นิตยสาร I Get English เล่ม 39

Page 1

I Get English นิตยสารเพื่อการเริ่มตนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับทุกคน

ISSUE #

39

What’s it like?

มาฝกบรรยาย

ลักษณะสิ่งของกันเถอะ

รวมประโยคจำเปน

สำหรับ

present งาน

นกพิราบและกิง่ มะกอก สัญลักษณแหง

สันติภาพ

ผจญสำเนียงทองถิน่

ในเมืองลิเวอรพลู

ปที่ 5 ●

ฉบับที่ 39 : 1 สิงหาคม - 15 กันยายน

ให PASS ION สรา ง

ขอคิดจากบทกวี I Sit and Think

ความสำเร จ็

2011

ุ ร  ป พ ิ ม พ า ปาณสิ ร

www.igetenglish.com

1 1 0 8 0 1


Editorial Team เจ้าของ :: ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส ที่ปรึกษา :: รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ บรรณาธิการบริหาร :: ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ บรรณาธิการ :: สุธิดา วิมุตติโกศล ผู้ช่วยบรรณาธิการ :: ดุจเดือน กลั่นคูวัด ประสานงานกองบรรณาธิการ :: วันศิริ ทองใบ กองบรรณาธิการ :: อิสรีย์ แจ่มข�ำ James Slatcher | วิกันดา พินทุวชิราภรณ์ วีริยา แผ่นสุวรรณ | ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล อารดา กันทะหงษ์ | วนนิตย์ วิมุตติสุข กฤตยา พบลาภ | ภานุพันธ์ รอดศรีนาค ศิริพร วิจิตรธรรมรส ศิลปกรรม :: ภรณีย์ สนองผัน | อัจฉรา ทับทิมงาม จิราวัฒน์ นพประไพ | ณัฎฐา ชวนางกูร พิสูจน์อักษร :: บุษกร กู้หลี | วารีรัตน์ แตงภู่ ประไพ ภูงามเชิง | ชนาภัทร พรายมี การตลาด :: ชลพิชา ครืน้ จิต | วราลี สิทธิจนิ ดาวงศ์ ประชาสัมพันธ์ :: มยุรี ศรีมังคละ แยกสี :: MIS พิมพ์ที่ :: พิมพ์ดี ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา :: เสริม พูนพนิช จัดจ�ำหน่ายโดย :: บริษัท เวิลด์ ออฟ ดิสทริบิวชั่น จ�ำกัด ส�ำนักงานนิตยสาร :: ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ :: 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร :: 0-2294-8787 ติดต่อโฆษณา :: PS Add One Co.,Ltd. ศิริวัลย์ สงวนประสิทธิ์ :: โทร. 08-1815-3107 สิริมา ประเสริฐ :: โทร 08-1625-4449 อรทัย เจริญผล :: โทร. 08-1171-7925 วุฒิพร พละทรัพย์ :: โทร. 08-1904-1423 ทีมงาน I Get English ต้องการฟังความคิดเห็น ของผู้อ่าน ท่านสามารถส่งความเห็น ติ-ชม ได้ที่

iGetEnglish@hotmail.com

Editor’s Talk สวัสดีค่ะ ชาว I Get English ทุกท่าน หลายท่านคงทราบดีอยู่

แล้วว่า นอกจากเราจะพบกันตามแผงหนังสือทุก 45 วันแล้ว ท่านผูอ้ ่านยัง สามารถเข้าไปอ่านตัวอย่างนิตยสาร สัง่ ซือ้ ย้อนหลัง และสมัครสมาชิกได้ ทาง www.igetenglish.com อีกด้วย แต่นอกเหนือไปจาก website ดังกล่าว หลายท่านอาจยังไม่ทราบว่า ทีมงานยังมีอีกหนึ่งช่องทางส�ำหรับติดต่อกับคุณผู้อ่านที่มี lifestyle แบบ คนยุคใหม่และคุ้นเคยกับบรรดา social network ต่างๆ เป็นอย่างดี นั่น ก็คือในหน้าเพจ www.facebook.com/IGetEnglish นั่นเองค่ะ ขณะนี้ หน้าเพจของเราก�ำลังเติบโตขึน้ เรือ่ ยๆ ซึง่ ก็ทำ� ให้ทางทีมงานรูส้ กึ ยินดีเป็น อย่างยิ่งที่คุณผู้อ่านหลายท่านเข้ามาบอกเล่าความรู้สึกและความประทับ ใจทีม่ ตี อ่ นิตยสาร เราหวังว่าหน้าเพจนีจ้ ะเป็นทัง้ เครือ่ งมือติดต่อสือ่ สารกับ ทีมงาน และเป็นช่องทางให้แฟนๆ I Get English ได้มีโอกาสสื่อสารกัน โดยตรง ทัง้ แบ่งปันความรูแ้ ละข้อสงสัยเกีย่ วกับภาษาอังกฤษ เป็นอีกหนึง่ สังคมออนไลน์เล็กๆ ที่มีคุณภาพ ท่านใดมีเวลาก็ลองคลิกเข้าไปดูนะคะ เราจะพยายามสร้างสรรค์กจิ กรรมให้ทกุ ท่านได้รว่ มสนุกกันอย่างต่อเนือ่ งค่ะ ส�ำหรับคอลัมน์เด่นฉบับนี้ ต้องยกให้คอลัมน์ interview ทีจ่ บั ตัวสาวเปรีย้ ว ซ่า เก่ง แบบไม่ต้องเกรงใจใครอย่างสาว โอปอล์ ปาณิสรา พิมพ์ปรุ มาบอกเล่าถึง passion ที่ท�ำให้เธอฝึกฝนภาษาอังกฤษด้วยตนเองจน ประสบความส�ำเร็จ ต่อด้วยคอลัมน์ฝึกทักษะอย่าง RIght Writing และ ติดปากติดใจ ทีค่ รัง้ นีผ้ เู้ ขียนทัง้ 2 ท่านได้หยิบยกเอาหัวข้อยอดฮิตทีแ่ ฟนๆ เรียกร้องกันมามาก มาแจกแจงให้อ่านกันอย่างละเอียดแต่เข้าใจง่าย ตามสไตล์ I Get English เรื่องแรกก็คือ วิธีการเขียนเพื่อ “จัดกลุ่ม” ซึ่งดู เหมือนเป็นเรือ่ งง่ายๆ แต่พอจะเขียนทีไร นึกรูปประโยคไม่ออกทุกที ส่วน อีกเรื่องก็คือ การพูดแสดงความเห็นในที่ประชุม ซึ่งเป็นเรื่องส�ำคัญมาก ส�ำหรับหนุ่มสาววัยท�ำงาน ถึงขนาดที่ว่าอาจชี้เป็นชี้ตายอนาคตทางการ งานของเราได้เลยทีเดียว ปิดท้ายด้วยเรื่องดีๆ อย่างสัญลักษณ์ของ “สันติภาพ” ในโลก ตะวันตกอย่างนกพิราบค่ะ เราต่างก็คุ้นเคยกับเจ้านกพิราบนี้เป็นอย่างดี แต่ทราบไหมคะว่า เหตุใดมันจึงกลายมาเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพได้? ค�ำตอบอยู่ในคอลัมน์ ถอดรหัสวัฒนธรรมฝรั่งที่หน้า 46 ค่ะ พบกันใหม่ (บนหน้ากระดาษ) อีก 45 วันข้างหน้า และพบกันได้ ทุกวันในหน้าเพจค่ะ

บรรณาธิการ


ISSUE#39

CONTENTS

Let’s read & write!

สนุกกับการอ่านและเขียน

10 A Trip to the World : The House of the Faun:

The World of the Great Art บ้านแห่งฟอน: โลกแห่งศิลปะอันยิ่งใหญ่ 21 Famous People : Sandra Bullock: Hollywood’s Girl Next Door ซานดรา บุลล็อก: สาวธรรมดาๆ แห่งฮอลลีวูด

27 Science Zone :

กัมมันตภาพรังสีคืออะไร 37 Reading Guide : Frankenstein

82 Right Writing :

การเขียนเพื่อใช้จัดกลุ่ม (classification)

สารบัญ

Food for Thought อาหารสมอง

6 กลอนพาไป : I Sit and Think 18 Sing from Soul : Born This Way by Lady Gaga

46 ถอดรหัสวัฒนธรรมฝรั่ง :

สัญลักษณ์แห่งสันติภาพ 57 iDiary : ไอไดอารี ตอน Let’s Get Tuned Up. ฟังไม่ได้ศัพท์ จับมาสนุก 62 Inspirations : บ้านพันกระจก 64 Moving Movie : The King’s Speech ประกาศก้องจอมราชา

I GET Focus จับตาเรื่องเด่น

Shall we talk?

เสริมทักษะ ฟัง-พูด

30 East Meets West : ประโยคภาษาจีนและ ภาษาอังกฤษ “คุณเป็นคนประเทศไหน” 80 ฝรั่งพูดคนไทยงง : Could do with

85 ติดปากติดใจ :

น�ำเสนองานอย่างมืออาชีพ

92 Chat with Jim : Describing Objects

I GET Tutor

เตรียมสอบ พัฒนาความรู้พื้นฐาน 77 Teacher’s Corner : ศัพท์ 1 ล้านผ่านหน้าคอม 96 Vocab Booster : spoil 98 คลังค�ำ : “สนใจ” 100 Word Power : Suffix “-less”

33 Cooking for Fun : ย�ำแตงกวา 36 หนังสือแนะน�ำ : แนะน�ำหนังสือออกใหม่จากส�ำนักพิมพ์ 38 Interview : โอปอล์ ปาณิสรา พิมพ์ปรุ

ให้ passion สร้างความส�ำเร็จ 43 Sport Mania : ศัพท์ภาษาอังกฤษจากกีฬา “ว่ายน�้ำ” (Swimming) 51 วัฒนธรรมไทย : เงือกในวรรณคดีไทย : จากงูสู่คนครึ่งปลา 54 Family Activity : ท�ำการ์ดวันเกิดน่ารักๆ จากวัสดุ ใกล้ตัว 70 แฉเรื่องฮาภาษาอังกฤษ : “ส้วมนั้นส�ำคัญไฉน” 72 Cyber Eng. : www.imsdb.com 105 อังกฤษปริศนา : ปริศนา Past Tense


Food ShallforweThought talk?

กลอนพาไป โดย จิ๊บ

เปิดโลกวรรณศิลป์ โบยบินไปพร้อมบทกวี

I Sit and Think 6|

www.iGetEnglish.com


Food ShallforweThought talk?

I sit beside the f ire and think For still there are so many things ฉันนั่งข้างเตาผิงและคิด

เพราะยังมีอีกมากมายหลายสิ่ง

of all that I have seen, that I have never seen: ถึงทุกสิ่งที่เคยพบเห็น

ที่ฉันยังไม่เคยพบพาน

of meadow-f lowers and buttef lrflies in every wood in every spring ถึงทุ่งหญ้า ดอกไม้ และผีเสื้อ

ในทุกป่าของทุกใบไม้ผลิ

in summers that have been; there is a different green. ในฤดูร้อนที่ได้ผันผ่าน

ยังมีสีเขียวต่างเฉดรอให้ชม

Of yellow leaves and gossamer I sit beside the fire and think คิดถึงใบไม้เหลืองและหยากไย่

ฉันนั่งข้างเตาผิงและคิด

in autumns that there were, of people long ago, ในฤดูใบไม้ร่วง

ถึงผู้คนในอดีตอันไกล

with morning mist and silver sun and people who will see a world อีกหมอกยามเช้าและอาทิตย์สีเงิน

และผู้คนที่จะได้เห็นโลก

and wind upon my hair. that I shall never know. และลมโชยผ่านผม

ที่ฉันจะไม่มีวันรู้จัก

I sit beside the f ire and think But all the while I sit and think แต่ตลอดเวลาที่ฉันนั่งและคิด ฉันนั่งข้างเตาผิงและคิด of how the world will be of times there were before, ถึงช่วงชีวิตที่ผ่านมา

ว่าโลกจะเป็นอย่างไร

when winter comes without a spring I listen for returning feet ฉันก็เงี่ยหูรอฟังเสียงฝีเท้าก้าวกลับบ้าน

เมื่อฤดูหนาวไม่ตามมาด้วยใบไม้ผลิ

that I shall never see. and voices at the door. และเสียงที่หน้าประตู

ที่ฉันจะไม่มีวันได้เห็น

John Ronald Reuel Tolkien 7|

www.iGetEnglish.com


I Get Focus

Interview

เรื่อง กญญาณ์ มาเปี่ยม ภาพ จุติภัทร เจริญพร

ุ ร ป ์ พ ม ิ พ า ร ส ิ ณ า ป ์ ล อ โอป

n o i s s a ให้ p 38 |

จ ็ ร เ ำ � ส ม า ว ค ง า ้ ร ส

www.iGetEnglish.com


ค่ะ ำ � ท ่ ี ท น า ง ก ุ ท ก ั ร ์ หรือ M F “ปอล E 4 9 ่ ี ดีเจท น า ง ร์ น ็ ท ป เ ั น ะ จ ะ จ ร า ่ พ ว ่ ้ ึ ง ผ ไม ้ � ำ น ึ เชน่ ศก ร า ก ย า ร ๆ งาน ย น ็ า ป ล เ ะ จ จ า พธิ กี รห อ น ่ ั น y ซึ่ง a D r e t s i หรับ S ำ � า ส ่ ส ต แ ง า ้ ดาวอา บ ่ ู ย ปอล์อ ง อ ข น ต ว ั ต รหรือ น ค อ ้ ะ ล น ็ ป ที่สะท เ ะ จ า ่ ดงไม่ว ส แ ร า ก น ใ ทบาท ท บ า ม บ ว ส ์ ล บท อ ป ่ ี ท ร ัวละค ต ก ุ ท ์ ร ต ล์ก็รัก น อ ย ป ่ พ ต แ ภา ย ล เ ์ ล ็นปอ ล้วนไม่มีอะไรเป์ท�ำ” ทุกงานที่ปอล 39 |

www.iGetEnglish.com

I Get Focus

ี่มั่นใจ ได้ ท ก ิ ล ค ุ ะบ ล แ ์ ณ ษ ก ั ล ก เอ ง ด้วยน�้ำเสียงทร าณิสรา ป ์ ล อ ป โอ ้ ี น น ค อ เธ ใน ใจ บ ั สร้างเสน่ห์และความประท ู้จัก จดจ�ำ และเฝ้าติดตาม ร พิมพ์ปรุ ยังผลให้ใครๆ ลอด นับแต่ปรากฏภาพของ ต ผลงานของโอปอล์มาโดย ับเราว่า ทุกการแสดงของเธอ ก เธอบนหน้าจอ โอปอล์บอก ่ใช่สิ่งจริง” แต่เราและคุณคง ไม ที่เห็นผ่านหน้าจอ ล้วน “ ของเธอเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า คิดเหมือนกันว่า ทุกผลงาน ทบาท ซึ่งนั่นเป็น “สิ่งจริง” ุกบ เธอตระหนักและเต็มที่กับท ดงคนนี้...“โอปอล์” แส และท�ำให้เราตกหลุมรักนัก


Food ShallforweThought talk?

ถอดรหัสวัฒนธรรมฝรั่ง โดย อารดา กันทะหงษ์ รู้จักฝรั่งจากวัฒนธรรม

Symbols of

Peace 46 |

www.iGetEnglish.com


Food ShallforweThought talk?

สัญลักษณ์แห่งสันติภาพ

ในยามที่โลกใบเล็กของเราก�ำลังอ่อนล้าด้วยพายุแห่ง ความขัดแย้ง และยังไม่มีทีท่าว่าจะสงบลงง่ายๆ ใครๆ ต่าง ก็เรียกร้องและแสวงหาทางหลุดพ้นจากความรุ่มร้อนนี้ สัญลักษณ์หนึ่งที่ถูกหยิบมาใช้สื่อถึงสันติภาพหรือความ สงบสุข (peace) ของมวลมนุษยชาติและเป็นที่รู้จักกัน อย่างกว้างขวางก็คือภาพของนกพิราบ และบางครั้งก็ เป็นภาพของนกพิราบที่ก�ำลังคาบกิ่งมะกอกด้วย

47 |

www.iGetEnglish.com


Food ShallforweThought talk?

ทั้ง “นกพิราบ” และ “กิ่งมะกอก” ถูกน�ำมา ใช้เป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพทั้งในโลกยุคเก่าและ ยุคใหม่หลายด้าน อย่างเช่น ภาพศิลปะทีเ่ กีย่ วกับพิธี ศพของชาวคริสต์ในอาณาจักรโรมโบราณมักปรากฏ ภาพนกพิราบคาบกิง่ มะกอก และค�ำว่า “สันติภาพ” รวมอยูด่ ว้ ย ธนบัตรฉบับละสองปอนด์ทธี่ นาคารรัฐ นอร์ธแคโรไลนา (ซึ่งขณะนั้นเป็นอาณานิคมของ อังกฤษ) จัดพิมพ์ในปี ค.ศ. 1771 ก็มภี าพนกพิราบ และกิง่ มะกอกพร้อมข้อความ “Peace restored” หรือ “สันติภาพกลับคืนอีกครัง้ ” และภาพพิมพ์หนิ รูปนกพิราบ คาบกิ่งมะกอกในชื่อ “La Colombe” ของจิตรกรปาโบล ปิกัสโซ่ (Pablo Picasso) ก็ถูกคัดเลือกมาเป็นโลโก้ ส�ำหรับการประชุมสภาสันติภาพของโลก (World Peace Congress) ที่ปารีสในปี ค.ศ. 1945 ด้วย ล่าสุดคือ งาน “Military World Games” ซึ่งเป็นงานแข่งกีฬากองทัพระดับโลกที่จัดขึ้นทุกๆ สี่ปี และในปี ค.ศ. 2011 นี้ประเทศบราซิลซึ่งเป็นเจ้าภาพก็ใช้รูปนกพิราบพร้อมสโลแกน “The Peace Games” เป็นสัญลักษณ์แห่ง สันติภาพด้วย อ่านถึงตรงนี้เพื่อนๆ คงเริ่มสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่า “นกพิราบ” กับ “กิ่งมะกอก” มาเกี่ยวข้อง กับสันติภาพของโลกเราได้ยังไง เราไปตามดูเรื่องเล่าสนุกๆ เบื้องหลังวัฒนธรรมความเชื่อนี้ด้วยกันดีกว่า ความเชือ่ เรือ่ งแรกเกีย่ วข้องกับศาสนาคริสต์คะ่ ในพระธรรมปฐมกาล (Book of Genesis) บทที่ 6 เมื่อพระเจ้าได้ ตระหนักถึงความชัว่ ร้าย ของมวลมนุษย์ซงึ่ เป็นสิง่ มีชวี ติ ทีพ่ ระองค์สร้างขึน้ พระองค์รู้สึกเสียพระทัย และต้องการที่จะท�ำลาย ล้างมนุษยชาติให้หมดสิน้ แต่โนอาห์ (Noah) คือมนุษย์ เพียงคนเดียวทีพ่ ระองค์เห็น ว่าเป็นผูท้ มี่ คี ณุ สมบัตดิ พี ร้อม เหมาะแก่การสืบเชื้อสาย มนุษย์ตอ่ ไป พระเจ้าจึงรับสัง่ ให้โนอาห์ต่อเรือขนาดใหญ่ ขึ้นจากไม้สน เพื่อใช้บรรทุก ครอบครัวของเขาและสัตว์ที่ พระเจ้าก�ำหนดไว้อย่างละ 1 คู่ 48 | www.iGetEnglish.com


ไดอารีชีวิตคนไทยในต่างแดน

น า ้ บ ล ก ไ ย ชีวิตคนไท

ตอนที่ 5 Let’s Get Tuned Up... ฟังไม่ได้ศัพท์ จับมาสนุก

ฉันได้นิสัยรักการอ่านและรักภาษาอังกฤษมาจากพ่อ พ่อเป็นนักอ่านตัวยง ท่านกระเตงฉันเข้าร้านหนังสือและห้องสมุดมาตัง้ แต่เด็ก เวลาพ่อเรียนรูศ้ พั ท์ภาษา อังกฤษค�ำใหม่ๆ ก็มกั จะเอามาเล่าให้ฉนั ฟังเสมอ แม่ฉนั เองก็ใช่ยอ่ ย มีวธิ หี ลอกล่อ ให้ฉนั สนุกกับการอ่านดิกชันนารีเป็นงานอดิเรกตัง้ แต่ยงั เล็ก ทัง้ พ่อและแม่ปลูกฝังแต่ ไม่เคยบังคับ ฉันจึงซึมซับนิสัยเหล่านี้มาอย่างเป็นธรรมชาติที่สุด แต่ถ้าเป็นทักษะการสื่อสาร การฝึกฟังและพูดภาษาอังกฤษของฉัน (ใน สมัยก่อน) ก็เหมือนกับคนไทยทั่วๆ ไป คือ ได้รับอิทธิพลจากการเรียนและเลียน (แบบ) วัฒนธรรมอเมริกามาเยอะ ทั้งภาพยนตร์และเพลง หูของเราคุ้นชินกับ ส�ำเนียงอเมริกัน (American accent) ไปโดยปริยาย ดังนั้นชีวิตการเรียนและ การฝึกงานของฉันที่แคลิฟอร์เนียเมื่อหลายปีก่อนจึงเป็นไปอย่างสนุกสนานและ ราบรื่น เหมือนชีวิตโรยด้วยกลีบกุหลาบ แต่พอย้ายมาเรียนต่อทีอ่ งั กฤษ ชีวติ ก็เริม่ สูญเสียความมัน่ ใจอย่างแรง โดย เฉพาะเมื่อชีวิตฉันดันไปเริ่มต้นขึ้นที่เมืองลิเวอร์พูล แม้มหาวิทยาลัยแรกของฉัน จะอยู่ที่วอริค เมืองโคเวนทรี่ แต่ช่วงก่อนเปิดภาคเรียน (และหลังเรียนจบ) ฉันไป ใช้ชีวิตอยู่เมืองลิเวอร์พูลเป็นส่วนใหญ่ ก่อนเดินทางก็ตื่นเต้นเต็มที่ เพราะฉันจะได้มาซึมซับ 57 |

www.iGetEnglish.com

Food ShallforweThought talk?

iDiary

โดย อารดา กันทะหงษ์


Food ShallforweThought talk?

l Building o o p r e iv L f o Port

แม่น�้ำเมอร์ซี่และ เมืองลิเวอร์พูล

ก วิวแม่น�้ำเมอร์ซี่จา หน้าต่างห้องนอน

58 |

www.iGetEnglish.com

มาตรฐานส�ำเนียงอังกฤษ (British accent) แบบแท้ๆ แต่ความฝันก็ต้องพังทลายไปทันที ทีก่ า้ วเท้าพ้นสนามบิน อดคิดไม่ได้ว่าฉันก�ำลัง เดินอยูบ่ นดาวเคราะห์สกั ดวงนอกโลกหรือเปล่า เฉพาะในประเทศอังกฤษเองมีส�ำเนียง แตกต่างกันไปนับร้อย และส�ำเนียงลิเวอร์พูล (Scouse accent) ก็เป็นหนึ่งใน “Amazing England” ที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครกล้า เหมือน มาจากการผสมผสานส�ำเนียงของ ชาวท้องถิ่นกับชาวไอริช (Irish) และชาวเวลส์ (Welsh) ทีเ่ ข้ามาค้าขายและอาศัยในลิเวอร์พลู ตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 ไม่ว่าจะมีการจัดอันดับ ส�ำเนียงยอดแย่ประจ�ำสหราชอาณาจักรขึ้น เมือ่ ไหร่ ส�ำเนียงลิเวอร์พลู ไม่เคยหลุดโผสักครัง้ เคียงคูส่ สู กี บั ส�ำเนียงคอร์กนี่ (Corkney accent) และส�ำเนียงสกอต (Scottish accent) มาโดย ตลอด แม้ตอนนีฉ้ นั กลับมองว่ามันออกจะเป็น เสน่ห์ที่น่าภูมิใจ แต่ตอนนั้นกว่าฉันจะผ่าน แต่ละวันไปได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ช่วงนัน้ ฉันพักอยูก่ บั ครอบครัวชาวลิเวอร์พลู ในบ้านหลังน้อยริมแม่น�้ำเมอร์ซี่ ป้าเจนนี่เป็น ผู้หญิงที่น่ารัก ส�ำเนียงแกจะเนิบนาบสูงต�่ำ เหมือนตัวโน้ตแตกแถว แค่ประโยคสนทนา ประจ�ำวัน พอใส่สำ� เนียงแกลงไป ก็ทำ� ให้ฉนั อึง้ ได้ทกุ ครัง้ ส่วนลุงไบรอันเป็นชาวสกอตทีย่ า้ ยมา อยูล่ เิ วอร์พลู หลังแต่งงานกับป้าเจนนี่ เลยต้อง หันมาเรียนภาษาอังกฤษสไตล์ทอ้ งถิน่ ด้วย ป้า เล่าอย่างอารมณ์ดีวา่ ตอนเจอลุงไบรอันใหม่ๆ ฟังส�ำเนียงลุงแกไม่ออกสักค�ำ ฉันฟังแล้วก็ได้ แต่หวั เราะหึๆ ตามไปด้วย (ขนาดลุงกับป้ายัง ฟังกันเองไม่รู้เรื่อง แล้วหนูละคะ)


โดย อารดา กันทะหงษ์ จดจำ�ไว้พร้อมใช้ได้ทันที

ง า ่ ย อ น า ง อ น น�ำเส

ืมออาชีพ

การน�ำเสนอผลงาน (presentation) หรือที่หลายคนมักเรียก ติดปากว่า “การพรีเซนท์งาน” เป็นค�ำที่ได้ยินทีไรก็ชวนให้เราตื่นเต้น ปน ประหม่า กล้าๆ กลัวๆ ทุกที ทั้งที่หลายคนก็ผ่านประสบการณ์ นี้มาหลายครั้งตั้งแต่เล็กจนโต ไม่ว่าจะเป็นการพรีเซนต์ข้อมูลหน้า ชั้นเรียน การน�ำเสนอความก้าวหน้าในที่ท�ำงาน หรือการจัดประชุม ย่อยทั้งในและนอกองค์กร การน�ำเสนอครั้งเก่าผ่านไป การน�ำเสนอ ครั้งใหม่ก็ต่อคิวเข้ามาอีก เฮ้อ...หลายคนก�ำลังหนักใจอยู่ใช่ไหมละ คะ ติดปากติดใจฉบับนี้เลยจะขอเป็นติวเตอร์แนะน�ำทิปดีๆ ที่จะช่วย ให้เพื่อนๆ น�ำเสนองานครั้งต่อไปได้อย่างมั่นใจ 85 |

www.iGetEnglish.com

Shall we talk?

ติดปากติดใจ


Shall we talk?

การน�ำเสนอผลงานก็คล้ายกับการเขียนรายงานค่ะ เพียงแต่ เปลีย่ นมาอยูใ่ นรูปภาษาพูดและภาษากาย มีการเกริน่ น�ำ กล่าวถึง ปัญหาที่มา เข้าสู่เนื้อหา แสดงข้อมูล ยกตัวอย่างประกอบ และ participation/attendance ตอบทุกค�ำถามที่เราวางไว้ตั้งแต่ต้น หรือค�ำถามจากผู้ฟัง เราควร การเข้าร่วม (ประชุม) จัดเนื้อหาของงานให้เป็นไปตามล�ำดับที่สมเหตุสมผล เพื่อให้ง่าย discussion ต่อการคิดวิเคราะห์ตามของผูฟ้ งั เพราะผลงานทีเ่ ราค้นคว้าทุม่ เท การอภิปราย ลงไปจะส�ำเร็จลงอย่างสวยงามหรือไม่ ก็อยู่ที่เทคนิควิธีการน�ำ demonstration เสนองานในขั้นสุดท้ายนี่ล่ะ การสาธิต ในการน�ำเสนองานส�ำหรับนักเรียนนักศึกษา การกล่าวเปิด participant/attendee ตัวและต้อนรับผู้ฟังควรกระชับ เนื่องจากก�ำหนดเวลาที่ค่อนข้าง ผู้เข้าร่วม (การประชุม) จ�ำกัด ส่วนใหญ่คือประมาณ 15-30 นาที เราควรระบุหัวข้อที่จะ minutes น�ำเสนอ แนะน�ำสมาชิกที่จะร่วมอภิปราย แล้วเข้าสู่บทน�ำได้เลย รายละเอียด/สาระการประชุม เอาเวลาอันมีค่าไปเน้นสีสันของเนื้อหาข้างในดีกว่าค่ะ เรียกว่า introduce/propose รวดเร็วแต่ชดั เจน ถูกใจอาจารย์ชวั ร์ แต่ถา้ เป็นการน�ำเสนอผลงาน แนะน�ำ/เสนอ ในที่ประชุมหรือเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจทางธุรกิจการงาน อันนี้ Q&A session สามารถใช้เวลา (และทักษะส่วนตัว) ในการสร้างบรรยากาศให้ ช่วงถาม-ตอบข้อสงสัย เป็นบวกและลดความตึงเครียดของทีป่ ระชุมก่อนสักเล็กน้อยได้ ไม่ อย่างนัน้ มันจะดูแห้งแล้งและรีบร้อนเกินไป จะใช้การทักทายผูฟ้ งั ขณะนั่งรอให้ครบองค์ประชุม หรือสอบถามเรื่องเอกสารประกอบ การน�ำเสนอก็ได้ แล้วค่อยๆ น�ำทุกคนเข้าสู่การน�ำเสนอหรือการ ประชุมแบบเนียนๆ ตัวอย่างประโยคที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะ 00 We are here today to discuss ways of improving communication skills. พวกเรามารวมตัวกันที่นี่ในวันนี้เพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับการ พัฒนาทักษะการสื่อสาร 00 Our main aim today is to propose new ways of reducing air pollution. จุดประสงค์หลักของพวกเราในวันนีค้ อื เสนอแนวทางใหม่ใน การลดมลพิษทางอากาศ 00 Today we are introducing you to our latest innovation. วันนี้พวกเราจะแนะน�ำให้พวกคุณรู้จักกับนวัตกรรมใหม่ ของเรา

ค�ำศัพท์ที่น่าสนใจ

86 |

www.iGetEnglish.com


First, I’d like to introduce you to all the team members. ก่อนอื่นฉัน/ผมขอแนะน�ำให้รู้จักกับสมาชิกในทีม 00 I will lead/cover point 1, XXX point 2, and YYY point 3. ฉัน/ผมจะอภิปรายข้อ 1 คุณ XXX จะอภิปรายข้อ 2 ส่วน คุณ YYY จะอภิปรายข้อ 3 00 If we all are already here, let’s get started. ถ้ามาครบทุกคนแล้ว เรามาเริ่มกันเลย 00 We will start with report of each point, followed by a discussion and Q&A session. เราจะเริ่มจากการรายงานแต่ละหัวข้อ ต่อด้วยการอภิปราย และการถามตอบข้อสงสัย เพื่อให้การน�ำเสนองานที่น่าตื่นเต้น น่าเชื่อถือ และ เข้าถึงอารมณ์ผู้ฟังยิ่งขึ้น ควรมีข้อมูลอ้างอิงมาประกอบ เนื้อหา เช่น สถิติ กราฟ ภาพถ่าย การสาธิต เพลง โมเดลจ�ำลอง หรือของจริง การใช้ตัวช่วยเหล่านี้ท�ำให้ ข้อมูลที่ซับซ้อนกลายเป็นเรื่องที่ง่ายต่อการเข้าใจ และยัง สามารถใช้เป็นน�้ำจิ้มเพิ่มรสชาติ ช่วยดึงความสนใจผู้ฟัง (ที่อาจก�ำลังเริ่มถอยหลังลงคลอง) ให้กลับมาสู่ผลงานของ เรา แต่ไม่ต้องถึงกับขนอุปกรณ์เสริมมาประกอบทุกฉากจน ดูวุ่นวาย กลายเป็นน�้ำท่วมทุ่งนะคะ เพราะมันอาจท�ำให้ เสียสมาธิทั้งผู้น�ำเสนอและผู้ฟัง และยังท�ำให้ขาดความต่อ เนื่องของเนื้อหาด้วย รูปประโยคส�ำหรับการเชิญผู้ฟังชมการ สาธิตหรือชมข้อมูลประกอบ มีดังนี้ค่ะ 00 For a clearer picture, let’s have a look at this graph. เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น เรามาดูกราฟนี้ด้วยกัน 00 For a clearer picture, please take a look at this chart. เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เรามาดูชาร์ตนี้ด้วยกัน 00 These diagrams demonstrate the market growth in the past 5 years. แผนภูมิเหล่านี้แสดงการเติบโตของตลาดในช่วง 5 ปีที่ ผ่านมา 87 |

www.iGetEnglish.com

ทิปดีๆ ส�ำหรับการ

ใช้ข้อมูลอ้างอิงประกอบ การน�ำเสนองาน

ปรแกรม --เมือ่ เตรียมแผน่ ใสหรือใช้โerPo int)

พาวเวอร์พอยท์ (Pow ประกอบข้อมูล อย่าลืม เน้นเฉพาะหัวข้อหลัก (main point) หรือค�ำส�ำคัญ (keyword) อย่าใส่เสียงเอฟเฟ็กต์ (sound effect) ประกอบเกินจ�ำเป็น ใช้ตัวหนังสือขนาดใหญ่เพื่อให้ ผูร้ ว่ มประชุมแถวหลังสุดมองเห็น ชัดเจน ระบุแหล่งอ้างอิงเพือ่ ความน่าเชือ่ ถือ ใส่สสี นั ให้สวยงาม แต่อย่าใส่เยอะ เกินพอดีจนผู้อ่านตาลาย เตรียมเอกสารไว้แจกผู้ฟังด้วย

----

----

Shall we talk?

00


I Get Focus

หนังสือแนะน�ำ

มุมหนังสือน่าอ่าน

โดย กองบรรณาธิการ

บรื๋อ หนาวจัง แอบดูชีวิตสัตว์ในฤดูหนาว

หนังสือสองภาษาพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สร้างสรรค์ปัญญาและความคิด เสริมสร้าง IQ

เรื่องและภาพประกอบ Il Sung Na แปล ดุจเดือน กลั่นคูวัด ส�ำนักพิมพ์ เอ็มไอเอส ราคา 59 บาท รายละเอียด หนังสือพิมพ์ 4 สีทั้งเล่ม เมือ่ ฤดูหนาวมาเยือน เหล่าสัตว์ทงั้ หลายต่างต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศเพือ่ ความอยูร่ อด สัตว์บางชนิดต้องอพยพไปไกล บ้างก็นอนเอกเขนกสบายใจ บ้างก็วา่ ยน�ำ้ ไปยังบริเวณน�ำ้ อุน่ บ้างก็มขี นหนาท�ำให้ดำ� รงชีวติ ในช่วงฤดูหนาวได้สบายๆ บ้างก็คอย เก็บสะสมอาหาร บ้างก็ทอ่ งเทีย่ วไปเรือ่ ยๆ เพือ่ มองหาอาหาร บ้างก็อยูเ่ ฉยๆ บ้างก็ทำ� อะไรต่อมิอะไรวุน่ วายและเคลือ่ นทีเ่ ร็วเพือ่ ให้ตัวเองอบอุ่น เมื่อฤดูหนาวผ่านพ้นไป เหล่าต้นไม้ดอกไม้ก็บานสะพรั่ง และทุกๆ อย่างก็เปลี่ยนไป รวมทั้งเจ้ากระต่ายด้วย

ครอกฟี้ แอบดูสัตว์นอนหลับ

หนังสือสองภาษาพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สร้างสรรค์ปัญญาและความคิด เสริมสร้าง IQ

เรื่องและภาพประกอบ Il Sung Na แปล ดุจเดือน กลั่นคูวัด ส�ำนักพิมพ์ เอ็มไอเอส ราคา 59 บาท รายละเอียด หนังสือพิมพ์ 4 สีทั้งเล่ม เมื่อถึงยามค�่ำคืน เหล่าสัตว์ในป่าต่างก็เริ่มพักผ่อนนอนหลับ บ้างก็นอนหลับอย่างเงียบๆ บ้างก็ส่งเสียงดังรบกวนยามหลับ บ้างก็ยืนหลับ บ้างก็หลับไปเคลื่อนที่ไป บ้างก็หลับแต่ลืมตาไว้ข้างหนึ่ง บ้างก็หลับทั้งๆ ที่ลืมตาทั้งสองข้าง บ้างก็นอนหลับ อยู่ตัวเดียว บ้างก็นอนหลับรวมกันเป็นกลุ่ม และเมื่อพระอาทิตย์ส่องแสงยามเช้า สัตว์ทุกตัวก็เริ่มตื่น ยกเว้น...

ถ้วยน�้ำชาผจญพายุ

หนังสือสองภาษาพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สร้างสรรค์ปัญญาและความคิด เสริมสร้าง IQ และ EQ

เรื่อง Lucy M George ภาพประกอบ Il Sung Na แปล ดุจเดือน กลั่นคูวัด ส�ำนักพิมพ์ เอ็มไอเอส ราคา 59 บาท รายละเอียด หนังสือพิมพ์ 4 สีทั้งเล่ม เมือ่ เจ้าถ้วยน�ำ้ ชาต้องผจญภัยท่ามกลางพายุและคลืน่ โหมกระหน�ำ่ ท�ำให้เจ้าถ้วยน�ำ้ ชาเริม่ โคลงเคลงและก�ำลังจะจมน�ำ้ ทันใดนัน้ ก็ มีเป็ดตัวหนึ่งว่ายน�้ำเข้ามาช่วยเอาไว้ได้ แต่การผจญภัยก็ยังไม่สิ้นสุดเพียงเท่านี้... 36 |

www.iGetEnglish.com


นิตยสารเพื่อการเริ่มต้นและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำ�หรับทุกคน วางแผงทุก 45 วัน

ก ิ ช า สม ภ์ ุอปถัม

ม ค ง ั ส ่ ู ส ้ ู ร ม า ว ค อ ่ ต ส่ง คุณก็สามารถเป็นอีกผู้หนึ่งที่ร่วมส่งต่อความรูใ้ ห้ผู้อื่นได้ง่ายๆ ด้วยการสมัครสมาชิกอุปถัมภ์ และระบุชื่อและที่อยู่ขององค์กร/หน่วยงาน ที่ต้องการให้ทาง I Get English จัดส่งนิตยสารไปให้ (ใช้ใบสมัครสมาชิก I Get English หน้า 112)

โรงเรียน ห้องสมุดประชาชน มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล เรือนจ�ำ มูลนิธิ ฯลฯ

ความรู้แบ่งปันกันได้ไม่จ�ำกัด

็น ป เ ็ ก ง อ เ คุณ ูผ้ให้ ได้


Shall we talk?

Chat with Jim

โดย James Slatcher

How to speak like a Farang

g n i b i r c s e D ects Obj Hi, and welcome back to Chat with Jim.

ing the TOEIC test. In In the last issue, we looked at some tips for tak we can ask when talking this issue, I’d like to show you some questions about different objects. sofa and you want Let’s imagine that your friend has bought a new types into the question to know all about it, we can put the different following categories; 92 |

www.iGetEnglish.com


Shall we talk?

External What does it look like? What colour is it? appearance Size/Weight How long/wide/tall/

What is it like?

How much does it Is it big/small/tall/etc? weigh? Is it very heavy/light?

short/big is it?

Production What’s it made Is it handmade/ Are they mass- What material(s) of?

machine-made? produced?

is it made of?

Preference Do you like this Do you think it’s Would you like Which one do one?

nice?

one of these?

you prefer?

There are other categories such as age, function, origin (where it comes from), value and design but I’d like to focus on the four categories in the tables above. In our dialogue, Stuart recently bought a new bicycle and Wanlaya wants to know all about it. 93 |

www.iGetEnglish.com


า 40.ฉบับที่ 1-7 ราค

ฉบับที่ 13-37 ราคา 50 .-

คา 45.ฉบับที่ 8-12 รา

เล่มล่าสุด


นิตยสารเพื่อการเริ่มต้นและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำ�หรับทุกคน วางแผงทุก 45 วัน

สมัคร/ต่ออายุสมาชิก 1 ปี เลือกรับฟรี!

แบบฟอร์มการสมัครสมาชิก

> ภาษาอังกฤษตามสถานการณ์

240. มูลค่า 195. มูลค่า

สมัครสมาชิกแบบราย 1 ปี (8 เล่ม) 399 บาท สมัครสมาชิกแบบราย 2 ปี (16 เล่ม) 798 บาท

> ภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทาง

สมัครสมาชิก เริ่มตั้งแต่ฉบับที่___________________________ สมัครสมาชิกแบบอุปถัมภ์ เริ่มรับนิตยสารตั้งแต่ฉบับปัจจุบัน ต่ออายุสมาชิก หมายเลขสมาชิก________________________ เริ่มตั้งแต่ฉบับที่_________ ถึงฉบับที่_________

สมัคร/ต่ออายุสมาชิก 2 ปี รับฟรี!

> ชุดคู่มือเตรียมสอบภาษาอังกฤษ มูลค่า 899.รายการส่งเสริมการขายนี้สิ้นสุดวันที่ 15 ก.ย. 2554

ชื่อ-สกุลผู้สมัคร หรือชื่อโรงเรียน/สถาบันที่อุปถัมภ์ (ภาษาไทย) _____________________________________________________________ ชื่อ-สกุลผู้สมัคร หรือชื่อโรงเรียน/สถาบันที่อุปถัมภ์ (ภาษาอังกฤษ) กรุณาเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ____________________________________________________ วัน/เดือน/ปีเกิด________________ ที่อยู่ที่ติดต่อได้ส�ำหรับการจัดส่งนิตยสาร (กรุณาระบุให้ชัดเจน) ___________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ โทรศัพท์___________________________ อีเมล_____________________________ อาชีพ__________________________________

กรณีที่สมัครสมาชิกแบบอุปถัมภ์ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 1. ชื่อและที่อยู่ผู้รับของสมนาคุณ (ในกรณีที่ต้องการให้โรงเรียน/สถาบันเป็นผู้รับโปรดละข้อนี้ไว้) ________________________________________________________________________________________________________ 2. หากต้องการให้ออกใบเสร็จในนามของหน่วยงานราชการ กรุณาระบุชอื่ ผูร้ บั ใบเสร็จรับเงินด้วย (หากไม่ตอ้ งการโปรดละข้อนีไ้ ว้) ________________________________________________________________________________________________________

วิธีการสมัครสมาชิก (เลือกวิธีใดวิธีหนึง่ )

94-8777

รย้อนหลังรายเล่มได้ที่ โทรศัพท์ 0-22

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อนิตยสา

k.com”

“สั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ www.MISboo

ส่งใบสมัครนี้พร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่ ฝ่ายสมาชิกนิตยสาร I Get English ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 แฟกซ์หลักฐานการโอนเงินพร้อมใบสมัครมาที่ ฝ่ายสมาชิกนิตยสาร I Get English โทรสาร 0-2294-8787 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่ e-mail : MISbook@live.com

ช�ำระเงินโดย

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (โปรดแฟกซ์ใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่ 0-2294-8787)

ฟรี! ่ง ค่าจัดส

ชื่อบัญชี “บจก. เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค” ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย

สาขาท่าเรือสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์

เลขที่ 048-2-99165-3 เลขที่ 068-2-42636-3 เลขที่ 073-2-21110-7 เลขที่ 328-1-21070-6 เลขที่ 171-0-82780-7 เลขที่ 083-0-02732-7

ธนาณัติสั่งจ่าย “บจก. เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค” ปณ. สาธุประดิษฐ์ 10124

ผู้ที่เลือกช�ำระโดยธนาณัติ กรุณาส่งธนาณัติพร้อมใบสมัครมาที่ ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120