นิตยสาร I Get English เล่ม 30

Page 1

ISSUE #

30

เกาะกระแส

บอลโลก

S O U T HA AFRIC 2010 น า  ง ณ ษ า ชพี ภ ั ม ส ั บ เคลด็ ล แบบมอื อา  ติ ย?

ตะลุยขอสอบ

“Noun” กับครูพแ่ี นน

o t o g s ’ Let ark! Denm

ทติ า อ ั น  ว ถ โบส ป ไ ง  อ ต ทำไม า ใจ

ข  เ ม ไ ั ่ ง ร ฟง ฝขาอยา งไรดี บอกเข

อับราฮัม ลินคอลน

ประธานาธิบดีผยู ง่ิ ใหญ

แหงสหรัฐอเมริกา

ÅÙ ¡ ‚ Â Ã Ò Í × é Í Í à Õ ¾Å ¾Ã

1 0 0 6 1 6


สวัสดีคุณผูอาน I Get English ทุกคนคะ ชวงเวลานี้ของทุกป เปนเวลาที่นองๆ สวนใหญตองโบกมือลาชีวิต ที่เปนอิสระจากภาระการบาน แลวกลับมาตั้งใจเรียนอีกครั้ง สำหรับนองที่ ตองเตรียมตัวสอบ admission ลองติดตามคำแนะนำเกีย่ วกับการทำขอสอบ วิชาภาษาอังกฤษจากคอลัมน “Absolute Exams by Kru P’Nan” ดูนะคะ สำหรับเลมนี้เสนอเรื่องคำนาม (noun) พี่แนนจะมีเคล็ดลับสำหรับการทำ ขอสอบอะไรมาฝากบาง พลิกไปดูที่หนา 101 ไดเลยคะ สำหรับพีๆ่ ทีเ่ พิง่ จบการศึกษาและกำลังมองหางานทำอยู I Get English เตรียม tricks ในการสัมภาษณงานเปนภาษาอังกฤษแบบชิลๆ มาฝากคุณ ในคอลัมน “ติดปากติดใจ” ลองนำไปฝกบอยๆ เพือ่ สรางความมัน่ ใจกันดูนะคะ คุยเรือ่ งเรียนกับเรือ่ งงานกันไปแลว เรามาคุยเรือ่ งสนุกๆ กันบางดีกวา ชวงนี้สิ่งที่กำลังเปนที่สนใจสุดๆ ก็คงจะหนีไมพนเรื่องบอลโลกจริงไหมคะ South Africa 2010 เริม่ เปดฉากขึน้ ตัง้ แตวนั ที่ 11 มิถนุ ายน และจะสิน้ สุด ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2010 นับเปนครั้งแรกที่มีการจัดการแขงขันขึ้นใน ทวีปแอฟริกาเลยนะคะ ไดขา ววาประเทศเจาภาพตัง้ ใจจัดงานอยางยิง่ ใหญ มีการสรางสนามขึน้ มาใหมถงึ 5 สนาม ชักตืน่ เตนซะแลวสิคะ มีอะไรนาสนใจ บาง อานไดจาก Scoop ตอน เกาะกระแสบอลโลก 2010 ที่หนา 64 ความสนุกของ I Get English ฉบับนี้ยังไมหมดคะ ยังมีกลอนขำๆ (แตใหแงคดิ ) ในคอลัมน “กลอนพาไป” มาเอาใจคนทีร่ สู กึ ไมพอใจกับสิง่ ที่ ตนเองเปนหรือมีอยู เปนกลอนทีช่ อ่ื วา “Be Glad Your Nose is on Your Face (จงดีใจเสียเถอะทีจ่ มูกอยูบ นหนา)” อาว ถาไมอยูบ นหนาแลวจมูกจะไปอยู ที่ไหนดีนะ แลวบานใหมของจมูกจะดีกวาหรือแยกวาเดิมอยางไร ตองไป ติดตามคะ เนื้อที่หมดแลว แตมีเรื่องสนุกปนความรูอีกตั้งเยอะที่เราอยากเลา เอาเปนวาลงมืออานเลยดีกวาคะ บรรณาธิการ


5 A trip to the world : Entertaining Anecdotes from Denmark เรื่องนาสนใจจากเดนมารก

11 ถอดรหัสวัฒนธรรมฝรั่ง : Sunday Church 18 Sing from Soul : ทำไดเพียง โดย 25 hours 45 Famous People : & Stupid Cupid by Connie Francis ประวัติชีวิตและมรดกตอชนรุนหลังของอับราฮัม ลินคอลน 52 กลอนพาไป : Be Glad Your Nose is on Your Face 68 Right Writing : การแสดงความเปนไปได จงดีใจเสียเถอะที่จมูกอยูบนหนา 86 Science Zone : คุณสามารถทำตัวให 59 Moving Movie : The Boy in the Striped Pyjamas ปราศจากเชื้อโรคไดจริงหรือ 111 Inspirations : เรื่องราวสรางแรงบันดาลใจเกี่ยวกับ

98 สถานีนักแปล :

แบบฝกหัดแปลหัวขอ “ถามีการเดินประทวงอีก การประชุมนานาชาติก็ตองยกเลิก”

“มิตรภาพ กับ ความรัก”

38 Interview : เสนชัยของแชมป…พีรพล เอื้ออารียกูล 22 Speaking Garage : Speaking 51 หนังสือแนะนำ : แนะนำหนังสือออกใหมจากสำนักพิมพ the “MATH” Language ฟุดฟดฟอไฟเรื่องตัวเลข ตอนที่ 2 64 Scoop : เกาะกระแสบอลโลก 2010 76 East meets West : 71 วัฒนธรรมไทย : รูศัพทภาษาอังกฤษจากเรื่องขาวไทย ประโยคภาษาจีนและภาษาอังกฤษที่ใชเมื่ออวยพรวันเกิด 83 Cooking for Fun : ขาวผัดมันกุง 78 ฝรั่งพูดคนไทยงง : Such a plank 88 Cyber Eng. : Academic Earth เว็บไซตรวบรวม Lecture 92 ติดปากติดใจ : English Interview เรื่องชิลๆ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ของคน (จะ) ทำงาน 105 อังกฤษปริศนา : ตามหาคำศัพทเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ

15 Word Power : “เหมือน” หรือ “ตาง” ดูที่ prefix 43 คลังคำ : คำศัพทเกี่ยวกับความดื้อ 54 World Wide Word : เรียนรูคำศัพทเกี่ยวกับ การรับประทานมังสวิรัติ 74 Vacab Booster : Common 80 TOEIC Calendar : ปฏิทินศัพทโทอิค ประจำวันที่ 16 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2553 101 Absolute Exams by Kru P'Nan : ตะลุยขอสอบ Noun กับครูพี่แนน

27 My First Dictionary : คำศัพทพื้นฐานหมวด Bathroom 30 My Verbs : arrive 32 Fun Fables : The Monkey and the Glasses (ลิงกับแวนตา) 35 พูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน : I don’t understand.


Interview

เรื่อง : วาริณฑร มาเปยม ภาพปกโดย : Thanakrit (นิตยสาร F3 ฉบับ ฉลอง 40 ป ชอง 3)

 ป ม ช แ ง อ ข สเ นชัย ารียกุล อ อ ้ ื ศกาล อ ท เ เ ็ น ป เ ่ ึ ง ซ ล ก พรี พเพอื่ ใหเ้ ขา้ กบั กระแสสบนอกุ ลโมลัน เร้าใจ ทั้งเกม ี้

ย านน า ง ท ์ า ้ ร ท ี ย ม ช เ า ม ว ่ ว ค ร ่ ง ม กีฬาแห ผลู้ งสนาม และผชู้ ิธีกรคนเก่ง การแขง่ ขนั glish เลยรีบขอคิวพ รข่าวกีฬา I Get En ล เอื้ออารียกุล พิธีก ตกต่าง แชมป์-พีรพ ่างรวดเร็วด้วยความแ กนั ดว้ ย ที่โด่งดังอย ะดดู ี มาเปด โตะ สนทนาวา่ โดดเดน่ แล กัน เรื่องกีฬาๆ

I Get Focus

หลังจากจบการศึกษาจาก Ruamrudee International School แชมป์ก็บินลัดฟาไปเรียน ต่อที่ Chapman University, Orange, CA (USA) และ University of Southern California ในคณะนิเทศศาสตร์สาขาสื่อสารมวลชน วิ ท ยุ - โทรทั ศ น์ (USC Annenberg School for Communication) ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากการเรียนในหลักสูตรแล้ว แชมป์ยังได้ ศึกษาเพิ่มเติมด้าน “หลักสูตรการตัดต่อข่าว” และฝึกงาน กับส�านักข่าว Fox Sports International รัฐ แคลิฟอร์เนีย ในป 2005 อีกด้วย 38 |

www.iGetEnglish.com


39 |

www.iGetEnglish.com

I Get Focus

ปจจุบันแชมป์มีผลงานให้ติดตาม ทั้งพิธีกร ดีเจ วิทยากรพิเศษ (ให้กบั มหาวิทยาลัยต่างๆ) คอลัมนิสต์ รวมไปถึง งานแสดง (รับเชิญในละคร วิวาห์ ว้าวุน่ ) และหนึง่ หน้าทีก่ าร ท�างานพิธีกรข่าวของแชมป์กับช่วงเวลาสั้นๆ “ชอตเด็ด กีฬา แชมป์” ในรายการ “เที่ยงวันทันเหตุการณ์” ท�าให้แชมป์ดูมี ทีเด็ดน่าจับตา และการันตีได้ว่า แชมป์เกิดมาเพื่อสิ่งนีจ้ ริงๆ.... Born to be ….มาเพื่อเป็นพิธีกรข่าวกีฬา แต่ มีดีก็ต้องมีที่ให้โชว์ด้วย อันนี้แชมป์เห็นด้วยไหม “เห็นด้วยครับ แต่ผมว่า Born to be เป็นแค่สว่ นหนึง่ เท่านั้น ผมอาจจะเกิดมามีพรสวรรค์ตรงนี้ อืม...อาจจะ ไม่เรียกว่าพรสวรรค์ก็ได้ เพราะแต่ละคนมีนิยามของ ค�าว่าพรสวรรค์ต่างกัน เรียกว่าเป็นจุดแข็งของผมดีกว่า ผมจ�าได้วา่ สมัยเด็กผมมีความสุขทีส่ ดุ เวลาไปทีร่ า้ น Star Soccer เพราะทีน่ มี่ วี ดี โี อกีฬาต่างประเทศให้ผมดู มีผา้ พันคอ ทีมฟุตบอลต่างๆ ให้ผมได้ชื่นชม ผมมีความฝันอยาก จะเป็นนักพากย์ แล้วคุณแม่ก็พยายามทุกหนทางที่จะ ท�าความฝันของลูกให้เป็นจริง คุณแม่ทา� แม้กระทัง่ ไปถาม แคชเชียร์ของร้าน Star Soccer ว่า ถ้าลูกฉันอยากจะเป็น นักพากย์ ลูกฉันต้องท�ายังไง ครั้งนั้นผมประทับใจคุณแม่ มากครับ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว คนที่ร้านก็คงช่วยอะไร ไม่ได้หรอก นอกจากนั้น หากที่ไหนมีออดิชั่นคุณแม่ก็จะ พาไป หรืออย่างเวลาที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มีงานสัปดาห์หนังสือก็จะมีบูธที่จัดไว้ให้เด็กได้โชว์ฝีมือ และกล้าแสดงออก เช่น มีขา่ วสัน้ ให้อา่ น มีกล้อง มีอะไรต่างๆ ทีเ่ หมือนกับออกอากาศจริงๆ และมีกรรมการคอยให้คะแนน ตอนนั้นเราเป็นเด็ก เราก็คิดว่าทุกโอกาสคือโอกาส ถึงแม้ อยูใ่ นโลกความจริงจะรูว้ า่ นีก่ เ็ ป็นแค่การโชว์เท่านัน้ แหละ ต่อให้คณุ อ่านข่าวดีแค่ไหน ก็ไม่ได้หมายความว่า คุณจะได้ ไปเป็นผู้ประกาศข่าวช่องไหนหรอก แต่ตอนนั้นคุณแม่ก็ พาผมไป และผมเลือกทีจ่ ะอ่านข่าวกีฬา สิง่ ทีท่ า� ให้ผมรูส้ กึ ว่า ผมมีของในตัว ก็คือช่วงที่คนอื่นอ่านข่าวนั้น คนที่เดินอยู่ ในงานก็จะเดินผ่านมาแล้วก็ผา่ นไป แต่ตอนทีผ่ มอ่าน ผม
พบกบั อ  ข 0 50ทดสอบ ฝก ฟง การ

ชวยาทักษะการฟง

ns o i t p i r c s De esponses o t o h P Part 1 uestions & R Q s Part 2 onversation C Part 3 rticles A Part 4

หนังสือ +MP3

169.-

เพียง อังกฤษ ง า ษ า ภ ง ัพ น ฒ ับสำเนีย ตรียมตัวสอบฟ ได ก s ย ค เ น  ุ ponse t s s ใหค ที่ดีในการเ e e R T s & on ing เปนคูมือ นนสอบ Listen oto Descripti รื่อง Questions Articles เพิ่มคะแ ังเกตในเรื่อง Ph ภาษาอังกฤษในเ rsations และ ฝกการส ามและตอบเปน มในเรื่อง Conve ฝกการถ งและจับใจควา ฝกการฟ


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.