นิตยสาร I Get English เล่ม 26

Page 1
เรื่อง ภาพ : วาริณฑร มาเปยม

“จด็าอ”กเตอร วาที่

โดงดังจากการเปน VJ Channel V Thailand ตามมาดวยงานพิธกี รและนักแสดง โดยเฉพาะกับภาพยนตรหลายตอหลายเรื่องที่มีชื่อเธอคนนี้ จา-ณัฐฐาวีรนุช ทองมี เปนนางเอก ลาสุดกับผลงานภาพยนตรโรแมนติก ฝมอื การกํากับของ อุดม อุดมโรจน เรื่อง AS IT HAPPENS : บังเอิญ รักไมสิ้นสุด ที่จาแสดงประกบพระเอกนักรองดัง ดีกรีด็อกเตอร นาวิน ตาร สําหรับจาไมเพียงงานบันเทิงเทานัน้ ทีก่ า วหนา การศึกษาของเธอก็กา วไกล ใกล จะควาปริญญาเอก ไดเปนด็อกเตอรในอีกไมชาไมนาน 27 |

www.iGetEnglish.com

I Get Focus

Interview


I Get Focus

“ตอนนี้จาเหลือทํา thesis คะ จะวาใกลจบก็ไมเชิง เพราะการทํา thesis ตองใชเวลานะคะ” คาดวาจะใชเวลาอีกประมาณกี่เดือนคะ “โห…ตองเกินคําวาหลายเดือนคะ เปนปแนนอน เพราะวาการทํา thesis จะ ตองรวบรวมขอมูลเยอะมาก เริ่มนับจากศูนยเลยคะ ทําใหมันเปนกอนแลวไปเสนอ อาจารย แลวก็ defend thesis ตัวเอง ใชเวลานานนะคะ” จาเรียนสาขาอะไร ที่ไหน “รัฐศาสตรความสัมพันธระหวางประเทศคะ ที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง” จบมัธยม ปริญญาตรี แลวก็ปริญญาโทที่ไหน สาขาอะไรคะ “มัธยมจบเตรียมอุดมศึกษาคะ สายศิลป-ฝรัง่ เศส ปริญญาตรี ความสัมพันธ ระหวางประเทศ รัฐศาสตร จุฬาฯ แลวก็ปริญญาโท ยุโรปศึกษา จุฬาฯ คะ” ทําไมเลือกเรียนรัฐศาสตรละคะ “จริงๆ จาอยากทํางานเกี่ยวกับดานนั้นนะคะ สวนงานวงการบันเทิงนี่มา ทีหลังคะ คนเลยชอบสับสน นึกไปวาทําไมจาตองไปเรียนรัฐศาสตร เพราะดูจะไมเกีย่ ว กับงานที่จาทําอยูตอนนี้เลย แตจริงๆ จามาทํางานที่ไมเกี่ยวกับรัฐศาสตรตางหาก” ทําไมจาถึงใหความสําคัญกับการศึกษามากขนาดนี้ “เปนเด็ก nerd (หัวเราะ) จริงๆ แลวชอบเรียนคะ เออ… เวลาไดรับรูเรื่องราวใหมๆ ทําใหชีวิตดูมีประโยชน มีอะไรมากขึ้น อยางนี้นะคะ บางทีเรานั่งคุยกับคนเยอะๆ แลวเราไมรูอะไรเลย จะรูสึกวา ทําไมเราไมรูอะไรเลย ก็เลยคิดวาการไดเรียนรูทุกๆ วัน เปนการเปดสมอง เปนการเรียนรูแบบใหเราโตขึ้น ใหเรามีอะไร สะสมอยูในตัวเยอะดี”

28 |

www.iGetEnglish.comถอดรหัส

วัฒนธรรมฝรั่ง รูจักฝรั่งจากวัฒนธรรม | อารดา กันทะหงษ

Santa Claus is Coming to Town

ลมหนาวหอบเอาชวงเวลาแหงความสุขและความสนุกสนานใกลเขามาแลวคะ “วันคริสตมาส” ชวนใหหลายคนนึกถึงตนสนสูงใหญ ปุยหิมะสีขาว และซานตาคลอสหนวดยาวตัวอวนกลมที่หอบ ของขวัญกลองโตมาแจกเด็กๆ ทั่วโลก เพื่อนๆ เชื่อในซานตาคลอสไหมคะ แลวเคยสงสัยไหมวาเขา คือใคร ทำไมเด็กๆ ถึงรักเขานัก ลองมาฟงเรื่องราวอันลึกลับของเขากันดีกวา กาลครั้งหนึ่งนานมาแลว มีดินแดนแหงทวยเทพและเหลานางฟาซอนตัวอยูในปาใหญลึกลับ ชือ่ วา ปาเบอรซี (Forest of Burzee) วันหนึง่ นางไมนามวา เนคไซล (Necile) ไดพบทารกนอยถูกทิง้ ไว ใตตนไมในปา จึงไดนำกลับมาเลี้ยงดูราวกับเปนลูกของตัวเอง นางเรียกทารกนอยวา คลอส (Claus) ที่แปลวา “ตัวนอยๆ” ในภาษาเบอรซี แตราชินีเซอรลีน (Zurline) แหงผืนปาไดตงั้ ชือ่ ใหใหมวา เนคคลอส (Neclaus) ซึ่งมีความหมายวา “เจาตัวนอยของเนคไซล” ทารกนอย เติบใหญและไดรับการอบรมเลี้ยงดูจากบรรดาเทพในปา และใชชีวิตอยางผาสุกเรื่อยมา

Food for Thought

78 |

www.iGetEnglish.com


79 |

ใหเด็กๆ ตลอดไป เห็นไหมคะ วาเรื่องราวเต็ม อิ่มและมหัศจรรยขนาดนี้ จะไมใหเปนที่จดจำ และกลาวขวัญถึงไดอยางไร

ภาพของซานตาคลอสที่เราคุนเคยกัน ที่สุด จึงไดอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมของทวีป อเมริกา ชายชราใจดี มีรอยยิ้มอบอุน บุคลิก ราเริง สนุกสนาน เครายาวเฟม รางจ้ำม่ำ พุง พลุย ในชุดสีแดงตัดดวยขอบขาว กางเกงขา ยาว รองเทาบูท และเข็มขัดหนัง แบกถุงใบ ใหญ ขางในบรรจุของขวัญสำหรับเด็กที่มีความ ประพฤติดที วั่ โลก นอกจากฝูงกวางเรนเดียรแลว ซานตาคลอสยังมีผชู ว ยเปนบรรดาเอลฟ (Elves) ที่ขะมักเขมนกับการทำของเลนใหเด็กๆ อยูใน บานทีข่ วั้ โลกเหนือดวย ภาพลักษณนถี้ กู โปรโมท ทางสื่อวิทยุ โทรทัศน ภาพยนตร และบทเพลง ในวงการบันเทิงของทวีปอเมริกามาตัง้ แตศตวรรษ ที่ 19 และเปนภาพที่ติดตาพวกเรามาจนถึง ทุกวันนี้ ขณะที่ประเทศอังกฤษเองก็มีภาพใน จินตนาการของซานตาที่เหมือนกันเปะ เพียง แตเด็กๆ จะเรียกกันวา “Father Christmas” หรือคุณพอคริสตมาส

www.iGetEnglish.com

Food for Thought

จนกระทั่งวันหนึ่งที่เนคคลอสเติบใหญ เขาไดเห็นความเปนอยูที่แทจริงของชีวิตมนุษย บนโลก ทั้ ง สงคราม ความโหดร า ย ความ ยากจน การทารุณกรรม และการทอดทิ้งเด็ก เขาจึงตั้งปณิธานที่จะชวยเหลือเด็กๆ เหลานั้น โดยการทำของเลนขึ้น เพื่อนำไปแจกจายเปน ของขวัญใหเด็กๆ ปละครั้ง ดวยหวังวาจะสราง ความสุขใหหัวใจดวงนอยทุกดวงได ชื่อของ เนคคลอสและความโอบออมอารีของเขาเปนที่ รูจ กั ไปทัว่ จนผูค นขนานนามเขาวาเปน “เซนต” (Saint หรือ Santa) เนคคลอสจึงกลายเปน ชายผูนำรอยยิ้มและเสียงหัวเราะมาใหเด็กๆ ทั่วโลกตราบจนทุกวันนี้ ใชแลวคะ “เนคคลอส” ก็คือ “ซานตา คลอส” ขวัญใจเด็กและผูใหญทั่วโลกคนนั้น นั่นเอง จริงๆ แลวตำนานซานตาคลอสมีอยู ดวยกันหลายที่มา ตางกันไปตามวัฒนธรรม ของแตละประเทศ แตเรื่องราวของเนคคลอส ในหนังสือชื่อ “The Life and Adventures of Santa Claus” (1902) ของ แอล. แฟรงก บอม (L. Frank Baum) นักประพันธชาวอเมริกัน ซึ่ง กลาวถึงตนกำเนิดและการเดินทางที่นาตื่นเตน ของชีวิตซานตาคลอสดังกลาวขางตน ดูจะเปน ที่จดจำและชวยเติมเต็มจินตนาการของเด็กๆ ใหสมบูรณลงตัวทีส่ ดุ ซานตาคลอส (เนคคลอส) มีผูชวยเปนกวางเรนเดียรทั้งหมด 10 ตัว เขา ออกจากปาเบอรซีมาใชชีวิตอยางมนุษยในบาน ที่ขั้วโลกเหนือ ดินแดนที่เต็มไปดวยหิมะขาว และหนาวเย็นตลอดป จนกระทั่งอายุ 60 ป บรรดาทวยเทพจึงลงมติใหซานตาคลอสมีชีวิต ที่เปนอมตะ และคอยทำหนาที่สรางความสุข


ไวยากรณ

อังกฤษ เรื่องกลวยๆ เขาใจไวยากรณอยางงายๆ | Antienook

µÍ¹·Õè 2 (¨º) ÃÇÁÎԵᡠ§ »Ãиҹ ਌һ˜ÞËҡѺ

Subject-Verb Agreement ¨ÍÁ»†Ç¹

ฉบับที่แลวเราพูดถึงกลุมประธานที่ไมเจาะจง ซึ่งมักจะหลอกใหเราผันกริยาผิดกันไปแลว ฉบับ นี้เรามาดูกันตออยางดวนจี๋เลยคะ วาประธานกลุมไหนอีกนอที่เจาปญหาและพาเราสอบตกกันบอยๆ

I Get Tutor

2. »ÃиҹÁÒ໚¹¤Ù‹¾ÃŒÍÁµÑÇàª×èÍÁ หลายคนคงทราบกันดีอยูแลววา ตัวเชื่อม neither_____nor_____ หมายถึง “ไมทั้ง_____และ_____” (ไมทั้ง 2 อยาง) และตัวเชื่อม either_____or_____ หมายถึง “ไม_____ก็_____” (อยางใดอยางหนึ่ง) ถาคำนามที่เรานำมาเติมในชองวางทั้งหลายแหลอยูในรูปเอกพจน ก็เปนอันวาสบายไป แต ปญหาจะเกิดก็ตอเมื่อมีคำนามที่อยูในรูปพหูพจนโผลมาแจมดวยนะสิคะ เพราะมันจะหลอกใหเรา งงงวย ผันรูปกริยาผิดๆ ถูกๆ ไมรูจะทำเปนเอกพจนหรือพหูพจนดี กฎที่จะนำมาใชในกรณีนี้พิเศษตรงที่ เราตองใช “สายตา” คะ หาใชความจำไม วิธีการก็คือ กวาดตามองในประโยคดูซิวา กริยาแทของเราอยูติดกับคำนามรูปเอกพจนหรือ พหูพจน ใชแลวคะ งายๆ อยางนี้เลย “ตัวไหนอยูใกลก็ผันตามตัวนั้น” Neither my girlfriend nor your cousins want to join us. Neither your cousins nor my girlfriend wants to join us. 20 |

www.iGetEnglish.com


ดูกันใหเห็นๆ เนนกันใหจะๆ คะ ในตัวอยาง แรก กริยาแท want อยูใกลกับ cousins ซึ่งอยูในรูป พหูพจน มันจึงไมเติมอะไรเลยตามหลักการผันกริยา ในรูปพหูพจน สวนตัวอยางทีส่ อง กริยา want ตัวเดิม จับพลัดจับผลูตองมาอยูกับ girlfriend ซึ่งมีคนเดียว (แนละ จะมีหลายคนไดยังไง) เลยตองโดนเติม s ตอ ทายอยางหลีกเลี่ยงไมได กรณี either_____or_____ ก็เชนเดียวกันคะ Either the dogs or the cat is going to leave home. Either the cat or the dogs are going to leave home.

3. »ÃиҹÅǧµÒ ËÅÍ¡Ç‹ÒÁҡѹàÂÍÐ ประโยคบางประโยคใหพื้นที่ประธานซะยืดยาว แถมดูเหมือนวาประธานจะมีมากมายหลายตัว ซะดวย The teacher, accompanied by her students, __________ . Jimmy, together with his sisters, __________ . จากตัวอยาง คุณครูทำอะไรบางอยางรวมกับเด็กๆ สวนจิมมี่ก็ทำอะไรซักอยางรวมกับพี่สาว นองสาว มองเผินๆ กริยาที่ตามมาก็นาจะเปนรูปพหูพจนใชไหมคะ ᵋ¼Ô´¤‹Ð!! กริยาในประโยคเหลานี้ตองเปนรูปเอกพจน (คือเติม s) เทานั้น!! เหตุเพราะวา แมในความเปนจริงทั้งครูและนักเรียน ทั้งจิมมี่และพี่นอง จะทำกริยาเดียวกัน แตโครงสรางประโยคบังคับไวคะ ใหมีเพียง The teacher ในประโยคแรก และ Jimmy ในประโยคที่ สองเทานั้นที่ทำหนาที่เปนประธาน 21 |

www.iGetEnglish.com

I Get Tutor

เพื่อประหยัดเนื้อที่ หากใครงงก็ขอเชิญเหลือบขึ้นไปอานคำอธิบายดานบนอีกรอบนะคะ


J. K. Rowling: Famous

People

ย้อนรอยชีวิตคนดัง | วนนิตย์

Let’s read & write!

the writer who casts

the magic behind the Harry Potter series

เจ. เค. โรว์ลิ่ง: นักประพันธ์

ผู้ร่ายมนตร์ให้วรรณกรรมชุด แฮร์รี่ พอตเตอร์ Harry Potter is a highly successful seven-book fantasy series

about a young orphan wizard who was destined to fight the most evil wizard of his time. The series was so popular that it has been translated into 67 languages and has sold over 400 million copies worldwide. What had inspired the author to create this famous series? In this issue, we will find the answer by following the life story of J. K. Rowling, who casts the magic behind the Harry Potter series. แฮร์รี่ พอตเตอร์ เป็นนวนิยายชุด 7 เล่ม ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับ พ่อมดน้อยกำพร้าที่โชคชะตาลิขิตให้ต้องต่อสู้กับพ่อมด ที่ชั่วร้ายที่สุดในยุคนั้น นวนิยายชุดนี้เป็นที่นิยมมาก จนได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ ถึง 67 ภาษา และ จำหน่ายไปแล้วกว่า 400 ล้านเล่มทั่วโลก อะไรเป็น แรงบันดาลใจให้ผู้ประพันธ์แต่งนวนิยายอันโด่งดัง ชุดนี้ขึ้นมา ในฉบับนี้เราจะมาหาคำตอบด้วย การติดตามเรื่องราวชีวิตของ เจ. เค. โรว์ลงิ่ ผูร้ า่ ยมนตร์ให้วรรณกรรมชุดแฮร์รี่ พอตเตอร์ 62 |

www.iGetEnglish.com


Let’s read & write!

J. K. Rowling is a pseudonym of a British author, Joanne Murray (maiden

name Rowling). Because Rowling has no middle name, she adopted the name of her grandmother, Kathleen, as the middle initial (K.) in her pseudonym. Her father is Peter James Rowling and her late mother was Anne Rowling. Joanne Rowling was born on July 31, 1965 in a town called Yate, England. In 1971, the family moved to Winterbourne. Rowling attended St. Michael’s Primary School and later attended Wyedean Comprehensive. เจ. เค. โรว์ลิ่ง เป็นนามปากกาของ โจแอนน์ เมอร์เรย์ (นามสกุลเดิม โรว์ลิ่ง) นักประพันธ์ชาวอังกฤษ เนื่องจากโรว์ลิ่งไม่มีชื่อกลาง เธอจึงใช้ชื่อ แคทลีน ซึ่งเป็นชื่อของคุณย่า เป็นตัวอักษรย่อตัวที่ 2 ในนามปากกาของเธอ (K.) คุณพ่อของเธอชื่อปีเตอร์ เจมส์ โรว์ลิ่ง ส่วน คุณแม่ (เสียชีวิตแล้ว) ชื่อแอนน์ โรว์ลิ่ง โจแอนน์ โรว์ลิ่งเกิดเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ค.ศ. 1965 ที่ เมืองเยท ในประเทศอังกฤษ ต่อมาในปี ค.ศ. 1971 ครอบครัวของโรว์ลิ่งก็ย้ายไปยังเมือง วินเทอร์บอร์น โรว์ลิ่งเข้ารับการศึกษาขั้นต้นที่โรงเรียนเซนต์ไมเคิล และศึกษาต่อที่โรงเรียนมัธยม ศึกษาไวย์ดีน คอมพรีเฮนซีฟ 63 |

www.iGetEnglish.com


Speak

English with Confidence by Wall Street Institute | janephob@wallstreet.in.th

Telling the Time เรื่องงายๆ ที่คนไทยมักพลาด

“เวลา” ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับชาวตะวันตกเลยนะครับ Speak English with Confidence by Wall Street Institute ฉบับนี้ จึงนำวิธีการบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษมาฝากกันครับ ในภาษาไทยเรามีวิธีการบอกเวลาทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ อย่างเช่น เวลา 19.00 น. เราสามารถพูดว่า สิบเก้านาฬกาหรือหนึ่งทุ่มก็ได้ ในภาษาอังกฤษก็มีวิธีการบอกเวลาอยู่หลาย รูปแบบเหมือนกัน จะมีแบบใดบ้างนั้น เราลองมาติดตามกันดูครับ โดยทั่วไป วิธีการบอกเวลาที่ง่ายที่สุดในภาษาอังกฤษก็คือ การอ่านตัวเลขชั่วโมง แล้วตามด้วย ตัวเลขนาทีได้เลย อย่างเช่น เวลา 06.05 เวลา 07.15 เวลา 10.30 เวลา 11.45

อ่านว่า อ่านว่า อ่านว่า อ่านว่า

six five หรือ six oh five seven fifteen ten thirty eleven forty-five

ด้วยความที่สังคมตะวันตกนิยมใช้ระบบการบอกเวลาแบบ 12 ชั่วโมง มากกว่าแบบ 24 ชั่วโมง ทำให้จำเป็นต้องมีคำที่ใช้ระบุว่า เวลาที่เรากำลังพูดถึงเป็นช่วงเวลาก่อนเที่ยงหรือหลังเที่ยง โดยคำดัง กล่าวมีตัวย่อที่เรารู้จักกันดีคือ a.m. และ p.m. 43 |

www.iGetEnglish.com

Shall we talk?

บอกเวลาภาษาอังกฤษ


a.m. ยอมาจากภาษาละตินวา Ante p.m. ยอมาจากภาษาละตินวา Post Meridiem แปลวา before midday (กอนเทีย่ ง) Meridiem แปลวา after midday (หลังเทีย่ ง) เวลาที่ตามดวย a.m. ทั้งหมดจึงเปนเวลากอน เทีย่ ง นัน่ ก็คอื เทีย่ งคืน (0.00 a.m. หรือ 12.00 a.m.) จนถึง 11 โมงเชา 59 นาที (11.59 a.m.)

จะใชตามหลังเวลาตั้งแตเที่ยงวัน (12.00 p.m.) ตามดวยบายโมง (1.00 p.m.) ไปจนถึง 5 ทุม 59 นาที (11.59 p.m.)

วิธีการอานก็ไมยากครับ เราสามารถอานเวลาแลวตามดวยคำวา a.m. (อานวา เอเอ็ม) หรือ p.m. (อานวา พีเอ็ม) ไดเลย แบบนี้ครับ Shall we talk?

10.00 a.m. 10.15 a.m. 10.30 pm.

อานวา ten a.m. อานวา ten fifteen a.m. อานวา ten thirty p.m.

ขอสังเกตในเรื่องนี้ที่นาสนใจก็คือ เวลาเที่ยงคืนเราสามารถเขียนดวย เลข 0 หรือเลข 12 ก็ได แลวแตความนิยม แตที่สำคัญก็คือตองตามดวย a.m. เทานั้นนะครับ ถาตามดวย p.m. จะกลายเปน เวลาเที่ยงวันทันที แตดวยความสับสนในปญหานี้ที่มักเกิดขึ้น ทำใหหลายที่เริ่มเปลี่ยนวิธีการบอก เวลาทั้ง 2 แบบนี้จาก 12 a.m. เปน 12 m. ที่มาจาก 12 midnight และจาก 12 p.m. เปน 12 n. ที่หมายถึง 12 noon แทนครับ อีกอยางหนึ่งที่ควรจดจำก็คือ a.m. และ p.m. จะใชกับ ระบบการบอกเวลาแบบ 12 ชั่วโมงเทานั้น เพราะฉะนั้น หามใชวา 13.00 p.m. หรือ 21.00 p.m. นะครับ อันนี้ถือวาผิดเต็มประตูครับ ตองใชวา 1.00 p.m. และ 9.00 p.m. ตามลำดับครับ ถาเราอยากจะบอกเวลาเปนภาษาอังกฤษแบบ 24 ชั่วโมงนั้น จริงๆ ก็ทำไดนะครับ แตเจาของภาษาเคาไมคอยนิยมใชในภาษา พูดกันเทาไร อาจจะพบเจอในวงการทหารมากกวา โดยคำศัพท ที่มาแทนที่ a.m. และ p.m. ก็คือ hrs. หรือ hours ครับ โดยคำวา hours นี้ จ ะอ า นหรื อ ไม อ า นก็ ไ ด ค รั บ แต ส ว นใหญ จ ะละเอาไว 44 |

www.iGetEnglish.com


World

Wide Word เรียนรูศัพทจากสถานการณรอบตัว | Albatross

ทุกวันนี้เราจะเห็นไดวา โลกของเรานั้นเริ่มใหความสำคัญ ใหอิสระเสรีและความ เทาเทียมกันแกคนทุกเพศมากขึ้น เชน การเลือกใชคำนำหนาชื่อ หรือการจดทะเบียนสมรส เปนตน หนังสือพิมพภาษาอังกฤษหลายฉบับและงานเขียนอีกมากมายไดตีพิมพเรื่องราว ตางๆ เกี่ยวกับเพศ ทำใหมีคำศัพทมากมายเกิดขึ้นมาใหม เพื่อใชอธิบายความเหมือน ความแตกตาง หนาที่ และบทบาทของเพศตางๆ ซึ่งคำศัพทใหมๆ ที่บัญญัติขึ้นมานี้เปน เรื่องนาสนใจมากคะ เมื่อเห็นหัวขอของฉบับนี้ อาจจะทำใหหลายคนสงสัยเหลือเกินวา ทำไมถึงมีคำวา Gay, Grey, Gay หนาตาคลายกันมาอยูรวมกัน แตละคำมีความหมายอยางไร ติดตาม ไดที่ทายบทความคะ แตที่แนๆ ฉบับนี้เราจะมาทำความรูจักกับคนหรือสิ่งที่เกี่ยวของกับ transgender ซึ่งมีความหมายกวางๆ วา คนที่เกิดมาเปนเพศหนึ่ง แตดำเนินชีวิตเปนอีก เพศหนึง่ จะชายเปนหญิงหรือหญิงเปนชายก็ได บางครัง้ คำวา transgender หมายความวา การเปลี่ยนแปลงบทบาททางเพศ ซึ่งนาจะเปนคำที่เหมาะสมและครอบคลุมที่สุด เพราะ transgender ไมไดหมายถึงการเปลี่ยนแปลงเพศเฉพาะบุคคลเทานั้น แตยังหมายรวมถึง ระดับกลุมและพฤติกรรมอีกดวย 49 |

www.iGetEnglish.com

I Get Tutor

Being Gay is Never Grey but Always Gay


หลายคนอาจจะรูสึกไมคุนกับคำวา transgender เพราะสวนใหญแลวเราจะเคยเห็นคำวา gay หรือ lesbian มากกวา ซึ่งทั้ง 2 คำนี้ถือวาเปนเพียงสมาชิกยอยๆ ของคำวา transgender เมื่อเรา เห็นคำวา trans- ซึ่งเปน prefix ที่มีความหมายวา ขาม, ผาน, ลอด, ตลอด, ขวาง, เปลี่ยนแปลง, ดานตรงขาม, อยูอีกดานหนึ่ง ใหเอาความหมายเหลานี้ไปประกอบกับความหมายของรากศัพท ก็จะ เกิดคำใหมๆ เชน trans + form (รูปราง) = transform (เปลี่ยนรูปราง) trans + migrate (อพยพ, ยายถิ่น) = transmigrate (โยกยายถิ่นฐาน, กลับชาติมาเกิด) จะเห็นไดวา prefix trans- สามารถเติมไดทั้งคำนาม (gender, form) และคำกริยา (migrate) เราสามารถแยกประเภทของกลุมคนที่มี การเปลี่ยนแปลงบทบาททางเพศไดประมาณ 6 ลักษณะ ซึ่งมีชื่อเรียกดังตอไปนี้ I Get Tutor

1. heterosexual 3. bisexual 5. polysexual

2. homosexual 4. pansexual 6. asexual

สังเกตไดวา ทุกคำจะลงทายดวย sexual อันเปนคำคุณศัพทที่มาจากรากศัพทคำวา sex แนนอนวาทุกคนเขาใจความหมายของคำคำนีว้ า “เพศ, สัญชาตญาณทางเพศ, ความสนใจทางเพศ, ความรูส กึ ทางเพศ, กาม, เรือ่ งประเวณี” อะ! อะ! ขอใหระวังวา คำวา sex ยังมีความหมายในบริบท อืน่ อีกนะคะ ไมไดหมายความถึงเรือ่ งเพศเสมอไป เพราะคำวา sex- สามารถเปน prefix ได มี ความหมายวา หก เชน sextet “การเลนดนตรี 6 คน” หรือ sexagenerian “บุคคลที่มีอายุ 60 หรือ 60-70 ป” เปนตน กลับมาทีป่ ระเภทของ กลุม คนทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงบทบาททางเพศทีม่ ชี อื่ 50 |

เรียกตางๆ กัน ความหมายนั้นจะขึ้นอยูกับคำที่ เติมขางหนาคำวา sexual เริม่ จากคำวา heteroซึง่ เปนคำทีม่ าจากรากศัพทภาษากรีกวา heteros แปลวา แตกตาง หรือสิง่ ทีต่ า งไปจากสิง่ อืน่ ๆ สวน คำวา homo- แปลวา เหมือนกัน มาจากรากศัพท ภาษากรีกและละติน แตไมใชคำเดียวกันกับคำวา Homo Sapiens ทีห่ มายถึง มนุษย หรอกนะคะ ดังนัน้ heterosexual จึงหมายถึง บุคคล กลุม คน ความสัมพันธ และพฤติกรรมของคนทีร่ กั เพศตรง ขามทีแ่ ตกตางจากตัวเอง ในขณะที่ homosexual นั้นก็คือคนที่รักเพศเดียวกันกับตนเอง สวน bisexual เกิดจากการผสมกันกับ prefix bi- ที่หมายถึง สอง เหมือนอยางคำวา bicycle “จักรยานมี 2 ลอ”, bilingual “คนที่ พูดได 2 ภาษา” หรือ bimonthly “ทุก 2 เดือน, เดือนละ 2 ครัง้ ” ดังนั้น bisexual จึงหมายถึง บุ ค คลที่ มี ค วามสั ม พั น ธ ท างเพศ มี แ นวโน ม พฤติกรรม ความสนใจอารมณรกั ไดกบั ทัง้ 2 เพศ คือทั้งเพศเดียวกับตนเองและเพศตรงขาม แต

www.iGetEnglish.com
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.