นิตยสาร iGetenglish เล่ม 40

Page 1

I Get English นิตยสารเพื่อการเริ่มตนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับทุกคน

ISSUE #

40

ฟ งเพลง อยางไร ไดภาษาอังกฤษ ที่มา และ ความสำคัญ ของแหวนแตงงาน รวมประโยคเด็ด สำหรับ พู ดแสดงความเห็น

ปที่ 5 ●

ฉบับที่ 40 : 16 กันยายน - 31 ตุลาคม

เลนเปนเลน เรียนเปนเรียน

วิธถี ามวันที่ ในภาษาจีน และภาษาอังกฤษ

เคล็ดลั บงายๆ สไตล

2011

การถาม iD ia r y ลักษณะ เตรียมตัวหัวหมุน กอนลุน

สิง่ ของ

ไปเรยี นอังกฤษ

www.igetenglish.com

1 1 0 9 1 6


Editorial Team เจ้าของ :: ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส ที่ปรึกษา :: รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ บรรณาธิการบริหาร :: ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ บรรณาธิการ :: สุธิดา วิมุตติโกศล ผู้ช่วยบรรณาธิการ :: ดุจเดือน กลั่นคูวัด ประสานงานกองบรรณาธิการ :: วันศิริ ทองใบ กองบรรณาธิการ :: อิสรีย์ แจ่มข�ำ James Slatcher | วิกันดา พินทุวชิราภรณ์ วีริยา แผ่นสุวรรณ | ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล อารดา กันทะหงษ์ | วนนิตย์ วิมุตติสุข กฤตยา พบลาภ | ภานุพันธ์ รอดศรีนาค ศิริพร วิจิตรธรรมรส | พรวรินทร์ กายพันธุ์เลิศ ศิลปกรรม :: ภรณีย์ สนองผัน | อัจฉรา ทับทิมงาม จิราวัฒน์ นพประไพ | ณัฎฐา ชวนางกูร พิสูจน์อักษร :: บุษกร กู้หลี | วารีรัตน์ แตงภู่ ประไพ ภูงามเชิง | ชนาภัทร พรายมี การตลาด :: ชลพิชา ครืน้ จิต | วราลี สิทธิจนิ ดาวงศ์ ประชาสัมพันธ์ :: มยุรี ศรีมังคละ แยกสี :: MIS พิมพ์ที่ :: พิมพ์ดี ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา :: เสริม พูนพนิช จัดจ�ำหน่ายโดย :: บริษัท เวิลด์ ออฟ ดิสทริบิวชั่น จ�ำกัด ส�ำนักงานนิตยสาร :: ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ :: 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร :: 0-2294-8787 ติดต่อโฆษณา :: PS Add One Co., Ltd. ศิริวัลย์ สงวนประสิทธิ์ :: โทร. 08-1815-3107 สิริมา ประเสริฐ :: โทร. 08-1625-4449 อรทัย เจริญผล :: โทร. 08-1171-7925 วุฒิพร พละทรัพย์ :: โทร. 08-1904-1423 ทีมงาน I Get English ต้องการฟังความคิดเห็น ของผู้อ่าน ท่านสามารถส่งความเห็น ติ-ชม ได้ที่

iGetEnglish@hotmail.com

Editor’s Talk สวัสดีค่ะ แฟน I Get English ทุกท่าน

เมื่อเดือนสิงหาคมทีผ่ า่ นมา ทีมงานของเราต้องพบกับความสูญเสีย ครั้งส�ำคัญ นั่นก็คือ การจากไปของคุณ James Slatcher เจ้าของ คอลัมน์ Chat with Jim หนึ่งในคอลัมน์ยอดฮิตของเรา ทาง ทีมงานต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของ คุณจิม และขอขอบคุณส�ำหรับผลงานดีๆ และอัธยาศัยไมตรีที่ คุณจิมมอบให้ทางทีมงานและคุณผู้อ่านมาโดยตลอด คอลัมน์ Chat with Jim ในฉบับนี้ จึงเป็นฉบับส่งท้ายแล้วค่ะ เป็นตอน ต่อจากฉบับที่แล้ว ว่าด้วยวิธีการบรรยายสิ่งของต่างๆ หวังว่า แฟนๆ คงถูกใจนะคะ ข้ามมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลส�ำคัญในวงการดนตรีที่โลกเพิ่งจะ สูญเสียไปกันบ้าง หลายคนคงได้ติดตามข่าวคราวการเสียชีวิต ของ Amy Winehouse นักร้องนักแต่งเพลงชื่อดังชาวอังกฤษ เธอ เป็นใคร มีแรงบันดาลใจและเส้นทางการเข้าสูว่ งการเพลงอย่างไร ตลอดจนปัจจัยต่างๆ ที่น�ำมาสู่จุดจบอันน่าเศร้าของเธอมีอะไร บ้าง ลองพลิกไปดูที่หน้า 21 ค่ะ ส�ำหรับคนดังที่มาปรากฏโฉมบนหน้าปก I Get English ฉบับนี้ คงแทบไม่มวี ยั รุน่ คนไหนไม่รจู้ กั ค่ะ น้องหนูนา-หนึง่ ธิดา นางเอก ร้อยล้านจากภาพยนตร์เรือ่ งกวน มึน โฮ นอกจากจะโดดเด่นทาง ด้านการแสดงและเป็นนักร้องเสียงดีคนหนึง่ แล้ว เธอยังเป็นตัวอย่าง ทีด่ ขี องวัยรุน่ ในแง่ของการใฝ่ร้ใู ฝ่เรียนอีกด้วย อ่านสัมภาษณ์ของ เธอได้ที่หน้า 38 ค่ะ ฉบับนีข้ อจบบทบรรณาธิการด้วย quotation จากนักเขียนชาวฝรัง่ เศส François de La Rochefoucauld ที่วา่ “Absence diminishes little passions and increases great ones, as the wind extinguishes candles and fans a fire.”

พบกันใหม่ฉบับหน้า วันที่ 1 พฤศจิกายนค่ะ บรรณาธิการ


ISSUE#40

CONTENTS

Let’s read & write!

สนุกกับการอ่านและเขียน

10 A Trip to the World : St. Michael’s Monastery:

The Faith through Sheer Beauty โบสถ์เซ็นต์ไมเคิล : ความศรัทธาที่มาพร้อมกับความงดงาม 21 Famous People : Amy Winehouse: From Fame to Farewell (Forever) เอมี่ ไวน์เฮาส์: จากชื่อเสียง ถึงการจากลา (ตลอดกาล)

27 Science Zone :

Some Remarkable Facts about the Starfish เรื่องน่าทึ่งของปลาดาว 30 English Is All Around : เรียนอังกฤษจากสิ่งรอบตัว 37 Reading Guide : Nineteen Eighty-Four 82 Right Writing : การเขียนประโยคแสดงความยินดี

Shall we talk?

เสริมทักษะ ฟัง-พูด

80 ฝรั่งพูดคนไทยงง : In tandem 85 ติดปากติดใจ : การแสดงความเห็น

อย่างมืออาชีพ

92 Chat with Jim :

Describing Objects (2)

102 East Meets West :

ประโยคภาษาจีนและภาษาอังกฤษ “การถามวันที่”

Food for Thought อาหารสมอง

6 กลอนพาไป : For the young who want to 18 Sing from Soul : Someone Like You - Adele 46 ถอดรหัสวัฒนธรรมฝรั่ง :

แหวนแต่งงาน

54 Inspirations :

The Last ‘I Love You’. 57 iDiary : Fly Me to the Moon สู้ๆ สู่ฝัน (ตอนแรก) 64 Moving Movie : Black Swan

I GET Focus จับตาเรื่องเด่น

33 Cooking for Fun : ปลาทูผัดพริก 36 หนังสือแนะน�ำ : แนะน�ำหนังสือออกใหม่จากส�ำนักพิมพ์ 38 Interview : “เล่นเป็นเล่น เรียนเป็นเรียน”

เคล็ดลับง่ายๆ สไตล์ หนูนา-หนึ่งธิดา โสภณ 43 Sport Mania : เบสบอล (Baseball) 51 วัฒนธรรมไทย : เวนิสตะวันออก 70 แฉเรื่องฮาภาษาอังกฤษ : Step into the other’s shoes 72 Cyber Eng. : www.goodreads.com 108 อังกฤษปริศนา : Synonym ค�ำที่มีความหมายเหมือนกัน

I GET Tutor

เตรียมสอบ พัฒนาความรู้พื้นฐาน 62 Vocab Booster : yield

77 Teacher’s Corner : ฟังเพลงอย่างไรได้ภาษาอังกฤษ 98 คลังค�ำ : “ต้องการ” 100 Word Power : Suffix “er-”

สารบัญ

หนนู า


ใชง้ านงา่ ย

รองรับการใชงานสำหรับทุกคนในครอบครัว ใชไดกับหนังสือ ทีม ่ โี ลโก เพียงเปดเครือ่ งแลวจิม ้ ลงไปทีห ่ นาหนังสือก็สามารถ ฟงเสียงไดทน ั ที ชวยลดขั้นตอนยุงยากเมื่อเทียบกับการเปด CD

ปากกาอานหนังสือ

อานหนังสือของสำนักพิมพเอ็มไอเอส ทีม่ โี ลโก อานไดทง้ั ภาษาตางประเทศ ภาษาไทย และภาพประกอบ ออกเสียง ชัดเจนโดยเจาของภาษา

เครื่ องเลน MP3

เพลิดเพลินกับการรับฟงแบบสวนตัว มีชอ งเสียบหูฟง รองรับไฟล MP3 format

เครื่ องบันทึกเสียง

บันทึกเสียงไดไมจำกัดเวลา*

*ระยะเวลาขึ้นอยูกับหนวยความจำ

Follow Me

ล้ำหนากับฟงกชัน Follow Me เทียบเสียงตัวเองกับเจาของภาษาได! ชวยให

การเรียนภาษา เปนเรื่องงาย และสนุกยิ่งขึ้น! มีใหเลือก

3 สี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-2294-8777

สแกน QR Code

เพื่อชมสินคาตัวอยาง


โดย ลูกช้างน้อย

ย้อนรอยชีวิตคนดัง

From Fame to Farewell (Forever) เอมี่ ไวน์เฮาส์: จากชื่อเสียง ถึงการจากลา (ตลอดกาล) 21 |

www.iGetEnglish.com

Let’s read & write!

Famous People


Let’s read & write!

Amy Winehouse: If you have heard of songs like:

Back to Black, Rehab, Love Is a Losing Game, You Know I’m No Good and Stronger than Me, you might reckon that, in this issue, we are going to get to know Amy Winehouse. While Amy was one of the most talented British singers and song writers, she also suffered from drug and alcohol abuse. On July 23, 2011, the world was appalled by the obituary of her unanticipated death at the age of 27. Amy Winehouse, or Amy Jade Winehouse, was born on September 14, 1983 in a Jewish family. She had one brother, Alex. Influenced by her father, a taxi driver, who often sang Frank Sinatra songs to her, and her mother, a pharmacist, who got her interested in jazz, Winehouse grew up loving music and singing so much that they became a constant habit for her. She sang even in her classes. She began writing music when she was 14 years old after receiving her first guitar a year earlier. She had previously worked as an entertainment journalist for the World Entertainment News Network, and also sang with a local group, the Bolsha Band. She eventually met a soul singer, Taylor James, who then became her boyfriend. James later sent her demo tape to an agent representing a recording company, Universal Island Records. With that first contact, she was on her way to a career in the British music industry. 22 |

www.iGetEnglish.com


Let’s read & write!

ถ้าใครเคยได้ฟังบทเพลงเหล่านี้ Back to Black, Rehab, Love Is a Losing Game, You Know I’m No Good และ Stronger Than Me คงเดาได้ว่าในฉบับนี้เราจะพูดถึง เอมี่ ไวน์เฮาส์ ในขณะทีเ่ อมีเ่ ป็นนักร้องและนักแต่งเพลงทีม่ พี รสวรรค์ มากที่สุดคนหนึ่งในวงการเพลงแห่งเกาะอังกฤษ เธอก็ได้รับทุกข์ทรมานจากการใช้ยาเสพติดและ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ และเมือ่ วันที่ 23 กรกฎาคม ทีผ่ า่ นมา ทัง้ โลกก็ตอ้ งใจหายกับข่าวประกาศการ มรณกรรมอย่างไม่มีใครคาดคิดมาก่อนของเธอ ด้วยวัยเพียง 27 ปี เอมี่ ไวน์เฮาส์ หรือ เอมี่ เจด ไวน์เฮาส์ เกิด เมื่อวันที่ 14 กันยายน ค.ศ. 1983 ในครอบครัว เชือ้ สายยิว เธอมีพชี่ ายหนึง่ คนชือ่ ว่า อเล็กซ์ จากการ ได้รบั อิทธิพลจากพ่อ คนขับแท็กซี่ ทีร่ อ้ งเพลงของ แฟรงก์ ซินาตรา ให้เธอฟังอยู่บ่อยๆ และจากแม่ เภสัชกร ผู้ที่น�ำเธอไปสู่ความสนใจในเพลงแจ๊ซ ท�ำให้ไวน์เฮาส์เติบโตขึ้นมาด้วยใจรักในดนตรี และการร้องเพลงเป็นอย่างมาก จนกลายเป็น นิสัย เธอร้องแม้กระทั่งอยู่ในห้องเรียน เธอเริ่ม แต่งเพลงเมื่ออายุได้ 14 ปี หลังจากได้รับกีตาร์ ตัวแรกในปีก่อนหน้านั้น เธอเคยท�ำงานเป็นนักข่าวสายบันเทิงที่ เดอะ เวิลด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ นิวส์ เน็ตเวิร์ค ทั้งยัง เป็นนักร้องร่วมกับวงท้องถิน่ ชือ่ ว่า โบวชา แบนด์ จนกระทัง่ เธอได้พบกับ เทเลอร์ เจมส์ นักร้องเพลง โซล ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นแฟนหนุ่มของเธอ ต่อมาเจมส์ได้สง่ เทปเดโมของไวน์เฮาส์ไปทีต่ วั แทน ของบริษัทบันทึกเสียง ยูนิเวอร์แซล ไอแลนด์ เรคคอร์ดส์ และนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นเส้นทางของ เธอในวงการดนตรีแห่งประเทศอังกฤษ 23 |

www.iGetEnglish.com


I Get Focus

Interview

า ู น หน

เรื่อง กญญาณ์ มาเปี่ยม ภาพ GTH

ีที่

นับตั้งแต่วินาท

ณ ภ ส โ า ด ิ ธ ง ่ ึ หนูนา-หน

เป็น ร า ก ่ ู ส ว า ้ ก ะ ล แ นดาว” ้ ั ป ์ ส ก ั ล “ ี ท ว เ ก อย่าง พ า ภ ณ ุ ค ์ ร ต คว้าชัยชนะจา น ภาพย ย า ่ ค บ ั ก ้ ห ใ ่ ม ห ใ ตร์ น ย พ า ภ น ใ นางเอกหน้า ว ั ต ่างเต็ม ย อ ด ิ ก เ ง ้ จ แ ะ ล ยล้าน อ ้ ร ก อ GTH แ เ ง า น น ็ ป กลายเ า น ู น ห ฮ โ น ึ นนี้ฉุด ค ย อ ้ น กวน ม ว า ส ง อ ข ส�ำเร็จ ม า ว ค า ต บ ิ เยี่ยม ร ด อ พ ย ง ิ ญ ในชั่ว ห ำ � น ง นักแสด ล ั ว ง า ร ด า ว ก อ วที คือ เ ง ไม่อยู่ เธ อ ส ง ึ ถ า ม ้ ี น ง ์เรื่อ ละ แ จากภาพยนตร 3 5 5 2 ี ป น ใ ั้งที่ 20 ร ค ์ ส ง ห ณ ร ร สุพ ards w A m l i F i a h Starpics T ครั้งที่ 8

38 |

www.iGetEnglish.com


I Get Focus

หนึ่งธิดา โสภณ

เล่น

เป็น

เ ล ่ น เ รี ย น 39 |

เป็น เรียน

www.iGetEnglish.com


I Get Focus

ส�ำหรับผลงานล่าสุดของหนูนา คือ ซีรี่ส์ “หมวดโอภาส ยอดมือปราบ..คดีพิศวง” ออนแอร์ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี และ ซิทคอม “วิ้งค์เจ้าเสน่ห์” ทางช่อง 3 ประกบคู่พระเอกหน้าใหม่ โป๊บ-ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ นอกจากฝีไม้ลายมือในด้านการแสดง หนูนายังมีความสามารถ ด้านการร้องเพลงแบบหาตัวจับยาก ซึ่งเชื่อว่าหลายคนยังจ�ำหนูนา ในบท “มะยม” สาวน้อยสุดโก๊ะจอมป่วนที่มักโชว์เสียงเพราะๆ ให้ ฟังอยู่บ่อยครั้งในละครน�้ำดี “น้องใหม่รา้ ยบริสุทธิ์” ทางช่อง 3 ได้ ส�ำทับด้วยงานละครเวทีเลื่องชื่ออย่าง “บัลลังก์เมฆ เดอะ มิวสิคัล” ที่หนูนาสะกดผู้ชมให้นิ่งราวต้องมนต์มาแล้วด้วยเสียงใสๆ ของเธอ ทั้งหนูนายังเป็นผู้ขับร้องเพลงประกอบภาพยนตร์และละครมาอีก ไม่ต�่ำกว่า 5 เรื่อง หนึ่งในนั้นคือเพลง “รักแท้แค่หนึ่งคน” เพลงประกอบละครเรื่อง “โลมากล้าท้าฝัน” ซึ่ง เป็นซิงเกิ้ลแรกในอัลบั้มเดี่ยวของหนูนาที่ก�ำลังจะวางแผงเร็วๆ นี้ หนูนาเป็นตัวอย่างของเยาวชนคนเก่งที่พิสูจน์แล้วว่า แม้ท�ำงานหนักแค่ไหนก็ไม่เคยทิ้งการเรียน หนูนา ส�ำเร็จการศึกษาระดับประถมจากโรงเรียนกสิณธร (เซนต์ปเี ตอร์) มัธยมจากสตรีวทิ ยา ในแผนกภาษาอังกฤษ-จีน หนูนาบอกว่า เธอมีความรักและสนใจในเรื่องภาษามาตั้งแต่เด็กๆ เมื่อมีโอกาสจึงเลือกเรียนในสิ่งที่รัก และวันนี้กับอีกก้าวทางการศึกษา หนูนาได้เป็นเฟรชชี่ลูกแม่โดมคนใหม่ เป็นน้องนักศึกษา ปีหนึ่งของคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการละคอน ศาสตร์อีกแขนงที่หนูนารักและอยากศึกษา ในวันรับน้องที่ธรรมศาสตร์ หนูนาบอกว่า ได้มากกว่าความสนุก “วันรับน้อง หนูนาสนุกมาก ค่ะ หนูนาชอบนะ สนุกดี จาก เคยเป็นพี่ ม. 6 กลับมาเป็นน้อง ปีหนึ่ง เป็นเฟรชชี่ของสถาบัน ใหม่ นอกจากได้ความสนุกเฮฮา แล้ว ยังท�ำให้หนูนาได้รู้จักเพื่อน ใหม่และรุ่นพี่หลายๆ คน ซึ่งพี่ๆ น่ารักมาก เขาจะคอยให้คำ� ปรึกษา ให้ค�ำแนะน�ำกับหนูนา ทั้งในเรื่อง เรียนและเรือ่ งอืน่ ๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์ มากๆ เลยค่ะ” 40 |

เฟรชชี่คนใหม่ ขอเล่าย้อนถึงประสบการณ์ การเรียนสมัยมัธยม “สมัยเรียนมัธยม หนูนาเรียนภาษาอังกฤษและ ภาษาจีนกับครูเจ้าของภาษาเลยค่ะ ภาษาจีนก็เป็นครูจนี ส่วนภาษาอังกฤษก็เป็นครูตา่ งชาติ แต่หนูนาไม่แน่ใจ ว่าจะเป็นอังกฤษหรืออเมริกนั นะคะ ซึง่ ถ้าถามหนูนาว่า เห็นถึงความแตกต่างหรือเปล่าระหว่างการสอนภาษา โดยครูคนไทยกับครูต่างชาติ หนูนาว่ามีข้อดีตา่ งกัน นะคะ อย่างถ้าเรียนกับครูคนไทย เราได้แน่ๆ คือ Grammar เพราะระบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ของบ้านเราจะเน้นเรื่อง Grammar มากกว่า ส่วน ตอนทีเ่ รียนกับครูตา่ งชาติ หนูนาว่า เราได้ในเรือ่ งของ Conversation เราจะได้ในเรื่องของการฟัง-การพูด

www.iGetEnglish.com


New Arrival

เกง Grammar พิชติ ขอสอบ ฉบับการตนู ความรู

สรุปเนื้อหาสำคัญที่ควรรูเกี่ยวกับหลักไวยากรณ สำหรับนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษา นำเสนอในรูปแบบ การตนู ความรูท ร่ี จู กั กันดีอยางการตนู ชอง นองๆจะได เรียนรูไ วยากรณภาษาอังกฤษผานการสนทนาโตตอบ ระหวางตัวละครหลัก อาทิ ฟา กุก ไก จีจ้ี จัสมิน ตนไผ ตนสัก โดยหยิบยกเรือ่ งราวตางๆ ในชีวติ ประจำวันมา สอดแทรกความรูเ กีย่ วกับกฎไวยากรณ ซึง่ จะชวยให นองๆ จดจำและซึมซับไวยากรณไดอยางเปนธรรมชาติ และเขาใจอยางอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังมีเกร็ดนารู ตางๆ เกีย่ วกับกฎไวยากรณเพือ่ เสริมความเขาใจยิง่ ขึน้ สำหรับนองๆ ที่เตรียมตัวสอบภาษาอังกฤษสามารถ ฝกทำแบบฝกหัดทายบทเพื่อทบทวนความรูสำหรับ เตรียมสอบไดอยางมั่นใจ รูปประกอบสวยงามสดใส พิมพ 4 สีทง้ั เลม

ราคา 159 บาท ISBN 978-616-527-270-4

µÑÇÍ‹ҧã¹Ë¹Ñ§Ê×Í บทสนทนาแบบการตูนชอง

ติดตามความสนุกแบบมีสาระกับการเรียน ไวยากรณ ผานเรือ่ งราวในชีวติ ประจำวัน พรอมตัวการตนู แสนนารักมีชวี ติ ชีวา

แบบฝกหัด บันทึกชวยจำ, ขอควรจำ อธิบายหลักการใชไวยากรณ พรอมเกร็ดความรู เพือ่ เสริม ความเขาใจยิ่งขึ้น

ทบทวนความเขาใจกับ แบบฝกหัดทายบท พรอมเฉลย

พบกับหนังสือคุณภาพกวา 400 รายการ ที่ www.MISbook.com และรานหนังสือชั้นนำทั่วไป www.MISbook.com


Food ShallforweThought talk?

ถอดรหัสวัฒนธรรมฝรั่ง โดย อารดา กันทะหงษ์ รู้จักฝรั่งจากวัฒนธรรม

g n i d d e W

ring

46 |

www.iGetEnglish.com


Food ShallforweThought talk?

แหวนแต่งงาน

แหวนทองกลมเกลี้ยงบนนิ้วนางข้างซ้ายเป็น สัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าชายหรือหญิงผู้นั้นแต่งงาน แล้ว ความกลมเกลีย้ งของแหวนเป็นตัวแทนของความ ราบรื่นและความเป็นนิจนิรันดร์ของชีวิตคู่ แหวนวง เล็กๆ ดีไซน์เรียบง่ายแต่ความหมายไม่ธรรมดานี้มี ประวัตยิ าวนานมานับพันปี จะมีววิ ฒ ั นาการมาอย่างไร บ้าง ต้องลองมาอ่านกันดูค่ะ 47 |

www.iGetEnglish.com


New Arrival

สรางเด็ก 2 ภาษาดวยเพลงภาษาอังกฤษ ชุด 2

สานตอความสนุกสนานพรอมสาระประโยชนดา นภาษาอังกฤษ ใหกับเด็กๆ อีกครั้ง โดยบทเพลงในชุดนี้ก็ยังเปนเพลงที่เด็กๆ ทั่วโลกตางรูจักเปนอยางดี พรอมภาพแอนิเมชันใหความสนุก เพลิดเพลินอยางตอเนือ่ ง นอกจากนีเ้ ด็กๆ ยังสามารถรองแบบ คาราโอเกะไดอีกดวย เชื่อวาหนังสือชุดนี้จะเปนหนึ่งในหนังสือ เลมโปรดของเด็กๆ ทุกคนอยางแนนอน ISBN 978-616-527-269-8

ราคา 199 บาท

µÑÇÍ‹ҧ ã¹àÅ‹Á

คำแปลเนื้อเพลง

นองๆ สามารถรองตามไดงา ยๆ ดวยเนือ้ เพลงพรอมคำอานและ คำแปลภาษาไทย

รวมคำศัพทจากเนื้อเพลง

เสริมทักษะภาษาอังกฤษดวยคำศัพทท่ี แยกออกมาจากเนือ้ เพลงรวมไวทา ยเลม

พบกับหนังสือคุณภาพกวา 400 รายการ ที่ www.MISbook.com และรานหนังสือชั้นนำทั่วไป www.MISbook.com


โดย อารดา กันทะหงษ์ ไดอารีชีวิตคนไทยในต่างแดน

น า ้ บ ล ก ไ ย ชีวิตคนไท

ตอนที่ 6 Fly Me to the Moon สู้ๆ สู่ฝัน (ตอนแรก)” วามถึงเมือง ไหนๆ ฉบับที่แล้วฉันก็เล่าย้อนค ละยุโรป ะอังกฤษแ ลิเวอร์พูลซึ่งเป็นประตูแรกสู่เกา ยอยากจะย้อน ้ฉันเล ในวัยศึกษาของฉันแล้ว ฉบับนี ดสินใจบินข้าม ครั้งตั ความทรงจ�ำไปถึงจุดเริ่มต้นเมื่อ ฟ้ามาเรียนต่อที่ประเทศแห่งนี้ ติ จิตใจ ฉันจึงมุง่ ด้วยความทรี่ กั ภาษาอังกฤษเป็นชีว ก�ำเนดิ ของ อันเปน็ ต้น มัน่ ว่าสักวันจะมาเรยี นตอ่ ยังประเทศ เ่ ด็กฉันก็ฟงั แต่ ตัง้ แต ภาษาและวฒั นธรรมองั กฤษให้ได้ อังกฤษ ตั้งใจ ณกรรม เพลงภาษาอังกฤษ อ่านแต่วรร ้มีทิศทางชัดเจน วิตนี เรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรียกว่าชี ช้อย่างฉนั ไมเ่ คย พี อใ พอสมควร แตเ่ ด็กน้อยฐานะพอม มความฝันของ ่มาเติ ฝันที่จะแบมือขอเงินทองพ่อแม ะทานมันสมอง ฟ้าปร ตัวเองหรอก มันไม่เจ๋งพอ เมื่อ ใช้มันจุดฝันด้วย ั้งใจจะ และสองมือมาให้แล้ว ฉันก็ต ตัวเองให้ได้

57 |

www.iGetEnglish.com

Food ShallforweThought talk?

iDiary


Food ShallforweThought talk?

ฉันเริม่ ต้นตัง้ แต่หาฟืนมาเป็นเชือ้ ฝันด้วยตัวเองเลยล่ะ ไม่วา่ จะเห็นป้ายประกาศทุนการศึกษาตามบอร์ด มหาวิทยาลัย ตามหน้าหนังสือพิมพ์ หรือตามถนนหนทางที่ไหน ฉันต้องแวะเข้าไปสอบถามเอาความให้ได้ ทุกครัง้ แต่ชว่ งนัน้ ก็สบั สนหลงทางอยูเ่ ป็นปีวา่ ตัวเราจะเดินไปทางไหน เนือ่ งจากมีปริญญาโทจากเมืองไทยแล้ว หนึง่ ใบ จะไปต่อปริญญาเอกเลยก็กลัวสายสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ทปี่ รึกษากับลูกศิษย์อย่างเราจะไม่แน่นปึก้ พอ เสนอหัวข้อข้ามทวีปไปแล้วอาจแป้กได้ บวกกับปัญหาโลกแตกต่อมาคือฉันควรหาทุนก่อนหรือสมัครเรียน ก่อนดี แล้วทุนการศึกษาก็มีทั้งแบบให้เปล่าและต้องกลับมาท�ำงานชดใช้ ทั้งที่มาจากหน่วยงานของไทยเอง และของต่างประเทศ ต้องบอกก่อนว่าช่วงนั้นบริษัทแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศยังไม่ผุดพราวราวกับ ดอกเห็ดได้ฝนอย่างทุกวันนี้ ฉันยังเห็นภาพตัวเองเดินสะเปะสะปะค้นหาสัจธรรมไปตามท้องถนนทั่วเมือง ประหนึ่ง “เด็กหญิงขายไม้ขีดไฟ (The Little Match Girl)” ที่ไม่รู้จะหาความอบอุ่นมาเติมฝันให้ตัวเอง ได้ที่ไหน นอกจากไม้ขีดไฟเล็กๆ ในมือของตัวเองเท่านั้น ระหว่างนั้นฉันก็ขยันขนคู่มือการลงทะเบียนเรียนส�ำหรับนักศึกษาใหม่ (Student Prospectus) ของ มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งในอังกฤษ อเมริกา และออสเตรเลีย เข้าบ้านมากองเรียงต่างผนังห้องนอนอยู่เนืองๆ (และแม่ก็ขยันช่วยเก็บไปชั่งกิโลขายเป็นระยะ) ทั้งที่ไปเก็บตกจากงานมหกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ และที่ เขียนอีเมลไปขอมหาวิทยาลัยให้ส่งไปรษณีย์มาโดยตรง ช่วงนั้นฉันก็ทำ� งานเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยอยู่แล้ว การจะขอทุนของมหาวิทยาลัยเลยก็เป็น เรื่องใกล้ตัวดี แถมเรียน แป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับมาใช้ ชีวิตสุขสบายเหมือนเดิม แล้ว แต่ไม่รู้ว่าท�ำไมใจฉัน ถึงอยากจะโบยบินไปให้ไกล และยาวนานกว่านั้น เรียกว่า ทั้งดื้อทั้งซ่า อะไรยากๆ สูงๆ แล้วเนีย่ ข้าพเจ้าต้องปีนขึน้ ไป สอยให้ได้ ระหว่างนัน้ ก็ทำ� งาน พิเศษเดินสายสอนภาษาตาม สถาบันต่างๆ เก็บเงินหยอด กระปุกเผื่อไว้ด้วย เวลาผ่านไป แรมปีฉันจึงเข้าใจว่าไม่มีใครจะให้คำ� ตอบทุกอย่างกับฉันได้ดีเท่ากับหัวใจตัวเอง เลยตัดสินใจมุ่งไปที่ประเทศ อังกฤษด้วยทุนนอกระบบมหาวิทยาลัยแบบไม่มีข้อผูกมัดเป็นค�ำตอบสุดท้าย (อ้อ...ถึงแม้การไปเรียนต่อต่างประเทศครั้งแรกของฉันจริงๆ แล้วจะเริ่มที่อเมริกาก่อน แต่นั่นเป็น ทุนส�ำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยระยะสั้นแบบแทบไม่ทันตั้งตัว ซึ่งถ้ามีโอกาสแล้วฉันคงจะได้กลับมาเล่า ให้ฟังวันหลัง ทั้งโหดและฮาไม่แพ้ครั้งนี้แน่) 58 |

www.iGetEnglish.com


โดย พี่นุ้ย สมิตา หมวดทอง แนะนำ�เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ

ฟังเพลงอย่างไร ได้ภาษาอังกฤษ “ท�ำอย่างไรถึงเก่งภาษาอังกฤษ ต้องเสียเงินมากไหมคะ” พี่นุ้ยเชื่อว่าแทบจะทุกคนที่เรียนภาษาอังกฤษต้องเคยถามค�ำถามนี้แน่ๆ พี่ๆ น้องๆ เชื่อหรือไม่คะ ว่าการเก่งภาษาอังกฤษหรือฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษให้อยูใ่ นระดับทีใ่ ช้การได้นนั้ ไม่จ�ำเป็นต้องใช้เงินจ�ำนวน มากเสมอไป เพราะทุกคนเริม่ ต้นได้จากตัวเราเอง เมือ่ ไรทีต่ นเป็นทีพ่ งึ่ แห่งตน รับรองว่าอนาคตสดใสแน่นอน จากประสบการณ์ทั้งการสอนและการศึกษาของตัวเอง พี่นุ้ยมองว่าการเรียนภาษาอังกฤษนั้นแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่เรียนรู้เองได้และส่วนที่เรียนรู้เองไม่ได้ ที่ว่าเรียนเองไม่ได้ เช่น การเขียน จะรู้ว่าเขียนผิดและ แก้ไขให้ถูกต้อง สละสลวยได้ต้องอาศัยค�ำแนะน�ำจากผู้รู้ ดังนั้นเรามาเริ่มต้นจากส่วนที่เรียนรู้เองได้กันก่อน และวิธีเสริมทักษะภาษาอังกฤษที่จะมาแนะน�ำกันในวันนี้ คือ ฟังเพลงค่ะ คุณครูจะประยุกต์เทคนิคนี้ในการ สอนหรือน้องๆ นักเรียนจะน�ำไปใช้ส�ำหรับการหาความรู้นอกห้องเรียนกันก็ได้เลย »»I’m a Barbie girl in a Barbie world. (ฉันเป็นตุ๊กตาในโลกแห่งบาร์บี้) »»Life in plastic, it’s fantastic. (ชีวิตพลาสติกช่างน่าหลงใหล) »»You can brush my hair, undress me everywhere. (เธอจะหวีผมฉัน จะจับฉันเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ไหนก็ได้) »»Imagination, life is your creation. (ชีวิตที่เธอออกแบบได้ตามจินตนาการ) 77 |

www.iGetEnglish.com

I GET Tutor

Teacher’s Corner


Shall we talk?

Chat with Jim

โดย James Slatcher

g n i b i r c s e D ) 2 ( s t c e j b O

How to speak like a Farang

Hi, and welcome back to Chat with Jim. In the last issue, we looked at some questions we can ask when talking about different objects and things, including asking about appearance, size, production and preference. In this issue, I’d like to continue on the same theme, but looking at questions we can ask to find out about the following;

i. Age ii. Function iii. Origin (where it comes from) iv. Value v. Design Let’s imagine that you have bought a new car like the one in the next page and your friend wants to know all about it, we can use the categories above to make the following questions; 92 |

www.iGetEnglish.com


Shall we talk?

Age

How old is it?

When was it made?

Function

What’s it for?

What can we do with it?

Origin

Where’s it from?

Where does it come from?

Value

What’s it worth?

How much did it cost? Was it expensive?

Design

Is it well designed?

What’s the design like? Is it a good design? 93 |

www.iGetEnglish.com

Is it old?

Where was it made?


ฉบับที่ 8-12 ราคา 45.-

า 40.ฉบับที่ 1-7 ราค

เล่มล่าสุด

ฉบับที่ 13-39 ราคา 50.-


สมัครสมาชิก

 ป 2

รับนิตยสารจำนวน 16 เลม สงตรงถึงบานคุณ

รับของสมนาคุณเพียบ

ฟรี มูลคา 899.-

ชุดคูมือเตรียมสอบภาษาอังกฤษ

ภายในประกอบดวย ตัวชวย ติว ENT' ติว Eng. เตรียม Ent' ชุดที่ 1 ติว Eng. เตรียม Ent' ชุดที่ 2 ติว Eng. เตรียม Ent' ชุดที่ 3 ติว Eng. เตรียม Ent' ชุดที่ 4

¤ØÁ Œ Í‹ҧ¹Õé


นิตยสารเพื่อการเริ่มต้นและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำ�หรับทุกคน วางแผงทุก 45 วัน

ก ิ ช า สม ภ์ ุอปถัม

ม ค ง ั ส ่ ู ส ้ ู ร ม า ว ค อ ่ ส่งต คุณก็สามารถเป็นอีกผู้หนึ่งที่ร่วมส่งต่อความรูใ้ ห้ผู้อื่นได้ง่ายๆ ด้วยการสมัครสมาชิกอุปถัมภ์ และระบุชื่อและที่อยู่ขององค์กร/หน่วยงาน ที่ต้องการให้ทาง I Get English จัดส่งนิตยสารไปให้ (ใช้ใบสมัครสมาชิก I Get English หน้า 112)

โรงเรียน ห้องสมุดประชาชน มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล เรือนจ�ำ มูลนิธิ ฯลฯ

ความรู้แบ่งปันกันได้ไม่จ�ำกัด

็น ป เ ็ ก ง อ เ คุณ ูผ้ให้ ได้


น ใ ้ ด ไ อ ่ ต น า ่ อ ถ ร า ม แต่ละคอลัมนe์สtา English เล่ม 40 นิตยสาร I G

สั่งซื้อ/สมัครสมาชิก

ได้ที่ 0-2294-8777 หรือ MISbook@live.com


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.