นิตยสาร I Get English เล่ม 45

Page 1


Editorial Team เจ้าของ : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส ที่ปรึกษา : รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ บรรณาธิการบริหาร : ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ บรรณาธิการ : สุธิดา วิมุตติโกศล ผู้ช่วยบรรณาธิการ : ดุจเดือน กลั่นคูวัด ประสานงานกองบรรณาธิการ : วันศิริ ทองใบ ที่ปรึกษาด้านภาษา : Donald L. Sena กองบรรณาธิการ : อิสรีย์ แจ่มข�ำ

Editor’s Talk

สวัสดีแฟนๆ I Get English ทุกท่านค่ะ อย่างที่ได้แจ้งไว้ในฉบับที่แล้ว ว่าต่อไปนี้เราจะได้พบกัน บ่อยขึ้น คือทุกต้นเดือน หวังว่าคงจะช่วยให้คุณผู้อ่านติดตาม ถามไถ่ตามแผงหนังสือกันง่ายขึ้น และไม่เบื่อกันไปก่อนนะคะ ;) ช่วงที่ผ่านมา คุณผู้อ่านคงจะได้ยินค�ำว่า “อาเซียน” ผ่าน หูบ่อยขึ้น ไม่ว่าจะจากผู้คนในวงการบันเทิง ธุรกิจ การศึกษา หรือ วิกันดา พินทุวชิราภรณ์ | วีริยา แผ่นสุวรรณ ว่าการเมือง แต่จนแล้วจนรอดหลายคนก็ยังมึนๆ งงๆ กันอยู่ดี ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล | อารดา กันทะหงษ์ ว่า “อาเซียน” คืออะไร และเกี่ยวข้องอย่างไรกับชีวิตของเรา เพื่อ วนนิตย์ วิมุตติสุข | กฤตยา พบลาภ ไม่ให้แฟนๆ ของเราตกขบวนรถไฟสายอาเซียนนี้ I Get English ภานุพันธ์ รอดศรีนาค | ศิริพร วิจิตรธรรมรส จึงจัดท�ำบทความพิเศษว่าด้วยเรื่องประชมคมอาเซียน (ASEAN วรวุฒิ ตัถย์วิสุทธิ์ | จีรณัทย์ วิมุตติสุข Community) และบทบาทของภาษาอังกฤษในเวทีอาเซียน ใคร ศิลปกรรม : ภรณีย์ สนองผัน | นริศรา ช่อสลิด อยากรู้แล้วว่าอาเซียนคืออะไร ขอเชิญเปิดไปที่หน้า 56 ค่ะ จิราวัฒน์ นพประไพ | ณัฎฐา ชวนางกูร พิมลพักตร์ สุภา ส่วนใครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ อย่าลืมนะคะ พิสูจน์อักษร : บุษกร กู้หลี | วารีรัตน์ แตงภู่ เรามีผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษมากมายหลายท่าน ที่สละเวลามา ประไพ ภูงามเชิง | ชนาภัทร พรายมี น�ำเสนอคอลัมน์ดีๆ ทั้งยังเต็มอกเต็มใจที่จะเป็นที่ปรึกษาทางด้าน การตลาด : วราลี สิทธิจินดาวงศ์ ภาษาให้แก่คุณผู้อ่าน ใครมีปัญหาในด้านไหน ก็ติดต่อถามไถ่กัน ประชาสัมพันธ์ : มยุรี ศรีมังคละ ได้ เราจะพยายามช่วยไขปัญหาอย่างเต็มที่ไม่มีกั๊กค่ะ (อ๊ะ...แต่ แยกสี : MIS มีข้อแม้นิดหนึ่งว่า ต้องเป็นปัญหาในการเรียน การท�ำงาน การ พิมพ์ที่ : พิมพ์ดี ฝึกฝนภาษาอังกฤษ ที่เราต้องการแก้ไขหรือพัฒนานะคะ ให้ช่วย ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา : เสริม พูนพนิช จัดจ�ำหน่ายโดย : บริษัท เวิลด์ ออฟ ดิสทริบิวชั่น จ�ำกัด ท�ำการบ้าน แปลงานแทน อะไรแบบนี้ ไม่เอา..ไม่พูดนะคะ >.<) ส�ำนักงานนิตยสาร : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส ส�ำหรับคนดังประจ�ำฉบับนี้ เป็นสาวสวยรวยฝีมือ แมท55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 ภีรนีย์ คงไทย ทีก่ ำ� ลังเป็นทีช่ นื่ ชอบของหลายๆ คนจากบทนางเอก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 เรื่อง “แหม่มแก้มแดง” ซึ่งเธอเล่นไว้ได้อย่างน่ารักน่าหยิก หาก โทรศัพท์ : 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) อยากทราบว่าเธอมีมุมมองต่อภาษาต่างประเทศและเคล็ดลับใน โทรสาร : 0-2294-8787 การฝึกภาษาอย่างไร อย่ารอช้า พลิกไปที่คอลัมน์ Interview หน้า ติดต่อโฆษณา : PS Add One Co., Ltd. 38 ได้เลยค่ะ ศิริวัลย์ สงวนประสิทธิ์ : โทร. 08-1815-3107 สุดท้าย ท้ายสุด ส�ำหรับใครที่มีคนชมบ่อยๆ แล้วรู้สึกเขิน สิริมา ประเสริฐ : โทร. 08-1625-4449 อรทัย เจริญผล : โทร. 08-1171-7925 อาย ตะขิดตะขวง ไม่รู้จะตอบรับอย่างไรให้ดูน่ารัก น่าฟัง เปิดไป วุฒิพร พละทรัพย์ : โทร. 08-1904-1423 ที่คอลัมน์ติดปากติดใจค่ะ เรามีประโยคหลากหลายให้ได้หยิบไป ใช้กัน เมื่ออ่านแล้วก็อย่าลืมนะคะ ต้องน�ำมาฝึกใช้บ่อยๆ เริ่มจาก ทีมงาน I Get English ต้องการฟังความคิดเห็น ของผู้อ่าน ท่านสามารถส่งความเห็น ติ-ชม ได้ที่ ตอนนี้เลยแล้วกัน “You guys have been so kind and generous. iGetEnglish@hotmail.com Thanks for your support and encouragement.” ตอบว่ายังไงดี นะ ไปหาค�ำตอบกันได้ที่หน้า 85 นะคะ www.iGetEnglish.com iGetEnglish@hotmail.com (ติดต่อกองบรรณาธิการ) พบกันอีกครั้งวันที่ 1 มิถุนายนค่ะ บรรณาธิการ MISbook@live.com (สั่งซื้อนิตยสาร)


E T N O C ISSUE #4N5 TS Let’s read & write! สนุกกับการอ่านและเขียน

Food forอาหารสมอง Thought 6 กลอนพาไป : Invictus ไม่แพ้ 18 Sing from Soul : I Won’t Give Up - Jason Mraz 21 iDiary : ไอไดอารี ตอน “Home Sweet Home บ้านคือวิมานของเรา (ตอนจบ)”

10 A Trip to the World : Cueva de las Manos 46 ถอดรหัสวัฒนธรรมฝรั่ง : ศิลปะบนผนังชิ้นเอกแห่งลาตินอเมริกา เทพแพน ต�ำนานขลุ่ยแห่งความรัก 27 Science Zone : How do we inherit a blood 64 Moving Movie : Captain America type? เราสืบทอดหมู่เลือดทางพันธุกรรมอย่างไร? 43 Reading Guide : Maus: A Survivor’s Tale 80 Right Writing : Absolute Phrase

I จัGET Focus บตาเรื่องเด่น

Shall we talk? เสริมทักษะ ฟัง-พูด 30 ศัพท์ (น่า) สน : Baby 44 Funny Pick-up Lines : เก่งอังกฤษด้วย

33 Cooking for Fun : แกงจืดหน่อไม้กับกระดูกหมู มุกจีบสาวฮาๆ 51 Speak English with Nid : My name is Nid. 36 หนังสือแนะน�ำ : แนะน�ำหนังสือออกใหม่ของ ส�ำนักพิมพ์ 85 ติดปากติดใจ : การตอบรับค�ำชม 37 Photo-Oh My! : ภาพถ่ายสุดประทับใจของคุณ 90 ฝรั่งพูดคนไทยงง : Stand in one’s way 38 Interview : แมท-ภีรนีย์ คงไทย 92 พูดภาษาอังกฤษนอกต�ำรา : เกรงใจ แปลว่าอะไร... 56 Special Scoop : รู้ก่อน พร้อมก่อน ท�ำความรู้จัก แล้วฝรั่งรู้สึกเกรงใจไหม “ประชาคมอาเซียน” 96 คุยกับครูเคท : ฝรั่งซีเรียสเรื่องแกรมมาร์หรือเปล่า 72 Cyber Eng. : 2 เว็บไซต์ทดสอบคลังค�ำศัพท์ 100 Speak It Wright : อากาศร้อน การเมืองก็ร้อน ของคุณ

78 แฉเรื่องฮาภาษาอังกฤษ : ถามตอบตลกๆ 108 อังกฤษปริศนา : What is this thing called?

Reading Gym

เพิ่มพลังทักษะการอ่าน ด้วยข่าวจาก AFP Relaxnews

115

I GET Tutor

เตรียมสอบ, พัฒนาความรู้พื้นฐาน

61 Teacher’s Corner : Set a common ground 70 คลังค�ำ : สัญลักษณ์ 77 ตัวย่อขอบอก : VIP 104 Confusing Words : Borrow กับ Lend ใครขอยืม-ใครให้ยืม พูดอีกก็ผิดอีก 106 Word Power : Prefix semi- และ hemi-


L

et’s A Trip to the World read & ท่องโลกไปกับ I Get English write! เรื่อง ณัฐวรรธน์

Clasueva de Manos

A Piece of Unrivalled

Graffiti in Latin America

ศิลปะบนผนังชิ้นเอกแห่งลาตินอเมริกา

10 | I Get English


In

this issue, we are going to visit South America. Our destination is a town called Perito Moreno in southern Argentina. Approximately 163 kilometres from this town, a steep vast canyon comes into view, with the Pinturas River passing through. Its distinctive feature lies on the external wall of a cave, where there are sprayed paintings displaying a large number of human hand shapes. About 2,000 hand paintings are strewn along the 600-metre-long wall of the cave. They were sprayed in a variety of colours including white, red, yellow and black. Accordingly, this place is called Cueva de las Manos, meaning literally Cave of the Hands in Spanish. ฉบับนี้เราจะมาเยือนทวีปอเมริกาใต้กันครับ จุดหมายปลายทางอยู่ที่เมืองเปริโต้ โมเรโน่ทางตอน ใต้ของประเทศอาร์เจนตินา โดยห่างจากเมืองนี้ออกไปประมาณ 163 กิโลเมตรจะเป็นหุบเขาเวิ้งว้าง สูงชันที่มีแม่น�้ำพินทูราสไหลผ่าน ความโดดเด่นอยู่ตรงบริเวณผนังของถ�้ำด้านนอกครับ เพราะมีภาพ สเปรย์รูปมืออยู่เต็มไปหมด โดยมีอยู่ประมาณ 2,000 รูป ทอดยาวไปตามผนังถ�้ำกว่า 600 เมตร ภาพมือเหล่านี้ประกอบไปด้วยสีต่างๆ ตั้งแต่ขาว แดง เหลือง และด�ำ นี่จึงเป็นที่มาของสถานที่แห่งนี้ ครับ Cueva de las Manos ซึ่งเป็นภาษาสเปนแปลตามตัวว่า “ถ�้ำมือ” นั่นเอง

I Get English| 11


I

GET Interview เรื่อง กญญาณ์ มาเปี่ยม Focus ภาพ ละคร “แหม่มแก้มแดง”

แมทเชื่อว่าาษาใด

ถ้าอยากเก่งภ ยๆ ใช้ ้บ่อ เราต้องหมั่นใช าษาอังกฤษ ่างภ สม�่ำเสมอ อย ิตย์เดียว เราก็ แค่เราไม่ใช้อาท ๆ แล้วนะคะ อาจติดๆ ขัด

38 | I Get English


แมท

อังกฤษง่ายๆ สไตล์

-ภีรนีย์

แมท-ภีรนีย์ คงไทย ...นักแสดงสาวคน ปรากฏตัวในละค

นี้ถ้าได รเรื่อง love love ก็แมทน่ะเป ไหน มีแต่แฟนๆ อยากกด like ให้ไปจนถ ้ ็น ึง คุณคงจ�ำได้ทั้งบทบ นางเอกมาดเซี้ยวที่สุดแสนจะน่ารักมากม าท าย ร้ายกลายรัก จนมาถ ในละคร หวานใจกับนายจอมหยิ่ง กุหล าบ ึง แดง” ที่ก�ำลังออนแอ ลิขิตเสน่หา และล่าสุดกับละคร “แหม่มแก ้ม ร์อยู่ขณะนี้ แมทเข้ามาโลดแล ด้วยงานโฆษณาครีม ่นอยู่ในวงการบันเทิงตั้งแต่อายุ 13 ประเด อ ิม พาวเวอร์ทรี รุ่น 2 าบน�้ำยี่ห้อดัง ก่อนจะมาเป็นนักแสดงกล ุ่ม ใบหน้าคมคาย สไตล ของช่อง 3 และด้วยคาแรกเตอร์โดดเด ์ล ่น แสดง ก็ส่งให้แมทก้า ูกครึ่งไทย-นอร์เวย์ บวกกับฝีมือด้านก าร วจ นานนัก และมีผลงาน ากนักแสดงสมทบมาสู่นางเอกได้ในเวลาไ ละครมาอย่างต่อเนื่อ ม่ ง ปัจจุบันแมทท�ำหน้าท ี่เป็นทั้งนักแสดงและน ศิลปกรรมศาสตร์ ส าขาการละคอน มหาว ักศึกษาปี 4 คณะ ิทยาลัยธรรมศาสตร และส�ำหรับ I Get En ์ g li sh ฉ บ ับนี้ขอ คงไทย แขกรับเชิญ คนสวยที่ท�ำให้วงส ต้อนรับ แมท-ภีรนีย์ นท มีสาระและสีสัน แน่น อน...เราอยากให้คุณ นาในหน้า Interview ด ้ ว ย อี ก ค น ผู้อ่านร่วมวงสนทน า

I Get English| 39


F

ood ถอดรหัสวัฒนธรรมฝรั่ง for รู้จักฝรั่งจากวัฒนธรรม Thought เรื่อง อารดา กันทะหงษ์

เทพต�ำนานขลุ แพน ่ย แห่งความรัก 46 | I Get English


ลายคนรู้จักขลุ่ยแพน (panpipe) หรือแพนฟลุต (panflute) หรือซิริงซ์ (syrinx) ในฐานะหนึ่งในเครื่องดนตรี คลาสสิกของยุโรป บทเพลงที่บรรเลงด้วยขลุ่ยแพนมีเสน่ห์ ถูกใจคนทั่วโลก ด้วยท่วงท�ำนองแสนหวานและล่องลอยราวกับ บทกวี สร้างความรู้สึกเหงา เศร้า วังเวง และสุขสงบให้ผู้ฟัง ในขณะเดียวกัน ความเหงาจับใจยามได้ฟังบทเพลงของขลุ่ย แพนมักท�ำให้ผู้คนครุ่นคิดค�ำนึงถึงความรักและความฝัน แต่ ทราบไหมคะ ว่าขลุ่ยแพนนั้นกลับมีต้นก�ำเนิดจากเทพแพน (Pan) ซึ่งเป็นหนึ่งในเทพเจ้าปกรณัมกรีกที่มีรูปลักษณ์สุดขี้ริ้วขี้เหร่ ใครเห็นเป็นต้องรังเกียจและหวาดผวา มีหน้าตาเหมือนมนุษย์ แต่มีเขาบนศีรษะ หาง ขาหลัง และกีบเท้าเหมือนแพะ มีขนขึ้น รุงรัง แล้วยังมีกลิ่นกายเหม็นหึ่งด้วย แล้วเทพสุดอัปลักษณ์ มาเกี่ยวข้องกับต�ำนานดนตรีแสนหวานได้อย่างไร และมาเกี่ยว อะไรกับความรักด้วย เรามาตามถอดรหัสพร้อมกันดีกว่าค่ะ

I Get English| 47


I

Scoop GET Special บทความพิเศษประจำ�ฉบับ Focus เรื่อง วัชระ แสงศรีศิลป์

รู้ก่อน พร้อมก่อน ท�ำความรู้จัก

“ประชาคมอาเซี ย น” และเหตุผลที่คนไทยต้องเตรียมพัฒนา ศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ

อี ก สามปี ข ้ า งหน้ า หรื อ ในปี พ.ศ. 2558 สมาคม ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เราได้เห็น ได้ยิน หรือ เรียกกันจนติดปากสั้นๆ ว่า “อาเซียน” จะยกระดับความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกันสู่การเป็น “ประชาคมอาเซียน” ดังนั้น ณ เวลานี้ ไม่ว่าจะหันไปทางไหน เปิดทีวี หรือ อ่านหนังสือพิมพ์อะไร โดยเฉพาะคอลัมน์ที่เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจ การศึกษา และต่างประเทศ เราจะ เห็นว่ามีการเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียนเต็มไปหมด ไม่ว่าจะเป็นผลได้-ผลเสียของสินค้าไทย แรงงานไทย โอกาสและอนาคตของผู้ประกอบการไทย การเตรียมความพร้อมของเด็กไทยก่อนการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ฯลฯ แต่เชื่อเหลือเกินว่า ยังมีคนอีกจ�ำนวนมากที่แม้จะเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องนี้มาบ้าง แต่ไม่ค่อย เข้าใจหรือยังมองไม่เห็นภาพว่า “ประชาคมอาเซียน” คืออะไร และจะส่งผลกระทบกับชีวิตของเรา ทุกคนอย่างไร บทความพิเศษในฉบับนี้ จะขอพาคุณผู้อ่านไปท�ำความเข้าใจกับประชาคมอาเซียนแบบง่ายๆ และชี้ให้เห็นความส�ำคัญและความจ�ำเป็นของภาษาอังกฤษที่มีต่อประชาคมอาเซียน รู้ไว้...จะได้ไม่ตกเทรนด์กัน 56 | I Get English


ก�ำเนิดอาเซียนและประชาคม อาเซียน ก่อนจะพูดถึงประชาคมอาเซียน เราคงต้อง พูดกันสักนิดถึงจุดเริม่ ต้นของอาเซียนก่อนเพือ่ ให้พอ เห็นภาพความต่อเนื่อง อาเซียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 โดยมีประเทศสมาชิกรุ่นบุกเบิก 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลปิ ปินส์ สิงคโปร์ แรกเริม่ เดิมที วัตถุประสงค์ของอาเซียนคือรวมกลุม่

เพื่อช่วยกันป้องกันไม่ให้ประเทศสมาชิกถูกลัทธิ คอมมิวนิสต์ดูดกลืนจนต้องเปลี่ยนการปกครอง ประเทศไปจากระบอบประชาธิปไตย ในเวลาต่อมา เมื่อสงครามเย็นสิ้นสุดลง บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา ก็ได้เข้า มาร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนตามล�ำดับ เป้าหมาย ของอาเซียนก็ได้ปรับเปลี่ยนไปสู่การพยายามยก I Get English| 57


¨Ó¤ÓÈѾ· ä´Œã¹àÇÅÒ·ÕèàÃçÇ¢Öé¹´ŒÇÂá¼¹ÀÒ¾¤ÇÒÁ¤Ô´ ¾º¡Ñº¤ÓÈѾ· ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ 35 ËÁÇ´ ã¹ÃٻẺ Mind map ËÃ×Íá¼¹ÀÒ¾¤ÇÒÁ¤Ô´·Õ¹è ÓÁÒ»ÃÐÂØ¡µ

㪌㹡ÒÃÊ͹ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ «Ö§è ¨Ðª‹ÇÂãËŒà´ç¡æ ¨´¨Ó¤ÓÈѾ· ä´Œ§‹Ò áÅÐÊÒÁÒö¨ÓÈѾ· ·Ñé§ËÁÇ´ä´Œã¹àÇÅÒ·ÕèÃÇ´àÃçÇ ÂÔ觢Öé¹ à¹×èͧ¨Ò¡¤ÓÈѾ· ã¹áµ‹ÅÐËÁÇ´ÁÕ¤ÇÒÁàª×èÍÁ⧡ѹ ã¹Ë¹Ñ§Ê×ÍàÅ‹Á¹Õäé ´Œà¹Œ¹ÀÒ¾»ÃСͺ·ÕÁè ÊÕ ÊÕ ¹Ñ Ê´ãÊ à¾×Íè ª‹Ç ¡Ãе،¹¤ÇÒÁʹã¨ã¹¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒ¢Í§à´ç¡æ 䴌໚¹Í‹ҧ´Õ ¨Ö§àËÁÒÐ໚¹¤Ù‹Á×ͧ͢¾‹ÍáÁ‹ÂؤãËÁ‹·ÕèÁÕ¤ÇÒÁµÑé§ã¨ ÊÌҧºØµÃËÅÒ¹¢Í§·‹Ò¹ãˌ໚¹

ÃÒ¤Ò

199. »¡á¢ç§

6-527-140-0 ISBN 978-61

µÑÇÍ‹ҧã¹àÅ‹Á Mind Map Vocabulary

Pets

 ¬q ¬³ ©q§·Ë¤

Hobbies °¯ ·¬q ´ ¯ ¶Â¥

dog

turtle squirrel

07

taking photo s

cat

kitten

hamster

fish

20

21

playing sports

drawing

playing with pet

painting

surfing the Internet

singing

listeningic to mus

bird

rabbit

Mind Map Vocabulary

reading

puppy

watching TV

seeing a movie

gardening

cooking

knitting

60

ÀÒ¾»ÃСͺ

Ê´ãÊ

61

·‹Í§§‹Ò ¨Ó§Ò‹  ࡋ§àÃçÇ!

¥²£©§ Ï´ª³ q

English alphabets - 26 letters ¯¶ §¶ ¯³§¡´Â ¬q © · ¶ q §  ¯¥ ³©¯³ «¥¢´«´¯³ ¦« ³

5 Vowels

A a ¯ cap Ã

­£© à o

96

E e ¯· bed Â

 ·¤ ¯

C c ·

bat

cat

Ã

¬¥² ³©

O o į

pig ¶

U u ÂÙ

mop £¯

duck ³

Æ£n » ¹Ë

 |

21 Consonants © · ©³ ¯ Ä Ã q

B b ·

n´ ´©

I i Ư

ËÁÙ

©¯³ «¥

Æ¡©q ©´Â¯¶§¬q

Ã

ã©

D d · dog ɯ

­£´

¬ ¤³ ² ³©

F f ¯¡ fish ¡c

§´

G g · goat Ä

à ²

»ÃÐÁÇŤÓÈ¾Ñ ·

·ŒÒÂàÅ‹Á!

พบกับหนังสือคุณภาพ

กวา 400 รายการ ที่ www.MISbook.com


ม ช ำ � ตอบรั บ ค

ค� ำ ชมหรือ “compliment” เปรียบเสมือน ของหวานทีใ่ ครก็ชอบค่ะ ได้ฟงั (ได้ชมิ ) แล้วก็ชนื่ ใจ อิ่มเอม แต่ปัญหาที่หลายคนเผชิญอยู่เสมอกับของ หวานจานนี้ก็คือ “ไม่รู้จะตอบรับอย่างไรดี” รับ ขนมของเขามากินแล้วจะท�ำงุบงิบไม่รู้ไม่ชี้ก็ไม่ได้ จะปฏิเสธไม่รับก็ดูไม่ดี ถ้าอย่างนั้นเรามาซ้อมวิธี ตอบรับค�ำชมหวานๆ จากคนรอบข้างไว้ล่วงหน้า กันดีไหมคะ เมื่อถึงเวลาจะได้หยิบมาใช้ได้ทันที การตอบรับค�ำชมส�ำหรับคนไทยหลายคน เป็นเรื่องยากแสนยากยิ่งกว่าการเป็นคนชมเองเสีย อีก เพือ่ นๆ ว่าจริงไหมคะ เพราะการทีเ่ รานึกชืน่ ชม

S

hall ติดจดจำ�ไว้ ปากติ ด ใจ พร้อมใช้ได้ทันที we เรื่อง อารดา กันทะหงษ์ talk?

ใคร ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากสัมผัสทัง้ ห้าทีม่ ากระทบ ใจ แล้วชวนให้รู้สึกเห็นดีเห็นงามตามนั้นทันที เห็น อะไรสวยก็ว่าสวย ชิมอะไรอร่อยก็ว่าอร่อย ไม่ต้อง ตระเตรียมค�ำพูดกันล่วงหน้า การชมใครสักคนจาก ใจจริงของเราจึงเป็นไปอย่างค่อนข้างธรรมชาติ แต่ การเป็นฝ่ายตอบรับกลับไม่คอ่ ยเป็นธรรมชาติเพราะ เรายัง (แอบ) ค�ำนึงถึงธรรมเนียมแบบไทยๆ ที่ ปลูกฝังให้ทกุ คนรูจ้ กั ถ่อมตัวและรูจ้ กั กาลเทศะด้วย แหม...การจะชิมของหวานสักถ้วยชักไม่ใช่เรือ่ งง่าย ซะแล้วสิ เรามาลองดูเทคนิคตอบรับค�ำชมหวานๆ ในหลากหลายสถานการณ์ไปพร้อมๆ กันนะคะ I Get English| 85


S

hall พูดภาษาอังกฤษนอกตำ�รา we ภาษาอังกฤษนอกกรอบ talk? เรื่อง แอนดรูว์ บิ๊กส์

เกรงใจ พูดเป็น

ภาษาอังกฤษ ว่าอย่างไร สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่รัก ผมได้รบั ค�ำถามเกีย่ วกับภาษาอังกฤษจากคน ไทยทุกวัน ค�ำถามมีความหลากหลาย แต่บางค�ำถาม มาแรงและมาบ่อย เช่น ความแตกต่างระหว่างค�ำว่า house กับ home คืออะไร, excited กับ exciting ใช้ต่างกันอย่างไร และการใช้ ever ในความหมาย ว่า “เคย” แต่ค�ำถามเหล่านี้ต้องแพ้ค�ำถามยอดฮิตที่ ผมจัดให้เป็นอันดับหนึ่งในฐานะราชินีแห่งข้อสงสัย ของคนไทย นั่นคือค�ำถามว่า …

“เกรงใจ” พูดเป็นภาษาอังกฤษว่า อย่างไร

เชือ่ ไหมครับ ผมตัง้ ชือ่ หนังสือเล่มหนึง่ ของผม ว่า “เกรงใจแปลว่าอะไรเป็นภาษาอังกฤษ” และด้วย ชื่อนี้เองหนังสือขายได้ถึง 100,000 เล่มแล้ว จนถึง 92 | I Get English

ปัจจุบันนี้ก็ยังขายได้อยู่ แสดงว่าค�ำถามนี้มีความ ส�ำคัญในใจคนไทยมาก ส�ำคัญพอๆ กับค�ำถาม เช่น “ความหมายของชีวติ คืออะไร” “แฟนฉันรักฉันจริงๆ หรือไม่” และ “เลขเด็ดอะไรที่จะออกงวดหน้า” ผมได้คน้ หาค�ำว่า “เกรงใจ” นีใ้ นพจนานุกรม หลายฉบับแต่ไม่คอ่ ยพอใจกับค�ำนิยามในแต่ละฉบับ สักเท่าไร นัน่ เป็นเพราะว่า ไม่มคี ำ� แปลตรง ๆ ส�ำหรับ ค�ำว่า เกรงใจ ในภาษาอังกฤษเนื่องจากค�ำนี้มีหลาย ความหมายในภาษาไทย ในพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถานระบุ ว่า ค�ำว่า “เกรงใจ” เป็นกริยาหรือวิเศษณ์ หมายถึง “ไม่อยากให้ล�ำบากหรือร�ำคาญใจ, ไม่กล้ารบกวน, เห็นใจ” ซึ่งผมคิดว่าเป็นค�ำนิยามที่กว้างพอสมควร และความหมายของค�ำว่า “เกรงใจ” จะเปลี่ยนไป นิดหน่อยตามแต่ละสถานการณ์


S

hall คุยกับครูเคท we งกฤษ talk? ไขปัเรื่อญง หาภาษาอั ดร. เนตรปรียา มุสิกไชย ชุมไชโย

ฝรั่งซีเรียส

เรื ่ อ งแกรมมาร์ หรือเปล่า? มี ค�ำถามจากคุณผู้อ่านเข้ามาถามว่าฝรั่งซีเรียส

เรื่องแกรมมาร์หรือเปล่า เรื่องนี้หากเปิดประเด็นให้หลายๆ คนถกกัน คงเถียงกันทั้งวันทั้งคืน ครูเคทจะขอตอบโดย การเน้นเรื่องความจ�ำเป็นของแกรมมาร์หรือไวยากรณ์ใน สถานการณ์ต่างๆ ดีกว่านะคะ

ความจริงไวยากรณ์เป็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ หลังจาก มนุษย์ใช้ภาษาเพือ่ การสือ่ สารมาเป็นพันๆ ปี กล่าว คือไวยากรณ์เพิง่ จะมาปรากฏเป็นเรือ่ งเป็นราวในยุค หลังๆ ที่มนุษย์เริ่มมีเวลาว่างจากการล่าสัตว์เลี้ยง ปากเลีย้ งท้องไปวันๆ และมีการพัฒนาขึน้ เป็นสังคม ที่มีการแยกบทบาทหน้าที่ เช่น นักปกครอง นักรบ ชาวนา นายพราน หมอ ครู นักบวช ฯลฯ คนที่ สนใจและช่างสังเกตเรือ่ งราวต่างๆ ก็ได้สงั เกตเห็น โครงสร้างหรือ pattern ของการใช้ภาษาทีต่ นใช้อยู่ มาแล้วนับพันปี พอเริ่มมองเห็นโครงสร้าง ความ สัมพันธ์ของภาษา ก็สรุปออกมาเป็นทฤษฎีหรือ 96 | I Get English

กฎเกณฑ์เรียกว่าไวยากรณ์นนั่ เอง ดังนัน้ มนุษย์โดย ทั่วไปเรียนรู้ภาษาให้เกิดทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ให้ได้คล่องก่อน จึงจะเรียนไวยากรณ์ เพื่อให้ได้ใช้ สมองสังเกต คิดวิเคราะห์ และรู้จักประวัติศาสตร์ ทางความคิดรากเหง้าของเผ่าพันธุข์ องตนเอง ไม่ได้ เรียนไวยากรณ์เพือ่ ให้สามารถสร้างค�ำสร้างประโยค ขึ้นใช้เอง (อย่างที่บ้านเราพยายามสอนเด็กไทยให้ สร้างประโยคภาษาอังกฤษขึ้นเอง) อย่างไรก็ตาม คนที่มีประสบการณ์ในการใช้ภาษานั้นๆ จนเกิด ความช�ำนาญแล้ว เมือ่ ได้มาเรียนไวยากรณ์ของภาษา นั้น ก็จะก่อให้เกิดองค์ความรู้ต่อยอดขึ้นไป ซึ่งจะ


S

hall Speak it Wright we ภาษาอังกฤษแค่คริสก็มันส์แล้ว talk? เรื่อง คริสโตเฟอร์ ไรท์

อากาศ

ร้อน ง อ ื ม เ ร า ก น ก็ ร้อ

เดือนพฤษภาก็ได้มาถึงอีกครั้งแล้วนะครับ ต้อง

ขอบอกเลยว่ า เป็ น เดื อ นที่ อ ากาศนั้ น ยั ง ร้ อ นอบอ้ า ว hot and humid อยู่เพราะถือว่าเป็นเดือนสุดท้ายของ ฤดูร้อนในบ้านเรา พูดเรื่องอากาศร้อนแล้วก็อดนึกถึง อีกสิ่งที่ร้อนแรงพอๆ กันไม่ได้ครับ นั่นก็คือเรื่องของ การเมืองที่หลายครั้งร้อนแรง เราชาวไทยถึงขนาดต้อง ร้อง Mayday! Mayday! หมายถึง “วันแรงงาน! วัน แรงงาน!” หรือเปล่า?? ไม่ใช่ครับ Mayday! หมายถึง “ช่วยด้วย มีเหตุการณ์ฉุกเฉิน” อย่างเช่นที่ผมเคยต้อง พูดออกมาเมื่อสองปีที่แล้ว (two years ago) ในฐานะ ที่เป็นเจ้าของกิจการใน Central World และต้องเห็น กิจการตัวเองโดนไฟไหม้

100 | I Get English


I

แวะเยี่ยมชมวิดีโอตัวอย่าง และหนังสือคุณภาพอีกมากมายที่ www.MISbook.com

งสือแนะนำ� GET หนั มุมหนังสือน่าอ่าน Focus เรื่อง กองบรรณาธิการ โดย ผศ. ดร.อรกัญญ ภูมิโคกรักษ Ph.D. in Pharmacology

ระบบรางกายมนุษย Human Body

บดวย ดังนั้น ลรักษา

ty

evelopment

nses lar System m

เรียนรูครบทุกระบบในเลมเดียว!

skeletal System rasites

์ ย ษ ุ น ม ย า ก ง า ่ ระบบ ร

Human Body

รู้จักกลไกธรรมชาติภายในร่างกาย ระบบ

การท�ำงานและหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ มนุษย์ ารเอ็มไอเอส เป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากกลไกธรรมชาติ ภายใน เรื่อง กองบรรณาธิก ร่างกายของเรานั้นประกอบด้วยอวัยวะหลาย สำ� นักพิมพ์ เอ็มไอเอส อย่าง ซึ่งช่วยกันท�ำหน้าที่อย่างเป็นระบบเพื่อ ราคา 199 บาท สีทั้งเล่ม ให้ร่างกายมีชีวิตอยู่ ดังนั้นการเรียนรู้ว่าอวัยวะ รายละเอียด หนังสือพิมพ์ 4 หรือส่วนประกอบภายในร่างกายท�ำหน้าที่อะไร และควรดูแลรักษาหรือปกป้องอย่างไรจึงเป็น เรื่องส�ำคัญที่ควรศึกษา

ฉบับ

ปรับปรุง

รู จักกลไกธรรมชาติภายในรางกาย

รู ณแบบ เนือ้ หาสมบ ยนรูเ บือ้ งตน

ระบบการทำงานและหนาที่ของอวัยวะตางๆ

เพ�อการเรี

เซลลและเนื้อเยื�อ

อวัยวะ

รางกาย

Did you know? เรื�องนารูเกี่ยวกับรางกาย คำถามทายบท พรอมเฉลย Glossary รวมคำศัพทที่ควรรูของระบบรางกาย เรียนรูครบทุกระบบในเลมเดียว!

า อ้ื ห งุ เน ปร ศษ รบั พเิ บั ป คา ฉบ รา

9.19

พิมพ4 สี ทั้งเลม

น ย ี ข เ น า ่ อ ด ู พ ฟังฟ ง-พู ด-อ าน-เขียน ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ

ด ั ล น ย ี ร เ ฉบับ

ซีดี MP3

สำหรับฝกฟงสำเนียงเจาของภาษาใหคนุ เคย และฝกออกเสียงไดถกู ตองเหมือนเจาของภาษา

รฟน ฟู และ เดียว

รพูด

ดงา ย

ฟ ง-พู ด-อ าน-เขียน

ภาษาอั งกฤษ เรียฉบันลับ ด

÷<, ÏÎ

ĮĸĦĕĩēıĸŀ ğĮĻĆŞĄĬĖŝăĖĩý ĖıĞĖ ĻĕĹĖĖęŖýħĭĐĕıŁĸğĮ ĖŝĩĞĀğĭŁă đğăýĭĕþŞĮĝýĭĖ ğĵŞĻĕĹĖĖęŖýħĭĐĦĴĐēŞĮĞP ĞğĵĄŞ ýĭ ĝĮýŝĩĕ þŞĩĝĵġēıĻŀ ħŞ

hai. I am a and I study . I love Thai d places in books and don’t raise a teacher er.

ÅÆÌÉÅÓ fox OěťĩýćšP ^ ĦĴĕþĭ Ąİ㣠Ąĩý escape OĸĩĦĸĀĚP ^ ħĕı hunter OĪĭĕĸēĩğšP ^ ĕĮĞĚğĮĕ

chase OĹĆĦP ^ ýĮğļġŝġĮŝ wound OģĵĕĐšP ^ ĖĮĐĹĘġ bleed OĖġıĐP ^ ĸġijĩĐļħġ too OēĵP ×¼ ^ ĸýİĕļė tired OļēĸĩİğĐš P ×¼ ^ ĸħĕijĩŀ Ğ run away Oğĭĕ ĩĬĸģĞšP ^

ģİăŀ ħĕı

decide OĐıļćĐšP ^ đĭĐĦİĕĻĄ rest OĸğĦēšP ^ ĚĭýĘŝĩĕ

ฉบั บ

เหมาะส�ำหรับผู้เริ่มต้นและผู้ที่ต้องการ

เรียนลั ด

ฟื้นฟูทักษะภาษาอังกฤษทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในระดับเบื้องต้น ครบทุกทักษะในเล่มเดียว พร้อม MP3 ส�ำหรับฝึกทักษะการฟังและการพูดไป พร้อมกับเสียงเจ้าของภาษา สามารถเรียนรู้ ได้ง่าย และเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว

English 4 Skills

เรียนรูครบทุกทักษะในเลมเดียว

4 in1

ฝก พดู ภาฝษาก อัฟงง กฤและ ษ ฝกอานภาษาอังกฤษ

ใหเขาใจจากนิทานอีสป นภาษาอังกฤษ

ฝก เขยี

พรอมคำศัพวัทน

1 MP3

าคาพเิ ศษ 3ร

สำนักพิมพเอ็มไอเอสรวมสงเสริม โครงการปแหงการพูดภาษาอังกฤษเพือ่ เตรียมความพรอมกาวสูป ระชาคมอาเซียน

หนงั สอื + MP

เพ�อฟงเสียงใน MP3

สแกน QR Code

ที่ใชในชีวิตประจำ

เพียง

199.-

พิมพ4 สี ทั้งเลม

C B A ัพท์ ศ � ำ ค ง อ ่ ท ง อ ่ ล อ่านค

¾Ñ²¹Ò¡ÒÃÅÙ¡¹ŒÍ Hat

Hammer

แฮท

หมวก

แฮมเมอร

คอน

ฮอรส

มา

Hut

Zip «Ô¾ «Ô» Zebra «ÕºÃÐ ÁŒÒÅÒÂ

ISBN 978-616-527-345-9

786165 273459

ราคา 40 บาท

“ÁÒàà չ̤٠ÓÈ¾Ñ ·¨ Ò¡µÇÑ Í¡Ñ Éà A- ѹà¶ÍД Z¡

36 | I Get English

าการของ ฒน

40

อ ย ลกู น

9

Zero «Õ âà ÈÙ¹Â

เสรมิ พ ั

อส

¾ÃŒÍÁàÊÃÔÁÊÌҧ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃÅÙ¡¹ŒÍÂ

ฮัท

กระทอม

¾· §

ม3 20 มติ) 87 m

ชวนน้องๆ มารู้จักกับตัวอักษรภาษา

เอช

Horse

Hh

ส าธิการเอ็มไอเอ ณ ร ร บ ง อ ก เรื่อง ไอเอส ส�ำนักพิมพ์ เอ็ม าท ราคา 199 บ ือพิมพ์ 4 สีทั้งเล่ม นังส รายละเอียด ห ่น แผ +CD MP3 1

อังกฤษตั้งแต่ A-Z ทั้งตัวพิมพ์ใหญ่และ ตัวพิมพ์เล็ก เรียนรู้ค�ำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย ตัวอักษรภาษาอังกฤษแต่ละตัว โดยมีทั้ง ค�ำอ่านและค�ำแปล ผ่านภาพประกอบ น่ารักๆ สีสันสดใส ท�ำให้รู้สึกเพลิดเพลิน และมีความสุขกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

าธิการเอ็มไอเอส เรื่อง กองบรรณ เอส ส�ำนักพิมพ์ เอ็มไอ ราคา 40 บาท พิมพ์ 4 สีทั้งเล่ม สือ รายละเอียด หนัง


นิตยสารเพื่อการเริ่มต้นและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำ�หรับทุกคน วางแผงทุก 30 วัน สมัครสมาชิกแบบราย 1 ปี (12 เล่ม) 599 บาท สมัครสมาชิกแบบราย 2 ปี (24 เล่ม) 1,199 บาท สมัครสมาชิก เริ่มตั้งแต่ฉบับที่ สมัครสมาชิก 1 ปี เลือกรับ Box Set สมัครสมาชิกแบบอุปถัมภ์ เริ่มรับนิตยสารตั้งแต่ฉบับปัจจุบัน หนังสือสมนาคุณ 1 ชุด ต่ออายุสมาชิก หมายเลขสมาชิก สมัครสมาชิก 2 ปี เลือกรับ Box Set เริ่มตั้งแต่ฉบับที่ ถึงฉบับที่ หนังสือสมนาคุณ 2 ชุด รายการส่งเสริมการขายนี้สิ้นสุดวันที่ 31 พ.ค. 2555 - Box Set ลดน�้ำหนัก กระชับสัดส่วน ราคา 699 บาท - Box Set 36 สูตรเบเกอรี่สไตล์โฮมเมด (เค้ก-คุกกี้ ขนมปัง) ราคา 699 บาท - Box Set คู่มือเตรียมสอบภาษาอังกฤษ ราคา 899 บาท

แบบฟอร์มการสมัครสมาชิก

ชื่อ-สกุลผู้สมัคร หรือชื่อโรงเรียน/สถาบันที่อุปถัมภ์ (ภาษาไทย) _____________________________________________________________ ชื่อ-สกุลผู้สมัคร หรือชื่อโรงเรียน/สถาบันที่อุปถัมภ์ (ภาษาอังกฤษ) กรุณาเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ____________________________________________________วัน/เดือน/ปีเกิด________________ ที่อยู่ที่ติดต่อได้ส�ำหรับการจัดส่งนิตยสาร (กรุณาระบุให้ชัดเจน) ___________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ โทรศัพท์___________________________ อีเมล_____________________________ อาชีพ__________________________________

กรณีที่สมัครสมาชิกแบบอุปถัมภ์ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 1. ชื่อและที่อยู่ผู้รับของสมนาคุณ (ในกรณีที่ต้องการให้โรงเรียน/สถาบันเป็นผู้รับโปรดละข้อนี้ไว้) ________________________________________________________________________________________________________ 2. หากต้องการให้ออกใบเสร็จในนามของหน่วยงานราชการ กรุณาระบุชอื่ ผูร้ บั ใบเสร็จรับเงินด้วย (หากไม่ตอ้ งการโปรดละข้อนีไ้ ว้) ________________________________________________________________________________________________________ ขั้นตอนการสมัครสมาชิก 1. กรอกใบสมัครด้านบนให้ครบถ้วน 2. ชำ�ระเงิน แล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการ ชำ�ระเงิน (เลือกช่องทางการชำ�ระเงินวิธีใดวิธีหนึ่ง)

ฟรี! ค่าจัดส่ง

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (โปรดแฟกซ์ใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่ 0-2294-8787 หรือส่งอีเมลมาที่ MISbook@live.com)

ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย

ช�ำระเงินโดย เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง

ชื่อบัญชี “บจก. เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค” ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขาท่าเรือสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์

ธนาณัติสั่งจ่าย “บจก. เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค” ปณ. บางโพงพาง 10125

112 | I Get English

เลขที่ 048-2-99165-3 เลขที่ 068-2-42636-3 เลขที่ 073-2-21110-7 เลขที่ 328-1-21070-6 เลขที่ 171-0-82780-7 เลขที่ 083-0-02732-7

ผู้ที่เลือกช�ำระโดยธนาณัติ กรุณาส่งธนาณัติพร้อมใบสมัครมาที่ ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120


แตละคอลัมนสามารถอานตอไดใน นิตยสาร I Get English เลม

45

สั่งซื้อ/สมัครสมาชิก ไดที่ 0-2294-8777 หรือ MISbook@live.com