__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

!” Ð Í ¶ à ¹ Ñ ¡ µ â Ô § Ê º Ñ ‹¡ Å à Å à Ù ¤ Ù Í ¹ ‹ Å à Œ ¹ µ Á è Ô Ã à “ÁÒ

ÊäµÅ

¤ ª â Ó ¹ µ â Ê§Ô Ê͹ʹء

^_^ Õ ´ Õ ê ´  ³ ÍÒÃÁ ´Œ

ä äÁ‹ÁÕ¾×é¹°Ò¹¡çàÅ‹¹ ·Ñé§à´ç¡áÅмٌãËÞ‹

¾ÃŒÍ·ÁÕè¹Õè·DÕèà´ÕÂVÇ Ó⪤ ¹ µ â § Ô Ê  Å µ Ò‹ Âæ Êä § § Å ¾ à ¹ ‹ Òϵٹ Å ¡ à Ò Å » Ê͹ ¢ÇÑÞ

. . ... .. âªÇà¾Å§!

à¸Í¤×ͧ͢ à¸ÍºÍ¡ ÎÙŒÎÙ ÐÁÕÊÑ¡¤¹ ¨ ¡ Ò Â Í ·Ôé§ Ñ¡àÇŒÂàÎŒÂ! à . t s O ! ÃÑ¡àÇŒÂàÎŒÂ

SpecialÍʧԧ⢵ÇÞÑ ÎÙŒÎÙ ¸Í¤×Í¢ à

D


พิมพ์ครั้งที่ 1

เมษายน 2555

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยสำ�นักพิมพ์เอ็มไอเอส ห้ามนำ�ส่วนหนึ่งส่วนใด ของหนังสือเล่มนีไ้ ปลอกเลียนแบบ ทำ�สำ�เนา ถ่ายเอกสาร หรือนำ�ไปเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายต่างๆ ไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางสำ�นักพิมพ์เท่านั้น

ชื่อผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าต่างๆ ที่อ้างถึงเป็นของบริษัทนั้นๆ คณะผู้จัดทำ� บรรณาธิการสำ�นักพิมพ์ ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ ฝ่ายดนตรี เอกรินทร์ ศุภรณ์พานิช ออกแบบรูปเล่ม ไพโรจน์ บรรจงใจรักษ์ ภาพประกอบ นริศรา ช่อสลิด ออกแบบปก ภรณีย์ สนองผัน พิสูจน์อักษร วารีรัตน์ แตงภู่ ประสานงานฝ่ายผลิต วราลี สิทธิจินดาวงศ์ ประสานงานสื่อสิ่งพิมพ์ บุษกร กู้หลี ฝ่ายการตลาด ชลพิชา ครื้นจิต, มยุรี ศรีมังคละ พิมพ์ที่ บริษัท พิมพ์ดี จำ�กัด ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา เสริม พูนพนิช

จัดพิมพ์โดย : สำ�นักพิมพ์เอ็มไอเอส 55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com

จัดจำ�หน่ายโดย : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำ�กัด (มหาชน) 1858/87-90 ชัน้ 19 อาคารเนชัน่ ทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2739-8222, 0-2739-8000 โทรสาร 0-2739-8356-9 www.se-ed.com

หากหนังสือเล่มนี้ผลิตไม่ได้มาตรฐาน อาทิ หน้ากระดาษสลับกัน หน้าซ้ำ� หน้าขาดหาย สำ�นักพิมพ์ยินดีรับผิดชอบเปลี่ยนให้ใหม่ โดยส่งมาเปลี่ยนตามที่อยู่ด้านบน หรือติดต่อสำ�นักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ)


จากส�ำนักพิมพ์ สือ่ การสอนชุด “สอนเล่นอูคเู ลเล่งา่ ยๆ สไตล์สงิ โต น�ำโชค” คุณจะได้พบกับสิงโต-น�ำโชค ทะนัดรัมย์ (บักสิงโต) ศิลปินนักร้อง ขวัญใจของใครหลายคน กับการสอนเล่นอูคูเลเล่แบบง่ายๆ ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงการสอนเล่นบทเพลงของสิงโตถึง 7 เพลง ได้ แ ก่ เธอคื อ ของขวั ญ ปลาการ์ ตู น อยากจะมี สั ก คน ทิ้ ง ฮู้ฮู เธอบอก และรักเว้ยเฮ้ย นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวสนุกๆ ระหว่างอูคูเลเล่กับสิงโต โดยการบอกเล่าอย่างเป็นกันเอง พร้อมโชว์พิเศษการร้องเพลงและเล่นอูคูเลเล่โดย สิงโต และเบื้องหลังการถ่ายท�ำ นอกจากคุณจะ ได้ฝกึ เล่นอูคเู ลเล่ไปอย่างเพลิดเพลินกับสิงโต แล้ว รับรองว่าคุณจะมีความสุขไปกับมุก สนุกๆ ของเขา และเรื่องราวต่างๆ ในงาน ชุดพิเศษนี้อย่างแน่นอน

ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส


สารบัญ สอนเล่นเพลงง่ายๆ สไตล์สิงโต น�ำโชค 1 เธอคือของขวัญ 2 ปลาการ์ตูน 4 อยากจะมีสักคน 6 ทิ้ง 8 ฮู้ฮู 10 เธอบอก 12 รักเว้ยเฮ้ย 14 สิงโตโชว์เพลง เธอคือของขวัญ ฮู้ฮู

17 18 20

คอร์ดเพลงสิงโต 23 เดียวดายและแสงดาว 24 Wake Up 26 ส่งดอกไม้ 28 วันที่เธอยังอยู่ 30 ไม่ตายก็หาใหม่ 32 ทิ้ง (Ukulele Version) 34 เพลงของเธอ 36 Hoo Hoo 38 UKULELE CHORD CHART

45


สอนเล่นเพลงง่ายๆ สไตลสิ์ งโต น�ำโชค


เธอคือของขวัญ

อัลบั้ม : Singto Numchok

ดนตรี : D / Em / D / Em (2 times) G

D

หากเธอเป็นภูเขาฉันจะเป็นต้นไม้ Em

A

D

โอบกอดเธอเอาไว้ไม่ให้เธอเหน็บหนาว G

D

หากเธอเป็นท้องฟ้าฉันจะเป็นเมฆสีขาว Em

A

D

โอบกอดเธอไม่ให้เธอเหงาและเดียวดาย G

D

* ถ้าเธอเป็นรถยนต์ท้องถนนก็คือฉัน

Em

A

D

หากเธอเป็นพระจันทร์แน่นอนฉันต้องเป็นดาว G

D

จะอยู่เคียงข้างเธอไม่ให้เธอเหน็บหนาว Em

A

D

แม้ในคราวทุกข์ใจจะอยู่ใกล้ๆ เธอ D

Em

A 1 4fr

1 1

1

1

1 2 3 4

10

2

1 4

3


Em

**

D

ก็เพราะว่าเธอ คือของขวัญที่สวรรค์...ให้มา Em

D

(และ) ฉันจะเก็บรักษามันเอาไว้...ให้นาน Em A

F#m Bm

จะไม่ให้ใครท�ำร้ายเธอ ถ้าฉันยังยืนอยู่ตรงนี้ Em

A

D

จะรักเธอทั้งหมดใจที่มี Baby I love you Em

Em

D

ปา ดั๊บ ปับ ปา... Baby I love you

ดนตรี : D / Em A / D / Em / D / Em F#m

(ซ�้ำ *, **)

Bm 1 4fr 1

2

Baby I love you…

1

1

3 4 3

ดนตรี : D / Em A (8 times) G A F#m จะไม่ให้ใครท�ำร้ายเธอ เพราะฉันจะยืนอยู่ตรง...นี้ Bm

Em

A

D

จะรักเธอทั้งหมดใจที่ฉันมี Baby I love you

11


Bm7

ปลาการ์ตูน

Bbm7 1 1

1

1 1

1

1

1

อัลบั้ม : Singto Numchok Special Edition Bm7 Bbm7 Am7

Cm7

Am7

Bm7 Bbm7 Am7 D

ฟ้า ช่าง เป็นใจ แดดยามเช้า ช่างเย้า ยวน ใจ G

Am

G

Am

ร้อนนี้มันร้อนไม่นาน อยากจะชวนเธอไปทะเลด้วยกัน G

Am

G

Am

Cm7

ให้ลมฤดูร้อนพัดคอยน�ำทาง พาเราไป ไปให้ถึงชายหาด G

Am

G

Am

ร้อนนี้ถ้าฉันมีเธอ ก็คงจะเป็นฤดูที่สุดจะแสนเลิศเลอ G

Am

G

1

Am

C D

โอ... แล้วเราจะรออะไร

2

G

Bm

G

Bm

C

D

G

Bm

C

D

G

*

C

D

ชูวีดูวา จะพาเธอไปด�ำน�้ำดูปลาการ์ตูน ชูวีดูวา จะพาเธอไปโต้คลื่น เอาให้หมดแรง ชูวีดูวา อาบแดดให้จนผิวกลายเป็นสีแทน Bm C

D

ชูวีดูวา อะ อาว... ให้ฉันเป็นคนพาเธอ (ไป)

ดนตรี : G / Bm / C / D (2 times) โอ...โอ...โอ... 12

1

Am

มีเธอมีฉันใต้ดวงตะวัน ดั่งหาดทรายขาวกับต้นมะพร้าวคู่กัน

1

1


G

Bm

C

D

อากาศมันร้อนดีนะจ๊ะ เหงื่อไหลไคลย้อยไม่ดีหรอกนะ G

Bm

C

D

ไปเที่ยวกันมั้ยอ่ะ ถ้าไม่มีภาระ กระโดดลงน�้ำตูม น�้ำตูม G

Bm

C

D

ไปพีพี กระบี่ ภูเก็ต อื้อ หรือจะไปฟูลมูนจะพาไปเที่ยวกันให้เข็ด G

Bm

C

D

ร็อคคาล์มบิง ที่อ่าวพระนาง สกรูบาไดร์ฟวิง ก็เลือกเอากันสักทาง G

Bm

C

D

ใกล้เข้ามาอีกนิดทุนน้อยไม่ค่อยมี ชะอ�ำก็พอได้ หัวหินก็พอดี G

Bm

C

D

มีซีฟู้ด กินกันจนตายหา ขี่คอพี่เอามั้ย เดี๋ยวหอยเม่นมันจะบาดนะ G

Bm

C

D

ใกล้เข้ามาอีกนิด พาไปเกาะเสม็ด อย่าไปเชื่อใครเขา พี่ไปไม่เคยเสร็จ G

Bm

C

D

รักกันจริงเอาอย่างงี้ดีมั้ยนะ อยู่บ้านอาบน�้ำ ช่วยพี่ถูขี้ไคลไป G

C D

แล้วเราจะรออะไร 1

Bm

1

1

1

1

1

1

1

2

(ซ�้ำ *, *)

3

ดนตรี : G / Bm / C / D (2 times)

3

C

ให้ฉันเป็นคนพาเธอไป

D 1

ดนตรี : G / Bm / C / D (2 times) Bm7 Bbm7 Am7 Am7 Bbm7 Bm7

1

3 4

Cm7 Bm7 Bbm7

ฟ้า ช่าง เป็นใจ นั่ง มอง ดู ดวงอาทิตย์ Am

D7

G

เลือนหายไป ในทะเล... Hoo.... 13


สิงโตโชว์เพลง


เธอคือของขวัญ

อัลบั้ม : Singto Numchok

ดนตรี : D / Em / D / Em (2 times) G

D

หากเธอเป็นภูเขาฉันจะเป็นต้นไม้ Em

A

D

โอบกอดเธอเอาไว้ไม่ให้เธอเหน็บหนาว G

D

หากเธอเป็นท้องฟ้าฉันจะเป็นเมฆสีขาว Em

A

D

โอบกอดเธอไม่ให้เธอเหงาและเดียวดาย G

D

* ถ้าเธอเป็นรถยนต์ท้องถนนก็คือฉัน

16

Em

A

D

หากเธอเป็นพระจันทร์แน่นอนฉันต้องเป็นดาว G

D

จะอยู่เคียงข้างเธอไม่ให้เธอเหน็บหนาว Em

A

D

แม้ในคราวทุกข์ใจจะอยู่ใกล้ๆ เธอ


Em

**

D

ก็เพราะว่าเธอ คือของขวัญที่สวรรค์...ให้มา Em

D

(และ) ฉันจะเก็บรักษามันเอาไว้...ให้นาน Em A

F#m Bm

จะไม่ให้ใครท�ำร้ายเธอ ถ้าฉันยังยืนอยู่ตรงนี้ Em

A

D

จะรักเธอทั้งหมดใจที่มี Baby I love you Em

Em

D

ปา ดั๊บ ปับ ปา... Baby I love you

ดนตรี : D / Em A / D / Em / D / Em (ซ�้ำ *, **) Baby I love you…

ดนตรี : D / Em A (8 times) G A F#m จะไม่ให้ใครท�ำร้ายเธอ เพราะฉันจะยืนอยู่ตรง...นี้ Bm

Em

A

D

จะรักเธอทั้งหมดใจที่ฉันมี Baby I love you

17


C

Cm

ŕš?

C

C+

C5

1 1 3

1

1

1

4

2

3

2

3

2

3

4

1

1 3fr

1 1

1 3fr

1 3fr

2

2

3

3

5fr

1

3

5fr

1

4

3 4

1

1 7fr

1 6fr

2

1

1

5fr

4

2 6fr

8fr

1

2

3

3

4

Cadd9

3

2

4

Cm(add9)

4

3

3

Csus4

Csus2

C6

1 1 2 3

3

3

1 3

4

1 5fr 2

1 3

2 3

1

1

2

1

4 3

1 7fr

1 3

4

1

1 5fr

1

1 6fr

2

4

3

1

5fr

1

1

7fr

3

2 3 4

18

5fr

2

1

2

2 4

3

4


Cm6

Cmaj7

Cmaj9

Cm7

Cm(maj7)

2 1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

1

1

2

1

1

5fr

4fr

1

2

2

1

3

5fr

1

3

2

2

5fr

1

3

2

4

3 4

4

3 4

1

5fr

1

5fr

1

1 7fr

2

1 1 6fr

1 6fr

2

2

3 3 3 4

Cm7b5

Cm9

Cm11 3fr

1

C7

1

C7sus4 1

1

2

1

1

1 2

3

2

4

3

2

3

1 5fr

1

1

4

4

5fr

1 2

3

2

4

5fr 2

3 1

4

1

1

1

2 3

1

1

6fr

1 6fr

1

6fr

1

5fr

2 3

3 4

5fr

1 2

2 4

3

4

3 4

19


ÁÒ àÃÔèÁµŒ¹·Õè´Õ㹡ÒÃàÅ‹¹ÍÙ¤ÙàÅàÅ‹¡Ñ¹à¶ÍÐ! ¡Ñº Êԧⵠ¹Ó⪤

´ŒÇÂÊäµÅ¡ÒÃÊ͹ẺÍÒÃÁ³´´êÕ Õ ·Õªè ÒÇ Uke ¨Ð䴌èŒÙ ¡Ñ ¡ÑºÇÔ¸¡Õ Òà ¨Ñº¤ÍÏ´¾×é¹°Ò¹ C Am F áÅÐ G «Öè§à»š¹¤ÍÏ´·ÕèÁ×ÍãËÁ‹ËÑ´ àÅ‹¹ÍÙ¤ÙàÅàÅ‹Áѡ㪌º‹ÍÂ㹡ÒÃàÅ‹¹à¾Å§µ‹Ò§æ ÍÕ¡·Ñé§Âѧ䴌àÃÕ¹ÃÙŒ à·¤¹Ô¤ÇÔ¸Õ¡Òà Strumming (¡ÒõդÍϴẺµ‹Ò§æ) áÅÐ Chunk (¡ÒêѡÍÙ¤ÙàÅàÅ‹) à¾×èÍ໚¹¾×鹰ҹ㹡ÒÃàÅ‹¹ä´ŒÍ‹ҧ ¤Å‹Í§á¤Å‹Ç áÅÐÊÒÁÒö¾Ñ²¹Ò¡ÒÃàÅ‹¹ÍÙ¤ÙàÅàÅ‹ã¹ÃдѺ·ÕèÊÙ§¢Öé¹ µ‹Íä»

.. . . . . . . . . . . .·Ôé§.. . ..

Ê͹àÅ‹¹à¾Å§§‹ÒÂæ ÊäµÅ Êԧⵠ¹Ó⪤

à¸Í¤×ͧ͢¢ÇÑÞ »ÅÒ¡Òϵٹ ÎÙŒÎÙ à¸ÍºÍ¡ ·Ôé§ ÍÂÒ¡¨ÐÁÕÊÑ¡¤¹ ÃÑ¡àÇŒÂàÎŒÂ! - Ost. ÃÑ¡àÇŒÂàÎŒÂ!

.. ..

ÊÔ§âµâªÇà¾Å§ à¸Í¤×ͧ͢¢ÇÑÞ ÎÙŒÎÙ

¤ÍÏ´à¾Å§ÊÓËÃѺ½ƒ¡à¾ÔèÁàµÔÁ

»ÅÒ¡Òϵٹ à¸Í¤×ͧ͢¢ÇÑÞ

ÍÂÒ¡¨ÐÁÕÊÑ¡¤¹ à´ÕÂÇ´Ò áÅÐ áʧ´ÒÇ ÎÙŒÎÙ à¸ÍºÍÍ¡ WAKE UP Ê‹§´Í¡äÁŒ Çѹ·Õèà¸ÍÂѧÍÂÙ‹ äÁ‹µÒ¡çËÒãËÁ‹ ·Ôé§ (Ukulele Version) à¾Å§¢Í§à¸Í Hoo Hoo

สอนเลนอูคูเลเลงายๆ สไตลสิงโต นำโชค

µÑÇÍ‹ҧ ã¹´ÕÇÕ´ Õ

Profile for MIS Publishing

สอนเล่นอูคูเลเล่ง่ายๆ สไตล์สิงโต นำโชค  

มาเริ่มต้นเล่นอูคูเลเล่กับสิงโต กันเถอะ ด้วยสไตล์การสอนแบบอารมณ์ดี๊ดี ที่ชาว Uke จะได้รู้จักกับวิธีการจับคอร์ดพื้นฐาน C Am F และ G ซึ่งเป็นค...

สอนเล่นอูคูเลเล่ง่ายๆ สไตล์สิงโต นำโชค  

มาเริ่มต้นเล่นอูคูเลเล่กับสิงโต กันเถอะ ด้วยสไตล์การสอนแบบอารมณ์ดี๊ดี ที่ชาว Uke จะได้รู้จักกับวิธีการจับคอร์ดพื้นฐาน C Am F และ G ซึ่งเป็นค...

Profile for misbook
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded