นิตยสาร I Get English เล่ม 42

Page 1

ISSUE #

42

I Get English

 ญ ห ใ ง อ ล ฉกาวเขาสูปที่ 6 พบกมิจชิงกรรางรวมัลในสฉนบุกับ อ พร อ

ง ถอดรหัสที่มาขอ

สละ สด

โ ปารตี้ d o o l F t u o All Aพbรอมจอขาว เมาทน้ำทวม

เตรียม -สำนวนภาษาอังกฤษ ดวยศัพท

รักภาษาไทย ใส ใจภาษาอังกฤษ

ษ ฤ ก ง ั อ า ษ า ภ ง ั ล เพิ่มพ ก ั น ห ำ ้ น ก ย า ฬ ี ก กับ g]

n i t f i l t h g i e W [ ำ จ ง อ  ต ่ ี ท น  ว เ ก ขอย ใชภาษาอังกฤษ �อ เม�อ www.igetenglish.com

1 1 1 2 1 6


Editorial Team เจ้าของ :: ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส ที่ปรึกษา :: รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ บรรณาธิการบริหาร :: ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ บรรณาธิการ :: สุธิดา วิมุตติโกศล ผู้ช่วยบรรณาธิการ :: ดุจเดือน กลั่นคูวัด ประสานงานกองบรรณาธิการ :: วันศิริ ทองใบ กองบรรณาธิการ :: อิสรีย์ แจ่มข�ำ วิกันดา พินทุวชิราภรณ์ | วีริยา แผ่นสุวรรณ ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล | อารดา กันทะหงษ์ วนนิตย์ วิมุตติสุข | กฤตยา พบลาภ ภานุพันธ์ รอดศรีนาค | ศิริพร วิจิตรธรรมรส วรวุฒิ ตัถย์วิสุทธิ์ | จีรณัทย์ วิมุตติสุข ศิลปกรรม :: ภรณีย์ สนองผัน | อัจฉรา ทับทิมงาม จิราวัฒน์ นพประไพ | ณัฎฐา ชวนางกูร พิสูจน์อักษร :: บุษกร กู้หลี | วารีรัตน์ แตงภู่ ประไพ ภูงามเชิง | ชนาภัทร พรายมี การตลาด :: ชลพิชา ครืน้ จิต | วราลี สิทธิจนิ ดาวงศ์ ประชาสัมพันธ์ :: มยุรี ศรีมังคละ แยกสี :: MIS พิมพ์ที่ :: พิมพ์ดี ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา :: เสริม พูนพนิช จัดจ�ำหน่ายโดย :: บริษัท เวิลด์ ออฟ ดิสทริบิวชั่น จ�ำกัด ส�ำนักงานนิตยสาร :: ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ :: 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร :: 0-2294-8787 ติดต่อโฆษณา :: PS Add One Co., Ltd. ศิริวัลย์ สงวนประสิทธิ์ :: โทร. 08-1815-3107 สิริมา ประเสริฐ :: โทร. 08-1625-4449 อรทัย เจริญผล :: โทร. 08-1171-7925 วุฒิพร พละทรัพย์ :: โทร. 08-1904-1423 ทีมงาน I Get English ต้องการฟังความคิดเห็น ของผู้อ่าน ท่านสามารถส่งความเห็น ติ-ชม ได้ที่

iGetEnglish@hotmail.com

Editor’s Talk สวัสดีคุณผู้อ่าน I Get English ทุกท่านค่ะ

มาจนถึงวันนีส้ ถานการณ์นำ�้ ท่วมในหลายๆ จุดก็ได้คลีค่ ลายลงไปตาม ล�ำดับ อย่างไรก็ตาม ยังมีชาวไทยในอีกหลายหมูบ่ า้ น หลายเขต ทีย่ งั ต้อง ทนอยู่กับสภาพน�้ำท่วมขังต่อเนื่องยาวนาน I Get English ขอเป็นก�ำลัง ใจให้ทุกท่าน และหวังว่าบรรยากาศแห่งการเห็นอกเห็นใจและผ่อนหนัก ผ่อนเบาให้กันจะช่วยให้ทุกคนผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความล�ำบากนี้ไปได้ ฉบับนีน้ กั เขียนของเราซึง่ ต่างก็ได้รบั ผลกระทบจากน�ำ้ ท่วมโดยถ้วนหน้า อดไม่ได้ทจี่ ะเขียนถึง “flood” ตามแต่รปู แบบของแต่ละคอลัมน์จะอ�ำนวย เริ่มตั้งแต่ ศัพท์(น่า)สนของคุณวรวุฒิที่น�ำค�ำว่า flood มาต่อยอดไปยัง ค�ำน่าสนใจอื่นๆ อีกมากมาย ที่หลายคนคงพอได้เห็นผ่านตาตามสื่อ ในช่วงนี้ ตามด้วยคอลัมน์ติดปากติดใจที่จะชวนคุณไปเล่าข่าว เม้าท์ เรื่องน�้ำท่วมกับเขาเช่นกัน คอลัมน์ใหม่แกะกล่อง Confusing Words ก็ไม่นอ้ ยหน้า น�ำค�ำว่า boat กับ ship มาอธิบายเปรียบเทียบให้เห็นกันไป ลองพลิกไปอ่านกันได้ จะได้ใช้ให้ถูกต้องและทันกับสถานการณ์ค่ะ สุดท้ายคอลัมน์กลอนพาไป ขอเสนอบทกลอนว่าด้วย “ความหวัง” ที่แม้ จะเลือนรางหรือกระทัง่ มองไม่เห็น แต่ถา้ หากเพียงเชือ่ ว่ามีอยู่ ความเชือ่ นี้ ก็จะเป็นก�ำลังใจหล่อเลี้ยงเราให้ต่อสู้ต่อไปได้ อีกคอลัมน์ที่แฟนๆ ประจ�ำไม่ควรพลาด ก็คือ ถอดรหัสวัฒนธรรม ที่ น�ำเสนอทีม่ าของปาร์ตสี้ ละโสด ต่อเนือ่ งมาจาก 2 ฉบับทีแ่ ล้วทีว่ า่ ด้วยเรือ่ งราวของ แหวนแต่งงานและผ้าคลุมหน้าเจ้าสาว และทีพ่ เิ ศษสุดจริงๆ คงหนีไม่พน้ คนดังประจ�ำฉบับของเรา หนุ่มณเดชน์ คูกิมิยะ ดารานายแบบดาวรุ่งที่ เรียกได้ว่าโด่งดังที่สุดคนหนึ่งในช่วงนี้ (เขียนไปก็ได้ยินเสียงปรบมือและ กรีด๊ กร๊าดเป็นระยะจากแม่ยกในส�ำนักพิมพ์) นอกจากหน้าตาอันหล่อเหลา และบุคลิกขีเ้ ล่นอันเป็นเอกลักษณ์สว่ นตัวแล้ว ณเดชน์ยงั ให้ความส�ำคัญกับ เรือ่ งภาษา ทัง้ ภาษาอังกฤษและภาษาไทย สมกับเป็นต้นแบบของวัยรุน่ ยุค ใหม่จริงๆ ว่าแล้วก็อย่ารอช้า รีบพลิกอ่านได้ในคอลัมน์ Interview เลยค่ะ และในฉบับนี้ก็พลาดไม่ได้กับกิจกรรมฉลองครบการก้าวเข้าสู่ปีที่ 6 ของนิตยสาร I Get English ค่ะ ที่หน้า 26 ใครเลยจะเคยคิดว่านิตยสาร เล็กๆ ของเราจะอยู่มาได้นานขนาดนี้ ทั้งหมดก็เพราะการสนับสนุนของ ทุกคน ทีมงานขอขอบคุณจากใจค่ะ พบกันใหม่ปีหน้า ขอบอกว่ามี surprise อย่างยิ่งใหญ่แน่นอนค่ะ

บรรณาธิการ


ISSUE#42

CONTENTS

สารบัญ

Food for Thought

Let’s read & write!

อาหารสมอง

สนุกกับการอ่านและเขียน

10 A Trip to the World :

Mir Castle: The Impressive World from Eastern Europe ปราสาทเมียร์ โลกอันน่าประทับใจจากยุโรปตะวันออก

27 Science Zone :

Laser: from Science Fiction to Real-Life เลเซอร์: จากนิยายวิทยาศาสตร์สู่ชีวิตจริง

37 Reading Guide :

Hard Times

80 Right Writing : ประโยคโน้มน้าวใจ

Shall we talk?

เสริมทักษะ ฟัง-พูด

30 ศัพท์ (น่า) สน : Flood 85 ติดปากติดใจ : คุยเฟื่องเรื่องน�้ำท่วม

92 English Mind Map :

การพูดถึงลักษณะบุคคล 94 East Meets West : ประโยคภาษาจีนและ ภาษาอังกฤษ “การถามเวลา” 96 ฝรั่งพูดคนไทยงง : Be stuck in a rut

I GET Tutor

เตรียมสอบ พัฒนาความรู้พื้นฐาน

56 Better English with IFAST : เทคนิคการท�ำข้อสอบ

TOEFL iBT (Reading Section) 69 Confusing Words : Boat vs Ship 77 Teacher’s Corner : ใส่ใจกับข้อยกเว้น 98 คลังค�ำ : “ยกเลิก” 100 Word Power : Suffixes “-ance, -ence”

6 กลอนพาไป : The Instinct Of Hope สัญชาตญาณ

แห่งความหวัง

18 Sing from Soul : Playmate To Jesus - Aqua 21 iDiary : ไอไดอารี ตอน Same Same, But Different คนละค�ำเดียวกัน

46 ถอดรหัสวัฒนธรรมฝรั่ง : งานเลี้ยงฉลองของว่าที่ “คนไม่โสด”

51 วัฒนธรรมไทย : ท�ำไมพระพุทธรูปไม่หลับตา พินิจนัย

แห่งปัญญาจากพุทธศิลป์ไทย 62 Inspirations : Most Important Question 64 Moving Movie : Thor

I GET Focus จับตาเรื่องเด่น

33 Cooking for Fun : แกงเผ็ดกุ้ง 36 หนังสือแนะน�ำ : แนะน�ำหนังสือออกใหม่จากส�ำนักพิมพ์ 38 Interview : รักภาษาไทย ใส่ใจภาษาอังกฤษ

ณเดชน์ คูกิมิยะ

43 Sport Mania : กีฬายกน�้ำหนัก (Weightlifting) 54 แฉเรื่องฮาภาษาอังกฤษ : เหตุเกิดเพราะพยางค์หลัง 72 Cyber Eng. : Google Crisis Response 108 อังกฤษปริศนา : Prefix ตัวไหนใช่ที่สุด

ิ กรรม หน้า กจ 26 ชิงรางวัล ish I Get Engl ฉลองวันเกิด

ิจกรรม

ับก ร่วมสนุกก

“5 คร�ำยาย บร et” IG

Interview ณเดชน์ คูกิมิยะ


Let’s read & write!

A Trip to the World โดย ณัฐวรรธน์

ท่องโลกไปกับ I Get English

10 |

www.iGetEnglish.com


The Impressive World from Eastern Europe

ปราสาทเมียร์: โลกอันน่าประทับใจ จากยุโรปตะวันออก

The Mir Castle is located in the town bearing the same name. This little town is situated in southwestern Belarus, one of the countries of Eastern Europe. The castle is three storeys high, assuming a square-like shape and surrounded by fortresses all around. The interior of the castle consists of a large courtyard, with colour tones that are chiefly white (from plaster) and reddish brown (from bricks). The fact that Mir is just a small town makes the Mir Castle a prominent local landmark in its own right, one which, we might say, visitors must not miss. ปราสาทเมียร์ ตั้งอยู่ ในเมืองชื่อเดียวกันทางตะวันตก เฉียงใต้ของประเทศเบลารุส ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศ ทางยุโรปตะวันออก ตัวปราสาทมี 3 ชั้น รูปทรงออกแนว สี่เหลี่ยมจัตุรัสมีป้อมปราการอยู่โดยรอบ ด้านในปราสาท เป็นลานกว้าง โทนสีหลักๆ ของตัวปราสาทคือ สีขาว (จาก ปูนปลาสเตอร์) และสีน�้ำตาลแดง (จากอิฐ) และด้วยขนาด เมืองที่ ไม่ ใหญ่มาก จึงอาจกล่าวได้ว่าปราสาทเมียร์เป็น สถานทีส่ ำ� คัญประจ�ำเมืองทีน่ กั ท่องเทีย่ วจะพลาดไม่ ได้เลยครับ 11 |

www.iGetEnglish.com

Let’s read & write!

Mir Castle


I Get Focus

หนังสือแนะน�ำ

มุมหนังสือน่าอ่าน

โดย กองบรรณาธิการ

แบบฝึกอ่านภาษาไทย เล่ม 1-3

เรื่อง ชนาภัทร พรายมี ส�ำนักพิมพ์ เอ็มไอเอส ราคา เล่ม 1 ฝึกประสมสระ ราคา 49 บาท เล่ม 2 ฝึกผันวรรณยุกต์ ราคา 59 บาท เล่ม 3 ฝึกประสมตัวสะกด ราคา 69 บาท รายละเอียด หนังสือพิมพ์ 4 สีทั้งเล่ม แบบฝึกอ่านภาษาไทย เล่ม 1-3 เหมาะส�ำหรับน้องๆ ปฐมวัยที่เริ่มฝึกอ่านภาษาไทย รวมถึง น้องๆ วัยอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาตอนค้น โดยจะมีการฝึกประสมสระ ฝึกผันวรรณยุกต์ และฝึกประสมตัวสะกด แยกให้เห็นทีละค�ำส�ำหรับฝึกอ่านให้คล่องแคล่ว ทัง้ ยังมีประโยคส�ำหรับ อ่านเรือ่ งราวต่างๆ รวมถึงมีภาพประกอบเพือ่ ให้นอ้ งๆ ได้เรียนรูส้ งิ่ ทีอ่ ยูร่ อบตัวไปพร้อมๆ กัน ท�ำให้การอ่านภาษาไทยแตกฉาน และเป็นการปูพื้นฐานภาษาไทยที่ดีต่อไปในอนาคต

สอนใช้กล้อง SONY NEX-C3

ประยุกต์วิธี ใช้กับรุ่น NEX-5N ได้

เรื่อง วีรนิจ ทรรทรานนท์ ส�ำนักพิมพ์ เอ็มไอเอส ราคา 199 บาท รายละเอียด หนังสือ + DVD 2 แผ่น สอนตั้งแต่แกะกล่องจนสามารถใช้ได้ทุกปุ่มทุกเมนู คู่มือสอนใช้กล้อง SONY NEX-C3 ฉบับ ภาษาไทย อธิบายฟังก์ชันและคุณสมบัติต่างๆ ของกล้อง Mirrorless รุ่นนี้อย่างละเอียด เพื่อ ให้ดงึ ความสามารถอันหลากหลายของกล้องมาใช้ได้อย่างง่ายดาย และสามารถใช้งานปุม่ ไปพร้อมกับฟังก์ชนั การท�ำงานต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่วและเต็มประสิทธิภาพ คู่มือชุดนี้ยังสามารถประยุกต์วิธีใช้กับรุ่น NEX-5N ได้อีกด้วย

ดย ครูอิ้งคสุวิชญา รำพึงกิจ สอนชุด มาเลนอูคูเลเลกันเถอะ

และโครงสรางคอรด

ละโครงสรางคอรด รางคอรดอื่นๆ

ลงสำหรับฝกเพิ่มเติม

... (Potato) (Bodyslam) ที่หนาตาง (Loso)

ELE CHORD CHART

ดูตัวอยางภายใน DVD ไดจาก QR CODE

จัดเต็ม!

 สอนเลน

แบบเนนๆ

ไมมีเมม!

Ukulele Chord & Picking

เรื่อง สุวิชญา ร�ำพึงกิจ ส�ำนักพิมพ์ เอ็มไอเอส ราคา 160 บาท รายละเอียด หนังสือ + DVD 1 แผ่น สื่อการสอนชุดนี้เป็นชุดต่อเนื่องจากสื่อการสอนชุด “มาเล่นอูคูเลเล่กันเถอะ” ซึ่งมีเนื้อหาที่ พัฒนาขึน้ เพือ่ การเล่นทีห่ ลากหลาย เช่น จังหวะการตีคอร์ดทีซ่ บั ซ้อนขึน้ รูปแบบการจับคอร์ด ที่สามารถย้ายได้ ท�ำให้เราพึ่งพาการดูตารางคอร์ดน้อยลง การเล่นแบบ Picking หรือการ เกา ท�ำให้การเล่นดูน่าสนใจมากขึ้น เหมาะส�ำหรับเพลงเบาๆ และสเกลต่างๆ เพื่อการน�ำ ไปใช้เล่นโซโล่เช่นเดียวกับการเล่นกีต้าร์ และยังมีตัวอย่างเพลงที่รวมเอาวิธีการเหล่านี้มาเล่นด้วยกันเพื่อความเข้าใจอีกด้วย

 

นื่องมาจากสื่อการสอนชุด ขึ้นเพื่อการเลนที่หลากหลาย ลายขึ้น รูปแบบการจับคอรด งคอรดนอยลง การเลนแบบ กขึ้น เหมาะสำหรับเพลงเบาๆ ยวกับการเลนกีตาร และยังมี วยกันเพื่อความเขาใจอีกดวย

เหมาะสำหรับผูเลนอูคูเลเล ที่ตองการพัฒนาฝมือใหมากกวาแคเลนเปน



ภายในเลม

คอรดและโครงสรางคอรด การจับคอรด C แบบตางๆ แบบฝกหัด C Major Scale Pattern แบบฝกหัดการตีคอรด การเลน Picking และแบบฝกหัด Picking การอาน Tablature สเกลบนคออูคูเลเล ฝกเลน Solo กับเพลงของ GMM

ราคาพิเศษ

160.-

160

36 |

www.iGetEnglish.com


¹Ô·Ò¹ÍÕÊ»¡‹Í¹¹Í¹ 50 àÃ×Íè §

Call Center 0-2294-8777

Í‹Ò¹àÃ×Íè §ÃÒǤÅÒÊÊÔ¡¨Ò¡¹Ñ¡àÅ‹Ò¹Ô·Ò¹¹ÒÁ ÍÕÊ» àËÁÒÐÊÓËÃѺàÅ‹ÒãËŒà´ç¡æ ¿˜§¡‹Í¹¹Í¹ã¹·Ø¡æ ¤×¹ à¹×Íé àÃ×Íè §Ê¹Ø¡ÊÍ´á·Ã¡¤µÔÊ͹㨠ÊÒÁÒö¹Óä»»ÃѺ㪌 㹪ÕÇµÔ »ÃШÓÇѹ䴌·¡Ø Âؤ·Ø¡ÊÁÑÂ

¹ÓàʹÍã¹ÃٻẺ 2 ÀÒÉÒ Íѧ¡ÄÉ-ä·Â

¬¯ à ¥ à m ¶

¶¬¯ Šç² µ Æ Å nÅ ·©¶ ¥²

à¾×Íè ãËŒ¹ÍŒ §æ ä´Œ½¡ƒ ·Ñ¡ÉСÒÃÍ‹Ò¹ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ ¤Çº¤Ùä‹ »¡Ñº¹Ô·Ò¹Ê͹ã¨

µ©³ Æ n

¹Ô·Ò¹ÍÕÊ»

¾ÃŒÍÁ CD MP3 ¨Ñ´ä´ŒÇ‹Ò໚¹¹Ô·Ò¹· Õ蹌ͧæ ÃÙŒ¨Ñ¡¡Ñ¹à»š n©¤Â ¹Ë¯­´ ¯· ³Ë  ¹Ë¯Â¥¹Ê¯ ¤³ ·ÊÅ­n ©´£¬ º ¬ ´ 粬¥n´ ©´£Â ¹Í‹ҧ´Õ Ã Æ n©¤ §¶  §¶ ¥¶¤ ¥¥£ ç² e ¶¬¯ Å Â ¹Ê¯Å­n n¯ È ¸£ ³ ©´ ³ ££· ˹ѧÊ×Í “¹Ô·Ò¹ «² ´¥Ã n z ­´Å ·©¶ ¥² µ©³ º ¥¥£ Æ n ÍÕÊ»¡‹Í¹¹Í¹ 50 Æ n¬¯ à ¥ ¶¬ ¯ Å àÃ×èÍ ¯ ´ ·Ë¤³ £· ´¥ ¸Ê ¬´£´¥ µÆ ¥³ Å nÅ ·©¶ §” §m£ ·Ë ¥² µ©³ Æ n º ¤º µÂ¬ ¯Å ¥» à º ¬£³¤ ¢´«´ ³Ë ¢´«  ¹Ê¯Å­n n¯ È Æ n ´Æ ¤Ã§²¢´«´¯ e ³ «² ¶ ´ ¬¯ Å ¸Ê ´¥¯m´ ¢´«´¯³ ¦« © »mÆ ³ ³ ¦« ² µÅ­n ´¥Â¥  | Â¥¹Ê¯ ·ÊÆ£m m´Â ¹ ·¤ ¢´«´¯³ ¦« ʯ¯· m¯Æ

¿˜§àÊÕ§àÅ‹ÒàÃ×Íè §·Ñ§é 2 ÀÒÉÒ ÍÍ¡àÊÕ§ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉâ´Â਌ҢͧÀÒÉÒ

3)/

D K

!< :!5=2# ĉ5!!5 ISBN

! 50 D+?L5

¾ÃŒ

3

MP ÍÁ

9 786165

àÊÕ ×èͧàÅ‹Ò·Ñ é§ÀÒÉÒä·Â áÅÐÀÒÉÒÍѧ§àà ¡ÄÉâ´Âà¨ŒÒ¢Í §ÀÒÉÒ

ª« ´ ¶Â 9.-

¥´

ISBN 978-616

-527-126-4

µÑÇÍ‹ҧã¹Ë¹Ñ§Ê×Í ‹ Í ¹ ¹ Í ¹ ¹ ¹ ·è Õ

£¹Ê¯Æ n¤¶ ϴ¤¶ ¤¯ ´ ¬º ³ ¶Ë ¯  m ³Ë ´ ¸ m¯¤È ¶ Æ Â ´² ·Ê ¶Ê Æ£n ¯ n Æ£nÅ §nÈ

1

¹Ô · Ò

¹ ÍÕ

Ê ¡

Í‹Ò¹à¹×Íé àÃ×Íè §ä´Œ·§éÑ 2 ÀÒÉÒ

¡Ñº¡Ò ¨Ô駨͡ ÊعAÑ¢Fox a Crow

by the fox, the crow slowly hovered to the branch of a nearby tree.

Flatter ed

and

§m ¯¤»mÅ h´ Çѹ˹Ö觢³Ð·ÕèÊعѢ¨Ô駨͡ n´Â§m­q Ëϯ´§³ ¶ Ë Â ¶Å­ m ¶ m´ £´ ÁѹºÑ§àÍÔÞÊѧࡵàËç¹ ¡Ò ³©­ ¸Ê ´  ¹ ¸ ¯m¤ ³ ´¤ ¸Ë ©m´

u¬©³¬ ·Â n´ ´ n´©m´ © ´ ¯  n´ m´ »¬©¤ ´£¥´© ³ ¯ ­¤·Ê¤©Â§¤ ·Â ·¤©v

´Ç§µÒ

in a forest when it accidenta One day, a wicked fox was strolling a large piece of meat in its mouth.

lly

noticed a crow flying by with

u+HOOR FURZ v said the fox, RI D KDZN v u, WKLQN \RXU H\HV DUH EHDXWLIXO OLNH WKH H\HV

ÊعѢ¨Ô駨͡¨Ö§¡Å‹Òǵ‹ÍÇ‹Ò

u£¹Ê¯ n´Â­É  n´Å §nÈ Ã§n© d ¯  n´ m´ »Â­£¹¯ ³ d ¯³ Ã É Ã¥ ¯ ¯¶ ¥· Æ£m£· ¶ §¤v  n´ ´¥»n¬¸ ¯Å Å Ï´ §m´© ¯ ¬º ³ ¶Ë ¯  | ¯¤m´ £´ The fox continued speaking,

DV VWURQJ u:KHQ , VHH \RX FORVHO\ QRZ \RXU wings ORRN DV LI WKH\ ZHUH WKH ZLQJV RI DQ HDJOH v The crow was quite pleased.

¬º ³ ¶ Ë ¯ ³ ´

2

ÀÒ¾»ÃСͺªÑ´à¨¹ ÊǧÒÁ พบกับหนังสือคุณภาพ

กวา 400 รายการ ที่ www.MISbook.com

3

19


I Get Focus

Interview

เรื่อง กญญาณ์ มาเปี่ยม ภาพ พี่บุ๊ง “เกมร้ายเกมรัก”

38 |

www.iGetEnglish.com


” ะ ย ิ ม ิ ก ู ค “ณเดชน์

I Get Focus

ษ ฤ ก ง ั อ า ษ า ภ ัรกภาษาไทย ใส่ ใจ

์ในภาพยนตร์ ห ่ น เส น อ ่ าซ ต ์ น ย ั น ม ้ เข แรกเห็นเด็กหนุ่มคิ้ว ขาเป็นพรีเซนเตอร์คู่กับซุป’ตาร์ หนึ่งที่เ โฆษณาหมากฝรั่งยี่ห้อ ก็ท�ำให้ใครต่อใครตกหลุมรักเขา ื้อ” “อั้ม-พัชราภา ไชยเช ชน์ คูกิมิยะ เด คนนี้เข้าอย่างจัง ...ณ าที่เขาไม่ได้ ณ ษ ฆ โ ์ ร ต น ย าพ ภ บ ั น หลังจากนั้นไม่นาน การ ะเป็นการง่ายกว่า เพราะไม่ว่า มือนจ เป็นพรีเซนเตอร์ก็ดูเห ้ณเดชน์มาช่วยพรีเซนต์ จนต้อง ให สินค้าตัวไหนๆ ก็อยาก ้าน” ล ย อ ้ ร ์ ร อ เต น ซ เ ี ร พ “ า ่ ให้ฉายาเขาว ฏตัวในละครทาง าก ร ป ็ ก ์ น ช เด ณ า ณ ถัดจากภาพยนตร์ โฆษ ก “เงารักลวงใจ” ก่อนจะโด่งดัง แร ช่อง 3 ประเดิมเรื่อง “4 หัวใจแห่งขุนเขา” ซีรี่ส์ โปรเจคต์ า สุดๆ ในละครเรื่องถัดม ปีของช่อง 3 และล่าสุดกับบทบาท 0 ใหญ่ฉลองครบรอบ 4 หนุ่มใสซื่อชื่อ “สายชล” สองเป็น ็น 2 คาแรคเตอร์ หนึ่งเป “ชาร์ลส์” ในละครเรื่อง “เกมร้าย นักธุรกิจไฟแรงนามว่า วัญ “ญาญ่า-อุรัสยา เสปอร์บันด์” คู่ข เกมรัก” ประกบนางเอก กว่าฮอต ส่วนละครอีกเรื่อง “ธรณี ิ่ง ก็ยิ่งท�ำให้ณเดชน์ฮอตย งหัวใจคุณในอีกไม่นาน รอ นี่นี้ ใครครอง” จะมาค

39 |

www.iGetEnglish.com


Food ShallforweThought talk?

ถอดรหัสวัฒนธรรมฝรั่ง โดย อารดา กันทะหงษ์ รู้จักฝรั่งจากวัฒนธรรม

่ ี ท า ่ ว ง อ ข ง าง นเลี้ยงฉลอ

” ด ส โ ่ “คนไม 46 |

www.iGetEnglish.com


Food ShallforweThought talk?

ฉบับนีเ้ รามาปิดท้ายเรือ่ งการแต่งงาน ในวัฒนธรรมฝรัง่ ด้วยกิจกรรมสุดโปรด และก�ำลังได้ รั บความนิยมมากขึน้ เรือ่ ยๆ ในกลุม่ คนรุน่ ใหม่ นัน่ คืองานเลีย้ งฉลอง สละโสด เป็นงานเลีย้ งในกลุม่ เพือ่ นฝูง ส�ำหรับผู้ทกี่ ำ� ลังจะบอกลาชีวติ หนุม่ โสด สาวโสดก่อนเริม่ ต้นชีวติ คูอ่ ย่างเต็มตัว 47 |

www.iGetEnglish.com


Food for Thought

Moving Movie โดย ณัฐวรรธน์

เรียนอังกฤษจากหนังดัง

เทพเจ้าสายฟ้า 64 |

www.iGetEnglish.com


Thor: ธอร์

The old ways are done. You’d stand giving speeches while Asgard fails.

วิธีแบบเก่าๆ น่ะมันจบไปแล้ว เสด็จพ่อทรงดีแต่กล่าวสุนทรพจน์ในขณะที่ แอสการ์ดล่มสลาย

King Odin: You are a vain, greedy, cruel boy! กษัตริย์โอดิน

เจ้ามันก็แค่เด็กหลงตัวเอง โลภโมโทสัน โหดเหี้ยมอ�ำมหิต

Thor:

And you are an old man and a fool!

ธอร์

พระองค์ก็ทรงเป็นแค่ตาแก่และคนเขลาเท่านั้น

King Odin: Yes, I was a fool… to think you were ready. Thor Odinson, you have betrayed the express command of your king. Through your arrogance and stupidity, you have opened these peaceful realms and innocent lives to the horror and desolation of war! กษัตริย์โอดิน

ถูกต้อง ข้ามันโง่เขลา... ที่เคยเชื่อว่าเจ้าพร้อมแล้ว ธอร์ บุตรแห่งโอดินเอ๋ย เจ้าฝ่าฝืนบัญชาที่องค์กษัตริย์ของเจ้าประกาศไว้แล้วอย่างชัดเจน เจ้าชักน�ำ อาณาจักรอันสงบร่มเย็นกับชีวติ ของผูบ้ ริสทุ ธิส์ คู่ วามหวาดกลัวและหายนะจาก สงคราม ทั้งหมดนี้ก็เพราะความยโสโอหังและความโฉดเขลาของเจ้าเอง

ค�ำว่า done ในทีน่ ไี้ ม่ได้เป็นกริยาทีแ่ ปลว่า “ท�ำ” แต่เป็นคุณศัพท์แปลว่า “จบสิน้ เสร็จสิน้ ” ส่วน betray นั้นหมายถึง “ทรยศ” เพราะฉะนั้น “คนทรยศ” ก็คือ a betrayer นั่นเอง แต่ถ้าค�ำนี้ใช้กับกฎเกณฑ์ใดๆ ก็ หมายถึง “ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ว่านั้น” ส่วน express นั้นคุณอาจจะเคยเห็นตามทางด่วน (expressway) หรือยานพาหนะเช่น รถไฟด่วน (express train) แต่ในที่นี้จะแปลว่า “ชัดเจนมาก” ส่วนค�ำนาม desolation หมายถึง “สถานที่อันว่างเปล่า หรือที่ถูกท�ำลายอย่างย่อยยับ” ครับ 65 |

www.iGetEnglish.com

Food for Thought

Thor เป็นเรื่องราวการต่อสู้ของเทพเจ้า รวมทั้งความรักข้ามโลกระหว่างเทพและมนุษย์ (mortal) ในช่วง ต้นเรื่องได้พูดถึงสงครามระหว่างเหล่าทวยเทพในดินแดนแอสการ์ด (Asgard) กับอมนุษย์เผ่าโจตัน (Jotun) ซึ่งเป็นยักษ์น�้ำแข็ง (the Frost Giant) ผลจบลงที่ทั้งสองฝ่าย คือ กษัตริย์โอดิน (Odin) ของแอสการ์ดและ กษัตริย์ลอฟี่ (Laufey) ของโจตันตกลงท�ำสัญญาสงบศึก (truce) ต่อมา เนื้อเรื่องท�ำให้เราทราบว่า กษัตริย์ โอดินทรงมีพระโอรส 2 พระองค์ องค์โตพระนามว่า ธอร์ (Thor) และองค์เล็กพระนามว่า โลกิ (Loki) เมื่อเจ้า ชายธอร์ทรงเจริญวัยขึน้ ก็ถงึ เวลาอันสมควรทีจ่ ะรับต�ำแหน่งต่อจากพระบิดา แต่กลับเกิดเหตุวนุ่ วายขึน้ จนท�ำให้ พิธรี าชาภิเษกต้องหยุดชะงักลง ต้นเหตุกม็ าจากพวกโจตันนัน่ เอง เจ้าชายธอร์กริว้ มากกับเรือ่ งนี้ พระองค์และ พระสหายจึงบุกไปยังดินแดนของพวกโจตัน แต่พลาดท่าเสียทีจนร้อนถึงพระบิดาต้องไปเจรจาขอชีวิต เมื่อ กลับถึงแอสการ์ด ทั้ง 2 พระองค์ทรงมีปากเสียงกันอย่างรุนแรง กษัตริย์โอดินเองก็ทรงผิดหวังในตัวพระโอรส องค์โตมาก เราลองมาดูบทสนทนาช่วงนี้กันครับ


เครื่องมือที่จะช วยให คุณสามารถพูดภาษาอังกฤษได อย างง ายดาย พูดอังกฤษทันใจด วย Mind Map Sentences

ĩĈçćæĈħĶąġĎġĒĠíåĉĎĬæĈħĀĪÿÿĪāæąġăêČġĆêģú

เรียนรูป ระโยคภาษาอังกฤษทีใ่ ชในการพูด ในรูปแบบ แผนภาพความคิดที่แสดงความสัมพันธของขอมูล อยางเปนลำดับขัน้ ตอนโดยใชภาพ เสน และสีประกอบ ทำใหจดจำและนำไปใชไดงา ย ซึง่ เปนเครือ่ งมือทีจ่ ะ ชวยใหสามารถพูดภาษาอังกฤษไดอยางรวดเร็วและ สัมฤทธิผล ทำใหการเรียนรูภ าษาอังกฤษเปนเรือ่ งงาย และไมนาเบื่อ เหมาะอยางยิ่งสำหรับผูที่ตองการ ความรวดเร็วในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ

íĩĀĻæĐĠČèĶĒćĵĒć ĐĶíĵġćûĵĒåġĈĩĈçćæĈħĶ

åġĈĒČćăĈ åġĈåĊĵġČðĆ åġĈæĠúĐĆġć êČġĆďġĆġĈü åġĈèĒćĥĆ

3 ñĒć 53 üææăĈğĈġĆ 3 ġææġČġ åĈĦíĩýăĞ ûģ īýĈďġĈ w.MISbook.com

îĠúĩĈçćíĒćĵġíĩĀĻæĊĢúĠÿèĠŅæûĒæ ĩèĶġĬîíĵġć ĩĐĆġğďĢĐĈĠÿāħĶĩĈģńĆûĶæ

ĩĈç ? û >. ćæĈħĶĭúĶ

79 บาท พิมพ 4 สีทง้ั เลม ราคา

ĒćĵġíĈČúĩĈŃČ

Ò Ò¾ à ҾàÔ È

ĆçêĢĒĵġæĩĊçćæĩďçćíąġĎġĒĠíåĉĎ êĢĪĀĊąġĎġĭýć

I /CQ9 -C9#AQ < û3.L7ü D 6>->/"*E ,>5>9= 05M ü9.û> û>. >.

¥ p

É

ûīúć ďĢæĠåăģĆăĹĩĒŃĆĭĒĩĒď

ĈČĆĀĈğīćêąġĎġĒĠíåĉĎýçńĬðĶĬæðçČģûĀĈğîĢČĠæ

˹§Ñ ÊÍ× ³Ø À

êýçďń ĆĠ ăĠæþĹåÿĠ ĐĠČèĶĒ

Call Center 0-2294-8777

79.-

ISBN 978-616-527-279-7

1

ตัวอย างในเล ม

§³ « ² º § 3HUVRQDOLW\

£ +DLU

§³ « ²¢´¤ ¯ $SSHDUDQFH

แบงเปนหัวขอยอย เพื่อใหงายตอการเรียนรู

+H 6KH KDV EORQG KDLU °· · 𬠧¯ q ð¥q  ´  ¯£· £¬· §¯ q m²

:KDW GRHV KH VKH ORRN OLNH" ©¯ ´¬ °· · §º Ƨ q"  ´  ¯£·§³ « ²¯¤m´ Æ¥ ²

Ï´ ´£ Ï´ ¯

­ n´ )DFH

+H LV KDQGVRPH °· ¯¶¬ ð q ³£  ´­§m¯ m²

6KH LV EHDXWLIXO · ¯¶¬ ¶© ¶¡»§  ¯¬©¤ m²

+H 6KH LV FXWH °· · ¯¶¬ ¶© q  ´  ¯ m´¥³ m²

+H KDV D EHDUG °· 𬠯²  ·¤¥q  ´£·­ © m²

Mind Map Sentences

´ (\HV

+H 6KH KDV EOXH H\HV °· · 𬠧» ¯´¤¬q  ´  ¯£· ³¤ q ´¬·¡i´ m²

+H 6KH KDV ELJ URXQG H\HV °· · ð¬ ¶Ì ¥´© q ¯´¤¬q  ´  ¯£· ³¤ q ´ §£Ä m²

+H 6KH ZHDUV JODVVHV °· · é¥q¬ §´¬Â ¬  ´  ¯Å¬mém ´ m²

+H 6KH KDV ORQJ KDLU °· · 𬠧¯ ð¥q  ´  ¯£· £¤´© m²

¥» ¥m´ 6KDSH

+H 6KH LV IDW °· · ¯¶¬ á  ´  ¯¯n© m²

200

¬m© ¬» +HLJKW

+H 6KH LV WKLQ

+H 6KH LV WDOO

°· · ¯¶¬ ¶  ´  ¯ ¯£ m²

°· · ¯¶¬ ¯§  ´  ¯ ³©¬»

6KH LV VOHQGHU

+H 6KH LV PHGLXP WDOO

· ¯¶¬ ¬Â§  ¯¥q  ¯­ºm · m²

°· · ¯¶¬ £·Â ·¤£ ¯§  ´  ¯ ³©¬» ´ §´

+H 6KH LV ZHOO EXLOW

+H 6KH LV VKRUW

°· · ¯¶¬ ©§ ¶§ q  ´  ¯¬£¬m© m²

°· · ¯¶¬ ¯¥q  ´  ¯ ³©Â ·Ë¤

รูปประโยคทีส่ มั พันธกบั หัวขอ

Mind Map Sentences

พบกับหนังสือคุณภาพ

กวา 400 รายการ ที่ www.MISbook.com


โดย พี่นุ้ย สมิตา หมวดทอง แนะนำ�เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ

น ้ ว เ ก ย อ ้ ข บ ั ก ใส่ ใจ ธรรมชาติข้อหนึ่งของคนเป็นครู (ทั้งที่จะสอนคนอื่น หรือแม้แต่สอนตัวเอง) คือ ต้องใส่ใจกับข้อยกเว้น เพราะอาจ หงายหลังหากข้อสอบออกพลิกแพลง ในฉบับนี้พี่นุ้ยจึงขอน�ำ เสนอเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยให้แก่ชาว I Get English ว่าด้วยเรื่อง ข้อยกเว้นที่ควรจดจ�ำ เมื่อใดที่เห็นใครบอกว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้คือ “กฎ” ก็อย่าเพิ่งชะล่าใจไปว่าจะเป็นอย่างนี้อย่างนั้นตลอด ต้องค้นหาให้แน่ใจเสียก่อนว่ามีข้อยกเว้นใดๆ ไหม เพราะข้อ ยกเว้นนั่นแหละจะเป็นตัวปราบเซียนซึ่งท�ำให้เราผิดได้ง่ายๆ เพราะความที่รู้ไม่หมดนั่นเอง

77 |

www.iGetEnglish.com

I GET Tutor

*

Teacher’s Corner


I Get English นี้ น า ง ครบรอบ ปี มีเฮ!

5

นิตยสาร I Get English ชวนคุณมาร่วมกิจกรรมกับ “5 ค�ำ บรรยาย I Get”

กติกาง่ายๆ เพียงแค่ ให้ค�ำจ�ำกัดความ I Get English ด้วยค�ำ 5 ค�ำ อย่าลืม!! ใช้ค�ำได้เพียงไม่เกิน 5 ค�ำเท่านั้นนะ จะเป็นภาษาไทยล้วน อังกฤษล้วน หรือไทยปนอังกฤษก็ได้ ไม่ว่ากัน ผู้โชคดี 5 คน ที่ส่งค�ำจ�ำกัดความเข้ามาทางไปรษณีย์ และ ผู้โชคดีอีก 5 คน ที่ส่งค�ำจ�ำกัดความเข้ามาทางอีเมล รับไปเลย Gift Voucher “หลักสูตรติวเข้มการท�ำข้อสอบ TOEIC ภายใน 30 ชั่วโมง” มูลค่า 9,000 บาท จากสถาบันภาษาไอฟาส

วาม ค ั ด ก ำ � จ � ำ ค ง า ่ ย ตัวอ gazine

a m e t i r o v a f y M ทัน ดี แต่ อ่าน ไม่

ส�ำหรับผู้ที่คิดค�ำจ�ำกัดความได้โดนใจพวกเราสุดๆ 1 คน

รับไปเลย! ของที่ระลึก (ปนระทึก) สุด surprise จากทีมงาน แต่จะเป็นอะไร เราขออุบไว้ก่อน ส่งค�ำจ�ำกัดความของคุณมาได้ 2 ช่องทาง 1) 55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120 2) Igetenglish@hotmail.com หมายเหตุ ประกาศรางวัลใน I Get English ฉบับที่ 43 ค�ำตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

เร็ว นะ เรา รอ อยู่


โดย อารดา กันทะหงษ์

คุยเฟื่องเรื่อง

จดจำ�ไว้พร้อมใช้ได้ทันที

น�้ำท่วม

ภัยธรรมชาติรปู แบบต่างๆ เกิดขึน้ กับประเทศไทย บ่อยครั้ง และสถานการณ์น�้ำท่วมก็มี ให้เห็นทุกปี แต่ปีนี้ รุนแรงทีส่ ดุ ในรอบหลายทศวรรษ ท�ำให้ประเทศไทยกลายเป็น ที่จับตามองของหลายประเทศ ทั้งในด้านผลกระทบกับสังคม ไทยเองและเศรษฐกิจโลกโดยรวม มีนักท่องเที่ยวและนักลงทุน ชาวต่างชาติจำ� นวนไม่นอ้ ยก�ำลังสนใจทัศนะเกีย่ วกับสถานการณ์ น�ำ้ ท่วมจากมุมมองของคนไทย จะคุยกันยังไงให้ตรงใจ ตรงประเด็น ติดปากติดใจช่วยได้ค่ะ

85 |

www.iGetEnglish.com

Shall we talk?

ติดปากติดใจ


Shall we talk?

ค�ำศัพท์ที่น่าสนใจ drainage system ระบบการระบายน�้ำ sandbag กระสอบทราย floodwater barrier แนวคันกั้นน�้ำ shortage การขาดแคลน evacuation การอพยพ medical supply เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ recede (น�้ำ) ลดระดับ recovery การฟื้นฟูกลับสู่สภาพเดิม

86 |

www.iGetEnglish.com

ณ วันนี้ สถานการณ์น�้ำท่วมเริ่ม คลี่คลายลงแล้ว สิ่งที่เห็นชัดเจนหลังน�้ำ ลดไม่ใช่แค่ภาพตอผุดในหลายพื้นที่ แต่ ยังเป็นความเสียหายทั้งด้านทรัพย์สินและ สุขภาพกายใจของคนไทยในหลายจังหวัด เรื่องผลกระทบโดยตรงและแนวทางแก้ไข ของคนในแต่ละชุมชนนี่แหละค่ะ เป็นทัศนะ ส่วนตัวที่น่าสนใจ และอาจหาอ่านหาฟัง ไม่ได้จากสื่อหรือส�ำนักข่าวใหญ่ๆ ท�ำให้ กลายเป็นข้อมูลดิบที่ฝรั่งหลายคนอยากรู้ เพื่อนๆ พร้อมจะคุยกับพวกเขารึยังคะ เมื่อคุยเรื่องผลกระทบจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ที่มนุษย์เป็นต้นเหตุ ภาษา อังกฤษนิยมใช้รูป “passive voice” เพื่อ บอกเล่าเหตุการณ์ที่ต้องการเน้นว่าสิ่งใด หรือใครถูกกระท�ำ ประธานซึ่งเป็นผู้ถูก กระท�ำจึงอยู่ต้นประโยค ส่วนผู้กระท�ำกริยา ต่อประธาน (agent) นั้นไม่เน้น จึงมักถูก ละไว้หรือน�ำไปใส่ไว้ด้านหลัง ซึ่งต่างจาก “active voice” ที่เน้นว่าสิ่งใดหรือใคร เป็นผู้กระท�ำ ประธานซึ่งเป็นผู้กระท�ำกริยา จึงมักอยู่ด้านหน้าเสมอ


Passive Voice (past simple tense) Subject

was/were + verb 3

(by

agent)

มาดูประโยคและค�ำศัพท์ที่อาจได้ใช้บ่อยนะคะ Our neighbours and us were evacuated by a rescue team. เพื่อนบ้านและพวกเราได้รับการช่วยเหลือให้อพยพโดยหน่วยกู้ภัย Thousands of victims were left with no electricity and clean water. ผู้เคราะห์ร้ายหลายพันคนถูกทิ้งให้อยู่ในสภาพที่ไม่มีไฟฟ้าและน�้ำสะอาดใช้ Some pets and livestock were starved to death. สัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ส่วนหนึ่งถูกทิ้งให้อดอาหารจนตาย Because of the water’s height, my family was forced to leave home in the middle of the night. เพราะความสูงของน�้ำ ครอบครัวของฉันถูกบังคับให้ต้องทิ้งบ้านไปตอนกลางดึก These floodwater barriers were built from sandbags by local volunteers. แนวคันกั้นน�้ำพวกนี้ถูกสร้างขึ้นจากกระสอบทรายโดยกลุ่มอาสาสมัครในชุมชน

87 |

www.iGetEnglish.com

Shall we talk?

เมื่อจะใช้ passive voice พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจบไปแล้วในอดีต เราจะใช้ past simple tense ค่ะ


ฉบับที่ 8-12 ราคา 45.-

า 40.ฉบับที่ 1-7 ราค

เล่มล่าสุด

ฉบับที่ 13-41 ราคา 50.-


นิตยสารเพื่อการเริ่มต้นและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำ�หรับทุกคน วางแผงทุก 45 วัน

สมัคร/ต่ออายุสมาชิก 1 ปี เลือกรับฟรี!

แบบฟอร์มการสมัครสมาชิก

> ภาษาอังกฤษตามสถานการณ์

240. มูลค่า 195. มูลค่า

สมัครสมาชิกแบบราย 1 ปี (8 เล่ม) 399 บาท สมัครสมาชิกแบบราย 2 ปี (16 เล่ม) 798 บาท

> ภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทาง

สมัครสมาชิก เริ่มตั้งแต่ฉบับที่___________________________ สมัครสมาชิกแบบอุปถัมภ์ เริ่มรับนิตยสารตั้งแต่ฉบับปัจจุบัน ต่ออายุสมาชิก หมายเลขสมาชิก________________________ เริ่มตั้งแต่ฉบับที่_________ ถึงฉบับที่_________

สมัคร/ต่ออายุสมาชิก 2 ปี รับฟรี!

> ชุดคู่มือเตรียมสอบภาษาอังกฤษ มูลค่า 899.รายการส่งเสริมการขายนี้สิ้นสุดวันที่ 31 ม.ค. 2555

ชื่อ-สกุลผู้สมัคร หรือชื่อโรงเรียน/สถาบันที่อุปถัมภ์ (ภาษาไทย) _____________________________________________________________ ชื่อ-สกุลผู้สมัคร หรือชื่อโรงเรียน/สถาบันที่อุปถัมภ์ (ภาษาอังกฤษ) กรุณาเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ____________________________________________________ วัน/เดือน/ปีเกิด________________ ที่อยู่ที่ติดต่อได้ส�ำหรับการจัดส่งนิตยสาร (กรุณาระบุให้ชัดเจน) ___________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ โทรศัพท์___________________________ อีเมล_____________________________ อาชีพ__________________________________

กรณีที่สมัครสมาชิกแบบอุปถัมภ์ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 1. ชื่อและที่อยู่ผู้รับของสมนาคุณ (ในกรณีที่ต้องการให้โรงเรียน/สถาบันเป็นผู้รับโปรดละข้อนี้ไว้) ________________________________________________________________________________________________________ 2. หากต้องการให้ออกใบเสร็จในนามของหน่วยงานราชการ กรุณาระบุชอื่ ผูร้ บั ใบเสร็จรับเงินด้วย (หากไม่ตอ้ งการโปรดละข้อนีไ้ ว้) ________________________________________________________________________________________________________

วิธีการสมัครสมาชิก (เลือกวิธีใดวิธีหนึง่ )

94-8777

รย้อนหลังรายเล่มได้ที่ โทรศัพท์ 0-22

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อนิตยสา

k.com”

“สั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ www.MISboo

ส่งใบสมัครนี้พร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่ ฝ่ายสมาชิกนิตยสาร I Get English ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 แฟกซ์หลักฐานการโอนเงินพร้อมใบสมัครมาที่ ฝ่ายสมาชิกนิตยสาร I Get English โทรสาร 0-2294-8787 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่ e-mail : MISbook@live.com

ช�ำระเงินโดย

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (โปรดแฟกซ์ใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่ 0-2294-8787)

ฟรี! ่ง ค่าจัดส

ชื่อบัญชี “บจก. เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค” ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย

สาขาท่าเรือสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์

เลขที่ 048-2-99165-3 เลขที่ 068-2-42636-3 เลขที่ 073-2-21110-7 เลขที่ 328-1-21070-6 เลขที่ 171-0-82780-7 เลขที่ 083-0-02732-7

ธนาณัติสั่งจ่าย “บจก. เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค” ปณ. สาธุประดิษฐ์ 10124

ผู้ที่เลือกช�ำระโดยธนาณัติ กรุณาส่งธนาณัติพร้อมใบสมัครมาที่ ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120


นิตยสารเพื่อการเริ่มต้นและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำ�หรับทุกคน วางแผงทุก 45 วัน

ก ิ ช า สม ภ์ ุอปถัม

ม ค ง ั ส ่ ู ส ้ ู ร ม า ว ค อ ่ ต ส่ง คุณก็สามารถเป็นอีกผู้หนึ่งที่ร่วมส่งต่อความรูใ้ ห้ผู้อื่นได้ง่ายๆ ด้วยการสมัครสมาชิกอุปถัมภ์ และระบุชื่อและที่อยู่ขององค์กร/หน่วยงาน ที่ต้องการให้ทาง I Get English จัดส่งนิตยสารไปให้ (ใช้ใบสมัครสมาชิก I Get English หน้า 112)

โรงเรียน ห้องสมุดประชาชน มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล เรือนจ�ำ มูลนิธิ ฯลฯ

ความรู้แบ่งปันกันได้ไม่จ�ำกัด

็น ป เ ็ ก ง อ เ คุณ ูผ้ให้ ได้


น ใ ้ ด ไ อ ่ ต น า ่ อ ถ ร แต่ละคอลัมน์สeาt มEาnglish เล่ม 41 นิตยสาร I G

สั่งซื้อ/สมัครสมาชิก

ได้ที่ 0-2294-8777 หรือ MISbook@live.com