แบบฝึกคัดอังกฤษ ตัวพิมพ์เล็ก

Page 1

Ẻ½ƒ¡

¤Ñ´Íѧ¡ÄÉ µÑǾÔÁ¾ àÅç¡

˹§Ñ ÊÍ× ¤³Ø

¡Ù ¹ÍŒ  ÐãËÅŒ

àÊÃÁÔ ·¡Ñ É ÀÒ¾

ÃÒ¤Ò¾ÔàÈÉ à¾Õ§

àµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁÊÓËÃѺ¹ŒÍ§æ

20.-แบบฝึกคัดอังกฤษ

ตัวพิมพ์เล็ก

ISBN ราคา พิมพ์ครั้งที่ 1

978-616-527-154-7 25 บาท พฤศจิกายน 2553

สงวนลิขสิทธิ์ตาม ์ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ มพ์เอ็มไอเอส พ.ศ. 2537 โดยส�านักพิ เลียน องหนังสือเล่มนี้ไปลอก ห้ามน�าส่วนหนึ่งส่วนใดข ่บน กสาร หรือน�าไปเผยแพร แบบ ท�าส�าเนา ถ่ายเอ แบบใดๆ ายต่างๆ ไม่ว่าจะในรูป อินเตอร์เน็ตและเครือข่ ักษร อ ์ ษณ ก ั เป็นลายล นอกจากจะได้รับอนุญาต นั้น จากทางส�านักพิมพ์เท่า ยก มำ งห ำรค้ำต่ำงๆ ชื่อผลิตภัณฑ์และเครื่อ ้นๆ ที่อ้ำงถึงเป็นของบริษัทนั

จัดท�ำและจัดพิมพ์โดย : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com จัดจ�ำหน่ำยโดย : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) 1858/87-90 ชั้น 19 อาคารเนชั่นทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2739-8222, 0-2739-8000 โทรสาร 0-2739-8356-9 www.se-ed.com พิมพ์ที่ บริษัท ที เอส อินเตอร์พริ้นท์ จ�ากัด ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณำ ธรรมศักดิ์ เมธีวุฒิกร

ชื่อ...................................................ชั้น.............


ให้น้องๆ ฝึกลากเส้น ตามรอยประ 13 แบบ 1 2 3 4

ลากเส้นตรง จากบนลงล่าง ลากเส้นตรง จากล่างขึ้นบน ลากเส้นนอน จากขวาไปซ้าย ลากเส้นนอน จากซ้ายไปขวา

5 ลากเส้นเฉียงซ้าย จากบนลงล่าง 6 ลากเส้นเฉียงขวา จากบนลงล่าง


7 ลากเส้นเฉียงซ้าย จากล่างขึ้นบน 8 ลากเส้นเฉียงขวา จากล่างขึ้นบน 9 ลากเส้นโค้ง จากขวาไปซ้าย 10 ลากเส้นโค้ง จากซ้ายไปขวา 11 ลากเส้นวงกลม จากขวาไปซ้าย 12 ลากเส้นวงกลม จากซ้ายไปขวา 13 ลากเส้นโค้ง ต่อเนื่อง จากซ้ายไปขวา


เอ

apple แอปเปิล

ลากเส้นตามรอยประ และระบายสีภาพให้สวยงาม

ngel นางฟ้า

nt

มด


bat

ค้างคาว

บี

ลากเส้นตามรอยประ และระบายสีภาพให้สวยงาม

ag ถุง

ee ผึ้ง


ซี

car

รถยนต์

ลากเส้นตามรอยประ และระบายสีภาพให้สวยงาม

ake เค้ก

an กระป๋อง


duck เป็ด

ดี

ลากเส้นตามรอยประ และระบายสีภาพให้สวยงาม

oor ประตู

rum กลอง


egg ไข่

อี

ลากเส้นตามรอยประ และระบายสีภาพให้สวยงาม

arth โลก

el

ปลาไหล½ƒ¡¤Ñ´ÅÒÂàÊŒ¹

áÅÐʹء¡Ñº¡ÒÃÃкÒÂÊÕ

àÍ

apple áͻ໠Å

เด็ก

Ẻ½ƒ¡¤Ñ´Íѧ¡ÄÉ µÑǾÔÁ¾ àÅç¡

Ẻ½ƒ¡

ISBN 978-616-527-154-7

½ƒ¡¤Ñ´ÅÒÂàÊŒ¹

¡ÒÃÃкÒÂÊÕ

áÅÐʹء¡Ñº

àÍ

¡ÒÃÃкÒÂÊÕ

áÅÐʹء¡Ñº

àÊÃÁÔ ·¡Ñ ÉÐ Ò¾

เด็ก

¾ÔÁ¾ŠãËÞ‹ Íѧ¡ÄÉ µÑÇ

Ẻ½ƒ¡¤Ñ´978-616-527-153-0 ISBN

15 65 27

30

35 ºÒ· ÃÒ¤Ò 20

61 9 78

˹§Ñ ÊÍ× ¤³Ø À

áͻ໠Å

§¹ŒÍ§æ ´ŒÇ àÊÃÔÁ·Ñ¡ÉÐ¢Í ƒ¡¤Ñ´Íѧ¡ÄÉ

Ẻ½ ¡ -µÑǾÔÁ¾ àÅç µÑǾÔÁ¾Š ãËÞ‹

§æ

º¹ŒÍ เด็ก ËÃÑ หมวดÃŒÍÁÊÓ µÑǾÔÁ¾ àÅç¡ àµÃ ÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ ¤Ñ´Íѧ¡ÄÉ

àÊÃÁÔ ·¡Ñ ÉÐ Ò¾

7

527-154Ẻ½ƒ¡ ISBN 978-616-

15 65 27

47

ÃÒ¤Ò 20 ºÒ·

61 9 78

ÃÒ¤Ò¾ÔàÈÉ à¾Õ§

20.-

§¹ŒÍ§æ ´ŒÇ àÊÃÔÁ·Ñ¡ÉÐ¢Í ƒ¡¤Ñ´Íѧ¡ÄÉ

Ẻ½ ¡ -µÑǾÔÁ¾ àÅç µÑǾÔÁ¾Š ãËÞ‹

ꤾ

ÍÁÊÓËÃѺ¹Œ

ÃŒ àµÃ ÕÂÁ¤ÇÒÁ¾

Ù ¹ÍŒ  ãËÅŒ ¡

áͻ໠Å

หมวด

àÊÃÔÁ·Ñ¡ÉТͧ¹ŒÍ§æ ´ŒÇÂ

µÑ

apple ÃÒ¤Ò¾à¾ÕÂÔà§ÈÉ

APPLE

786165 271547

ÃÒ¤Ò 20 ºÒ·

µÑ

àÍ

¤Ñ´ÍǾÔѧÁ¾ ¡àÅç¡ÄÉ

¡Ù ¹ÍŒ  ãËÅŒ

9

Ẻ½ƒ¡

¤Ñ´ÍǾÔÁѧ½ƒ¾ã¡ ¡ËޤѴÄÅÒ‹ ÉàÊŒ¹

˹§Ñ ÊÍ× ¤³Ø À

หมวด

20.-

Ẻ½ƒ¡¤Ñ´Íѧ¡ÄÉ µÑǾÔÁ¾Š ãËÞ‹-µÑǾÔÁ¾ àÅç¡