นิตยสาร I Get English เล่ม 21

Page 1
Interview

เรื่อง : วาริณฑร มาเปยม | ภาพ : PR GTH

º Ñ ¡ ¡ Ø ¹ Ê “

¡ÒÃàÃÕ¹ÌÙ

¾à·àÅÍÃì è

¾ÍÅÅ‹Ò à·àÅÍà àÃÔèÁ¼Å§Ò¹ªÔé¹ááã¹Ç§¡Òúѹà·Ô§´ŒÇ MV ¢Í§ à¨ÍÒà -ÇÍ áÅÐ â´‹§´Ñ§ÊØ´¢ÑéÇã¹ÀҾ¹μà àÃ×èͧ “à«ç¡« ⿹ ¤Å×è¹àË§Ò ÊÒÇ¢ŒÒ§ºŒÒ¹” ËÅѧ¨Ò¡¹Ñé¹àÃÒ¡çä´ŒàËç¹ ¾ÍÅÅ‹Òã¹ÍÕ¡ËÅÒ¡ËÅÒ¼ŧҹ ·Ñé§ÀҾ¹μà ÅФà â¦É³ÒÊÔ¹¤ŒÒ¹Ò¹Òª¹Ô´ ÃÇÁ件֧§Ò¹ ÍÕàÇŒ¹· (event) ·ÕèÁÕäÁ‹¢Ò´ ¤Ô´´ÙÊÔÇ‹Òà¸ÍÎÍμ¢¹Ò´ä˹ μŒÍ§ºÍ¡Ç‹ÒàÃÒ⪤´Õ·ÕèÁÕâÍ¡ÒÊä´Œ¾Ù´¤Ø¡Ѻ´ÒÃÒÊÒǤÔǷͧ¤¹¹Õé àÃÔèÁμŒ¹º·Ê¹·¹Ò ¾ÍÅÅ‹Ò¡çÍÍ¡μÑÇÇ‹ÒËÅѧ¨ºäÎʤÙŨҡÍÍÊàμÃàÅÕÂÁÒ¡çÅØ·ӧҹ¨¹μÔ´ÅÁ ¨Ö§ÂѧäÁ‹ä´ŒàÃÕ¹μ‹Í ÃдѺÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ·Õèä˹ áμ‹à·‹Ò·Õèä´Œ¤Ø¡ѹ áÁŒà¸Í¨ÐäÁ‹ä´Œ¹Ñè§ã¹ËŒÍ§ÊÕèàËÅÕèÂÁ¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑ áË‹§ã´ à¾×èͤnjÒ㺻ÃÔÞÞÒÁÒ»ÃдѺªÕÇÔμ áμ‹μÅÍ´àÊŒ¹·Ò§¢Í§à¸Í ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒà¡Ô´¢Öé¹·Ø¡ ÇÔ¹Ò·Õ äÁ‹àÇŒ¹áÁŒáμ‹ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ «Öè§à»š¹ÀÒÉÒáá·Õèà¸Í㪌䴌Í‹ҧ¤Å‹Í§á¤Å‹Ç ¡çÂѧÁÕÊÔ觷Õè ¹‹Òʹã¨ãËŒà¸Íä´ŒàÃÕ¹ÃÙŒáÅФŒ¹ËÒÍÂÙ‹àÊÁÍ 27 |

www.iGetEnglish.com

I Get Focus

” ÍÅÅ Ò


·Ø¡Çѹ¹Õé㪌ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ㹪ÕÇÔμ»ÃШÓÇѹ໚¹Ê‹Ç¹ãËÞ‹ ËÃ×Íà»Å‹Ò¤Ð

“ใชทุกวันเลย ทุกอยางเลย ทั้งสง message ทั้ง คุยเปนภาษาอังกฤษคะ” à¾×è͹ËÇÁ§Ò¹ã¹áǴǧä˹·Õè㪌ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ´ŒÇÂàÂÍÐ ·ÕèÊØ´ áǴǧà´Ô¹áºº â¦É³Ò ËÃ×ÍÅФà ¤×Í㪌ÀÒÉÒ Íѧ¡ÄɡѺà¾×è͹¡ÅØ‹Áä˹ÁÒ¡·ÕèÊØ´

“เพื่อนกลุมในชีวิตธรรมดานี่แหละคะ เพราะ เพื่อนพอลลาทุกคนพูดภาษาอังกฤษหมดเลย แตเมื่อไหร ที่ เ ราทำงาน เราจะพู ด ภาษาไทย อย า งถ า ไปเที่ ย ว เมืองนอก 3 อาทิตย กลับมานี่ โห...วันแรกนะอยาให ถายละครเลย...มันจะพูดไมรูเรื่องนะคะ ก็เอาเปนวาชีวิต ประจำวันเราใชภาษาอังกฤษมากกวา แตตอนทำงานเรา จะใชภาษาไทย” áÅŒ ÇÁÕâ Í¡ÒÊä´Œ Ê Í¹ÀÒÉÒÍÑ §¡ÄÉ¡Ñ º¤¹·ÕèàÃÒ¾º»Ð à¨ÍÐà¨Í㹪ÕÇÔμ¡Ò÷ӧҹºŒÒ§äËÁ

สำหรับพอลลาภาษาไทยเปนอะไรที่คอนขาง คุน ถึงเราจะไมคลองมากนัก คือเราพูดไดตั้งแตเด็ก แตก็ไมไดชัดมาก พอลลาเปนลูกครึ่งไทย-อังกฤษ แมมาคลอดพอลลาทีเ่ มืองไทยแลวก็ไปอยูอ อสเตรเลีย เลย เพราะคุณพอคุณแมมีบานอยูที่นั่น พอลลามา พูดภาษาไทยไดชัดชวงที่อยูเมืองไทย แลวรูสึกวาวัน นี้ (วันที่ I Get English สัมภาษณ) พอลลาพูดชัด มากเลย (หัวเราะ) อืม...แลวแตวันนะคะ สวนเรื่อง อานเขียนภาษาไทย มาเริ่มเรียนตอนอายุ 13-14 เอง เพิง่ มาเริม่ แกะ แลวแกะเองดวย เพราะพอลลาเคยเรียน ภาษาไทยทีเ่ มืองไทยตอนอนุบาลมัง้ คะ ไมถงึ 6 เดือน หรอก แตเรายังพอจำไดประมาณ 10 ตัวอักษร เชน ก ไก เปนตัวแบบนี้นะ สมมุติเราหยิบประโยคนีม้ า เราก็จะเขียนตัว g อยูข า งบนตัว ก แลวก็แกะคำไป หรือตัว อ อาง เราจะรูเพราะมีอยูในชือ่ พอลลา เราก็ จะหาตัว อ แลวเขียนตัว o กำกับไวขางบน จนแกะ คำไปไดเรื่อยๆ”

I Get Focus

“ก็บางทีนะ อยางเมื่อกี้นั่งอยูกับพี่บ็อบบี้ (หนึ่งใน เพื่อนนักแสดงซิทคอม (sitcom) เรื่อง เนื้อคูประตูถัดไป) ҡѺNjÒÀÒÉÒÍѧ¡Äɢͧ¾ÍÅÅ‹Òª‹Ç support อานหนังสือกัน นูน นี่ นั่น พี่บ็อบก็อาน แลวพี่บ็อบก็ à·‹ ÀÒÉÒä·Â ถามวาตัว @ ที่ใชในอินเตอรเน็ตนะ มันมาจากคำวา at “Oh, yes! ใช ชวยนะ พอลลาจะคอนขาง หรือ add งงมากเลย ซึ่งก็เปนคำถามที่ดีนะคะ เพราะ คุนกับภาษาไทย คือเราจะไมเหมือนฝรั่งที่เริ่มเรียน เสียงจะคลายกันแตสะกดไมเหมือนกัน และความหมาย ภาษาไทยใหมเลย เพราะเราคุยภาษาไทยกับคุณแม ก็ไมเหมือนกัน เราก็อธิบายเขาไป แลวแตคำถาม แตเรา ก็เลยชวยได แตก็ใชเวลานานนิดนึงนะคะ เปนความ ไมไดไปนัง่ สอนกันเปนเรือ่ งเปนราว ก็มสี อนบาง คือพอลลา พยายามของเราดวยแหละ พอลลาเปนคนที่ชอบ ยินดีที่จะชวย ถาชวยได” เรือ่ งภาษาอยูแลวไง สนุกดี แลวอยากจะบอกวา คน ·ÃÒºÁÒÇ‹ Ò ¾ÍÅÅ‹ Ò ËÁÑè ¹ ½ƒ ¡ ÀÒÉÒä·Â´Œ Ç Â ·Ñé § Í‹ Ò ¹ เราเนี่ยถาพยายามทำอะไรแลว ยังไงก็สำเร็จ” à¢Õ¹ ¾Ù´ “คือจริงๆ พอลลาเปนคนที่เรียนรูอะไรเรื่อยๆ มากกวา เหมือนคุยกับใคร ถาเราพูดภาษาไทยทุกวัน ก็เทากับพัฒนาภาษาไทยใหดีขึ้น เราไมไดตั้งใจวาตอง นั่งเรียนอะไรขนาดนั้นหรอก เราเคยเรียนแลว พอไดแลว ตอนนี้ก็หันไปเรียนภาษาอื่นบาง ภาษาแรกของพอลลา คือ ภาษาอังกฤษ ตามมาดวยภาษาไทย ซึ่งภาษาไทยนี่ คุยกับคุณแมอยูแลว จากนั้นก็มาเริ่มเรียนภาษาญี่ปุน แต ก็ยังไมคอยมีเวลาเรียนเลย

28 |

www.iGetEnglish.comติดปาก

ติดใจ จดจำไว พรอมใชไดทันที | อารดา กันทะหงษ

Shall we talk?

What’s up, Doc?

หาหมอในตางแดน An apple a day keeps the doctor away Apple in the morning - Doctor’s warning Roast apple at night - starves the doctor outright Eat an apple going to bed - knock the doctor on the head Three each day, seven days a week - ruddy apple, ruddy cheek (ทานแอปเปลวันละผลหางไกลจากหมอ ไมวาจะทานตอนเชา ทานตอนกลางคืน หรือทานกอนนอน รับรองวาคนทำอาชีพหมอตองพากันอดตาย หงายทองตึง เหมือนโดนน็อคเขาอยางจัง เพียงทานแอปเปลใหไดวันละ 3 ผล อาทิตยละ 7 วัน แกมจะแดงปลั่งเหมือนแอปเปลแนนอน) 86 |

www.iGetEnglish.com


I am not on any medication. ตอนนี้ไมไดใชยา (เพื่อรักษาหรือบำบัด) อะไรอยู I am allergic to Penicillin and Codeine. ฉันแพยาเพนนิซิลินกับโคดีน I am not sure if I am allergic to any medicine or not. ฉันไมแนใจเหมือนกันวาแพยาอะไรหรือเปลา I had my last physical exam two years ago. ฉันเช็กรางกายครั้งสุดทายเมื่อสองปที่แลว I’ve got no history of any illness. ฉันไมมีประวัติเจ็บปวยอะไรมากอน (ตรงนี้เปนอันเขาใจกันโดยทั่วไปวาหมายถึงเจ็บปวยรายแรง) 87 |

www.iGetEnglish.com

Shall we talk?

ไมใชวาแอปเปลเปนของขลังใชกันหมอไดหรอกนะคะ แตแอปเปลนั้นมีสารอาหารมากมายที่ใชกัน โรคภัยไขเจ็บไดรอยแปด แถมยังไดรับการยกยองใหเปนยารักษาและบำรุงหัวใจ ลดความดัน ควบคุม ปริมาณน้ำตาลในเลือด ลดความอยากอาหาร และกระตุนการทำงานของสารปองกันมะเร็งอีกดวย เพราะ อยางนี้โรคภัยจึงไมมากล้ำกราย ฝรั่งเขาถึงไดแตงเปนเพลงกลอมเด็ก แนะใหหาแอปเปลมาทานทุกวัน เพื่อ ใหรางกายแข็งแรงอยูเสมอ ความเจ็บปวยเปนเรื่องสุดวิสัยที่ไมมีใครอยากใหเกิด ในกรณีที่เราลาปวยแลวมานอนซมอยูในบาน ของตัวเองนั้นก็พอทำเนาอยูหรอก แตถานานทีปหนลาพักรอนไปถึงตางประเทศแลว จะมานอนหงอยเปน ไกเหงาในเลาตัวเดียวก็กระไรอยู อุตสาหดนั้ ดนขามทะเลไป ถาไดแคเปลีย่ นวิวในหองนอนเฉยๆ คงไมเวิรค แน มาฝกเซยฮัลโหลกับคุณหมอฝรั่งกันไวแตเนิ่นๆ ดีกวา เผื่อฉุกเฉินเมื่อไหรจะไดงัดออกมาใชไดทันที เมือ่ ตองไปโรงพยาบาล ในกรณีทเี่ รายังมีสติครบสมบูรณดี สิง่ แรกทีจ่ ะตองทำคือ แจงขอมูลเบือ้ งตน ใหกับเจาหนาที่ประจำเคานเตอร คำถามแรกที่จะตองเจอแนๆ คือ “Who is your GP?” อยาเพิ่งทำหนางง นะคะ “GP” ยอมาจาก “General Practitioner” หมายถึง แพทยรักษาโรคทั่วไป ซึ่งเปนแพทยประจำตัว ของแตละคน ฝรั่งเขาตองมีแพทยประจำตัวหรือประจำตระกูลกันทั้งนั้น ไมวาจะอยูในวงการไฮโซหรือไม ก็ตาม แพทยประจำตัวจะเก็บประวัติการเจ็บปวยของคนไข (ในสังกัดตัวเอง) ไว เพื่อใหการรักษาเปนไป อย างตอ เนื่ อ ง ฝรั่ งเขาจึ งไมนิยมเดินเขาคลินิกกันสุมสี่สุมหา ในประเทศแถบยุโรปเขานิ ยมเรี ยกว า “General Practitioner” หรือ “GP” ในขณะที่ประเทศแถบอเมริกาจะเรียกวา “Medical Practitioner” หากเราไมไดเปนพลเมืองที่นั่น และไมมีแพทยประจำตัวแนๆ เจาหนาที่จะใหเรากรอกแบบฟอรมขอ เขารับการรักษาแบบฉุกเฉิน แลวเขาจะสงเราไปใหนางพยาบาลซักประวัติและอาการเจ็บปวยเบื้องตน ซึ่ง มักจะรวมถึงประวัติการใชยา การผาตัด โรคประจำตัว อาการแพยาตางๆ ตัวอยางประโยคที่ผูปวยตองได ใชบอยๆ เชน


Speak

English with Confidence by Wall Street Institute | janephob@wallstreet.in.th

Shall we talk?

คุณผูอานหลายๆ คนคงจะจำกันไดนะครับ วาปที่แลว Speak English with Confidence by Wall Street Institute เคยนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับ Tinglish หรือการใชภาษาองกฤษแบบคนไทยทควรแกไข การใชภาษาอังกฤษแบบคนไทยที่ควรแกไข หลังจากที่หางหายจากเรื่องนี้ไปหลายฉบับ ในเลมนี้ ผมเลยจะขอยกเรื ะขอยกเรื่องนี้ กลับมาคุยกันอีกสักครั้ง วานอกจากตัวอยางที่เราเคยเสนอไปแล ไปแลวนั้น ยังมี Tinglish แบบไหนที่คนไทยมักจะลืมตัวพูดติดปากออกมาอี มาอีกบาง ถาพรอมแลว เรามาเริ่มกันเลยนะครับ ขางลางผมมีประโยคภาษาไทย คภาษาไทย มาให 4 ประโยค ผมจะลองใหคุณผูอานแปลเปนภาษาอังกฤษให ษใหผมสักนิด นะครับ อยาแอบเปดไปดูเฉลยกอนนะ 1. ภาพยนตรเรื่องนี้สนุก 2. ฉันเคยไปนิวยอรก 3. พรุงนี้ฉันมีสอบ ฉันตื่นเตนจัง 4. ทอมโดดเรียนเมื่อวานนี้ ทีนี้เรามาไลดูกันวา คำตอบของคุณผูอานจะแอบมีความเป ามเปน “Tinglish” อยูบางหรือเปลานะครับ 46 |

www.iGetEnglish.com


สำหรับขอที่ 1 ผมเชื่อวาคงจะมี คุ ณ ผู อ า นหลายคนเลื อ กตอบว า “This movie is funny.” ซึ่งจริงๆ แลวในเชิง ความหมายก็เปนไปไดนะครับ แตยังไม ถูกตองซะทีเดียว เพราะคำวา funny จะ มีความหมายวา “ตลก” หรือสิ่งที่ทำให เราหัวรองอหาย ขำกลิ้งกันไปเลยทีเดียว แต ถ า เราจะบอกว า สิ่ ง นั้ น “สนุ ก ” คื อ ทำใหเราพอใจและมีความสุข เราควรจะ ใใชแควา fun ก็พอครับ เพราะจริงๆ แลว หนังที่เราดูสนุกนี้อาจจะไมใชหนังตลก แตกท็ ำใหเราสนุกไดครับ ดูตวั อยางสักนิด นะครับ >> The class yesterday was fun. ชั่วโมงเรียนเมื่อวานสนุก (เนนวาเรียนวิชานี้แลวพอใจ มีความสุข) >> The class yesterday was funny. ชั่วโมงเรียนเมื่อวานตลก (เนนวาเรียนวิชานี้แลวทำใหหัวเราะ) แถมทายอีกสักนิด ถาเราอยากจะใช 2 คำนีใ้ นการเปรียบเทียบวาสิง่ หนึง่ สนุกหรือตลกกวาอีกสิง่ หนึง่ (ขั้นกวา หรือ comparative) จะใชตางกันแบบนี้ครับ >> English is more fun than math. ภาษาอังกฤษสนุกกวาคณิตศาสตร >> This movie is funnier than the one we saw last week. ภาพยนตรเรื่องนี้ตลกกวาอีกเรื่องที่เราดูอาทิตยกอน ก็คือถาเราจะบอกวา “สนุกกวา” ใหใช more fun (ไมใช funner นะครับ) แตถาเราจะบอกวา “ตลกกวา” ใหใชวา funnier ครับ 47 |

www.iGetEnglish.com

Shall we talk?

วาดวย “สนุก” กับ “Funny”


เขียง

ลับมีด ทบทวนภาษาอังกฤษจากแบบทดสอบ | ดุจเดือน

Question Words ฉบับนี้เขียงลับมีดเตรียมแบบทดสอบเรื่อง Question Words มาใหคุณไดลองทดสอบกัน เปนแบบ ทดสอบงายๆ ที่ใชเวลาทำเพียงไมนาน หลังจากทำเสร็จแลวสามารถตรวจคำตอบไดที่ Answer Key ดานหลังเชนเคย ถาพรอมแลวก็ลงมือเลยคะ จงเลือก Question Words ที่เหมาะสมที่สุด

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

When How

Where Who

A: _________are you doing? B: I’m listening to the radio. A: _________ long does it take to drive to Pattaya? B: It takes about three hours. Good morning, sir. _________ can I help you? A: _________ do you live? B: I live in Bangkok. A: Do you know that Susan is getting engaged? B: Really. _________ is her fiancé? A: I don’t know. I only know that he is her childhood friend. A: Long time no see. _________ are your studies going? B: They are fun, but they take all my time. I have been very busy lately. A: _________ old is your daughter? B: She is five years old. 101 |

www.iGetEnglish.com

I Get Tutor

What Why


How to speak like a Farang | James Slatcher

Making Plan after

Graduation วางแผนหลั ง เรี ย นจบ

Hi and welcome back to Chat with Jim! In the last issue we looked at phrases we can use when ‘checking in’ to a hotel. In this issue I want to show you a typical conversation people might have at the end of the university semester.

Part 1

I’m going to look for a job. “เราวางแผนวาจะหางาน”

Stuart: Wanlaya: Stuart: Wanlaya: Stuart: Wanlaya:

Yes! The semester is over. I know. It’s hard to believe we’ve finally finished university. So, what are your plans for the future? I’m going to look for a job. Uh huh. Do you want to work in Bangkok? Yes, I’d like to. 15 |

www.iGetEnglish.com

Shall we talk?

Chat

with Jim


Jim’s Note

Shall we talk?

In part 1 notice how Stuart asks “So, what คำถามของสจวตที่วา “So, what are your are your plans for the future?”. This question plans for the future?” หมายความวา means what do you plan to do next? i.e. now “เธอจะทำอะไรตอไป” (หลังจากเรียนจบ you have finished university. Other ways we can มหาวิ ท ยาลั ย แล ว ) โดยข อ a.-c. คื อ ask include; คำถามที่มีความใกลเคียงกัน สามารถใช a. What are you going to do next year? แทนกันได b. What are you planning to do after graduation? c. So, what’s next? Editor’s Note 1. สำนวน “It’s hard to believe” ใหความหมายทำนองวา “ไมอยาก จะเชื่อเลย” “ไมนาเชื่อเลย” ใชพูดถึงสถานการณที่ดูเหมือนเปนไปไมได หรือถึงแมวาจะเปนความจริงทั่วๆ ไป (เชน การจบการศึกษา) แตหาก ใจของผูพูดรูสึกวามันยากเกินจะเชื่อ ก็สามารถใชไดเชนเดียวกัน 2. ใหสังเกตรูป Tense ในประโยค “I’m going to look for a job.” ประโยคนี้ใช Future Simple Tense ในรูป to be going to เพื่อบงบอก ถึงแผนการ ซึ่งตางจาก will ที่แสดงถึงสิ่งที่ผูพูดตัดสินใจวาจะทำ ณ ขณะที่พูด โดยไมไดวางแผนมากอน

Part 2

I’d like to go to graduate school. hool. “เราอยากจะเรียนตอ”

Wanlaya: Stuart: Wanlaya: Stuart:

So, what’s next for you? I’d like to go to graduate school. Oh, really. Where would you like to go? Well, I was thinking of ABAC. If I do the MScc International Business course, I can study thee second semester in England.

16 |

www.iGetEnglish.com


trip to the world ทองโลกไปกับ I Get English | ณัฐวรรธน Let’s read & write!

A

The Republic of Malta is an archipelago in Southern Europe. It is situated in the Mediterranean Sea. Malta comprises a wide range of 20 islands but the inhibited ones are Malta (the name represents both the country and the island), Gozo and Comino only. The capital city is Valletta which is in the eastern part of the Malta Island. The official languages are Maltese and English. This archipelago is tiny. The area is just around 316 square kilometres while the population is over 400,000. Thus, Malta is amongst ten most densely countries in the world. สาธารณรัฐมอลตาเปนประเทศหมูเกาะทางตอนใตของทวีปยุโรป ตั้งอยูในทะเล เมดิเตอรเรเนียน มอลตาประกอบไปดวยหมูเกาะนอยใหญกวา 20 เกาะ แตเกาะที่มี ประชากรอาศัยอยูนั้นมีเพียง 3 เกาะ คือ มอลตา (เปนทั้งชื่อเกาะและชื่อประเทศ) โกโซ และโคมิโน เมืองหลวงชือ่ วัลเลตตาซึง่ ตัง้ อยูท างตะวันออกของเกาะมอลตา ภาษาราชการ คือภาษามอลตาและภาษาอังกฤษ หมูเกาะแหงนี้มีขนาดเล็กมาก คือมีพื้นที่ราว 316 ตารางกิโลเมตรเทานั้น แตมีประชากรอยูมากกวา 400,000 คน ดวยเหตุนี้ มอลตาจึงเปน ประเทศที่มีประชากรหนาแนนที่สุดติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก 5|

www.iGetEnglish.com


Let’s read & write!

Ggantia Temples

ÇÑ´ Ggantia

An attraction to be recommended is Ggantia Temples. They are located in the city of Xaghra in Gozo Island. These temples were constructed from the megaliths. There are two parts of the temples, which are surrounded by the megalithic wall. Some megaliths are 5 metres in length and almost 50 tonnes in weight. These temples were inscribed on the UNESCO’s World Heritage List in 1980.

สถานที่ ท อ งเที่ ย วที่ จ ะแนะนำก็ คื อ วั ด Ggantia ซึ่งตั้งอยูที่เมือง Xaghra บนเกาะโกโซ วัดแหงนีส้ รางขึน้ จากหินขนาดมหึมา ตัววัดแบงออก เปน 2 สวน โดยมีกำแพงที่ทำจากหินขนาดยักษ โอบลอมอยู หินบางกอนมีความยาวถึง 5 เมตร และหนั ก กว า 50 ตั น วั ด แห ง นี้ ไ ด รั บ การขึ้ น ทะเบียนเปนมรดกโลกของยูเนสโกเมื่อป ค.ศ. 1980

6|

www.iGetEnglish.com


Enconcept

การประลองทักษะภาษาอังกฤษสุดตื่นเตนที่ชาววัยทีนหามพลาด!!

รวมพ�สูจนปรากฎการณการแขงขันภาษาอังกฤษรูปแบบเกมออนไลนที่รวมความมันสและความรูไวอยางอัดแนน สัมผัสการฝกฝนทักษะภาษาอังกฤษผานการเลมเกม พรอมสะสมคะแนนเพ�่อลุนรับรางวัลทุนการศึกษารวมมูลคากวา 300,000 บาท รวมตะลุยเกมดานตางๆ พรอมกันทั่วประเทศไดโดยสมัครทาง www.enconcept.com/emania ตั้งแตวันนี้ถึง 12 สิงหาคม 2553 เทานั้น!!

แนะนำหนังสือดีๆ ของ Enconcept 4 เลม 4 รส งานนี้หนอนหนังสือตัวจร�งไมควรพลาด… ผาลึก ทุกขอสอบในเลมเดียว กับ

AX 22-YEAR ABSOLUTE EXAM KIT

หนังสือรวมขอสอบภาษาอังกฤษเขา มหาว�ทยาลัย 22 พ.ศ. เจาะลึกทุก เทคนิคใหนองๆ นำไปใชเตร�ยมตัว สอบไดจร�ง โดยครูพ�่แนนและทีม ว�ชาการเอ็นคอนเส็ปท

พบการเร�ยนภาษาอังกฤษรูปแบบใหมกับ ทฤษฎีของครูพ�่แนนที่วา พ�ดภาษาอังกฤษ งายเหมือนการรองเพลง แลวรวมพ�สูจน พรอมกันผานหนังสือ

อังกฤษพนกรอบ กับครูพ�่แนน Memolody Book: Sing English

ครูพ�่แนนชวนนองๆ เร�ยนรูภาษาอังกฤษ ผานการผจญภัยของตัวการตูน น.แนน และผองเพ�่อน ใน

ENGLISH ADVENTURE

รายละเอียดเพิ่มเติม

www.enconcept.com Student Center โทร. 02-736-3636

เลม 1 และเลม 2

แลวมารวมผจญภัย ดวยกันนะคะ

ติดตามขาวสารของครูพ�่แนน และเอ็นคอนเส็ปท ไดที่ www.facebook.com/krupnan www.facebook.com/enconcept

pnan-enconcept.hi5.com enconcept.hi5.com

www.twitter.com/krupnan