นิตยสาร I Get English เล่ม 7

Page 1
โดย ชัชวาลย คําสระคู

กร เกียรติเฟองฟู หรือ ดร.กร อีกหนึ่งผูดําเนินรายการที่มากดวยความสามารถทางชอง 3 และชอง 11 ที่เปลี่ยนเสนทางการทํางานของตัวเอง จากหนุมนักกฎหมายมาเปนนักสื่อสารมวลชน ซึ่งดูแลว เหมือนจะเปนคนละทางแตดว ยพื้นฐานดานภาษาอังกฤษทีด่ ี และความเปนคนหมัน่ หาความรู ทําใหบทบาท ครั้งใหมนี้ ไมยากเกินไปสําหรับตัวเขา วันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องภาษาอังกฤษในสื่อสารมวลชน รวมไปถึง เคล็ดลับการใชภาษาอังกฤษใหเกง ในมุมมองของผูชายคนนี้กัน

คุณกร ณกร

แนวโนมภาษาอังกฤษในภาคสื่อสารมวลชน ผมคิดวาแนวโนมนาจะใชกันมากขึ้นนะ แตก็ตองยอมรับวาประเทศเราตองใชภาษาแมของเรา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเปนภาษากลางที่คนทั้งโลกใชในการสื่อสารกัน คิดวาถาเรามีสื่อ หรือมีรายการที่ใชภาษาอังกฤษเยอะขึ้น เรื่องของคุณภาพ การใชภาษาที่ถูกตองนาจะมีมากขึ้น และเด็กรุนใหมก็มีชองทางเรียนรูไดมากขึ้น เราตองยอมรับวาปจจุบันภาษาอังกฤษเปนภาษากลาง ของโลกจริงๆ

37


คุณกร

คุณกร

คุณกร

อิทธิพลในการใชภาษาของสื่อที่มีตอผูชม ผมคิดวาสําคัญนะ เพราะไมตองการใหมีการใช ภาษาอยางผิดๆ ออกไป ผมอยากใหมีการใช ภาษาอังกฤษ วรรณยุกต ไวยากรณใหถูก ถาหากเด็กๆ ฟง แลวเราพูดผิด เด็กเอามา พูดตามก็จะทําใหเขาเขาใจผิดไปดวยซึ่งจะ ทําใหดูไมดี เหมือนที่เราพูดภาษาไทยผิดๆ ถาเปนเมื่อกอนอาจารยภาษาไทยก็คงลงโทษ การใชภาษาของสื่อจึงสําคัญมาก เพราะมี อิทธิพลในการที่จะทําใหเขารูวาวิธีการใชที่ถูกตอง เปนยังไง เยาวชนกับการใชภาษาอังกฤษในปจจุบัน อยางที่บอกครับ ภาษาอังกฤษเปนภาษากลางของโลก ทุกวันนี้มีแตจะใชเยอะขึ้น คนมาบานเรา จากตางประเทศก็เยอะ เราไปเที่ยวตางประเทศก็เยอะ ยิ่งการทําธุรกิจ การสื่อสาร หรือการแค ไปเที่ยวตางประเทศ มันก็จําเปนตองใช เหตุผลเหลานี้ เด็กเลยเริ่มที่จะมาสนใจใหความสําคัญ กับภาษาอังกฤษมากขึ้น ผมคิดวาดีนะครับ เมื่อเขาสนใจเยอะขึ้น เขาก็จะเรียนรูมากขึ้นดวย แตก็มีบางสวนไมเห็นความสําคัญ ผมบอกตามตรงวาเปนวิธีการมองที่ผิดมาก เราควรจะสนใจ ผมพูดภาษาสเปนไดทั้งที่ไมใชภาษา บานเกิดเหมือนกัน บางคนก็พูดได 6 ภาษาหรือมากกวานั้น ผมคิดวาการที่เราจะเรียนรูภาษาอื่น ไมจําเปนตองเปนภาษาอังกฤษก็ได ผมวายิ่งดี ดวยซ้ําที่เรารูภาษาเยอะๆ ถาเรายิ่งไปคิดแบบนัน้ ไมดีเลย เหมือนกับยิ่งปดกั้นตัวเอง ไมสามารถที่ จะเพิ่มความรู แลวก็ไมสามารถสื่อสารกับคนอื่น ไดทั่วโลก คุณเรียนภาษาอังกฤษภาษาเดียว คุณ ก็สามารถติดตอสื่อสารกับคนไดเกือบทั่วโลกแลว ไมวาจะเปนคนที่อยูในประเทศที่เจริญแลวหรือ ประเทศที่ยังไมเจริญก็ตาม อยางคนชั้นนําของ ประเทศคุณก็สามารถสื่อสารกับเขาได ผมคิดวา ไมถูกเลยที่จะคิดวาภาษาอังกฤษไมสําคัญ เรา สมควรที่จะเรียนรูเปนอยางมาก นอกเสียจากที่คุณจะอยูจะทําทุกอยางในประเทศไทยอยางเดียว แตผมวาในที่สุดคุณก็ตองเจอตองไดใชชีวิตนี้ คุณคงไมไดทําธุรกิจหรือวาเจอแตคนไทยอยางเดียว อยางนอยก็ตองไดเจอกับคนตางประเทศบาง ผมวาเรียนเอาไวไมเสียหายครับ 38เรียนอังกฤษจากหนังดัง โดย Zinema

สวัสดีคะ เปนอยางไรกันบางคะ สําหรับ I Get English ฉบับแปลงรางของเรา ชอบกัน ไหมเอย Moving Movie ฉบับนี้ก็ขอแปลงรางบางคะ เราจะแปลงกายไปเปนยักษนารักตัวเขียว ทองแดนเทพนิยายที่สนุกและมันกวาภาคที่ผานๆ มา ที่สําคัญ ฮาสุดๆ ดวยการแท็คทีมตัวละคร จากเทพนิยายในดวงใจของทุกคนมาไวในเรื่องนี้ พรอมเพิ่มเจาชายสุดหลอ Artie ผูเปนลูกพี่ลูกนอง ของเจาหญิง Fiona ขอกระซิบวาเสียงก็หลอดวยนะคะ เพราะไดพอหนุม Justin Timberlake มา พากยเสียงใหดวย เอาละ มาดูกันดีกวาคะวา ภาคที่ 3 นี้ Shrek จะพาเราไปผจญภัยกับอะไรบาง

When his father-in-law, King Harold falls ill and finally dies, Shrek is looked at as the heir to the land of Far, Far Away. Not one to give up his beloved swamp, Shrek recruits his friends Donkey and Puss in Boots to install the rebellious Artie as the new king. Princess Fiona, meanwhile, rallies a band of royal girlfriends to fend off a coup d'etat by the jilted Prince Charming.

เมื่อพระราชาฮาโรลดพอตาของเขาเกิ ดล มปวยและสิ ้นพระชนมลงไปในที่สุด เชร็คก็ถูกจับตามอง ในฐานะรัชทายาทที่จะสืบทอดราชบัลลังกแหงอาณาจักรฟาร ฟาร อะเวย แตคนอยางเชร็คนะเหรอ จะยอมทิ ้งหนองน้ําสุดเลิ ฟของเขา เขาจัดทีมเพือ่ นทั้งด็องกี้ (เจ าลาคูหตู ั้งแตภาค 1) และพุส อิ น บูทส (แมวสุดหลอ พรรคพวกจากภาค 2) เพือ่ แตงตั้งอารตี้หวั รัน้ เปนพระราชาคนใหม ฝายเจ าหญิ งฟโอนา ก็จัดทีมเพือ่ นราชนิ กูลหญิ งขึ้นมาเชนกัน เพือ่ ตอสูก ับกบฏของเจ าชายชารมมิ ง่ ผูท ถี่ ูกสลัดรักไปเมือ่ ภาคที่แล ว

ที่มา http://www.imdb.com/title/tt0413267/+imdb+shrek+the+third&hl=th&ct=clnk&cd=1&gl=th

19


Memorable quotes from Shrek the Third

ฉบับนี้เราขอลดดีกรีความรอนแรงของอากาศและสถานการณบานเมืองดวยการจับคําพูดสนุกๆ ในหนัง มาฝากคุณผูอานกัน จะฮาแคไหน เรามาตีตั๋วความสนุกไปดวยกันเลยนะคะ Prince Charming: เจาชายชารมมิ่ง: Pinocchio: พิน็อคคิโอ: Prince Charming: เจาชายชารมมิ่ง: Pinocchio: พิน็อคคิโอ: Prince Charming: เจาชายชารมมิ่ง: Pinocchio: พิน็อคคิโอ: Prince Charming: เจาชายชารมมิ่ง: Pinocchio: พิน็อคคิโอ:

You! You can't lie! So tell me, puppet. Where is Shrek? เจานี่แหละ เจาโกหกไมได บอกขามานะเจาหุนกระบอก เชร็คอยูที่ไหน Well, uh, I don't know where he's not. เออ อา ฉันไมรูวาเขาไมไดอยูตรงไหน You’re telling me you don't know where Shrek is? เจากําลังบอกขาวาเจาไมรูวาเชร็คอยูไหนเหรอ On the contrary, ตรงกันขาม So you do know where he is! ถางั้นเจาก็รูวาเชร็คอยูที่ไหนนะสิ I'm possibly more or less not definitely rejecting the idea that I undeniably… ฉันกําลังไมไดบอกปดซะทีเดียวก็ไมเชิง กับความคิดที่วาฉันไมสามารถปฏิเสธไดวา... Stop it! หยุดเลย Do or do not know where he shouldn't probably be. If that indeed wasn't where he isn't! ...ฉันรูหรือไมรูวาที่ไหนที่เขาไมควรจะอยู ถาความจริงแลวนั่นไมใชที่ๆ เขาไมไดอยู!

ตอนนี้เปนตอนที่เจาชายชารมมิ่งขูถามที่อยูเชร็คจาก เจาหนูพิน็อคคิโอที่โกหกไมได เพราะวาเมื่อโกหกทีไรจมูกของเขา ก็ยาวออกมาทันที จนคนอื่นรูทันไปเสียทุกครั้ง แตดูเหมือนการ ชวยเพื่อนครั้งนี้นี่มันไมหมูสําหรับพิน็อคคิโอเลยคะ เพราะการที่เขา พยายามหลีกเลี่ยงการพูดความจริง แตในขณะเดียวกัน ก็ ตองไมพูดโกหก ทําใหพูดอะไรที่ไมมีใครฟงรูเรื่องสักคนทั้ง พวกตัวรายและตัวดี สวนคนดูอยางเราๆ แมจะยังงงๆ แตก็อด ที่จะหัวเราะใหกับความนารักของเจาหุนไมไมได จริงไหมคะ

20


รูจักที่มาของคําศัพท โดย ดุจเดือน

คํานี้ทานไดแตใดมา ฉบับนี้ขอพาคุณผูอานไปพบกับอาหารฟาสตฟูดยอดฮิต อุนๆ กรุนกลิ่นหอมหวนชวนรับประทานนาม "Hot dog" เห็นคอลัมนอื่นๆ เขาคุยกัน เรื่องโลกรอนที่เปนภาวะตึงเครียดกัน เราจึงขอไปคนหาเรื่องอาหารรอนๆ มาคุยบางซิ วาเจาอาหารชนิดนี้ แทจริงแลวมันมีที่มาอยางไรกันแน เชื่อวา Hot dog (ฮ็อตด็อก) หรือเจาขนมปงที่มีไสกรอกวางตรงกลาง พรอมกับผักและซอสปรุงรสชนิดตางๆ ตามแต รสนิยมของผูรับประทานนั้นเปนอาหารที่ใครๆ ตางก็คุนตา คุนลิ้นกันดี แตมีใครรูบาง เอยวาทําไมหนอ มันถึงไดชื่อประหลาดๆ แปลตรงตัวไดวา "หมารอน" อยางนี้ มีเรื่องเลาเกี่ยวกับที่มาของเจาฮ็อตด็อกนี้อยู หลายเรื่องเชียวละคะ แตทโี่ ดงดังและเปนที่รูจักกันมาก ที่สุดก็เปนเรื่องที่เราจะเลาใหฟงตอไปนี้ เปนที่วากันวา ไสกรอก (sausage) หรือเนื้อสัตวผสมเครื่องเทศบรรจุ อยูในไสของสัตวนั้น เปนที่นิยมมานานแลว หนึ่งใน ไสกรอกชื่อดังของโลกก็นี่เลย แฟรงเฟรทเตอร จาก เมืองแฟรงเฟรท ประเทศเยอรมนี วันหนึ่งในฤดูหนาว ในชวงตนของศตวรรษที่ 19 ณ สนามเบสบอลสุดคึกคัก ชื่อวา โปโลกราวด มีพอคาหัวใสนาม Harry Stevens ขายไสกรอกแฟรงเฟรทเตอรรอนๆ ที่วางอยูในขนมปง อันยาว (ที่เกิดจากไอเดียกิ๊บเกของเขาวา หากผูชม กีฬาไดรับประทานไสกรอกรอนๆ จะชวยใหรูสึกอุนขึ้น สวนขนมปงนั้นเขาหุมไสกรอกไวเพื่อปองกัน ความรอน

จากเจาไสกรอกนั่นเอง) พอดีกับที่มีนักวาดการตูนชื่อ T.A. Dorgan เกิดไปประทับใจกับไอเดียสุดบรรเจิดนี้เขา วันตอมาเขาจึงนําไปผสมกับจินตนาการของตัวเอง แลววาดรูปลงหนังสือพิมพเปนรูปนองหมาดัชชุนดตัว ยาว ประกบไวดวยขนมปงยาวราดซอส พรอมกับ เรียกอาหารชนิดนี้วา Hot dog (หมารอนๆ) เพราะวา ตัวเขาเองไมรูวาจะสะกดคําวา "frankfurter" ยังไง พอดีกับที่เปนคนจินตนาการสูง เห็นเจาไสกรอก เยอรมันหนาตาคลาย หมาดัชชุนดก็เลยเอา มันมาเรียกแทนของ กินซะเลย 71


½ ¡Êืoè ÊÒü Ò¹µaÇ˹a§Êืo โดย : ChetaBoy

ÁÒ»Ãu§ÃÊ»Ãao¤¨Ò¡

¡¹e¶a

ถาผมพูดถึง prefix และ suffix ผูอานหลายทานคงคุนหูกันบางแลวนะครับ หลายคน รูจักมันดีเลยทีเดียว แตบางคนอาจคิดวาพวกมันเปนแคสิ่งที่เราตองทองจําเพื่อนําไปเดา ความหมายของคําศัพท อยางไรก็ตาม ผมเชื่อวาพวกเราสวนใหญมักจะเพงความสําคัญ ของการใช prefix และ suffix ในการอานเสียมากกวา ซึ่งในการเขียนเรามักละเลยการเลือกใชคําและมุงความ สําคัญไปที่โครงสรางอันซับซอน วันนี้ผมขอนําเอาเจา 2 ตัวนี้ มาใชปรุงแตงคําในงานเขียนของเราใหดูดีมีระดับมาก ขึ้นครับ กอนอื่น ผมขออธิบายเรื่อง prefix และ suffix สั้นๆ สําหรับผูที่ยังไมทราบความหมายของ 2 สิ่งนี้

เมื่อนําไปเติมหนาคําแลว จะทําใหคําๆ นั้นเปลี่ยนความหมายไป

Example: overเกินไป preกอน reอีกครั้ง

+ + +

confident (adjective) มั่นใจ arrange (verb) จัดเตรียม build (verb) สราง

Æ Æ Æ

overconfident (adjective) มั่นใจเกินไป prearrange (verb) จัดเตรียมลวงหนา rebuild (verb) สรางใหมอีกครั้ง

สังเกตนิดนะครับวา เมื่อเรานํา prefix เติมหนาคําแลว หนาที่ (function) ของคําๆ นั้นจะไมเปลี่ยนแปลง ดังเชนในตัวอยางแรก จากเดิมเปนคําคุณศัพท เมื่อเติม prefix เขาไปแลวคําๆ นั้นก็ยังเปนคําคุณศัพทเหมือนเดิม 67


เมื่อนําไปตอทายคําแลว จะทําใหหนาที่ของคําๆ นั้นเปลี่ยนไป

Example: -ness

+

-ion/-tion

+

-ize

+

aware (adj.) ที่รับรู ที่ตระหนัก calculate (verb) คํานวณ critic (noun) นักวิจารณ

Æ Æ Æ

awareness (noun) การรับรู การตระหนัก calculation (noun) การคํานวณ criticize (verb) วิจารณ

จากตัวอยาง เมือ่ เราเติม suffix ไปขางหลังคํา นอกจากหนาที่ที่เปลี่ยนไป (เชน จากคําคุณศัพทเปนคํานาม) ความหมายก็เปลี่ยนไปดวย แตจะมีนัยที่ยังเชื่อมโยงกันอยูครับ เอาละครับ ถึงตอนนี้ทุกทานคงพอทราบคราวๆ กันแลววา prefix และ suffix คืออะไร แตกตางกันอยางไร และใชเชนไร ซึ่งตอไปเรา จะมาดูกันวาเจา 2 สิ่งนี้ มันสามารถยกระดับงานเขียนของเราได อยางไรกัน อันดับแรกเราลองมาวิเคราะหประโยคตอไปนี้ดูนะครับ “People who visited us were not satisfied with our welcome and we could not notice it.” ผูคนที่มาเยี่ยมเยียนเรารูสึกไมพอใจกับการตอนรับของเรา และเราก็ไมทันสังเกตดวย หากดูๆ ไป บางทานอาจพูดวา ประโยคขางตนมันก็ดีอยูแลวนี่ จะเปลี่ยนอะไรให มันยุงยากอีก แคนี้ก็เขาใจแลว ถูกตองครับ มันดีอยูแลวและผูรับขอความนี้ไปก็สามารถทําความเขาใจไดไมยาก แตเมื่อวิเคราะหกันลึกๆ แลว จะเห็นวามีการใชคําที่สิ้นเปลืองอยู และบางจุดสามารถใชคําๆ เดียวแทนได โดยที่ ความหมายไมเปลี่ยนไปเลย และตรงนี้ละที่เราจะนํา prefix และ suffix มาใชสรางคําใหเกิดผล ลองพิจารณา ประโยคขางลางที่ถูกปรุงแตงใหมครับ “Unnoticeably, our visitors were unsatisfied with our welcome.”

มีอะไรบางครับที่เปลี่ยนไป

1. not satisfied เปลี่ยนเปน unsatisfied ตรงนี้วากันงายๆ เลยนะครับ บางทีเราไมตองการใชรูปประโยคที่เปน ปฏิเสธบอยๆ เราก็สามารถใช prefix ทําใหคําเปาหมายของเรากลายเปนปฏิเสธในตัวมันเองก็ไดครับ มี prefix หลายตัวนะครับที่เมื่อนํามาเติมขางหนาแลวกอใหเกิดความหมายตรงกันขาม เชน un-, in-, dis-, ir-, im-, etc. ซึ่งอันนี้ก็ตองอาศัยการทองจํานิดหนอยวา prefix ตัวไหนใชกับคําไหน ในตัวอยางนี้ เราเปลี่ยน not satisfied เปน unsatisfied ครับ 68


รอบรูวิทยาศาสตร โดย ขาวปน

Vocabulary

Nowadays, the world faces many problems. Global warming is one of them. It is the increase of the average temperature of the earth. The cause of Global warming is the Greenhouse gases like Carbon dioxide or CO2. CO2 is increasing everyday because of pollution and deforestation. As a result of Global warming, people suffer from skin cancer, poor crops and so on. There are widely discussions about the solutions and prevention. For example, we should try to reduce electricity use because of electricity in some countries is produced by burning coals. It increases CO2 in the air. Also, we should not use old cars because their old engines will cause a lot of pollutions. Moreover, people should concern more about environment. However, it is impossible to make everything go back to nature. The world has changed. People need technology even though it causes many problems. Global warming may not be solved easily but people still hope that they can solve this problem in the future. Global warming (n.) Greenhouse gas (n.) deforestation (n.) coal (n.) pollution (n.) environment (n.)

โกลเบิล วอมมิ่ง กรีนเฮาส แกส ดิฟอริสเทชัน โคล พะลูทชั่น เอนไวเรินเมินท

32

ปจจุบันนี้ โลกเราประสบกับปญหามากมาย สภาวะโลกรอน ก็เปนหนึ่งในปญหาเหลานั้น สภาวะ โลกรอน คือการที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มสูงขึ้น สาเหตุ ของสภาวะโลกรอน ไดแก แกสเรือนกระจก เชน คารบอน ไดออกไซด หรือ CO2 โดย CO2 นั้นกําลังเพิ่มขึ้นทุกวัน เนื่องจากมลพิษและการทําลายปา ผลจากสภาวะโลกรอนทําใหผูคนเดือดรอนจาก มะเร็งผิวหนัง ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา และอื่นๆ มีการอภิปรายกันอยางกวางขวางเกี่ยวกับหนทางแกไข และการปองกัน ตัวอยางเชน เราควรพยายามลดการ ใชไฟฟาลง เพราะไฟฟาในบางประเทศถูกผลิต โดยการ เผาถานหิน ซึ่งมันเปนการเพิ่ม CO2 ในอากาศ และเรา ก็ไมควรใชรถเกาดวย เพราะเครื่องยนตเกาของรถจะสราง มลพิษเปนจํานวนมาก ยิ่งไปกวานั้นผูคนควรจะใสใจใน สิ่งแวดลอมใหมากขึ้น อยางไรก็ตาม เปนไปไมไดที่จะทําใหทุกอยางกลับ สูธรรมชาติ โลกไดเปลี่ยนไปแลว คนตองพึ่งพาเทคโนโลยี ถึงแมวามันจะสรางปญหามากมายก็ตาม สภาวะโลก รอนอาจไมไดรับการแกไขอยางงายดายนัก แตคนก็ยัง หวังวาพวกเขาจะสามารถแกไขปญหานี้ไดในอนาคต ที่มา http://www.geocities.com/TimesSquare/1848/global.html

สภาวะโลกรอน กาซที่กอใหเกิดปรากฏการณเรือนกระจก การทําลายปา ถานหิน มลพิษ สิ่งแวดลอม


Speak like a Farang By James Slatcher

Hello and welcome to my new column for the I Get English magazine. Each month I will be presenting you with different scenarios in which you might find yourself and I’ll give you a guide to what is appropriate to say in those situations.

มักจะมีคนบอกผมเสมอเลยครับวา คนไทยที่ เรียนภาษาอังกฤษนั้นขี้อายและไมชอบพูดคุยเปน ภาษาอังกฤษ แตพูดกันตรงๆ ผมคิดวามันไม เปนความจริงเลย ปญหาใหญทสี่ ุดที่คนไทย ประสบก็คอื ไมกลาพอที่จะพูดตางหาก ทั้งๆ ที่ ความจริง คนไทยก็รูคําและวลีทถี่ กู ตอง ที่จะ นํามาใชไดในสถานการณตางๆ ทีพ่ บเจอ

สวัสดีครับ ขอตอนรับเขาสูคอลัมนใหมของผม ในนิตยสารไอเก็ตอิงลิช แตละเดือนผมจะนําเสนอ บทสนทนาที่แตกตางกันไป ซึง่ คุณผูอานมักพบ เจอในชีวิตประจําวัน โดยที่ผมจะคอยแนะนําวิธี การพูดที่เหมาะสมกับสถานการณตางๆ เหลานั้น

People often tell me that Thai learners are shy and don’t like speaking English, but to be honest I think that is completely untrue. The biggest problem Thai learners are faced with is not being brave enough to speak, but actually knowing the correct English words and phrases to use in a given situation.

This month I’m going to look at introductions, both when you meet new people and also when you introduce your friends to people they’ve never met before.

5

สําหรับเดือนนี้ ผมจะเนนที่การเริม่ ตนการ สนทนากอนนะครับ ทั้งในสถานการณที่คุณ ไดพบคนที่คุณไมเคยรูจักมากอน และใน สถานการณที่คุณเปนคนแนะนําเพือ่ นใหรูจัก กับคนรูจักของคุณ ซึ่งทั้งสองคนนั้นไมเคย พบกันมากอน


There are a number of different ways people can use to introduce themselves, the most common being;

Wanlaya : วัลยา : Stuart : สจ็วต :

Wanlaya : วัลยา : Stuart : สจ็วต :

มีอยูหลายวิธีทีเดียวที่เราจะนํามาใชในการแนะนําตนเอง ที่ใชกันมากที่สุดก็คงจะเปนเชนในสถานการณตอไปนี้

Hello, my name’s Wanlaya Hongthong. But please call me Ya. สวัสดีคะ ฉันชื่อวัลยา หงสทองนะคะ แตเรียกฉันวา ยา ก็ไดคะ Hello Ya. My name’s Stuart. สวัสดีครับ ยา ผมชื่อสจ็วตครับ Wanlaya : วัลยา : Stuart : สจ็วต :

Hi, I’m Wanlaya Hongthong. สวัสดีคะ ฉันวัลยา หงสทองคะ Nice to meet you. I’m Stuart Ince. ยินดีที่ไดรูจักครับ ผมสจ็วต อินซ

Hello, I’m Wanlaya. สวัสดี ฉันชื่อวัลยา Nice to meet you Wanlaya. I’m Stuart. ยินดีที่ไดรูจักครับ วัลยา ผมชื่อสจ็วต Wanlaya : วัลยา : Stuart : สจ็วต :

ตอไปเราจะมาดู วิธีการทีเ่ ราจะแนะนํา คนรูจักของเรา กับเพื่อนของเราให รูจักกัน ซึ่งทั้งคูไมเคยพบกันมากอน

Hi, I’m Wanlaya สวัสดี ฉันวัลยา Hi, I’m Stuart. สวัสดี ผมสจ็วต

What I want to focus on now is how to introduce an acquaintance to a friend that they have never met before.

The first thing to consider is what you can say to start the introductions. There are many phrases that can be used, some of the most common phrases to start the introduction include; 6

สิ่งแรกที่ตองคิดก็คือ เราจะเริ่มพูดอะไรใน การเริ่มตนการแนะนํา มีอยูหลายวลีเลยละ ครับที่ใชได ที่ใชกันบอยๆ ในการแนะนําตัว ก็มีดังนี้|