Page 10

ภาษา

อเลมังแรกกฤษ ของหนู àÅ‹Á

º·Ê¹·¹ÒáÅФÓÈѾ· à¡ÕèÂǡѺÊÔ觵‹Ò§æ ÃͺµÑÇ ¾ÃŒÍÁÀÒ¾»ÃСͺÊÕÊѹʴãÊ

2

à¾Å§ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ ·Õèà´ç¡æ ¤ØŒ¹à¤Â à¹×éÍËÒã¹àÅ‹Á

Unit 1 Greetings Lesson 1 Meeting Lesson 2 Festival Unit 2 Human being Lesson 1 Body Lesson 2 Family

Unit 3 Nature Lesson 1 Fruit Lesson 2 Animal Unit 4 Color Lesson 1 Color Lesson 2 Number A story Greedy Bear

¾ÃŒÍÁ 8 à¾Å§ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉãËŒ¹ŒÍ§æ ½ƒ¡ÃŒÍ§¡Ñºà¾×è͹æ How do you do? Apple round, apple red Happy New Year Cat, dog, bunny and pig Where is my mouth? Color song Boy and girl One two three four เด็ก

ISBN 978-616-527-230-8

9 786165 272308

ราคา 59 บาท

ผลิตโดย สำนักพิมพเอ็มไอเอส

55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.