นิตยสาร I Get English เล่ม 41

Page 1

ISSUE #

41

เจาะเทคนิคการทำขอสอบ

TOEFL iBT การรองเรียนเร�องสินคา

เปนภาษาอังกฤษ

หนไู มเ กง ภาษา

แตก ลา พดู

ทำไมหอมใหญทำใหเรารองไหได

พี่นุย English Breakfast

” น ้ ั ส  ห ใ ำ จ ง  อ ต ว ไ  ห ใ ำ จ ี ด  ห “จำใ แนะเทคนิค

www.igetenglish.com

โอากรามะบตอย ี๋

Why do onions make us cry?

1 1 1 1 0 1


Editorial Team เจ้าของ :: ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส ที่ปรึกษา :: รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ บรรณาธิการบริหาร :: ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ บรรณาธิการ :: สุธิดา วิมุตติโกศล ผู้ช่วยบรรณาธิการ :: ดุจเดือน กลั่นคูวัด ประสานงานกองบรรณาธิการ :: วันศิริ ทองใบ กองบรรณาธิการ :: อิสรีย์ แจ่มข�ำ วิกันดา พินทุวชิราภรณ์ | วีริยา แผ่นสุวรรณ ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล | อารดา กันทะหงษ์ วนนิตย์ วิมุตติสุข | กฤตยา พบลาภ ภานุพันธ์ รอดศรีนาค | ศิริพร วิจิตรธรรมรส พรวรินทร์ กายพันธุ์เลิศ ศิลปกรรม :: ภรณีย์ สนองผัน | อัจฉรา ทับทิมงาม จิราวัฒน์ นพประไพ | ณัฎฐา ชวนางกูร พิสูจน์อักษร :: บุษกร กู้หลี | วารีรัตน์ แตงภู่ ประไพ ภูงามเชิง | ชนาภัทร พรายมี การตลาด :: ชลพิชา ครืน้ จิต | วราลี สิทธิจนิ ดาวงศ์ ประชาสัมพันธ์ :: มยุรี ศรีมังคละ แยกสี :: MIS พิมพ์ที่ :: พิมพ์ดี ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา :: เสริม พูนพนิช จัดจ�ำหน่ายโดย :: บริษัท เวิลด์ ออฟ ดิสทริบิวชั่น จ�ำกัด ส�ำนักงานนิตยสาร :: ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ :: 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร :: 0-2294-8787 ติดต่อโฆษณา :: PS Add One Co., Ltd. ศิริวัลย์ สงวนประสิทธิ์ :: โทร. 08-1815-3107 สิริมา ประเสริฐ :: โทร 08-1625-4449 อรทัย เจริญผล :: โทร. 08-1171-7925 วุฒิพร พละทรัพย์ :: โทร. 08-1904-1423

Editor’s Talk สวัสดีคุณผู้อ่าน I Get English ทุกท่านค่ะ

ช่วงนี้คงไม่มีอะไรน่าวิตกกังวลและเป็นที่สนใจของทุกคนมากเท่ากับ เหตุอทุ กภัยทีเ่ กิดขึน้ กับพีน่ อ้ งชาวไทยหลายจังหวัด ทีมงาน I Get English ก็อยู่ในสภาพเดียวกัน คือมีทั้งผู้ที่ประสบเหตุด้วยตนเอง และผู้ที่เฝ้ามอง ความเดือดร้อนของผู้คนหลายล้านหลังคาเรือนด้วยความเป็นห่วงและ พยายามช่วยเหลือเท่าทีพ่ อจะช่วยได้ ใครทีก่ ำ� ลังเผชิญหน้ากับความสูญเสีย ก็ขอให้อย่าเพิ่งท้อแท้นะคะ ทางเราขอเป็นก�ำลังใจให้ทุกๆ คน - While there’s life, there’s hope. (Cicero 106-43 BC) ค่ะ คนดังประจ�ำฉบับนี้ คือ คุณโก๊ะตี๋ อารามบอย นักแสดงตลกและ พิธีกรชื่อดังที่คุณๆ คุ้นหน้าคุ้นตากันดี แม้โก๊ะตี๋จะไม่ได้รับการศึกษาใน รั้วมหาวิทยาลัยตามแบบแผนและความนิยมของสังคม แต่ประสบการณ์ การท�ำงานและความส�ำเร็จที่เขาได้รับ ก็เป็นสิ่งที่การันตีอย่างดีว่าเขา น่าจะมีโอกาสได้ “เรียนรู้” อะไรมากมายนอกห้องเรียน อย่างที่นักเรียน นักศึกษาภาคบังคับไม่เคยได้สัมผัส I Get English จึงคิดว่าโก๊ะตี๋น่าจะ เป็นแรงบันดาลใจอย่างดีให้แก่คุณผู้อ่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ ความกล้าในการฝึกใช้ภาษาอังกฤษ ซึง่ เขาเห็นว่ามีความจ�ำเป็นอย่างมาก ทั้งต่อการท�ำงานและการด�ำรงชีวิต

อีกสิง่ ทีเ่ ราภูมใิ จน�ำเสนอ ก็คอื 2 คอลัมน์ใหม่ถอดด้าม ทีค่ ณุ ผูอ้ า่ นจะต้อง ถูกอกถูกใจกันแน่ๆ เริ่มจาก Better English with iFAST ซึ่ง ดร.วาทิน เฉลิมด�ำริชัย จากสถาบันสอนภาษา iFAST จะมาน�ำเสนอเคล็ดลับและ ข้อมูลที่จ�ำเป็นเกี่ยวกับการเตรียมสอบภาษาอังกฤษ โดยฉบับนี้ว่าด้วย การเตรียมตัวสอบ Speaking ในข้อสอบ TOEFL (ข้อสอบส�ำหรับสมัครเรียน ต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา) โดยเฉพาะ ใครก�ำลังเตรียมสอบหรืออยาก พัฒนาทักษะการพูด พลิกไปได้เลยค่ะ ที่หน้า 92 อีกคอลัมน์ที่น่าสนใจ ไม่แพ้กนั มีชอื่ คอลัมน์เก๋ๆ ว่า “ศัพท์ (น่า) สน” โดยคุณครูหนุย่ วรวุฒิ ซึง่ ได้ คัดสรรเอาค�ำศัพท์งา่ ยๆ ในชีวติ ประจ�ำวัน มาแตกหน่อต่อยอด ศัพท์-ส�ำนวน ที่คุณอาจไม่เคยรู้จักมาก่อน (ทั้งที่ก็เป็นเรื่องธรรมดาๆ ในชีวิตนี่แหละ) ทีมงาน I Get English ต้องการฟังความคิดเห็น แล้วคุณจะพบว่า การเรียนรู้ค�ำศัพท์ใหม่ๆ เป็นเรื่องสนุกกว่าที่คิดค่ะ ของผู้อ่าน ท่านสามารถส่งความเห็น ติ-ชม ได้ที่

iGetEnglish@hotmail.com

สุดท้าย ส�ำหรับคอ Facebook ทั้งหลาย อย่าลืมแวะไปเยี่ยมเยียน page ของ I Get English กันบ้างนะคะ ชอบ-ไม่ชอบอะไร อยากจะ แนะน�ำคอลัมน์อะไรใหม่ๆ หรือติดขัดในการใช้ภาษาอังกฤษส่วนใดเป็น พิเศษ ก็ไปบอกกล่าวกันได้ค่ะ

พบกันใหม่วันที่ 16 ธันวาคม ขอให้ทุกคนสู้ๆ ค่ะ

บรรณาธิการ


ISSUE#41

CONTENTS

Let’s read & write!

สนุกกับการอ่านและเขียน

10 A Trip to the World : Jiu Zhai Gou: A Dreamland in the Real World จิ่วไจ้โกว แดนในฝันที่สัมผัสได้จริง

21 Famous People :

Abraham Lincoln: Keep Walking อับราฮัม ลินคอล์น: อย่าหยุด ก้าวต่อไป 27 Science Zone : Why do onions make us cry? ท�ำไมหอมใหญ่จึงท�ำให้เราร้องไห้ได้ 37 Reading Guide : Of Mice and Men 80 Right Writing : ประโยคแสดงความชื่นชม

Shall we talk?

เสริมทักษะ ฟัง-พูด

30 ศัพท์ (น่า) สน : Nose 85 ติดปากติดใจ : การร้องเรียนเรื่องสินค้า

เป็นภาษาอังกฤษ 96 ฝรั่งพูดคนไทยงง : The world is your oyster. 102 East Meets West : ประโยคภาษาจีนและ ภาษาอังกฤษ “การถามวันเกิด”

I GET Tutor

เตรียมสอบ พัฒนาความรู้พื้นฐาน

62 Vocab Booster : compromise 77 Teacher’s Corner : จ�ำให้ดี จ�ำให้ไว ต้องจ�ำให้สั้น 92 Better English with IFAST : เทคนิค การท�ำข้อสอบ TOEFL iBT 98 คลังค�ำ : “แนะน�ำ” 100 Word Power : Prefix “sub-”

สารบัญ

Food for Thought อาหารสมอง

6 กลอนพาไป : I Know Why The Caged Bird Sings 18 Sing from Soul : Busy - Olly Murs 46 ถอดรหัสวัฒนธรรมฝรั่ง : ผ้าคลุมหน้าเจ้าสาว 54 Inspirations : The Fence 57 iDiary : ไอไดอารี ตอน “Fly Me to the Moon... สู้ๆ สู่ฝัน (ตอนจบ)

64 Moving Movie : รวมมิตร Harry Potter

I GET Focus จับตาเรื่องเด่น

33 Cooking for Fun : บัวลอยไข่หวาน 36 หนังสือแนะน�ำ : แนะน�ำหนังสือออกใหม่จากส�ำนักพิมพ์ 38 Interview : อยากก้าวข้ามขีดจ�ำกัดทางภาษา

ต้องกล้าๆ แบบ “โก๊ะตี๋ อารามบอย” 43 Sport Mania : กีฬายิมนาสติก (Gymnastics) 51 วัฒนธรรมไทย : คุยกันเรื่องราหู 70 แฉเรื่องฮาภาษาอังกฤษ : grammar ผิด คิดแล้วฮา 72 Cyber Eng. : ไขปัญหาความแตกต่างระหว่าง 2 สิ่ง ที่ www.differencebetween.net 108 อังกฤษปริศนา : มาพิชิตศัพท์ ที่ท�ำคุณสับสนกันเถอะ!

ทางภาษา

อยากก้าวข้ามขีดจ�ำกัด แบบ

ต้องกล้าๆ

“โก๊ะตี๋ อารามบอย”


Let’s read & write!

A Trip to the World โดย ณัฐวรรธน์

ท่องโลกไปกับ I Get English

Jiu Zhai Gou A Dreamland in the Real World จิ่วไจ้โกว: แดนในฝันที่สัมผัสได้จริง 10 |

www.iGetEnglish.com


Let’s read & write!

Jiu Zhai Gou

is a national park and nature reserve at the southern end of the Minshan Mountains. The Mountain Range is located in Sichuan province in the southwestern part of China. Jiu Zhai Gou covers a vast area of around 720 square kilometres amid breathtaking scenery. จิว่ ไจ้โกวเป็นอุทยานแห่ง ชาติและเขตรักษาพันธุ์พืชและ สัตว์ ซึง่ ตัง้ อยูท่ างตอนใต้ของ ปลายเทือกเขาหมินซาน ที่อยู่ ในมณฑลเสฉวนทางตะวันตก เฉียงใต้ของประเทศจีน จิว่ ไจ้โกว ครอบคลุมพืน้ ทีก่ ว้างใหญ่ราว 720 ตารางกิโลเมตรท่ามกลาง ทิวทัศน์ที่มีความงดงามเป็น อย่างยิ่งครับ 11 |

www.iGetEnglish.com


Let’s read & write!

The Meaning of the Name Before we visit some of the interesting places in this area, let’s take a look at the brief history of this place’s name. “Jiu Zhai Gou” literally means “The Valley of Nine Villages” because it is a dwelling place of Tibetan hill tribes living in nine village communities. Although they were officially discovered in 1972, recorded evidence demonstrates that the area has been a human dwelling place since the 16th-11th centuries B.C.

ความหมายของชื่อ ก่อนทีเ่ ราจะไปท่องเทีย่ วสถานทีท่ นี่ า่ สนใจในพืน้ ที่ มาลองดูประวัติโดยย่อของชื่อสถานที่กันเป็นเกร็ด ความรูห้ น่อยครับ “จิว่ ไจ้โกว” นัน้ ถ้าแปลตามตัวจะ หมายความว่า “หุบเขาเก้าหมูบ่ า้ น” เพราะบริเวณนี้ เป็นแหล่งทีอ่ ยูข่ องชาวเขาเชือ้ สายทิเบตเก้าหมูบ่ า้ น นั่นเอง แม้จะมีการค้นพบหมู่บ้านเหล่านี้อย่างเป็น ทางการในปี ค.ศ. 1972 แต่ก็มีหลักฐานบันทึกว่า บริเวณแห่งนีเ้ ป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยของมนุษย์มาตัง้ แต่ชว่ ง ศตวรรษที่ 16-ศตวรรษที่ 11 ก่อนคริสตกาลแล้วครับ

12 |

www.iGetEnglish.com


The Panda Waterfall

The first place we are going to visit is the Five-Coloured Pond. It is not very large when compared to other lakes, as it covers an area of less than one square kilometre and has a depth of about 6.6 metres. However, its distinctive feature is the clear water emanating a blend of five colours that extend throughout the Pond. In fact, if you do a careful count, you will find more than five colours, including blue, green, turquoise, red, yellow, orange or light purple. These hues are caused by mineral deposits and organisms in the water such as planktons, algae or sponges.

This three-tiered waterfall is about 78 metres in height. Its water flows violently down into a lake of the same name, the Panda Lake. It is said that, when the sound of the waterfall can be heard, it signals the arrival of the season when the tourists can best appreciate the waters of Jiu Zhai Gou. This is because generally they will be frozen, so the sound will become silent when the winter begins. The reason why this waterfall is named after cute creatures like pandas is simply because they live in the surrounding area.

สระห้าสี

น�้ำตกหมีแพนด้า

สถานที่แรกที่เราจะไปเที่ยวชมกันคือ สระห้าสีครับ สระแห่งนี้มีขนาดไม่ใหญ่ นักถ้าเทียบกับทะเลสาบอื่นๆ โดยมี ขนาดไม่ถึงหนึ่งตารางกิโลเมตรและ ลึกประมาณ 6.6 เมตร แต่ลักษณะอัน โดดเด่นคือน�้ำที่ใสและมีสีคละเคล้ากัน ถึง 5 สีกระจายไปทั่วสระ ซึ่งหากนับดีๆ แล้วอาจมีมากกว่าห้าสีดว้ ยครับ เช่น ฟ้า เขียว ฟ้าคราม แดง เหลือง ส้ม หรือ ม่วงอ่อน สีตา่ งๆ เหล่านีเ้ กิดจากตะกอน ของแร่ธาตุต่างๆ รวมทั้งจากสิ่งมีชีวิตที่ อยูใ่ นน�ำ้ เช่น แพลงก์ตอน สาหร่าย หรือ ฟองน�้ำด้วยครับ

น�้ำตก 3 ชั้นแห่งนี้มีความสูงราวๆ 78 เมตร ไหลลงมาอย่างแรงสูท่ ะเลสาบชือ่ เดียวกันครับ คือ ทะเลสาบหมีแพนด้า ว่ากันว่าถ้าได้ยนิ เสียงของน�ำ้ ตกแห่งนี้ เมือ่ ไหร่กห็ มายความว่าฤดูกาลทีด่ ที สี่ ดุ ในการเทีย่ วชมสายน�ำ้ ในจิว่ ไจ้โกวได้มา ถึงแล้ว เพราะปกติในฤดูหนาวเราจะ ไม่ได้ยนิ เสียงใดๆ เลยเพราะน�ำ้ กลาย เป็นน�ำ้ แข็งไปหมด และทีน่ ำ�้ ตกแห่งนี้ ได้ชอื่ เรียกทีน่ า่ รักแบบนี้ ก็เพราะแถบ นีเ้ ป็นถิน่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยของสัตว์โลกน่ารัก อย่างหมีแพนด้านั่นเองครับ

13 |

www.iGetEnglish.com

Let’s read & write!

The Five-Coloured Pond


Shall we talk?

ศัพท์ (น่า) สน

โดย วรวุฒิ ตัถย์วิสุทธิ์

ศัพท์ 1 คำ� เพิ่มคลังภาษา

” e s “No ไม่ต้องเปิดพจนานุกรมทุกคนก็รู้กันดี ว่าหมายถึง “จมูก” บางคนอาจจะเดาว่าผม คงจะสอนการบรรยาย “ลักษณะ” ของจมูก เช่น big nose (จมูกใหญ่) long nose (จมูก ยาว) hooked nose (จมูกงอ) แต่ผมรู้สึกว่า ค�ำพวกนี้ ไม่ค่อยได้ ใช้ ในชีวิตประจ�ำวันเท่าไร (ยกเว้นเอาไว้นินทาคนอื่น ^^) ผมจึงขอ หยิบยกเอาศัพท์ ส�ำนวนที่เกี่ยวข้องกับ nose ในแบบอืน่ ๆ มาน�ำเสนอบ้าง มาดูกนั ว่าค�ำง่ายๆ แบบนี้ก็มีเรื่องราว วิธี ใช้ที่น่าสนใจไม่น้อยเลย 30 |

www.iGetEnglish.com


Shall we talk?

ขณะที่เขียนต้นฉบับอยู่นี้ ผมได้ ข่าวว่าประเทศไทยฝนตกหนัก นอกจาก ปัญหาน�ำ้ ท่วมแล้ว ผูอ้ า่ นหลายๆ ท่านคง มีปัญหาสุขภาพ เช่น โรคยอดฮิตอย่าง หวัด ซึ่งอาการของโรคก็มีส่วนเกี่ยวข้อง กับ nose เช่น

runny nose หมายถึง “น�ำ้ มูก

ไหล” เช่น He had a runny nose all day yesterday. (เมือ่ วานนี้ เขาน�ำ้ มูกไหล ตลอดทั้งวันเลย)

blocked nose

หมายถึง “คัดจมูก” บางคนน�ำ้ มูก ไม่ไหล แต่มอี าการคัดจมูก หายใจไม่ออก เช่น I often have a blocked nose. (ฉันมักจะคัดจมูก หายใจ ไม่ออก)

blow one’s nose หมายถึง

“สัง่ น�ำ้ มูก” เมือ่ เกิดอาการ runny nose หรือ blocked nose บางคนเลือกใช้วิธี ก�ำจัดด้วยวิธีนี้ เช่น He blew his nose with a tissue. (เขาสั่งน�้ำมูกโดย ใช้กระดาษทิชชู)

31 |

www.iGetEnglish.com


I Get Focus

Interview

เรื่อง กญญาณ์ มาเปี่ยม ภาพ Saga Studio และโพลีพลัส

38 |

www.iGetEnglish.com


I Get Focus

า ษ า ภ ง า ท ด ั ก ำ � จ อยากก้าวข้ามขีด

บ บ แ ๆ า ้ ล ก ง ต้อ

” ย อ บ ม า ร า อ ๋ ี ต ะ ๊ ก “โ า “เจริญพร

หรือชื่อจริงของเข ๊ะตี๋น่ะเขา ย อ บ ม า ร า อ ๋ ี ต ะ ๊ ของ โก ดี ก็โก “น่ารักอ่ะ” วลีติดปาก าของวลีนี้ได้เป็นอย่าง

จ�ำกัดความให้กับเจ้ ำ � ค น ็ ป เ ้ ะการพิชิต “ภาษา ใช ง แล ค ต ิ ว ี ” ช ย น า ้ ย ี ะม เร ล ง อ ้ ห อ่อน น ใ ้ ู ร น ๆ” กับเขาเรื่องการเรีย น่ารักจริงๆ ยิ่งได้คุย าะตัว ยิ่งท�ำให้รู้ว่า โก๊ะตี๋เขาไม่ได้มีดีแค่ “ข�ำ พ อังกฤษ” ในแบบฉบับเฉ จังหวัดอ่างทอง ฐ ิ อ า ่ ท ด ั ว ่ ี ท ม ะถ ร ป น ้ ั ช มที่โรงเรียน ากของโก๊ะตี๋) เรียนจบ ย ป ธ ั ด ิ ม ต อ ่ ว ั ต ต ก น ย ี ย ี ร เร าเ าม ม ู น น ห พ ร “หนู (สร อยู่ ในเกณฑ์ดีมาก า ่ ว ย เล ด ู พ ูเรียนไม่จบหรอก า ้ น ล ห ่ ก ู น แต ห ง น ั อ ก ข น ่ น เช ย ี ง เร อ ท าร ง ก า ่ ผล งเรียนในจังหวัดอ โร น ็ ป เ ็ ก ง ่ ึ ไม่มี โอกาส” ซ ี ง ั ย ่ ณ แต าม ด อ ่ น ิ ต จ น ย ี เร าก ย โพธิ์ทอง อ ็ นี้บอกตามตรงว่าก น ั ว ก ุ ท บ อ ส าด ข า ่ ว าะ เพร 39 |

www.iGetEnglish.com


Food ShallforweThought talk?

ถอดรหัสวัฒนธรรมฝรั่ง โดย อารดา กันทะหงษ์ รู้จักฝรั่งจากวัฒนธรรม

า ้ น ห ม ุ ล ผ้าค

้เจ สาว า

เี่ กีย่ วขอ้ ง มท รร นธ ฒ วั ง ถึ อ ต่ น กั า ว่ มา รา ้ เ นี ั บ ฉบ ส ถอดรหั รือ่ งแต่งกายของ เค ้ ว แล วน แห าก กจ นอ ะ ะค นน งา ง ต่ รแ กับกา นใจกนั มาก มส วา ค ห้ ็ ใ งก า ต่ ๆ คร ่ ี ใ พท ็ อ พร ่ ึ ง หน ก อี ็ น เจา้ สาวกเ็ ป าพิธี ข้ ะเ ณ วข สา า จ้ งเ ขอ ้ า หน ใบ ม ลุ ่ ค ที ้ ว ลิ งพ โดยเฉพาะผ้าชิน้ บา ดาวเด่นชวน น ป็ ยเ ลา วก สา า จ้ ้ เ ให � ำ ่ ท ที ิ ม สร พเ ็ อ พร ็ น สมรส ซงึ่ เป รส์ พ ไ ์ อร ซ จเ อา คน าย หล าม ต ็ รก งไ า ่ อย พิสมัยยิ่งขึ้นไปอีก ้าเจ้าสาว หน ม ุ คล า ้ ผ น ั บ จุ จ ั ป ง ถึ จน ต ดี อ ่ แต ง ้ ตั เมื่อได้รู้ว่า ามเชื่อทางด้าน คว บ ั งก อ ้ วข ย ่ กี เ ด้ ไ ่ ไม ) il ve ng di (wed เชื่อกัน แล้ว รา เ ่ ี งท า ่ อย ) ต์ ส ิ คร นา าส ศ าะ พ เฉ ดย ศาสนา (โ น ใส่เพื่ออะไร ไห าก าจ ม ด ิ เน ำ ก� น ้ ต ี วม สา า ้ เจ า ้ หน ม ุ ผ้าคล จ�ำเป็นหรือไม่ เรามีคำ� ตอบให้ค่ะ 46 |

www.iGetEnglish.com


www.iGetEnglish.com

47 | Food ShallforweThought talk?


Food ShallforweThought talk?

ารน�ำผ้าคลุมหน้ามาใช้ในพิธีแต่งงานนั้น ทั้ง โลกตะวันตกและโลกตะวันออกต่างก็อ้างว่ามีความ เชื่อและที่มาเป็นของตนเอง ซึ่งอาจจะรับหรือไม่ได้ รับอิทธิพลมาจากอีกฝ่ายก็ได้ ต้องลองมาฟังแล้ว วิเคราะห์กันเองค่ะ ตัวอย่างเช่น ในประเทศจีนสมัย ก่อนซึง่ นิยมการแต่งงานโดยผูใ้ หญ่เป็นฝ่ายจัดการให้ หรือทีเ่ รียกแบบไทยๆ ว่า “คลุมถุงชน” เชือ่ กันว่าหาก เจ้าบ่าวได้เห็นหน้าเจ้าสาวก่อนเข้าพิธสี มรสแล้วจะเป็น ลางร้าย ดังนั้นผ้าคลุมหน้าเจ้าสาวจึงถูกน�ำมาใช้ ซึ่ง อาจจะเป็นผ้าผืนใหญ่สแี ดงหรือม่านลูกปัดบางๆ ก็ได้ บ้างก็ให้เหตุผลแบบข�ำๆ ว่านอกจากคลุมถุงชนแล้ว ผ้าคลุมหน้ายังเป็นตัวช่วย “มัดมือชก” เจ้าบ่าวไม่ให้ หนีกระเจิดกระเจิงไปก่อนพิธีจะเริ่มหากโฉมหน้าเจ้า สาวดันเกิดไม่เข้าตากรรมการ อีกตัวอย่างคือในประเทศญี่ปุ่น เจ้าสาวจะ สวมหมวกที่เรียกว่าซึโนะคาคุชิ (tsuno kakushi) คลุมมวยผมบนศีรษะ แต่บางครั้งก็เป็นวาตาโบชิ (wataboshi) ซึง่ ปิดคลุมลงมาถึงไหล่และหลัง หมวก ทั้งสองแบบจะท�ำจากผ้าไหมสีขาวเพื่อสื่อถึงความ

48 |

บริสุทธิ์ ค�ำว่า “ซึโนะ” แปลว่า “เขาสัตว์” ดังนั้นจึง เชื่อกันว่าหมวกนี้ถูกใช้ส�ำหรับปกปิดเขาของเจ้าสาว แต่ไม่ใช่เขาจริงๆ หรอกนะคะ เป็นการเปรียบเทียบ ถึงเขาแห่งความริษยาและความเห็นแก่ตัวที่งอกอยู่ บนศีรษะซึ่งจะต้องเก็บซ่อนไว้ และหมายความว่า พวกเธอจะต้องกลายเป็นศรีภรรยาที่อ่อนโยนและ เชื่อฟังสามีนับจากนี้ไป ทีนี้มาดูความเชื่อของโลกตะวันตกกันบ้าง เขา บอกว่าวัฒนธรรมการสวมผ้าคลุมหน้าเจ้าสาวมีมา ตั้งแต่ยุคจักรวรรดิโรมันโบราณแล้ว สมัยนั้นเชื่อกัน ว่าปีศาจร้ายต่างๆ มักจะมีความชื่นชอบหลงใหล ในตัวผู้ที่ก�ำลังจะเป็นเจ้าสาวเป็นพิเศษ หากมีการ จัดงานแต่งงานขึ้นที่ไหน เหล่าปีศาจจะโผล่ไปเป็น แขกไม่ได้รับเชิญเพื่อจ้องลักพาตัวเจ้าสาวให้ได้ ดังนั้นผู้คนจึงคิดค้นผ้าคลุมหน้าเจ้าสาวขึ้นมา ซึ่งก็ ไม่ได้ปกป้องเจ้าสาวด้วยการปล่อยแสงเลเซอร์เข้า แสกหน้าปีศาจอะไรหรอกค่ะ แต่มันจะพรางใบหน้า ของพวกเธอไว้ ท�ำให้เหล่าปีศาจเกิดความสับสน เมือ่ ค้นหาตัวพวกเธอไม่เจอพวกมันก็จะรามือไปในที่สุด ต่อมามีการใช้กุศโลบายที่แยบยลขึ้นไปอีก คือการ หาเพื่อนเจ้าสาวมาเป็นก�ำลังเสริม หน้าที่ของเพื่อน เจ้าสาวในสมัยนั้นไม่ใช่แค่การแต่งตัวสวยๆ แล้วไป ยืนเสริมบารมีให้คู่บ่าวสาวนะคะ แต่พวกเธอจะต้อง เป็นตัวล่อให้เหล่าปีศาจยิ่งเกิดความสับสนหนักขึ้น ไปอีก แม้บรรดาญาติพี่น้องและแขกที่มาร่วมงานจะ รูว้ า่ เจ้าสาวตัวจริงคือคนทีส่ วมผ้าคลุมหน้า แต่ปศี าจ เหล่านั้น (เดาว่าคงจะ) คิดไม่ถึง นอกจากนั้นก็นิยม เลือกเพื่อนเจ้าสาวที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายเจ้าสาวให้ มากที่สุด แต่งกายให้คล้ายกันมากที่สุด และยังต้อง เลือกไว้หลายๆ คนด้วยนะคะ เรียกได้ว่าป้องกัน ไว้หลายชั้นเลยทีเดียว นอกจากนี้ในวัฒนธรรมของ ชาวแองโกลแซกซอนโบราณ (Anglo-saxson) ซึ่งมี ชีวติ อยูใ่ นช่วงประมาณศตวรรษที่ 5-10 ในยุโรปตอน

www.iGetEnglish.com


New Arrival

เกง Grammar พิชติ ขอสอบ ฉบับการตนู ความรู

สรุปเนื้อหาสำคัญที่ควรรูเกี่ยวกับหลักไวยากรณ สำหรับนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษา นำเสนอในรูปแบบ การตนู ความรูท ร่ี จู กั กันดีอยางการตนู ชอง นองๆจะได เรียนรูไ วยากรณภาษาอังกฤษผานการสนทนาโตตอบ ระหวางตัวละครหลัก อาทิ ฟา กุก ไก จีจ้ี จัสมิน ตนไผ ตนสัก โดยหยิบยกเรือ่ งราวตางๆ ในชีวติ ประจำวันมา สอดแทรกความรูเ กีย่ วกับกฎไวยากรณ ซึง่ จะชวยให นองๆ จดจำและซึมซับไวยากรณไดอยางเปนธรรมชาติ และเขาใจอยางอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังมีเกร็ดนารู ตางๆ เกีย่ วกับกฎไวยากรณเพือ่ เสริมความเขาใจยิง่ ขึน้ สำหรับนองๆ ที่เตรียมตัวสอบภาษาอังกฤษสามารถ ฝกทำแบบฝกหัดทายบทเพื่อทบทวนความรูสำหรับ เตรียมสอบไดอยางมั่นใจ รูปประกอบสวยงามสดใส พิมพ 4 สีทง้ั เลม

ราคา 159 บาท ISBN 978-616-527-270-4

µÑÇÍ‹ҧã¹Ë¹Ñ§Ê×Í บทสนทนาแบบการตูนชอง

ติดตามความสนุกแบบมีสาระกับการเรียน ไวยากรณ ผานเรือ่ งราวในชีวติ ประจำวัน พรอมตัวการตนู แสนนารักมีชวี ติ ชีวา

แบบฝกหัด บันทึกชวยจำ, ขอควรจำ อธิบายหลักการใชไวยากรณ พรอมเกร็ดความรู เพือ่ เสริม ความเขาใจยิ่งขึ้น

ทบทวนความเขาใจกับ แบบฝกหัดทายบท พรอมเฉลย

พบกับหนังสือคุณภาพกวา 400 รายการ ที่ www.MISbook.com และรานหนังสือชั้นนำทั่วไป www.MISbook.com


Food for Thought

Moving Movie โดย ณัฐวรรธน์

เรียนอังกฤษจากหนังดัง

The Combination แฮร์รี่ พอตเตอร์: ฉบับรวมมิตร

64 |

www.iGetEnglish.com


ภาคที่ 2 แฮร์รี่ พอตเตอร์กับห้องแห่งความลับ (Harry Potter and the Chamber of Secrets)

ฉากช่วงเริ่มต้นนี้เป็นบทสนทนาที่รอนซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของแฮร์รี่คุยกับคุณแม่ของเขา โดยมีแฮร์รี่ ร่วมฟังอยู่ด้วยครับ RON: รอน

They were starving him, Mum. There were bars on his window!

พวกเขาให้แฮร์รอี่ ดข้าวครับแม่ แถมยังติดกรงเหล็กทีห่ น้าต่างด้วย

MRS. WEASLEY: Well, you’d best hope that I don’t put bars on your window, Ronald Weasley! Come on Harry, time for a spot of breakfast. Here we are Harry. Now tuck in! คุณนายวีส์ลี่ย์

งัน้ ลูกก็นา่ จะดีใจนะทีแ่ ม่ไม่ตดิ กรงเหล็กทีห่ น้าต่างห้องลูกเหมือนกัน พ่อโรนัลด์ วีสล์ ยี่ ์ มาจ้ะ แฮร์รี่ มากินอาหารเช้ากันสักนิดนะ นีไ่ งจ๊ะ ลงมือเลย

กริยา starve นั้นหมายถึง หิวโหยอย่างมาก จนถึงขั้นที่ท�ำให้เสียชีวิตได้ แต่ในอีกความหมายหนึ่งที่ ตรงกับบทสนทนานี้ ก็คอื “ท�ำให้คนอืน่ หิวโหย” เพราะในทีน่ ี้ ตัวแฮร์รไี่ ม่ได้อดข้าวเอง แต่ถกู ญาติทตี่ นอาศัยอยู่ ด้วยบังคับให้ไม่ได้ทานอาหาร แต่ถ้าจะบอกว่าใครตัง้ ใจอดข้าวเอง ก็ให้ใส่ reflexive pronouns ไว้หลัง starve ครับ เช่น Protesters threatened to starve themselves to death. กลุ่มผู้ประท้วงขู่ว่าจะอดอาหารจนตาย ส่วนค�ำว่า spot ในทีน่ หี้ มายถึง ปริมาณเล็กน้อย โดยจะอยูใ่ นวลีวา่ a spot of ซึง่ ตรงกับค�ำว่า a bit of นั่นเอง กริยาที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่ง คือ tuck in ครับ ปกติจะแปลว่า ห่มผ้าให้ เด็กที่อยู่บนเตียงเพื่อเตรียมเข้านอน แต่ใน อีกความหมายหนึ่ง คือ “กินเยอะๆ เพื่อให้ สุขภาพแข็งแรง” ซึ่งค�ำนี้มีความหมายบวก ครับ แต่ถ้ากินแบบมูมมาม คือความหมาย เป็นเชิงลบ จะใช้กริยา scoff ครับ” 65 |

www.iGetEnglish.com

Food for Thought

ฉบับนี้เราจะมาลองดูศัพท์และส�ำนวนจากภาพยนตร์ที่โด่งดังมานับทศวรรษ ซึ่งก็คือ แฮร์รี่ พอตเตอร์ นั่นเอง โดยคราวนี้ผมจะเปลี่ยนการน�ำเสนอเล็กน้อย คือไม่เกริ่นน�ำเรื่องย่อ แต่ดึงศัพท์ส�ำนวนที่น่าสนใจมาพูดเลย และด้วยเนื้อที่อันจ�ำกัด ผมขอคัดเลือกบทสนทนามาพูด แค่ 3 ภาคเท่านั้น เรามาลองดูเนื้อหาเลยครับ


I Get Focus

Cyber Eng. โดย โคเมฆา

พัฒนาภาษาอังกฤษจากเว็บไซต์

บ่

อยครัง้ ทีค่ วามรูท้ รี่ ำ�่ เรียนมามากมายดันสร้างปัญหาให้เรา ยิง่ รูม้ าก ยิง่ สับสน เฮ้อ... เกริน่ ไว้อย่างนี้ ไม่ ได้หมายความว่าจะให้เพือ่ นๆ เลิก ศึกษาใฝ่หาความรู้กันนะคะ แต่เป็นไหมคะที่บางครั้งก็สับสนจนสงสัยว่า สิ่งนี้มันต่างกับสิ่งนั้นอย่างไรแน่ ทั้งๆ ที่ความหมายก็เหมือนกัน แล้วเรา จะใช้อันนี้ ในกรณีนี้ ได้ไหม อันนี้ ใช้กับกรณีนั้นได้หรือเปล่า อ้อ เราก�ำลัง พูดถึงค�ำศัพท์และเหล่าแกรมมาร์ทั้งหลายนัน่ เองค่ะ ซึ่งดูเหมือนยิ่งรู้มาก ขึ้นก็เกิดค�ำถามโผล่ขึ้นมาในหัวมากขึ้น

72 |

www.iGetEnglish.com


ฉบับนี้จะแนะน�ำให้เพื่อนๆ รู้จักกับเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Difference Between (http://www.difference between.net) เผื่อความสงสัยที่เคยเกาะกุมหัวใจอาจทุเลาลงไปได้ เพราะเว็บนี้เขามีค�ำตอบให้กับความ สงสัยที่เรามีต่อความต่างของค�ำ 2 ค�ำ หรืออาจจะเป็นสิ่งของ 2 สิ่งก็ได้ เช่น photo กับ picture มันต่างกัน ยังไง, แล้ว guy กับ man ต่างกันตรงไหนล่ะ หรือ necessary กับ essential ใช้ต่างกันยังไงละนี่ เริ่มสนใจ แล้วใช่ไหมล่ะ งั้นเราลองมาชมตัวเว็บก่อนเลยดีไหมคะ

73 |

www.iGetEnglish.com

I Get Focus

Difference Between


I Get Focus

Better English with iFAST โดย ดร.วาทิน เฉลิมด�ำริชัย เก่งภาษากับไอฟาส

เทคนิคการท�ำข้อสอบ

TOEFL iBT

สวัสดีครับ วันนี้ผมจะมาพูดถึงแนวทางในการตอบค�ำถามข้อสอบ TOEFL iBT ในส่วนของการ พูด (Speaking Section) นะครับ ซึ่งบางคนอาจจะรู้สึกเกร็งเพราะต้องพูดอัดเสียง โดยมีเวลาที่น้อย มากในการเตรียมตัว แต่ไม่ต้องกลัวครับ Have no fear ’cause I’m here. :-D

?

มาดูค�ำถามกันเลยดีกว่า อันนี้เป็นลักษณะถามความชอบส่วนตัวครับ (Personal Preference)

What characteristic do you most value in a friend? Use reasons and specific examples to explain your choice. (Preparation time: 15 seconds, Response time: 45 seconds)

โจทย์ถามว่าคุณคิดว่าคุณสมบัติใดในตัวของเพื่อนที่มีความหมายกับคุณมากที่สุด ซึ่งแน่นอนว่าต้องมี เหตุผลและตัวอย่างประกอบค�ำตอบนะครับ ก่อนอื่นขอแทรกความรู้สักนิดนะครับ ค�ำว่า characteristic ที่แปลว่า คุณสมบัติหรือลักษณะนิสัย ก็ พบบ่อยครับ ออกเสียงว่า kar-ik-tuh-RIS-tik (ตัวใหญ่หมายถึงตัวที่เน้นเสียงครับ) เสียง ch ในที่นี้ออกเสียง เหมือนตัว k ครับ เพราะเป็นค�ำที่มาจากภาษากรีก ค�ำอื่นๆ ที่มีรากมาจากภาษากรีก เช่น archaeology ahr-kee-OL-uh-jee (โบราณคดี) หรือถ้าคนเรียนสถิติจะรู้จักค่า chi-square ก็ออกเสียง ch เหมือนตัว k นะครับ ส่วนค�ำอื่นๆ ที่แปลว่าลักษณะนิสัย บุคลิก ที่ควรจะรู้จักไว้คือค�ำว่า personality, attribute, quality และค�ำว่า trait ครับ 92 |

www.iGetEnglish.com


น ใ ้ ด ไ อ ่ ต น า ่ อ ถ ร แต่ละคอลัมน์สeาt มEาnglish เล่ม 41 นิตยสาร I G

สั่งซื้อ/สมัครสมาชิก

ได้ที่ 0-2294-8777 หรือ MISbook@live.com


้ถ ถกู ใจก็ า กด

www.facebook.com/iGetEnglish

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ วันนี้มี กิจกรรมใน page ของ I Get English มาฝากกันค่ะ เป็น status ของเราเอง มี เพื่อนๆ เข้ามาแสดงความ เห็นกันเยอะเลย จึงอยากจะ เอามา share กับเพือ่ นๆ นัก อ่านในฉบับด้วย :-) เริ่มจาก status แรก Hello all! Now I’m reading a new column for the next issue. And what are you doing right now? Please tell me in English. ^^ แล ะนี่ คื อ กิ จ กร รม ที่ เพื่อนๆ ของเราก�ำลังท�ำใน ตอนนั้นค่ะ

104 |

www.iGetEnglish.com


ผกู ประโยคดว้ ย ง อ ้ ล ได ๆ น ่ ื อ พ ้ เ ให ก ตอ่ ไป เราอยา นขี้ นึ้ มา... s tu ta s ้ ั ง ต ึ ง จ า เร ense Present Perfect T esent Perfect r P ก า จ ค ย ะโ ร ป ง ่ วันนี้เรามาแต ่าค่ะ^^ Tense เล่นกันดีกว แล้ว” แบบ “ ป ไ ร ะไ อ ำ � ท า เร า โดยการบอกว่ �ำเมื่อไหร่ ท า ่ ว า ล ว ุ เ บ ะ ร ง อ ้ ต ่ ไม have + v.3 + I > ะ ่ ค ย ล เ ้ ี น ใช้ form / I’ve . le le u k u y la p o t เช่น I’ve learnt /I’ve taken a bath. work. finished my home กันเลย! อ ื ม ง ล า ม น ้ ั ง ะ ค ั ย ้ ม ่ ไม่ยากเลยใช

105 |

www.iGetEnglish.com


แล้วแวะเข้ามา พูดคุยกันบ่อยๆ นะคะ ^_^

ร่วมตัดสินโครงการประกวดวาดภาพระบายสีฯ เมือ่ เร็วๆ นีน้ ายสิทธิพร พีตกานนท์ ผูจ้ ดั การผลิตภัณฑ์อปุ โภคบริโภค บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ�ำกัด และนายประยุทธ นาวาเจริญ รองผู้อ�ำนวยการ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมด้วยครูสงั คม ทองมี ผูอ้ ำ� นวยการ ศูนย์ศลิ ป์สริ นิ ธร และดร.อภิชาติ พลประเสริฐ อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะ ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รว่ ม กันตัดสินการประกวดวาดภาพระบายสีของ เยาวชน ในหัวข้อ “อนุรักษ์สัตว์ป่า รักษา ต้นไม้” ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ และรางวัล รวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท ณ บริษัท ดี เคเอสเอช (ประเทศไทย) จ�ำกัด 106 |

www.iGetEnglish.com


ฉบับที่ 8-12 ราคา 45.-

า 40.ฉบับที่ 1-7 ราค

เล่มล่าสุด

ฉบับที่ 13-40 ราคา 50.-


นิตยสารเพื่อการเริ่มต้นและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำ�หรับทุกคน วางแผงทุก 45 วัน

สมัคร/ต่ออายุสมาชิก 1 ปี เลือกรับฟรี!

แบบฟอร์มการสมัครสมาชิก

> ภาษาอังกฤษตามสถานการณ์

240. มูลค่า 195. มูลค่า

สมัครสมาชิกแบบราย 1 ปี (8 เล่ม) 399 บาท สมัครสมาชิกแบบราย 2 ปี (16 เล่ม) 798 บาท

> ภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทาง

สมัครสมาชิก เริ่มตั้งแต่ฉบับที่___________________________ สมัครสมาชิกแบบอุปถัมภ์ เริ่มรับนิตยสารตั้งแต่ฉบับปัจจุบัน ต่ออายุสมาชิก หมายเลขสมาชิก________________________ เริ่มตั้งแต่ฉบับที่_________ ถึงฉบับที่_________

สมัคร/ต่ออายุสมาชิก 2 ปี รับฟรี!

> ชุดคู่มือเตรียมสอบภาษาอังกฤษ มูลค่า 899.รายการส่งเสริมการขายนี้สิ้นสุดวันที่ 15 ธ.ค. 2554

ชื่อ-สกุลผู้สมัคร หรือชื่อโรงเรียน/สถาบันที่อุปถัมภ์ (ภาษาไทย) _____________________________________________________________ ชื่อ-สกุลผู้สมัคร หรือชื่อโรงเรียน/สถาบันที่อุปถัมภ์ (ภาษาอังกฤษ) กรุณาเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ____________________________________________________ วัน/เดือน/ปีเกิด________________ ที่อยู่ที่ติดต่อได้ส�ำหรับการจัดส่งนิตยสาร (กรุณาระบุให้ชัดเจน) ___________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ โทรศัพท์___________________________ อีเมล_____________________________ อาชีพ__________________________________

กรณีที่สมัครสมาชิกแบบอุปถัมภ์ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 1. ชื่อและที่อยู่ผู้รับของสมนาคุณ (ในกรณีที่ต้องการให้โรงเรียน/สถาบันเป็นผู้รับโปรดละข้อนี้ไว้) ________________________________________________________________________________________________________ 2. หากต้องการให้ออกใบเสร็จในนามของหน่วยงานราชการ กรุณาระบุชอื่ ผูร้ บั ใบเสร็จรับเงินด้วย (หากไม่ตอ้ งการโปรดละข้อนีไ้ ว้) ________________________________________________________________________________________________________

วิธีการสมัครสมาชิก (เลือกวิธีใดวิธีหนึง่ )

94-8777

รย้อนหลังรายเล่มได้ที่ โทรศัพท์ 0-22

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อนิตยสา

k.com”

“สั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ www.MISboo

ส่งใบสมัครนี้พร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่ ฝ่ายสมาชิกนิตยสาร I Get English ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 แฟกซ์หลักฐานการโอนเงินพร้อมใบสมัครมาที่ ฝ่ายสมาชิกนิตยสาร I Get English โทรสาร 0-2294-8787 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่ e-mail : MISbook@live.com

ช�ำระเงินโดย

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (โปรดแฟกซ์ใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่ 0-2294-8787)

ฟรี! ่ง ค่าจัดส

ชื่อบัญชี “บจก. เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค” ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย

สาขาท่าเรือสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์

เลขที่ 048-2-99165-3 เลขที่ 068-2-42636-3 เลขที่ 073-2-21110-7 เลขที่ 328-1-21070-6 เลขที่ 171-0-82780-7 เลขที่ 083-0-02732-7

ธนาณัติสั่งจ่าย “บจก. เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค” ปณ. สาธุประดิษฐ์ 10124

ผู้ที่เลือกช�ำระโดยธนาณัติ กรุณาส่งธนาณัติพร้อมใบสมัครมาที่ ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120


นิตยสารเพื่อการเริ่มต้นและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำ�หรับทุกคน วางแผงทุก 45 วัน

ก ิ ช า สม ภ์ ุอปถัม

ม ค ง ั ส ่ ู ส ้ ู ร ม า ว ค อ ่ ต ส่ง คุณก็สามารถเป็นอีกผู้หนึ่งที่ร่วมส่งต่อความรูใ้ ห้ผู้อื่นได้ง่ายๆ ด้วยการสมัครสมาชิกอุปถัมภ์ และระบุชื่อและที่อยู่ขององค์กร/หน่วยงาน ที่ต้องการให้ทาง I Get English จัดส่งนิตยสารไปให้ (ใช้ใบสมัครสมาชิก I Get English หน้า 112)

โรงเรียน ห้องสมุดประชาชน มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล เรือนจ�ำ มูลนิธิ ฯลฯ

ความรู้แบ่งปันกันได้ไม่จ�ำกัด

็น ป เ ็ ก ง อ เ คุณ ูผ้ให้ ได้


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.