นิตยสาร I Get English เล่ม 43

Page 1

ISSUE #

ประกาศรายช�อผู  โชคดีจากกิจกรรม “5 คำ บรรยาย I Get”

43

5 ภาญาา ษรกั า

ทญ่ี

 ม ห ใ  น ม ั ล อ ค 3 ว ั ต เปด เซียนดานภาษาอังกฤษ จาก 3

อร ไรท ครูเคท

แอนดรูว บิ๊กส คริสโตเฟ

1ก0ารทวักทิธาีย

แบบไมงaอre you?

How

คำถามที่คนไทย

เขาใจผิดบอยบอย

 ด น ั บ  ร อ ป ส เ า ย ั ส อุร ตนกำเนิด ของไขมุก

ตองทำยังไงดี www.igetenglish.com

ประโยค พรอมใช สำหรับคนอกหักรักคุด

ฟงภาษาอังกฤษไมออก

1 2 0 2 0 1


Editor’s Talk

Editorial Team เจ้าของ :: ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส ที่ปรึกษา :: รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ บรรณาธิการบริหาร :: ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ บรรณาธิการ :: สุธิดา วิมุตติโกศล ผู้ช่วยบรรณาธิการ :: ดุจเดือน กลั่นคูวัด ประสานงานกองบรรณาธิการ :: วันศิริ ทองใบ กองบรรณาธิการ :: อิสรีย์ แจ่มข�ำ วิกันดา พินทุวชิราภรณ์ | วีริยา แผ่นสุวรรณ ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล | อารดา กันทะหงษ์ วนนิตย์ วิมุตติสุข | กฤตยา พบลาภ ภานุพันธ์ รอดศรีนาค | ศิริพร วิจิตรธรรมรส วรวุฒิ ตัถย์วิสุทธิ์ | จีรณัทย์ วิมุตติสุข ศิลปกรรม :: ภรณีย์ สนองผัน | อัจฉรา ทับทิมงาม จิราวัฒน์ นพประไพ | ณัฎฐา ชวนางกูร พิสูจน์อักษร :: บุษกร กู้หลี | วารีรัตน์ แตงภู่ ประไพ ภูงามเชิง | ชนาภัทร พรายมี การตลาด :: ชลพิชา ครืน้ จิต | วราลี สิทธิจนิ ดาวงศ์ ประชาสัมพันธ์ :: มยุรี ศรีมังคละ แยกสี :: MIS พิมพ์ที่ :: พิมพ์ดี ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา :: เสริม พูนพนิช จัดจ�ำหน่ายโดย :: บริษัท เวิลด์ ออฟ ดิสทริบิวชั่น จ�ำกัด ส�ำนักงานนิตยสาร :: ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ :: 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร :: 0-2294-8787 ติดต่อโฆษณา :: PS Add One Co., Ltd. ศิริวัลย์ สงวนประสิทธิ์ :: โทร. 08-1815-3107 สิริมา ประเสริฐ :: โทร. 08-1625-4449 อรทัย เจริญผล :: โทร. 08-1171-7925 วุฒิพร พละทรัพย์ :: โทร. 08-1904-1423

สวัสดีในเดือนแห่งความรักค่ะ

หลายคนคงพอจะทราบตั้งแต่เห็นหน้าปกแล้วว่า I Get English ฉบับนี้พิเศษขนาดไหน ^^ ในฉบับรับศักราชใหม่นี้ เราได้รบั เกียรติจากอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ และคอลัมนิสต์มือทองถึง 3 ท่านด้วยกัน มาถ่ายทอดความรู้ให้แก่แฟนๆ ตามรูปแบบและเนื้อหาที่ตนเองถนัด เริ่มตั้งแต่คุณแอนดรูว์ บิ๊กส์ ที่มี ประสบการณ์การช่วยเหลือให้คำ� แนะน�ำชาวไทยในการใช้ภาษาอังกฤษมา อย่างยาวนาน จึงยินดีอย่างยิ่งที่จะน�ำเสนอ “พูดภาษาอังกฤษนอกต�ำรา” คือการใช้ภาษาอังกฤษในโลกความจริงไม่องิ แบบเรียน (ซึง่ บ่อยครัง้ แทนที่ จะช่วยให้เก่งขึ้น กลับกลายเป็นอุปสรรคในการพัฒนาทักษะ) ต่อด้วย ครูเคท ผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับหนุ่มสาวทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่มามากมาย ในการกล้าทีจ่ ะพูดภาษาอังกฤษ จะมาตัง้ คลินกิ ทางภาษาเพือ่ ตอบค�ำถาม และแนะน�ำแนวทางแก้ปัญหาพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณผู้อ่าน ในคอลัมน์ “คุยกับครูเคท” และสุดท้าย หนุ่มหน้าใสรวยอารมณ์ขัน คริสโตเฟอร์ ไรท์ ซึ่งไปปรากฏกายที่ไหนคนดู/คนฟังก็เป็นต้องได้รับทั้ง ความรู้และความบันเทิง จะสรรหาสถานการณ์ตา่ งๆ มาให้คุณผู้อา่ นได้ ทบทวนสอบทานความรู้ของตนเอง พร้อมกับข้อสังเกตและเสนอแนะที่ ไม่ใช่แค่อ่านเอาฮาแต่ต้องเอาไปปรับใช้ได้จริง เพื่อให้ “พูดให้ถูกอย่าง นายไรท์” ตามชื่อคอลัมน์ “Speak it Wright” คนดังประจ�ำฉบับของเราคราวนีก้ เ็ ด็ดไม่แพ้คอลัมนิสต์คะ่ น้องญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์ สาวน้อยน่ารักที่มาขึ้นปกในเดือนแห่งความรัก ซึ่ง เธอก็จะมาคุยกับเราเกี่ยวกับภาษาที่เธอรักซึ่งมีถึง 5 ภาษา! นอกจากนี้ น้องญาญ่ายังได้บอกเล่าถึงชีวติ การเรียนและวิชาทีเ่ ธอก�ำลังเรียนอยูด่ ว้ ยความ สนุกสนานและความรัก แฟนๆ ทั้งหลายคงจะไม่พลาดอยู่แล้วใช่ไหมคะ

สุดท้ายท้ายสุดจริงๆ ก็คงจะต้องเป็นเรื่องของผลการประกวด “5 ค�ำ ทีมงาน I Get English ต้องการฟังความคิดเห็น บรรยาย I Get” กิจกรรมชิงรางวัลฉลองครบ 5 ปีของเรา ขอขอบคุณ ของผู้อ่าน ท่านสามารถส่งความเห็น ติ-ชม ได้ที่ ทุกท่านทีร่ ว่ มส่งค�ำตอบกันเข้ามามากมาย ใครทีร่ ว่ มสนุกกันเข้ามา พลิก iGetEnglish@hotmail.com ไปดูประกาศผลได้ที่หน้า 26 ​เลยค่ะ ขอให้มีความสุขตลอดเดือนและตลอดปี พบกันหน้าร้อนค่ะ ;)

บรรณาธิการ


ISSUE#43

CONTENTS

Food for Thought

Let’s read & write!

อาหารสมอง

สนุกกับการอ่านและเขียน

10 A Trip to the World :

Victoria Falls น�้ำตกวิคตอเรีย

27 Science Zone :

The Origin of the Pearl ต้นก�ำเนิดของไข่มุก

37 Reading Guide : The Bluest Eye (1970)

80 Right Writing : Participial Phrase

Shall we talk?

เสริมทักษะ ฟัง-พูด

30 ศัพท์ (น่า) สน : cold 85 ติดปากติดใจ : ประโยค

ส�ำหรับพูดคุยเรื่องรักที่ไม่สมหวัง 90 ฝรั่งพูดคนไทยงง : Make waves

92 พูดภาษาอังกฤษนอกต�ำรา :

10 วิธีการทักทาย แบบไม่ง้อ How are you? 96 คุยกับครูเคท : ฟังภาษาอังกฤษไม่ออกต้องท�ำยังไงดี 100 Speak it Wright : เข้าใจค�ำถาม เข้าใจค�ำตอบ

I GET Tutor

เตรียมสอบ พัฒนาความรู้พื้นฐาน

56 Better English with IFAST : เทคนิคการท�ำข้อสอบ

TOEFL iBT (Writing Section) 61 Confusing Words : “เซนเซอร์” สะกดอย่างไรกันแน่?

77 Teacher’s Corner :

เก่งภาษาอังกฤษจากการปลูกผัก?!?!

สารบัญ

6 กลอนพาไป : I Do Not Love You Except Because

I Love You

18 Sing from Soul : The Only Exception by Paramore 21 iDiary : ไอไดอารี “Holly Jolly Christmas... สุขสันต์วันอิ่มสุข”

46 ถอดรหัสวัฒนธรรมฝรั่ง : ประวัติการ์ดอวยพร 51 วัฒนธรรมไทย : หมากรุกไทย 70 Inspirations : A Box of Kisses 64 Moving Movie : One Day วันเดียว วันนั้น วันของเรา

I GET Focus จับตาเรื่องเด่น

33 Cooking for Fun : ทับทิมกรอบ 36 หนังสือแนะน�ำ : แนะน�ำหนังสือออกใหม่จากส�ำนักพิมพ์ 38 Interview : ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์ สาวน้อย

มหัศจรรย์กับความสามารถ 5 ภาษา 43 Sport Mania : กีฬาฟันดาบสากล (fencing) 54 แฉเรื่องฮาภาษาอังกฤษ : เรื่องฮาจากเจ้าบ้าน 72 Cyber Eng. : รวมเว็บไซต์ E-cards ส�ำหรับวันวาเลนไทน์ 108 อังกฤษปริศนา : Abstract Nouns

ิ กรร หน้า กจ 26 ชิงราง ม วัล ฉล อ I Get Eงวันเกิด nglish

ประกาศ

ผลผ้ไู ด้ร บั รางวัล

บรรย“า5ย ค�ำ I Get”


I Get Focus

Interview

เรื่อง กญญาณ์ มาเปี่ยม ภาพ พี่บุ๊ง “เกมร้ายเกมรัก”

า ่ ญ า ญ ์ ย ร ร จ ศ ั ห ม ย สาวน้อ า ษ า ภ 5 ถ ร า ม า กับความส 38 |

www.iGetEnglish.com


I Get Focus

ห่ง ขอต้อนรับสู่เดือนแ ษของ ิเศ พ ก ข แ ม อ ้ ร พ ก ั ร ม ควา คม า ต ย ว ส ว า ส น ็ เป อ I Get English เธ ดีกรีนางเอกสุดฮอต �้ำผึ้ง สูงยาวเข่าดี ผิวสีน

์ ด น ั บ ์ ร อ ป ส เ า ย ส ั ร ุ อ า ่ าญ

ระดับ า ษ ก ึ ศ ร า ก จ ็ เร ำ � ส ์ อร์เวย น ย ไท ง ่ ึ ร ค ท์ ก ู น ล จ เ ี น ็ ร เป ะ อ เด ิ ต ญาญ่า า ช า ียนนาน เร ง ร โ ่ ี ท น ้ ต า ม น ย ธ ั ฒ ั ะม พ ก อ ก ง า ประถมแล บ น งเรีย ร โ ่ ี ท ย า ล ป ม ย ธ ั ม อ ่ สตร์ า ศ ร ษ ก ั พัทยา และมาต ะอ ณ ค ง อ องข ปัจจุบันเป็นนิสิตปีส ยาลัย สาขาวิชาภาษาและ ิท จุฬาลงกรณ์มหาว หลักสูตรนานาชาติ วัฒนธรรม

39 |

www.iGetEnglish.com


โดย อารดา กันทะหงษ์ จดจำ�ไว้พร้อมใช้ได้ทันที

แด่ความรัก...

ที่ไม่สมหวัง

สูตรส�ำเร็จหนึ่งของความสุขคือการอยู่กับปัจจุบัน และท�ำแต่ละวันให้ดีที่สุด เพื่อจะไม่ต้องเสียใจเมื่อเวลาผ่าน เลยไป แต่ ในความเป็นจริงคงยากที่จะเจอใครที่ ไม่เคยเสียใจ กับอดีต ต่อให้ภูมิคุ้มกันหัวใจแข็งแรงแค่ ไหน เชื่อว่าคงต้อง มีสักครั้งที่หวั่นไหวและแอบหวนกลับไปเสียดายความหลัง บ้าง การจัดการกับความรู้สึกเสียดายว่ายากแล้ว การ ต้องเล่าให้ ใครสักคนฟังยิ่งยากใหญ่ จะท�ำยังไงให้เรื่อง ยากๆ กลายเป็นเรื่องง่ายๆ ติดปากติดใจฉบับนี้ช่วยได้ค่ะ

85 |

www.iGetEnglish.com

Shall we talk?

ติดปากติดใจ


Shall we talk?

ค�ำศัพท์ควรรู้เกี่ยวกับความรักที่ผิดพลาด การเลิกความสัมพันธ์ เลิกความสัมพันธ์ ทิ้งขว้าง, บอกเลิกความสัมพันธ์ (ค�ำสแลง, แบบไม่เป็นทางการ) conflict (n.) ปัญหาขัดแย้ง reject (v.) ปฏิเสธความสัมพันธ์ cheat on (phrv.) นอกใจ amend (v.) แก้ไข apology (n.) ค�ำขอโทษ breakup (n.) break up (v.) dump (v.)

ส�ำหรับวาเลนไทน์ทจี่ ะถึงนี้ เรามาคุยเรือ่ งรักทีไ่ ม่สมหวังกันบ้างนะ คะ ความเสียดายหรือเสียใจในสิง่ ทีผ่ า่ นมา ภาษาอังกฤษใช้คำ� ว่า “regret” เป็นทัง้ ค�ำกริยาและค�ำนาม ค�ำนีใ้ ช้หมายถึง เสียใจ/เสียดายในสิง่ ทีท่ ำ� ผิด พลาดไป เช่น เสียดายที่พูดไม่ดี เสียดายที่ไม่ได้ตั้งใจท�ำข้อสอบ อีกหนึ่งความเสียดายที่พบเจอกันบ่อยๆ คือ การปล่อยความรักให้ หลุดลอยไป โดยไม่มีโอกาสเผยความในใจให้เขารู้ หรือไม่ก็กว่าเราจะ รู้ใจตัวเองก็เมื่อสายไปแล้ว หากเป็นสถานการณ์ที่เราใช้ปรับทุกข์หรือ อยู่ในอารมณ์เม้าท์แตกในกลุ่มเพื่อน โดยผู้ที่รายล้อมรอบตัวเรานั่งตา แป๋ว ไม่ได้รับผลกระทบหรือเกี่ยวข้องใดๆ ด้วย เน้นรับอรรถรสในการ ฟังอย่างเดียว เราสามารถใช้ประโยคบอกเล่าเรื่องความ “เสียดาย” ความรักนั้นด้วยกริยา to regret ตามตัวอย่างต่อไปนี้

86 |

www.iGetEnglish.com


Shall we talk?

พูดภาษาอังกฤษนอกต�ำรา โดย แอนดรูว์ บิ๊กส์

10 วิธีการทักทาย

ภาษาอังกฤษนอกกรอบ

แบบไม่ง้อ

How are you? ก่อนอื่นต้องขอทักทายพี่ๆ น้องๆ ว่า สวัสดี ครับ เป็นอย่างไรบ้าง ผมแอนดรูว์ บิ๊กส์ รู้สึกทั้งดีใจ และตืน่ เต้นทีไ่ ด้เริม่ เขียนคอลัมน์ลงในนิตยสาร I Get English เพราะแอบเป็นแฟนนิตยสารเล่มนีต้ งั้ นานครับ ต่อจากนีไ้ ปผมก็จะมาทุกเล่มเพือ่ สอนการสนทนา เบือ้ งต้น และไม่เบือ้ งต้นด้วย โดยเน้น 2 อย่างครับคือ 1) ภาษาทีใ่ ช้จริงในชีวติ ประจ�ำวัน ส่วนภาษาอังกฤษ ทางวิชาการผมก็เชือ่ ว่าคุณครูทโี่ รงเรียนหรือสถาบันการ สอนของคุณก็ดแู ลด้านนีอ้ ย่างดีอยูแ่ ล้ว ส�ำหรับผมจึง อยากจะเน้นภาษาที่ใช้จริงแต่อยู่ “นอกต�ำรา” ครับ 2) จะเน้นสิ่งที่คนไทยต้องรู้จริงๆ หรือสิ่งที่คนไทย อาจพูดผิดบ่อย อย่าเข้าใจผมผิดนะครับ ไม่ได้ว่า หรือติคนไทย แหม... อยู่ประเทศนี้มา 22 ปีแล้วจะ ติทำ� ไม เพียงแต่วา่ ได้ยนิ บางค�ำบางประโยคทีค่ นไทย ใช้อย่างไม่ถกู ต้องบ่อย หน้าทีข่ องผมก็คอื แก้ไขให้คณุ พูดอย่างถูกต้อง แต่แก้ด้วยใจรักนะจ๊ะ

ผมว่าเราเริ่มต้นดีกว่า… คงไม่มีหัวข้อใดจะเหมาะกับการเริ่มต้นการ สนทนาเป็นภาษาอังกฤษมากกว่าหัวข้อ “การทักทาย” งัน้ มาคุยกันหัวข้อนีเ้ ลยดีกว่า ถ้าดูประโยคแรกของผม ข้างต้นจะเห็นว่าภาษาไทยใช้ “เป็นอย่างไรบ้าง” หรือ “สบายดีไหม” เมื่อทักใคร ของฝรั่งก็ง่ายเหมือนกัน ตั้งแต่คุณคลานคุณก็เรียนว่าฝรั่งใช้ How are you? ในความหมายว่าคุณเป็นอย่างไรบ้าง ส่วนค�ำ ตอบก็คือ Fine, thanks. And you? แล้วอีกคนก็จะ ตอบกลับว่า Fine, thanks. (และถ้าเป็นในห้องเรียน คุณครูกจ็ ะพูดต่อว่า Sit down. แล้วนักเรียนก็จะตอบ ว่า Thank you, Teacher.) ทวนอีกครั้งครับ

A: How are you? B: Fine, thanks. And you? A: Fine thanks. จบเรื่องใช่ไหมครับ ยังครับ อย่าเพิ่งจบ เพราะ ที่จริงแล้วเรายังไม่ได้เริ่มต้นเลย!!

92 |

www.iGetEnglish.com


Shall we talk?

คุยกับครูเคท

โดย ดร.เนตรปรียา มุสิกไชย ชุมไชโย ไขปัญหาภาษาอังกฤษ

ตอนที่ 1

ฟังภาษาอังกฤษ ไม่ออกต้องท�ำ ยังไงดี สวัสดีค่ะ คุณผู้อ่าน ครูเคทเปิดตัวคอลัมน์ใหม่ที่ครู เคทจะเข้ามาพูดคุยและตอบปัญหาจากคุณผู้อ่านในเรื่อง การใช้ภาษาอังกฤษและเรื่องต่างๆ ที่ก�ำลังเป็นที่สนใจ ของคุณผู้อ่านเป็นประจ�ำ ใน I Get English นะคะ ใคร อยากจะถามค�ำถามหรือชวนครูเคทคุยเรื่องอะไร ก็ส่ง ข้อความกันเข้ามาได้ที่กอง บก. I Get English ทาง email: igetenglish@hotmail.com หรือถึงครูเคทที่ krukate@ hotmail.com นะคะ เริม่ เปิดตัวฉบับแรกนี้ ยังไม่มคี ณุ ผูอ้ า่ นถามกันเข้ามา ครูเคทก็เลยลองนึกถึงปัญหาทีค่ ณุ ผูอ้ า่ นอาจมีในใจ เพราะ ตั้งแต่ครูเคทสอนภาษาอังกฤษให้กับคนไทยมา 20 กว่าปี แล้ว ค�ำถามหรือปัญหาที่คนไทยมีมากที่สุดและครูเคทถูก ถามมากทีส่ ดุ ในเรือ่ งการใช้ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารกับ ชาวต่างประเทศก็คือ ปัญหาในการฟังค่ะ 96 |

www.iGetEnglish.com


I Get Focus

Speak it Wright

โดย คริสโตเฟอร์ ไรท์

ภาษาอังกฤษแค่คริสก็มันส์แล้ว

เข้าใจค�ำถาม เข้าใจค�ำตอบ สวัสดีคร้าบชาว I Get English ทุกท่าน วันนีผ้ มคริสโตเฟอร์ ไรท์ขอรายงานตัวเป็นสมาชิกใหม่ ในทีมผู้เขียนเรื่องราวสนุกๆ ของภาษาอังกฤษให้กับคุณผู้อ่านได้เพลิดเพลินและเรียนรู้ไปพร้อมๆ กันในสไตล์ I Get English นะครับ ในแต่ละฉบับผมจะน�ำเรื่องราวสนุกๆ ข�ำๆ ในรูปแบบที่ผมท�ำ อยู่ไม่ว่าจะในหนังสือ pocketbook ของผมหรือในรายการ Chris Delivery ที่ผมเป็นทั้งพิธีกรและ ผู้เขียนบททุกสัปดาห์หรือจากเดี่ยวไมโครโฟนของผม Chris Unseen ทั้งสองภาค ซึ่งต้องขอฝาก ไว้ก่อนเลยนะครับส�ำหรับคนที่สนใจหรือเคยดูโชว์เดี่ยวไมโครโฟนว่าผมก�ำลังจะจัด Chris Unseen 3 เร็วๆ นี้ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2012 นี้นะคร้าบ เรื่องราวที่ผมจะเขียนวันนี้จะเกี่ยวกับค�ำถามภาษาอังกฤษทั้งหมดที่คนไทยเข้าใจผิดกันจน ท�ำให้ไปตอบผิดและฝรัง่ ก็งงไปด้วย แน่นอนครับว่าบางเรือ่ งทาง I Get English หรือ Chris Delivery อาจจะเคยลงหรือพูดถึงมาบ้าง แต่ผมก็อยากให้ทุกๆ ท่านที่อาจจะมองในแง่ลบว่าการจะเก่ง ภาษาอังกฤษแล้วจ�ำความรู้ (knowledge) จนกลายเป็นทักษะถาวร (skill) ได้นั้นเราจะต้องเจอมัน บ่อยๆ ซ�ำ้ ๆ จะได้จำ� อย่างเช่นพวกค�ำถามที่คนไทยทั้งประเทศจ�ำได้หมดแล้วเพราะเรียนมาซ�้ำๆ ที่โรงเรียนเช่น How are you today? What is your name? Where do you come from? May I go to the toilet? ฉบับนี้มาลองฟังเรื่องราวของพี่น้องชาวไทยที่ไม่เข้าใจค�ำถามภาษาอังกฤษ ค�ำตอบจึงออกมางงๆ เช่น ผมถาม How are you? เขาตอบว่า I’m eighteen years old!! หรือ ผมถามว่า How old are you? เขาตอบว่า I’m fine thank you and you?!! (ซะงั้น) มาดูค�ำถาม ที่คนไทยมักจะงงจนตอบไม่ถูกกันครับ 100 |

www.iGetEnglish.com


นิตยสารเพื่อการเริ่มต้นและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำ�หรับทุกคน วางแผงทุก 45 วัน

สมัคร/ต่ออายุสมาชิก 1 ปี เลือกรับฟรี!

แบบฟอร์มการสมัครสมาชิก

> ภาษาอังกฤษตามสถานการณ์

240. มูลค่า 195. มูลค่า

สมัครสมาชิกแบบราย 1 ปี (8 เล่ม) 399 บาท สมัครสมาชิกแบบราย 2 ปี (16 เล่ม) 798 บาท

> ภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทาง

สมัครสมาชิก เริ่มตั้งแต่ฉบับที่___________________________ สมัครสมาชิกแบบอุปถัมภ์ เริ่มรับนิตยสารตั้งแต่ฉบับปัจจุบัน ต่ออายุสมาชิก หมายเลขสมาชิก________________________ เริ่มตั้งแต่ฉบับที่_________ ถึงฉบับที่_________

สมัคร/ต่ออายุสมาชิก 2 ปี รับฟรี!

> ชุดคู่มือเตรียมสอบภาษาอังกฤษ มูลค่า 899.รายการส่งเสริมการขายนี้สิ้นสุดวันที่ 15 มี.ค. 2555

ชื่อ-สกุลผู้สมัคร หรือชื่อโรงเรียน/สถาบันที่อุปถัมภ์ (ภาษาไทย) _____________________________________________________________ ชื่อ-สกุลผู้สมัคร หรือชื่อโรงเรียน/สถาบันที่อุปถัมภ์ (ภาษาอังกฤษ) กรุณาเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ____________________________________________________ วัน/เดือน/ปีเกิด________________ ที่อยู่ที่ติดต่อได้ส�ำหรับการจัดส่งนิตยสาร (กรุณาระบุให้ชัดเจน) ___________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ โทรศัพท์___________________________ อีเมล_____________________________ อาชีพ__________________________________

กรณีที่สมัครสมาชิกแบบอุปถัมภ์ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 1. ชื่อและที่อยู่ผู้รับของสมนาคุณ (ในกรณีที่ต้องการให้โรงเรียน/สถาบันเป็นผู้รับโปรดละข้อนี้ไว้) ________________________________________________________________________________________________________ 2. หากต้องการให้ออกใบเสร็จในนามของหน่วยงานราชการ กรุณาระบุชอื่ ผูร้ บั ใบเสร็จรับเงินด้วย (หากไม่ตอ้ งการโปรดละข้อนีไ้ ว้) ________________________________________________________________________________________________________

วิธีการสมัครสมาชิก (เลือกวิธีใดวิธีหนึง่ )

94-8777

รย้อนหลังรายเล่มได้ที่ โทรศัพท์ 0-22

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อนิตยสา

k.com”

“สั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ www.MISboo

ส่งใบสมัครนี้พร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่ ฝ่ายสมาชิกนิตยสาร I Get English ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 แฟกซ์หลักฐานการโอนเงินพร้อมใบสมัครมาที่ ฝ่ายสมาชิกนิตยสาร I Get English โทรสาร 0-2294-8787 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่ e-mail : MISbook@live.com

ช�ำระเงินโดย

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (โปรดแฟกซ์ใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่ 0-2294-8787)

ฟรี! ่ง ค่าจัดส

ชื่อบัญชี “บจก. เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค” ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย

สาขาท่าเรือสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์

เลขที่ 048-2-99165-3 เลขที่ 068-2-42636-3 เลขที่ 073-2-21110-7 เลขที่ 328-1-21070-6 เลขที่ 171-0-82780-7 เลขที่ 083-0-02732-7

ธนาณัติสั่งจ่าย “บจก. เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค” ปณ. สาธุประดิษฐ์ 10124

ผู้ที่เลือกช�ำระโดยธนาณัติ กรุณาส่งธนาณัติพร้อมใบสมัครมาที่ ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120


เฉลย I Get English เกม ครบรอบ ปี

5

ขอขอบคุณเพื่อนๆ ที่ส่ง

“5 ค�ำ บรรยาย I Get” เข้ามากันอย่างมากมาย

ผู้โชคดี 10 ท่านที่ ได้รับรางวัล Gift Voucher หลักสูตรติวเข้มการท�ำข้อสอบ TOEIC ภายใน 30 ชั่วโมง” มูลค่า 9,000 บาท ท่านละ 1 ใบ จากสถาบันภาษาไอฟาส ก็คือ ผู้ที่ร่วมสนุกทางไปรษณีย์ จ�ำนวน 5 ท่าน กิตติยา ประพันธ์พจน์ ชนกนันท์ จินดาประชา พันธุ์ศักดิ์ ศิริเลิศ จันทิมา นิลอุบล อุมารัตน์ ชนะโชติ

>> >> >> >> >>

Read Get Right Bright Brain คับ แน่น เล่ม เต็ม สาระ The Best English Knowledge Magazine ความรู้ คู่ บันเทิง ที่ สุด ของ ที่ สุด

ผู้ที่ร่วมสนุกทางอีเมล จ�ำนวน 5 ท่าน Khanittha Changjan Sujitra Yanit Siriporn Sungkorn มุสลิม รอกา อุปถัมภ์ ค�ำ้ ชู

>> >> >> >> >>

สวย ง่าย ถูก ใจ มาก เจ๋ง แจ๋ว จี๊ด เข้าใจ เก่ง อังกฤษ Read I Get Life’s Revitalizing, Inspiring Magazine อ่าน I Get เอา อยู่

และผู้โชคดี 1 ท่านที่ได้รับ ปากกา Parker สลักชื่อ I Get English ที่ระลึกจากทางทีมงาน และหนังสืออ่านสนุกได้ความรู้จากส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอสอีก 1 ชุด คือ นันทินี คูอมรพัฒนะ

>>

I Get เจ๋ง จัด เต็ม

แล้วพบกันใหม่ปีหน้ากับกิจกรรมสนุกฉลองวันเกิด I Get English


แตละคอลัมนสามารถอานตอไดใน

นิตยสาร I Get English เลม

43

สั่งซื้อ/สมัครสมาชิก ไดที่ 0-2294-8777 หรือ MISbook@live.com