นิตยสาร I Get English เล่ม 25

Page 1

     
เรื่อง : วาริณฑร มาเปยม | ภาพ : จุติภัทร เจริญพร

! ! ! Í × Ê § Ñ ¹ Ë Å » á sion 㹪ÕÇÔµ¢Í§

Íա˹Öè§ mis ÒÈ” Á ¨ Þ àº Õ Ã È Ã ª Ñ ¾ “¡ÒÅÐáÁà ઌÒÇÑ¹Ë¹Ö§è ¢³Ð¹Ñ§è ªÁÃÒ¡ÒüÙËŒ ÞÔ§¶Ö§ ¼ÙŒËÞÔ§ ·Ò§ª‹Í§ 3 Í´á»Å¡ã¨áÅеÑé§ ¤Ó¶ÒÁäÁ‹ ä´Œ àÁ×è Í ä´Œ ÂÔ ¹ ÊÒÇáÁà ËÃ× Í ¡ÒÅÐáÁà ¾ÑªÃÈÃÕ àºÞ¨ÁÒÈ à¸ÍºÍ¡Ç‹Ò “¼ÙËŒ ÞԧÌÒ ¼ÙªŒ ÒÂÃÑ¡ : Why Men Love Bitches” (à¢Õ¹â´Â Sherry Argov) ໚¹¼Å§Ò¹á»ÅàÅ‹Ááá¢Í§à¸Í àÍÒÅÐÊÔ ä´ŒÂ¹Ô ¼Ô´ËÃ×Íà»Å‹Òà¹ÕÂè àÍ Ð. . “¹Õ¹Ò‹ ” (¾Ô¸¡Õ ÃËÇÁÃÒ¡ÒüÙËŒ ÞÔ§¶Ö§¼ÙËŒ ÞÔ§) á»ÅÁѧé ?!? Ç‹ÒáŌǡçä»ÃŒÒ¹Ë¹Ñ§Ê×Í ËÂÔº¨Ñº ˹ѧÊ×ÍàÅ‹Á·Õè໚¹»ÃÐà´ç¹¢Öé¹ÁÒà» ´Í‹Ò¹ ¼‹Ò¹ä»«Ñ¡ÃÐÂж֧ÁÕâÍ¡ÒÊä´Œ¹´Ñ á¹ÐÊÒÇáÁà ÁÒ¹Ñ§è ¤Ø à¾×Íè à¤ÅÕÂà «ÐãËŒËÒÂʧÊÑ ¡‹Í¹à¢ŒÒ»ÃÐà´ç¹ “¼ÙËŒ ÞԧÌÒ ¼ÙªŒ ÒÂÃÑ¡” ¢Í෌ҤÇÒÁ¶Ö§¡ÒÃàÅ‹Ò¡ÒÃàÃÕ¹¢Í§áÁà ¡Í‹ ¹¹Ð¤Ð

“แมร จ บมั ธ ยมจากโรงเรี ย นบดิ น ทร เ ดชา (สิงห สิงหเสนี) แลวก็มาเรียนนิเทศศาสตร จุฬาฯ สาขาสื่อสารมวลชน (วิทยุโทรทัศน)” 27 |

www.iGetEnglish.com

I Get Focus

Interview


µÍ¹àÃÕ¹¨Ñ´Ç‹ÒÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉÍÂÙ‹ ã¹ÃдѺä˹ คือทำใหเรากลาพูดมากขึ้น ฟงรูเรื่องมากขึ้น มี

“เอ อ ...ถ า ช ว งประถมเลยเนี่ ย จะโดน เคี่ยวเข็ญมากหนอย เพราะเรียนโรงเรียนคริสต ทุกวันตอนเชา มาเซอรจะบังคับใหทอ งศัพทวนั ละ 10 คำ กอนเขาเรียน แลวก็ตองเลนละครเปน ภาษาอังกฤษ หรือเลนบทบาทสมมุติหนาชั้นเปน ภาษาอังกฤษ หรือพูดหนาชั้นเปนภาษาอังกฤษ อะไรอยางนี้ โรงเรียนคริสตเขาก็จะเนนอยางนี้ นะคะ เนนเรื่องของภาษาอังกฤษมากกวา แต พอมาเรียนโรงเรียนไทยในชวงมัธยมก็ไมคอย เนนมากเทาไหร แลวพอมาเรียนจุฬาฯ ก็ไม เทาไหร แมรไมใชเกงกาจอะไรมากมายหรอกคะ แตก็พอสื่อสารได อานได พูดได ฟงได”

¡‹ Í ¹Ë¹Œ Ò ¹Õé · ÃÒºÁÒÇ‹ Ò áÁà ä»àÃÕ Â ¹ÀÒÉÒ à¾ÔÁè àµÔÁ ÍÐäÃ໚¹áçºÑ¹´ÒÅã¨

I Get Focus

“คือ โห...พูดแลวอายจังเลย (ยิ้ม) เปน ชวงแบบ เออ...ชวงเปนโสดไง เราจะมีเวลาอยู กับตัวเองเยอะ แลวที่วาอายและเขินก็คือ เรามี ความคิด ความฝน ที่จะนึกถึงตัวเองวา เราจะ ทำอะไรยังไงตอไป เราก็คิดวา เราจะโกอินเตอร (หัวเราะรวน) เราจะไปทำงานเปนนักขาวอยู ตางประเทศอยางนี้เลย ตั้งใจวาจะไปเริ่มตน จากศูนยหรือลบเลยก็ได ไมตองออกทีวีก็ได ไป เปนนักขาว ไปลงพื้นที่ ไปอะไรก็ได อยากไป ตางประเทศนะแหละ เพราะงั้นตองเรียนภาษา ก็ คุ ย กั บ พี่ ค นหนึ่ ง ในวั น หนึ่ ง ซึ่ ง ก็ เ ป น การจุ ด ประกายวา เออ...ไปเรียนสิ เขาไปเรียนไมกี่ เดือนนะ เขาก็พูดได โตตอบได จากที่ไมเคยพูด เลย แมรก็เหมือนคนไทยทั่วไปที่เจอฝรั่งแลววิ่ง หนี อยาๆ อยาพุงตรงมาหาฉัน ฉันพูดตลกๆ ได snake snake fish fish (ขำ) ถาเปนเรื่องเปน ราวนี่กลัวมาก แตพอไปเรียนแลว เออะ...ดีอะ 28 |

การฝกฝน แลวก็ใชภาษาถูกมากขึ้น อาจไมดี เลิศ แตก็โอเค ดีกวาแตกอน”

㪌àÇÅÒàÃÕ¹¹Ò¹äËÁ

“ก็ซักประมาณ 4-5 เดือน แลวการเรียน ภาษาไดจุดประกายใหเกิดหนังสือเลมลาสุดคือ ผู ห ญิ ง ร า ย...ผู ช ายรั ก เพราะครู ส อนภาษา อังกฤษชื่อแอล เปนผูหญิง เราจะคุยกันแตเรื่อง ความรัก เรื่องแฟน เพราะผูหญิงเวลาเมาทเนี่ย ภาษาไมไดเปนอุปสรรคเลย แลวครูมีวิธีการสอน อยางหนึ่ง คือใหเราพูดในสิ่งที่เรา enjoy ที่จะ พูดคุยแลวสนุก คือถาใหเราคุยเรือ่ งยากๆ หรือ เรือ่ งทีไ่ กลตัว จะทำใหการพูดคุยไมไหลลืน่ คุยกัน แลกเปลี่ยนกันบอยๆ เขา คุณครูก็เลยแนะนำ หนั ง สื อ เล ม นี้ ใ ห แ มร อ า น บอกว า อ า นไม ย าก แลวก็เขาใจงาย สนุก พออานแลวก็เออจริงดวย อานแลวทำใหเราอยากอานภาษาอังกฤษมากขึ้น ก็เลยเปนที่มาของการมาแปลหนังสือเลมนี้ออก มาเปนภาษาไทย”

㪌àÇÅÒ͋ҹ˹ѧÊ×ÍàÅ‹Á¹Õé¹Ò¹äËÁ

“นาน....น นานมาก หลายเดือน กวาจะ กระดืบไปซักบทสองบท แลวชวงที่อานอยูก็ไป ออกรายการวิทยุกรีนเวฟของพี่ฉอด พี่ออย ก็ไป เลาใหเขาฟงวา พี่...แมรมีหนังสือเลมนี้นะ อยาก จะใหผูหญิงไดอานกัน เพราะมันสนุกมาก พี่เขา ก็บอกวา หนู...หนูก็แปลเลยสิคะ เพราะกวาพี่จะ อานจบ พี่ ก็ คิ ด ว า พี่ ค งจะแก ต ายกั น ไปหมด กอ น เราก็ เหรอ...เออๆ ก็ได ความที่เราไมเคย คิดถึงเรื่องการแปลหนังสือ ปรากฏวาทางสำนัก พิ ม พ เ จ า ของลิ ข สิ ท ธิ์ ข องหนั ง สื อ เล ม นี้ เ ขาฟ ง รายการวิทยุนี้อยูดวย เขาก็ติดตอเขามา บอกวา เขามีทีมงานที่แปลไวอยูแลวนะ เขาซื้อลิขสิทธิ์

www.iGetEnglish.comCyber

Eng. พัฒนาภาษาอังกฤษจากเว็บไซต | กองบรรณาธิการ

วันนี้ Cyber Eng. มีเว็บไซตสุดฮิตเว็บใหมลาสุดมาฝากเหลานักทองโลกไซเบอร กันคะ นั่นก็คือ www.twitter.com twitter หรือ ทวิตเตอร (มาจากเสียงนกของฝรั่งที่รอง “ทวีตๆ”) เปนเครือขาย สังคมออนไลนคลายๆ กับ hi5 หรือ facebook แต twitter แตกตางตรงที่อนุญาตใหเรา พิมพบอกความในใจของเราใหโลกรูไดเพียง 140 ตัวอักษรตอการ tweet (การสงความ ความทางทวิตเตอร) 1 ครั้งเทานั้น หา... สงไดแคนี้ แลวมันจะสนุกไหมเนี่ย???

I Get Focus

ลองสัมผัส ง อ  ต  ด ไ  ไม ร ใค ก า จ คำตอบนี้ถาม go tweet! กันเอาเองคะ Let’s

59 |

www.iGetEnglish.com


หลังจากที่สมัครใชงานเรียบรอยแลว ก็เริ่มเลนกันไดเลยคะ สังเกตวาในหนา profile ของเรา จะมีคำที่นาสนใจอยู 2 คำ คือ follower หมายถึง คนที่ติดตามอานเรื่องราวของเราอยู และ following หมายถึง เรากำลังติดตามอานเรื่องราวของใครอยูบาง ซึ่งวิธีการติดตามอานเรื่องราวของ ผูอื่น ก็เพียงแคไปที่หนา twitter ของคนนั้นแลวกดปุม follow จากนั้นเวลาที่เพื่อนของเราคนนั้น โพสตอะไรใน twitter ของเขา เราก็สามารถเห็นไดจากหนา Home ของเรา ในขณะเดียวกัน หากมี คนมากด follow ของเรา คนๆ นั้นก็สามารถอานขอความที่เราโพสตไวใน twitter ของเราไดเชนกัน นอกจากนั้น ผูใช twitter ยังสามารถสงขอความโตตอบกัน แชรภาพ วีดีโอ หรือแปะ link เว็บไซตได ดวย

I Get Focus

จากคุณสมบัติดังกลาว twitter จึงไมไดเปนแคชองทางอัพเดตเรื่องราว ในชีวิตประจำวันระหวางเพื่อนฝูงเทานั้น บางครั้ ง มั น ยั ง ใช เ ป น ช อ งทางในการ โฆษณาประชาสัมพันธสินคาและบริการ ไดดวย แตที่ทำให twitter ฮิตติดลมบน สุดๆ ก็อาจจะเปนเพราะเหลาคนดัง ซึ่ง พากันมา tweet เลาสิ่งที่พวกเขาทำใน แตละวันผาน twitter ใหเหลาแฟนๆ ได follow กันอยางใกลชิดนั่นเองคะ

60 |

www.iGetEnglish.com


ถอดรหัส

วัฒนธรรมฝรั่ง รู้จักฝรั่งจากวัฒนธรรม | อารดา กันทะหงษ์

Bless You!

Food for Thought

“ฮัดเช้ย ฮัดเช้ย ฮัดเช้ย อยากรู้จังเลยว่าใครเอ่ยถึงฉัน ถึงได้จามอยู่ ได้ตลอดวัน จนไม่มีเวลาทำงาน ใครบ่นถึงฉันถึงจามฮัดเช้ย ฮัดเช้ย” 100 |

www.iGetEnglish.com


101 |

www.iGetEnglish.com

Food for Thought

คนไทยแท้แต่โบราณเชื่อว่า การจามเป็นลางสังหรณ์อย่างหนึ่งที่สามารถบอกบางอย่างกับเรา ได้ เช่น บางคนเชื่อว่าจำนวนครั้งของการจาม บ่งบอกได้ว่ามีคนกำลังคิดถึงเราในทางดีหรือทางร้าย เป็นความเชือ่ สนุกๆ ทีไ่ ม่ได้มคี วามหมายลึกซึง้ พิเศษอะไร ก็เหมือนกับเนือ้ เพลงในหน้า 100 ทีห่ ลาย คน ฟังแล้วคงอยากจะจามตามไปด้วยเท่านั้นเอง (ใครๆ ก็อยากมีคนที่คิดถึงจริงไหม) แต่ทราบไหม คะว่าการจามในความเชื่อของฝรั่งนั้นถือเป็นเรื่องคอขาดบาดตายทีเดียว มันไม่เกี่ยวกับเรื่องไข้หวัด เจเนอเรชั่นใหม่ที่กำลังรับงานโชว์ตัวไปทั่วโลกตอนนี้หรอกค่ะ (ถึงจะมีส่วนอยู่บ้างก็เถอะ) เรื่องความ ลี้ลับของการจามนั้นถูกเล่าขานสืบต่อมานับพันๆ ปีแล้ว แถมยังเกี่ยวเนื่องกับคำอวยพรยอดฮิตที่ติดหู เราคนไทยเป็นอย่างดี นั่นก็คือ “Bless you!” หรือ “God bless you!” (แปลเป็นไทยว่า “ขอพระเจ้า ช่วยคุ้มครอง” หรือ “ขอพระเจ้าอวยพร”) อีกด้วย “Bless you!” ไม่ใช่เพียงคำอวยพรทีส่ งวนไว้สำหรับกิจกรรมในโบสถ์ของชาวคริสต์เท่านัน้ แต่ รวมถึงการใช้เพื่ออวยพรกันและกันเมื่อมีใครคนใดคนหนึ่งจามขึ้นมาด้วย หลายคนคงพอคุน้ หู (หรือ เคยใช้) คำว่า “Bless you!” กันมาบ้างแล้ว แต่เคยสงสัยกันไหมคะ ว่ามันมาเกี่ยวกับการจามได้ยังไง และแค่จามฮัดเช้ยเท่านั้นถึงกับต้องให้ “พระเจ้าช่วยคุ้มครอง” กันเลยเชียวหรือ สาเหตุแรกสืบเนื่องมาจากความเชื่อตามหลักวิทยาศาสตร์และสุขภาพค่ะ ขณะที่เราจามนั้น หัวใจจะหยุดเต้นไปชั่วขณะ การจามแต่ละครั้งจะประกอบด้วยการทำงานร่วมกันของกล้ามเนื้อหลาย ส่วน รวมไปถึงกล้ามเนื้อหน้าอกและกล้ามเนื้อกะบังลม แล้วแรงลมที่ถูกปล่อยออกมานั้นก็มีความเร็ว โดยประมาณถึง 150 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง หรือมากกว่า เพราะวิ่งฉิวกันขนาดนี้ เมื่อมีใครจามขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นพ่อ แม่ พี่ น้อง เพื่อนพ้อง หรือคนแปลกหน้า ฝรั่งเขาจึงกล่าวคำอวยพรว่า “Bless you!” ด้วยความเชื่อว่า พระเจ้าจะช่วยคุ้มภัยให้หัวใจน้อยๆ ที่หยุดเต้นไปนั้น กลับเข้าสูส่ เต็ป “นอนสต็อป (non-stop)” เต้นตุบๆ ตลอดเวลาได้อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม หากว่าด้วยหลักทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ที่เขาได้ศึกษาเพิ่มเติมแล้ว จะพบว่า แม้หัวใจเราจะหยุดเต้นจริงขณะที่จาม แต่ก็เป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆ เท่านั้น ขณะที่เราสูดลมหายใจ เอาอากาศเข้าไปก่อนจาม ความดันในร่างกายจะเพิ่มสูงขึ้นและกลับลดระดับลงอีกครั้งเมื่อเราจาม ออกมา ส่ ง ผลให้ การไหลเวีย นของเลือ ดที่ม าหล่ อเลี้ ย งหั วใจเปลี่ ย นแปลงกะทั นหั น รวมไปถึ ง เปลี่ยนแปลงจังหวะการเต้นของหัวใจด้วย แต่ถึงกระนั้น คลื่นไฟฟ้าหัวใจก็ยังสามารถคงอยู่ในภาวะ ปกติ จึงไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายอะไร และแน่นอนว่า จริงๆ แล้วโอกาสที่คนจะเสียชีวิตเนื่องจาก การจามนั้นมีน้อยมาก


All

about Business ครบเครื่องเรื่องธุรกิจ | TimNeverOld

Answering telephone calls Answering incoming calls is vital for the first impression to your customers. These are some of the most common telephone phrases used when answering a business call. You should learn and keep practicing them until you are comfortable using them. การรับโทรศัพท์คอื ด่านแรกทีส่ ำคัญในการสร้างความประทับใจให้ลกู ค้า สำนวนทีใ่ ช้บอ่ ยๆ มีอยู่ไม่มาก ลองฝึกพูดกับตัวเองจนคล่อง แล้วนำไปใช้ในการสื่อสารประจำวัน จะช่วยให้ภาษา อังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจของคุณ... เนียนเหมือนเจ้าของภาษามาเอง Answering the phone ลองฝึกพูดตามตัวอย่างประโยคต่อไปนี้ และสังเกตโครงสร้างภาษา

Sample 1: “Good morning, I Get English Co., Ltd.* How can I help you?” “ÊÇัÊดÕ¤Ãับ/¤‹Ð บÃÔÉั· äÍàกçµÍÔ§ÅÔª ¨Óกัด ¤Ãับ/¤‹Ð ÂÔ¹ดÕÃับ㪌¤Ãับ/¤‹Ð”

Sample 2: “I Get English Co., Ltd.* Sawasdee ka. This is Lek speaking. How may I help you?” “บÃÔÉั· äÍàกçµÍÔ§ÅÔª ¨Óกัด ÊÇัÊดÕ¤‹Ð ดÔ©ั¹àÅçกÃับÊÒ ÂÔ¹ดÕÃับ㪌¤‹Ð”

*Co., Ltd. ยอมาจาก Company Limited อานวา คัมพะนี ลิมิเท็ด 55 |

www.iGetEnglish.com

Shall we talk?

รับโทรศัพทสรางความประทับใจ


ทั้ง 2 ประโยคพูดไม่เหมือนกัน นั่นหมายถึง การตอบรับสั้นๆ ง่ายๆ สามารถพูดได้หลายรูป แบบเลยทีเดียว แต่ถ้าเราสังเกตดีๆ จะเห็นว่ามีโครงสร้างหลักเหมือนกันอยู่ 3 ประการ คือ 1) greet the caller กล่าวทักทาย/สวัสดี 2) say who you are แจ้งชื่อตนเอง หรือชื่อบริษัท/หน่วยงาน และ 3) offer to help the caller เสนอความช่วยเหลือ

Greet the caller

Shall we talk?

คือการกล่าวทักทายด้วยประโยคพื้นฐาน ได้แก่ Good morning/afternoon. หรือจะใช้ภาษาไทยคำว่า “สวัสดี” ก็ยังได้ แต่ไม่ควรขึ้นต้นด้วยภาษาพูด เช่น “Hello./Hi.” แม้จะฟงดูเป็นกันเองกับลูกค้า แต่เพื่อการ บริการที่เป็นเลิศ สร้างความประทับใจ เราต้องสุภาพ ไว้ก่อน

Say who you are คือการแจ้งว่าผูร้ บั สายเป็นใครนัน่ เอง เราสามารถ เลือกบอกได้ดังนี้ หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อบริษัท ชื่อแผนก หรือชื่อตนเอง การบอกชื่อบริษัทและชื่อแผนกไม่ต้องมีโครงสร้างประโยคนำหน้า สามารถบอกชื่อได้เลย เช่น I Get English Co., Ltd., Financial department, etc. และสามารถพูดก่อนหรือหลังคำทักทายก็ได้ เช่น “Good morning, I Get English Co., Ltd.” หรือ “I Get English Co., Ltd., good afternoon.” การบอกหมายเลขโทรศัพท์ต้องมีโครงสร้างประโยคนำว่า “This is …” และสามารถพูดก่อนหรือหลังคำทักทายก็ได้ เช่น “Good morning. This is 0-2294-8777.” หรือ “This is 0-22948777, good afternoon.” สำหรับการบอกชื่อตนเองนั้น พยายามให้มีคำว่า speaking อยู่ด้วยเสมอ จะเป็นประโยคหรือไม่เป็นก็ได้ เช่น “This is Lek speaking.” หรือ “Lek speaking.” 56 |

www.iGetEnglish.com


English with Confidence by Wall Street Institute | janephob@wallstreet.in.th

Wanna Gonna Gotta Ain’t… คำง่ายๆ ที่ใช้ไม่ง่าย สวัสดีคณุ ผูอ้ า่ น I Get English ทุกคนเลยนะครับ กลับมาเจอกันเช่นเคย กับคอลัมน์ Speak English with Confidence ที่จะช่วยให้คุณพูดภาษา อังกฤษอย่างมั่นใจขึ้น สนับสนุนโดยโรงเรียนสอนภาษาวอลล์สตรีทครับ การกร่อนของภาษานั้นถือเป็นเรื่องที่ไม่แปลกนัก เพราะทุกภาษา ย่อมต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาษาอยู่ตลอดเวลา อย่างในภาษาไทย ทีเ่ ราอาจจะเคยเรียนสมัยมัธยมว่า คำว่า “มะม่วง” ที่จริงแล้วแผลงมาจาก คำว่า “หมากม่วง” ซึ่งเมื่อถูกพูดเร็วๆ ขึ้นจึงเพี้ยนกลายมาเป็นมะม่วงใน ปัจจุบัน และภาษาอังกฤษเองนั้นก็มีกลุ่มของคำศัพท์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลง ในลักษณะที่คล้ายกันนี้เช่นกัน ซึ่งคำส่วนใหญ่ก็เป็นที่รู้จัก และน่าจะพอคุ้น หูคุ้นตาคนไทยกันอยู่บ้าง แต่หลายๆ คำที่ดูง่ายเหลือเกินเหล่านี้ กลับมีรูป แบบการใช้ที่แตกต่างกันไป ซึ่งเราจะต้องศึกษาให้ดี เพื่อที่จะได้นำไปใช้ให้ ถูกต้องครับ ฉบับนี้ ผมจะขอยกมาให้ได้ศึกษากันสัก 4 คำ แล้วกันนะครับ ถ้า พร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับ 43 |

www.iGetEnglish.com

Shall we talk?

Speak


“WANNA”

Wanna เป็นคำที่แผลงมาจากกริยา “want to” ที่หมายความว่า ต้องการจะทำอะไรสักอย่าง คำแรกนี้ยังใช้ไม่ยากเท่าไหร่ครับ สามารถใช้เป็นกริยาตามหลังประธานได้เลย แต่เราต้องไม่ลืม นะครับ ว่า wanna นั้นก็คือ want to อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นหลัง wanna ไม่จำเป็นต้องใช้ to ตาม หลังอีกแล้วครับ ลองดูจากตัวอย่างด้านล่างนี้นะครับ Shall we talk?

ประธาน + want to + กริยา

ประธาน + wanna + กริยา

I want to go home. I wanna go home. I wanna to go home.

ฉันต้องการจะกลับบ้าน ฉันต้องการจะกลับบ้าน (ผิด เพราะไม่ต้องมี to หลัง wanna)

ในกรณีที่ประธานเป็นเอกพจน์บุรุษที่ 3 (he, she, it) กริยาโดยปกติแล้วต้องเติม s แต่ถ้าเป็น wanna เราก็สามารถใช้ได้ง่ายๆ เลย โดยไม่ต้องเปลี่ยนรูปครับ... He wants to be an engineer. เขาต้องการจะเป็นวิศวกร He wanna be an engineer. เขาต้องการจะเป็นวิศวกร แต่เราไม่สามารถใช้ wanna ตามด้วย คำนาม เพื่อให้มีความหมายว่าต้องการสิ่งของ เหมือนอย่างกริยา want ทั่วไปได้นะครับ ใน กรณีนี้ต้องใช้ want เฉยๆ เท่านั้น I want a new computer. ฉันต้องการคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ I wanna new computer. (ผิด เพราะ wanna ตามด้วยคำนามไม่ได้)

44 |

www.iGetEnglish.com


»Õ·Õè 3

¤Ó¶ÒÁΌ¾Ñ¹¸Ø á·Œ Get English I

! ! ! ! e e p o o h W I Get English

¤ÃºÃͺ 3 ¢ÇºáŌǤ‹ÒÒÒÒ... ã¹âÍ¡ÒʹÕé ¾Ç¡àÃÒ·ÕÁ§Ò¹ I Get English ¢Í¢Íº¤Ø³ÊÓËÃѺ·Ø¡¡ÓÅѧ㨠¤ÓµÔ-ªÁ ¤Óá¹Ð¹Ó áÅСÒÃʹѺʹع¨Ò¡¤Ø³¼ÙŒÍ‹Ò¹µÅÍ´ 3 »‚·Õ輋ҹÁÒ àÃÒÊÑÞÞÒNjҨеÑé§ã¨·Ó§Ò¹´Õæ ÍÍ¡ÁÒ ãˌ䴌͋ҹ¡Ñ¹µ‹Íä» áÅÐã¹âÍ¡ÒÊáË‹§¤ÇÒÁÊآઋ¹¹Õé ¾Ç¡àÃÒ¡çä´ŒàµÃÕÂÁ¤Ó¶ÒÁÊØ´ÂʹΌ¾Ñ¹¸Ø á·Œ äÇŒãËŒ¹Ñ¡Í‹Ò¹¢Í§àÃÒ䴌ËÇÁʹء¡Ñ¹àª‹¹à¤Â¤‹Ð

106 |

www.iGetEnglish.com

ผูโชคดี 12 ทาน จะไดรับรางวัลตอไปนี้ รางวัลที่ 1 iPod Shuffle ขนาด 2 GB จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 2 Gift Voucher จาก Quick&Easy และถุงผาลดโลกรอน จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 3 เสื้อยืด I Get English จำนวน 10 รางวัล


ไวยากรณ

อังกฤษ เรื่องกลวยๆ เขาใจไวยากรณอยางงายๆ | Antienook

ÃÇÁÎԵᡠ§ »Ãиҹ ਌һ˜ÞËҡѺ

µÍ¹·Õè 1

Subject-Verb Agreement ¨ÍÁ»†Ç¹

I Get Tutor

กลับมาแลวคา...กับคอลัมนสุดฮิต (ในอดีต) ที่หลายคนยังคิดถึง ไวยากรณอังกฤษเรื่องกลวยๆ เรากลับมาเพื่อใหคุณผูอานปอกเปลือกไวยากรณที่ ดูเหมือนยากใหกลายเปนเรื่อง “กลวยๆ” อีกครั้ง ตามคำเรียกรองคะ เริ่มกันดวยหัวขอที่ดูเหมือนไมนาจะมีอะไร เลย แตก็เปนปญหาคาใจชาว I Get จนตองไถถาม กั น มามากมาย หั ว ข อ ที่ ว า ก็ คื อ Subject-Verb Agreement นั่นเองคะ เปนที่รูกันดีวา เวลาจะเขียนประโยคแตละที เราตองทำใหรูปกริยา “สอดคลอง” (agree) กับ ประธาน ถาประธานอยูในรูปเอกพจน เชน A cat ก็จะตองผันรูปกริยาใหเปนเอกพจน เชน v. to be ก็เปน is ถาเปนกริยาทั่วๆ ไปก็เติม s A cat is under the table. A cat comes here every day.

20 |

www.iGetEnglish.com


และแนนอน ถาหากประธานอยูในรูปพหูพจน ก็จะตองผันรูป กริยาใหเปนพหูพจน (นัน่ คือ ถาเปนกริยาทัว่ ๆ ไปในรูปปจจุบนั กาล ก็ไมตองเปลี่ยนหรือใสอะไรเลยนั่นเอง) Cats are cute. Cats eat rats.

อยางไรก็ตาม ปญหามันเกิดก็เพราะวา บางครั้งประธานก็ยึกยักเลนตัว ไมแสดงออก มาใหชัดๆ วาจะมาเดี่ยวหรือมาเปน package กันแน ซ้ำรายประธานบางตัวยังอุตสาหลวงตา หลอกใหคิดวามาเดี่ยว แตที่จริงมาหลายตัว หรือ ภายนอกดูเหมือนมาหลายตัว แตที่จริงมาเดี่ยว เฮอ ชักยุงแลวสิคะ ลองไปดูตัวอยางเปนกลุมๆ กันดี กวา วาเจาประธานเจาปญหาที่มักจะหลอกลอใหเราพูดผิด เขียนผิด ทำขอสอบผิด มีอะไรบาง

ประธานกลุมนี้เปนแกง Indefinite Pronoun ประกอบดวยพี่ๆ เหลานี้คะ everyone (ทุกคน)

everything (ทุกสิ่ง)

everybody (ทุกคน)

anything (สิ่งใดก็ได, สิ่งใดก็ตาม)

anyone (คนใดก็ได, คนใดก็ตาม)

something (บางสิ่ง)

someone (บางคน)

nothing (ไมมีสักสิ่ง)

no one (ไมมีสักคน)

each (แตละ)

nobody (ไมมีสักคน) ใชเพื่อพูดถึงคนหรือสิ่งของแบบเหมาๆ ลอยๆ ไมเจาะจง ทั้งในรูปบอกเลาและปฏิเสธ 21 |

www.iGetEnglish.com

I Get Tutor

1. »Ãиҹ¤ÅØÁà¤Ã×Í äÁ‹áÊ´§µÑÇãËŒªÑ´à¨¹


Sing

from Soul เกงอังกฤษจากเพลง | joyfrommars

บูมเมอแรง NO MORE TEAR

ใจมันจำเธอไมจางหางกันไปไมนาน นอนละเมอมันทุกวันก็ใจมันตองการจะเจอ ฉันจึงตองวนกลับมา หมุนมาใหเจอกับเธอ ตามมาตื๊อกันจนเจอ มาจนกวาเธอจะใหใจ ก็เพราะวาตัวฉันเปนอยางบูมเมอแรง ขวางไปยิ่งแรงยิ่งกลับมาเร็ว ฉันเปนอยางบูมเมอแรง ขวางไปทุกแหงก็มาที่เดิม เธอเปนคนขวางไปอยางเยื่อใยไมมี ยังวนเวียนมาทุกทีคอยจะคลุกคลีตลอด ถึงเธอนั้นคอยผลักไส ถึงตัวฉันเองจะไป แตไปไหนไมเคยไกล ใจมันก็ลอยมาหาเธอ

Food for Thought

10 |

www.iGetEnglish.com


Boomerang

Vocabulary sleeptalk (v) dangle around (v) coldly (adv)

นอนละเมอ ตามตื๊อ ตามจีบ ติดสอยห้อยตาม อย่างไร้อารมณ์ความรู้สึก 11 |

www.iGetEnglish.com

Food for Thought

My heart reminds me of you although we’ve been apart for just a while Everyday I sleeptalk about you as I really want to see you So I return, coming back to you, and will be dangling around until you give me your heart Because I’m just like a boomerang The harder you throw it the faster it will come back I’m like a boomerang swerving back to its starting place You are the one who threw me coldly But it always turns back, circling around you Although you push me away, Although I go away, I’ll never be too far away My heart flies back to you