คู่มือบทสวดมนต์ฉบับใช้บ่อยในชีวิตประจำวันสำหรับผู้เริ่มต้น

Page 1

พรอม MP3 เสียงสวดมนต

ยาว

กวา 1 ช่ัว โ ม

ควา

¾Ø·¸Á¹µìÍѹÈÑ¡´ÔìÊÔ·¸Ôì Øé »¡»éͧ ÃÑ¡ÉÒ ¤Á¤Ãͧ à»ç¹´Ç§»Ãзջ¹Ó·Ò§ªÕ ÇµÔ ãËé´Óà¹Ô¹ä» ã¹·Ò§·Õ ´è Õ§ÒÁ áÅÐÁÕ¤ÇÒÁÊ¢Ø

หนงั สอื +

รวบรวม จัดทำ และนำสวด (MP3) โดย พระราชปฏิภาณโสภณ (ม.ติกฺขญาโณ ป.ธ.๙) และคณะสงฆวัดราชโอรสาราม

เพียง

3 ราคาพเิ ศ MP

69.-คู่มือ

บทสวดมนต์

ฉบับใช้บ่อยในชีวิตประจ�ำวัน ส�ำหรับผู้เริ่มต้น

ISBN 978-616-527-184-4 ราคา 69 บาท พิมพ์ครั้งที่ 1 มีนาคม 2554 พิมพ์ที่ บริษัท พิมพ์ดี จ�ากัด ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา เสริม พูนพนิช จัดพิมพ์โดย ส�านักพิมพ์เอ็มไอเอส 55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.comค�าน�า หนังสือสวดมนต์เป็นหนังสือทีช่ าวพุทธควรมีไว้ประจ�าตัว โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูท้ ส่ี นใจในการสวดมนต์ไหว้พระ เพราะการสวดมนต์ไหว้พระนัน้ ท�าให้จติ ผ่องใส การสวดมนต์ สรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยเป็นบุญกุศลและการสวดพระธรรมค�าสอนที่เป็น พระสูตรต่างๆ ท�าให้ได้ซมึ ซับพระธรรมเข้าไปในจิตใจ นอกจากจะเป็นพุทธมนต์อนั ศักดิส์ ทิ ธิป์ กป้องรักษาคุม้ ครองแล้ว ยังเป็นคุณธรรมประจ�าจิต และเป็นดวงประทีป น�าทางชีวติ ให้ดา� เนินไปในทางทีด่ งี ามและมีความสุข จึงควรท�าวัตร-สวดมนต์เป็นประจ�า หนังสือสวดมนต์เล่มนีไ้ ด้คดั ตัดตอนมาจากหนังสือท�าวัตร-สวดมนต์แปล ฉบับใหญ่ ทีท่ างบุญนิธหิ อไตร วัดราชโอรสาราม จัดพิมพ์ เพือ่ ให้เหมาะส�าหรับการพกพา และส�าหรับผูเ้ ริม่ ต้น หนังสือท�าวัตร-สวดมนต์ เล่มเล็กนี้ เมือ่ จัดพิมพ์ออกมาก็มผี นู้ ยิ มพอควร จึง หมดไปอย่างรวดเร็ว บริษทั เอ็มไอเอส เห็นประโยชน์อนั ทีจ่ ะมีแก่ผสู้ นใจสวดมนต์เริม่ แรกได้ขออนุญาตจัดพิมพ์จากทีไ่ ด้เคยพิมพ์เล่มสมบูรณ์ไปแล้ว และมีผสู้ นใจตอบรับดี พอสมควร ประสงค์จะพิมพ์เล่มเล็กเผยแพร่อกี จึงได้อนุญาตให้พมิ พ์ได้ตามประสงค์ ขอให้ท่านผู้ได้รับหนังสือเล่มนี้ได้รับประโยชน์ดังกล่าว และช่วยกัน เผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ตอ่ ผูอ้ นื่ ต่อไป

(พระราชปฏิภาณโสภณ)

ผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม โทร. ๐๒-๘๙๓-๗๙๗๙๑. บทน�ากราบพระรัตนตรัย.........................................................................๓ ๒. บทสรรเสริญพระพุทธคุณ (อิตปิ ิ โส ภะคะวา).............................................๕ ๓. สวดท�านองสรภัญญะ บทพระพุทธคุณ (องค์ใดพระสัมพุทธ)..............๕ ๔. บทสรรเสริญพระธรรมคุณ (สวากขาโต)...............................................๖ ๕. สวดท�านองสรภัญญะ บทธรรมคุณ (ธรรมะคือคุณากร)..............๗ ๖. บทสรรเสริญพระสังฆคุณ (สุปะฏิปันโน)........................................๘ ๗. สวดท�านองสรภัญญะ บทพระสังฆคุณ (สงฆ์ใดสาวกศาสดา)...............๙ ๘. บทชยสิทธิคาถา (พาหุง).......................................................................๑๐ ๙. สวดท�านองสรภัญญะ บทชยสิทธิคาถา (ปางเมือ่ พระองค์)...............๑๐ ๑๐. บทเคารพคุณมารดาบิดา (อะนันตะคุณะสัมปันนา)..........................๑๑ ๑๑. สวดท�านองสรภัญญะ บทเคารพคุณมารดาบิดา (ข้าฯ ขอนบชนกคุณ)..............................................................................๑๑ ๑๒. บทเคารพคุณครูอาจารย์ (ปาเจราจะริยา โหนติ)............................๑๒ ๑๓. สวดท�านองสรภัญญะ บทเคารพคุณครูอาจารย์ (อนึง่ ข้าฯ ค�านับน้อม)..............................................................................๑๒ ๑. ค�าบูชาพระรัตนตรัย (โย โส ภะคะวา)...............................................๑๗ ๒. ค�านมัสการพระรัตนตรัย (อะระหัง สัมมา).............................................๑๘ ๓. ปุพพภาคนมการ (นะโม ตัสสะ)......................................................๑๙ ๔. พุทธาภิถตุ ิ (โย โส ตะถาคะโต)..........................................................๑๙ ๕. ธัมมาภิถตุ ิ (โย โส สวากขาโต)..........................................................๒๑ ๖. สังฆาภิถุติ (โย โส สุปะฏิปันโน)......................................................๒๒ ๗. รตนัตตยัปปณามคาถา (พุทโธ สุสทุ โธ).........................................๒๓ ๘. สังเวคปริกติ ตนปาฐะ (อิธะ ตะถาคะโต)............................................๒๕


∫∑∑—ÈßÀ≈“¬∑’Ë„Àâ‡≈◊Õ° «¥°àÕπ «¥∫∑°√«¥πÈ”µÕπ‡™â“ ‡¢¡“‡¢¡ √≥§¡πª√‘ท∑ปี ’ªกิ î°าคาถา “§“∂“ (พะหุ (æ–Àÿงß เว)....................................๓๐ ‡«)................................. Û ๑.Ò.เขมาเขมสรณคมนปริ ∏π§“∂“(ยั(¬—สสะ –สัท —ธา).........................................................................๓๑ ∑∏“)................................................................ ÛÒ ๒.Ú.อริÕ√‘ย¬ธนคาถา ¢≥“∑‘ค§าถา “∂“ (สั( —พæเพ ‡æ สั —งßขารา)......................................................๓๒ ¢“√“)......................................................ÛÚ ๓.Û. ติµ‘ล≈กั —°ขณาทิ ๔.Ù. โมกขุ (สัพพะวั ตถุตตะมัง นัตวา).........................................๓๔ ÛÙ ¿“√ ÿปµายคาถา µ§“∂“ (¿“√“ À–‡«)................................................................ ๕.ı. นิ¿—ธ∑กิ ‡∑°√— ณ ั ฑคาถา (นิธ(Õ–µ’ งิ นิเธติ ปุรโิ ส).....................................................๓๘ Ûı µµ§“∂“ µ—ß)................................................................. ๖.ˆ. พระอรหั นต์ป§ระจ� ∏—¡¡§“√«“∑‘ “∂“าทิ(‡¬ศทั®–ง้ ๘................................................................๔๓ Õ–µ’µ“)....................................................Ûˆ ๗. พุ ท ธมั ง คลคาถา (สั ม พุ ท โธ)...................................................................๔๔ Û˜ ˜. ª∞¡æÿ∑∏¿“ ‘µ§“∂“ (Õ–‡π°–™“µ‘ —ß “√— ß).................................... «—π(พาหุ ∑“¡‘ (‰À«â æ√–‡®¥’ ¬å).................................................. ๘. ถวายพรพระÚÚ. ๘ บท ง‡®µ‘ สะหั¬—ßสฯ)................................................๔๖ Û¯ ¯. เทวธรรม ∫∑æ‘®“√≥“ — ߢ“√∫∑π¡— ( —æ‡æ ม°“√√Õ¬æ√–æÿ ¢“√“ Õ–π‘®®“).................................. ∑∏∫“∑................................................... ๙. (หิรÚÛ. โิ อตตั ปปะสั ปั —นßนา).....................................................๔๘ Û˘ ˘. —วั®น®°‘ √‘¬§“∂“ µ§“∂“À«à ∂‘ ‡¡ –√–≥— )..................................................... ๑๐. ทามิ เจติยÚÙ. งั (π—(ไหว้ พระเจดี ยß)์ ........................................................๕๐ “π∑√“¬ (Õ‘¡— ¡‘ß √“™–‡ ¡“π“).................................... Ò. ‚¡°¢§“∂“ ( —ทæธบาท........................................................๕๐ æ–ª“ªí Õ–°–√–≥— ß)...................... Ù ๑๑. ‚Õ«“∑ª“Ø‘ บทนมัสการรอยพระพุ Úı. §“∂“‚æ∏‘ ∫“∑ (∫Ÿ √ – –æ“√— ¡‘ß)........................................................ ÙÒ ÒÒ. ®©‘¡æÿ∑า‚∏«“∑ª“∞– ¿‘°¢–‡«)...................................... ๑๒.ªíคาถาหว่ นทราย (อิมสั (À—มิπง∑–∑“π‘ ราชะเสมานา).........................................๕๒ Úˆ. §“∂“¡ß§≈®— °√«“à ¯ ∑‘» (Õ‘¡— ¡‘ߡߧ≈®—°√«“Ã....)............... ๑๓.Õ¿‘ คาถาโพธิ บาท ระพารั ÙÒ ÒÚ. ≥Àªí®®‡«°¢≥– (™–√“∏— ).................................................. Ú˜.(บู∏“µÿ ªØ‘ส°มิŸ≈ง¡).............................................................๕๒ ªí‚¡¡À‘ ®®‡«°¢≥– (¬–∂“ªí®®–¬—ß).................................... ๑๔.∑«— คาถามงคลจั กรวาฬ(Õ—๘µ∂‘ทิศÕ‘¡(อิ— ม¡‘สั ßมิ°“‡¬).......................................... งมงคลจักรวาฬฯ).......................๕๓ ÙÛ ÒÛ. µµ‘ß “°“√ª“∞– Ú¯. µ—ߢ≥‘ °ªí®®‡«°¢≥– (ª–Ø‘ —ߢ“ ‚¬π‘‚ ).................................... ÒÙ. ‚¡°¢ÿª“¬§“∂“ ( —ææ–«—µ∂ÿµµ–¡—ß π—µ«“)........................................ÙÙ ∫∑°√«¥πÈ”µÕπ‡™â“ Òı. π‘∏‘°—≥±§“∂“ (π‘∏‘ß π‘‡∏µ‘ ªÿ√‘‚ )....................................................... Ù¯ Ò. ªíเทวะตาฯ)..............................................................๕๔ µµ‘∑“π§“∂“ (¬“ ‡∑«µ“..)........................................................ ๑. ปั‡¡µµ“π‘ ตติทานคาถา Òˆ. —ß – ÿ(ยา µµ– (‡Õ«—¡‡¡ ÿµ—ß)...................................................ıÚ ‚≈°«‘™¬√“™ªí µµ‘กุส∑ะลั “π§“∂“ (¬—ß°‘≠®‘ °ÿ –≈—ß)......................... ๒. ติ‡¡µµ“π‘ โลกวิชยราชปั ตÚ.ติทµ‘านคาถา ง))...........................................๕๖ Ò˜. —ß –§“∂“ (æ–Àÿµ—æ(ยั¿—งกิ°ญ‚¢จิ¿–«–µ‘ ..................................... ıÙ ๓. สัพพปัตติทานคาถา ญญั ทานิฯ).................................................๕๗ Û. —æ(ปุæªí µµ‘ส∑สิ“π§“∂“ (ªÿ≠≠— ‘∑“π‘..)......................................... ı˜ Ò¯. æ√–Õ√À— π µå ª √–®”∑‘ » ∑— ß È ¯............................................................. ๔. บทกรวดน�า้ แผ่Ù.สว่ ªíนกุ ศล (บุญนีข้ ้าฯ(¬—ท�πา∑“π‘ )........................................๕๙ Ø∞π∞ªπ§“∂“ ‡¡)...................................................... ı¯ Ò˘. æÿ∑เมตตาในตนก่ ∏¡—ߧ≈§“∂“ ( —อ¡นæÿ(อะหั ∑‚∏)................................................................ ๕. แผ่ ง สุขโิ ต โหมิ).........................................๖๐ ·ºà‡¡µµ“ ˆ Ú. ∂«“¬æ√æ√– ∫∑ น่(æ“Àÿ œ).................................................. ๖. แผ่ เมตตาให้บ¯คุ คลอื สัตßว์ –À— อนื่ (สั พเพ สัตตา)..................................๖๐ Ò. ª·ºà ‡¡µµ“„πµπ°à Õπ (Õ–À—ß ÿ¢‘‚µ ‚À¡‘)..................................... ˆÚ ÚÒ. ‡∑«∏√√¡ (À‘√‘‚Õµ— ª– — ¡ªíππ“)......................................................... Ú. ·ºà‡¡µµ“„Àâ∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ ( —æ‡æ —µµ“).......................................... Û. ∫∑°√«¥πÈ”·ºà à«π°ÿ»≈ (∫ÿ≠π’Ȣⓜ ∑”).....................................


๑. ปะฐะมัง มังคะละสุตตัง (เอวัมเม สุตงั )..............................................๖๒ ๒. ตะติยงั กะระณียะเมตตะสุตตัง (กะระณียะมัตถะกุสะเลนะ)..........................๖๖ ๓. ทะสะมัง โพชฌังคะปะริตตัง (โพชฌังโค)......................................๖๘ ๔. บทน�าอภยปริตตะ (ปุญญะลาภัง).....................................................๗๐ ( «“°¢“‚µ...)................................................................. ı. ∏—¡¡“πÿ ง µ‘ ๕. เอกาทะสะมั อะภะยะปะริ ตตัง (ยันทุนนิมติ ตัง)..............................๗๐˘Ú ๖. เทวตาอุ ยโยชนคาถา (ทุกขัปปัต.ตา)....................................................๗๒ ..)........................................................... ˘Ú §’µ‘ ( «“°¢“µ–µ“∑‘ ˆ. ∏—¡¡“¿‘ ๗. บทน� ตะ( ÿ(ชะยั สสานัง).........................................๗๒˘Ù íπ‚π ¿–§–«–‚µ...)............................................ ª–Ø‘งªเทวะมะนุ ¶“πÿ ต µ‘ ˜. —าßชยปริ .......ˆÙ ๘. ทวาทะสะมัง ชะยะปะริตตัง (มะหาการุณโิ ก)...................................๗๔ ¯. —߶“¿‘§’µ‘ ( —∑∏—¡¡–‚™...)...................................................................˘ı .......ˆÙ ๙. บทน�าธัมมจักกัปปวัตตนสุตตะ (อะนุตตะรัง)....................................๗๖ ˘. Õµ’µªí®®‡«°¢≥ª“∞– (Õ—™™– ¡–¬“...)............................................ ˘¯ .......ˆˆ ๑๐. ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง (เอวัมเม สุตงั ).................................๗๖ Ò. Õÿ∑∑‘ π“∏‘Ø∞“π§“∂“ (Õ‘¡‘π“ ªÿ≠≠–°—¡‡¡π–)......................... Ò .......ˆˆ ¿“§∑’ ¿“§∑’Ë Ë˜Ù »“ πæ‘∏’ œ≈œ - §”∂«“¬∑“π .......ˆ˜ ÚÚ˘ √–‡∫’ ¬∫°“√°√“∫æ√–√— µπµ√—¬................................................... π “ßÊ «¥µàÕ®“°∑”«—µ√‡¬Á Õßµ”π“π·≈–ª“∞–µà ∫∑ ‘ท∫ธศาสนา...................................................................๙๐ .......ˆ¯ วันส�Ò.าคัญ ทางพระพุ ÒÙ ÚÛÒ Ú.Ò. §”π¡— °“√æ√–√— ¬............................................................... .....)................................................................ ( –√—µ™πµ√— πÿ¡ ‡∑«¥“ ™ÿย¡บการกราบพระรั ......˜Ò ๑. ระเบี ต™—ßนตรั ย..........................................................๙๑ ÒÙ ≈ ı........................................................................... ๒. ค�Û. านมั§”Õ“√“∏π“»’ ตนตรั ย............................................................................๙๓ (π–‚¡ µ— –).............................................ÚÛÒ æ¿“§π¡°“√ª“∞– ªÿสæการพระรั Ú. าอาราธนาศี Òˆ §”√— ∫ √≥§¡≥å ( —¡æÿ∑‡∏)..................................................ÚÛÚ (‡°à“≈) ı............................................................. §“∂“·≈–»’ ∑ล∏‘๕.................................................................................๙๓ π¡°“√ ‘ .......˜Ù ๓. ค�Ù.Û. ๔. ค�ารับสรณคมณ์ ล(„À¡à ๕...................................................................๙๔ Ò¯ ≈ ı (‡∫≠®»’ ≈)............................................................................. ) (‚¬ ®—°¢ÿ¡“).............................................ÚÛÛ “∂“ ∑∏‘แ§ละศี ......˜ˆ ๕. ศีı.Ù.ล ๕»’π¡°“√ ‘ (เบญจศี ล≈∞°§“∂“ )...................................................................................๙๕ ÒÒ ˆ. Õß§å · Àà ß »’ ∑’˧«√∑√“∫............................................................ (π–‚¡ Õ–√–À–‚µ)..........................................ÚÛÙ Ø π‚¡°“√Õ— ı. .......˜˜ ๖. องค์แห่งศีล ๕ ทีค่ ıวรทราบ.................................................................๙๖ ÒÒÚ √—µ‘ (‡®µπ“ߥ‡«â Õ¬à“ß.........................................................ÚÛˆ (‡¬ π —)πÛµ“).................................................................. .......˜˘ ๗. วิ˜.ˆ.รตั «‘ิ∫∑π”µ”π“π (เจตนางดเว้น) ๓ อย่าง..............................................................๙๘ ÒÒÚ ¯. (°—µ≈µ–¬“≥∏√√¡) ı......................................................ÚÛˆ (¬—≠®– ∑«“∑– –)............................................. ∫∑π”¡—ß(กั§≈ ÿ ˜. ‡∫≠®∏√√¡ ๘. เบญจธรรม ลยาณธรรม)...............................................................๙๘ ÒÒÙ ˘. ®»’≈......................................................................... µµ—ß (‡Õ«—¡‡¡ ÿµµ—ß)........................................ÚÛ˜ ª–∞–¡—ß ¡—ߧ–≈– ÿ ¯. §”Õ“√“∏π“π‘ .......¯Ú ÒÒˆ Ò. µ√ ∏(«‘“π–‚µ ªíµµ‘ª–Ø‘ “À“¬–)............................... ÚÛ¯ ªíØæ∞“¬–)...................................... ∫∑π”√µπ ÿµµ– (ª–≥‘ ˘. §”Õ“√“∏π“æ√–ª√‘ .......¯Ú ÒÒ¯ ÒÒ. À¡“ ∏®–– ¿Ÿ‚≈°“∏‘ ª–µ’)..................................ÚÛ¯ µ“π‘)............................................. ß (¬“π’ ∑ÿµ‘¬—ß √–µ–π– ÿµµ—(æ√— Ò. §”Õ“√“∏π“∏√√¡ .......¯Û ÒÚˆ ÒÚ. ∏’√—°…“Õÿ‚¬∫ ∂»’ ≈......................................................................... µµ– (¬— “πÿ¿“«‚µ).......................................ÚÛ˘ ‡¡µµ ÿ ÒÒ. æ‘∫∑π”°√≥’


๙. ค�าอาราธนานิจศีล...............................................................................๙๙ ๑๐. ค�าอาราธนาพระปริตร (วิปตั ติปะฏิพาหายะ)...................................๑๐๐ ๑๑. ค�าอาราธนาธรรม (พรัหมา จะ โลกาธิปะตี)...................................๑๐๐ ๑๒. พิธรี กั ษาอุโบสถศีล.........................................................................๑๐๑ ๑๓. ค�าประกาศอุโบสถศีล (อัชชะ โภนโต).............................................๑๐๓ ๑๔. ค�าอาราธนาอุโบสถศีลและรับศีลอุโบสถ.....................................๑๐๕ ๑๕. ศีล ๘ (อุโบสถศีล)...........................................................................๑๐๖ ๑๖. ค�าอาราธนาธรรมเทศนา..........................................................๑๐๘ ๑๗. สรณคมนานุสสรณคาถา..........................................................๑๐๙ ๑๘. ค�าลากลับบ้าน...........................................................................๑๑๐ ๑๙. องค์แห่งศีล ๘...........................................................................๑๑๑ ๒๐. ค�าขอบวชบ�าเพ็ญพรต (เนกขัมมปฏิบตั )ิ ....................................๑๑๒ ๒๑. ค�าอาราธนาศีล ๘.........................................................................๑๑๒ ๒๒. ศีล ๘..................................................................................................๑๑๓ ๒๓. ค�าขอมอบกายถวายชีวติ ต่อพระรัตนตรัย................................๑๑๓ ๒๔. ค�าขอมอบกายถวายชีวิ ติ ต่อพระวิปสั สนาจารย์........................๑๑๔ ๒๕. ค�าขอพระกรรมฐาน.......................................................................๑๑๔ ๒๖. ค�าลาบวชบ�าเพ็ญพรต - เนกขัมมปฏิบตั .ิ ...................................๑๑๔ ๒๗. ค�าถวายสักการบูชาพระรัตนตรัย.................................................๑๑๕ ๒๘. ค�าถวายกระทงส�าหรับลอยประทีป..............................................๑๑๕ ๒๙. ค�าบูชาข้าวพระ...........................................................................๑๑๖ ๓๐. ค�าจบข้าวใส่บาตร............................................................................๑๑๖ ๓๑. ค�าจบข้าวใส่บาตร (อีกแบบหนึง่ )................................................๑๑๗


๓๒. ค�าจบเงินท�าบุญ.........................................................................๑๑๗ §”∂«“¬¡µ°¿— µµ“À“√ (Õÿ∑‘»„Àâ ºŸâµญ“¬)........................................ Ú˜ˆ ๓๓.ÙÙ. ค�าถวายภั ตตาหารเป็ นสังฆทาน (สามั ).....................................๑๑๗ §”∂«“¬ºâ“Õ“∫πÈ Ú˜˜ ๓๔.Ùı. ค�าถวายมตกภั ตรเป็น”Ωπ.................................................................... สังฆทาน (เพือ่ อุทศิ ผูต้ าย).........................๑๑๘ §”∂«“¬ºâ “°∞‘า้πฝน....................................................................๑๑๙ ...............................................................................Ú˜˜ ๓๕.Ùˆ. ค�าถวายผ้ าอาบน� §”∂«“¬ºâ “..................................................................................Ú˜¯ ๓๖.Ù˜. ค�าถวายผ้ ากฐิ“นªÉ................................................................................๑๑๙ ๓๗.Ù¯. ค�าถวายผ้ าป่า...............................................................................๑๒๐ §”∂«“¬æ√–æÿ ∑∏√Ÿª......................................................................Ú˜¯ ๓๘.Ù˘. ค�าถวายพระพุ ธรูป......................................................................๑๒๐ §”∂«“¬‡∑’¬ทπæ√√…“.................................................................... Ú˜˘ ๓๙.ı. ค�าถวายเที ยนพรรษา.................................................................๑๒๑ §”°√«¥πÈ ”Õ¬à“ß —Èπ.......................................................................Ú˜˘ ๔๐.ıÒ. ค�ากรวดน� า ้ อย่ งสัน้ .........................................................................๑๒๑ §”°√«¥πÈ”า¿“…“‰∑¬.................................................................... Ú¯ ๔๑. ค�ากรวดน�า้ ภาษาไทย......................................................................๑๒๒ ıÚ. §”·ºà à«π∫ÿ≠ à«π°ÿ»≈................................................................. Ú¯ ๔๒. ค�าแผ่สว่ นบุญส่วนกุศล..................................................................๑๒๒ §”°≈à “«‡«≈“√¥πÈ ”»æ·≈–‡º“»æ...............................................Ú¯Ò ๔๓.ıÛ. ค�ากล่ าวเวลารดน� า้ ศพและเผาศพ............................................๑๒๓ §”¿“«π“‡«≈“√¥πÈ ”»æ................................................................ Ú¯Ò ๔๔.ıÙ. ค�าภาวนาเวลารดน� า้ ศพ...............................................................๑๒๓ §”¿“«π“∑Õ¥ºâ “»æ.......................................................... Ú¯Ò ๔๕.ıı. ค�าภาวนาทอดผ้ าทีห่“∑’น้ËÀาπâศพ.........................................................๑๒๓

¿“§∑’ ‡»… µ√‡¬Áπ ¿“§∑’Ë ¯Ë ı µ”π“π·≈–æ√–§“∂“æ‘ æ√– Ÿµ√µà“ßÊ ∑’Ë «¥µÕπ∑”«— Ò˜Ù Ò.Ò. §“∂“Õÿ .......................................................................... ∫∑π”∏— °............................................................................๑๒๖ °—™ª—¬ª«— µµπ ÿµµ– (Õ–πÿµµ√—ß).................................Ú¯Ù ๑. คาถาอุ ณหิส≥สวิ¡À‘¡®— ช ยั «‘ Ò˜Ù Ú.Ú. §“∂“æ√–Õ√À— √âง้ Õต�¡∑— Èßµµ”π“π.............................................. ∏—¡¡–®—°น°—ต์ªพª–«— µæµ–π– ÿ µ—ß (‡Õ«—¡‡¡ ÿµ—ß)...............................Ú¯ı ๒. คาถาพระอรหั ร้πอµåมทั านาน..................................................๑๒๗ ๓. คาถาพระปั จเจกโพธิ ปรดสั ตµ–ว์.......................................................๑๓๑ Ò¯ˆ Û.Û. §“∂“æ√–ªí ‡®°‚æ∏‘ ‚µª√¥ — ∫∑π”Õπ— µ®µ≈— °โ¢≥ ÿ (¬—µπ«åµ—.................................................... ß —µ‡µÀ‘).....................................Ú¯˘ ๔. คาถารั กษาตั ว…“µ— .....................................................................................๑๓๒ Ò¯ˆ Ù.Ù. §“∂“√— ................................................................................. Õ–π— µ°µ–≈— °«¢–≥– ÿ µµ—ß (‡Õ«—¡‡¡ ÿµ—ß).........................................Ú˘ ๕. พระชิ น∫∑π”Õ“∑‘ บัญπชรคาถา.........................................................................๑๓๓ Ò˘Ù ı.ı. æ√–™‘ ∫—≠™√§“∂“....................................................................... µµª√‘¬“¬ ÿµµ– (‡«‡π¬¬–∑–¡–‚𪓇¬)....................Ú˘Ò ๖. คาถาป้องกันขโมย............................................................................๑๓๖ Ò˘ˆ ˆ.ˆ. §“∂“ªÑ Õß°—π¢‚¡¬......................................................................... Õ“∑‘µµ–ª–√‘ ¬“¬– ÿµµ—ß (‡Õ«—¡‡¡ ÿµ—ß)........................................Ú˘Ù ๗. คาถาเสกน�า้ ล้างหน้า........................................................................๑๓๖ ÚÚ ˜.˜. §“∂“‡ °πÈ ”≈⬓ßÀπâ Ú˘Ù ∫∑π”∏— ¡¡π‘ “¡ ÿµ“..................................................................... µ– (¬—ß ‡« π‘ææ“π≠“≥— –)........................ ๘. กาลามสู ตร..........................................................................................๑๓๘ ¯. ∏—¡ต¡–π‘ ¬“¡– ÿµµ—ß (‡Õ«—¡‡¡ ÿµ—ß)..................................................ÚÚ ๙. ปราภวสุ ตปาฐะ...............................................................................๑๔๐ ˘. ∫∑π” µ‘ªíØ∞“πª“∞– ( —¡æÿ∑‚∏ ∑‘ª–∑—ß ‡ Ø‚∞...)...................... Úˆ Ò. –µ‘ªíØ∞“𖪓∞– (Õ—µ∂‘ ‚¢ ‡µπ ¿–§–«–µ“)...............................Úˆ


Ù. ı. ı. ˆ.

Õ“π‘ —ß‚ ..........................................................................................ÛÚ °“√‡®√‘≠ µ‘µ“¡À≈—° µ‘ªíØ∞“π.................................................ÛÙ °“≈“¡ Ÿµ√.......................................................................................ÛÒÚ ª√“¿« ÿµµª“∞–............................................................................ÛÒÙ

“√∫“≠ ”À√—∫∫∑∑’Ë„™âª√–®” (‡©æ“–¢Õßµπ) ™◊ËÕ∫∑ Àπâ“ Ò. ....................................................................................................... ๑. .................................................................................................... Ú. .................................................................................................... ....................................................................................................... ๒. Û. .................................................................................................... ....................................................................................................... ๓. Ù. .................................................................................................... ....................................................................................................... ๔. ı. .................................................................................................... ....................................................................................................... ๕. ๖. ˆ. .................................................................................................... ....................................................................................................... ๗. .................................................................................................... ˜. ....................................................................................................... ๘. ¯. .................................................................................................... ....................................................................................................... ๙. .................................................................................................... ˘. ....................................................................................................... ๑๐. .................................................................................................. Ò. ....................................................................................................... ๑๑. .................................................................................................. ÒÒ. ๑๒. ....................................................................................................... .................................................................................................. ๑๓. .................................................................................................. ๑๔. ..................................................................................................


พระพุทธชินราช

ภาคที่ ๑ สวดมนต์บทท�านองสรภัญญะ


2

ท�ำวัตร-สวดมนต์

คู่มือบทสวดมนต์


«¥¡πµå∑”πÕß √¿—≠≠–

สวดมนต์บทท�ำนองสรภัญญะ

3

3

∫∑π”°√“∫æ√–√—µπµ√—¬ (π”)

ศาสดาของ æ√–ºŸ¡â æ’ √–¿“§Õ√À—πµ —¡¡“ —¡æÿ∑∏‡®â“ºŸผู‡â ªìเ้ ป็πน»“ ¥“ ¢Õß ‡√“∑—ÈßÀ≈“¬ æ√–Õߧå∑√߉«â´÷Ëßæ√–ªí≠≠“§ÿ≥ µ√— √Ÿâ¥’ µ√— √Ÿâ™Õ∫ มดจด ¥â«¬æ√–Õߧå‡Õß ∑√߉«â´÷Ëßæ√–«‘ ÿ∑∏‘§ÿ≥ ทรงบริ ∑√ß∫√‘ส ุทÿ∑ธิ∏‘Ï์หÀ¡¥®¥ ®“°°‘‡≈ ‡§√◊ËÕ߇»√â“À¡Õß∑—ÈßÀ≈“¬ ∑√߉«â´÷Ëßæ√–¡À“°√ÿ≥“§ÿ≥ ทรงสัË่งßสอนเวไนยนิ เป็πนπ“∂–Õ— นาถะอัπนเอกของโลก ∑√ß — Õπ‡«‰π¬π‘ก°รทุ √∑ÿก°ถ้∂âว«นหน้ πÀπâา“ ‡ªì ‡Õ°¢Õß‚≈° ¢â“懮â“∑—ÈßÀ≈“¬ ¢Õ∂«“¬Õ¿‘«“∑æ√–ºŸâ¡’æ√–¿“§‡®â“æ√–Õߧåπ—Èπ («à“æ√âÕ¡°—π) Õ–√–À—ß —¡¡“ —¡æÿ∑‚∏ ¿–§–«“, æÿ∑∏—ß ¿–§–«—πµ—ß Õ–¿‘«“‡∑¡‘ œ (°√“∫) (π”) เป็นπสั —จ®จธรรมอั æ√–∏√√¡ §” —Ëß Õπ¢Õßæ√–æÿ∑∏‡®â“ ‡ªì ®∏√√¡Õ—นπ ª√–‡ √‘∞ ∑πµàÕ°“√æ‘ Ÿ®πå∑ÿ°°“≈∑ÿ° ¡—¬ ‡ªìπ𑬬“π‘°∏√√¡ “¡“√∂πâÕ¡π”ºŸâª√–惵‘ªØ‘∫—µ‘„Àâæâπ®“°∑ÿ°¢å ª√– ∫ —𵑠ÿ¢ ‰¥â®√‘ß ¢â“懮â“∑—ÈßÀ≈“¬¢ÕπÕ∫πâÕ¡æ√–∏√√¡Õ—πª√–‡ √‘∞π—Èπ («à“æ√âÕ¡°—π) «“°¢“‚µ ¿–§–«–µ“ ∏—¡‚¡, ∏—¡¡—ß π–¡— “¡‘ œ (°√“∫) æ√– ß¶å “«°¢Õßæ√–æÿ∑∏‡®â“‡ªìπºŸâªØ‘∫—µ‘¥’ ªØ‘∫—µ‘µ√ß (π”) ªØ‘∫—µ‘§«√ ªØ‘∫—µ‘™Õ∫ ‡ªìπ欓π„πæ√–∏√√¡§” —Ëß Õπ¢Õß æ√–æÿ พระพุ∑ท∏‡®â ธเจ้“า«àว่“าªØ‘ ปฏิ∫บ—µัต‘µิต“¡‰¥â ามได้®จ√‘ริßง·≈–¡’ และมีºผ≈ª√–‡ √‘ ลประเสริ∞ฐ®√‘จริß ง ‡ªì เป็πน »“ π∑“¬“∑ ◊∫µàÕÕ“¬ÿæ√–æÿ∑∏»“ π“¡“µ√“∫‡∑à“∑ÿ°«—ππ’È ¢â“懮â“∑—ÈßÀ≈“¬¢ÕπÕ∫πâÕ¡π¡— °“√æ√– ߶åÀ¡Ÿàπ—Èπ

1-13

3

คู่มือบทสวดมนต์

12/28/09, 1:28 AM


44

ท�ำวัตร-สวดมนต์

∑”«—µ√ «¥¡πµå

ÿª–Ø‘ªíπ‚π ¿–§–«–‚µ “«–°– —ß‚¶, —߶—ß π–¡“¡‘ (°√“∫)

(æ√âÕ¡°—π)

น ให้«วà“า่ :∂â“¡’‡§√◊ËÕß —°°“√∫Ÿ™“§◊Õ ¥Õ°‰¡â ∏Ÿª ‡∑’เที¬ยπ„Àâ

Õ‘¡‘π“ —°°“‡√π– æÿ∑∏—ß Õ–¿‘ªŸ™–¬“¡‘ ¢â“懮ⓢÕ∫Ÿ™“‡©æ“–æ√–æÿ∑∏‡®â“¥â«¬‡§√◊ËÕß —°°“√–π’È Õ‘¡‘π“ —°°“‡√π– ∏—¡¡—ß Õ–¿‘ªŸ™–¬“¡‘ ¢â“懮ⓢÕ∫Ÿ™“‡©æ“–æ√–∏√√¡¥â«¬‡§√◊ËÕß —°°“√–π’È Õ‘¡‘π“ —°°“‡√π– —ß¶—ß Õ–¿‘ªŸ™–¬“¡‘ ¢â“懮ⓢÕ∫Ÿ™“‡©æ“–æ√– ߶å¥â«¬‡§√◊ËÕß —°°“√–π’È ·≈–°≈à“«§”π¡— °“√æ√–æÿ∑∏‡®â“ Û Àπ «à“ :π–‚¡ µ— – ¿–§–«–‚µ Õ–√–À–‚µ —¡¡“ —¡æÿ∑∏— – π–‚¡ µ— – ¿–§–«–‚µ Õ–√–À–‚µ —¡¡“ —¡æÿ∑∏— – π–‚¡ µ— – ¿–§–«–‚µ Õ–√–À–‚µ —¡¡“ —¡æÿ∑∏— – œ ¢Õ§«“¡πÕ∫πâÕ¡¢Õߢâ“懮⓮ߡ’·¥àæ√–ºŸâ¡’æ√–¿“§Õ√À—πµ —¡¡“ —¡æÿ∑∏‡®â“æ√–Õߧåπ—Èπ œ

คู่มือบทสวดมนต์


«¥¡πµå∑”πÕß √¿—≠≠–

สวดมนต์บทท�ำนองสรภัญญะ

5

5

∫∑ √√‡ √‘≠æ√–æÿ∑∏§ÿ≥ (π”) Õ‘µ‘ªî ‚ (√—∫æ√âÕ¡°—π) ¿–§–«“ Õ–√–À—ß —¡¡“ —¡æÿ∑‚∏

«‘™™“®–√–≥– —¡ªíπ‚π ÿ§–‚µ ‚≈°–«‘∑Ÿ Õ–πÿµµ–‚√ ªÿ√‘ –∑—¡¡– “√–∂‘ —µ∂“ ‡∑«–¡–πÿ “π—ß æÿ∑‚∏ ¿–§–«“µ‘ œ (§”·ª≈) æ√–ºŸม้â¡พ’æี ระภาคเจ้ √–¿“§æ√–Õߧå π—Èπ‡ªì “¬∏√√¡ พระผู าพระองค์ นนั้ πเป็ºŸâ∑น√ß·®°®à ผูท้ รงแจกจ่ ายธรรม ‡ªìπæ√–Õ√À—πµåµ√— √Ÿâ¥’‚¥¬™Õ∫¥â«¬æ√–Õߧå‡Õß ∑√ß∂÷ßæ√âÕ¡¥â«¬«‘™™“·≈–®√≥– (§«“¡√Ÿâ·≈–§«“¡ª√–惵‘) ‡ ¥Á®‰ª¥’ (§◊Õ‰ª∑’Ë„¥°Á¬—ߪ√–‚¬™πå„Àâ∑’Ëπ—Èπ) ∑√ß√Ÿâ·®âß‚≈° ∑√߇ªìπ “√∂’Ωñ°§π∑’˧«√Ωñ° À“ºŸâÕ◊Ëπ‡ª√’¬∫¡‘‰¥â ∑√߇ªìπ»“ ¥“¢Õ߇∑«¥“·≈–¡πÿ…¬å∑—ÈßÀ≈“¬ ∑√߇ªìπºŸâµ◊Ëπ ∑√߇ªìπºŸâ·®°®à“¬∏√√¡ œ

«¥∑”πÕß √¿—≠≠– ∫∑æ√–æÿ∑∏§ÿ≥ (π”) Õߧ儥æ√– —¡æÿ∑∏ (√—∫æ√âÕ¡°—π) ÿ«‘ ÿ∑∏ —π¥“π

µ—¥¡Ÿ≈‡°≈»¡“√ Àπ÷Ëß„πæ√–∑—¬∑à“π √“§’ ∫à æ—πæ—«

1-13

5

∫à ¡‘À¡àπ¡‘À¡Õß¡—« °Á‡∫‘°∫“π§◊Õ¥Õ°∫—« ÿ«§π∏°”®√ 12/28/09, 1:28 AM

คู่มือบทสวดมนต์


6

6

∑”«—µ√ «¥¡πµå

ท�ำวัตร-สวดมนต์

Õߧ儥ª√–°Õ∫¥â«¬ ‚ª√¥À¡Ÿàª√–™“°√ ™’È∑“ß∫√√‡∑“∑ÿ°¢å ™’È∑“ßæ√–πƒæ“π æ√âÕ¡‡∫≠®æ‘∏®—°‡ÀÁπ‡Àµÿ∑’Ë„°≈≰≈ °”®—¥πÈ”„®À¬“∫ —µ«å‚≈°‰¥âæ÷Ëßæ‘ß ¢â“ œ ¢Õª√–≥µπâÕ¡ —¡æÿ∑∏°“√ÿ≠-

æ√–°√ÿ≥“¥—ß “§√ ¡≈–‚Õ¶°—π¥“√ ·≈–™’È ÿ¢‡°…¡»“πµå Õ—πæâπ‚»°«‘‚¬§¿—¬ …ÿ®√— «‘¡≈„ °Á‡®π®∫ª√–®—°…å®√‘ß —π¥“π∫“ª·Ààß™“¬À≠‘ß ¡≈–∫“ª∫”‡æÁ≠∫ÿ≠ »‘√–‡°≈â“∫—ߧ¡§ÿ≥ ≠¿“æπ—Èππ‘√—π¥√ œ

(°√“∫)

∫∑ √√‡ √‘≠æ√–∏√√¡§ÿ≥ (π”)

1-13

«“°¢“‚µ (√—∫æ√âÕ¡°—π) ¿–§–«–µ“ ∏—¡‚¡ —π∑‘Ø∞‘‚° Õ–°“≈‘‚° ‡ÕÀ‘ªí ‘‚° ‚Õª–𖬑‚° ªí®®—µµ—ß ‡«∑‘µ—æ‚æ «‘≠êŸÀ’µ‘ œ (§”·ª≈) æ√–∏√√¡Õ—πæ√–ºŸâ¡’æ√–¿“§‡®â“µ√— ¥’·≈â« Õ—πºŸâªØ‘∫—µ‘æ÷߇ÀÁπ‰¥â¥â«¬µπ‡Õß ‰¡àª√–°Õ∫¥â«¬°“≈‡«≈“ §«√‡√’¬°„Àâ¡“¥Ÿ §«√πâÕ¡‡¢â“¡“ („πµπ) Õ—πºŸâ√Ÿâæ÷ß√Ÿâ‰¥â¥â«¬µπ‡Õß œ

คู่มือบทสวดมนต์

6

12/28/09, 1:28 AM


«¥¡πµå∑”πÕß √¿—≠≠–

สวดมนต์บทท�ำนองสรภัญญะ

7

7

«¥∑”πÕß √¿—≠≠– ∫∑æ√–∏√√¡§ÿ≥ ∏√√¡–§◊Õ§ÿ≥“°√ (√—∫æ√âÕ¡°—π) ¥ÿ®¥«ßª√–∑’ª™—™«“≈ ·ÀàßÕߧåæ√–»“ ¥“®“√¬å «à“ß°√–®à“ß„®¡≈ ∏√√¡„¥π—∫‚¥¬¡√√§º≈ ·≈–‡°â“°—∫∑—Èßπƒæ“π ¡≠“‚≈°Õÿ¥√æ‘ ¥“√ æ‘ ÿ∑∏‘Ï摇»… ÿ°„ Õ’°∏√√¡µâπ∑“ߧ√√‰≈ ªØ‘∫—µ‘ª√‘¬—µ‘‡ªìπ Õß §◊Õ∑“ߥ”‡π‘π¥ÿ®§≈Õß ¬—ß‚≈°Õÿ¥√‚¥¬µ√ß ¢â“ œ ¢Õ‚ÕπÕàÕπÕÿµ¡ß§ å ¥â«¬®‘µ·≈–°“¬«“®“ œ

(π”)

à«π™Õ∫ “∑√ àÕß —µ«å —π¥“𠇪ì𷪥æ÷߬≈ Õ—π≈÷°‚ÕÓ√ π“¡¢π“π¢“π‰¢ „Àâ≈à«ß≈ÿªÕß π∫∏√√¡®”πß

(°√“∫)

1-13

7

คู่มือบทสวดมนต์

12/28/09, 1:28 AM


13

8

8

∑”«—µ√ «¥¡πµå

ท�ำวัตร-สวดมนต์

∫∑ √√‡ √‘≠æ√– —߶§ÿ≥ ÿª–Ø‘ªíπ‚π (√—∫æ√âÕ¡°—π) ¿–§–«–‚µ “«–°– —ß‚¶ Õÿ™ÿª–Ø‘ªíπ‚π ¿–§–«–‚µ “«–°– —ß‚¶ ≠“¬–ª–Ø‘ªíπ‚π ¿–§–«–‚µ “«–°– —ß‚¶ “¡’®‘ª–Ø‘ªíπ‚π ¿–§–«–‚µ “«–°– —ß‚¶ ¬–∑‘∑—ß ®—µµ“√‘ ªÿ√‘ –¬ÿ§“π‘ Õ—Ø∞– ªÿ√‘ –ªÿ§§–≈“ ‡Õ – ¿–§–«–‚µ “«–°– —ß‚¶ Õ“Àÿ‡π¬‚¬ ª“Àÿ‡π¬‚¬ ∑—°¢‘‡≥¬‚¬ Õ—≠™–≈’°–√–≥’‚¬ Õ–πÿµµ–√—ß ªÿ≠≠—°‡¢µµ—ß ‚≈°— “µ‘ œ (§”·ª≈) √–¿“§‡ªìาπเป็ºŸâªนØ‘ผู∫ป้ —µฏิ‘¥บ’·ตั ≈âดิ «แี ล้ว “«°¢Õßæ√–ºŸม้â¡พ’æี ระภาคเจ้ æ√– ߶åส าวกของพระผู พระสงฆ์ √–¿“§‡ªìาπเป็ºŸâªนØ‘ผู∫ป้ —µฏิ‘µบ√ßตั ติ รง “«°¢Õßæ√–ºŸม้â¡พ’æี ระภาคเจ้ æ√– ߶åส าวกของพระผู พระสงฆ์ พระสงฆ์ พือ่ ความรู ้ (สัจธรรม) â( —®®∏√√¡) √–¿“§‡ªìาπเป็ºŸâªนØ‘ผู∫ป้ —µฏิ‘‡บæ◊ตั ËÕเิ §«“¡√Ÿ “«°¢Õßæ√–ºŸม้â¡พ’æี ระภาคเจ้ æ√– ߶åส าวกของพระผู พระสงฆ์ ตั ชิ อบ √–¿“§‡ªìาπเป็ºŸâªนØ‘ผู∫ป้ —µฏิ‘™บÕ∫ “«°¢Õßæ√–ºŸม้â¡พ’æี ระภาคเจ้ æ√– ߶åส าวกของพระผู พระสงฆ์ √–¿“§π—Èπา®—นั¥น้ ‡ªìจัดπเป็∫ÿ√นÿ…บุ ’ร˧ษุ Ÿà สีค่ ู่ “«°¢Õßæ√–ºŸม้â¡พ’æี ระภาคเจ้ æ√– ߶åส าวกของพระผู ‡ªìπ∫ÿ√ÿ…∫ÿ§§≈·ª¥ ‡ªìπºŸâ§«√∫Ÿ™“ ‡ªìπºŸâ§«√√—∫∑—°…‘≥“ ‡ªìπºŸâ§«√°√“∫‰À«â ‡ªìπ‡π◊ÈÕπ“∫ÿ≠¢Õß‚≈° À“ ‘ËßÕ◊Ëπ‡ª√’¬∫¡‘‰¥â œ (π”)

คู่มือบทสวดมนต์

8

12/28/09, 1:28 AM


สวดมนต์บทท�ำนองสรภัญญะ

«¥¡πµå∑”πÕß √¿—≠≠–

99

«¥∑”πÕß √¿—≠≠– ∫∑æ√– —߶§ÿ≥ ߶儥 “«°»“ ¥“ (√—∫æ√âÕ¡°—π) √—∫ªØ‘∫—µ‘¡“ ·µàÕß§å ¡‡¥Á®¿§«—πµå ≈ÿ∑“ß∑’ËÕ—π ‡ÀÁπ·®âß®µÿ —®‡ √Á®∫√√√–ß—∫·≈–¥—∫∑ÿ°¢å¿—¬ ªí≠≠“ºàÕß„ ‚¥¬‡ ¥Á®æ√–ºŸâµ√— ‰µ√ –Õ“¥·≈–ª√“»¡—«À¡Õß ∫à ¡‘≈”æÕß ‡À‘πÀà“ß∑“ߢ⓻÷°ªÕß ¥â«¬°“¬·≈–«“®“„® »“≈·µà‚≈°—¬ ‡ªìπ‡π◊ÈÕπ“∫ÿ≠Õ—π‰æ·≈–‡°‘¥æ‘∫Ÿ≈¬åæŸπº≈ ¡’§ÿ≥Õππµå ¡≠“‡Õ“√ ∑»æ≈ ‡Õπ°®–π—∫‡À≈◊Õµ√“ æ°∑√ߧÿ≥“ ¢â“ œ ¢Õπ∫À¡Ÿàæ√–»√“πÿ§ÿ≥ª√–¥ÿ®√”æ—π æ√–‰µ√√—µπåÕ—π ¥â«¬‡¥™∫ÿ≠¢â“Õ¿‘«—π∑å Õÿ¥¡¥‘‡√°π‘√—µ‘»—¬ Õ—πµ√“¬„¥„¥ ®ß™à«¬¢®—¥‚欿—¬ ®ß¥—∫·≈–°≈—∫‡ ◊ËÕ¡ Ÿ≠ œ

(π”)

(°√“∫) คู่มือบทสวดมนต์ 1-13

9

12/28/09, 1:28 AM


10 10

∫∑™¬ ‘∑∏‘§“∂“

ท�ำวัตร-สวดมนต์

∑”«—µ√ «¥¡πµå

æ“Àÿß (√—∫æ√âÕ¡°—π) –À— –¡–¿‘π‘¡¡‘µ– “«ÿ∏—πµ—ß §√’‡¡¢–≈—ß Õÿ∑‘µ–‚¶√– –‡ π–¡“√—ß ∫∑™¬ ‘∑∏‘§“∂“ ∑“π“∑‘∏—¡¡–«‘∏‘π“ ™‘µ–«“ ¡ÿπ‘π‚∑ –¡–¿‘ π) –À—‡µ ß (√—∫æ√âÕ¡°— (π”) æ“Àÿ ®®—ß∏œ—πµ—ß ™–¬– ‘π∑‘¡¡‘∏‘ µπ‘– “«ÿ ¿–«–µÿ µ—π‡µ™– “ ครี‡เ¡¢–≈— มขะลัßง Õÿอุ∑ท‘µติ –‚¶√– –‡ π–¡“√— ßง ∑√ß™π–æ≠“¡“√ ⇪ìπ®Õ¡¢Õßπ—°ª√“™≠å â¡’æ√–¿“§ºŸะโฆระสะเสนะมารั æ√–ºŸ ¡‡¥Á®§√’ ทานาทิ∏ธ—¡มั ¡–«‘ มะวิ∏ธ‘πนิ “า ™‘ชิµต–«“ ะวา¡ÿมุπน‘πนิ ‚∑โท ∑“π“∑‘ Èßæ—π¡◊Õ ¢’Ë™â“ߧ‘√’ ∏จ§√∫∑— ¡’¡◊Õ∂◊ทÕÕ“«ÿ π æ— ß È — µ ·¢π‰¥â µ ‡π√¡‘ ß Ë ´÷ æ√âÕ¡¥â«¬‡ π“ ตั น เตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะสิ ธิ นิ จั ง ฯ ∑∏‘‡ªìπ‘π®µâ®—πß œ ¥â«¬‡¥™¢Õß π‡µ™– “ ’∑“π∫“√¡’ ¥â«¬∏√√¡«‘‡µ∏’¡™–¬– ‘ Ëππà“°≈—«¿–«–µÿ ‡¡¢≈å à߇ ’¬µ—ß π— สมเด็®æ√–ºŸ จพระผูâ¡ม้ ’æพี √–¿“§ºŸ ระภาคเจ้⇪ìาผูπเ้ ®Õ¡¢Õßπ— ป็นจอมของนักปราชญ์∑√ß™π–æ≠“¡“√ ทรงชนะพญามาร ™—¬™π–®ß¡’·°à∑à“π‡ªìπ𑵬å π—Èπ ¢Õ§«“¡ ”‡√Á®·Àà°ßª√“™≠å ’æ√–¿“§æ√–Õߧå æ√–ºŸâ¡ ¡‡¥Á พร้ อÕมด้ ߧ‘ร√ี’ §√∫∑—งÈß้ พัæ—πน¡◊มืÕอ ขี¢’ชË™่ า้â“งคิ Õ“«ÿธ∏ครบทั ·¢π‰¥âตµงั้—Èßพัæ—นπ ม่¡’มี ¡อื ◊Õถื∂◊อÕอาวุ ‡π√¡‘ตµแขนได้ ¬‡ π“ ซึ´÷ง่Ëßเนรมิ ¡¥âว«ยเสนา æ√â ‡∑Õ≠œ เมขล์ ธมี ∏ที ’¡านบารมี ¥â«¬‡¥™¢Õßม้ ี ’∑“π∫“√¡’เป็‡นªìต้πนµâπด้วยเดชของพระผู «¬∏√√¡«‘ “°≈—วด้«ว¥âยธรรมวิ ß π—น่ Ëπน่πàากลั ‡¡¢≈å ส่ àงßเสี‡ ’ย¬งสนั พระภาคเจ้ าพระองค์นนั้ ขอความส� าเร็จแห่งชั®ย·Àà ชนะจงมี แก่ทา่ นเป็ ย์ เทอญฯ ππ‘µ¬å ·°àน∑นิà“ตπ‡ªì ß™—¬™π–®ß¡’ π—Èπ ¢Õ§«“¡ ”‡√Á æ√–ºŸâ¡’æ√–¿“§æ√–Õß§å ‡∑Õ≠œ (π”)

«¥∑”πÕß √¿—≠≠– ∫∑™¬ ‘∑∏‘§“∂“

ª–√–¡–æÿ∑-(√—∫æ√â≠Õ¡°— ª“߇¡◊ËÕæ√–Õß§å «¥∑”πÕß √¿— ≠–π) ∏–«‘ ÿ∑∏–»“ ¥“ ≥ ‚æ∏‘∫—≈≈—ß°å µ√— √ŸâÕπÿµµ–√– –¡“ ∫∑™¬ ‘∑∏‘§∏‘“∂“ Àÿ«‘™“«‘™‘µ¢≈—ß ¢ÿπ¡“√ À— –æÀÿæ“∏–«‘ ÿ∑¡∏–»“ ¥“ æ√âÕ¡°—πȬ)¡°√–‡À‘ ª“߇¡◊ËÕæ√–Õߧå (π”) À“≠ ß ª–√–¡–æÿ∑-(√—∫§™–‡À’ ¢’˧’√‘‡¡¢–≈–ª√–∑— ∫—≈≈—ß°å ≥ ‚æ∏‘ πÿµµ–√– –¡“ µ√— √ŸâÕ· √â ¥®–√Õπ√“≠ ߇ ° –√“«ÿ∏–ª√–¥‘…∞å ∏‘°≈–§‘ ¢≈—ß «‘™“«‘™∑‘µ√∑–πÕß¡“ Àÿæ√– ¡ÿ –æÀÿæ“¢ÿπ¡“√ À— À–ª“π √ÿ¡æ≈æÀ≈æ¬ÿ §™–‡À’Ȭ¡°√–‡À‘¡À“≠ ¢’˧’√‘‡¡¢–≈–ª√–∑—ß · √â߇ ° –√“«ÿ∏–ª√–¥‘…∞å °≈–§‘¥®–√Õπ√“≠ æ√– ¡ÿ∑√∑–πÕß¡“ √ÿ¡æ≈æÀ≈æ¬ÿÀ–ª“π (π”)

1-13

1-13

คู่มือบทสวดมนต์

10

12/28/09, 1:28 AM

10

12/28/09, 1:28 AM“หนังสือสวดมนตเปนหนังสือที่ชาวพุทธควรมีไวประจำบานอยางยิ่ง เพราะการสวดมนตไหวพระนั้นจะทำใหจิตผองใส เปนการสรรเสริญคุณของ พระรัตนตรัย เปนบุญกุศล และการสวดพระธรรมคำสอนทีเ่ ปนพระสูตรตางๆ ทำใหไดซมึ ซับพระธรรมเขาไปในจิตใจ นอกจากจะเปนพุทธมนตอันศักดิ์สิทธิ์ ปกปองรักษาคุม ครองแลว ยังเปนคุณธรรมประจำจิต และเปนดวงประทีป นำทางชีวิตใหดำเนินไปในทางที่ดีงามและมีความสุข”

ISBN 978-616-527-184-4

9

786165

271844

ผลิตโดย สำนักพิมพเอ็มไอเอส

คูมือบทสวดมนต

ฉบับใชบอยในชีวิตประจำวัน สำหรับผูเริ่มตน

MP3 1 แผน

ราคา 69 บาท

ธรรมะ

55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 0-2294-8777 (สายอัตโนมั ติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.