นิตยสาร igetenglish เล่ม 36

Page 1

สำหรับเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษใหเชี่ยวชาญยิ่งขึ้น

บทสนทนาหลากหลายเพื่อการเรียนรูภาษาอังกฤษ สอดคลองกับการดำเนินชีวิตประจำวัน

¹ Ò ¹ Ó µ à»Ô´

36

อิ๊ก

บรรณ บ ร� บู ร ณ ์

ice

ฉบับที่ 36 : 16 มีนาคม - 30 เมษายน ●

2011

เลือกชมหนังสือคุณภาพ กวา 400 รายการ พรอมชมวิดีโอตัวอยางที่ www.MISbook.com

หนังสือ 1 เลม พิมพ 4 สีทั้งเลม + MP3 1 แผน ราคา 199 บาท สามารถนำไฟล MP3 ใสลงในเครือ่ งเลน MP3, iPod, iPhone และโทรศัพทมอื ถือทีร่ องรับ

ปที่ 5

มั่นใจเกินรอยพูดไดจริงเกินลาน%

เพื่อฟงเสียงใน MP3

ภาษาอังกฤษถือเปนภาษากลางที่ใชติดตอสื่อสารกันทั่วโลก และมีบทบาทตอ สังคมแทบทุกดาน ไมวาจะเปนดานการศึกษา การคา การลงทุน การทองเที่ยว และอื่นๆ อีกมากมาย หากเราเรียนรูภาษาอังกฤษเพิ่มเติมในหลายๆ ทักษะ ก็จะ เปนประโยชนในการเปดโอกาสแหงความกาวหนาใหตัวเองอยางแนนอน สื่อการเรียนการสอนชุดนี้เปนอีกทางเลือกหนึ่งที่ทานสามารถนำไปพัฒนาดาน การสือ่ สารภาษาอังกฤษ มีบทสนทนาโตตอบหลากหลาย รูปประโยคทันสมัย และ มักใชเปนประจำในการดำเนินชีวติ ประจำวัน เหมาะสำหรับผูท ต่ี อ งการเพิม่ พูนทักษะ ภาษาอังกฤษใหเชีย่ วชาญยิง่ ขึน้ เพือ่ เพิม่ โอกาสและทางเลือกอันหลากหลายสูอ นาคต

สแกน QR Code

I Get English นิตยสารเพื่อการเริ่มตนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับทุกคน

ถามได้ ตอบได้ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

ISSUE #

“พอครัว” คือ

“หัวใจ”

[การสัมภาษณ งาน เตรียมตัวใหพรอม สำหรับ

อยางมั่นใจ

ฝกเขียน ประโยคบรรยาย หนาตาบุคคล

ออง ซาน ซู จี

นักสูเพื่อประชาธิปไตย แหงพมา

ฟุดฟดฟอไฟ

แบบพนักงานโรงแรม มืออาชีพ

www.igetenglish.com

1 1 0 3 1 6

]


Editorial Team เจ้าของ :: ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส ที่ปรึกษา :: รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ บรรณาธิการบริหาร :: ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ บรรณาธิการ :: สุธิดา วิมุตติโกศล ผู้ช่วยบรรณาธิการ :: ดุจเดือน กลั่นคูวัด ประสานงานกองบรรณาธิการ :: วันศิริ ทองใบ กองบรรณาธิการ :: อิสรีย์ แจ่มข�ำ James Slatcher | วิกันดา พินทุวชิราภรณ์ อมรรัตน์ รัตนวงค์ | วีริยา แผ่นสุวรรณ ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล | อารดา กันทะหงษ์ สุธัญญา สิงห์ครา | วนนิตย์ วิมุตติสุข กฤตยา พบลาภ | ภานุพันธ์ รอดศรีนาค ศิลปกรรม :: ภรณีย์ สนองผัน | อัจฉรา ทับทิมงาม ปาจรีย์ เมืองจันทร์ | ณัฎฐา ชวนางกูร วณิชยา ตันเจริญลาภ | จิราวัฒน์ นพประไพ เกรียงไกร ท้วมมัย พิสูจน์อักษร :: บุษกร กู้หลี | วารีรัตน์ แตงภู่ ประไพ ภูงามเชิง | ดุจดาว บัวทอง ชนาภัทร พรายมี การตลาด :: ชลพิชา ครื้นจิต โฆษณา :: วราลี สิทธิจินดาวงศ์ ประชาสัมพันธ์ :: มยุรี ศรีมังคละ แยกสี :: MIS พิมพ์ที่ :: พิมพ์ดี ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา :: เสริม พูนพนิช จัดจ�ำหน่ายโดย :: บริษัท เวิลด์ ออฟ ดิสทริบิวชั่น จ�ำกัด ส�ำนักงานนิตยสาร :: ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ :: 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร :: 0-2294-8787

ทีมงาน I Get English ต้องการฟังความคิดเห็น ของผู้อ่าน ท่านสามารถส่งความเห็น ติ-ชมได้ที่

iGetEnglish@hotmail.com

Editor’s Talk สวัสดีแฟน I Get English ทุกท่านค่ะ สภาพอากาศของโลกเราตอนนีช้ กั จะปัน่ ป่วนกันไปใหญ่แล้วนะคะ ช่วง หน้าฝนก็ร้อน ช่วงหน้าหนาวก็มีฝน คราวนี้มาถึงหน้าร้อนแล้ว ไม่แคล้วว่า จะต้องได้หนาวๆ ร้อนๆ สลับกันไป พานจะป่วยไข้เอาได้ง่ายๆ คุณผู้อ่าน I Get English รักษาสุขภาพด้วยนะคะ ส�ำหรับใครที่เพิ่งจะเรียนจบหมาดๆ นอกจากจะต้องเตรียมสุขภาพ ร่างกายให้พร้อมสู้กับอากาศอันแปรปรวนแล้ว ยังต้องเตรียมตัวให้พร้อม ส�ำหรับการสมัครและสัมภาษณ์งานทีก่ ำ� ลังจะมาถึงอีกด้วย ดังนัน้ ฉบับนีเ้ รา มาเตรียมภาษาอังกฤษให้พร้อมส�ำหรับการสมัครงานกันดีกว่าค่ะ ในคอลัมน์ Chat with Jim ที่ว่าด้วยการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ และคอลัมน์ “ติดปากติดใจ” ซึง่ เป็นเรือ่ งของภาษาอังกฤษทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับพนักงานโรงแรม คิดว่าจะต้องเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ก�ำลังเตรียมตัวหางานแน่นอน ส่วนน้องๆ ที่ยังอยู่ในวัยเรียน ก็คงจะมีเรื่องเครียดกันใช่ไหมคะ หลายคนที่ก�ำลังเข้าสู่ช่วงปีอันหฤโหดต้องเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ฉบับ นี้ครูพี่แนน แห่ง Enconcept ก็ยังมาบอกเล่าเคล็ดลับดีๆ ที่มีประโยชน์ ส�ำหรับการท�ำข้อสอบภาษาอังกฤษเหมือนเคย พลิกไปทีห่ น้า 72 อย่ารอช้าค่ะ โอ๊ะๆ อย่าเพิ่งเครียดผสมร้อนจัดจนเป็นลมเป็นแล้งกันไปนะคะ นอกจากเรื่องหนักๆ ส�ำหรับคนที่ก�ำลังต้องการความมั่นใจในการเตรียม สอบ-สมัครงานแล้ว เรือ่ งบันเทิงของเราก็ยงั จุใจเหมือนเดิมค่ะ ฉบับนีค้ อลัมน์ ถอดรหัสวัฒนธรรมฝรัง่ เอาใจคอหนังแวมไพร์โดยการไปค้นคว้าประวัตขิ อง แวมไพร์มาจาระไนให้ฟังโดยละเอียด แฟนๆ แวมไพร์ Edward Cullen จาก วรรณกรรมดัง Twilight ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงเลย ส่วนนายถั่วหมัก แห่งคอลัมน์วัฒนธรรมไทยก็ไม่แพ้กันค่ะ ไปหาข้อมูลว่าด้วยลักษณะต่างๆ ของ “คนหัวล้าน” มาให้คุณผู้อ่านได้ทั้งความบันเทิง ความรู้ และคลังศัพท์ ภาษาอังกฤษไปพร้อมๆ กันในคราวเดียว ใครสนใจแนวไหน พลิกไปอ่านได้ อย่ารอช้าที่หน้า 16 และหน้า 99 ตามล�ำดับค่ะ และที่ไม่เคยขาด (และขาดไม่ได้) ก็คือบทสัมภาษณ์คนดังประจ�ำ ฉบับ ซึ่งคราวนี้เป็นคิวของเชฟสุดหล่อ อิ๊ก บรรณ บริบูรณ์ ที่จะมา ขยายมุมมองเกี่ยวกับการท�ำงานเป็นเชฟและบอกเล่าถึงความส�ำคัญของ การมีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในวัฒนธรรมของต่างชาติที่เราท�ำงาน เกี่ยวข้องด้วย ขอให้ มี ค วามสุ ข กั บ การพั ก ร้ อ นนะคะ แล้วพบกันอีกครั้งวันที่ 1 พฤษภาคมค่ะ บรรณาธิการ


ISSUE#36

CONTENTS

Let’s read & write!

สนุกกับการอ่านและเขียน

5 A Trip to the World : The Panama Canal

the Seaway of Twin Oceans คลองปานามา สายน�้ำแห่งสองมหาสมุทร 27 Right Writing : การบรรยายหน้าตาของบุคคล 82 Reading Guide : The Little Prince 86 Science Zone : Can loneliness be bad for your health? ความเหงาเป็นอันตรายต่อสุขภาพคุณได้ไหมนะ 93 Famous People : Aung San Suu Kyi: Fighter for the Burmese Democratic Freedom ออง ซาน ซูจี นักสู้เพื่อประชาธิปไตยแห่งพม่า

Shall we talk?

เสริมทักษะ ฟัง-พูด

22 Chat with Jim : Job Interview 36 ฝรั่งพูดคนไทยงง : from top to bottom 47 ติดปากติดใจ : ฟุดฟิดฟอไฟ

I GET Tutor

เตรียมสอบ พัฒนาความรู้พื้นฐาน 32 คลังค�ำ : ค�ำศัพท์เกี่ยวกับการ “นอน หลับ” 34 Word Power : Prefix “Pre-” 54 World Wide Word : Rabbits 72 Absolute Exams by Kru P’Nan : วิธีการใช้

Double Past Tense และ If-Clause 78 Vocab Booster : Settle 83 Teacher’s Corner : ค�ำคล้องจองคล่องอังกฤษ

Food for Thought อาหารสมอง

12 Sing from Soul : เบา เบา โดย Singular และ Your Song by Ellie Goulding

16 ถอดรหัสวัฒนธรรมฝรั่ง : แวมไพร์ 59 Moving Movie : Inception 68 กลอนพาไป : We wear the Mask 80 Inspirations : The Trouble Tree 102 iDiary : On the Road

แบบพนักงานโรงแรมมืออาชีพ

เรื่องอลวนของคน (ต้อง) เดินทาง

ประโยคภาษาอังกฤษพร้อมใช้ส�ำหรับการซื้อ-ขายสินค้า 76 East Meets West : ประโยคภาษาจีนและ ภาษาอังกฤษส�ำหรับการถามถึงสุขภาพ

I GET Focus

58 English in the Market :

้า 38 น ห ่ ี ท ้ อิ๊กได สนใจอื่นๆ บ ั ก บ พ ื้อหาน่า ับ ร และเน นเล่มนะค ใ

สารบัญ

จับตาเรื่องเด่น

38 Interview : อิ๊ก บรรณ บริบูรณ์ “พ่อครัว” คือ “หัวใจ” 43 Sport Mania : มาวิ่งออกก�ำลังกายกันเถอะ 64 Cooking for Fun : มะพร้าวสังขยา 67 หนังสือแนะน�ำ : แนะน�ำหนังสือออกใหม่จากส�ำนักพิมพ์ 70 แฉเรื่องฮาภาษาอังกฤษ : ชอบหนุ่มด�ำๆ แมนๆ 89 Cyber Eng. : www.vimeo.com เว็บไซต์คลังวิดีโอคลิป 99 วัฒนธรรมไทย : คุยกันเรื่องหัวล้าน 107 อังกฤษปริศนา : เกมวัดความเข้าใจท้ายเล่ม


Food ShallforweThought talk?

ถอดรหัสวัฒนธรรมฝรั่ง โดย อารดา กันทะหงษ์ รู้จักฝรั่งจากวัฒนธรรม

Vampire

ต�ำนานปีศาจร้ายคืนชีพ

16 |

www.iGetEnglish.com


Food ShallforweThought talk?

แวมไพร์ (vampire) ตามความเชือ่ โบราณหมายถึงศพทีฟ่ น้ื ขึน้ มาจาก ความตาย ใช้ชีวิตในยามค�่ำคืน และดูดเลือดสิ่งมีชีวิตเป็นอาหาร ก่อนจะ กลับคืนสู่หลุมศพตัวเองอีกครั้งในยามรุ่งสาง แวมไพร์จึงเปรียบเสมือนผู้ที่ ไม่มีวันตาย (undead) และมีชีวิตเป็นอมตะ มีการถกเถียงกันอย่างขว้างขวางในทุกยุคทุกสมัยว่าแวมไพร์มอี ยูจ่ ริง หรือไม่ แม้ปัจจุบันก็ยังไม่มีใครยืนยันได้อย่างชัดเจน แต่ประเด็นนี้ก็สร้าง ความพิศวงให้ศาสตร์หลายแขนงมากขึน้ เรือ่ ยๆ เนือ่ งจากมีการพบหลักฐาน ใหม่หลายๆ ชิ้น (ทั้งที่ตั้งใจและโดยบังเอิญ) ที่บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ของ การด�ำรงอยู่ของเผ่าพันธุ์ลี้ลับนี้ ลองมาติดตามค้นหาหลักฐานไปพร้อมๆ กันเลยค่ะ ความเชื่อเกี่ยวกับแวมไพร์ (vampirism) มีมาตั้งแต่ช่วงยุคมืด (Dark Ages) และเริม่ ขึน้ ในทวีปยุโรปตอนกลางและยุโรปตะวันออก ก่อนจะขยาย ไปเกาะอังกฤษ และข้ามไปยังทวีปอเมริกา ตัวอย่างแวมไพร์ผู้โด่งดังใน ต�ำนานและได้รับความสนใจมากก็คือ อาร์โนลด์ เปาเล (Arnold Paole) อดีตทหารชาวเซอร์เบีย ที่เชื่อว่ากลายเป็นแวมไพร์หลังกลับจากการรับใช้ ชาติและเสียชีวิตลงด้วยอุบัติเหตุในปี ค.ศ. 1726 ต่อมามีผู้พบอาร์โนลด์ เดินท่องราตรีและฆ่าชาวบ้านกว่า 16 รายด้วยการท�ำร้ายและดูดเลือด อีก รายหนึ่งคือ ปีเตอร์ โปลโกโยวิตซ์ (Peter Plogojowitz) ชายยากจนชาว เซอร์เบียเช่นกัน ปีเตอร์เสียชีวิตในปี ค.ศ. 1725 และกลายเป็นแวมไพร์ที่ คร่าชีวิตผู้คนไปถึง 9 ราย ในที่สุดชาวบ้านผู้หวาดผวาต้องตัดสินใจออก ไล่ล่าหาความจริง เมื่อโลงศพของอาร์โนลด์และปีเตอร์ถูกเปิดขึ้น ทุกคน ต่างต้องตะลึงงัน เพราะสภาพศพพวกเขากลับไม่เน่าเปื่อย แต่ยังดูสดใหม่ เหมือนเพิง่ ถูกฝัง และเมือ่ ใช้ทงั่ ไม้แทงศพลงไปก็พบเลือดสดไหลทะลักออก มา พร้อมเสียงกรีดร้องโหยหวนชวนขนลุก 17 |

www.iGetEnglish.com


Shall we talk?

Chat with Jim

โดย James Slatcher

How to speak like a Farang

Job Interview

to k c a b e m o lc e w d n Hi, a Chat with Jim. In the last issue, I shared with you a dialogue about making arrangements on the telephone. In this column, I’d like to show you a dialogue based on a job interview being conducted in English.

As I said in the last issue, one reason why so many people want to learn English is to improve their job prospects. Nowadays, it is not uncommon for Thai companies to conduct all or part of their job interviews in English. Therefore, to give you a head start, I’m going to show you a few questions you might expect at a job interview in English. 22 |

www.iGetEnglish.com


Shall we talk?

Part 1 Interviewer: Ms. Slatcher, please take a seat. Wanlaya: Thank you. Interviewer: OK. I’d like you to start by explaining why you have applied for this job. The interesting point to look at from the opening sentences in part 1 is the very first sentence. The interviewer says “please take a seat”. This just means “sit down, please.” However, what is important here is that if you are being interviewed, you should always wait to be told to sit down. If the interviewer does not ask you to sit down, then you should say one of the following things to the interviewer. a) May I sit down, please? b) Can I take/have a seat? c) Is it OK if I sit down?

Jim’s note :

ผู ้ เ ข้ า สั ม ภาษณ์ ค วร นั่ ง เมื่ อ ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ นั่งแล้วเท่านั้น แต่หากรอ แล้ ว ผู ้ สั ม ภาษณ์ ไ ม่ ไ ด้ เ อ่ ย อนุ ญ าตให้ นั่ ง ก็ ส ามารถ ขออนุญาตนั่งด้วยตนเองได้ ตามตัวอย่าง a), b), c)

Part 2 Wanlaya:

Well, I want a job where I can use the skills that I have developed throughout my education, such as language and computer skills, which are a must for this position. Furthermore, your company has a very good reputation which is also important to me. Interviewer: OK, good. Next, could you tell me what your strengths are, please?

In part 2, notice how Wanlaya responds to the interview question by not only saying why she wants the job but also why she would be good for the job. “I want a job where I can use the skills that I have developed throughout my education, such as language and computer skills, which are a must for this position.” Also note from part two, the last sentence from the interviewer in which he says »» tell me what your strengths are This is a common interview question, and in the answer the interviewer is listening for strengths that can be related to the job, as we shall see in part 3. 23 |

www.iGetEnglish.com


า 40.ฉบับที่ 1-7 ราค

คา 50.ฉบับที่ 13-34 รา

คา 45.ฉบับที่ 8-12 รา

เล่มล่าสุด


โดย ณัฐวรรธน์

การบรรยาย หน้าตาของบุคคล

ฝึกสื่อสารผ่านตัวหนังสือ

พอเห็นหัวข้อในฉบับนี้ก็อย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าเราจะศึกษาเรื่องโหงวเฮ้งกันนะครับ อันที่จริงแล้ว เราจะมาฝึกเขียนประโยคที่ใช้บรรยายใบหน้าและผมกันครับ ประเด็นหลักของเรื่องนี้ก็คือ การใช้ค�ำ กริยาเพื่อสร้างประโยค และการใช้ค�ำคุณศัพท์เพื่อให้รายละเอียดของอวัยวะต่างๆ ผมขอแบ่งออก เป็น 5 ส่วนตามนี้ครับ

27 |

www.iGetEnglish.com

Let’s read & write!

Right Writing


Let’s read & write!

1. การบรรยายโครงหน้าโดยรวม มีโครงสร้างหลักๆ อยู่ 2 โครงสร้างตามนี้ครับ 1.1 บอกว่ามีใบหน้าแบบไหน เช่น Subject have/has a/an adjective face Lisa has an oval face.

ลิซ่ามีใบหน้ารูปไข่ You

have

a

round

face.

คุณมีใบหน้ากลม has นั้นจะใช้กับประธาน he, she และ it เท่านั้น ส่วนประธานตัวอื่นที่เหลือจะใช้กับ have ครับ นอกจากนั้น ค�ำคุณศัพท์อื่นๆ ที่ใช้บอกลักษณะของใบหน้าได้ก็เช่น square (สี่เหลี่ยม), plump (อวบอิ่ม) หรือ heart-shaped (รูปหัวใจ) เวลาเข้าประโยคคุณก็น�ำค�ำเหล่านี้มาใส่ไว้ในต�ำแหน่งของ adjective ได้เลยครับ 1.2 บอกว่ามีใบหน้าดูเป็นอย่างไร เช่น possessive adjective His

face looks adjective face looks pale.

หน้าของเขาดูซีดเซียว Her

face looks flushed.

หน้าของเธอดูแดงๆ (โดยอาจเกิดจากความร้อน ความโกรธ หรือความเขินอายก็ได้ทั้งนั้น) possessive adjective คือคุณศัพท์บอกความเป็นเจ้าของ ส่วนค�ำคุณศัพท์ที่อยู่หลังสุดนั้น คุณอาจ เปลี่ยนไปใช้ค�ำอื่นๆ ได้เช่น beautiful (สวย), handsome (หล่อ), ugly (ขี้เหร่), gaunt (แก้มตอบ) หรือ wrinkled (มีริ้วรอย)

28 |

www.iGetEnglish.com


น ใ ้ ด ไ อ ่ ต น า ่ อ ถ ร า ม แต่ละคอลัมน์สาt English เล่ม 36 นิตยสาร I Ge

สั่งซื้อ/สมัครสมาชิก

ได้ที่ 0-2294-8777 หรือ MISbook@live.com


I Get Focus

Interview

เรื่อง กญญาณ์ มาเปี่ยม ภาพ จุติภัทร เจริญพร

์ ณ ร ู บ ิ ร บ บรรณ

” จ ใ ว ั ห “ อ ื ค ” “พ่อครัว

อิก๊ 38 |

www.iGetEnglish.com


อะไรบนเขียงไม้กลมๆ ชอบ น ่ ั บห ชอ บ ั คร ว ้ แล ๆ ก เด็ อน ต ่ แต ง ้ ตั ว ั คร า ้ บเข อิ๊ก “อิ๊กชอ นของเล่นและสนุกกับมัน ซึ่งก็ไม่รู้ว่าผิดปกติหรือเปล่านะครับที่ ต�ำครก อิ๊กเห็นมันเป็ ะทั่งวันนี้อิ๊กเรียนจบทางด้าน กร จน ิ ต ั โนม ต อั ดย ไปโ น ป็ เ งก็ า ่ อย ก ุ ท ่ แต ว ั ผู้ชายเข้าคร การท�ำอาหาร แล้วก็มาเป็นเชฟนี่แหละครับ”

ประเทศออสเตรเลีย th) er (P ธ ์ ร ิ งเพ อ มื เ ่ สู า ฟ้ ด ลั น ิ จะบ ก ๊ ิ อ ่ ี นท อ ก่ เขาเริ่มต้นการศึกษาที่ ง จั ง ริ งจ า ย่ รอ หา อา ำ ท� าร นก า ด้ ษา ก ะศึ แล ึกษาปีที่ 5 จากนั้นไป มศ ะถ ปร น ้ ชั ง ถึ จน นง ะโข พร ล วิ มถ นส ย เรี โรง hool หรือ ICS ตั้งแต่ Sc ity un mm Co l na tio na er Int ่ ที อ ต่ ษา ก ศึ เกรด 6 จนถึงเกรด 10 ิ๊กจะเรียน

ี่ออสเตรเลียครับ แต่เกรด 12 แทนที่อ นท ย ี ปเร ไ ก็ ก ๊ อิ 11 ด เกร ง ึ อถ “พ อิ๊ก rtificate 3 (Certificate 3 of Ce น ย ี กเร อ เลื มา ก ๊ อิ ญ มั สา าย นส ตอ น ้ ขั าม ต่อ ม.6 ไปต ๊กไปเรียนเกี่ยวกับการท�ำอาหารในส่วน Commercial Cookery) ที่ TAFE Challenger อิ te 4 of Food and Beverage) ica rtif (Ce 4 te ica rtif Ce น ย รี เ ก็ น ้ นั จาก ม งแร ของการโร loma of Hospitality Management ที่ TAFE Challenger ตามด้วย Advance Dip rism and Hospitality แล้ว Tou of e lleg Co lian stra Au ก จา nt) me ge na (ACTH Ma ริญญาตรีแล้ว แต่ บป จ ็ ก ปี ง ่ รึ ค ่ แค ก อี อ ต่ รม รงแ ารโ นก า ้ นด ย เรี ก ๊ อิ า ก็เบื่อน่ะครับ คือถ้ นไปเรียนด้านอื่นบ้าง อิ๊กก็เลย ย ่ ี เปล าก อย เลย ว ล้ ะแ เยอ มา รม รงแ ารโ นก ย เรี า อิ๊กรู้สึกว่ rketing ที่ James Cook University เลือกเรียน Business Administration สาขา Ma ตรี” ิญญา (JCU) ก็เลยต้องใช้เวลาเรียนอีกปีครึ่งถึงจบปร

39 |

www.iGetEnglish.com

I Get Focus

” เป็น การท�ำอาหารประดุจงานศิลใปะห้ทชั้นุกเลเมิศนูเมีป็น“เชผฟลงานที่ ประหนึ่ง “ศิลปิน” ผู้ประดิขัษ้นฐ์ตอนยังส่งให้ชีวิตของ มีสีสันน่าลิ้มลอง และทุก ้วย ทั้งสุข สนุก กดดัน “เชฟ” มีหลายรสชาติไปด์ที่ท�ำให้หนุ่ม อิ๊ก บรรณ ท้าทาย แต่นั่นก็เป็นเสน่ห าหารอย่างเต็มหัวใจ บริบูรณ์หลงใหลการท�ำอ


โดย กองบรรณาธิการ

หัดคัดอักษรจีน ส�ำหรับผู้เริ่มต้น ผู้เขียน กองบรรณาธิการ ส�ำนักพิมพ์ เอ็มไอเอส ราคา 59 บาท รายละเอียด หนังสือพิมพ์ 4 สีทั้งเล่ม หนังสือ “หัดคัดอักษรจีน ส�ำหรับผูเ้ ริม่ ต้น” เล่มนี้ คือตัวช่วยในการปูพนื้ ฐานทางภาษา จีนทีด่ ใี ห้กบั น้องๆ โดยเริม่ จากการเรียนรูค้ ำ� ศัพท์ทพี่ บบ่อยในชีวติ ประจ�ำวัน ซึง่ แยกเป็น หมวดหมู่เพื่อให้ง่ายต่อการจดจ�ำ มีพินอินและค�ำอ่านภาษาไทยประกอบเพื่อให้น้องๆ สามารถอ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้อง

โน้ตคีย์บอร์ด คอร์ดกีต้าร์ ชุด อัสนี-วสันต์ ฝ่ายดนตรี กองบรรณาธิการ ส�ำนักพิมพ์ เอ็มไอเอส ราคา 120 บาท รายละเอียด หนังสือ 1 เล่ม โน้ตคีย์บอร์ด คอร์ดกีต้าร์ ชุด “อัสนี-วสันต์” ได้รวบรวมบทเพลงสุดฮิตจากสุดยอด ศิลปินสองพี่น้อง อัสนีและวสันต์ โชติกุล จากหลากหลายอัลบั้ม การเล่นดนตรีจะท�ำให้ คุณสนุก เพลิดเพลินและผ่อนคลายมากขึ้น จะเล่นคนเดียวก็สนุก หรือเล่นกับเพื่อนๆ ก็ ยิ่งสนุกกว่า มาร�ำลึกบรรยากาศเก่าๆ กับบทเพลงในอดีตของสองพี่น้อง “อัสนี-วสันต์”

ประดิษฐ์ของเล่น 54 แบบ จากวัสดุเหลือใช้รอบตัว ผู้เขียน Oriol Ripoll และ Francesc Martín ส�ำนักพิมพ์ เอ็มไอเอส ราคา 130 บาท รายละเอียด หนังสือพิมพ์ 4 สีทั้งเล่ม พบกับการสร้างสรรค์ ประดิษฐ์ คิดค้นของเล่นนานาชาติ พร้อมรายละเอียดของวัสดุ อุปกรณ์ วิธีท�ำและภาพประกอบทีละขั้นตอน จ�ำนวนผู้เล่นและวิธีเล่นของเล่นในหนังสือ เล่มนี้ล้วนเกิดจากสิ่งที่อยู่รอบตัวทั้งสิ้น จงมองหาและเริ่มประดิษฐ์ พร้อมกับแบ่งปันให้ เพื่อนๆ รับรองว่าจะสนุกสนานและเพลิดเพลินอย่างแน่นอน อย่าลืม! ทุกสิ่งรอบตัวล้วน เปลี่ยนเป็นของเล่นได้ทั้งนั้น 67 |

www.iGetEnglish.com

I Get Focus

หนังสือแนะน�ำ

มุมหนังสือน่าอ่าน


โดย วนนิตย์

ย้อนรอยชีวิตคนดัง

Aung San Suu Kyi

Fighter for the Burmese Democratic Freedom

ออง ซาน ซูจี นักสู้เพื่อประชาธิปไตยแห่งพม่า If you followed the international politics last year, you probably saw the coverage of the release of Aung San Suu Kyi from her house-arrest in Burma. To most Thai people, Aung San Suu Kyi’s name is rather familiar because of the recurrent news on the political situation in our neighboring country. Her struggles and fight for Burmese democratic freedom is known internationally and recognized by the Nobel committee. In this issue, we will look back at the life of Aung San Suu Kyi, the democratic freedom fighter from Burma. 93 |

ถ้าคุณได้ตดิ ตามข่าวทางการเมืองต่างประเทศ ในปีทผี่ า่ นมา คุณคงได้ทราบข่าวการปล่อยตัวนางออง ซาน ซูจี ซึ่งถูกกักบริเวณไว้ในบ้านของตัวเองใน ประเทศพม่า คนไทยจ�ำนวนมากนั้นค่อนข้างคุ้นเคย ชือ่ ของซูจจี ากข่าวการเมืองทีเ่ กิดขึน้ บ่อยๆ ในประเทศ เพื่อนบ้าน ความพยายามและการต่อสู้ของเธอเพื่อ อิสระทางประชาธิปไตยของพม่านั้นเป็นที่ทราบกันดี ในระดับนานาชาติ และได้รับมอบรางวัลโนเบล ใน ฉบับนี้ เราจะมามองย้อนไปยังชีวิตของออง ซาน ซูจี นักสู้เพื่ออิสระแห่งประชาธิปไตยของพม่ากันค่ะ

www.iGetEnglish.com

Let’s read & write!

Famous People


Let’s read & write!

Aung San Suu Kyi was born on June 19th, 1945 in Yangon, Burma. She was the third child and only daughter of General Aung San, who founded the modern Burmese army and negotiated for Burma’s independence from the British Empire in 1947. Sadly, he was also assassinated within the same year. Her mother is Khin Kyi, who was also a prominent political figure in the Burmese government. Suu Kyi received her education up until high school in Burma. Suu Kyi then obtained a Bachelor of Arts degree in Philosophy, Politics and Economics from St. Hugh’s College in Oxford, England in 1969, and an MPhil from the School of Oriental and African Studies (SOAS) in 1985. On her personal life, Suu Kyi married her husband, Dr. Michael Aris in 1972. The couple has two sons: Alexander Aris and Kim Aris. ออง ซาน ซูจี เกิดเมื่อวันที่ 19 เดือนมิถุนายน ปี ค.ศ. 1945 ที่เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า เธอเป็นลูกคนที่สาม และธิดาคนเดียวของนายพล ออง ซาน ผู้ก่อตั้งกองทัพพม่า และเรียกร้องเอกราชของพม่าจากสหราชอาณาจักรในปี ค.ศ. 1947 แต่นา่ เศร้าเหลือเกินทีเ่ ขาถูกลอบสังหารภายในปีเดียวกัน นั้นเอง มารดาของเธอคือ ดอว์ขิ่นจี (ดอว์เป็นค�ำเรียกผู้หญิง พม่าสูงวัยด้วยความเคารพ) เป็นผู้ที่มีบทบาทส�ำคัญทางการ เมืองของพม่าเช่นกัน ซูจศี กึ ษาจนจบชัน้ มัธยมศึกษาในประเทศพม่า จากนัน้ ได้ รับปริญญาตรีในสาขาเศรษฐศาสตร์ การเมือง และปรัชญาที่ วิทยาลัยเซนต์ฮิวจ์ในเมืองออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษในปี ค.ศ. 1969 และได้รบั อนุปริญญาเอกจากวิทยาลัยเอเชียศึกษา และแอฟริกาศึกษา หรือ SOAS ที่มหาวิทยาลัยลอนดอนใน ปี ค.ศ. 1985 ส�ำหรับชีวิตครอบครัวนั้น ซูจีได้แต่งงานกับ ดร.ไมเคิล อริส ในปี ค.ศ. 1972 และทั้งคู่มีบุตรชาย 2 คน คือ อเล็กซานเดอร์ อริส และ คิม อริส 94 |

www.iGetEnglish.com


95 |

www.iGetEnglish.com

Let’s read & write!

In 1988, Suu Kyi returned to Burma to take care of her sick mother. The political situation in Burma has always been tense because its government is based on military force. While Suu Kyi was in Burma, General Ne Win, a long-time military leader of Burma, stepped down. As a result, mass demonstrations for democracy erupted on August 8th, 1988, in which the gatherings were violently dispersed and thousands were killed. To continue in her father’s belief in establishing democracy in Burma, Suu Kyi began her political career by addressing half a million people at a mass rally in front of the Shwedagon Pagoda to call for a democratic government on August 26th, 1988. In that same year, Suu Kyi helped found the National League for Democracy, where she worked as general secretary in pursuit of her goal of democratization. Because of its fear of losing power to the democratic movement led by Suu Kyi, who had come from a politically-connected family, the Burmese military junta put Suu Kyi under house-arrest numerous times to prevent her from gathering forces that would support her political movement. Her first house-arrest began in 1989 and continued until 1995. She was offered the condition that she would be free if she would agree to leave the country. However, Suu Kyi refused this offer. ในปี ค.ศ. 1988 ซูจีกลับไปยังประเทศพม่าเพื่อพยาบาลมารดาที่ป่วยหนัก สถานการณ์ทางการ เมืองในประเทศพม่านัน้ เป็นทีต่ งึ เครียดอยูเ่ รือ่ ยมาเนือ่ งจากรัฐบาลมาจากก�ำลังทหาร ระหว่างทีซ่ จู อี ยู่ ในพม่านัน้ นายพลเนวิน ซึง่ เป็นผูน้ ำ� ทีม่ อี ำ� นาจทางทหารของพม่าได้ลาออก เป็นเหตุให้เกิดการชุมนุม ประท้วงเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยขึ้นในวันที่ 8 เดือนสิงหาคม ปี ค.ศ. 1988 มีการสลายการชุมนุม อย่างโหดร้ายและมีคนเสียชีวติ หลายพันคน เพือ่ สานต่อความเชือ่ ของบิดาทีต่ อ้ งการให้มปี ระชาธิปไตย ในพม่า ซูจีจึงได้เริ่มบทบาททางการเมืองของเธอโดยการกล่าวปราศรัยต่อหน้าคนกว่าห้าแสนคนใน การชุมนุมที่หน้าเจดีย์ชเวดากอง เพื่อเรียกร้องให้มีรัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตย ในวันที่ 26 เดือน สิงหาคม ปี ค.ศ. 1988 ในปีเดียวกันนีเ้ อง ซูจกี ไ็ ด้ชว่ ยก่อตัง้ พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพือ่ ประชาธิปไตย ขึ้น โดยที่นางด�ำรงต�ำแหน่งเลขาธิการพรรค โดยมีจุดประสงค์เพื่อประชาธิปไตยในประเทศพม่า ด้วยความกลัวว่าจะเสียอ�ำนาจการปกครองให้กับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยซึ่งน�ำโดยซูจี ผู้มาจากครอบครัวที่มีบทบาททางการเมืองมาก่อน รัฐบาลทหารพม่าจึงได้สั่งกักบริเวณซูจีให้อยู่ แต่ในบ้านพักหลายครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้เธอได้รับแรงสนับสนุนทางด้านการเมือง การถูกกักบริเวณ ครั้งแรกของเธอนั้นเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1989 และต่อเนื่องมาจนถึงปี ค.ศ. 1995 โดยเสนอเงื่อนไขว่า เธอจะเป็นอิสระหากตัดสินใจเดินทางออกนอกประเทศ อย่างไรก็ตาม ซูจีปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าว


น ใ ้ ด ไ อ ่ ต น า ่ อ ถ ร า ม แต่ละคอลัมน์สาt English เล่ม 36 นิตยสาร I Ge

สั่งซื้อ/สมัครสมาชิก

ได้ที่ 0-2294-8777 หรือ MISbook@live.com


โดย อารดา กันทะหงษ์ จดจำ�ไว้พร้อมใช้ได้ทันที

ฟ ไ อ ฟ ด ิ ฟ ฟุด

พ ี ช า อ อ ื ม ม ร แ ง ร โ น า ง ก ั น พ แบบ

อากาศเริ่มร้อนขึ้นอีกแล้ว ชวน ให้นึกถึงช่วง “High Season” หรือ “ฤดู ก าลท่ อ งเที่ ย ว” ตอนนี้ ห ลาย คนคงเตรียมวางแผนหนีความจ�ำเจ ของสภาพแวดล้ อ มเดิ ม ๆ ออก ไปค้ น หาความตื่ น เต้ น แปลกใหม่ คนไทยก็ อ ยากหนี ค วามรุ ่ ม ร้ อ นใน เมืองไปสู่ความร่มรื่นของธรรมชาติ ส่ ว นคนต่ า งชาติ ก็ อ ยากหนี ค วาม เหน็บหนาวเข้ามาสัมผัสทรอปิคอล ซันไชน์ (tropical sunshine) หรือ แสงแดดสไตล์เขตร้อนของเมืองไทย

47 |

www.iGetEnglish.com

Shall we talk?

ติดปากติดใจ


Shall we talk?

ค�ำศัพท์ที่น่ารู้เกี่ยวกับโรงแรม มสะดวก

00 facility สิ่งอ�ำนวยควา ต์ า่ งๆ ส�ำหรบั ใชใ้ นหอ้ งนำ�้ 00 toiletries ผลติ ภัณฑ

เช่น แชมพู สบู่ ยาสีฟัน ผ้าใช้สอยในห้องพัก 00 linen ผ้าปูที่นอนหรือ ิการรับฝากสัมภาระ 00 luggage storage บร ลานอาบแดด (บนเรือ)/ 00 sundeck/sun lounger เตียงอาบแดด งพักที่มีห้องน�้ำในตัว 00 en suite room ห้อ (อ่านว่า “ออง สวีท รูม”)

คอลัมน์ “ติดปากติดใจ” ฉบับนี้ขอเอาใจ เพื่อนๆ ที่ก�ำลังท�ำหน้าที่ (หรือวางแผนจะหา ประสบการณ์การท�ำงาน) ต้อนรับนักท่องเที่ยว ในฐานะผู้ให้บริการในสถานประกอบการอย่าง โรงแรม เกสต์เฮาส์ หรือรีสอร์ต มาเตรียมรับมือ กับช่วง “High Season” นี้ ให้ประทับใจทั้งผู้รับ และผู้ให้บริการเลยค่ะ บริการของโรงแรมมีดว้ ยกันหลายประเภท แต่เราจะขอเน้นเฉพาะหน้าที่ของแผนกต้อนรับ นะคะ เนือ่ งจากถือเป็นหน้าตาของโรงแรม และ เป็นด่านแรกที่จะต้องให้ความกระจ่างกับแขก ผู้เข้าพัก และหนึ่งในหน้าที่หลักของพนักงาน ต้อนรับหรือ “receptionist” ก็คือมอบข้อมูลที่ ถูกต้องและเหมาะสมเกีย่ วกับห้องพักให้กบั แขก ไม่ว่าจะเป็นแขกที่จองห้องพักไว้ล่วงหน้าแล้ว หรือลูกค้าที่วอล์กอิน (walk-in) เข้ามาถามหา ห้องและต้องการเช็กอินทันที 48 |

www.iGetEnglish.com


ii May I have your name, sir/madam?

ขอทราบชื่อคุณได้ไหม คุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง

ii What name is the booking under?

ชื่อผู้จองห้องพัก (ของคุณ) ชื่ออะไร

ii May I see your booking/reservation confirmation detail?

ขอดูรายละเอียดยืนยันการจองห้องพักของคุณได้ไหม

ประโยคสุดท้ายนีส้ ำ� หรับกรณีทแี่ ขกจองล่วงหน้าไว้แล้ว และมีเอกสารติดมือมาด้วยเท่านัน้ นะคะ อาจ จะช่วยให้การเช็กอินง่ายและรวดเร็วขึ้น แต่หากเป็นแขกที่เพิ่งวอล์กอินเข้ามาแบบไม่ได้นัดหมายล่วงหน้า และเราต้องสอบถามความประสงค์ หรือต้องเป็นฝ่ายให้ข้อมูลห้องพักอย่างละเอียดซะเอง ก็ใช้ประโยค เหล่านี้ได้ ii We have double rooms for XXX baht per night.

เรามีบริการห้องคู่ในราคา XXX บาทต่อคืน

ii We have family rooms with 1 double bed and 1 single bed.

เรามีห้องพักขนาดครอบครัว มีเตียงคู่ 1 หลังและเตียงเดี่ยว 1 หลัง

ii We have dormitory-style rooms with shared bathrooms and kitchen.

เรามีห้องพักสไตล์หอพักซึ่งใช้ห้องน�้ำและห้องครัวส่วนรวม

ii All rooms are en suite and strictly non-smoking.

ทุกห้องมีห้องน�้ำในตัวและเป็นเขตปลอดบุหรี่โดยเด็ดขาด

ขณะที่แขกก�ำลังใช้เวลาไตร่ตรองข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ (หรือตัดสินใจเลือกห้องพักไปแล้วก็เถอะ) พนักงานต้อนรับระดับโปรทัง้ หลายมักจะใช้ชว่ งเวลานีแ้ จ้งข้อมูลทีน่ า่ สนใจอืน่ ๆ ทีแ่ ขกอาจยังไม่รู้ ถือเป็นการ โฆษณาประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นที่เรามี เพื่อให้แขกประทับใจหรือตัดสินใจเลือกง่ายขึ้นก็ได้ นอกจากค�ำว่า “promotion” ที่เราใช้กันบ่อยๆ แล้ว ยังมีค�ำว่า “special deal” ที่หมายถึงข้อเสนอพิเศษ และอีกค�ำหนึ่ง 49 |

www.iGetEnglish.com

Shall we talk?

ธุรกิจโรงแรมหลายแห่งเดี๋ยวนี้รับจองห้องพักด้วยระบบออนไลน์ ไม่ว่าจะผ่านทางเว็บไซต์ของตัว เองหรือของบริษัทเอเจนซี่ต่างๆ และหากเป็นการจองประเภทนี้แล้ว โรงแรมมักได้รับข้อมูลยืนยันการจอง (booking confirmation detail) ของแขกล่วงหน้าก่อนการเข้าเช็กอินอยู่แล้ว เพียงป้อนข้อมูลเบื้องต้นของ แขกลงไปในระบบคอมพิวเตอร์ก็น่าจะเจอรายละเอียดทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย ในกรณีนี้ประโยคที่เราต้อง สอบถามแขกก็สนั้ ๆ ง่ายๆ ค่ะ แต่แทนทีจ่ ะถามชือ่ แซ่กนั ตรงๆ ราวกับตัง้ ท่าจะสอบสัมภาษณ์ เรามาสร้าง คลังประโยคใหม่ๆ ให้ฟังดูโปรและเก๋กันดีกว่า เช่น


โดย กองบรรณาธิการ

ลับสมองประลองปัญญากับปริศนาภาษาอังกฤษ ขอเชิญคุณผู้อ่านร่วมสนุกกับอังกฤษปริศนา โดยส่งคำ�ตอบของคุณมาตามที่อยู่ สำ�นักพิมพ์เอ็มไอเอส 55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โดยเขียนชื่อ-ที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และวงเล็บ มุมซองว่า “ร่วมสนุกกับเกมอังกฤษปริศนา” ผูโ้ ชคดีจำ�นวน 5 ท่าน จะได้รบั รางวัลเป็นสือ่ การสอนชุด พูดอังกฤษในชีวติ ประจำ�วัน 1 (การส่งคำ�ตอบเข้ามาร่วมสนุก สามารถถ่ายเอกสารได้)

กลับมาพบกันอีกครั้งกับอังกฤษปริศนาค�ำถามจากเนื้อหาภายในเล่ม อ่านค�ำตอบแล้วพอจ�ำกันได้ไหม เอ่ยว่ามาจากคอลัมน์อะไร 1. Interviewer: Ms. Slatcher, please take a seat. Wanlaya: Thank you. What would Wanlaya do after saying ‘thank you’? a) Find a chair and take it out of the room. b) Sit down on a chair nearby. c) Step closer to a chair nearby.

2. Which one is correct? a) Death is a noun. b) Die is an adjective. c) Dead is a verb.

a) Nooknik has looked for the pen on the shelf and then under the table. b) Nooknik has looked for the pen in some rooms downstairs and upstairs. c) Nooknik has looked for the pen everywhere in the house. 107 |

www.iGetEnglish.com

YRAN OITCI D

3. Nooknik: I’ve searched high and low for my pen. Which one is likely to be the correct answer?

I Get Focus

อังกฤษปริศนา

ISSUE 36


สำหรับเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษใหเชี่ยวชาญยิ่งขึ้น

บทสนทนาหลากหลายเพื่อการเรียนรูภาษาอังกฤษ สอดคลองกับการดำเนินชีวิตประจำวัน

¹ Ò ¹ Ó µ à»Ô´

36

อิ๊ก

บรรณ บ ร� บู ร ณ ์

ice

ฉบับที่ 36 : 16 มีนาคม - 30 เมษายน ●

2011

เลือกชมหนังสือคุณภาพ กวา 400 รายการ พรอมชมวิดีโอตัวอยางที่ www.MISbook.com

หนังสือ 1 เลม พิมพ 4 สีทั้งเลม + MP3 1 แผน ราคา 199 บาท สามารถนำไฟล MP3 ใสลงในเครือ่ งเลน MP3, iPod, iPhone และโทรศัพทมอื ถือทีร่ องรับ

ปที่ 5

มั่นใจเกินรอยพูดไดจริงเกินลาน%

เพื่อฟงเสียงใน MP3

ภาษาอังกฤษถือเปนภาษากลางที่ใชติดตอสื่อสารกันทั่วโลก และมีบทบาทตอ สังคมแทบทุกดาน ไมวาจะเปนดานการศึกษา การคา การลงทุน การทองเที่ยว และอื่นๆ อีกมากมาย หากเราเรียนรูภาษาอังกฤษเพิ่มเติมในหลายๆ ทักษะ ก็จะ เปนประโยชนในการเปดโอกาสแหงความกาวหนาใหตัวเองอยางแนนอน สื่อการเรียนการสอนชุดนี้เปนอีกทางเลือกหนึ่งที่ทานสามารถนำไปพัฒนาดาน การสือ่ สารภาษาอังกฤษ มีบทสนทนาโตตอบหลากหลาย รูปประโยคทันสมัย และ มักใชเปนประจำในการดำเนินชีวติ ประจำวัน เหมาะสำหรับผูท ต่ี อ งการเพิม่ พูนทักษะ ภาษาอังกฤษใหเชีย่ วชาญยิง่ ขึน้ เพือ่ เพิม่ โอกาสและทางเลือกอันหลากหลายสูอ นาคต

สแกน QR Code

I Get English นิตยสารเพื่อการเริ่มตนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับทุกคน

ถามได้ ตอบได้ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

ISSUE #

“พอครัว” คือ

“หัวใจ”

[การสัมภาษณ งาน เตรียมตัวใหพรอม สำหรับ

อยางมั่นใจ

ฝกเขียน ประโยคบรรยาย หนาตาบุคคล

ออง ซาน ซู จี

นักสูเพื่อประชาธิปไตย แหงพมา

ฟุดฟดฟอไฟ

แบบพนักงานโรงแรม มืออาชีพ

www.igetenglish.com

1 1 0 3 1 6

]


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.