzekł: i dające nasienie; i drzewo rodzajne owoc czyniące według rodzaju swego, w którym by nasienie jego było na ziemi.” się tak. I zrodziła ziemia ziele zielone 12I stało. i dające nasienie według rodzaju swego; i drzewo czyniące owoc i mające każde z nich nasienie według rodzaju swego. I widział Bóg, że było dobre. I stał się wieczór i poranek, dzień trzeci. 13 - I rzekł Bóg: „Niech się staną światła 14na sklepieniu nieba i niech dzielą dzień od nocy; i niech będą na znaki i czasy i dni i lata, aby świeciły na sklepieniu nieba, a oświecały ziemię!” I stało się tak. 15 I uczynił Bóg dwa światła wielkie: światło 16większe, aby rządziło dniem i światło mniejsze, aby rządziło nocą, i gwiazdy.


je na sklepieniu nieba, aby świeciły 17I umieścił nad ziemią, żeby rządziły dniem i nocą, i dzie-

liły światłość od ciemności. I widział Bóg, iż było dobre. 19 I stał się wieczór i poranek, dzień 20czwarty. - Rzekł też Bóg: „Niech wywiodą wody płazy o duszy żyjącej i ptactwo nad ziemią pod sklepieniem nieba.” Bóg wieloryby wielkie i wszelką 21I stworzył istotę żyjącą i ruszającą się, którą wywiodły wody według rodzaju ich; i wszelkie ptactwo według rodzaju jego. I widział Bóg, iż było dobre. im mówiąc: „Rośnijcie i mnóżcie 22I błogosławił się, i napełniajcie wody morskie; a ptactwo niech się mnoży na ziemi.” I stał się wieczór i poranek, dzień piąty. 23 - Rzekł też Bóg: „Niech zrodzi ziemia 24istoty żyjące według ich rodzaju: bydło i płazy i zwierzęta ziemi, według ich rodzajów.” I stało się tak. Bóg zwierzęta ziemi według rodzajów 25I uczynił ich i bydło i wszelkie ziemiopłazy według ich rodzaju. I widział Bóg, że było dobre. I rzekł: „Uczyńmy człowieka na obraz 26i na podobieństwo nasze; a niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem powietrznym, i nad zwierzętami, i nad wszystką ziemią, i nad wszelkim płazem, który pełza po ziemi.” Bóg człowieka na obraz swój, 27I stworzył na obraz Boży stworzył go, mężczyzną i niewiastą stworzył ich. I błogosławił im Bóg, i rzekł: „Rośnijcie 28i mnóżcie się, i napełniajcie ziemię, a czyńcie ją sobie poddaną; i panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami, które się ruszają na ziemi.” Bóg: „Oto dałem wam wszelkie ziele, 29I rzekł rodzące nasienie na ziemi i wszystkie drzewa, które same w sobie mają nasienie rodzaju swego, aby wam były na pokarm; zwierzętom ziemi, i wszystkiemu 30i wszystkim ptactwu powietrznemu i wszystkiemu, co się ruszana ziemi, i w czymkolwiek jest dusza żyjąca, aby miały co jeść.” I stało się tak.


Bóg wszystkie rzeczy, które był 31I widział uczynił: i były bardzo dobre. I stał się wieczór i poranek, dzień szósty.

2 Dokończone zostały tedy niebiosa i ziemia, 1 i wszystka ich ozdoba. I dokonał Bóg w dzień siódmy dzieła 2 swego, które uczynił; i odpoczął w dzień siódmy od wszelkiego dzieła, które

sprawił. I błogosławił dniowi siódmemu, i uświęcił go, 3 bo weń odpoczął od wszelkiego dzieła swego, które stworzył Bóg i wykonał.

Księga Rodzaju  

Dominika Fedko

Księga Rodzaju  

Dominika Fedko

Advertisement