__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

!! fecดtใหม Pปรัeบrคอร เลนงายยิ่งขึ้น

ให

เหมาะสำหรับผูที่เริ่มฝก


คอร์ดเพลงฮิตเล่นง่ายสไตล์อูคูเลเล่ ISBN ราคา

978-616-527-346-6 80 บาท

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส ห้ามน�ำส่วนหนึ่งส่วนใด ของหนังสือเล่มนีไ้ ปลอกเลียนแบบ ท�ำส�ำเนา ถ่ายเอกสาร หรือน�ำไปเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายต่างๆ ไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางส�ำนักพิมพ์เท่านั้น

ชื่อผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าต่างๆ ที่อ้างถึงเป็นของบริษัทนั้นๆ คณะผู้จัดท�ำ บรรณาธิการส�ำนักพิมพ์ ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ ฝ่ายดนตรี เอกรินทร์ ศุภรณ์พานิช ออกแบบรูปเล่ม ไพโรจน์ บรรจงใจรักษ์ ออกแบบปก ภรณีย์ สนองผัน พิสูจน์อักษร วารีรัตน์ แตงภู่ ประสานงานฝ่ายผลิต วราลี สิทธิจินดาวงศ์ ประสานงานสื่อสิ่งพิมพ์ บุษกร กู้หลี ฝ่ายการตลาด วันศิริ ทองใบ, มยุรี ศรีมังคละ พิมพ์ที่ บริษัท พิมพ์ดี จ�ำกัด ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา เสริม พูนพนิช

จัดพิมพ์โดย : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com

จัดจ�ำหน่ายโดย : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน) 1858/87-90 ชัน้ 19 อาคารเนชัน่ ทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2739-8222, 0-2739-8000 โทรสาร 0-2739-8356-9 www.se-ed.com

หากหนังสือเล่มนี้ผลิตไม่ได้มาตรฐาน อาทิ หน้ากระดาษสลับกัน หน้าซ�้ำ หน้าขาดหาย ส�ำนักพิมพ์ยินดีรับผิดชอบเปลี่ยนให้ใหม่ โดยส่งมาเปลี่ยนตามที่อยู่ด้านบน หรือติดต่อส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ)


INTRODUCTION หนังสือ “คอร์ดเพลงฮิตเล่นง่ายสไตล์อคู เู ลเล่” เล่มนี้ ได้รวบรวม บทเพลงจากค่ายแกรมมี่ไว้ถึง 122 เพลง ซึ่งประกอบด้วยเพลงฮิตของ ศิลปินดังทัง้ รุน่ เล็กรุน่ ใหญ่ อาทิ เบิรด์ ธงไชย, ลุลา, บี้ สุกฤษฎิ,์ ปาล์มมี,่ น�้ำชา ชีรณัฐ, แพรว คณิตกุล, อ๊อฟ ปองศักดิ์, โรส ศิรินทิพย์, ตูมตาม นท กวาง และแอมป์ The Star 7, กัน ริท เซน และโตโน่ The Star 6, แหนม รณเดช, ดา Endorphine, Potato, Pancake, Big Ass, Bodyslam, The Bottom Blues, Calories Blah Blah, Jetset’er, Paradox, The Mousses, Instinct, No More Tear และศิลปินชั้นน�ำ อีกมากมาย เหมาะส�ำหรับผูท้ สี่ นใจและต้องการฝึกอูคเู ลเล่ให้เป็นเพลง ทีไ่ พเราะดัง่ มืออาชีพ โดยได้ให้สญ ั ลักษณ์ในการจับคอร์ดทีส่ ำ� คัญควบคู่ ไปกับเนื้อเพลงด้วย อีกทั้งยังมีการปรับคอร์ดให้ง่ายขึ้นส�ำหรับผู้ที่เริ่ม ฝึก และเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสมกับเสียงเพลงทีฟ่ งั สบายสไตล์อคู เู ลเล่ นอกจากนี้คอร์ดต่างๆ ยังสามารถน�ำไปเล่นกับกีต้าร์ได้อีกด้วย ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอสหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะท�ำให้นักอูคูเลเล่ ทุกท่านสนุกไปกับเสียงเพลงทีถ่ กู สร้างสรรค์ขนึ้ จากอูคเู ลเล่คใู่ จนะครับ ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส


CONTENTS Down

148 คราม

First Kiss

42 ความคิดถึงไม่พึ่งปาฏิหาริย์ 30

Look Like Love

172 ความหวาน (Sweet)

L.O.V.E

58 ค�ำถามอยูท่ ฉี่ นั ค�ำตอบอยูท่ เี่ ธอ 28

ลุลา

Bodyslam

Vietrio Feat. Pete Pol

6

Pancake

บี้ สุกฤษฎิ์

ลุลา

Kal

140

Pancake

North Star

ป๊อป ปองกูล

Sense Jetset’er

100 คิดถึงเธอทุกทีที่อยู่คนเดียว 48 โก้ Mr.Saxman Feat. เจนนิเฟอร์ คิ้ม

14 คิดถึงนะ แพรว คณิตกุล

168

ก็ ใครมันจะไปรู้ล่ะ

156 คิดมาก

24

การเปลี่ยนแปลง

102 คืนเหงา

110

เกิดเป็นผู้หญิง

88 แค่ ได้คิดถึง

68

ไกล

108 แค่เพียงได้รู้

146

ลุลา Feat. โย่ง Armchair

ปาล์มมี่

ป๊อป ปองกูล นิว นภัสสร

แพรว คณิตกุล

Fahrenheit ญารินดา ลุลา

ขอโทษในสิ่งที่เธอไม่รู้

38 จะรักให้ดีที่สุด

74

ขอให้เหมือนเดิม

94 จากนี้ ไปจนนิรันดร์

60

ข้างๆ หัวใจ

46 จากวันที่เธอไม่อยู่

160

Sweet Mullet บูโดกัน

กัน The Star 6

ขี้หึง

ตอง ภัครมัย เอ๊ะ จิรากร

ลุลา

136 จ�ำอะไรไม่ ได้

34

คนที่เธอไม่รัก

130 จินตนาการ

78

คนสุดท้าย

12 เจ้าชายนิทรา

โอง ณัชชา เอ็ม อรรถพล

Jetset’er Feat. หนูนา หนึ่งธิดา

Potato

ตูมตาม The Star 7 Katie Pacific

16


ใจบอกว่าใช่

152 เธอคือดวงใจของฉัน

226

ใจให้ ไป

ลุลา Feat. โอ Jetset’er

อ๊อฟ ปองศักดิ์

138 เธอท�ำให้ โลกเปลี่ยนไป

54

ฉันไม่แคร์

8 เธอยัง...

184

โอ้ เสกสรรค์

Calories Blah Blah

คริสทีน Potato

ฉันร้องไห้เป็นหมื่นครั้งเพื่อมา นิดนึง เจอเธอ 56 ลูกหว้า พิจิกา Cocktail Feat. Vietrio เนื้อคู่ ชอบก็จีบ 112 บอย Peacemaker ริท The Star 6 ในวันที่เราต้องไกลห่าง ใช้ค�ำว่าใช่กับใครหรือยัง 26 ลุลา Pancake ปาฏิหาริย์ ดาว 176 โก้ Mr.Saxman Feat. นิว & จิ๋ว Paradox เปราะบาง ดีอย่างไร 234 Bodyslam ที Jetset’er โปรดส่งใครมารักฉันที ได้ โปรด 238 Instinct แพรว คณิตกุล ฝากไว้ ในใจเธอ ถามใจ 36 ลุลา Super Glue พระเอก ถามใจตัวเอง 66 The Bottom Blues เซน The Star 6 พรุ่งนี้ (จะไปกับเธอ) ถ้าหากไม่รัก 236 ลุลา โรส ศิรินทิพย์ พูดไม่ค่อยเก่ง ทะเลสีด�ำ 142 โตโน่ The Star 6 ลุลา Feat. ต้า Paradox พูดว่ารักไม่หายเหงา ที่รัก 166 กวาง The Star 7 ปราโมทย์ ปาทาน เพราะมีเธอ ทุกครั้งที่คิดถึงเธอ 132 ลุลา Feat. โตน Sofa เอ็ม อรรถพล Feat. ชิน ชินวุฒิ เพลงที่ฉันไม่ ได้แต่ง ทุ้มอยู่ ในใจ (Acoustic) 182 No More Tear เก้า จิรายุ & แนท ณัฐชา

186 188 174 50 4 228 158 190 154 80 44 150 192


CONTENTS เพิ่งจะรู้

แพรว คณิตกุล

194 ยังโสด Olives

22

เพียงแค่ ใจเรารักกัน

52 รอแล้วได้อะไร

200

เพื่อเธอตลอดไป

118 รออยูต่ รงนี ้

10

โอง ณัชชา

ศักดา พัทธสีมา

นิว & จิ๋ว Hum

เพื่อนร่วมทาง 90 รักแท้แค่หนึ่งคน 122 บอย Peacemaker

หนูนา หนึ่งธิดา

แพ้ค�ำว่ารัก 240 รักแท้...ยังไง Calories Blah Blah

แพ้ ใจ

Klear

น�้ำชา ชีรณัฐ

202

18 รักเธอไปทุกวัน 244 Potato

ฟ้าส่งฉันมา 196 รักเธอให้น้อยลง 84 ปาล์มมี่

ภวังค์

ทราย Fahrenheit

แอมป์ The Star 7

มากกว่ารัก โรส ศิรินทิพย์

134 รักนะคะ บี้ สุกฤษฎิ์

230

180 รักแบบไม่ต้องแอบรัก 86 นท The Star 7

เมือ่ ไม่มเี ธอ (ในวันทีฟ่ า้ สีเทา) 92 รักปาฏิหาริย์

178

ไม่ขอก็จะให้

70 รักไม่ตอ้ งการเวลา

204

ไม่ ใช่ก้อนหิน

162 รักไม่รัก

206

ไม่ ใช่ผู้ชาย

72 รักอยู่หนใด

32

บีม จารุวรรณ

ลุลา

ดา Endorphine ลุลา

ดูบาดู

Klear ลุลา

Pop Angels

ไม่ต้องมีค�ำบรรยาย

20 ราตรีนี้... (ยังอีกแสนไกล) 116

ไม่ธรรมดา

242 รู้สึกดี (Acoustic)

208

ยังไม่พ้นขีดอันตราย

198 ฤดูร้อน (Summer)

170

Mr.Team

เบล สุพล

บอย Peacemaker

ลุลา

No More Tear Paradox


ลัก

The Mousses

40 อยากกอด แหนม รณเดช

ลึกสุดใจ 64 อยากบอกรัก โจ & ก้อง

เบิร์ด ธงไชย

126

98

ลืมไปก่อน 210 อยากมี ใครสักคนให้กอด 124 Buddha Bless Feat. เกรียน Peace

เล่นของสูง Big Ass

หนูนา หนึ่งธิดา

232 อยากรู้แต่ ไม่อยากถาม 218

วันนี้...ฉันมีเธอ

Calories Blah Blah

120 อย่าท�ำอย่างนี้ ไม่ว่ากับใคร... สุเมธ & เดอะปั๋ง เข้าใจไหม 96 เวลาของฉันกับเธอ 62 เบิร์ด ธงไชย เจมส์ เรืองศักดิ์ อย่ามองมาได้ ไหม 144 เวลาจะช่วยอะไร 114 ลุลา Feat. ติ๊ก Playground ลุลา อย่าเอาความเหงามาลงทีฉ่ นั 220 เวลาส่วนตัว 104 นิว & จิ๋ว พั้นช์ วรกาญจน์ อยู่ๆ ก็มาปรากฏตัวในหัวใจ 164 สองใจรวมกัน 76 ลูกหว้า พิจิกา น�้ำชา ชีรณัฐ & ตู่ ภพธร อารมณ์ดี 222 สายลมที่หวังดี 82 ว่าน ธนกฤต ทราย เจริญปุระ ฮูวี๊ฮู 224 เสียงของหัวใจ 212 The Bottom Blues จิ๋ว ปิยนุช & ป๊อป ปองกูล

เสียดาย

214

หนึ่งค�ำส�ำคัญ

128

เหงาอยู่ดี

106

ให้ฉันดูแลเธอ

216

Bodyslam

แหนม รณเดช ลูกหว้า พิจิกา

แหนม รณเดช

อกมี ไว้หัก 2 เบิร์ด ธงไชย


122 เพลงฮิ ต เล่นง่าย สไตล์อูคูเลเล่


อกมีไว้หัก เบิร์ด ธงไชย

ดนตรี : C / Am / Dm / G (2 times) C Am ฉันไม่รู้ได้ยินจากไหน Dm G ว่าอกหักไม่ยักกะตาย C Am หรือที่เขาว่าถ้าจะรัก Dm E ต้องลืมค�ำว่าเสียใจ Am Am(maj7) ฉันแค่รู้ว่าโดนกับฉัน Am7 Am6 ยิ่งกว่าอันเดิมๆ มากมาย Dm Em F ที่ไหนมีรักที่นั่นมีทุกข์อยู่ G C Am / Dm / G ถอยตามค�ำขู่ก็ง่ายไป

2

C

Am 2 3

Dm

G

1 2

1

3

F G * อกน่ะมีเอาไว้หัก Em Am Dm ก็แค่ช�้ำเพราะรักเป็นเรื่องธรรมดาหัวใจ G C C7 ดอกกุหลาบมันต้องมีหนาม หรือไม่จริง F G Em Am อกน่ะมีเอาไว้หัก มีรักก็ต้องมีทิ้ง Dm G C ถ้าจะทิ้งต้องรักกันก่อน จริงไหม

2 3

F 1 2

Em 1 2 3


ดนตรี : C / Am / Dm / G (2 times) C Am ฉันไม่รู้ได้ยินจากใคร Dm G ว่าอกหักดีกว่ารักไม่เป็น C Am เมื่อได้รักตามองไม่เห็น Dm E เสร็จไปซะทุกราย Am Am(maj7) รู้แค่ช�้ำเพราะค�ำว่ารัก Am7 Am6 ยังล�ำบากไม่เท่าเหงาตาย Dm Em F ที่ไหนมีรักที่นั่นมีรักอยู่ G C Am / Dm / G ถามว่าไม่ถูกหรืออย่างไร

Am(maj7) 1

(ซ�้ำ *)

Am7

ดนตรี : C / Am / Dm / G (4 times)

Na Na Na Ha... Oh…

(ซ�้ำ *) C / Am / Dm G C / Am / Dm / G Hey จริงไหม... Oh Dm ถ้าจะทิ้งขอให้รักฉันก่อน…ได้ไหม

Am6 1

1 2 3

ดนตรี : C / Am / Dm / G (4 times) C 3


เปราะบาง Bodyslam

Cmaj7

ดนตรี : Cmaj7 / C (2 times) Cmaj7 Fmaj7 Em Am Fmaj7 หนทางยังดูเหมือนเดิม มีแสงไฟมีผู้คนรอบกาย C Fmaj7 จากคนร้อยพันที่ยืนใกล้กัน กลับรู้สึกว่าไกลแสนไกล Em Am7 Fmaj7 Gsus4 อะไรมันหายไป จากหัวใจของเรา โว โอ้...

2

Fmaj7 1 2 3 4

C ท�ำไมแค่ลมเพียงแผ่วเบา ยังท�ำให้เหน็บหนาว Fmaj7 Em แค่เพียงแผ่นฟ้าที่ว่างเปล่า ยังท�ำให้มีน�้ำตา Am Fmaj7 ท�ำไมมันช่างเปราะบางเหลือเกิน G อ่อนแอจนเกินจะเข้าใจ Cmaj7 Fmaj7 Em Am7 Fmaj7 ครั้งหนึ่ง...ที่เคยสัมผัส ในหัวใจว่ารักยังเหลืออยู่ Cmaj7 Fmaj7 แต่วันนี้ดูเหมือนมันลบเลือน กอดที่อบอุ่นจางหายไป Em Am Fmaj7 G สักวันถ้าล้มลงจะมีใครสนใจ โฮ โฮ้...

C (D) * ท�ำไมแค่ลมเพียงแผ่วเบา ยังท�ำให้เหน็บหนาว Fmaj7 (Gmaj7) Em (F#m) แค่เพียงแผ่นฟ้าที่ว่างเปล่า ยังท�ำให้มีน�้ำตา 4

Em 1 2 3

Am 2

C

3


Am (Bm) Fmaj7 (Gmaj7) G ท�ำไมมันช่างเปราะบางเหลือเกิน โฮ โฮ้... Asus4 (ไม่รู้เมื่อไรจะผ่านพ้น)

C (D) ** ร่องรอยจากค�ำไม่กี่ค�ำ ยังท�ำให้ปวดร้าว Fmaj7 (Gmaj7) Em (F#m) แค่เพียงแววตาที่ว่างเปล่า ยังท�ำให้เจ็บหัวใจ Am7 (Bm7) Fmaj7 (Gmaj7) ท�ำไมมันช่างเปราะบางเหลือเกิน Gsus4 (Asus4) C (D) และชีวิตเมื่อไรจะเข้มแข็งพอ

ดนตรี : C / C / Fmaj7 / Fmaj7 / Am7 / G / Fmaj7 / G C วิงวอนให้มันสิ้นสุดลง (ซ�้ำ *, **) ดนตรี : D / D / Gmaj7 / Gmaj7 / Bm7 / A / Gmaj7

Asus4 2

3

Gsus4 1 3 4

A D G และชีวิตเมื่อไรจะเข้มแข็งพอ Bm A Gmaj7 A D G Bm7 A Gmaj7 ไม่รู้ ไม่รู้ ไม่รู้ และชีวิตเมื่อไรจะเข้มแข็งพอ A D ชีวิตเมื่อไรจะเข้มแข็งพอ ดนตรี : D / D / Gmaj7 / G / (4 times) D 5


คราม

Bodyslam Em C ลึกลงเท่าไรก็ยิ่งมืดมน ค้นไปเท่าไรก็ยิ่งสับสน Bm ส่วนลึกในใจคน ใครจะรู้จริง

Em

C

Bm 1

1 2

1

1

3

3

3

ดนตรี : Em / Em / Em / Em / C / C / Bm / Bm Em C ทะเลกว้างไกลและใครเล่าจะรู้ว่า สุดเส้นขอบฟ้า ตรงที่แผ่นน�้ำเป็นประกาย Bm ลึกลงจะเจออะไร จะมีสิ่งใดภายใต้แผ่นน�้ำสุดไกลที่ซ่อนอยู่ Em C ที่เธอเคยมองมันว่าดี เธอลองมองให้ดีๆ ลองหยุดมองและลองคิดอีกที Bm ถ้าหากทุกสิ่งที่เห็น ถ้าหากทั้งหมดนั้นเป็นภาพลวงตา Em C Bm * ทะเลแสนไกลไม่มีสิ้นสุด สีครามหมายความเหมือนใจมนุษย์ มันลึกเกินจะรู้

Em ** เธอจะอยู่หรือไป สักวัน ถ้าคนที่เธอเคยไว้ใจ C Bm ถึงตอนสุดท้ายไม่เป็นอย่างฝัน มันไม่มีอะไรสวยงาม Em สิ่งที่อยู่ข้างใน หัวใจ ที่ใครไม่เคยหยั่งถึง C Bm ถ้าหากตรงนั้นมันอันตราย ที่สุดจะมีใครเข้าใจข้างในใจฉัน 6


ดนตรี : Em / Em / Em / Em / C / C / Bm / Bm Em ฟ้างดงามเพียงใด แต่อย่างไรมันก็ต้องมืดมน ไม่ว่าใครต้องมีความจริงเก็บเอาไว้ C Bm อยู่ในใจของคน เธอรู้ใช่ไหม โว...โอ...โอ...โอ... Em ความจริงกับความฝันที่ยังค้นไม่เจอ ฉันหวั่นใจ C Bm ถ้าในวันนั้นความเป็นจริงมันไปท�ำร้ายเธอ ให้เธอเสียใจ โว...โอ...โอ...โอ... (ซ�้ำ *, **) ดนตรี : Em / Em / Em / Em / C / C / Bm / Bm Em C ความลับสีครามไม่มีใครรู้ใครเข้าใจ ค�ำตอบฉันคือใคร Bm ฟากฟ้าทะเลมืดหม่น ความงามที่โหดร้าย Em C Bm ขอเพียงใครคนหนึ่งคนนั้นที่เข้าใจ ที่สุดฉันคือใคร และพร้อมที่จะก้าวผ่าน (ซ�้ำ **) Em C ความลับสีครามไม่มีใครรู้ใครเข้าใจ ค�ำตอบฉันคือใคร Bm ฟากฟ้าทะเลมืดหม่น ความงามที่โหดร้าย Em C ขอเพียงใครคนหนึ่งคนนั้นที่เข้าใจ ที่สุดฉันคือใคร Bm E ใครกันพร้อมจะก้าวผ่านความจริงที่โหดร้าย 7


ฉันไม่แคร์

Calories Blah Blah ดนตรี : G / Csus2 / G D / G Gmaj7 เป็นคนที่รักกัน อยากมีวันที่สวยงาม C Cm7 แม้จะปนด้วยความ...หวาดระแวง D จากความผิดหวังที่เคยผ่าน G Gmaj7 เจอกันอย่างคนช�้ำใจ ไม่มองไกล C แค่หาใครสักคนมาช่วยปลอบ Cm7 D แค่ฆ่าเวลา ปลดปล่อยความช�้ำให้ลอยไป

G

Gmaj7

1

2

C

3

2

3

1

Cm7

Am7 Bm7 * เมื่อเราต่างคนต่างไม่ใช่เลย Am7 Bm7 และยังคงฝันเจอคนที่เขาใช่กว่า Am7 Bm7 ไม่ต้องมีหรอกค�ำสัญญา C Cdim D แค่มีเวลาท่องจ�ำถ้อยค�ำปลอบใจตัวเอง ก็ฝึกเอาไว้ก่อน D

Am7 4

1

1 3 4 4

1

Bm7

C

2

8

1 1

3

2

1

1

1


G ** ว่าฉันไม่แคร์

Esus4 E หากเธอบอกว่าเราต้องแยกกันไป Am7 Cm7 ฉันไม่กลัว หากเธอบอกไม่รักก็เข้าใจ Bm7 E ฉันรู้ดีว่าวันหนึ่งอาจต้องไป Am7 D สุดท้ายถึงฉันและเธอจะต้องเลิกรา G D (G) ก็ดีกว่าคืนนี้ฉันไม่มีใคร

G เป็นคนที่รักกัน Gmaj7 C อยากมีวันที่สวยงามแม้จะปนด้วยความ Cm7 D หวาดระแวงจากความผิดหวังที่เคยผ่าน G Gmaj7 เจอกันอย่างคนช�้ำใจ ไม่มองไกล C แค่หาใครสักคนมาช่วยปลอบ Cm7 D แค่ฆ่าเวลา ปลดปล่อยความช�้ำให้ลอยไป

Esus4

1

2 3

E 1 2 4

(ซ�้ำ *, **) ดนตรี : G / Gmaj7 / C / Cmaj7 D / (ซ�้ำ *, **) 9


!! fecดtใหม Pปรัeบrคอร เลนงายยิ่งขึ้น

รายชื�อเพลง Down ลุลา First Kiss Vietrio Feat. Pete Pol Look Like Love บี้ สุกฤษฎิ์ L.O.V.E Kal North Star ปˆอป ปองกูล Sense Jetset’er ก็ ใครมันจะไปรูŒล‹ะ ลุลา Feat. โย‹ง Armchair การเปลี่ยนแปลง ปˆอป ปองกูล เกิดเปšนผูŒหญิง นิว นภัสสร ไกล แพรว คณิตกุล ขอโทษในสิ่งที่เธอไม‹รูŒ Sweet Mullet ขอใหŒเหมือนเดิม บูโดกัน ขŒางๆ หัวใจ กัน The Star 6 ขี้หึง โอง ณัชชา คนที่เธอไม‹รัก เอ็ม อรรถพล คนสุดทŒาย Jetset’er Feat. หนูนา หนึ่งธิดา คราม Bodyslam ความคิดถึงไม‹พึ่งปาฏิหาริย Pancake ความหวาน (Sweet) ลุลา คำถามอยู‹ที่ฉัน คำตอบอยู‹ที่เธอ Pancake คิดถึงเธอทุกทีที่อยู‹คนเดียว โกŒ Mr.Saxman Feat. เจนนิเฟอร คิ้ม คิดถึงนะ แพรว คณิตกุล คิดมาก ปาลมมี่ คืนเหงา Fahrenheit แค‹ไดŒคิดถึง ญารินดา แค‹เพียงไดŒรูŒ ลุลา จะรักใหŒดีที่สุด ตอง ภัครมัย จากนี้ ไปจนนิรันดร เอะ จิรากร จากวันที่เธอไม‹อยู‹ ลุลา จำอะไรไม‹ไดŒ Potato จินตนาการ ตูมตาม The Star 7 เจŒาชายนิทรา Katie Pacific ใจบอกว‹าใช‹ ลุลา Feat. โอ Jetset’er ใจใหŒไป โอŒ เสกสรรค ฉันไม‹แคร Calories Blah Blah ฉันรŒองไหŒเปšนหมื่นครั้งเพื่อมาเจอเธอ Cocktail Feat. Vietrio ชอบก็จีบ ริท The Star 6 ใชŒคำว‹าใช‹กับใครหรือยัง Pancake ดาว Paradox ดีอย‹างไร ที Jetset’er ไดŒโปรด แพรว คณิตกุล ถามใจ Super Glue ISBN 978-616-527-346-6

9

786165

273466

ให

ถามใจตัวเอง เซน The Star 6 ถŒาหากไม‹รัก โรส ศิรินทิพย ทะเลสีดำ ลุลา Feat. ตŒา Paradox ที่รัก ปราโมทย ปาทาน ทุกครั้งที่คิดถึงเธอ เอ็ม อรรถพล Feat. ชิน ชินวุฒิ ทุŒมอยู‹ในใจ (Acoustic) เกŒา จิรายุ & แนท ณัฐชา เธอคือดวงใจของฉัน ออฟ ปองศักดิ์ เธอทำใหŒโลกเปลี่ยนไป คริสทีน เธอยัง… Potato นิดนึง ลูกหวŒา พิจิกา เนื้อคู‹ บอย Peacemaker ในวันที่เราตŒองไกลห‹าง ลุลา ปาฏิหาริย โกŒ Mr.Saxman Feat. นิว &จิ๋ว เปราะบาง Bodyslam โปรดส‹งใครมารักฉันที Instinct ฝากไวŒในใจเธอ ลุลา พระเอก The Bottom Blues พรุ‹งนี้ (จะไปกับเธอ) ลุลา พูดไม‹ค‹อยเก‹ง โตโน‹ The Star 6 พูดว‹ารักไม‹หายเหงา กวาง The Star 7 เพราะมีเธอ ลุลา Feat. โตน Sofa เพลงที่ฉันไม‹ไดŒแต‹ง No More Tear เพิ่งจะรูŒ แพรว คณิตกุล เพียงแค‹ใจเรารักกัน โอง ณัชชา เพื่อเธอตลอดไป ศักดา พัทธสีมา เพื่อนร‹วมทาง บอย Peacemaker แพŒคำว‹ารัก Calories Blah Blah แพŒใจ Klear ฟ‡าส‹งฉันมา ปาลมมี่ ภวังค แอมปŠ The Star 7 มากกว‹ารัก โรส ศิรินทิพย เมื่อไม‹มีเธอ (ในวันที่ฟ‡าสีเทา) บีม จารุวรรณ ไม‹ขอก็จะใหŒ ดา Endorphine ไม‹ใช‹กŒอนหิน ลุลา ไม‹ใช‹ผูŒชาย ดูบาดู ไม‹ตŒองมีคำบรรยาย Mr.Team ไม‹ธรรมดา เบล สุพล ยังไม‹พŒนขีดอันตราย บอย Peacemaker ยังโสด Olives รอแลŒวไดŒอะไร นิว & จิ๋ว รออยู‹ตรงนี้ Hum

รักแทŒแค‹หนึ่งคน หนูนา หนึ่งธิดา เหมาะสำหรับผูที่เริ่มฝก รักแทŒ…ยังไง น�ำชา ชีรณัฐ รักเธอไปทุกวัน Potato รักเธอใหŒนŒอยลง ทราย Fahrenheit รักนะคะ บี้ สุกฤษฎิ์ รักแบบไม‹ตŒองแอบรัก นท The Star 7 รักปาฏิหาริย ลุลา รักไม‹ตŒองการเวลา Klear รักไม‹รัก ลุลา รักอยู‹หนใด Pop Angels ราตรีนี้… (ยังอีกแสนไกล) ลุลา รูŒสึกดี (Acoustic) No More Tear ฤดูรŒอน (Summer) Paradox ลัก The Mousses ลึกสุดใจ โจ & กŒอง ลืมไปก‹อน Buddha Bless Feat. เกรียน Peace เล‹นของสูง Big Ass วันนี้…ฉันมีเธอ สุเมธ & เดอะป˜žง เวลาของฉันกับเธอ เจมส เรืองศักดิ์ เวลาจะช‹วยอะไร ลุลา เวลาส‹วนตัว พั้นช วรกาญจน สองใจรวมกัน น�ำชา ชีรณัฐ & ตู‹ ภพธร สายลมที่หวังดี ทราย เจริญปุระ เสียงของหัวใจ จิ๋ว ปยนุช & ปˆอป ปองกูล เสียดาย Bodyslam หนึ่งคำสำคัญ แหนม รณเดช เหงาอยู‹ดี ลูกหวŒา พิจิกา ใหŒฉันดูแลเธอ แหนม รณเดช อกมี ไวŒหัก เบิรด ธงไชย อยากกอด แหนม รณเดช อยากบอกรัก เบิรด ธงไชย อยากมี ใครสักคนใหŒกอด หนูนา หนึ่งธิดา อยากรูŒแต‹ไม‹อยากถาม Calories Blah Blah อย‹าทำอย‹างนี้ ไม‹ว‹ากับใคร…เขŒาใจไหม เบิรด ธงไชย อย‹ามองมาไดŒไหม ลุลา Feat. ติ๊ก Playground อย‹าเอาความเหงามาลงที่ฉัน นิว & จิ๋ว อยู‹ๆ ก็มาปรากฏตัวในหัวใจ ลูกหวŒา พิจิกา อารมณดี ว‹าน ธนกฤต ฮูวี๊ฮู The Bottom Blues

Profile for MIS Publishing

คอร์ดเพลงฮิตเล่นง่ายสไตล์อูคูเลเล่  

คอร์ดเพลงฮิต เล่นด้วยอูคูเลเล่ ที่คนเข้าดูใน YOUTUBE มากกว่า 10,000 Views เรียบเรียงคอร์ดใหม่เพื่อให้เล่นในอูคูเลเล่ได้ง่ายขึ้น

คอร์ดเพลงฮิตเล่นง่ายสไตล์อูคูเลเล่  

คอร์ดเพลงฮิต เล่นด้วยอูคูเลเล่ ที่คนเข้าดูใน YOUTUBE มากกว่า 10,000 Views เรียบเรียงคอร์ดใหม่เพื่อให้เล่นในอูคูเลเล่ได้ง่ายขึ้น

Profile for misbook
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded