นิตยสาร I Get English เล่ม 48

Page 1

ปท่ี 6 ฉบับที่ 48 : 1 - 31 สิงหาคม 2555

ISSUE #

48

Help กับ Hell อย าออกเสียงผิดนะหนู

แอนดรูว ขอบอก

เมาท เกัร�บคร�อ ่ สงกี ฬ า โตเฟอร ไรท ชาวออฟฟ ศ

ห ามพลาด! จะทำยังไงเมือ ่ … ต องรับโทรศัพท เป น

ภาษาอังกฤษ

คร� ส หอวงั

ผูห ญิงน ารัก ท่ห ี ลงรักการเต นรำ

เคล็ดลับฉบับครูเคท

เข�ยนจดหมายธุรกิจ

แบบมือโปร

เป ด -ป ดทำการ

ภาษาอังกฤษพูดว าไงกันแน

Better English with iFast

พิชต � ข อสอบด วยเทคนิค Paraphrasing Information ISSN 1905-6524

เตร�ยมพร อมเข าสู

9

กับ I Get English

771905

652403 30.00 B.

8

ประชาคมอาเซ�ยน www.igetenglish.com

1 2 0 8 0 1


ETeam ditorial เจ้าของ : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส ที่ปรึกษา : รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ บรรณาธิการบริหาร : ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ บรรณาธิการ : สุธิดา วิมุตติโกศล ผู้ช่วยบรรณาธิการ : ดุจเดือน กลั่นคูวัด ประสานงานกองบรรณาธิการ : วันศิริ ทองใบ ที่ปรึกษาด้านภาษา : Donald L. Sena กองบรรณาธิการ : ยุทธนา อัศวเจษฎากุล

วรวุฒิ ตัถย์วิสุทธิ์ | วีริยา แผ่นสุวรรณ ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล | อารดา กันทะหงษ์ วนนิตย์ วิมุตติสุข | กฤตยา พบลาภ ภานุพันธ์ รอดศรีนาค | ศิริพร วิจิตรธรรมรส ศิลปกรรม : ภรณีย์ สนองผัน | นริศรา ช่อสลิด พิสูจน์อักษร : บุษกร กู้หลี | วารีรัตน์ แตงภู่ ประไพ ภูงามเชิง | ชนาภัทร พรายมี การตลาด : วราลี สิทธิจินดาวงศ์ ประชาสัมพันธ์ : มยุรี ศรีมังคละ พรีเพรส : ธีระนาต จวนเจริญ, เพียงพิศ อิ่นแก้ว, กฤติญาดา จันทร์วงษ์ แยกสี : MIS พิมพ์ที่ : พิมพ์ดี ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา : เสริม พูนพนิช จัดจ�ำหน่ายโดย : บริษัท เวิลด์ ออฟ ดิสทริบิวชั่น จ�ำกัด ส�ำนักงานนิตยสาร : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร : 0-2294-8787 ติดต่อโฆษณา : PS Add One Co., Ltd. ศิริวัลย์ สงวนประสิทธิ์ : โทร. 08-1815-3107 สิริมา ประเสริฐ : โทร. 08-1625-4449 อรทัย เจริญผล : โทร. 08-1171-7925 วุฒิพร พละทรัพย์ : โทร. 08-1904-1423 ทีมงาน I Get English ต้องการฟังความคิดเห็น ของผู้อ่าน ท่านสามารถส่งความเห็น ติ-ชม ได้ที่

iGetEnglish@hotmail.com www.iGetEnglish.com

iGetEnglish@hotmail.com (ติดต่อกองบรรณาธิการ) MISbook@live.com (สั่งซื้อนิตยสาร)

Editor’s Talk สวัสดีแฟนๆ ทุกท่านค่ะ ขณะทีก่ ำ� ลังอ่านบทบรรณาธิการอยูน่ ี้ คุณผูอ้ า่ นก็คงได้เห็นแล้ว ว่า I Get English มีความเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ ทั้งในส่วนของ รูปเล่มและราคา โดยเราได้ปรับลดราคาลง จากเดิมเล่มละ 50 บาท เหลือเพียง 30 บาท และปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับระยะเวลา ทีว่ างแผงมากขึน้ ทัง้ นีก้ ส็ บื เนือ่ งมาจากความเห็นและข้อเสนอแนะ ต่างๆ จากแฟนๆ ทีต่ อ้ งการเข้าถึงสาระและความรูด้ ๆี ได้ในราคา ทีป่ ระหยัดขึน้ อย่างทีบ่ อกไว้หลายครัง้ ค่ะ ทีมงานของเรารับฟังเสียง จากผู้อ่าน (ที่จนถึงบัดนี้ก็เหมือนกับคนในครอบครัวไปแล้ว) อยู่ เสมอ ต้องขอบคุณทุกท่านทีส่ นับสนุนเรามาโดยตลอดแถมยังให้คำ� แนะน�ำดีๆ ให้เราปรับโน่นนิดนี่หน่อยจนกลายมาเป็นนิตยสารเล่ม เล็กกะทัดรัดที่หลายคนบอกว่า “เนื้อหาไม่เล็ก” อย่างในปัจจุบัน ส�ำหรับเนื้อหาในฉบับนี้ แอนดรูว์ บิ๊กส์ก็ยังมาแก้ปัญหาการ ใช้ภาษาอังกฤษแบบผิดๆ (ที่ภาษาวัยรุ่นคงต้องเรียกว่า “fail”) เหมือนเคย ส่วนคริสโตเฟอร์ ไรท์ จะพาคุณไปรูจ้ กั ศัพท์และส�ำนวน เกี่ยวกับกีฬาที่หลายคนยังไม่เคยรู้ และส�ำหรับบรรดา first jobbers (น้องใหม่ในโลกการท�ำงาน) ทั้งหลาย ก็ขอให้รีบพลิกไปที่คอลัมน์ คุยกับครูเคทโดยพลัน เพราะครูเคทจะมาแนะน�ำการเขียนจดหมาย ธุรกิจ คอลัมน์ตดิ ปากติดใจ จะมาแนะแนววิธกี ารพูดภาษาอังกฤษ ทางโทรศัพท์ ซึ่งถือว่าเป็นของแสลงส�ำหรับหนุ่มสาวออฟฟิศทั้ง หน้าใหม่และหน้าเก่าหลายคนเลยทีเดียว มาถึงคนดังประจ�ำฉบับของเรา ก็คงไม่ต้องแนะน�ำกันให้มาก ความอีกเช่นเคยค่ะ คงไม่มีใครไม่รู้จักสาวหมวย-สวย-เก่ง คริส หอวัง ทีเ่ ป็นทัง้ นางเอกหนัง 100 ล้าน พรีเซ็นเตอร์โฆษณา ดีเจ และ ครูสอนเต้น แน่นอนว่าเธอเป็นอีกคนหนึง่ ทีใ่ ช้ภาษาอังกฤษได้อย่าง คล่องแคล่ว จน I Get English ไม่พลาดที่จะดึงตัวเธอมาสัมภาษณ์ เพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้อ่านของเรา พบกันใหม่ฉบับที่ 49 วันที่ 1 กันยายนค่ะ บรรณาธิการ ส�ำหรับท่านที่สมัครสมาชิกไว้แล้ว I Get English จะจัดส่ง นิตยสารให้ท่านต่อไปตามยอดมูลค่าที่ท่านสมัครไว้ เช่น สมัคร สมาชิก 1 ปี (มูลค่า 599 บาท) ได้รับนิตยสารไปแล้ว 10 เล่ม จากเดิมต้องได้รับอีก 2 เล่ม (50 x 2 = 100 บาท) ท่านก็จะได้รับ นิตยสารในรูปแบบใหม่ (มูลค่าเล่มละ 30 บาท) ต่อไปอีก 4 เล่ม (100 30 = 3.33 เล่ม ปัดเศษขึ้นกลายเป็น 4 เล่ม)


E T N N TS O C

ISSUE #48

Let’s read & write! สนุกกับการอ่านและเขียน 18 A Trip to the World : The Pantanal: A Rainforest Worthy of Conservancy พันตานาล ผืนป่าอันควรค่าแก่การอนุรักษ์ 24 Science Zone : Graphene: From Brittle Pencil Lead to Super-Strength Carbon Sheet กราฟีน: จากไส้ดินสอเปราะบางสู่โครงสร้างคาร์บอน ทรงพลัง

I จัGET Focus บตาเรื่องเด่น

Shall we talk? เสริมทักษะ ฟัง-พูด 6 พูดภาษาอังกฤษนอกต�ำรา : ความแตกต่าง ระหว่าง นรก กับ การให้ความช่วยเหลือ 10 คุยกับครูเคท : จะเขียนจดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษ ท�ำอย่างไร 14 Speak It Wright : ค�ำศัพท์เกี่ยวกับกีฬา (sport) ตอนที่ 2 26 ศัพท์ (น่า) สน : Home 68 ติดปากติดใจ : เมื่อต้องรับโทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ 72 ฝรั่งพูดคนไทยงง : Talk of the devil

28 Cooking for Fun : เมี่ยงหมู 30 Interview : คริส หอวัง ภาษาอังกฤษในศิลปะ การเต้นร�ำ

I GET Tutor

เตรียมสอบ, พัฒนาความรู้พื้นฐาน

66 Sport Mania : ควบม้าตะลุย...โอลิมปิก 2012 Better English with iFAST : เทคนิคพิชิต 78 Reading Guide : The Doctor & the Diva 51 ข้อสอบ ตอน Paraphrasing/Restating Information 55 Word Power : Suffix -ate 56 Confusing Words : เปิด-ปิด ใช้ open/close Reading Gym เพิ่มพลังทักษะการอ่าน ด้วยข่าวจาก AFP Relaxnews

35

หรือ open/closed กันแน่

58 Teacher’s Corner : แกรมม่าเจ๋ง เก่งศัพท์ กับเพลง

Food forอาหารสมอง Thought 61 Moving Movie : War Horse 74 iDiary : ไอไดอารี ตอน Going Dutch ชีวิตแบบดัตช์ๆ จัดหนัก (ตอนที่ 2)


S

hall พูดภาษาอังกฤษนอกตำ�รา we ภาษาอังกฤษนอกกรอบ talk? เรื่อง แอนดรูว์ บิ๊กส์

ความแตกต่าง ระหว่าง กับ

นรก

การให้ความช่วยเหลือ จะพูดอย่างไรดีเมื่ออยากถามชาว ต่างชาติว่า มีอะไรให้ช่วยไหม หัวข้อนี้ต้อง เริ่มต้นที่ … “นรก” กันก่อน อย่าเพิง่ ตกใจนะครับ ผมไม่ได้หมายความ ว่าเป็นเรื่องทรมานหรือโหดร้ายที่จะถาม ฝรั่งว่า “มีอะไรให้ช่วยไหม” ในทางตรงข้าม กลับเป็นสิ่งที่ท�ำให้เรามีความสุขมาก แต่ ค�ำว่า “นรก” ในภาษาอังกฤษคือ hell ซึ่ง ออกเสียงคล้ายกับ เหว ที่เจอตามอุทยาน ซึ่งช้างตกลงไปบ่อย โดยภาพรวมค�ำหรือวลีใดๆ ที่มีค�ำว่า hell มักจะเป็นค�ำหยาบคาย และมีความหมายในเชิง ลบ ประเด็นนี้ผมอยากให้คุณจ�ำไว้เพราะผมก�ำลัง จะเปลี่ยนเรื่องพูด แต่เราจะกลับมาดู hell ในอีก ไม่กี่ย่อหน้าต่อไปนะครับ ประโยค “มีอะไรให้ช่วยไหม” จะพูดเป็น ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร หลายคนอาจรู้จักประโยค ค�ำถามนี้แล้วครับคือ May I help you? 6 | I Get English

May เป็นการขออนุญาตท�ำอะไรบางอย่าง I คือ ผม หรือ ฉัน help แปลว่า ช่วย you คือ คุณ คนไทยชอบตัดเสียงสุดท้ายของค�ำภาษา อังกฤษทิ้ง เหมือนจะแพ้ค�ำพหูพจน์ที่จ�ำเป็นต้อง เติม s หรือไม่ก็ไม่ชอบออกเสียงควบกล�้ำ อย่างเช่น ค�ำว่า help ครับ


S

hall คุยกับครูเคท we งกฤษ talk? ไขปัเรื่อญง หาภาษาอั ดร. เนตรปรียา มุสิกไชย ชุมไชโย

เขียนจดหมายธุรกิจ ภาษาอังกฤษ ท�ำอย่างไร

ฉบับนี้มีผู้อ่านขอค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับลักษณะ ภาษาที่ควรใช้ในการเขียนจดหมายหรืออีเมลภาษา อังกฤษเข้ามาค่ะ และสอบถามวิธีการใช้วลีคุ้นตา As per และ Attached please find ด้วย ครูเคทอยากจะบอกก่อนว่าการเขียนจดหมาย ธุรกิจ (business correspondent) ทั้งในภาษาไทย และอังกฤษนั้นเป็นศิลปะของการถ่ายทอดความคิด ออกมาเป็นข้อความอย่างเป็นระบบและเป็นเหตุ เป็นผล แต่คนไทยเราไม่คอ่ ยให้ความส�ำคัญของระบบ ความคิดนัก มักจะใส่ใจ (หรือกังวลใจ) เรือ่ งของภาษา มากกว่า ปัจจุบันจึงมีต�ำราหรือเว็บไซต์จ�ำนวนมาก ที่รวบรวมข้อความที่มักจะต้องใช้ในจดหมายต่างๆ เอาไว้มากมาย ซึ่งก็อ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่อย่างพวกเราได้ พอมีทยี่ ดึ เหนีย่ ว (ความจริงต้องใช้คำ� ว่าคัดลอก เพราะเราเล่นลอกมาทั้งดุ้นโดยที่ไม่เข้าใจ อย่างลึกซึง้ ว่าหมายถึงอะไร แต่เห็นว่าดูดี เพราะปกติเราแต่งประโยค อย่างนั้นไม่ได้ 55) 10 | I Get English


S

hall Speak It Wright we ภาษาอังกฤษแค่คริสก็มันส์แล้ว talk? เรื่อง คริสโตเฟอร์ ไรท์

S ports

คุยกับฝรั่งเรื่องกีฬา

ตอนที่ 2

ในฉบับนี้เราก็ยังอยู่ที่เรื่องกีฬาและ การออกก�ำลังกายกันเพราะอย่างที่ผมได้ เล่าไปแล้วว่าช่วงซัมเมอร์นจี้ ะมีมหกรรมกีฬา เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเช่น Football Euro 2012/Olympics 2012/Wimbledon Tennis/British Open & US Open Golf/ NBA Basketball Finals เป็นต้น ฉบับนี้เริ่มที่ตัว c คือ car racing (การ แข่งรถ) มีศัพท์น่าสนใจพอสมควร เช่น lap ซึ่ง ถ้าได้ยินแล้วน่าจะนึกถึงค�ำว่า lap (หน้าตัก) เพราะเราจะรู้จัก laptop (คอมพิวเตอร์วาง 14 | I Get English

ตัก) แต่ถ้าเราอยู่ใน circuit เอ หมายถึง วงจรไฟฟ้า หรือเปล่า จะบ้าเหรอคร้าบ circuit ทางกีฬาหมาย ถึง สนามแข่งที่เป็นรูปวงกลม ค�ำนี้เป็นพี่น้องกับค�ำ ว่า circle (วงกลม) อีกค�ำที่หมายถึง สนามแข่ง คือ race track ถ้าคุณได้ยินฝรั่งที่นั่งอยู่ในรถแข่งเขา พูดว่า Let’s go on a lap! ก็ไม่ต้องไปนั่งตักเขา นะตัวเอง lap แปลว่า หนึ่งรอบสนามแข่ง ขับรถให้ ปลอดภัยก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย Fasten (แฟสเซ็น) your seatbelts! และใส่หมวกกันน็อกซึง่ ภาษาอังกฤษ เรียกว่า crash helmet และค�ำว่า crash ที่แปลว่า ชนอย่างแรง ต้องออกเสียง ตัว r ให้ชัดๆ นะครับ


นิตยสารเพื่อการเริ่มต้นและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำ�หรับทุกคน วางแผงทุก 30 วัน

แบบฟอร์มการสมัครสมาชิก สมัครสมาชิกแบบราย 1 ปี (12 เล่ม) 360 บาท สมัครสมาชิกแบบราย 2 ปี (24 เล่ม) 720 บาท เฉพาะราย 2 ปี เลือกรับ Box Set หนังสือสมนาคุณ 1 ชุด

- Box Set ลดน�้ำหนัก กระชับสัดส่วน ราคา 699 บาท - Box Set 36 สูตรเบเกอรี่สไตล์โฮมเมด (เค้ก-คุกกี้ ขนมปัง) ราคา 699 บาท - Box Set คู่มือเตรียมสอบภาษาอังกฤษ ราคา 899 บาท

สมัครสมาชิก เริ่มตั้งแต่ฉบับที่ สมัครสมาชิกแบบอุปถัมภ์ เริ่มรับนิตยสารตั้งแต่ฉบับปัจจุบัน ต่ออายุสมาชิก หมายเลขสมาชิก เริ่มตั้งแต่ฉบับที่ ถึงฉบับที่

ชื่อ-สกุลผู้สมัคร หรือชื่อโรงเรียน/สถาบันที่อุปถัมภ์ (ภาษาไทย) รายการส่งเสริมการขายนี้สิ้นสุดวันที่ 31 ส.ค. 2555 _____________________________________________________________ ชื่อ-สกุลผู้สมัคร หรือชื่อโรงเรียน/สถาบันที่อุปถัมภ์ (ภาษาอังกฤษ) กรุณาเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ____________________________________________________วัน/เดือน/ปีเกิด________________ ที่อยู่ที่ติดต่อได้ส�ำหรับการจัดส่งนิตยสาร (กรุณาระบุให้ชัดเจน) ___________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ โทรศัพท์___________________________ อีเมล_____________________________ อาชีพ__________________________________

กรณีที่สมัครสมาชิกแบบอุปถัมภ์ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 1. ชื่อและที่อยู่ผู้รับของสมนาคุณ (ในกรณีที่ต้องการให้โรงเรียน/สถาบันเป็นผู้รับโปรดละข้อนี้ไว้) ________________________________________________________________________________________________________ 2. หากต้องการให้ออกใบเสร็จในนามของหน่วยงานราชการ กรุณาระบุชอื่ ผูร้ บั ใบเสร็จรับเงินด้วย (หากไม่ตอ้ งการโปรดละข้อนีไ้ ว้) ________________________________________________________________________________________________________ ขั้นตอนการสมัครสมาชิก 1. กรอกใบสมัครด้านบนให้ครบถ้วน 2. ชำ�ระเงิน แล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการ ชำ�ระเงิน (เลือกช่องทางการชำ�ระเงินวิธีใดวิธีหนึ่ง)

ฟรี! ค่าจัดส่ง

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (โปรดแฟกซ์ใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่ 0-2294-8787 หรือส่งอีเมลมาที่ MISbook@live.com)

ช�ำระเงินโดย เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง

ชื่อบัญชี “บจก. เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค” ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย

สาขาท่าเรือสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์

เลขที่ 048-2-99165-3 เลขที่ 068-2-42636-3 เลขที่ 073-2-21110-7 เลขที่ 328-1-21070-6 เลขที่ 171-0-82780-7 เลขที่ 083-0-02732-7

ธนาณัติสั่งจ่าย “บจก. เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค” ปณ. บางโพงพาง 10125

ผู้ที่เลือกช�ำระโดยธนาณัติ กรุณาส่งธนาณัติพร้อมใบสมัครมาที่ ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

I Get English| 79


I

GET Interview เรื่อง กญญาณ์ มาเปี่ยม Focus ภาพ คุณบอย www.crishouse.com

คุยกับ

“คริส หอวัง” ภาษาอังกฤษ ในศิลปะการ เต้นร�ำ 30 | I Get English


“ทีนกี้ ลับมาทีอ่ งค์ประกอบหลักหรือพืน้ ฐาน ของคนที่จะเรียนศิลปะการเต้นร�ำได้ดี คือ ถ้าเรียน บัลเล่ต์ คริสอยากแนะน�ำว่าควรเริ่มเรียนเร็วหน่อย เริ่มตั้งแต่ยังเด็กๆ เพราะว่าบัลเล่ต์มันจะเกี่ยวข้อง กับความยืดหยุ่นของร่างกาย การสร้างกล้ามเนื้อ อะไรพวกนีค้ ะ่ เด็กผูห้ ญิงส่วนใหญ่กเ็ รียนบัลเล่ต์ กันนะคะ แต่ก็เลิกประปรายไปทีละคน นั่น เป็นเพราะศาสตร์นขี้ นึ้ อยูก่ บั ความชอบส่วน ตัวด้วย ฉะนั้นคริสว่า ในการเรียนเต้นร�ำ และท�ำให้ได้ดีจริงๆ องค์ประกอบหลัก คงไม่มีอะไรมากไปกว่า ใจรัก” ถ้าคุณรักสิ่งใดแล้ว จะเก่ง หรือไม่เก่ง สุดท้ายจะประสบความ ส�ำเร็จหรือไม่ ก็คงไม่สำ� คัญไปกว่า ความสุขที่คุณจะได้รับเมื่อได้ลงมือ ท�ำสิ่งนั้น

34 | I Get English


I

Better English withเก่งภาษากั iFAST บไอฟาส GET เรื่อง ดร. วาทิน เฉลิมดำ�ริชัย Tutor

4 ทักษะจ�ำเป็นในการสอบ ตอนที่ 2

Paraphrasing/ Restating Information

สวัสดีครับ มาติดตามทักษะทีส่ ำ� คัญมากถึง มากทีส่ ดุ ถึงขนาด indispensable (ขาดไม่ได้) อย่าง ที่สองกันเลยนะครับ ความจริงทักษะนี้ไม่ได้เหมาะ ส�ำหรับผูท้ ตี่ อ้ งใช้ภาษาอังกฤษในการสอบเท่านัน้ แต่ เป็นทักษะที่ทุกคนจ�ำเป็นต้องฝึกฝนเพื่อใช้ในชีวิต ประจ�ำวันกันเลยทีเดียวเชียว ทักษะที่ว่านี้ก็คือการ paraphrase หรือ restate information นัน่ เองครับ Restatement หรือ Paraphrasing นั้นคือ การสื่อข้อความที่มีความหมายเดียวกันในรูปแบบ

อื่น เช่น ถ้าเราต้องการบอกว่า English is so easy. ภาษาอังกฤษเป็นเรือ่ งง่ายๆ (จริงมะ) เราอาจจะพูด ได้อีกอย่างว่า English is not difficult at all. หรือ English is a piece of cake. หรือ English is a walk in the park. (piece of cake = หมูมาก, เป็นเรือ่ งกล้วยๆ เวลาพูดออกเสียงคล้ายๆ กับ pizza cake พิซซ่า เค้ก... พูดแล้วหิว ^^|| ส่วน walk in the park ก็เป็นส�ำนวนที่แปลว่าง่ายเหมือนกัน ครับ เหมือนเดินเล่นในสวนน่ะ ^_^) I Get English| 51


Practice Makes Perfect!

มาลองฝึกจาก some of my favorite quotes กันดูนะครับ ลองเขียนเองหลายๆ แบบ ก็ได้ครับ ฝึกความคิดสร้างสรรค์ (creativity) ไป ในตัวด้วย มีให้ลองสามข้อครับ

1) Only two things are infinite: the universe and human stupidity, but I’m not sure about the former.

(มีเพียงสองสิ่งที่เป็นอนันต์ (ไม่มีที่สิ้นสุด) ซึ่งก็คือ เอกภพกับความโง่เง่าของมนุษย์ แต่ขา้ พเจ้ายังข้องใจ ว่าเอกภพจะเป็นอนันต์จริงหรือไม่--คือคนพูดมัน่ ใจ แล้วล่ะว่าความโง่ของมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆ แต่ เอกภพไม่มีที่สิ้นสุดจริงหรือเปล่า ยังไม่รู้) Sample Paraphrase: The universe and human stupidity are the only things that are limitless though I can’t be too sure about the first one.

2) The only place where success comes before work is in a dictionary. (ที่เดียวที่คุณจะพบว่าความส�ำเร็จมาถึงก่อนความ ล�ำบากก็คือในดิคชันนารี--เพราะค�ำว่า success ขึ้นด้วยตัว s มาก่อนค�ำว่า work) Sample Paraphrase: Success that comes before work exists only in a dictionary.

3) Never regret growing old; not everyone has that privilege. (อย่า

Sample Paraphrase: Not everybody has a chance to be old so do not be sorry.

Why is it important?

ที่บอกไว้ขา้ งต้นแล้วว่าทักษะนี้สำ� คัญมากๆ ครับ นอกจากทุกข้อสอบมาตรฐานจะมีค�ำถามที่ เกี่ยวข้องกับการ paraphrase แล้ว ยังเป็นสิ่งที่เอา มาใช้ในการเรียนหรือการท�ำงานได้อีกด้วย ในการ เรียนนั้น ถ้าเราอ่านข้อมูลมาจากที่อื่นแล้วเอามา เขียนโดยลอกเขามาแล้วไม่บอกที่มา อันนี้เรียกว่า plagiarism คือการขโมยความคิดมีโทษถึงประหาร (ทางการศึกษา) คือไล่ออกจากสถาบันการศึกษาเลย นะครับ ส่วนในการท�ำงานเวลาเราต้องสรุปข้อมูล หรือ present ก็ต้องใช้ทักษะนี้ด้วยนะครับ ฝึกเป็น ประจ�ำกับเทคนิคที่แนะน�ำไปรับรองเก่งได้ในเวลา ไม่นานหรอกครับ นอกจากนี้แล้วทักษะนี้ยังเพิ่ม vocabulary, creativity, and style ให้กับเราได้ ด้วย แล้วพบกันใหม่ตอนหน้าครับ ^^ ดร.วาทิน เฉลิมด�ำริชัย ผู้สอน/ผู้อ�ำนวยการสถาบันภาษาไอฟาส Ph.D., University of Wisconsin-Madison University Lecturer, Corporate Trainer, and Consultant

Email: info@ifast.ac.th Website: www.ifast.ac.th Tel: 0-2550-0921-2

ไปเสียใจว่าเราอายุมาก (หมายถึงแก่นั่นแหละ 55) เพราะไม่ใช่ทุกคนจะได้สิทธิ์นั้น) I Get English| 53


I

Words GET Confusing ใช้ผิดประจำ� คำ�ไหนดีนะ Tutor เรื่อง ยุทธนา อัศวเจษฎากุล

เปิด-ปิด

ใช้ open/close หรือ open/closed กันแน่ เวลาไปเดินตามห้าง เคยสงสัยบ้างไหมว่า บางที่ติดป้าย เปิด-ปิด เป็นภาษาอังกฤษ ว่า open/close บางที่ก็ใช้ open/closed ตกลงแล้วเขียนแบบไหนถึงจะถูกต้อง ลองมา พิจารณาพร้อมๆ กันนะครับ ก่อนอืน่ ต้องท�ำความเข้าใจกันก่อนว่าค�ำว่า “เปิด-ปิด” บนป้ายนีไ่ ม่ได้หมายถึงเปิด ประตูหรือปิดประตูนะครับ แต่หมายถึง เปิดท�ำการ/ปิดท�ำการ ในภาษาไทยเป็นค�ำกริยา แต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษ ถือว่าเป็นค�ำคุณศัพท์!! 56 | I Get English


S

hall ติดปากติดใจ we จดจำ�ไว้พร้อมใช้ได้ทันที talk? เรื่อง อารดา กันทะหงษ์

เมื่อต้อง

รับโทรศัพท์

เป็นภาษาอังกฤษ ติดปากติดใจฉบับนีม้ า ตามค�ำเรียกร้องของคุณ Joe Fbonly แฟนที่น่ารักของ I Get English บน Facebook ค่ะ การสื่อสารทางโทรศัพท์ ในที่ท�ำงานเป็นเรื่องที่ต้องใช้ ศิลปะและไหวพริบพอตัวที เดียว เนือ่ งจากเป็นการสือ่ สาร แบบไม่เห็นหน้า ฉบับนีเ้ ราจัด ให้ค่ะ แล้วยังน�ำไปประยุกต์ ใช้กับคนที่ต้องเป็นฝ่ายโทร ไปบ้างได้ด้วยนะ

68 | I Get English


รู จักกลไกธรรมชาติภายในรางกาย ระบบการทำงานและหนาที่ของอวัยวะตางๆ

เรียนรูครบทุกระบบในเลมเดียว!

6-7

น 7-33 ปSกBอN อ978-616-52 I ราคา -6 7-362 2 ง ็ 5 ข 6 แ ปSกBN 978-61 I ราคา

199.250.-

พิเศษ!

เรียนรูระบบการทำงานและหนาที่ของอวัยวะตางๆ

มนุษยเปนสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากกลไกธรรมชาติ ภายในรางกาย ของเรานัน้ ประกอบดวยอวัยวะหลายอยาง ซึง่ ชวยกันทำหนาที่ อยางเปนระบบเพื�อใหรางกายมีชีวิตอยู ดังนั้น การเรียนรูวา อวัยวะหรือสวนประกอบภายในรางกายทำหนาที่อะไร และควร ดูแลรักษาหรือปกปองอยางไรจึงเปนเรื�องสำคัญที่ควรศึกษา

Did you know? เรื�องนารูเกี่ยวกับรางกาย คำถามทายบท พรอมเฉลย Glossary

รวมคำศัพทที่ควรรูของระบบรางกาย

โดย ผศ. ดร.อรกัญญ ภูมิโคกรักษ Ph.D. in Pharmacology พบกับหนังสือคุณภาพ

กวา 400 รายการ ที่ www.MISbook.com


ŕš ŕ¸•ďœŠ฼ะคอ฼ูลŕ¸™ďœŽสาลารถอďœŠาŕ¸™ŕ¸•ďœŠอŕš„ŕ¸”ďœ‹ŕšƒŕ¸™ นิตยสาร I Get English ŕš€฼ďœŠล

48

„Ë€ ­Âž rƒšƒ€ž ­ 1 - “Â?p”›mŠ 2555

ISSUE #

48

Help =& Hell 9.Ăš>99 I6A. (@ %<7%E

J9% /E3Ă˝ 9&9

I->#ýI =/Í& /è9 Q 6 A 8> K!I+9/ý M/#ý >399++ð4

7Ăş>-*1> ˆ <#?.= M I-C9 Q !Ăş9 /=&K#/4=*#Ă˝I'Ä€%

,>5>9= 05

/Ă° 6 793 =

(E7 Ăş s@ %Ăš>/= #Q7 A 1 /= >/I!Ăş%/?

I 1P 1=& &=& /EI #

I ĂŠ.% 7->.$D/ @

J&&-C9K'/

I'Ă° -'Ă° #? >/

,>5>9= 05*E 3Ăš>M =%J%Ăš

Better English with iFast

*@ ! è ú969& 3ú .I# %@ Paraphrasing Information ISSN 1905-6524

I!/ĂŠ.-*/Ăş9-I Ăş>6EĂš

9

=& I Get English

771905

652403 30.00 B.

8

'/< > -9>I ĂŠ.% www.igetenglish.com

1 2 0 8 0 1

สูŕšˆŕ¸‡ŕ¸‹มŕš‰อ/สลูครสลาชิภŕš„ŕ¸”ďœ‹ŕ¸—฾ŕšˆ 0-2294-8777 ญรมอ MISbook@live.com