นิตยสาร I Get English เล่ม 20

Page 1Practical

English ภาษาอังกฤษงายๆ ที​ี่ใชไดจริง | Starbuck

àÁ×èÍ·Ñ¡·ÒÂáÅк͡ÅÒ Shall we talk?

ในภาษาไทยนั้น การทักทายและบอกลาไมมีพิธีรีตองมากนัก เพียงแคคำนึงถึงความสุภาพและ ความสนิทสนมเทานั้น ซึ่งแทบจะไมมีแบบแผนอะไร จนบางครั้งแคการถามงายๆ วา “ไปไหนมา” ก็ถือ เปนคำทักทายที่เพียงพอแลว แตในภาษาอังกฤษ การทักทายและบอกลาเปนเรื่องสำคัญและมีแบบแผน พอสมควร หากเราลืมทักทาย (กรณีรูจักกัน) ฝรั่งอาจคิดวาเราไมชอบเขาหรือวาเราไรมารยาท ทั้งๆ ที่เรา ไมไดคิดอะไรเลย (ก็คนมันเจอกันทุกวัน ไมเห็นตองทักบอยๆ ใชไหมละ) นอกจากนี้ ฝรั่งยังชอบฝากความ คิดถึงไปใหคนอื่นดวย หนำซ้ำสำนวนที่ใชในการทักทายและบอกลาก็มีมากมายกายกอง ตั้งแตเปนทางการ มากไปจนแนวสุดๆ ขนาดผูที่ไมคุนเคยอาจฟงไมเขาใจดวยซ้ำ วันนี้เราจะมาทดสอบและเรียนรูสำนวน ภาษาอังกฤษที่นำไปใชได เมื่อเราตองทักทายและบอกลากันคะ

>> Dialogue I << Kate: Paul: Kate: Paul: Kate: Paul: Kate: Paul:

(คนไมรูจักกัน พบกันในงานเลี้ยง) (1) (สวัสดีคะ), I’m Kate. (2) (3) (ยินดีที่ไดพบครับ)? I’m Paul. How do you like the city, Paul? I love it. Excuse me, I see someone I know. I need to go say hi. Of course. (4) (แลวเจอกันคะ), Paul. (5) (แลวเจอกันครับ).

70 |

www.iGetEnglish.com

(ยินดีที่ไดพบคะ)?


>> Dialogue II <<

Bill: Sharon: Bill: Sharon: Bill: Sharon: Bill: Sharon: Bill:

(ไมไดเจอกันนาน (คุณละ)?

Shall we talk?

Sharon:

(คนรูจักที่ไมสนิท) (6) (สวัสดีคะ), Mr. Winchester. (7) นะคะ). (8) (เปนยังไงบางคะ)? (9) (สบายดีครับ), thank you. (10) (11) (คุณดูดีมาก). Thank you. You too. What are you doing in town? I have an appointment, actually, and I’m going to be late. Oh, I’m sorry. Please don’t let me stall you. I wish I could stay and talk. Here, let me give you my number. Thank you. (12) (ยินดีที่ไดเจอคุณอีกครับ), Sharon. (13) (ดีใจทีไ่ ดเจอคุณเหมือนกันคะ). (14) Mr. Winchester. You too.

(ขอใหมวี นั ทีด่ คี ะ ),

>> Dialogue III << Joe: Sean: Joe: Sean: Joe: Sean: Joe: Sean: Joe: Sean:

(คนรูจักที่สนิท) (15) (หวัดดี), (16) (เปนไงบาง)? (17) (ก็ดี). (18) (นายละ)? (19) (ไมมีอะไรใหบน). (20) (เมียนายเปนไง)? I heard she’s almost due. She’s fine, a little tired. You know how it is. You have two kids, man. Yeah. Look, we’re playing poker tonight. Do you want to come? Hmm, let me get back to you. I need to check in with my wife first. Ha-ha, all right. Call me, okay? Sure. Look, I’ve got to run. Yeah, (21) (แลวเจอกัน), man. Yeah, (22) (ไปละ). 71 |

www.iGetEnglish.com


Headline

News เรียนอังกฤษจากหัวขอขาว | สุธิดา

เดี๋ยวนี้โทรศัพทมือถือทำอะไรไดตั้งมากมาย นอกจากใชโทรศัพทคุยกันแลว ยังใชถายรูป ฟงวิทยุ ฟง mp3 พิมพงาน อานหนังสือ แถมยังเลนอินเตอรเน็ตไดอีก ดวยคุณสมบัติครบเครื่องที่ บรรดาผูผ ลิตแขงกันพัฒนามาเสนอผูบ ริโภค ทำใหบรรดาคนรุน ใหมจำนวนไมนอ ยกลายเปน cellphone addict (ผูเ สพติดมือถือ) กันเปนแถว ประธานาธิบดีคนใหมแกะกลองของสหรัฐฯ อยางโอบามา ก็ตกอยู ในขายนีเ้ ชนเดียวกัน เขาติดโทรศัพทยหี่ อ BlackBerry ซึง่ มีจดุ เดนอยูท กี่ ารเขาถึง e-mail ไดสะดวกมาก ทำใหสามารถรับ-สงขอมูลไดอยางรวดเร็ว อยางไรก็ตาม ความสะดวกสบายดังกลาวอาจไมเหมาะกับ คนที่ไดชื่อวาเปนประธานาธิบดี เพราะอาจมีผูไมหวังดีทำการ hack ขอมูลในมือถือ และนำมันไป กอการใดๆ ที่สงผลตอความมั่นคงของชาติ (หรือแมแตของโลก) ได มาดูกันวา สื่อมวลชนมีความเห็น ตอประเด็นนี้กันอยางไรบาง

Lose the BlackBerry? Yes He Can, Maybe ตองสูญเสีย BlackBerry เหรอ ได เขาทำได...อาจจะนะ

I Get Focus

หัวขอขาวนี้ลอกับสโลแกนหาเสียงของโอบามาทีว่ า “Yes, we can!” (ใช! เราทำได!) ซึ่งฟงดู ขึงขัง เด็ดเดี่ยว เปนสัญลักษณของคนหนุมไฟแรงและเปยมไปดวยพลัง แตกตางจาก Yes he can, maybe ซึ่งผูเขียนขาวจงใจเขียนแทนความคิดของโอบามา เพื่อแสดงอาการตอบรับแบบอ้ำๆ อึ้งๆ ปนไมแนใจ เมื่อตองสูญเสียของรักของหวงอยางโทรศัพท BlackBerry ทำนองวาเรื่องใหญแคไหนก็สูได หมด แตตองมาตายน้ำตื้นกับเรื่องเล็กๆ แคนี้

Obama’s Blackberry Could Be Banned From Oval Office BlackBerry ของโอบามาอาจถูกสั่งหามนำเขาหองทำงานรูปไข Oval Office เปนชือ่ ทีใ่ ชเรียกหองทำงานของประธานาธิบดี ประโยคนีถ้ า แปลตรงตัวผูอ า นอาจจะ เขาใจไปวา โอบามาไมสามารถนำโทรศัพท BlackBerry ของตนเขาหองทำงานได แตอาจเก็บไวใชที่ บานได อยางไรก็ตาม จะมีประโยชนอะไรละ ถาประธานาธิบดีจะใชมือถือสง e-mail ไมไดแคเฉพาะ ในที่ทำงาน เพราะอยางไรเสียการรับ-สงขอมูลสวนตัวผานมือถือมันก็ไมปลอดภัยอยูดี คำวา Oval Office ในที่นี้ จึงเปนสัญลักษณของ “สถานะประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา” มิใชเพียงแคตัวหองทำงาน 68 |

www.iGetEnglish.com


Speak

English with Confidence by Wall Street Institute | janephob@wallstreet.in.th

Shall we talk?

At the Movies… พูดจาภาษาหนัง สำหรับหลายๆ คน การชมภาพยนตรเปนทางเลือกหนึ่งในการ ผอนคลายความเครียดจากชีวิตประจำวัน Speak English with Confidence by Wall Street Institute ฉบับนี้ จึงขออาสาพาคุณผูอานไปเสริมสรางความมั่นใจ ในยามที่ตองพูดจาภาษาหนังกับชาวตางชาติกันครับ เมื่อพูดถึงหนัง เราก็มา เริ่มตนดวยการทำความรูจักกับคำเรียกภาษาอังกฤษของมันกันกอน มีหลายคำ ทีเดียวครับ เชน movie, film, feature film, picture, motion picture สวนตัว โรงหนังเองก็มีอยูหลายชื่อครับ ไมวาจะเปน cinema, theater, movie house, movies, pictures หรือ Cineplex ทีนี้เราลองมาดูประเภทของหนังกันบาง ซึ่ง จริงๆ แลวก็ไมไดมีการแบงแยกตายตัววามีกี่ประเภท แตที่พอจะรูจักกันก็มี

46 |

www.iGetEnglish.com


หนังชีวิต เนนความเขมขนของอารมณและเนื้อหา หนังตลก แนวตลกโปกฮา ที่เรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะจากคนดูตลอด ทั้งเรื่อง ~ Romantic-Comedy หนังตลกปนรักแบบโรแมนติก เขาทางหนุม สาววัยรุน ทีก่ ำลังมีปป ปเ ลิฟ (Puppy love) ~ Fantasy หนังแฟนตาซี ชวนฝน ประเภทเหนือจริง วิ่งผานทะลุหนังสือ หรือเรื่องที่ ยังไงก็เปนไปไมไดในโลกใบนี้ ~ Science Fiction หนังแนววิทยาศาสตร เรียกยอๆ ไดวา Sci-Fi (ไซไฟ) มักเนนเนือ้ หาเกีย่ วกับ โลกอนาคตที่วิทยาศาสตรสามารถอธิบายได ~ Musical หนังเพลง ประเภทพูดคำรองคำ ระยะหลังเริ่มมาแรง สวนมากจะได แรงบันดาลใจมาจากละครเพลงอีกที ~ Animation หนังการตนู ขวัญใจนองๆ หนูๆ และพีๆ่ ทีย่ งั อยากจะหวนกลับไปเปนเด็ก ~ Action หนังบูลางผลาญ สะใจชายฉกรรจ และผูชอบความมันทั้งหลาย ~ Adventure หนังผจญภัย แบบบุกปาฝาดง ขึ้นเขาลงหวย ~ Western หนังตะวันตก มีคาวบอยหนุม ขีม่ า ดวลปนกับผูร า ยในเมืองกลางทะเลทราย ~ Horror หนังสยองขวัญ ประเภททีม่ ภี ตู ผิ ี ปศาจ ซอมบี้ แวมไพร และสิง่ เหนือธรรมชาติ ชวนขนหัวลุกตางๆ ~ Thriller หนังเขยาขวัญ แบบที่มีเหตุการณไมคาดฝน หรือจุดหักมุมตางๆ เกิดขึ้น ตลอดเวลา ชนิดที่คนดูตองนั่งลุนตัวโกงตลอดทั้งเรื่อง ~ Suspense อันนี้ก็เขยาขวัญเหมือนกัน แบบที่เรารูกันวาเรื่องแยๆ กำลังจะเกิดขึ้น แต เราตองการรอดูวามันจะเกิดขึ้นอยางไร และจะจบอยางไร (หมายเหตุ: Horror/Thriller/Suspense เปนสไตลของหนังที่สรางความตื่นเตนใหกับคนดู ทั้งสิ้น เพราะฉะนั้น บางครั้งจึงหาจุดแบงแยกที่ชัดเจนไดคอนขางลำบาก เพราะบางเรื่องก็ มักจะรวมสไตลหนังหลายๆ แนวเขาไวดวยกัน อยางเชน Horror/Thriller คือนากลัว และยัง เนนใหคนดูลุนกับตอนจบของเรื่องดวย หรือ Action/Suspense คือบูลางผลาญ แตก็แอบมี สอดแทรกเรื่องราวเบื้องหลังที่ชวนใหคนดูลุน เพื่อสรางความตื่นเตนก็ได)

47 |

www.iGetEnglish.com

Shall we talk?

~ Drama ~ Comedy


I Get

on Campus เยือนสถาบัน ชวนเพื่อนแบงปนเคล็ดลับภาษาอังกฤษ |auntie-go-lucky

 ร ต ส า ศ ม ร ร ธ ย ุ ตอน # 1 ตะล I Get Focus

ÊÇÑÊ´ÕΌæ I Get English ·Ø¡¤¹ ¤ÍÅÑÁ¹ ãËÁ‹ I Get on Campus ¢Í½Ò¡à¹×éÍ ½Ò¡μÑǤ‹Ð! ¤ÍÅÑÁ¹ ¹Õé¨Ð¾Ò¤Ø³¼ÙŒÍ‹Ò¹ä»àÂÕèÂÁàÂÕ¹ʶҺѹ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒμ‹Ò§æ áÅÐÊÑÁÀÒɳ à¾×èÍ¹æ ¾Õèæ ¹ŒÍ§æ à¡ÕèÂǡѺ¡ÒÃàÃÕ¹ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉã¹ÃÑéÇâçàÃÕ¹áÅÐÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑ à¾×èÍ·Õè¤Ø³¼ÙŒÍ‹Ò¹¨Ðä´Œ ¿˜§àÃ×èͧÃÒÇ»˜ÞËÒ ÃÇÁ件֧à¤Åç´ÅѺ¡ÒÃàÃÕ¹ÀÒÉÒÍѧ¡Äɨҡ¼ÙŒ·ÕèÁÕ»ÃÐʺ¡Òó μç «Öè§ ¹Í¡¨Ò¡¨Ð䴌᧋¤Ô´áÅÐà¤Åç´ÅѺ´Õæ áÅŒÇ Âѧ䴌·ÃÒº¶Ö§à¡Ãç´àÅç¡à¡Ãç´¹ŒÍÂà¡ÕèÂǡѺ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒã¹ áμ‹ÅÐʶҺѹ´ŒÇ¤‹Ð ÊÓËÃÑ º ©ºÑ º áá¹Õé ÁÒàÃÔè Á ¡Ñ ¹ ·Õè Á ËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â ¸ÃÃÁÈÒÊμà ·‹ Ò ¾ÃÐ¨Ñ ¹ ·Ã ¡Ñ ¹ ¡‹ Í ¹¤‹ Ð ÁËÒÇÔ·ÂÒÅѸÃÃÁÈÒÊμà ¶×Í໚¹Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ·Õèà¡‹Òá¡‹áË‹§Ë¹Ö觢ͧ»ÃÐà·Èä·Â ¡‹ÍμÑ駢Öé¹ àÁ×èÍ»‚ ¾.È. 2477 »˜¨¨ØºÑ¹ÂŒÒ¡ÒÃàÃÕ¹¡ÒÃÊ͹ã¹ÃдѺ»ÃÔÞÞÒμÃÕʋǹãËÞ‹ä»·ÕèÈٹ ÃѧÊÔμ ·ÓãËŒ·Õè·‹Ò¾ÃШѹ·Ã àËÅ×Íáμ‹¹¡Ñ ÈÖ¡ÉÒªÑ¹é »‚·Õè 4 áÅйѡÈÖ¡ÉÒ»ÃÔÞÞÒâ· ÃÇÁ件֧¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÀÒ¤ ÍÔ¹àμÍà áÅÐÀÒ¤¾ÔàÈÉμ‹Ò§æ ¹ŒÍ§¤¹áá·Õàè ÃÒÊÑÁÀÒɳ ¨Ö§à»š¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ»ÃÔÞÞÒμÃÕù؋ ÊØ´·ŒÒ·Õäè ´Œ àÃÕ¹·Õ·è Ò‹ ¾ÃШѹ·Ã ¤Ð‹ 38 |

www.iGetEnglish.com


รูจักที่มาของคำศัพท | อารดา กันทะหงษ

อาชีพนางแบบกลายเปนงานบันเทิงที่เด็กสมัยนี้ใฝฝนถึง เพราะเงินดี ดังเร็ว ชื่อเสียงและโอกาสงามๆ ตามมาเปนหางวาว ดังแลวจะกระโดดขามไป จับไมค ออกอัลบั้ม เลนหนัง เลนละคร ก็งายเหมือนปอกกลวยเขาปาก แถม เสนทางนี้ยังเปดกวางใหทุกคนกาวเขามาได ขอเพียงมั่นใจ มีความสามารถ และ รูปรางหนาตาโดนใจผูจัดเทานั้น ดังนั้นโอกาสที่จะไดแตงตัวสวยๆ เดินเฉิดฉายบนแคทวอลก ทามกลาง แสงไฟและเสียงดนตรี ก็ไมใชสิ่งที่ไกลเกินเอื้อมอีกตอไป เพราะยุคนี้ไมวาจะเปด ตัวสินคาอะไรก็ตาม บรรดาออรแกไนเซอรจะตองแทรกการเดินแบบเขาไปดวย ทุกงาน จึงทำใหบรรดา “เจดัน” จำเปนตองคนหานางแบบหนา (แปลก) ใหมเขาสู วงการอยูตลอดเวลา หนุมสาวรุนใหมก็แบงเวลานอกหองเรียนมาเขาคอรส พัฒนาบุคลิกภาพ ขัดสีฉวีวรรณ เตรียมเดินสายตามเวทีประกวดที่จัดกัน เกลื่อนจนเกรอ จำชื่อกันแทบไมหวาดไมไหว เมื่อพูดถึงการเดินแฟชั่น ถาใครไมรูจักคำวา “catwalk” ตองถือวาเชย ระเบิด เพราะ catwalk ถือเปนแหลงทำกิน หรือออฟฟศสำหรับสายอาชีพนี้ ทีเดียว แตเอ... แลวแมวเหมียวมาเกี่ยวอะไรกับการเดินแบบนะ 79 |

www.iGetEnglish.com

I Get Focus

คำ

นี้ทานไดแต ใดมา


I Get Focus

catwalk ตามความหมายของ Webster Dictionary คื อ ทางเดิ น แคบๆ ที่ ถู กยกสู งขึ้ น จากพื้น และเชือ่ มตอจากเวทีและยืน่ ออกไปสูท นี่ งั่ ของผูช มในโรงละคร เพือ่ ใหนางแบบและนายแบบ ใชเดินแสดงแบบเสือ้ ผาและเครือ่ งประดับ บางครัง้ อาจเรียกวา รันเวย (runway) เชื่อกันวาคำวา catwalk เดิมใชเรียกสิ่ง กอสรางที่มีลักษณะเปนสะพานหรือทางเชื่อมจาก ตึกหนึ่งไปยังอีกตึกหนึ่ง โดยเฉพาะชวงที่มีการ กอสรางหรือซอมแซมตัวอาคาร ทางเชือ่ มนีม้ ลี กั ษณะ เปนทางเดินแคบๆ ยกสูงขึ้นจากพื้นพอสมควร นอกจากนี้ยังใชเรียกรวมถึงทางเดินแคบๆ ใน โรงละคร สำหรับชางเทคนิคที่ตองเดินขึ้น-ลงเพือ่ ควบคุมแสง สี เสียงประกอบการแสดงดวย การที่คำวา cat มามีเอี่ยวดวย ก็ไมใช เพราะวาทางเดินเหลานี้เปนสถานที่สำหรับปลอย ใหแมวเหมียวออกมาเดินเพนพานเยี่ยมชมการ กอสรางหรือคุมงานแตอยางใด แตเพราะทางเดิน ดังกลาวมักจะทั้งแคบและสูงชันมาก หากไมใช นักกายกรรมหรือนักยิมนาสติกแลวละก็ เห็นจะ มีแตแมวเทานัน้ ทีส่ ามารถเดินโฉบไปโฉบมาบนนัน้ ไดสบายๆ เพราะความยืดหยุนและความสมดุล ในรางกายแมวนัน้ เอือ้ อำนวยใหมนั สามารถตกจาก ที่สูงดวยทาตีลังกาเกลียว 3 รอบครึ่ง แลวลงสูพื้น เบือ้ งลางไดอยางปลอดภัย ไมวา จะหลนจากตนไม หรือหลังคาบานก็ไมมีอาการแขนหักหรือคอเคล็ด ใหเห็นแมแตนอย อยางมากก็แคเลือดกำเดาไหล นอกจากแคทวอลกจะเปนพื้นที่สำหรับผูมี ความชำนาญการไตราวหรือทางเดินในพื้นที่จำกัด แลว คำวา catwalk ยังสื่อใหผูฟงเห็นภาพลีลา การเคลื่อนไหวที่ปราดเปรียวแตนุมนวลของแมว และนี่ก็คือเหตุผลที่เจาทางเดินแคบๆ บนลาน แฟชั่นนั้นถูกเรียกวา “แคทวอลก” หรือ “ทาง

80 |

สำหรับแมวเดิน” เพราะลีลาการเดินเยื้องยาง กรีดกรายทีแ่ ผวเบา คลองแคลว กระฉับกระเฉงของ นางแบบบนเวที ก็เหมือนกับทวงทาการเคลือ่ นไหว ของแมวนั่นเอง เห็นไดจากการที่ในภาษาอังกฤษ มีคำคุณศัพทอยูคำหนึ่งคือ “cat-footed” ซึ่ง ใชอธิบายถึงผูที่มีฝเทาเบา แตคลองแคลวและ เงียบกริบ (แตระวังอยาสับสนกับคำวา “ตีนแมว” ในภาษาไทยที่ ห มายถึ ง “พวกชอบย อ งเบาลั ก ขโมยของ” นะคะ) นอกจากนี้ คำวา “cat” ในภาษาอังกฤษ ยังมักจะใชสื่อถึงเพศหญิงเสียสวนใหญ ทั้งในแง ของลีลาการเคลือ่ นไหว รวมไปถึงนิสยั ใจคอตางๆ นอกจากนี้ยังมีสำนวนอื่นๆ อีก เชน “catfight” ที่หมายถึงการทะเลาะเบาะแวงกันของสาวๆ (ซึ่ง จะตองมีการจิก หยิก ขวน กันเปนพัลวัน) “hellcat” คือสาวอารมณราย และคำวา “cool cat” ที่ใช เรียกหญิงที่ทันสมัย ทันแฟชั่นตลอดเวลา หรือ สาวตลกดวย ไหนๆ ก็พดู ถึง catwalk กันแลว ผูเ ขียนก็ ขอเลาเกร็ดเกี่ยวกับแฟชั่นโชวใหฟงดวยซะเลย เมื่ อ เปรี ย บเที ย บการเดิ น แบบเป น ผู มี ทั ก ษะ ปราดเปรียวเหมือนแมว แถมรวมไปถึงความนารัก น า ชั ง บวกกั บ ความเย อ หยิ่ ง สง า งามในการ เคลื่อนไหวของมันแลว ใครๆ ก็ใฝฝนอยากเปน นองเหมียวบนแคทวอลกกันทั้งบานทั้งเมือง แตรู ไหมคะวา ในสมัยกอนนั้น อาชีพเดินแบบกลับถือ เปนงานที่ไรเกียรติและศักดิ์ศรีมาก ไมมีใครอยาก ใหลูกหลานตัวเองกาวเขามาสูอาชีพนี้ เนื่องจาก ถือวาอาชีพเดินแบบนั้นคือการอวดหนาตาและ เรือนรางภายใตเสื้อผาอาภรณ มากชิ้นบาง นอย ชิ้นบาง ตามแตดีไซนเนอรจะสั่งเทานั้น ซึ่งเปน เรื่องที่สุภาพสตรีสูงศักดิ์ไมควรกระทำ

www.iGetEnglish.com
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.