นิตยสาร I Get English เล่ม 31

Page 1

ISSUE #

31

ไขขอของใจการใช Other กับ Another ตำนาน Perseus

วีรบุรษุ ผูป ราบเมดูซา

“shoulder-surfing”

แปลวาอะไร ถาไม ใชชโต ตคลืน่ บนไหล! ช โโต

วิววธีธธีพ ี ด ู ขอสาย

ในภาษาจีนและอังกฤษ

ไปดูกวางมูสทีส่ วีเดน

ชาเขียว

ดีตอ สุขภาพ

จริงหรือ?

รูอกี ภาษา ชวยเปดดวงตา

ใหสมบู ้ รณ

พระมหาวุฒชิ ยั วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) 1 0 0 8 0 1


สวัสดีคุณผูอาน I Get English ทุกคนคะ รูสึกเหมือนเพิ่งไมนานนี้เองนะคะ ที่เราทักทายสวัสดี ปใหมกันไป ยังไมทันรูตัว เดือนสิงหาคมก็กาวเขามาเยือน อีกแลว ใครที่ตั้งปณิธานปใหม (New Year’s Resolution) เอาไว ตอนนี้คงตองเรงมือแลวละคะ I Get English ฉบับนี้กลับมาพรอมกับกลิ่นอายของ ฉบับเกาๆ ยังจำกันไดไหมกับคอลัมน ถอดรหัสวัฒนธรรมฝรัง่ เวอรชั่นเทพปกรณัมกรีก ฉบับนี้เราจะพาคุณไปรูจักกับหนุม เชื้อสายเทพคนดังนาม เพอรซิอุส หรือเพอรเซียส (Perseus) ผูเปนมือปราบเมดูซา หลายคนนาจะคุน ๆ หูชอ่ื เขาเปน อยางดี จากภาพยนตร Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief กับ Clash of the Titans อยากรูเ รือ่ งราวตามตำนานของ ฮีโรคนนีต้ ิดตามอานไดในเลมคะ เอาใจคอหนงั ตออีกนิดดวยประวัติ James Cameron ผู กำกับคนเกงจากภาพยนตรเรื่อง Avatar ที่กวาดรายไดจาก ทัว่ โลกไปอยางถลมทลาย ไปดูเสนทางความสำเร็จจากคอลัมน Famous People ที่หนา 45 คะ เรือ่ งจากปกของเราฉบบั นีก้ น็ า ติดตามอยางยิง่ คะ เพราะ เราไดมีโอกาสสนทนาเกี่ยวกับธรรมะและภาษาอังกฤษกับ พระมหาวุฒชิ ยั หรือทาน ว.วชิรเมธี ทานไดใหมมุ มองไวอ ยาง นาสนใจทีเดียวคะ นอกจากนี้ ในคอลัมน World Wide Word เรายังนำเสนอเรื่องการนั่งสมาธิคะ โดยคุณผูอานจะไดรูจัก ทัง้ คำศัพทในกลุม นีแ้ ละเกรด็ ทางภาษาอน่ื ๆ ทีน่ า สนใจเชนเคย เนื้อที่ใกลหมดอีกแลว ไวพบกันใหมในฉบับหนานะคะ บรรณาธิการ


ISSUE#31

CONTENTS

ส า ร บั ญ

5 A trip to the world : A Collection of Nice Stories 18 Sing from Soul : หางกันสักพัก โดย หวาย from Sweden รวมเรื่องนารูจากสวีเดน & Oh Africa by Akon 45 Famous People : James Cameron: 52 กลอนพาไป : Richard Cory

King of the Movie World : 59 Moving Movie : Sherlock Holmes เจมส คาเมรอน: ราชาแหงโลกภาพยนตร เชอรล็อค โฮลมส ดับแผนพิฆาตโลก 68 Right Writing : การแสดงความเปนไปไมได 64 ถอดรหัสวัฒนธรรมฝรั่ง : Perseus วีรบุรุษผูปราบเมดูซา 71 สถานีนักแปล : แบบฝกหัดแปลหัวขอ “รักษโลก” 111 Inspirations : เรื่องราวสรางแรงบันดาลใจ 86 Science Zone : ชาเขียวดีตอสุขภาพจริงหรือ? “สรางกลองมิตรภาพ”

38 Interview : “รูอีกภาษา ชวยเปดดวงตาใหสมบูรณ” 11 Chat with Jim : พระมหาวุ ฒิชัย วชิรเมธี

Expressing Unhappiness and Frustration 22 Speaking Garage : English in Bed วาดวยเรื่องภาษาอังกฤษบนเตียง

83 Cooking for Fun : ขนมปง-สังขยาใบเตย 88 Cyber Eng. : 2 เว็บไซตไขความหมายสำนวนภาษาอังกฤษ 76 East meets West : 100 หนังสือแนะนำ : แนะนำหนังสือออกใหมจากสำนักพิมพ ประโยคภาษาจีนและภาษาอังกฤษที่ใชเมื่อโทรศัพทไปหาผูอื่น 105 อังกฤษปริศนา : ตามหาคำศัพทเกี่ยวกับกีฬา

78 ฝรั่งพูดคนไทยงง : สำนวนชวนงง shoulder-surfing 92 ติดปากติดใจ : Expressions for a Shopaholic!

43 คลังคำ : คำศัพทเกี่ยวกับความเหมือน 50 Word Power : vis(e) และ vid(e)

27 My First Dictionary : Dessert 30 My Verbs : Ask 32 Fun Fables : นิทานสนุกเรื่อง The Spider and the Brid 35 พูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน : How was your trip?

รากศัพทที่เกี่ยวกับการมองเห็น ไปเที่ยวมาเปนไงบาง 54 World Wide Word : Let Your Mind Rely on Meditation 80 TOEIC Calendar : Travel

98 Vocab Booster : Dear

101 Absolute Exams by Kru P'Nan :

ไขขอของใจการใช Other กับ Another


Interview

เรื่อง : วาริณฑร์ มาเปี่ยม ภาพ : จุติภัทร เจริญพร

I Get Focus

“รู้อีกภาษา ช่วยเปิดดวงตาให้สมบูรณ์” พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี 38 |

www.iGetEnglish.com


การก�าหนดรู้ทุกลมหายใจเข้า-ออก บนความสงบงามในทางธรรมภายใต้

ร่มกาสาวพัสตร์ ด�าเนินพร้อมน้อมรับที่จะเรียน รู้ คิด และเขียนอย่างพากเพียรมุ่ง มั่นเสมอมา ด้วยประสงค์เผยแผ่พุทธศาสนา และวันนี้พุทธศาสนิกชนที่แท้ ต่างรู้จัก “พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี” หรือ “ว.วชิรเมธี” นามซึ่งใช้กับผลงานนิพนธ์มากกว่า 50 เล่ม นับตั้งแต่ ธรรมะติดปีก (ได้การดัดแปลงสู่ละครสอนธรรมะ ทางไทยทีวีสี ช่อง 3) ธรรมะดับร้อน ธรรมะหลับสบาย ลายแทงแห่งความสุข รวมถึงหนังสือเรียน พุทธศาสนา ม.1-ม.6 เป็นอาทิ

หลังจากจบชั้นประถมศึกษา และตัดสินใจสู่ร่มกาสาวพัสตร์ พระมหา วุฒชิ ยั วชิรเมธี ได้เพยี รศึกษาทัง้ ทางธรรมและทางโลก โดยส�าเรจ็ การศึกษา ศษ.บ.ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในปี 2543 ขณะเดียวกันก็ส�าเร็จ ป.ธ.9 ส�านักวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ในปีเดียวกันนีด้ ้วย จากนัน้ ในปี 2546 ท่านก็ส�าเร็จ พธ.ม ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นอกจากศึกษาทางธรรมแล้ว ทราบมาว่าท่านยังมีความสนใจในภาษา อังกฤษและใฝ่ที่จะศึกษาด้วยตัวเองอย่างจริงจัง ภาษาอั ง กฤษนั้ น อาตมภาพได้ ศึ ก ษาตอนเรี ย นอยู ่ ชั้ น มั ธ ยมต้ น นั่ น ก็ หมายความว่า ตอนที่บวชเรียนปีแรกๆ อาตมภาพเรียนทั้งธรรมะควบคู่กับการ ศึกษาทางโลกด้วย เรียนธรรมะหมายความว่า เรียนนักธรรมชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก 39 |

www.iGetEnglish.com

I Get Focus

ผลงานนิพนธ์ของ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ยังได้รับการแปลเป็นภาษา ต่างประเทศมากกว่า 7 ภาษา อาทิ จีน อังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย ศรีลังกา เป็นต้น ผลงานที่ได้รับการแปลสมบูรณ์แล้ว เช่น ธรรมะหลับสบาย : ANGER MANAGEMENT ธรรมะทอรั ก : LOVE MANAGEMENT ธรรมะรับอรุณ : DHARMA AT DAWN ธรรมะราตรี : DHARMA AT NIGHT สบตากับความตาย : LOOKING DEATH IN THE EYE ธรรมะสบายใจ : MIND MANAGEMENT ซึ่งผลงานดังกล่าวนี้ใช้นามว่า V.VajiramedhiAbsolute

Exams by Kru P’Nan ผ่าข้อสอบ Admission ลึกถึงกึ๋นไปกับครูพี่แนน | อริสรา ธนาปกิจ

เตรียมพร้อม

ตะลุยข้อสอบ

Admission

สวัสดีค่ะน้องๆ มาพบกับครูพี่แนนอีกครั้ง ใน I Get English นะคะ ช่วงนี้การสอบ Admission ก็ ใกล้เข้ามาอีกแล้ว พี่แนนขอฝากให้น้องๆ วางแผนการใช้เวลาของตัวเองให้ดี ทั้งการเรียนและการท�า กิจกรรม อย่าลืมแบ่งเวลาไว้ทบทวนเนื้อหาเพื่อเตรียมตัวสอบกันด้วยนะคะ ส�าหรับฉบับนี้ พี่แนนก็น�า ความรู้ด้าน Grammar มาฝากน้องๆ เช่นเคยค่ะ หัวข้อหนึ่งที่น้องๆ มักจะสับสนเวลาท�าข้อสอบ ก็คือเรื่องการใช้ other กับ another ค่ะ น้องๆ จะสงสัยกันว่า เมื่อไรจะใช้ Other และเมื่อไรจะใช้ Another ดี จะต้องมี The หรือไม่ เติม s หรือเปล่า วันนี้พี่แนนพร้อมไขข้อข้องใจให้น้องๆ แล้วค่ะ เรามาเริ่มกันที่ Another (adj.) กันก่อนนะคะ มันมีความหมายได้ 3 ลักษณะดังต่อไปนี้ค่ะ 1) “อีกสิ่งหนึ่ง จากของประเภทเดียวกัน” เช่น Can I have another lunch box? : ขอกล่อง อาหารกลางวันอีกกล่องได้ไหม (หมายถึงกล่องอาหารกลางวันที่เหมือนกันอีกกล่องหนึ่ง ถ้าเป็นข้าวผัด ก็เป็นข้าวผัดเหมือนกัน) 2) “อีกสิ่งหนึ่ง จากของคนละประเภท” เช่น Do you have another lunch box? : มีกล่อง อาหารกลางวันอื่นอีกไหม (หมายถึงกล่องอาหารกลางวันที่ต่างออกไป อาจจะได้รับแจกข้าวผัด แต่จะ ขอเปลี่ยนเป็นข้าวไข่เจียวแทน) 3) “อื่นๆ” เช่น I can’t talk with you now. I’ll call you another time. : ฉันไม่สามารถคุยกับ คุณได้ในขณะนี้ ฉันจะโทรไปหาคุณเวลาอื่นนะ (เวลาอื่นๆ คือตอนไหนก็ได้ ไม่ได้ระบุ เพียงแค่ไม่ใช่ เวลา ณ ตอนนี้) 101 |

www.iGetEnglish.com

I Get Tutor

ไขข้อข้องใจการใช้ Other กับ Another


โดย Another จะใช้กับค�านามเอกพจน์เท่านั้นค่ะ เห็นไหมคะว่าไม่ซับซ้อนเลย ต่อไปเราไปดูพวก Other กันนะคะ

I Get Tutor

พี่แนนขอแยกแยะค�าที่น้องๆ มักใช้สับสนบ่อยๆ ออกเป็น 2 กลุ่มด้วยกันค่ะ คือ 1. กลุ่ม ที่ท�าหน้าที่เป็นค�าคุณศัพท์ (adj.) 2. กลุ่มที่ท�าหน้าที่เป็นค�าสรรพนาม (pronoun) ก่อนอื่นมาดูค�าที่ท�าหน้าที่เป็นค�าคุณศัพท์ คือ Other และ The other Other จะใช้กับค�านามเอกพจน์หรือพหูพจน์ก็ได้ แปลว่า “อื่นๆ” ตัวอย่างเช่น If I don’t do this job, I’ll have to do other jobs. : ถ้าฉันไม่ท�างานนี้ ฉันก็ต้องท�างานอื่น The other ใช้เวลาแจกแจง เพือ่ กล่าวถึงสิง่ อืน่ นอกเหนือจากสิง่ ทีพ่ ดู ถึงไปแล้ว ใช้น�าหน้า ค�านามเอกพจน์หรือพหูพจน์ก็ได้ ตัวอย่างเช่น I have three close friends. One is a woman. The other friends are men. : ฉันมีเพื่อน 3 คน คนหนึ่งเป็นผู้หญิง เพื่อนคนอื่น (อีก 2 คนที่ เหลือ) เป็นผู้ชาย ส่วนถ้าจะท�าให้เป็นค�าสรรพนาม ก็สามารถท�าได้โดยการเติม s ลงไปหลัง Other และ The other กลายเป็นค�าสรรพนามพหูพจน์ Others และ The others ตามล�าดับ เช่น If I don’t do this job, I’ll have to do others. (แทน other jobs) และ I have three close friends. One is a woman. The others are men. (แทน other friends) ส่วนการท�าให้เป็นค�าสรรพนามเอกพจน์นั้น ท�าได้แค่ The other เท่านั้น เช่น I have two pens. One is mine. The other is yours. : ฉันมีปากกา 2 ด้าม ด้ามหนึ่งเป็นของฉัน อีกด้าม (หนึ่งด้ามที่เหลือ) เป็นของเธอ ส่วน Other นั้นท�าเป็นค�าสรรพนามเอกพจน์ไม่ได้ เนื่องจากเรา ใช้ another เป็นค�าสรรพนามเอกพจน์อยู่แล้ว

z

Y

เมื่อเราทราบวิธีการใช้ของมันแล้ว เรามาลองดูโจทย์ข้อสอบที่เกี่ยวข้องกันนะคะ

1. No (1) others forms of exercise (2) require the (3) use of so many muscles as swimming (4) does.

น้องๆ ยังจ�าวิธีการและขั้นตอนในการท�าข้อสอบ Error ได้ไหมคะ เราเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ ประโยคด้วย Strategic Structure ค่ะ คือการแยกส่วนประกอบของประโยคว่า อะไรเป็นประธาน, กริยา, กรรม และส่วนขยาย ส�าหรับโจทย์ขอ้ นี้ สามารถวิเคราะห์แบบคร่าวๆ ดังนีค้ ะ่ ประธานคือ forms กริยา คือ require และกรรมคือ the use นั่นเองค่ะ แปลความหมายได้ว่า ไม่มีการออกก�าลังกายประเภทใด ต้องการการใช้งานของกล้ามเนื้อเท่ากับการว่ายน�้า เมื่อเราทราบส่วนประกอบของประโยค ซึ่งช่วยใน 102 |

www.iGetEnglish.com

A


Enconcept

การประลองทักษะภาษาอังกฤษสุดตื่นเตนที่ชาววัยทีนหามพลาด!!

รวมพ�สูจนปรากฎการณการแขงขันภาษาอังกฤษรูปแบบเกมออนไลนที่รวมความมันสและความรูไวอยางอัดแนน สัมผัสการฝกฝนทักษะภาษาอังกฤษผานการเลมเกม พรอมสะสมคะแนนเพ�่อลุนรับรางวัลทุนการศึกษารวมมูลคากวา 300,000 บาท รวมตะลุยเกมดานตางๆ พรอมกันทั่วประเทศไดโดยสมัครทาง www.enconcept.com/emania ตั้งแตวันนี้ถึง 12 สิงหาคม 2553 เทานั้น!!

แนะนำหนังสือดีๆ ของ Enconcept 4 เลม 4 รส งานนี้หนอนหนังสือตัวจร�งไมควรพลาด… ผาลึก ทุกขอสอบในเลมเดียว กับ

AX 22-YEAR ABSOLUTE EXAM KIT

หนังสือรวมขอสอบภาษาอังกฤษเขา มหาว�ทยาลัย 22 พ.ศ. เจาะลึกทุก เทคนิคใหนองๆ นำไปใชเตร�ยมตัว สอบไดจร�ง โดยครูพ�่แนนและทีม ว�ชาการเอ็นคอนเส็ปท

พบการเร�ยนภาษาอังกฤษรูปแบบใหมกับ ทฤษฎีของครูพ�่แนนที่วา พ�ดภาษาอังกฤษ งายเหมือนการรองเพลง แลวรวมพ�สูจน พรอมกันผานหนังสือ

อังกฤษพนกรอบ กับครูพ�่แนน Memolody Book: Sing English

ครูพ�่แนนชวนนองๆ เร�ยนรูภาษาอังกฤษ ผานการผจญภัยของตัวการตูน น.แนน และผองเพ�่อน ใน

ENGLISH ADVENTURE

รายละเอียดเพิ่มเติม

www.enconcept.com Student Center โทร. 02-736-3636

เลม 1 และเลม 2

แลวมารวมผจญภัย ดวยกันนะคะ

ติดตามขาวสารของครูพ�่แนน และเอ็นคอนเส็ปท ไดที่ www.facebook.com/krupnan www.facebook.com/enconcept

pnan-enconcept.hi5.com enconcept.hi5.com

www.twitter.com/krupnan


ถอดรหัส

วัฒนธรรมฝรั่ง รู้จักฝรั่งจากวัฒนธรรม | อารดา กันทะหงษ์

Perseus วีรบุรุษผู้ปราบเมดูซ่า

Food for thought

มนต์เสน่ห์ของเทพนิยายกรีกโบราณยังคง ความขลัง และสร้างแรงบันดาลใจให้กับโลกยุคใหม่ ได้เสมอ เห็นได้จากหนังฟอร์มใหญ่ที่เข้าฉายบ้าน เราเมื่อต้นปีที่ผ่านมา “เพอร์ซี่ แจ็คสัน กับสายฟ้าที่ หายไป” (Percy Jackson & the Olympians : The Lightning Thief) เรื่องอัศจรรย์ของเด็กเชื้อสายเทพ ที่พาเราผจญภัยไปในโลกของเทพเจ้ากรีกโบราณ ท่ามกลางบรรยากาศของยุคสมัยศตวรรษที่ 21 ที่ กวาดคะแนนจากทั้งเหล่าสาวกและสาวไทยหัวใจ แอ็คชั่นแฟนตาซีไปอย่างท่วมท้น ก็เจอเด็ก (หล่อ ขั้น) เทพอย่างเพอร์ซี่ มีหรือใครจะไม่อยากอาสาไป ช่วยตามหาสายฟ้า ต่อให้สุดหล้าสุดขั้วโลก ก็จะขอ สู้เคียงข้างสุดใจค่ะ อีกเรื่องที่ชวนลุ้นระทึกไม่แพ้กันคือ ศึกชิง อ�านาจระหว่างเหล่ากษัตริย์และทวยเทพของกรีก ใน “สงครามมหาเทพประจัญบาน (Clash of the Titans)” ที่มีเพอร์ซิอุส หนุ่มเข้มสุดฮอตครึ่งเทพครึ่ง มนุษย์เป็นผูน้ า� กองทัพผูก้ ล้าต่อสูก้ บั ข้าศึกร้าย ทัง้ ใน รูปแบบปีศาจ สัตว์ประหลาด แม่มด และทวยเทพ

64 |

www.iGetEnglish.com


65 |

www.iGetEnglish.com

Food for thought

หากได้ชมภาพยนตร์ทั้งสองเรื่องแล้ว จะ เห็นว่ามีเค้าโครงเรื่องคล้ายกัน และทั้งสองก็ ต่างอิงมาจากต�านานของเพอร์ซิอุสกันทั้งคู่ จะ แตกต่างไปบ้างก็ตรงรายละเอียด ทีป่ รับมากปรับ น้อยเพื่อเพิ่มอรรถรสแก่หนัง ส่วนเรื่องราวตาม ต�านานของเพอร์ซอิ สุ จะเป็นอย่างไร ต้องตามมา แกะรอยไปพร้อมๆ กันค่ะ ตามต�านาน เพอร์ซิอุส หรือเพอร์เซียส (Perseus) คือหนึง่ ในวีรบุรษุ ของเทพปกรณัมกรีก (Greek Mythology) ที่โด่งดังจากวีรกรรม ปราบเมดูซ่า (Medusa) นางปีศาจที่มีผมเป็น งู เพอร์ซิอุสเป็นบุตรของซูส (Zeus) มหาเทพ ผูค้ รองเทือกเขาโอลิมปัส และดาแน (Danae) ซึง่ เป็นธิดาของกษัตริย์อคริเซียส (Acrisius) ผู้ครอง นครอาร์กอส (Argos) เนื่องจากอคริเซียสอยากได้ลูกชาย จึง เดินทางไปสวดมนต์ขอพรต่อเทพเจ้าที่วิหารเดลฟี (Delphi) แต่กลับได้รับค�าท�านายที่ใครฟังแล้วก็ ต้องประสาทสั่นฝันร้ายแน่ๆ เมื่อเทพอพอลโล่ (Apollo) ชี้ชะตาว่า เขาจะถูกปลิดชีพด้วยน�้ามือของ หลานชายตัวเองที่เกิดจากดาแน แม้ขณะนั้นดาแนจะยังเป็นสาวงามที่โสดสนิท แต่เพื่อแลกกับความ ปลอดภัยของตนเอง อคริเซียสก็จ�าต้องจับนางขังไว้บนหอคอยทองเหลืองภายในบริเวณพระราชวัง จ้าง ให้ก็ไม่มีชายหน้าไหนเข้าถึงโฉมงามดาแนได้อีก แน่นอน ไม่ว่ามนุษย์หน้าไหนก็ไม่มีโอกาสเด็ดดอกฟ้าดอกนี้ สมใจผู้เป็นบิดาเขาล่ะ แต่โฉมงาม ดาแนก็ไม่อาจรอดพ้นสายตาคาสโนว่ามหาเทพนามว่าซูส ผู้แปลงร่างเป็นสายฝนทองค�า โปรยปราย เข้าไปหานางทางหน้าต่างหอคอย พอบ่อยครั้งเข้าความก็ระแคะระคายไปถึงหูอคริเซียส แต่ก็สายเกิน แก้ เพราะดาแนได้กลายเป็นแม่ของเด็กน้อยนามว่า “เพอร์ซิอุส” ไปซะแล้ว เมื่อเจอเหตุการณ์กลืนไม่เข้าคายไม่ออก บอกใครไม่ได้ สุดท้ายอคริเซียสจ�าต้องประกาศใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน จับดาแนกับเพอร์ซิอุสใส่กล่องลอยทะเล เนรเทศให้พ้นหูพ้นตาไปเสีย แต่เด็กเชื้อสาย เทพอย่างเพอร์ซอิ สุ ซะอย่าง โชคชะตาได้ลขิ ติ ให้เขาต้องเป็นฮีโร่ในต�านาน สถานการณ์จงึ เกิดพลิกผันให้ สองแม่ลกู ถูกซัดขึน้ สูฝ่ ง่ั ของเกาะเซอริฟอส และด้วยการช่วยเหลือของชาวประมงนามว่าดิคทิส (Dictys) เด็กเทพของเราก็ได้รับการเลี้ยงดูจนเติบใหญ่กลายเป็นหนุ่มฉกรรจ์ กล้าหาญ และฉลาดเฉลียวตาม แบบฉบับฮีโร่ที่ดีทุกประการกลอน

พาไป เปิดโลกวรรณศิลป์ โบยบินไปพร้อมบทกวี | จิ๊บ

Whenever Richard Cory went down town, We people on the pavement looked at him: He was a gentleman from sole to crown, Clean-favoured and imperially slim.

ยามใดริชาร์ด คอรีมาเยือน เราคนเดินดินต่างจ้องมองเขา เขาเป็นสุภาพบุรุษหัวจรดเท้า สะอาดหมดจด รูปร่างสมบูรณ์ทุกสัดส่วน

And he was always quietly arrayed, And he was always human when he talked; But still he fluttered pulses when he said, “Good Morning!” and he glittered when he walked.

เขาแต่งกายเรียบง่าย พูดจาเหมือนคนธรรมดาทั่วไป แต่เขาก็เร้าให้ใจเต้นเมื่อเอ่ยปาก “อรุณสวัสดิ์” ...และเขายังเปล่งประกายยามเยื้องย่าง

And he was rich, yes, richer than a king, And admirably schooled in every grace: In fine -- we thought that he was everything To make us wish that we were in his place.

เขารวยมาก ใช่แล้ว รวยยิ่งกว่าราชา ศึกษาเล่าเรียนมาอย่างดีเลิศ เราคิดว่าเขาคือทุกอย่าง ที่ท�าให้เราหวังจะได้มีสถานะเทียมเท่า

Food for thought

เราก้มหน้าท�างานและรอคอยความหวัง So on we worked and waited for the light, เราอดกินเนื้อและนั่งสาปแช่งขนมปัง And went without the meat and cursed the bread, และในคืนฤดูร้อนอันเงียบสงบ ริชาร์ด คอรี And Richard Cory, one calm summer night, กลับบ้านและยิงตัวตาย Went home and put a bullet in his head. Edwin Arlington Robinson 52 |

www.iGetEnglish.com


Moving

Movie

เรียนอังกฤษจากหนังดัง |เอจุง

ยอดนักสืบเชอร์ล็อค โฮล์มส์ (โรเบิร์ต ดาวนีย์ จูเนียร์) และ ดร. จอห์น วัตสัน (จู้ด ลอว์) คู่หูของเขา ต้องช่วยกันไขคดีลึกลับ ที่เกิดจากลอร์ดแบล็กวู้ด ฆาตกรผู้อ้างตัวเป็นสื่อกลางของอ�านาจ ลึกลับ แต่คดีนี้ไม่ใช่คดีธรรมดาๆ เช่นทีผ่ า่ นมา เพราะลอร์ดแบล็กวูด้ ได้ ชื่อว่าเป็นคนที่ ใครๆ ต่างก็หวาดกลัว และเชื่อกันว่าเป็นเจ้าของอ�านาจ มนต์ด�า คราวนี้ นักสืบโฮล์มส์ของเราไม่ได้โชว์ฝีไม้ลายมือในการไขคดี เพียงอย่างเดียว แต่พว่ งลีลาการต่อสูแ้ บบดุเดือดไม่แพ้เฉินหลงมาฝาก แฟนๆ หนังแนวสืบสวนสอบสวนกันด้วย 59 |

www.iGetEnglish.com

Food for thought

เชอร์ล็อค โฮล์มส์ ดับแผนพิฆาตโลก


1

Food for thought

Lord Blackwood: Those lives were a necessity. Sacrifice. Five otherwise meaningless creatures called to serve a greater purpose. ลอร์ดแบล็กวู้ด: เราต้องเอาชีวติ คนพวกนัน้ การบูชายัญ หรือก็คอื ห้าชีวติ ทีไ่ ร้คา่ มาแลกกับเป้าหมาย ที่ยิ่งใหญ่กว่า Holmes: I wonder if they’d let Watson and me dissect your brain? After you’re hanged, of course. I’d wager there’s some deformity that’d be scientifically significant. Then you, too, could serve a greater purpose. โฮล์มส์: ไม่รพู้ วกเขาจะยอมให้วตั สันกับผมช�าแหละสมองคุณ หลังจากทีถ่ กู แขวนคอหรือ เปล่านะ ผมพนันได้เลยว่าต้องพบความผิดปกติบางอย่างที่เป็นประโยชน์ทาง วิทยาศาสตร์แน่ แล้วคุณเองก็จะได้ตาย เพือ่ เป้าหมายทีย่ งิ่ ใหญ่กว่าอย่างทีค่ ณุ ว่า Lord Blackwood: Mr. Holmes, you must widen your gaze. I’m concerned you underestimate the gravity of coming events. You and I are bound together on a journey that will twist the very fabric of nature. But beneath your mask of logic, I sense a fragility. That worries me. Steel your mind, Holmes. I need you. ลอร์ดแบล็กวู้ด: คุณโฮล์มส์ คุณต้องเปิดตาให้กว้าง ผมห่วงว่าคุณจะประเมินความส�าคัญของ สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นต�่าเกินไป คุณกับผมถูกก�าหนดมาให้เดินในเส้นทาง เดียวกัน เส้นทางที่จะพลิกผันธรรมชาติครั้งยิ่งใหญ่ แต่ผมสัมผัสได้ถึงความ อ่อนแอภายใต้เกราะแห่งเหตุผลของคุณ นั่นท�าให้ผมกังวล เตรียมใจให้พร้อม โฮล์มส์ ผมต้องการคุณ Holmes: I say, you’ve come a long way down from the House of Lords. โฮล์มส์: ผมว่าคุณหมดอ�านาจในสภาสูงนานแล้ว Lord Blackwood: I will rise again. ลอร์ดแบล็กวู้ด: ผมจะกลับมามีอ�านาจอีกครั้ง Holmes: Bon voyage. โฮล์มส์: โชคดีแล้วกัน

60 |

www.iGetEnglish.com


มอบสิทธิพิเศษ

สำหรับ •โรงเรียน/มหาวิทยาลัย  ป ย า ร ก ิ ช า ม • สถาบันสอนภาษา ส คาสมัคร ๆ ย า  ง ข ไ น อ ่ ื ง เ • องคกรตางๆ ดวย

ด ล น ว  ส รับ

สมัครเปนกลุม กลุมละ 50 ราคาพิเศษตอคน 320 บาท

คน

จาก 399 บาท

รับนิตยสารคนละ 8 ฉบับ เพียงฉบับละ 40 บาท จากราคาฉบับละ 50 บาท

สมัครเปนกลุม กลุมละ 51 คนขึ้นไป ราคาพิเศษตอคน 280 บาท

จาก 399 บาท

รับนิตยสารคนละ 8 ฉบับ เพียงฉบับละ 35 บาท จากราคาฉบับละ 50 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ฝายลูกคาสัมพันธ

โทร. 0-2294-8777

หมายเหตุ : จัดสงนิตยสารของทั้งกลุมใหที่โรงเรียน มหาวิทยาลัย สถาบันสอนภาษา หรือองคกรที่ระบุไวในใบสมัครเทานั้น *หมดเขต 15 กันยายน 2553 โปรโมชั่นอาจเปลี่ยนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา


Vocab

Booster คำ�ศัพท์ประจำ�ฉบับ |กองบรรณ�ธิก�ร

Dear

ค�ำง่ำยๆ ที่แปลว่ำ “ที่รัก”ค�ำนี้ มีวิธีกำรใช้หลำกหลำยกว่ำที่หลำยคนรู้

I Get Tutor

1. I know Mark is really dear to you, but you shouldn’t spoil him.

2. Don’t you think it is a bit too dear? Let’s try the cheaper one.

3. Oh dear! I’ve forgotten to pick up my daughter. 98 |

www.iGetEnglish.com


คำสบัสนตองรใูนการฟง-พดู-อาน-เขยีน-สอบ ภาษาองักฤษ ผแูตง/ผเูรียบเรียง กองบรรณาธกิารเอม็ไอเอส สำนกัพมิพ เอม็ไอเอส ราคา 150 บาท รายละเอยีด หนงัสอื

คำในภาษาองักฤษมอียมูากมาย อาจทำใหผเูรยีนเกดิความสบัสนและนำมาใชอยางผดิๆ หนงัสอืเลมนไ้ีดรวบรวมคำทม่ีกัใชผดิอยบูอยๆ ตลอดจนการออกเสยีงทถ่ีกูตองของคำศพัทพองเสยีง กนัมาเปรยีบเทยีบใหเหน็ ทง้ัประเภทของคำและตวัอยางการนำไปใชในประโยค ชวยใหพจิารณา และเลอืกใชคำในการนำไปสรางประโยคไดถกูตองตามหลกัไวยากรณ

เกงภาษาจนีตง้ัแตพดูไดดวย 1,000 คำศพัทและประโยค (พจนานกุรมภาพจนี-ไทย)

ผแูตง/ผเูรียบเรียง กองบรรณาธกิารเอม็ไอเอส สำนกัพมิพ เอม็ไอเอส ราคา 150 บาท รายละเอยีด หนงัสอื 4 สี ทง้ัเลม พรอม MP3 1 แผน พจนานกุรมภาพเสรมิทกัษะภาษาจนี โดยภายในเลมจะแบงหมวดหมขูองคำศพัทจากสง่ิท่ี อยใูกลตวัและพบบอยในชวีติประจำวนั และเสรมิความรดูวยการนำคำศพัทมาแตงประโยคสน้ัๆ ทกุ คำศพัทและทกุประโยคมพีนิอนิ คำอานภาษาไทย พรอมภาพประกอบสสีนัสดใส เปนการปพูน้ืฐาน ดานภาษาตางประเทศ เพอ่ืรองรบัการเรยีนรตูอไปในอนาคต

ผวิสวย หนาใส ไรโรค ดวยนำ้ผกัผลไม ผแูตง/ผเูรียบเรียง ศริญญา คชารัตน สำนกัพมิพ เอม็ไอเอส ราคา 120 บาท รายละเอยีด หนงัสอื 4 สี ทง้ัเลม

เคล็ด (ไม) ลบัของการนำคณุคาจากนำ้ผกัผลไมเพอ่ืบำรงุสขุภาพ ดวยคณุประโยชนนานปัการ ของนำ้ผกัผลไมตามสตูรตางๆ เชน ชะลางสารพษิออกจากรางกาย คลายเครยีด ลดอาการออนเพลยี เพม่ิพลงังาน บำรงุผวิพรรณ ตอตานอนมุลูอสิระ และปรบัสมดลุของรางกายใหอยใูนสภาวะปกติ และบอกสวนผสมของแตละสตูรอยางละเอยีด สำหรบัผรูกัสขุภาพสามารถทำดม่ืเองได

จดัสวนถาด

ผแูตง/ผเูรยีบเรยีง ลงุเสก สำนกัพมิพ เอม็ไอเอส ราคา 199 บาท รายละเอยีด หนงัสอืปกแขง็ 4 สี ทง้ัเลม พรอม DVD 1 แผน เสรมิฮวงจยุทพ่ีกัอาศยัและทท่ีำงานดวยสวนถาดสไตลสวนนำ้ สาธติการจดัสวนอยางสมบรูณ

ครบทง้ั 12 สวน พรอมกบัคำนวณตนทนุในแตละสวน แนะนำแหลงซอ้ืขายวสัดุ อปุกรณ และพนัธไุม สามารถจดัตามได หรอืจะนำไอเดยีของตนเองมาผสมผสานใหเกดิเปนสวนในสไตลทท่ีานชอบ ถอื ไดวาเปนงานอดเิรกทน่ีาภาคภมูใิจ และอาจนำไปประกอบเปนอาชพีไดอกีดวย 100 |


trip to the world

ท่องโลกไปกับ I Get English | ณัฐวรรธน์

m o r f s ie r o t S e ic N f o n A Collectio

Sweden

รวมเรื่องน่ารู้จากสวีเดน

rders with

avian country. Sweden has bo din an Sc a is en ed Sw of m do , the The King northeast. Moreover, in the south

nd to the Norway to the west and Finla pital is Stockholm, which is in the ca e Th k. ar nm De to en ed Sw nks Oresund Bridge li l language is Swedish. cia offi e Th . try un co the of y cit eastern part and the largest of Thailand, approximately t tha to ed ar mp co n tio a l pu po l This country has a smal 9,300,000 (as of 2009). นทางตะวันตกติดกับนอร์เวย์และ แด รม พ มี ย วี นเ เ ดิ กน สแ ถบ นแ ศใ ะเท ราชอาณาจักรสวีเดนเป็นปร ใต้ยังมีสะพาน Oresund เชื่อมสวีเดน ศ ิ งท ทา น ้ นั าก กจ นอ ์ นด แล น ฟิ บ กั ด ติ ทางตะวันออกเฉียงเหนือ างตะวันออกและเป็นเมือง ท ่ ู อย ง ้ ตั ง ่ ซึ ม ล์ โฮ อก สต ง ุ กร อ ื งค ลว งห อ ื และเดนมาร์กเข้าไว้ด้วยกันอีกด้วย เม ระชากรน้อยมากเมื่อเทียบกับ ป ี ม ้ ี ศน ะเท ปร ดน เ ี สว ษา ภา อ ื รค กา ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ภาษาราช ท่านั้น (ตัวเลขในปี 2009) นเ นค แส 3 น า ล้ 9 าณ ะม ปร อ ื วค า ่ ประชากรของประเทศไทย กล 5| www.iGetEnglish.com

Let’s read & write!

A


[ The Nordic Countries ] [ กลุ่มประเทศนอร์ดิก ] Let’s read & write!

The Scandinavian countries are also

known as “the Nordic Countries,” which include Sweden, Denmark and the other countries mentioned in the previous issue. Within the group, there is a regional political organization called the Nordic Council, which was set up in 1952. One of its successes is a policy permitting citizens of the member states to cross the borders of the countries within the group freely without the need for a passport.

6|

กลุม่ ประเทศในแถบสแกนดิเนเวียนัน้ เป็นทีร่ จู้ กั

กันในอีกชือ่ หนึง่ ว่า กลุม่ ประเทศนอร์ดกิ ซึง่ หมาย รวมถึงสวีเดน เดนมาร์ก และประเทศอื่นๆ ที่เคย กล่าวไปในฉบับที่แล้ว ภายในกลุ่มเองยังมีองค์กร ทางการเมืองในระดับภูมิภาคเรียกว่า คณะมนตรี นอร์ดิก โดยจัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1952 ความส�าเร็จ อย่างหนึ่งขององค์กรนี้ก็คือ นโยบายที่อนุญาตให้ พลเมืองของรัฐสมาชิกเดินทางข้ามพรมแดนของ ประเทศในกลุ่มได้อย่างอิสระ โดยไม่จ�าเป็นต้อง ใช้หนังสือเดินทางครับ

www.iGetEnglish.com


MISbook ภูมิใจเสนอ

¹Ô·Ò¹ÍÕÊ» 2 ÀÒÉÒ

เนื้อเรื่องที่แฝงดวยคติสอนใจ เขากับทุกยุค ทุกสมัยเปนอยางดี ในรูปแบบหนังสือ และวีซีดี Animation ภาพพรอมเสียง เลาเรื่องอังกฤษ-ไทย สนุกสนาน เพลิดเพลิน และปลูกฝงทักษะ ภาษาอังกฤษไปพรอมๆ กัน

¡ÑºàÃ×èͧÃÒÇáʹʹء ¨Ò¡¹Ô·Ò¹ÍÕÊ»

Õ ´ Õ « Õ Ç Á Í Œ ¾Ã

ราคาพิเศษ!

à¾Õ§ªØ´ÅÐ 49 ºÒ·


˹ѧÊ×Í+DVD ¥´ ´ ¶Âª«  ·¤

199 -.

Head, Shoulders, Knees and Toes

Mary Had a Little Lamb

The Finger Family

Incy Wincy Spider

Silent Night

Jingle Bells

Santa Claus is Coming to Town

We Wish You a Merry Christmas

14 à¾Å§ÂÍ´¹ÔÂÁ ¬µ ­¥³ º ­ »È ¾ÃŒÍÁ

n tio ma D Ani DV»ÃÐ ¡Íºà¾Å§ Å­n n¯ È Æ n e ¡z ç² e ¥n¯ Å Ã m  ·¤©

Twinkle Twinkle Little Star

London Bridge is Falling Down

Joy to the World

Happy Birthday

Old McDonald Had a Farm

Ten Little Indians