Page 14

ภาษา

อเลมังแรกกฤษ ของหนู àÅ‹Á

º·Ê¹·¹ÒáÅФÓÈѾ· à¡ÕèÂǡѺÊÔ觵‹Ò§æ ÃͺµÑÇ ¾ÃŒÍÁÀÒ¾»ÃСͺÊÕÊѹʴãÊ

4

à¾Å§ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ ·Õèà´ç¡æ ¤ØŒ¹à¤Â à¹×éÍËÒã¹àÅ‹Á

Unit 1 Making a call Lesson 1 What is your phone number? Lesson 2 Who’s that? Unit 2 I love my family. Lesson 1 Welcome to my home. Lesson 2 My mother is a teacher.

Unit 3 Time Lesson 1 What time is it? Lesson 2 Which season do you like best? Unit 4 Birthday Lesson 1 Happy birthday to you! Lesson 2 I can play the piano. A story The Ugly Duckling

¾ÃŒÍÁ 4 à¾Å§ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉãËŒ¹ŒÍ§æ ½ƒ¡ÃŒÍ§¡Ñºà¾×è͹æ Let us sing together Jingle bells You are my sunshine Happy birthday to you! เด็ก

ISBN 978-616-527-232-2

9 786165

272322

ราคา 59 บาท

ผลิตโดย สำนักพิมพเอ็มไอเอส

55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.