นิตยสาร I Get English เล่ม 11

Page 1
เรื่อง ภาพ

: BIG-KIKAPOO : RATCHAKORN

“เพลงรักเธอ” ทําใหหลายๆ คนไดรูจักหนุมหลอหนาใส อารมณดี แตปริศนาที่ยงั คาใจใครตอใครหลายคนก็คือ...

oµ -Èa¡´iìÊi·¸iì eǪÊuÀÒ¾Ã

ทําไมนะผูช ายคนนีถ้ ึงไดกลายเปน “Idol” คนใหม ของ วัยรุนไดอยางรวดเร็วและงายดาย และดวยเหตุผล สําคัญฉะนี้ เราจึงรีบสืบเสาะหาขอมูลมาเลาสูกันฟง ทันที แตขอมูลที่พบกลับทําใหเราตองตะลึงยิ่งกวา เมื่อ..... เราบังเอิญไดรูมาวา... ผูชายคนนี้พูดภาษาไทย และภาษาอังกฤษไดอยางคลองแคลวตั้งแตที่เขาเริ่ม จําความได เราบังเอิญไดรมู าวา... ผูชายคนนี้มีจรรยาบรรณใน การใชภาษาอังกฤษฝงอยูในหัวใจมาตลอด แตไม พรรณนาใหใครไดยิน เราบังเอิญไดรูมาวา... ผูชายคนนี้เปนถึงบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง สาขาบริหารธุรกิจ ระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยเอแบค พรอมไดทุน เรียนฟรีในระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยแหงนี้ ยิ่งสืบไปสืบมา เราก็ยิ่งพบวาเรื่องราวของผูชาย คนนี้นาสนใจมากขึ้นทุกที จนเราตองหาโอกาสพบเขา เพื่อนําเรื่องราวและตัวตนที่แทจริงอันนาคนหาของ เขามาฝากกัน 38 |

www.iGetEnglish.com


โตไดเริ่มตนบทสนทนากับเรา ดวยการบอกเลาถึงเสนทางการเรียนรูของเขา ตั้งแตยังเปนเด็ก พรอมดวยรอยยิ้มเล็กๆ ที่มุมปาก สมัยเด็กๆ ผมเรียนประถมทีโ่ รงเรียนกรุงเทพคริสเตียน หลังจากนั้นพอขึ้น ประถมศึกษาปที่ 3 คุณพอก็ใหยายไปเรียนโรงเรียนนานาชาติเอกมัย ก็เขาเรียนใน เกรด 3 เลย สมัยนั้นโรงเรียนนานาชาติก็ยังไมไดรับความนิยมเหมือนกับทุกวันนี้ และผมก็ถามคุณพอวา ทําไมตัวเราเองตองเรียนโรงเรียนนานาชาติดวยละ คุณพอตอบ กลับแบบฉับพลันวา ลูกเชื่อไหม ในอนาคตขางหนาภาษาอังกฤษจะสําคัญมากในเมืองไทยพอเรียน จบมัธยมศึกษาตอนปลายพรอมผลการเรียนที่อยูในระดับดีมาก ผมก็เลยไดรับทุนเขาเรียนตอที่เอแบค ผมเลือกเรียน บริหารธุรกิจระหวางประเทศ เพราะตัวผมเองมีพนื้ ฐานภาษาอังกฤษที่แข็งแรงอยูแ ลว ซึ่งในตอนนั้นผมคิดวาถาเลือก เรียนสาขานี้ เราจะสามารถติดตอสื่อสารในระดับ International ไดอยางสะดวกสบาย โดยเฉพาะโลกในยุคนี้ มัน ถูกยอใหแคบลงและใกลชิดกันมากขึ้น มีทั้งอินเตอรเน็ต ระบบการสื่อสารที่ไรพรมแดน การติดตอสื่อสารตางประเทศ Import-Export งายขึ้นเยอะ ทีนี้ภาษาอังกฤษตัวผมชํานาญอยูแลว มันก็นาที่จะเรียนใหตรงกับที่เราเรียนนานาชาติ มา ก็เลยเลือกเรียนบริหารธุรกิจระหวางประเทศ จนสําเร็จการศึกษาควาเกียรตินิยมเหรียญทองอันดับ 1 แนนอน สามารถควาเกียรตินิยมอันดับ 1 มาครอง เปนใครก็รูสึกภาคภูมิใจสุดๆ แตโตกลับไมคิดเชนนั้น เฉยๆ นะ ในความรูสึกผมก็ไมไดวามันเปนอะไรที่ยิ่งใหญสุดพิเศษ เชื่อไหม ผมไมไดตั้งใจจะเรียนใหได เกียรตินิยมหรอก แตคนภายนอกอาจดูวา โอโห! โตไดเกียรตินิยมเหรียญทองเลยนะ ผมวาเกียรตินิยมเหรียญทอง มันก็ไมไดทําใหชีวิตคนเราประสบความสําเร็จหรอก ผมวาคุณตองออกมาพิสูจนตัวเองในโลกของการทํางานเหมือน คนอื่นๆ ทั่วไป เกียรตินิยมมันก็แคตัวเลขเกรดเฉลี่ยที่ดีกวาคนอื่นเทานั้นเอง ในโลกการทํางานเขาวัดกันที่ผลงาน ไมไดวัดกันที่เกรดเฉลี่ย คาของคนคือผลของงาน คุณตองพิสูจนที่ผลงานและความตั้งใจของตัวคุณเอง และที่ผมร่ํา เรียนทางดานธุรกิจมา ผมก็สามารถนํามาประยุกตใชกับงานที่ทําอยูไดเยอะเหมือนกัน ยิ่งวงการดนตรีมันจะมีอยู 2 ฝง ฝงซายจะเปนฝงทางดานศิลปะ ฝงขวาก็จะเปนดานธุรกิจ ซึ่งเราก็นาจะรูวาคนที่เปนศิลปนกับนักธุรกิจมักจะ คุยกันไมรูเรื่อง แตการที่ผมเรียนทางดานธุรกิจและผมก็เปนศิลปน มันเลยทําใหผมสามารถที่จะ balance ตัวเองอยู ตรงกลางระหวางธุรกิจกับศิลปะ คือผมสามารถผสมผสานใหธุรกิจกับศิลปะมันกลมกลืนกันได ถึงอยางไรการที่คนเราจะประสบความสําเร็จทั้งเรื่องเรียนและสิ่งที่ตัวเองฝนไว การจัดสรรเวลาก็เปน กุญแจไขสูความสําเร็จ เวลาเปนสิ่งที่สําคัญมากๆ คุณตองแบงเวลาใหถูกตอง ทุกคนมี 24 ชั่วโมงเทากัน ถาคุณอยากจะทําอะไร คุณก็ตองจายเวลามากกวาคนอื่นเปนธรรมดา ชีวิตวัยรุนธรรมดาทั่วไปเขามีเรียนแลวก็เลน เพราะฉะนั้นเวลาไป เดินเที่ยว หรือเวลาสนุกเฮฮากับเพื่อนฝูงของผมก็จะถูกลดนอยลงกวาคนอื่นเปนธรรมดา ผมยอมสละเวลาไปเที่ยว กับเพื่อนๆ เพื่อแบงเวลาไปซอมดนตรี เพราะฉะนั้นชีวิตผมจะมีแตคําวาดนตรีและการเรียน ถามวาเสียดายเวลา ชวงนั้นไหม ผมตอบไดเลยวาไมเคยคิดเสียดายเลยสักครั้งเดียว เพราะทุกวันนี้ผมไดสิ่งตอบแทนคุมคาจากความ พยายามอดทนในการฝกฝนนั้น คือการทําความฝนใหเปนจริงในการเปนศิลปนในวันนี้ 39 |

www.iGetEnglish.comหัดอานอังกฤษกับติวเตอรสวนตัว โดย Auntienook

ยินดีตอนรับสูเดือนแหงความรักคะ อานอังกฤษใหเขาใจ ฉบับนี้ ถือเปนตอนสุดทายแลวนะคะ หลังจาก ฝกอานกันมา 1 ปเต็มๆ ทางเราก็หวังวาคอลัมนนี้คงพอจะมีประโยชนในการพัฒนาทักษะของคุณผูอานอยูบาง ไมมากก็นอย หากมีขอผิดพลาดประการใด เราตองขออภัยมา ณ ที่นี้ดวย และเนื่องจากเปนฉบับสุดทายแลว เราจึง สรุปรวมเอา “แนวคิดหลัก” ที่นาจะมีประโยชนตอการฝกทักษะการอาน และถือเปนหัวใจของการนําเสนอใน คอลัมนนี้มาใหผูอานไดอานกันคะ

4 Êi§è ·Õè ¤ÇÃe» ¹ 1. e» ¹Ê¶Ò»¹i¡ (archtcts)

สิ่งที่เนนย้ํากันซ้ําแลวซ้ําเลาในเทคนิคการอานของเราก็คือ การสํารวจ “โครงสราง” (structure) ของประโยคแตละประโยคที่เราตองอาน โดยจะตองดูวา ประโยคนั้นๆ ประกอบดวย ประธาน กริยา และสวนขยายตัวไหนบาง มีหนาที่อะไร ซึ่ง จะวาไปแลว การอานในลักษณะนี้ก็เหมือนกับการเปนสถาปนิกนัน่ เองคะ โดยสถาปนิก นักอานอยางเรา จะตองพยายามสกัดเอาโครงสรางของสถาปตยกรรมแบบตางๆ ออกมา ใหได เพื่อที่จะไดเขาใจวาตึกหลังหนึ่ง (หรือประโยคๆ หนึ่ง) ประกอบสรางมาจากอะไรบาง แลวยังสามารถนําโครงสรางเหลานี้มาประกอบสรางเปนตึกหลังใหมตอไปไดอีกดวย

10 |

www.iGetEnglish.com


2. e» ¹ÈiÅ» ¹ (artsts)

นอกจากเราจะตองมีความรูทางดานโครงสรางเหมือนสถาปนิกแลว อีกสิ่งหนึ่งที่จะ ขาดไมไดก็คือ “จินตนาการ” (imagination) แบบศิลปนคะ ในหลายๆ ครั้ง ประโยคของ เราเต็มไปดวยความคลุมเครือ ยืดเยื้อและซับซอน ซ้ํารายศัพทยังยากอีก การจินตนาการ หาทางเชื่อมโยงโครงสรางและความหมายตางๆ เขาดวยกัน จึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง บอยครั้งที่มันชวยชี้ทางสวางใหกับชีวิตที่กําลังมืดมัว และหาทางไปไมถูก

3. e» ¹ËÁo´Ù (frtun-tllrs)

หลายคนบอกวา “หมอดู คูกับหมอเดา” แตหมอดูอยางเรา ตอง “เดา” อยางมีหลักการ เราตองมีสติและคอยทบทวนอยู เสมอวาตนเองกําลังอานอะไรอยู ขอมูลที่ไดมีแคไหนแลว แลว “ทํานาย” (predict) วาตอไป จะเกิดอะไรขึ้น การทํานายจะถูกหรือผิดนั้นก็ขึ้นอยูกับชั่วโมงบินคะ ถาเริ่มคุนชินกับโครงสราง ประโยคและบมเพาะจินตนาการมาไดในระดับหนึ่ง การ “เดา” ของเราก็มีเปอรเซ็นตที่จะถูกตอง ไดมากยิ่งขึ้น

4. e» ¹¹¡Çi·ÂÒÈÒʵà (scntsts)

หลังจากอานบทความแตละบทจบแลว เราก็ตองมีการบันทึกและ จดจําคําศัพท โครงสราง แลวความรูตางๆ ที่เกิดจากการอานใชไหมละคะ นั่นละคะ เหมือนนักวิทยาศาสตรเลยเชียว หากเปรียบการอานเปนการทดลอง เราคงไดลอง ผิดลองถูกอยูหลายครั้ง (ถาอานวนไปวนมาหลายรอบ) ดังนั้น ผลที่ไดจากการอาน ก็ควรจะตองไดรับการบันทึกไวเหมือนผลการทดลองเชนเดียวกัน

4 Êi§è ·Õè äÁ ¤ÇÃe» ¹ 1. äÁ e» ¹¹¡æ¡ Ç (parrts)

นกแกวเคาพูดเกงคะ ฝกใหพูดอะไรก็พูดอยางนั้น แต จะรูเรื่องไหมวาตัวเองพูดอะไร นี่ก็ไมมีใครสามารถรูได ดังนั้น การที่เราถูกฝกใหทองจํา คําศัพทและความหมายเพียงอยางเดียว แตไมสามารถนํามาประมวลผลเพื่อใชในการอาน (หรือแมกระทั่งเขียน) ไดนั้น เราก็คงไมตางอะไรจากคุณนกแกว กฎสําคัญอยางหนึ่งของ การพัฒนาทักษะดานการอาน นั่นก็คือการหลีกเลี่ยงอาการ “นกแกว” ที่สงเสียงเจื้อยแจว แตไมอาจสงสาร-รับสารอะไรไดอยางเปนเรื่องเปนราว 11 |

www.iGetEnglish.com


เขียนจดหมายอยางมือโปร โดย มนัญยา แสงพันธุ

ฉบับที่แลวเราไดเรียนรูเรื่องของการเขียนจดหมายสมัครงาน แบบที่ 1 A letter stating purpose and enclosing a resume (การเขียนจดหมายสมัครงานชนิดที่มีประวัติยอ (resume) พวงทาย) จดหมายประเภทนี้แบงออกเปน 2 สวน สวนแรกเปนจดหมายแนะนําตัวเอง หรือที่เรียกวา จดหมาย สมัครงาน (covering letter) ซึ่งเราไดเห็นตัวอยางกันไปแลว และสวนที่สองที่เราจะมาเรียนรูกันในฉบับ นี้ก็คือ resume (เร-ซู-เม) คําวา resume นี้มาจากภาษาฝรั่งเศสวา résumé ซึ่งมีความหมายวา summary แปลเปนไทยวา สรุปหรือยอ ซึ่งเปาหมายของ resume คือ การยอประวัติ การเรียนและการทํางานทัง้ หมดของผูสมัครงานใหอยูในรูปแบบที่ กระชับ นาสนใจ นอกจากนี้ยังมีศัพทอีกหลายคําที่ มีความหมายเดียวกันกับ resume เชน คําวา personal data/bio-data/data sheet นิยมใชใน อเมริกา สวนคําวา curriculum vitae นิยมใชในอังกฤษ resume เปนเครื่องมือในการเปดโอกาสที่ดี แกผูสมัครงาน เพราะมันใหรายละเอียดเกี่ยวกับผูสมัคร โดยยอ สามารถทําใหผูอานเขาใจไดภายในเวลารวดเร็ว และยังเปรียบเสมือนใบโฆษณาคุณสมบัติของผูสมัครอีกดวย ลักษณะของ resume ที่ดีควรจัดวางรูปแบบใหอานงาย โดย ความยาวไมเกิน 2 หนากระดาษ A4 ถาเปนนักศึกษาจบใหม ความยาวเพียง 1 หนากระดาษก็เพียงพอแลว 19 |

www.iGetEnglish.com


Resume ที่ดีควรมีสวนประกอบดังนี้

NAME (ชื่อ-นามสกุล/ใชตัวพิมพใหญทั้งหมด) Address, Telephone number and e-mail address (ที่อยู เบอรโทรศัพท และอีเมลที่ติดตอได/ใชตัวพิมพเล็ก) Job Objective : (ตําแหนงงาน/ขอบขายงาน ที่ตองการสมัคร)

Personal Details : (ขอมูลสวนบุคคล)

Date of birth: (วัน เดือน ปเกิด) Age: (อายุ) Religion: (ศาสนา เชน พุทธ (Buddhist)) Height: (สวนสูง ... cm.)

Sex: (เพศ ไดแก หญิง (Female), ชาย (Male)) Nationality: (สัญชาติ เชน ไทย (Thai)) Marital Status: (สถานะ เชน โสด (Single), สมรส (Married)) Weight: (น้ําหนัก … kg.)

Education : (การศึกษา)

199... – 199... (ชื่อปริญญาและสาขาที่เรียนมา ตามดวยชื่อสถาบัน หรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่เคยเรียน โดยเรียงจากระดับสูงสุดลงไป)

Experience : (ประวัติการทํางาน)

199... – 199... (ใสไปใหหมดทั้งงานประจําแบบเต็มเวลา (Full-time jobs) หรืองานนอกเวลา (Part-time jobs) โดยเรียงจากงานลาสุดลงไป ถาเปนนักศึกษาจบใหมที่ยังไมมีประสบการณการทํางาน ก็ใหใสกิจกรรมที่เราเคยทําขณะเรียนมหาวิทยาลัยแทน)

Skills : (ความสามารถพิเศษอื่นๆ ที่เปนประโยชนตอตําแหนงงานนั้นๆ เชน ความสามารถทางดานคอมพิวเตอร ภาษา หรือการใชเครื่องมือในสํานักงาน) References : (ชื่อบุคคลอางอิง 2-3 ทาน พรอมตําแหนง สถานที่ทํางาน และเบอรโทรศัพทที่สามารถ ติดตอได จะเปนนายจางเกาหรืออาจารยก็ได แตตองไมใชญาติหรือเพื่อนสนิท เราอาจจะ ใหรายชือ่ บุคคลอางอิงหลังจากที่ไดรับเลือกใหทํางานแลวก็ได เพื่อใหนายจางสามารถเลือก ไดวาอยากไดบุคคลอางอิงจากที่ใด เชน จากที่ทํางานหรืออาจารยที่สอนเรามา ในกรณีนี้ ในสวนของ Reference อาจระบุวา Provided on request. หรือ Available upon request. ก็ไดความหมายเดียวกันวา จะแจงชื่อและขอมูลของผูอางอิงใหทราบเมื่อตองการ)

20 |

www.iGetEnglish.com


รอบรูวิทยาศาสตร โดย วนนิตย

Have you ever wondered what astronauts eat in the outer space? Many of you may have seen old video clips of floating astronauts eating food in cubes or toothpaste-like containers, which look very futuristic but are not very appetizing. Nowadays, however, you might be surprised to learn that astronaut food looks just as good as a home-cooked meal.

36 |

คุณเคยสงสัยกันบางไหมคะวานักบินอวกาศ เขาทานอะไรกันบางเมื่ออยูนอกโลก หลายๆ คนคง เคยเห็นคลิปวิดีโอสมัยกอน ที่มีนักบินอวกาศลอยอยู ขณะที่ทานอาหารรูปทรงลูกเตา หรืออาหารในหีบหอ ที่ดูคลายหลอดยาสีฟน แมอาหารเหลานี้จะดูเหมือน ล้ํายุคดี แตก็ชางไมนากินเอาซะเลย ปจจุบันนี้คุณ อาจจะแปลกใจที่คนพบวาอาหารนักบินอวกาศนั้น ดู นาอรอยพอๆ กับอาหารที่บานเลยทีเดียว

www.iGetEnglish.com


คอลัมนนี้เปดโอกาสใหเพื่อนๆ ที่มีปญหาคับของใจ หรือมีขอสงสัยเกี่ยวกับภาษา อังกฤษ สามารถสงคําถามเขามาไดทางจดหมายที่ สํานักพิมพเอ็มไอเอส 55, 57 ซอย พระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 และทางอีเมลที่ igetenglish@hotmail.com คําถามของใครนาสนใจและเปนประโยชน เรา จะนําตอบลงในคอลัมน นอกจากจะไดความรูแลว เรายังมีของรางวัลเล็กๆ นอยๆ มอบ ใหเพื่อตอบแทนความพยายามในการใฝหาความรูอีกดวย

ไขขอของใจทุกปญหา

ภาษาอังกฤษ

(อยาลืมเขียนชื่อ-ที่อยูแ ละเบอรโทรฯ ติดตอกลับที่ชัดเจนมาดวยนะคะ)

o´Â ¡§ºÃóҸi¡ÒÃ

ถึงจะชาไปสักหนอยแตก็ขอใหชาว I Get English ทุก คนมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง ใครที่มีความทุกขเรื่องใดๆ ก็ตาม ขอใหจับมันใสถุงแลวโยนทิ้งลง ทะเลไป จากนั้นจงควาความสุขที่ลอยเปน Bubbles อยูรอบๆ ตัวมาเติมเต็มชีวิตใหมีสีสันควบคูไปกับ การพัฒนาศักยภาพตนเองดวยการอาน I Get English เหมือนกับพวกเราที่เขียนคําถามมาดังนี้

คําถามแรก :

Do ไวขางหนาคําถามกรณีใดคะ ยกตัวอยางใหดวยคะ

คําตอบ :

เรานํา v. to do (Do/Does/Did) มาไวขางหนา เพื่อชวยในการสราง ประโยคคําถามที่มีกริยาแทอยูในประโยค โครงสรางประโยคมีดังนี้ Ãٻ溺ºo¡eÅ Ò

ประธาน I We You They He She It

Ãٻ溺¤íÒ¶ÒÁ

กริยาแท V. 1 work..... like….. speak….. have….. works….. likes….. speaks….. has…..

V. to do V. 1 V. 2

V. 2

ประธาน I we you they he she it

Do

worked….. liked….. spoke….. had…..

Did Does

กริยารูปเดิม

work…..? like…..? speak…..? have…..?

¡Òõoº¤íÒ¶ÒÁeÃÒ¡çµoºæººÊaé¹ ä´ ´a§¹Õé Yes,

µoºÃaº I/we/you/they he/she/it

do. does.

No, 77 |

www.iGetEnglish.com

µoº»¯ieʸ I/we/you/they he/she/it

don't. doesn't.


µaÇo ҧ¡ÒÃÊà ҧ»Ã¤¤íÒ¶ÒÁ´Â㪠Do/Dos 1. 2. 3. 4.

Do you have some salt?

Yes, I do. (มี)

(คุณมีเกลือบางหรือเปลา)

No, I don’t. (ไมมี)

Do they speak English?

Yes, they do. (ใช)

(พวกเขาพูดภาษาอังกฤษกันใชไหม)

No, they don’t. (ไมใช)

Does he work hard?

Yes, he does. (ใช)

(เขาทํางานหนักใชไหม)

No, he doesn’t. (ไมใช)

Does your father live in Bangkok?

Yes, he does. (ใช)

(พอของคุณอาศัยอยูที่กรุงเทพฯ ใชไหม)

No, he doesn’t. (ไมใช)

คําถามที่สอง :

have/has วางไวหนาคําถามกรณีไหน ยกตัวอยางใหดว ยคะ เชน คุณทานขาวหรือยัง จะตองแตงเปนประโยคคําถามวาอยางไร รบกวนตอบดวยนะคะ

คําตอบ :

ถาเราพบการใช have/has หนาคําถาม ขอใหรูไวเลยวาประโยคนั้นตองเปนประโยค Present Perfect Tense แนๆ เราใชคําถามประเภทนี้เพื่อถามถึงการกระทําใดๆ ก็ตามในอดีตที่ สงผลมาถึงปจจุบัน เชน การถามวา ทานขาวหรือยัง ก็เปนอีกคําถามหนึ่งที่ใช Tense นี้ ถามได โครงสรางของประโยคมีดังนี้ Ãٻ溺ºo¡eÅ Ò

ประธาน I We You They He She It

have/has have ('ve) have not (haven't) has ('s) has not (hasn't)

Ãٻ溺¤íÒ¶ÒÁ V. 3

have/has Have

eaten….. gone….. lost….. Has

78 |

www.iGetEnglish.com

ประธาน I we you they he she it

V. 3

eaten…..? gone…..? lost…..?


ภาษาอังกฤษงายๆ ที่ ใชไดจริง By Teacher Jerry

วันนี้เรามาลองคุยเรื่องสภาพอากาศกันดีไหมคะ ครูวาเปนอีกหัวขอหนึ่งที่ทําใหเราสามารถนําไปใช เปนหัวขอในการสนทนาไดจริงๆ จะฝกเอาไวคุยกับเพื่อนๆ ชาวตางชาติ หรือเมื่อตัวเราจําเปนตองใชในตางบาน ตางเมืองก็นาจะเปนประโยชนไดไมนอย Dialogue I Somsri: Hello, David. How are you today? David: Hi, Somsri. I’m fine thanks, and you? Somsri: I’m O.K. 1 _? (ถามถึงพยากรณอากาศบายนี้) David: 3 _this afternoon. It’s 2 _; it’s (มันมีเมฆมากและฝนกําลังจะตกบายนี้) Somsri: 4 _? (คุณชอบฤดูฝนไหม) David: No. It’s wet. Pat:

Dialogue II

Helen:

5 _. (ฤดูรอนไมใชฤดูโปรดของฉันเลย เพราะมันมักจะทั้งรอนและแหงแลง) But I love summer. The sky is 6 _. (ทองฟาสวางแจมใส)

Dialogue III Laura: 7 _! (ชางเปนวันที่อากาศดีจริงๆ) Let’s go for a picnic at the park. Manit: _. (มันชางเปนวันที่ดีจริงๆ) Sure. That’s a good idea. It’s a really 8 Nid: Kim: Nid: Kim:

Dialogue IV _? (วันนี้อุณหภูมิเทาไร) What is 9 It’s 32 degrees Celsius. 11 _? That’s 10 _! (นั่นมันรอนมากเลยนะ) (คุณชอบอากาศรอนไหม?) Yes I do. It’s time for going to the beach again! 28 |

www.iGetEnglish.com


Dialogue V (On the phone) Mark: Hello. Julia: Hi, Mark. This is Julia. I’m calling from Bangkok. Mark: Hi, Julia. How are you? 12 _? (อากาศที่นั่นเปนอยางไรบาง) Julia: 14 _. It’s 13 _! (อากาศดีจะ) (อากาศแจมใสดี) 16 _? It’s 15 _. I like it here. (มีแดดแตก็มีลมโชย) (แลวอากาศทางโนนละ) Mark: 18 _ . I can’t go out anywhere. 17 _! It’s (สภาพอากาศที่นี่แยมากเลย) (ทั้งหนาวและฝนตกทุกวัน) Julia: 19 _. (ชางเลวรายจริงๆ) เอาละคะ ถาทําเสร็จแลว ทีนี้ก็เปดไปดูเฉลยหนาถัดไปนะคะ และเชนเคย ไมวาจะเปนภาษาใดๆ มักจะมี ความยืดหยุน (flexibility) ฉะนั้นคําตอบที่ครูไดใหไวเปนเสมือน guideline เทานั้น คุณๆ สามารถนําไปปรับใช ตามแตความเหมาะสมนะคะ และถามีขอสงสัย ครูยินดีนะคะ แวะเขาไปคุยกันไดที่ Teacherjerry@hotmail.com กอนจากกันไป ครูมีประโยคทีใ่ ชบอยในการถามสภาพอากาศมาฝาก ลองเลือกใชใหเหมาะกับสถานการณนะคะ อยาลืมรักษาสุขภาพกันดวย แลวพบกันใหมคะ Take care and see you soon. Bye for now. 0 How’s the weather today? (วันนี้อากาศเปนอยางไร) 0 How’s the weather there? = What’s it like out there? (อากาศที่นั่นเปนอยางไร---ในกรณีนี้คู สนทนาไมไดอยูที่เดียวกัน) 0 What’s the temperature? (อุณหภูมิเทาไร) ในตางประเทศนิยมใช ฟาเรนไฮต เปนหนวยในการ บอกอุณหภูมิ เมื่อนํามาเทียบกับเซลเซียสแบบที่บานเราใช 32oF จะมีคาเทากับ 0oC It’s thirty-two degrees Fahrenheit. = It’s zero degree Celsius. (อุณหภูมิสูง 32 องศาฟาเรนไฮต = อุณหภูมิสูง 0 องศาเซลเซียส) ถาเราพูดกับชาวตางชาติใน เมืองไทย จะใชเปน degree Celsius ก็ได แตถาอยูที่ตางประเทศเราควรจะแปลงคาเปน degree Fahrenheit กอนนะคะ 0 The weather is nice today. = It’s a fine day. (วันนี้อากาศดี) 0 What a beautiful day! (วันนี้มันชางสดใสจริงๆ เลย) 0 It’s hot and sunny. (อากาศรอนและมีแดดแรง) 0 The sun is shining. (มีแดดออก) 0 It looks like to rain. (ดูเหมือนฝนจะตก) 0 That’s really cold!= It’s very cold. (อากาศหนาวมาก) 29 |

www.iGetEnglish.com

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.