นิตยสาร I Get English เล่ม 23

Page 1
Interview

เรื่อง : วาริณฑร มาเปยม | ภาพ : จุติภัทร เจริญพร

Mario หรื อ Nickname สัน้ ๆที่ เขามักใช้แทนตัวเองว่า “โอ้ ” เป็ น

ดาราหนุ่ ม วั ย 20 แจ้ ง เกิ ด จาก ภาพยนตร์ เ รื่ อ ง“รักแห่งสยาม” ตามมาด้วยภาพยนตร์ “ฝัน หวาน อาย จูบ” และล่ า สุ ด ผู้ ก ำกั บ มื อ ฉมั ง ต้ อ ม-ยุ ท ธเลิ ศ สิปปภาค เลื อ กโอ้ ม า ร่ ว มงานในหนั ง โหด มั น ฮา อย่ า ง “บุปผาราตรี 3.1” ประกบสาวฮอต พลอย-ไลลา บุญยศักดิ์ จนเป็นที่ฮือฮา ทั้งหนังและนักแสดงนำ 27 |

www.iGetEnglish.com

I Get Focus

Maurer


ทว่า วันนี้เราขอพักเรื่องงานเรื่องข่าวของโอ้ ชวนเขามาพูดคุยถึงสาระชีวิตและ การใช้ภาษาอังกฤษ อันเป็นประโยชน์ตอ่ ผูอ้ า่ น I Get English ไม่นอ้ ยทีเดียว “โอ้เป็นลูกครึ่งไทย-เยอรมันครับ คุณพ่อเป็นเยอรมัน ส่วนคุณแม่เป็นคนไทยเชื้อสายจีน โอ้เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเซนต์ดอมินิก สายศิลป-คำนวณ ปัจจุบันเรียนคณะ มนุษยศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน ม.รามคำแหง ครับผม” โอ้ใช้ 2 ภาษามาตั้งแต่เด็กเลยหรือเปล่า “ครับ...โอ้ใช้ 2 ภาษามาตั้งแต่เด็ก ถ้าคุยกับคุณพ่อ โอ้จะคุยเป็นภาษาอังกฤษครับ คุยกับ คุณแม่เป็นภาษาไทย ถ้าถามว่าสับสนไหม โอ้ว่าไม่นะครับ เพราะว่าคุยมาตั้งแต่เด็กๆ แล้วชิน กับทั้ง 2 ภาษา” ให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษมากน้อยแค่ ไหน “โดยส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบวิชาภาษาอังกฤษครับ เพราะว่าเป็นวิชาที่ไม่ยาก ถ้าตั้งใจเรียนนะ ยิ่งถ้าได้ดู หนั ง ฝรั่ ง จะยิ่ ง ชอบภาษาอั ง กฤษไปเองเลย และถ้ า เรา อยากรู้วัฒนธรรมของเขา นั่นจะยิ่งทำให้เราอยากศึกษา ภาษาของเขามากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยครับ”

I Get Focus

ที่ว่าไม่ยากเพราะโอ้เป็นลูกครึ่งหรือเปล่า “จะว่าไปแล้วก็คงมีสว่ นด้วยครับ เพราะคุณพ่อก็พูด ภาษาอังกฤษกับโอ้มาตั้งแต่เด็กๆ แล้ว ท่านพูดทุกวัน ความจริงถ้าคุณพ่อพูดภาษาเยอรมันกับโอ้ตั้งแต่ เด็ ก โอ้ ก็ น่ า จะ get แต่ คุ ณ พ่ อ บอกว่ า ภาษา เยอรมันน่ะวันหนึง่ ก็จะตายไป หมายความว่า เป็นภาษาที่ไม่สำคัญเท่ากับภาษาอังกฤษที่ คนใช้กันทั่วโลกน่ะครับ คุณพ่อบอกว่า ภาษาเยอรมันนั้นยากอยู่แล้วด้วย และ ภาษาของพ่ อ เป็ น ภาษาเหนื อ ของ เยอรมัน ยิ่งยากเข้าไปอีก ท่านก็เลย ไม่พูดเยอรมันกับโอ้เลย แต่ท่านจะ ใช้ภาษาเยอรมันเฉพาะตอนที่ต้อง ติดต่อธุรกิจเท่านั้น เพราะอย่างนี้ โอ้ ก็ เ ลยได้ ม าเฉพาะภาษา อังกฤษน่ะครับ”

28 |

www.iGetEnglish.comEnglish

in Real Life ภาษาอังกฤษในชีวิตการทำงาน |auntie-go-lucky

Air Hostess & Ground Hostess

ÍҪվ㹽˜¹ ÊÓËÃѺÊÒÇæ I Get Focus

English in Real Life ฉบับนี้ พาคุณมารูจักอาชีพในฝนของหญิงสาว หลายๆ คน ซึ่งก็คือ Air Hostess และ Ground Hostess โดยไกดสาวที่ จะมาทำหนาที่พ าทั วรอาชีพ ดั งกล าวก็คือ คุณแปน ป นใจ จิป ภพ ซึ่ งเคยผ าน ประสบการณทั้งการเปน Air Hostess และ Ground Hostess แมปจจุบัน คุณแปนจะเบนเข็มมาทำงานเกี่ยวกับการสอนและพัฒนาสมองใหเด็กๆ เพื่อเติมเต็ม ความฝ น ที่ จ ะได เ ป น ครู ส อนเด็ ก แล ว แต ป ระสบการณ ก ารใช ภ าษาอั ง กฤษในการ สัมภาษณงานและทำงานในอาชีพนางฟาที่สาวๆ ตางก็ปรารถนา รวมทั้งพื้นฐานทาง ดานภาษาอังกฤษอันดีเยี่ยม ก็ทำให I Get English พลาดไมไดที่จะนำเรื่องราว ของเธอมาถายทอดใหคุณผูอานไดทราบกันคะ 38 |

www.iGetEnglish.com


พูดถึงตำแหนง Ground Hostess กอนดีกวา ệ¹ : Ground Hostess หรือทีเ่ ราเรียกกันวา “กราวด” เนีย่ มีหนาทีต่ งั้ แตเช็กอิน รับใบจองตัว๋ ออก boarding pass รับตรวจกระเปา ก็คือดูแลกระบวนการตางๆ ตั้งแตผูโดยสารมาเช็กอินกับสาย การบิน แลวอีกทีก็คือตรง gate คอยเช็กวาเครื่องบินมาหรือยัง รับผูโดยสารไดหรือยัง : สมัยที่เปนกราวดไดใชภาษาอังกฤษทำอะไรบาง ệ¹ : ก็ตั้งแตตอนสมัครเลยคะ กอนจะไปสัมภาษณก็ตองไปสอบ TOEIC กอน ตามมาตรฐาน ก็คอื ตอง 550 คะแนนขึน้ ไป ตอนนัน้ แปนได 960 คะแนนจาก 990 คะแนนคะ พอมาถึงตอนสัมภาษณ ก็จะ มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แตจะเปนภาษาอังกฤษซะสวนใหญ เนื้อหาก็แนวๆ วา มี service mind ไหม แกปญหาเฉพาะหนาไดไหม ถาเจอคนมาโวยวายใสจะ react ยังไง พอผานเขามาทำจริงๆ แปนอยู ประจำ Srilankan Airlines ผูโดยสารสวนใหญจะเปนแขก เปนคนชางตอรอง เราก็ตองมีความสามารถที่จะ อธิบายกฎเกณฑและขอบังคับใหเคาฟงไดดวย คือการเปนกราวดเนี่ย ไมใชแครับพาสปอรตมา เช็กอิน แลวยื่นกลับไป แตเราจำเปนตองสื่อสารเกี่ยวกับเงื่อนไขและกระบวนการตางๆ ใหเคาเขาใจไดดวย ดังนั้น ก็เลยตองใชภาษาอังกฤษมาก ในการประสานงานกับทั้งฝายแอร สายการบิน และตัวผูโดยสาร : แลวพอมาเปน Air Hostess ละ เรื่องการสมัครกับการทำงานแตกตางจาก Ground Hostess ยังไงบาง ệ¹ : เปนแอรนี่ process จะเยอะกวามาก การแขงขันสูงกวา คนสมัครเยอะมาก แปนเลือก สมัครที่ JALWAYS คะ การสอบสัมภาษณมีทั้งหมด 3 รอบ รอบแรก ผูสมัครจะเขาไปทีละ 5 คน เคาจะมี หัวขอมาใหเรา discuss กัน เริ่มตั้งแตแนะนำตัวเอง แลวก็ discuss ตามโจทยที่เคาให ซึ่งโจทยที่วา ความจริงมันก็ซ้ำๆ เดิมๆ ถาคนที่สมัครบอยหรือสนใจจริงๆ อาจจะไปเตี๊ยมมาก็ได แตถาเตี๊ยมมาแลว กรรมการเกิดถามตอขึ้นมา ถาเราไมไดภาษาอังกฤษก็จะไมสามารถคิดไดเดี๋ยวนั้นแลวก็ตอบไดเดี๋ยวนั้น สำหรับระดับภาษาอังกฤษที่ใชก็ไมตองถึงกับพูดไดคลองแคลว หรือสำเนียงดีมาก สำเนียงนี่ไมสำคัญเลย จุดสำคัญคือตองพยายามที่จะสื่อสาร บางทีความถูกตองยังไมสำคัญเทากับ ความพยายามเลย คือเราตองแสดงออกถึงความพยายามที่จะ connect กับเคาใหได สำหรับ JALWAYS กรรมการในรอบแรกมีแค 1-2 คน เปนคนญี่ปุนและคนไทย สำหรับรอบที่สอง กรรมการจะมี 5 คน เรา เขาไปคนเดียว แนะนำตัวแลวเคาก็จะให passage มาบทหนึ่งใหเราอาน แลวก็ตอบคำถาม ซึ่งจริงๆ คำตอบมันก็อยูในนั้นแหละ เคาจะวัดวาเราจับใจความไดไหม : แสดงวาทักษะการอานก็สำคัญ ệ¹ : สำคัญเลยละคะ เพราะวาเปนแอรตองรูขอกฎหมายของแตละประเทศที่เราไป ตองจำได ขึ้นใจวาประเทศนี้หามเอาอะไรเขา จำนวนเทาไหร ยังไง คือกฎหมายพวกนี้เราตองศึกษากอนที่จะไปบิน ทุกครั้ง เพราะฉะนั้น ถาเราอานไมรูเรื่อง เราก็ตอบคำถามผูโดยสารไมได หรือวาเราอาจจะพลาดไปทำผิด กฎเคาซะเอง 39 |

www.iGetEnglish.com

I Get Focus

:


รูจักฝรั่งจากวัฒนธรรม | อารดา กันทะหงษ

ชน แอนด

เชียรส

การดื่มฉลองหรือการดื่มอวยพร (toast) นั้ น ดู เหมื อ นว า ชาติ ไหนก็ มี กั น นั ย ว า การดื่ ม (และกิน) มักสื่อถึงความสุขความยินดีของชีวิต ในทุ ก วั ฒ นธรรม ดู อ ย า งคนไทยเราเองก็ เ ก ง เรื่องการหาความสุขสำราญจากการกินดื่มไมแพ ชาติอื่น แตเรื่องวัฒนธรรมการชนแกวกริ๊งๆ ดริ๊งค (drink) แอนด เชียรส (Cheers!) นี่สิคะ ทราบ ไหมว า มั น เริ่ ม มาจากไหน แต ไม ใช บ า นเราแน เพราะไทยแท จ ริ ง ๆ เวลาจะ drink ก็ ย กแก ว กระดกเลย จะชนทำไมใหเสียเวลาเปลาๆ

Food for Thought

ถอดรหัส

วัฒนธรรมฝรั่ง

55 |

www.iGetEnglish.com


Food for Thought

การชนแกวกอนดื่มฉลองนั้น เปนเรื่องสืบ มาจากสุขภาพและความปลอดภัยของผู ดื่ มคะ มาจาก 3 ธรรมเนียมหลักๆ อยางแรกคือการ แสดงถึงความไวเนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน สมัย กอนในแถบยุโรปนั้น เขาซื้อขายยาพิษกันไดงาย อยางกับซื้อขาวสาร การใชยาพิษลอบสังหารศัตรู เปนเรื่องที่พบเห็นกันอยูบอยๆ โดยเฉพาะในหมู เชื้อพระวงศแลว ตองกลัวกันเปนพิเศษ ดังนั้นจึง ตองมีมาตรการรักษาความปลอดภัยใหกษัตริย เมื่อใดที่กษัตริยดื่มสังสรรคกับเหลาอัศวินทั้งหลาย ตองมีการยกแกวของตนเอง (ซึ่งในสมัยนั้นยังเปน แกวไมหรือโลหะ) ชนกับแกวของผองอัศวินใน ราชสำนัก เพื่อใหเครื่องดื่มกระฉอกลนเขาใสแกว ของกันและกัน กอนจะนับหนึ่ง สอง สาม ยกดื่ม กรึ๊บๆ อยางพรอมเพรียง ที่ตองแบงเครื่องดื่มใน แกวของตนใหคนอื่นชิมนั้นไมใชเพราะกลัววาของ ใครจะอรอยกวา แตเพื่อยืนยันวาไมมีการลอบ วางยาพิษซึ่งกันและกันนั่นเอง ธรรมเนียมนี้ยังถูกนำไปใชในการทาดวล ฝมือดวย ในระหวางพักรบ (ครึ่งเวลา) จะมีการ เสิรฟเครื่องดื่มบำรุงขวัญและกำลังกาย นักรบทั้ง 2 ฝายตองชนแกวกันอยางลูกผูชาย เพื่อพิสูจน ว า ต า งฝ า ยไม ไ ด ใ ช ย าพิ ษ เป น ทางลั ด พิ ชิ ต ชั ย แม แ ต ใ นหมู ช นคนสามั ญ ทั่ ว ไปก็ มี อ าการจิ ต หวาดระแวงไมแพกัน เมื่อแขกมาเยือน เจาบาน จะเปนฝายรินไวนใหแขกทุกคน แลวแตละคนก็จะ รินไวนในแกวตัวเองคนละนิดละหนอยกลับคืนไป ที่แกวของเจาบาน แบบวาไมตองชนใหกระฉอก แลว รินกลับคืนใหเห็นจะๆ กันไปเลย จากนั้นก็ หนึ่ง สอง สาม ยกกรึ๊บพรอมๆ กัน ถึงจะรวม สมานฉันทสามัคคีกันได และตอมาธรรมเนียม เหล า นี้ ก็ ค อ ยๆ ถู ก หลงลื ม ไปกั บ กาลเวลา อานุภาพการชนแกวหรือเทเครื่องดื่มในแกวจึงลด

56 |

ความรุนแรงลง เหลือแคการกระทบแกวกันพอ เปนพิธี ธรรมเนียมที่สองคือการใชเสียงขมขวัญ ความชั่วราย ยอนเวลากลับไปเมื่อหลายพันปกอน (อี ก แล ว ) สมั ย ที่ ม นุ ษ ย ยั ง มี ค วามผู ก พั น และ ศรัทธาในโชคลางกันอยางเหนียวแนน โดยเฉพาะ ในอังกฤษนั้น เขาเชื่อวาที่ไหนมีงานเลี้ยงสังสรรค ที่นั่นจะมีบรรดาผีๆ มารวมแจมดวยเสมอ ฟงดู นากลัวพิลึก แลวบรรดาภูตผีก็เขาใจจับจองพื้นที่ สิ ง สู กั น ซะด ว ย นั่ น คื อ ในเหล า และเครื่ อ งดื่ ม มึนเมาทั้งหลาย ดังนั้นจึงเชื่อกันวาในขณะที่เรา แฮปป กั บ การกิ น ดื่ ม นั้ น บรรดาภู ต ผี ขี้ เ มาที่ สิงสถิตยอยูในเหลาจะตามติดเขาไปในรางกาย ดวย ซึ่งจะวาไปความเชื่อนี้ก็มีเหตุผลใหนาเชื่ออยู ไมนอย ก็นักดื่มบางคนนั้น เมื่อเหลาเขาปาก บุคลิกก็เปลี่ ยน จากหนามือเปนหลังเทา เกิด เฮี้ยนราวกับโดนเสกกระบือทั้งตัวเขาทอง เมื่อ มองดูแลวจึงไมตางอะไรจากภูตผีปศาจราย (แถม บางรายรายจนผีตองหาทางหนีกลับออกมาแทบ ไมทัน) ดวยเหตุนี้การชนแกวจึงเปนเคล็ดการใช เสียงดัง เนื่องจากเสียงชนแกวมักดังคลายเสียง กระดิ่งหรือระฆังโบสถ นอกจากจะฟงแลวอุนใจ ยังชวยขับไลใหเหลาปศาจตกใจหนีกระเจิงไปเสีย กอนดวย ธรรมเนียมที่สามจากทฤษฎีสัมผัสทั้งหา ของมนุษย ใชแลวคะ สัมผัสที่วาก็คือ รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส กลุมผูนิยมสุนทรียศาสตร แหงการดื่ม โดยเฉพาะการดื่มไวน กลาวไววาการ จะละเลียดไวนใหดื่มด่ำไดอารมณและอรรถรส จริงๆ นั้น ตองประกอบดวยกลิ่นหอมออนๆ ของ ไวนชั้นดี สีสวยสดในแกวแทนรูปสัมผัส รสชาติที่ เกิ ด จากการบ ม มานานต อ งสร า งความอิ่ ม เอม สัมผัสของไวนที่ปลายลิ้นตองนุมละมุน และเสียง

www.iGetEnglish.com


Speak

English with Confidence by Wall Street Institute | janephob@wallstreet.in.th

e c n e id f n o C h it w g Presentin างมั่นใจ ย อ ษ ฤ ก ง ั อ า ษ า ภ น า ง  ต น ซ พรีเ

Shall we talk?

สวัสดีคุณผูอาน I Get English ทุกคนครับ เวลาเราพูดเรื่องการนำเสนอผลงาน ผมเชื่อวาหลายๆ คนคงจะรูสึกรอนๆ หนาวๆ ขึ้นมาเลยใชไหมครับ เพราะไมเพียงแตเราจะตองเตรียมเนื้อหาที่จะนำเสนอ เทานั้น แตเรายังตองเตรียมใจใหพรอมที่จะกาวออกไป ยืนหนากลุมคนหมูมากที่มาฟงเรา โชคดีหนอยก็อาจจะเปนการนำเสนอภายในหองประชุมเล็กๆ มีผูฟงแค ไมกี่คน แตบางครั้งเราก็อาจจะตองนำเสนอผลงานในหองประชุมขนาดใหญ มีผูฟงเปนรอยหรือเปนพันคน แถมถาเกิดจะตองนำเสนอผลงานเปนภาษาอังกฤษอีกดวยเนี่ย ก็อาจจะทำใหบางคนถึงกับเสียหลักเลย ทีเดียว Speak English with Confidence by Wall Street Institute ฉบับนี้ เราจึงมาพรอมกับเทคนิคงายๆ ในการนำเสนอผลงาน (presentation) เปนภาษาอังกฤษครับ คำถามแรกที่ผมอยากจะถามคุณผูอานก็คือ อะไรที่เปนสิ่งสำคัญที่สุดในการนำเสนอผลงานครับ? คำตอบก็คือ Good Preparation หรือการเตรียมตัวที่ดีนั่นเองครับ ในการเตรียมตัวนี้เราตองตอบ ตัวเองใหไดวาเรากำลังจะนำเสนออะไร (What) นำเสนอใหใคร (Who) นำเสนอที่ไหน (Where) นำเสนอ เมื่อไรและนานแคไหน (When and How Long) นำเสนออยางไร (How) และนำเสนอเพื่ออะไร (Why) ขอสุดทายนี้ดูจะเปนสวนที่สำคัญที่สุด การกำหนดวัตถุประสงคจะชวยสรางแนวทางที่แนนอนใหกับการ นำเสนอของเราเปนอยางดี หากเราสามารถตอบโจทยเหลานี้ได ก็จะชวยใหเรามีความพรอม และสราง ความชัดเจนในการนำเสนอผลงานของเราใหดีขึ้นไดครับ 46 |

www.iGetEnglish.com


overhead projector slide projector video projector projection screen whiteboard markers/marker pens

เครื่องฉายแผนใส เครื่องฉายภาพนิ่งจากฟลมขนาด 35 มม. เครื่องฉายภาพเคลื่อนไหว ฉากสำหรับฉายภาพ กระดานสำหรับเขียนแบบลบออกได ปากกาเขียนกระดาน (ไมใช magic pen หรือปากกาเมจิกนะ) ปากกาเขียนกระดานชนิดลบไมออก แปรงลบกระดาน กระดานฟลิปชารต (กระดานมีขาตั้งพรอมกระดาษ สามารถพลิก หนาเพื่อเขียนเพิ่มได) คอมพิวเตอรชนิดพกพาได

permanent markers duster flip chart notebook (computer) หรือ laptop (computer) cable speakers handouts

สายตอคอมพิวเตอรเขา projector หรือโทรทัศน ลำโพง เอกสารสำหรับแจก (คนไทยนิยมเรียกวาชีท แตภาษาอังกฤษไมใช sheet นะครับ)

นอกจากอุปกรณแลว เรายังมีตัวชวยในการนำเสนอขอมูล จำพวกกราฟชนิดตางๆ ซึ่งจะทำใหการ นำเสนอผลงานดูนาสนใจและงายขึ้นดวย โดยกราฟชนิดตางๆ ที่นาสนใจและควรรูจักเอาไว มีดังนี้ครับ Bar chart Line chart Pie chart Radar chart Tree chart Flowchart Organizational chart

กราฟแทง กราฟเสน แผนภาพวงกลม แผนภาพใยแมงมุม แผนภาพตนไม แผนภาพแสดงขั้นตอนการทำงาน แผนภาพแสดงตำแหนงการทำงานภายในองคกร 47 |

www.iGetEnglish.com

Shall we talk?

หลังจากที่เราไดกำหนดที่มาที่ไปของการนำเสนอผลงานของเราเสร็จไปแลว ทีนี้เรามารูจักอุปกรณที่ สามารถนำมาใชประกอบการนำเสนอผลงาน พรอมทั้งชื่อภาษาอังกฤษของมันกันบางครับ