นิตยสาร I Get English เล่ม 32

Page 1

ISSUE #

32

Do & a” กับk“eทำ” M “ทำ

4ส ี

ทั้ง เลม

กัน?? ที่ทำไมเหมือน

ตำนานรัก ที่ ไมลงตัวของ

“นารซิสซัส” กับ “เอคโค” ครูพี่แนน

รู ไหม?

ทำไมแตม “0”

ในเกมเทนนิส เรียกวา LOVE

ÊÒǹŒÍÂÇ‹Ò·Õèʶһ¹Ô¡¡Ñº¤ÇÒÁÊÒÁÒö 360 ͧÈÒ

@Enconcept สอนเทคนิคทำขอสอบ

Pronoun พี่นุย

@English Breakfast แนะวิธีดึงดูดความสนใจ

ลูกศิษยตัวนอย 1 0 0 9 1 6


ก ิ ส ส า ล ค น นิทา พัฒนาการเด็ก เสริมสราง

Q M ม ร ร ธ ย ิ ร จ ม ร ร ธ ณ ุ ค ม ิ Q E  เสร ณ ม ร า อ ง า ความฉลาดทรถทางสติปญญา IQ ความสามา

โกลดิล็อคส หนูนอยผมทอง ลูกเปดขี้เหร ลูกหมู 3 ตัว พิน็อคคิโอ ปเตอรแพน หนูนอยหมวกแดง

เหมาะสำหรับเด็กวัยกอนเขาเรียน-เด็กประถม

วางจำหนาย แลว!

พิมพ 4 สี

¾º¡Ñ º ˹ѧÊ×ͤسÀÒ¾ ¡Ç‹Ò 300 ÃÒ¡Òà ¾ÃŒÍÁªÁÇÕ´Õâ͵ÑÇÍ‹ҧ䴌·Õè

www.MISbook.com áÅÐÌҹ˹ѧÊ×ͪÑé¹¹Ó·ÑèÇä»


เจาของ :: สำนักพิมพเอ็มไอเอส ทีป่ รึกษา :: รศ.สุนยี  สินธุเดชะ บรรณาธิการบริหาร :: ชิดพงษ กวีวรวุฒิ บรรณาธิการ :: สุธดิ า วิมตุ ติโกศล ผูช ว ยบรรณาธิการ :: ดุจเดือน กลัน่ คูวดั ประสานงานกองบรรณาธิการ :: วันศิริ ทองใบ กองบรรณาธิการ :: อิสรีย แจมขำ | James Slatcher วิกนั ดา พินทุวชิราภรณ | อมรรัตน รัตนวงค วีรยิ า แผนสุวรรณ | ณัฐวรรธน กิจรัตนโกศล อารดา กันทะหงษ | สุธญั ญา สิงหครา วนนิตย วิมตุ ติสขุ | เจนพบ รักสินเจริญศักดิ์ กฤตยา พบลาภ | ภานุพนั ธ รอดศรีนาค ศิลปกรรม :: ภรณีย สนองผัน | อัจฉรา ทับทิมงาม ปาจรีย เมืองจันทร | ณัฎฐา ชวนางกูร วณิชยา ตันเจริญลาภ | จิราวัฒน นพประไพ เกรียงไกร ทวมมัย พิสจู นอกั ษร :: บุษกร กูห ลี | วารีรตั น แตงภู ประไพ ภูงามเชิง | ดุจดาว บัวทอง ชนาภัทร พรายมี การตลาด :: ชลพิชา ครืน้ จิต โฆษณา :: วราลี สิทธิจนิ ดาวงศ ประชาสัมพันธ :: มยุรี ศรีมงั คละ

สวัสดีคุณผูอาน I Get English ทุกคนคะ ในฉบับนี้เราไดมีโอกาสเปดบานตอนรับสมาชิกใหมที่นารักอยาง พี่นุยจากรายการ English Breakfast ซึ่งจะมาบอกเลาประสบการณ การสอน พรอมกับกลเม็ดเคล็ดลับตางๆ ใหคณุ ครูภาษาอังกฤษมือใหม ไดนำไปปรับใชกับลูกศิษยตัวนอย ใครที่เปนแฟนรายการของพี่นุย หามพลาดคอลัมน Teacher’s Corner ทีห่ นา 31 ดวยประการทัง้ ปวงคะ นอกจากนี้ สำหรับวัยรุนยุคใหมที่ทั้งสนุกกับการใชชีวิตและใสใจ ในการศึกษา อยากใหพลิกไปอานคอลัมน Interview ในหนา 38 ฉบับนี้ เราไดดาราสาวความสามารถรอบตัวอยาง นองแตว ณฐพร เตมีรักษ มาแบงปนมุมมองเกี่ยวกับการศึกษา ทั้งในเรื่องภาษาอังกฤษและใน รั้วมหาวิทยาลัย ขอกระซิบวา ความคิดของวาที่สถาปนิกสาวคนนี้ ไมธรรมดาเลยคะ สำหรับคอลัมนยอดฮิต A Trip to the World ในฉบับนี้ มีความ เปลีย่ นแปลงเล็กนอยคะ เพราะเราจะยกพืน้ ทีท่ ง้ั คอลัมนใหกบั การนำเสนอ สถานทีท่ อ งเทีย่ วสำคัญๆ ทัว่ โลก โดยประเดิมดวย “พระราชวังแวรซายส” อันโดงดัง ใครมีสถานทีท่ อ งเทีย่ วทีค่ ดิ วานาสนใจ ลองเสนอมานะคะ แยกสี :: Risky Prepress เราจะใหคุณณัฐวรรธน เจาของคอลัมน ไปศึกษาคนความาแนะนำ พิมพท่ี :: TS Interprint คุณผูอานอยางละเอียดเลยละคะ ผูพ มิ พ/ผูโ ฆษณา :: ธรรมศักดิ์ เมธีวฒ ุ กิ ร จัดจำหนายโดย :: บริษทั เวิลด ออฟ ดิสทริบวิ ชัน่ จำกัด ยิง่ ไปกวานัน้ เรายังเปดคอลัมนใหมเพือ่ สงเสริมการนำภาษาอังกฤษ สำนักงานนิตยสาร :: ไปใชในชีวติ ประจำวันจริงๆ อีกหลายคอลัมน ไมวา จะเปน English in สำนักพิมพเอ็มไอเอส the Market, English Mind Map, English is all around และ Sport 55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 Mania ลองพลิกไปอานกันไดในเลมคะ สวนความเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ โทรศัพท :: 0-2294-8777 (สายอัตโนมัต)ิ ทีค่ งจะไมพดู ถึงไมได (แมวา คุณผูอ า นนาจะไดทราบกอนทีจ่ ะอานบท โทรสาร :: 0-2294-8787 บรรณาธิการเสียอีก) ก็คอื การปรับโฉมหนาเปน 4 สีตลอดทัง้ เลม ซึง่ เปนความสำเร็จทีท่ มี งาน I Get English ทุกคนภาคภูมใิ จ ทัง้ หมดก็ เพราะอยากใหคณุ ผูอ า นไดรบั สิง่ ทีด่ ที ส่ี ดุ และติดตามเราตอไปนานๆ คะ ถาหากใครถูกใจหรือไมถูกใจอยางไร อยาลืมเขียนจดหมาย หรือสง e-mail มาติชมกันบางนะคะ ทุกขอความจากคุณผูอานเปนกำลังใจ สำคัญของพวกเราคะ พบกันใหมฉบับครบรอบปที่ 4 จะมีกิจกรรมคืนกำไรอะไรใหแก คุณผูอานบาง อยาลืมติดตามนะคะ บรรณาธิการ


ISSUE#32

CONTENTS

ส า ร บั ญ

5 A trip to the World : The Palace of Versailles 31 Teacher’s Corner : พี่นุยแนะวิธีเลาเรื่องดึงดูดความสนใจ พระราชวังแวรซายส 50 Word Power : Suffix-ship รากศัพทที่เกี่ยวกับ “ความสัมพันธ” 45 Famous People : Diego Maradona: A Man 54 World Wide Word : Pure Rain Pure Life of Sharp Contrast between Fortune and Failure 80 TOEIC Vocabulary : ศัพทโทอิคนารูในหมวด

ดิเอโก มาราโดนา บุรุษแหงความสำเร็จและความลมเหลว อยางสุดขั้ว 68 Right Writing : ประโยคแสดงความไมพอใจ 72 สถานีนักแปล : แบบฝกหัดแปล 86 Science Zone : The Amazing Properties of Spider Silk คุณสมบัติที่นาอัศจรรยของใยแมงมุม 99 English is all around : ภาษาอังกฤษมีอยูรอบตัวเรา

11 Chat with Jim :

Giving Directions (การบอกทาง)

22 Speaking Garage : Do and Make

“ทำ” กับ “ทำ” ที่ทำไมเหมือนกัน?? 67 English Mind Map : การถามสารทุกขสุกดิบ

Events and News

101 Absolute Exams by Kru P'Nan : Pronoun (คำสรรพนาม)

16 ถอดรหัสวัฒนธรรมฝรั่ง : ตำนานรักที่ไมลงตัวของ

“นารซิสซัส” กับ “เอคโค” 34 Sing from Soul : โลกลานป โดย วาน-ธนกฤต พานิชวิทย และ Fight For This Love by Cheryl Cole 52 กลอนพาไป : The Rose that Grew from Concrete 59 Moving Movie : The Princess and the Frog 111 Inspirations : เรื่องราวสรางแรงบันดาลใจ “It Takes Courage (ตองใชความกลา)”

76 East Meets West :

ประโยคภาษาจีนและภาษาอังกฤษที่ใชเมื่อถามทาง 78 ฝรั่งพูดคนไทยงง : สำนวนชวนงง Fat chance

82 English in the Market :

ประโยคภาษาอังกฤษพรอมใชสำหรับการซื้อ-ขายสินคา 93 ติดปากติดใจ : สนุกกับวาไรตี้เครื่องดื่ม

lles The Palace of Versai

27 วัฒนธรรมไทย : ชางในวัฒนธรรมไทย 38 Interview : แตว-ณฐพร เตมีรักษ สาวนอยวาที่สถาปนิก กับความสามารถ 360 องศา 64 Cooking for Fun : หมี่กรอบกะเพราไก 75 หนังสือแนะนำ : แนะนำหนังสือออกใหมจากสำนักพิมพ 83 Sport Mania : ภาษาอังกฤษนารูในกีฬาเทนนิส 89 Cyber Eng. : Acronym Finder และ Abbreviations 2 เว็บไซตสำหรับคนหาคำเต็มของตัวยอ 105 อังกฤษปริศนา : คำใดไมเขาพวก


I Get Focus

Interview

เรื่อง : วาริณฑร์ มาเปี่ยม ภาพ : www.thaitv3.com / ฝ่ายบริหารศิลปิน

์ สาวน้อยว่าที่สถาปนิก ษ ก ั ร ี ม เต ร พ ฐ ณ ว ้ แต กับความสามารถ 360 องศา

อีกหนึง่ นักแสดงสังกัดวิก 3 พระราม 4 ทีช่ อื่ “แต้ว-ณฐพร เตมีรกั ษ์” เข้าตาชาว I Get English อย่างจัง ไม่ใช่แค่หน้าสวยๆ หวานๆ ชวนมอง เท่านัน้ แต่ความน่าสนใจในตัวสาวน้อยคนนีอ้ ยูท่ ดี่ กี รีความสามารถ เป็น ทัง้ นักแสดงมากฝีมอื ควบคูก่ บั การเป็นนิสติ จุฬาฯ ทีค่ ณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์ที่เปี่ยมศักยภาพ วางตัวดี มีอัธยาศัยเยี่ยม ที่ส�าคัญคือ เธอมี ความมุ่งมั่นและชัดเจนในการด�าเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงาน หรือการศึกษา เรียกว่า เป็นตัวอย่างที่ดีของเยาวชนคนวัยเดียวกัน 38 |

www.iGetEnglish.com


“สวัสดีคะ่ ชาว I Get English ทุกๆ ท่าน ขออนุญาตแนะน�าตัวเองนะคะ

แต้วมีชอื่ จริงว่า ณฐพร เตมีรกั ษ์ เป็นนักแสดงสังกัดไทยทีวสี ชี อ่ ง 3 ค่ะ ก่อนจะมาอยูต่ รงนี้ แต้วถ่ายโฆษณาสินค้า ถ่ายแบบลงนิตยสารมาก่อน ส�าหรับผลงานชิ้นแรกของแต้ว คือ ถ่ายปฏิทินของ True ค่ะ สถานที่ถ่ายท�าคือทะเลแหวก จังหวัดกระบี่ ตอนนั้น แต้วเรียนอยูช่ นั้ ม. 4 จ�าได้วา่ งานชิน้ นีผ้ า่ นไปอย่างทุลกั ทุเล เนือ่ งจากเวลาของการถ่าย จะซ้อนกับกีฬาสีของโรงเรียนด้วย ตอนนั้นแต้วเป็นผู้น�าเชียร์สีฟ้า คุณแม่ก็เลยเกรงว่า จะเสียงานของโรงเรียนด้วย เลยร�่าๆ จะขอถอนตัวจากการถ่ายปฏิทิน แต่เป็นเพราะ ความสามารถของทีมงาน การถ่ายปฏิทินและงานกีฬาสีของแต้วก็เลยส�าเร็จได้อย่าง น่าอัศจรรย์ งานนีเ้ ลยท�าให้แต้วได้เรียนรูเ้ รือ่ งการบริหารจัดการของผูใ้ หญ่ทเี่ ยีย่ มมากๆ เลยค่ะ จากนั้นแต้วก็มีงานเข้ามาให้ได้พัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆ เช่น งานพิธีกร MV งานละคร รวมถึงเป็นนักแสดงรับเชิญในภาพยนตร์ของ GTH (เด็กหอ) ส่วนถ้าจะ ให้พูดถึงผลงานที่สร้างชื่อ งานที่ท�าให้คนรู้จักแต้วเยอะขึ้น น่าจะเป็นละครเรื่องดงผู้ดี ของค่ายแอคอาร์ตนีแ่ หละค่ะ เพราะมีคนเรียกแต้วว่า “ขม” (ชือ่ ในละคร) อยูพ่ กั ใหญ่เลย ส่วนผลงานละครเรื่องอื่นๆ ที่ผ่านมา ซึ่งผู้ชมน่าจะยังจ�าได้ก็คือ พริกไทยกับใบข้าว สุดแต่ใจจะไขว่คว้า และผลงานละครที่เพิ่งจบไปหมาดๆ คือเรื่องเพียงใจที่ผูกพันของ ค่ายทีวีซีนค่ะ

ขอคุยถึงเรื่องการศึกษาบ้าง “แต้วเรียนชัน้ อ. 1-ป. 6 ทีโ่ รงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ม. 1-ม. 6 ทีโ่ รงเรียน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จบ ม. 6 สายวิทย์คะ่ ตอนเรียนอยูท่ โี่ รงเรียนพระมารดาฯ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เน้นเรื่องภาษาอังกฤษมากๆ มีการสอนภาคภาษาอังกฤษด้วย นักเรียนต้องท่องศัพท์กันทุกวัน อย่างน้อยวันละ 5 ค�า แต้วต้องมาท่องให้อาจารย์ฟัง ทุกเช้าเลยค่ะ ท�าให้แต้วได้อานิสงส์ในเรื่องภาษาอังกฤษไปด้วย และได้นา� ไปใช้ใน ชั้นมัธยมที่โรงเรียนบดินทรฯ ส�าหรับการเรียนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมของแต้ว ต้องบอกว่าแต้วให้ความ สนใจมากขึ้นค่ะ เพราะแต้วเห็นว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่แทบทุกสาขาจะสื่อสารกัน 39 |

www.iGetEnglish.com

I Get Focus

ไตล์ใสๆ แตว้ เริม่ บทสัมภาษณด์ ว้ ยการแนะน�าตัวกับเราในสâ´Â ÍÃÔÊÃÒ ¸¹Ò»¡Ô¨

ผาขอสอบ Admission ลึกถึงกึ๋นไปกับครูพี่แนน

Pronoun สวัสดีคะนองๆ ชาว I Get English ทุกคน เมื่อฉบับที่ แลว พีแ่ นนไดอธิบายเกีย่ วกับเรือ่ ง การใช other และ another ไป หวังวานองๆ จะไดนาํ ไปฝกใชกนั นะคะ มีนอ งๆ หลายคน E-mail เขามาถามพีแ่ นน เกีย่ วกับเรือ่ งของ Pronoun คะ วันนี้ พี่แนนจะมาอธิบายใหนองๆ เขาใจกันอยางละเอียดเลยจะ กอนอื่นเราตองทําความรูจักกอนวา Pronoun คืออะไร Pronoun ก็คือ “คําสรรพนาม” คะ มีหนาที่เพื่อชวยลดการ กลาวถึงคํานามคําเดิมซํ้าๆ อยางเชน “พีแ่ นนชอบสอนภาษา อังกฤษ พี่แนนสอนนักเรียนในหลายโรงเรียน และพี่แนนยัง เขียนบทความใน I Get English ดวย” นองๆ จะเห็นวา มี คําวา “พี่แนน” ซํ้าๆ เต็มไปหมด แตถาใชสรรพนามคําวา “เธอ (she)” เขามาแทน เพื่อลดความซํ้าซอน ก็จะไดประโยค ที่วา “พี่แนนชอบสอนภาษาอังกฤษ เธอสอนนักเรียนในหลาย โรงเรียน และเธอยังเขียนบทความใน I Get English อีกดวย” ฟงแลวรื่นหูกวากันเยอะเลย จริงไหมคะ

101 |

www.iGetEnglish.com

I GET Tutor

Absolute Exams by Kru P’Nan


I GET Tutor

คําสรรพนามหรือ Pronoun นีม้ หี ลายประเภท คะ ไดแก

1. Personal Pronoun (ºØÃØÉÊÃþ¹ÒÁ) คือ I, we, you, they, he, she, it เปนรูป ประธานคะ และยังมีรูปกรรมดวยนะคะ ไดแก me, you, us, them, him, her, it

2. Possessive Pronoun (ÊÃþ¹ÒÁáÊ´§¤ÇÒÁ໚¹à¨ŒÒ¢Í§) เชน mine, ours, yours, theirs, his, hers เจา Possessive Pronoun นี้เอง ที่นองๆ มักจะ ใชสับสนกับ Possessive Adjective พี่แนนขอยก ตัวอยาง 2 ประโยคนะคะ This pen is hers. และ This is her pen. ในประโยคแรก hers เปน Possessive Pronoun ใชแทนคํานามไดเลย หมายถึง “(ปากกา) ของเธอ” สวนในประโยคที่ 2 her ทําหนาที่เปน

Possessive Adjective ขยายคํานาม pen อีกทีหนึ่ง หมายถึง “ของเธอ” คะ หากนองๆ สังเกตดีๆ จะ เห็นวา Possessive Pronoun เหลานี้ จะมี “s” ตอทาย คะ เทคนิคในการจําก็คือ “มีนาม ไมมี s แตถามี s ไมมีนามตาม”

3. Reflexive Pronoun (ÊÃþ¹ÒÁ·ÕèÊзŒÍ¹»Ãиҹ) เชน myself, ourselves, yourself, yourselves เปนตน ใชเพื่อบอกวาประธานเปนผูทํากริยานั้น เอง เชน She painted this picture by herself. เธอระบายสีรูปนี้ดวยตัวเธอเอง หรือใชเพื่อแสดง วาประธานทําสิ่งตางๆ ตอตนเอง เชน Jim hurts himself. จิมทํารายตัวเขาเอง เพือ่ ใหนอ งๆ เขาใจการใช Personal Pronoun, Possessive Pronoun, Possessive Adjective และ Reflexive Pronoun มากขึ้น พี่แนนสรุปมาใหเปน ตารางดังนี้คะ

Personal Pronoun Possessive Adjective Possessive Pronoun Reflexive Pronoun Subject Object I We You They He She It

Me Us You Them Him Her It

Mine Ours Yours Theirs His Hers Its

My Our Your Their His Her Its

Myself Ourselves Yourself/Yourselves Themselves Himself Herself Itself

กอนจะไปรูจ กั กับ Pronoun ประเภทอืน่ ๆ ทีเ่ หลือ เรามาลองทําโจทยเพือ่ เพิม่ ความเขาใจกันกอนนะคะ 102 |

www.iGetEnglish.com


โดยกองบรรณาธิการ

สรางเด็ก 2 ภาษา ดวยเพลงภาษาอังกฤษ

ผูแตง/ผูเรียบเรียง กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส สำนักพิมพ เอ็มไอเอส ราคา 199 บาท รายละเอียด หนังสือปกแข็ง พรอม DVD Animation 1 แผน

สรางทักษะดานภาษาดวยเพลงภาษาอังกฤษจาก Traditional Songs for Kids รวบรวม 14 เพลงยอดนิยมทีค่ ณุ นองๆ หนูๆ คุน เคยเปนอยางดี สนุกรองสนุกเตนไปกับ Animation ประกอบ เพลงทีน่ อ งๆ สามารถรองตามได นอกจากนีย้ งั มีเนือ้ เพลง คำแปล และคำศัพท ซึง่ เปนการปลูกฝง นองๆ ใหเปนเด็ก 2 ภาษาไดอยางดีเยี่ยม

ผจญภัยในโลกไดโนเสาร

ผูแตง/ผูเรียบเรียง กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส สำนักพิมพ เอ็มไอเอส ราคา 59 บาท รายละเอียด หนังสือ 4 สีทง้ั เลม

ในชวงเวลาประมาณ 245-65 ลานปที่แลว เปนยุครุงเรืองของสิ่งมีชีวิตขนาดมหึมาที่เรา เรียกวา ไดโนเสาร ผูค รอบครองระบบนิเวศของโลก แตเหตุใดเหลาไดโนเสารจงึ ไมสามารถดำรง เผาพันธุอยูจนถึงปจจุบันได ขอเชิญนองๆ ยอนเวลาไปทำความรูจักกับเหลาผองเพื่อนตัวโตเพื่อ ศึกษาถึงความยิง่ ใหญและความมหัศจรรยของเจาไดโนเสารเหลานีไ้ ดภายในเลม!

สเกตชภาพและระบายสีนำ้

ผูแตง/ผูเรียบเรียง ตะวัน วัตยุ า สำนักพิมพ เอ็มไอเอส ราคา 150 บาท รายละเอียด หนังสือ 4 สีทง้ั เลม พรอม V2D 1 แผน

สำหรับผูม ใี จรักงานศิลปะและผูส นใจเรียนรูก ารวาดและระบายสีนำ้ ดวยตนเอง โอกาสดีมา ถึงมือของทานแลว ดวยหนังสือและซีดสี อนการวาดสีนำ้ ตัง้ แตพน้ื ฐาน องคประกอบศิลป การใชสี และเทคนิคตางๆ ทีจ่ ะทำใหการระบายสีนำ้ ของทานเปย มไปดวยความสุขจากการสรางสรรคงานศิลปะ ดวยตัวทานเอง ถายทอดความรูโ ดยศิลปนสีนำ้ มืออาชีพ ตะวัน วัตยุ า

100 Places LANDSCAPE PHOTOGRAPHY in Thailand ผูแ ตง/ผูเ รียบเรียง สำนักพิมพ ราคา รายละเอียด

วีรนิจ ทรรทรานนท เอ็มไอเอส 199 บาท หนังสือ 4 สีทง้ั เลม พรอม DVD 1 แผน

เมือ่ เห็นภาพถายสถานทีส่ วยๆ คุณเคยนึกอยากลองถายภาพใหไดแบบนีบ้ า งหรือไม ทีจ่ ริงแลว การถายภาพสถานทีใ่ หสวยงาม ไดองคประกอบภาพ ไมใชเรือ่ งยากเลยสักนิดหากรูเ คล็ดลับ ครัง้ นี้ นายตากลองจะพาทุกทานไปถายภาพจากมุมสวยยอดฮิต 100 สถานที่ และยังมีภาพสวยๆ ทีล่ น่ั ชัตเตอรดว ยเทคนิคตางๆ มาใหทา นชืน่ ชม พรอมจุใจกับ DVD อัดแนนดวยเทคนิคการถายภาพขัน้ เทพ เพือ่ เปนแนวทางในการพัฒนาฝมอื ไดดว ยตนเอง 75 |

I Get Focus

˹ѧÊ×Íá¹Ð¹Ó

ÁØÁ˹ѧÊ×͹‹ÒÍ‹Ò¹


Shall we talk?

Speaking Garage â´Â Mr. PolarBear พูดไมถูก อูนี้ซอมได

Do and Make

“·íÒ” ¡Ñº “·íÒ” ·Õè·íÒäÁ‹àËÁ×͹¡Ñ¹?? ในหลายๆ โอกาส เรามักจะพบกับคําศัพทภาษา อังกฤษที่เมื่อแปลออกมาเปนภาษาไทยแลวมีความหมาย เหมือนกัน สงผลใหเราคนไทยที่ไมไดใชภาษาอังกฤษเปน ประจํา เกิดความสับสนจนนําไปใชผดิ ความหมาย ผิดบริบท หรือผิดสถานการณได Speaking Garage ฉบับนี้ เราขอ เปดอูซอมแซมการใชคําศัพทภาษาอังกฤษ 2 ตัว นั่นก็คือ do และ make เพื่อใหคุณผูอาน I Get English สามารถนํา ไปใชไดอยางมั่นใจ และถูกตองมากขึ้นกันครับ เมื่อพูดถึงทั้ง do และ make ถาใหเราแปลเปน ภาษาไทยแบบสั้นๆ ก็จะไดความหมายเหมือนกันวา “ทํา” แตคุณผูอานทราบหรือไมครับ วาทําแบบ do กับทําแบบ make นั้นยังมีความแตกตางกันอยูพอสมควร จนเราไม สามารถนํามาใชแทนกันได วันนี้เราจะมาดูกันครับวา do และ make นัน้ สามารถนําไปใชในกรณีใดไดบา ง แตกอ นอืน่ ลองดูสิครับวาคุณผูอานสามารถใช do และ make ไดถูก ตองหรือเปลา?

22 |

www.iGetEnglish.com


Shall we talk?

Do & Make Quiz

ไมยากครับ เพียงแคคุณผูอานลองเลือกวาจะเติม do หรือ make เพื่อ ใหสาํ นวนตอไปนีส้ มบูรณและถูกตอง ตรวจคําตอบไดทา ยคอลัมนนเี้ ลยครับ your job mistakes a noise your bed the laundry food business your hair the dishes a decision

(ทํางาน) (ทําผิด) (ทําเสียงรบกวน) (ทําเตียง/เก็บเตียง) (ซักผา) (ทําอาหาร) (ทําธุรกิจ) (ทําผม) (ลางจาน) (ตัดสินใจ)

·íÒẺ DO เราสามารถใชกริยา to do ไดเมื่อเราตองการ พูดเกี่ยวกับการทํางาน เชน to do the job (ทํางาน) to do the work (ทํางาน) to do the business (ทําธุรกิจ) to do the housework (ทํางานบาน)

งานตางๆ นี้ เรายังสามารถหมายรวมถึง งานบานที่เราตองทําอยูเปนประจําทุกวันไดดวย ลองดูตัวอยางบางสวนนี้ครับ รีดผา ทําสวน ซักผา ลางจาน ซื้อของ

> We have to do a lot of work at the office.

เราตองทํางานหนักมากที่ที่ทํางาน > Please help me do some housework. โปรดชวยฉันทํางานบานดวย

to do the ironing to do the gardening to do the laundry to do the dishes to do the shopping

> I do the laundry once a week.

23 |

ฉันซักผาสัปดาหละครั้ง > He does the gardening every weekend. เขาทําสวนทุกสุดสัปดาห

www.iGetEnglish.comแนะนําเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ

¾Õè¹ØŒÂá¹ÐÇÔ¸Õ

>àÅ‹ÒàÃ×èͧ´Ö§´Ù´¤ÇÒÁʹã¨<

กอนอื่นตามธรรมเนียม พี่นุยคง ตองขอทักทาย Say Hi กับทุกคนใน ฐานะผูเปดคอลัมนใหม โดยกลาวคําวา “สวัสดีคะ ” ทีต่ อ ง Say Hi ก็เพราะวา We are not completely strangers. เราคงไมใชคนแปลกหนาซะทีเดียว (หรือ อาจคุนเคยกันดวยซํ้า) สวนใหญพี่นอง ลุงปานาอาจะเรียกพีน่ ยุ วา “¾Õ¹è ÂŒØ just ask” (ตามชือ่ ชวงในรายการ) หรือ “¾Õ¹è ÂŒØ English Breakfast” ทีค่ อยตอบปญหา ภาษาอังกฤษกวนใจในรายการทางชอง ทีวีไทยทุกสุดสัปดาห แต วั น นี้ รู  สึ ก ว า บรรยากาศจะ แตกตางออกไป เพราะโจทยที่ไดรับ ไมใชคาํ ถามไวยากรณ ไมใชคาํ ศัพท แต เปนการเลาเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ 31 |

ของพี่นุย ฉบับนี้พี่นุยกําลังจะเลาเรื่อง การสอนนักเรียนชั้นประถม การสอน เด็กชั้นนี้เหมือนกับการจับปูใสกระดง แตวิธีการจับปูที่ใชแลวสําเร็จก็มีคะ ที่ พี่ นุ  ย พอจะคิ ด ออกตอนนี้ ก็ คื อ การใช storytelling (การเลาเรือ่ งราว) สังเกต วาเด็กๆ หรือแมแตผูใหญมักจะสนใจ เรื่องเหนือธรรมชาติ (supernatural) หรือเปนปมปริศนา (suspense) อยาง เรื่องนี้ Gecko! Gecko! (ตุกแก! ตุกแก!) โดยปกติพี่นุยจะอานเนื้อเรื่อง ไปพรอมกับนักเรียนแลวชวยกันแปล รับรองวา นอกจากจะตื่นเตนแลว ยังได คําศัพทภาษาอังกฤษอีกเพียบ กอนจะเริ่มอานกัน ก็ตองสราง บรรยากาศดวยการปดไฟซะกอนคะ…

ดัดแปลงจาก Gecko! Gecko! (www.castlespirits.com/gecko.html)

www.iGetEnglish.com

I GET Tutor

Teacher’s Corner

â´Â Nui English Breakfast


I GET Tutor

Harold lived in a dirty apartment and had a terrible fear of cockroaches. (นายคนนี้ ชื่ อ ฮาโรลด กลั ว แมลงสาบมาก cockroach = แมลงสาบ a terrible fear = ความกลัวทีร่ นุ แรง) วันหนึง่ ฮาโรลดนั่งอานหนังสือพิมพอยูที่บาน แตอยูดีๆ ก็มี แมลงสาบกระโจนออกมา เขาจึงรองตะโกนขึ้นตาม สัญชาตญาณ He yelled, while trying to slow down his heartbeat. (heartbeat มา จาก heart ที่แปลวาหัวใจ + beat ทีแ่ ปลวา การเอาชนะ จังหวะ รวม กันแลวหมายถึง จังหวะการเตน ของหัวใจ) “There must be something I can do to get rid of the cockroaches,” he thought. (วันนี้นองๆ จํา คําวา cockroach ไดแน เห็นไปตั้ง 3 ครั้งแลว สวน ความหมาย get rid of นั้นสามารถเดาจากบริบท ไดเลย ฮาโรลดไมชอบแมลงสาบ get rid of จึง แปลวา กําจัด) และแลวเขาก็เหลือบไปเห็นโฆษณา ในหนังสือพิมพ One advertisement caught his eyes. “Got Roaches? We have a solution! Come down to Sam’s Pet Club and get yourself the natural predator of the roaches, a gecko!” (caught his eyes เปนอดีตของ catch his eyes ถาจะแปลตรงๆ จะ ไดวา จับสายตา แตในเชิงสํานวนหมายถึง สะดุดตา predator คือ ผูล า สวนใหญเด็กๆ จะจําคํานีไ้ ดจาก ภาพยนตรเรื่อง Alien vs. Predator สวน roach มี ความหมายเดียวกับ cockroach) หลังจากที่ไดวิธี การแกปญหา (solution) ฮาโรลดรีบไปที่รานและซื้อ ตุกแกมา 1 ตัว Days went by and Harold 32 |

saw fewer and fewer cockroaches. (เวลา ผานไป ฮาโรลดพบวาแมลงสาบลดจํานวนลงเรือ่ ยๆ fewer มาจาก few ที่แปลวา นอย เอามาเติม -er ทําใหเปนขั้นกวา แปลวา ลดลง สังเกตวา few จะ ใชกบั คํานามนับได ถาเปนนามนับไมได พีน่ ยุ จะหัน ไปใช little แทน) ขณะนี้ พวกเด็ ก แสบในชั้ น เรี ย นนั่ ง เงี ย บ คิดวาจะเกิดอะไรขึ้นตอไป และแลว Finally, Harold saw the gecko chase the last cockroach under the refrigerator. The lizard was getting bigger. At that night, he tried to chase the gecko out of his room before falling into a deep sleep. (ในทีส่ ดุ ฮาโรลด ก็เห็นตุกแกไลกินแมลงสาบ ตัวสุดทายใตตูเย็น ตุกแกตัวใหญขึ้นๆ ในคืนนั้น ฮาโรลดพยายามไลตุกแกออกไปจากหองกอนที่เขา จะหลับ) เรื่องใกลจะจบเต็มที พี่นุยจึงถามนักเรียน ในชัน้ วา “What do you think would happen next?” (คิดวาอะไรจะเกิดขึ้น) มีเสียงตอบตางๆ นานา หลายความคิดเห็น พีน่ ยุ ขอเลาตอเลยแลวกัน In the next morning, the police found a small blood stain on the bed after a neighbor had heard a scream and called 911. (ตํารวจพบเพียงคราบเลือด stain แปลวา รอยเปอน a coffee stain จึงหมายถึง รอยเปอนกาแฟ a blood stain คือ รอยเปอนเลือด)

www.iGetEnglish.comâ´Â ¡Í§ºÃóҸԡÒÃ

อานอังกฤษในชีวิตประจําวัน

จะอานอังกฤษเกงได ใชวาตองอานแตหนังสือเปนเลมๆ เสมอไป ัน คอลัมนนี้เลยจะชวนคุณผูอานไปอานทุกสิ่งทุกอยางที่อยูรอบตัวเราก เริ่มชิ้นแรกดวยปายนี้คะ

หามสูบบุหรี่ คาปรับ 1,000 ดอลลาร

หามนําอาหารและเครื่องดื่มเขามา คาปรับ 500 ดอลลาร

หามนําวัสดุที่ติดไฟไดเขามา คาปรับ 5,000 ดอลลาร หามนําทุเรียนเขามา > อยากใหดูคําวา fine นะคะ หนาตาเหมือนคําวา fine ใน I’m fine. Thank you. ประโยค

ติดปากของพวกเราเดะ แตวาคนละความหมายกันนะคะ fine ในที่นี้แปลวา คาปรับ (แต fine ใน I’m fine. แปลวา ดี สบายดี) > คําวา flammable goods ก็นาสนใจคะ คําวา flammable มาจากคําวา flame ที่แปลวา เปลวไฟ ไฟลุก เมือ่ มารวมกันกับ -able ทีแ่ ปลวา “ทําได สามารถ” ก็เลยกลายเปน “ติดไฟ ได” สวน goods นี้ไมไดแปลวา “ดี” นะ ใหเพื่อนๆ จําไวเลยวา ถา good มันเกิดเติม s เมื่อไร มันจะมีความหมายวา “สิ่งของ สินคา” ทันที ไปดูปายตอไปกันดีกวาคะ 99 |

www.iGetEnglish.com

Let’s read & write!

English is all around


ดิเอโก มาราโดนา

A Man of Sharp Contrast between Fortune and Failure บุรุษแหงความสําเร็จและ ความลมเหลวอยางสุดขั้ว

45 |

â´Â ³Ñ°ÇÃø¹

ยอนรอยชีวิตคนดัง

Diego Maradona was born on 30

October 1960 on the outskirts of Buenos Aires, Argentina. He was born into a poor family. His father was a factory worker and bricklayer raising 8 children (of whom Diego was the fifth), while his mother was a housewife. Although he was not born into a wealthy family that could provide him with everything, he demonstrated athletic abilities from childhood that would make him become an international y well-known footballer later on. However, that did not mean his life would be a bed of roses. Let us now take a brief look at his life story. ดิเอโก มาราโดนา เกิดเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 1960 ที่แถบชานเมืองบัวโนสไอเรส ประเทศอารเจนตินา เขาเกิดในครอบครัวที่ ยากจน พอของเขาทาํ งานในโรงงานและเปน ชางปูนเพือ่ หาเลยี้ งลูก 8 คน (ดิเอโกเปนคนที่ 5) ในขณะทแี่ มของเขาเปนแมบา น ถึงแมเขา จะไมไดเกิดในตระกูลที่รํ่ารวยซึ่งสามารถ สนับสนุนเขาไดทุกเรื่อง แตความสามารถ ในการเลนกีฬาของเขาก็ฉายแววตั้งแตอายุ ยังนอย ทําใหเขากลายเปนนักฟุตบอลที่ มีชอื่ เสียงระดบั โลกในเวลาตอมา อยางไรกด็ ี นั่นไมไดหมายความวาชีวิตของเขาจะโรย ดวยกลบี กุหลาบ เรามาลองติดตามเรือ่ งราว ชีวิตโดยยอของเขากันครับ

www.iGetEnglish.com

Let’s read & write!

Diego Maradona

Famous People


Let’s read & write!

He started playing this sport at the age of nine. One year later, Francisco Cornejo, a scout from the Argentinos Juniors, a team with an origin that dates back more than a century, saw the potential he had for the sport while performing in a local club called Estrella Roja. After accepting an offer, Maradona made his league debut at the age of fifteen. He remained with the team until 1980. During this time, he snatched victory for the team in 140 consecutive games. เขาเริ่มหัดเลนกีฬาชนิดนี้เมื่ออายุ 9 ขวบ หนึง่ ปตอ มา ฟรานซิสโก คอรเนโฮ แมวมองของทีมอารเจนติโนส จูเนียรส ซึ่งเปนทีมฟุตบอลเกาแกอายุมากกวา หนึ่ ง ศตวรรษ ก็ เ ห็ น ศั ก ยภาพของเขา ในขณะที่เขากําลังโชวฟอรมเลนอยูใน สโมสรทองถิ่นชื่อ เอสเตรยา โรฮา หลัง จากตอบรับขอเสนอใหเขารวมทีมแลว มาราโดน า ก็ ไ ด ล งเล น ในสโมสรระดั บ ประเทศเปนครั้งแรกกับทีมใหมเมื่ออายุ 15 ป เขาอยูกับทีมนี้จนถึงป ค.ศ. 1980 โดยควาชัยชนะใหกับทีมไดถึง 140 ครั้ง ติดตอกัน

During 1977, he had his first opportunity to play in an international match. Five years later, he got his first chance to participate in the World Cup. He played in the World Cup four times, from 1982 to 1994, and there were three momentous events within these periods. The first two incidents occurred during the 1986 World Cup held in Mexico. In the quarter-final, Argentina was playing against England. Six minutes after the second half began, Maradona was in position to score the first goal of the game, but did so by using the heel of his left fist to knock the ball into the net. It was reported that people from all over the world watching the match could clearly see that he had committed a foul, but the referee, Ali Bin Nasser, failed to notice it and allowed the goal. Just four minutes later, Hector Enrique passed the ball to Maradona, who then made a quick, 60-metre dash, passing five English contenders, and scored the second goal within 10 seconds. The result was that Argentina qualified for the next round. Eventually, in the final, the team was able to defeat West Germany and was crowned the World Cup champion for that very year. It could be said that the 1986 World Cup enabled Maradona to climb to the top of his career ladder. Later, those two stunning goals would be known as the “Hand of God” and the “Goal of the Century,” respectively. The third event occurred in the 1994 World Cup, where he was able to play in only 2 matches before being sent back to Argentina for using prohibited substances from the ephedrine group. 46 |

www.iGetEnglish.com


สมัครสมาชิก

 ป 2

รับนิตยสารจำนวน 16 เลม สงตรงถึงบานคุณ

รับของสมนาคุณเพียบ

ฟรี มูลคา 899.-

ชุดคูมือเตรียมสอบภาษาอังกฤษ

ภายในประกอบดวย ตัวชวย ติว ENT' ติว Eng. เตรียม Ent. ชุดที่ 1 ติว Eng. เตรียม Ent. ชุดที่ 2 ติว Eng. เตรียม Ent. ชุดที่ 3 ติว Eng. เตรียม Ent. ชุดที่ 4

¤ØÁ Œ Í‹ҧ¹Õé


â´Â Í.àÍçÁ

ภาษาอังกฤษในวงการกีฬา

 ู ร า  น ษ ฤ ก ง ั อ า ษ ภา

ส ิ น น ท เ า ฬ ี ก ใน วันนี้คอลัมนอังกฤษกีฬา ขอ เปดตัวดวย เทนนิส กีฬาที่ผูชม ในสนามต อ งเตรี ย มกล า มเนื้ อ ตนคอไวใหดี เดิมทีเทนนิสรูปแบบ ปจจุบนั เรียกกันวา “Lawn Tennis” คิดคนโดยชาวอังกฤษ ตั้งแตสมัย ศตวรรษที่ 19 เหตุที่ตองมีคําวา Lawn (แปลวา สนามหญา) เพราะ พื้ น สนามในสมั ย นั้ น ล ว นปู ด  ว ย หญ า ทั้ ง หมด ต อ มาพื้ น สนาม เทนนิสมีหลากหลายมากขึ้น จึง คงไวเพียงคําวา Tennis เทานั้น ใครสงสัยวิธีนับคะแนนของ เทนนิสบางครับ วาทําไมถึงนับ เปน 0-15-30-40 เขาเลากันวามี ที่มาจากฝรั่งเศส โดยนับคะแนน ตามหนาปดนาฬกา แตเหตุที่ขาน คะแนน 40 แทน 45 เพราะ forty

(40) มี 2 พยางค สัน้ และสะดวกใน การขานคะแนนมากกวา forty-five (45) สวนคะแนน 0 แตม ทีใ่ ชคาํ วา Love ก็มาจากเมืองนํา้ หอมเชนกัน คํานีไ้ มไดแปลวา “รัก” นะครับ Love ตั ว นี้ มี ร ากมาจากภาษาฝรั่ ง เศส คือคําวา L’oef ซึ่งแปลวา ไข ก็ หมายถึง ศูนยคะแนนนั่นเอง และ อีกคําคือ การดิวซ (Deuce) คํานี้ ฝรัง่ เศสก็สง ออก โดยมีรากศัพทมา จากคําวา Deux ซึ่งแปลวา สอง อยางที่ทราบกันวา การดิวซ คือ ผูเลนตองทําคะแนนใหมากกวา ฝายตรงขาม 2 คะแนนถึงจะเปน ฝ า ยชนะ พู ด ถึ ง การดิ ว ซ เมื่ อ เร็วๆ นี้เพิ่งไดสถิติโลกใหม คือ การแขงขันกันยาวนานที่สุด (The longest professional tennis

83 |

www.iGetEnglish.com

I Get Focus

Sport Mania
ÈѾ·q

Ê͹ÅÙ¡à¡‹§ 2 ÀÒÉÒ n©¤­ ³ ¬¹¯ º ¢´

àÅ‹Ááá n

¯§§

»

Å١⻆§

˹ѧÊ×ͪش

pencil  Â

uª³ q§m£Ã¥ ¯ ­

»v ¹Õé

¥² ¯ Æ n©¤ ¥¯ ³© ·ÊÂ É ºn  µª³ q ·Ê¤© ³ ¬¶Ê m´ È ¤ ¥ ¸Ê ² m©¤Å­n¬´£´¥ n¯£¢´ ¥² ¯ ¬·¬³ ¬ Ŭ Â¥·¤ ¥»n µª Æ n¯¤m´ ¬ º ¬ ´ ³ q¢´«´¯³ ¦« ç²Â §¶  §¶ ­ ³ ¬¹¯Â§m£ ·Ë ¸ ­ £´²Â | ­ ³ ¬¹¯¢´ ´¥q

«´¯³ ¦« ³ ¥ §m£Ã¥ ¯ º ¥ ­£¥ ´²¬µ­ ¯ ¥³©

ï  c§

3)/

» §m£

ISBN 978-61 6-527-111 -0

9 7861 65 2711 10

¥´ ´ ´

§¶ Ä ¤ ¬µ ³

ÍÍѧ§Ñ ¦« ÆÆ··¤¤

¹À ² ´Œ´ É ¡ Ñ Ó Ó ª Ñ ¾ q ¨ ´ ¡ À´ ¾ Ê ¥Œ´ Œ¯  ­ ¹»¹ Æ ¾ ¥Œ¯ ¯ ¥ Á ¡Ñ ¾Ñ² ¹ ´ ¡ ´

¯¤ ¥²¥ ¶£ q¯ɣƯ¯¬  ¤´ ´©´ ¥º ´£ ·Ê ¯¤ ¥²¥´£ à © ´ Ä ´ Ä ¥ª³ q  ± ¬´¤¯³ Ä £³ ¶ Ä ¥¬´¥

½ ƒ¡ ¨

´É´

š٠ࡧ‹ 2 Ê͹

³ Ø ÀÒ¾ ÊÍ× z

Ò ´ÇŒ Â˹§Ñ ÀÒÉ Ã z Ü¡ª É

99.-

© ´ Ä ´

»Ù

à¾Õ§

99.-

¡¨

ÍÍѧѧ ¦«

ÆÆ··¤¤

Ó Ó ´ Æ » ¾ ª Ñ ¾ q ¨ ´ ¡ À ´ ¾ Ê ¥Œ´ Ñ ¡ É ² ´Œ´ ¹ À ´ É ¥Œ¯ Á ¡ Ñ ¾Ñ² ¹ ´ ¡ ´ ¥ ¯ ­ ¹»¹Œ¯  ÒÉÒ ´ÇŒ ÂË 2À à z Ü¡ª É

à¾Õ§

Ø ÀÒ¾ Í× z³ ¹§Ñ Ê

 n

D K

ª³ q§m£Ã¥ ¯ ­

à ¥

99.-

Æ ¤ §m£

Â

­ » ¯³ ¦«

cake

ª³ q§m£Ã¥ ¯

ï  ¶§

crab

ÈѾ·ì àÅ‹Ááá ¢Í§Ë¹Ù

§m£

½ƒ

apple

ÈѾ·ì àÅ‹ÁͧáËù¡Ù ¢

¤ §m£

Â É ©³¤ © ¸Ë Æ

­£´²¬µ­¥³ Â É ©³¤ © ¸Ë Æ

§m£

ª³ q§m£Ã¥ ¯ ­ » ¯³ ¦« Æ

car

¶§

´Ô¹ÊÍ

99 -.

Ê͹š٠ࡧ‹

¢Í§Ë¹Ù

balloo

¥´ ´ ¶Âª«  ·¤ §m£§²

99.-

e Ï´ Ï´ª³ q ´ ¢´ ¬¥n´ ³ «² n´ ¢´«´ Æ ¥n¯£ ³ ³ ´ ´¥ ¢Í§Ë¹Ù¹ŒÍÂ