นิตยสาร I Get English เล่ม 14

Page 1
∫∑ —¡¿“…≥è | ‡√◊ËÕß Bigkikapoo | ¿“æ °“√ÿ≥

‡™å“«—πÀπ÷ßË ·øπÊ ¢ã“«¿“§‡™å“∑“ß™ãÕß 3 ‰¥å¡‚’ Õ°“ ∑” §«“¡√実 °— °—∫ "·∫ߧè-æ™√ ªò≠≠“¬ß§è" ºåªŸ √–°“»¢ã“«πåÕß„À¡ã ¢Õß√“¬°“√ "‡√◊ËÕ߇≈㓇™å“π’È" √“¬°“√¢ã“«∑’Ë¡’‡√μμ‘Èß Ÿß ÿ¥ √“¬°“√Àπ÷ßË „πªò®®ÿ∫π— Õ—π∑’®Ë √‘ߧÿ≥·∫ߧè‡√‘¡Ë μåπ‡¢å“ ã«Ÿ ß°“√ ¢ã“«®“°°“√‡ªöπ ºåŸ¥”‡π‘ π √“¬°“√¢ã“«‡»√…∞°‘®∑“ß ∂“π’ Money Channel ¡“‰¥å °— √–¬–Àπ÷ßË ·≈å« ·μ㇡◊ÕË ‡¢“°å“«‡¢å“¡“ ‡ √‘¡§«“¡‡¢å¡¢åπ„π™ã«ß¢ã“«‡»√…∞°‘®-°“√‡ß‘π„Àå°—∫√“¬°“√ ‡√◊ÕË ß‡≈㓇™å“π’È Àπã¡ÿ ¡“°§«“¡ “¡“√∂«—¬ 28 ªÇºπåŸ ‰’È ¥å°≈“¬‡ªöπ ∑’Ë√埮—°°—π„π«ß°«å“߬‘Ëߢ÷Èπ ·≈–„™å‡«≈“‰¡ãπ“π°Á∑”„Àå·øπÊ √“¬°“√‡∑„®„Àå°—∫‡¢“ ¥å«¬≈’≈“°“√‡≈㓢㓫‡™‘߇»√…∞°‘®·∫∫ ‡¢å“„®ß㓬 ∫«°°—∫§«“¡√姟 «“¡ “¡“√∂ ·≈–Àπå“μ“Õ—πÀ≈ãÕ‡À≈“ ®÷߉¡ãπ“ã ·ª≈°„®‡≈¬∑’„Ë §√Ê μã“ßæ“°—π∂“¡‰∂ãÕ¬“°√凟 √◊ÕË ß√“« ¢ÕßÀπãÿ¡§ππ’È„Àå¡“°¢÷Èπ I Get English ‰¡ãæ≈“¥∑’®Ë –§«å“μ—«Àπã¡ÿ §ππ’¡È “π—ßË §ÿ¬°—∫ §ÿ≥ºåÕŸ “ã π ·≈–‰¥åæ∫«ã“§ÿ≥·∫ߧ衡’ ¡ÿ ¡Õ߇°’¬Ë «°—∫¿“…“Õ—ß°ƒ… ·≈–ª√– ∫°“√≥è°“√„™å¿“…“Õ—ß°ƒ…∑’Ëπã“ π„®‰¡ã·æ儧√



www.iGetEnglish.com

I Get Focus

Interview


⌫  ⌫  ⌫       ⌫              ⌫⌫   ⌫ ⌦ ⌫ ⌫  ⌦    ⌦ ⌫    ⌫  ⌫   ⌫⌫  ⌫⌫  �

 ⌫  ⌫    ⌫  ⌫      ⌫    ⌫       ⌫ ⌫     ⌫  ⌫ ⌦  ⌫  ⌫  ⌫ ⌫  ⌫     ⌫         ⌦ ⌫⌦   �

I Get Focus

⌫ ⌫⌫  ⌦ ⌫  ⌦ ⌫    ⌫          ⌫    �



www.iGetEnglish.comWriting

ΩÉ° ◊ËÕ “√ºã“πμ—«Àπ—ß ◊Õ | Auntienook

Letís read & write!

Right

⌫   ⌫  ⌦⌫ ⌫⌫ ⌫⌫        ⌫ ⌫⌫   

   ⌫            ⌫ ⌫     ⌫⌫  ⌫     ⌫      ⌦   ⌫    

     ⌫⌦ ⌫ ⌫      ⌫        ☺         ⌫  ⌦    ⌫        ⌫  ☺  ⌫    

www.iGetEnglish.com


 ⌫    ⌫  ⌫     ⌦     ⌫       ⌫  ⌦ ⌫        ⌫      ☺           Letís read & write!

⌦     ☺       ☺        ⌦   ⌫  ⌦     ⌫         ⌫⌫      ⌦⌫   ⌫  ⌦⌦    ⌦⌫    ⌫        ☺   ⌦  ⌦ ☺     ☺  ⌦   ⌫                ⌫   ⌫ ⌫  ⌫  ⌫     ⌫ ⌫         ⌫⌦  ⌦    ⌦    ⌦    

www.iGetEnglish.com


Science

Zone √Õ∫√埫‘∑¬“»“ μ√è l «ππ‘μ¬è

Letís read & write!



                                                        



⌫    ⌫ ⌫   ⌫ ⌫  ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫  ⌫



www.iGetEnglish.com


§”

π’È∑ã“π‰¥å·μã„¥¡“

√埮—°∑’Ë¡“¢Õߧ”»—æ∑è | Õ“√¥“ °—π∑–Àß…è

‡∑ª∫“ß„ ∑’Ë„™åμ‘¥‚πãπª–π’Ë¡’Õ¬ãŸμ—ÈßÀ≈“¬¬’ËÀåÕ„π ∑åÕßμ≈“¥ ∑—ßÈ ¢π“¥‡≈Á° °≈“ß „À≠ã „ ã·∑ãπμ—¥æ√åÕ¡„™åß“π À√◊Õ·∫∫∫√‘°“√μ—«‡Õß¡å«π‡¥’ˬ«Ê ´◊ÈÕ·≈嫉ªÀ“∑“ß®‘°·ß–·§–‡°“ °—π‡Õ“‡Õß°Á¡’ ·μã∂ß÷ ‡«≈“‡√’¬°„™å°π— ∑’‰√ „§√Ê °Á‡À¡“√«¡«ã“ " °Õμ‡∑ª" ∑—ßÈ π—πÈ ™◊ÕË °Á∫հլ㷟 ≈嫫㓉¡ã„™ã‡∑ª¢Õߧπ‰∑¬ ·μã ß —¬°—π∫å“߉À¡«ã“ Àπå“μ“ ·∫∫π’È¡’∑’Ë¡“®“°‰Àπ À√◊Õ °Õμ‡∑ª®–‡ªöπ≠“μ‘°—∫ °Õμ‰∫√∑è ‡Õç–... À√◊ի㓺åŸ∑’Ë §‘¥§åπ¡—π¢÷Èπ¡“®–‡ªöπÕ–‰√°—∫À≈ÿ¬ è °çÕμ Õ◊¡... π—πË ‘ À“°„§√μÕ∫«ã“¡“®“°ª√–‡∑» °Õμ·≈π¥è≈–ã °Á ¢Õª√∫¡◊Õ„Àå°∫— §«“¡‡ªöπ§π™ã“ߧ‘¥™ã“ß —߇°μ ·μã¢Õ‚∑…∑’ ß“ππ’¬È ß— ‰¡ã„™ã

I Get Focus

     ⌫          ⌦ ⌫⌫                  ⌫                 ⌫ ⌫ ⌦  

               ⌦               

www.iGetEnglish.com www.iGetEnglish.com




  ⌫     ⌫⌫      ⌫ ⌫         ⌫⌫  ⌫⌫    ⌫⌫ ⌫       ⌦      ⌫ ⌫ ⌫      ⌫    ⌦ ⌦  ⌫ ⌫⌫   ⌫        ⌫ ⌫     ⌫   ⌫ ⌫

www.iGetEnglish.com

I Get Focus

⌦⌫ ⌫   ⌫     ⌫  ⌫   ⌦ ⌦⌫ ⌫ ⌫  ⌫   ⌫ ⌦⌫  ⌫ ⌦     ⌫      ⌦ ⌫ ⌦⌫    ⌫                 ⌫ ⌫  ⌫ ⌦        ⌫                    


Voice

from America ‡√◊ÕË ß‡≈ã“®“°§π‰∑¬„πÕ‡¡√‘°“ | ‰μ√¿æ ÿ«√√≥ ÿ¿“

⌦⌫⌫  ⌫ ⌫  ⌫     ⌫         ⌫ ⌫⌫         

 ⌫  ⌫    ⌦   ⌫ ⌫ ⌦     ⌫   ⌫      ⌦ ⌦  ⌫⌦⌫  ⌫⌫ ⌦    

www.iGetEnglish.com

Food for Thought

⌫ ⌫        ⌫   ⌫           ⌫ 


 ⌫⌫     ⌫   ⌫ ⌫  ⌦⌫   ⌫ ⌫     ⌫ ⌫   ⌫ ⌫  ⌫   ⌦ ⌫⌫         ⌫      ⌫ ⌫ ⌫    ⌦ ⌫    ⌫ ⌫     ⌫   ⌫   ⌫    ⌦ ⌫               ⌫     ⌫        ⌦  ⌦  ⌧       ⌫⌫  ⌫   ⌫ ⌫   ⌫        ⌫        ⌫    ⌫ ⌫      ⌫           ⌫  ⌫   ⌫ ⌫         Food for Thought



www.iGetEnglish.com


查

Õ—ß°ƒ… 3 ‰μ≈è

„™å¿“…“„Àå‡À¡“–°—∫§ãŸ π∑π“ | Benjamin Tankittikorn

                ⌫      

                      ⌫  ⌫   ⌫ 



        ⌫   ⌫ ⌫ 

           

     

  

     

       



     ⌫

                    

          ⌫    ⌫   

  



         ⌫   

           



www.iGetEnglish.com

Shall we talk?

