นิตยสาร I Get English เล่ม 27

Page 1
Interview

เรื่อง : วาริณฑร มาเปยม ภาพ : จุติภัทร เจริญพร

¨Ò¡ÀҾ¹µÃ àªÔ§ÊÒä´ÕªÕÇÔµàÃ×èͧ “Final Score 365 Çѹ µÒÁµÔ´ªÕÇÔµà´ç¡àÍç¹· ” ã¹»‚ 2007 ÁÒ¶Ö§ÀҾ¹µÃ âÃáÁ¹µÔ¡¤ÍÁÁÒ´Õé·Õèª×èÍ “My Valentine (áÅŒÇÃÑ¡...¡çËÁعÃͺµÑÇàÃÒ)” ã¹»‚ 2010 ¾ÃÐàÍ¡¢Í§àÃ×èͧÍ‹ҧ เปอร สุวิกรม อัมระนันทน ¤Ñ蹺·ºÒ·¹Ñ¡áÊ´§ 㹪‹Ç§àÇÅÒ·Õ¼ è Ò‹ ¹ ´ŒÇ¡ÒÃ໚¹¾ÃÕà«ç¹àµÍà â¦É³Ò ¹Ñ¡à¢Õ¹ ´ÕਠáÅоԸ¡Õ ÃÃÒ¡Òà The Idol ˹Öè§Çѹ à´ÕÂǡѹ áÅÐà¨ÒÐ㨠ÃÇÁ¶Ö§Íա˹Öè§Ë¹ŒÒ·ÕèÊíÒ¤ÑÞ ã¹ªÕÇµÔ ¹Ñ¹è ¤×Í ¡ÒÃ໚¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒʵà ÀÒ¤ÇÔªÒÇÔÈÇ¡ÃÃÁâÂ¸Ò ËÅÑ¡ÊÙµÃ¹Ò¹ÒªÒµÔ ÁËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â à·¤â¹âÅÂÕ ¾ ÃШÍÁà¡ÅŒ Ò ¸¹ºØ ÃÕ (ºÒ§Á´) ¤ÇÒÁâ´´à´‹¹áÅÐàʹ‹Ë ¢Í§Ë¹Ø‹ÁÇÑ 21 ¤¹¹Õé äÁ‹ä´ŒÍÂÙ‹·ÕèÇ‹Òà¢Ò»ÃÒ¡®µÑǺ¹¨Íá¡ŒÇ ¨Íà§Ô¹ÁÒ¡Õ躷ºÒ· ᵋÍÂÙ‹·Õè¹Õè....·ÕèÊÁͧ

อะไรทําใหเปอรกลับมาสวมเงา “นักแสดง” บนแผนฟลมอีกครั้ง คงเปนเพราะบทครับ เรื่องนี้ผมรับบทเปนกอง เปนเพื่อนนางเอกที่เรียนมาดวยกันตั้งแต เด็กจนโตแลวผมก็แอบชอบนางเอกมาตลอด แตไมกลาแสดงออก เพราะเปนคนขี้อาย ก็เลยไมได เอยปากออกมาวา เออ เปนแฟนกันนะ ซึ่งผมวาหลายๆ คนคงเคยเปน เวลาที่เราอยูกับใครสักคน แลวมันไมตองมาบอกวาสถานะเราคบกันแบบไหน คือมันเขาใจกันไดเอง ไมตองมีคําบรรยายใดๆ 27 |

www.iGetEnglish.com

I Get Focus

“¤ÇÒÁâ´´à´‹¹¢Í§¼Á ¤§à»š¹à¾ÃÒÐâÍ¡ÒÊ ·ÕèࢌÒÁÒ㹪ÕÇÔµ”


I Get Focus

ทีม่ นั ลึกซึง้ จากการทีร่ จู กั กันมานาน จนมาวันหนึง่ ก็มเี หตุตอ งพลัดพรากจากกัน และ ณ วันหนึง่ ก็กลับ มาเจอกันอีก ซึ่งตลอดเวลาที่จากกัน กองยังรักมายดอยูเสมอ เมื่อมาเจอกันอีกครั้ง เขาก็อยากจะ ใชชีวิตที่เหลืออยูของเขาอยูขางๆ คนที่เขารักใหมากที่สุด อืม…ผมวาบทของกองเปนบทที่ไมยาก เกินไปสําหรับผม คิดวาไมหนักมากกับการเลนบทนี้ เมื่อมีโอกาสไดทําอะไรใหมๆ ก็นาจะลองทําดู ทํางานมาตั้งหลายดาน ทั้งดีเจ พิธีกร นักแสดง และนักเขียน อะไรที่บงบอกความเปนตัวตน ของเปอรมากที่สุด โห (นํ้าเสียงตื่นเตนระคนแปลกใจ)…พี่รูไดไงวาผมเปนนักเขียน (เราหัวเราะ…รูแลวกันนา…) สิ่งที่เปนตัวผมที่สุดคงเปนพิธีกรครับ ดวยเหตุผลวา ผมอยากจะถายทอดในสิ่งที่ผมรูใหกับคนอื่น ไมรูสิ ผมรูสึกวาผมทําแลวชอบ แตจริงๆ ก็ชอบทุกงานแหละครับ แตผมรูสึกวา ผมถนัดงานพิธีกร พิธีกรทําแลวมีความสุขมากกวางานอื่นๆ อยางนัน้ หรือเปลา ไมๆ ผมมีความสุขกับทุกงานครับ ทั้งพิธีกร นักเขียน รวมถึงดีเจ สําหรับผมมันจัดเปนเรื่อง เดียวกัน อืม…มันคือนักเลาเรื่องนะ มันเหมือนกัน พิธีกรก็เอาเรื่องมาเลา นักเขียนก็เอาเรื่องมาเลา ดีเจก็ดวย คือเราอยากถายทอดในสิ่งที่เรารูใหคนทางบานไดรูเหมือนกับที่เรารู หนังสือพ็อคเก็ตบุคที่เคยเขียนคือ “เที่ยวชวยชาติ” ใชไหมคะ ครับผม แลวมีงานเขียนในลักษณะเปนคอลัมนิสตใหหนังสืออื่นอีกไหม นิตยสาร DDT ครับ แตวาเลิกไปเรียบรอยแลว ตอนนี้ยังไมไดเขียนใหเลมไหนอีกเลยครับ ตอนนี้เรียนอยูที่ไหนคะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี บางมด ผมเรียนวิศวกรรมโยธา หลักสูตรนานาชาติ ครับ สําหรับหลักสูตรนี้ ถาเรียนในไทย 2 ป แลวป 3 ไปเรียนที่แทสมาเนีย จะไดรับปริญญา 2 ใบ คือออสเตรเลียใบหนึ่ง บางมดใบหนึ่ง ซึ่งตอนแรกผมตั้งใจจะเรียนไทย 2 ป แลวไปเรียนแทสมาเนีย อีก 2 ป จะจบปริญญา 2 ใบ ทางดานวิศวกรรมศาสตร เปน Twinning program นะครับ นีเ่ ปนเหตุผลแรก ที่ทําใหผมอยากเขาเรียนที่นี่ตั้งแตตอนแรก แตผมไมแนใจวาตองทําคะแนน ไดเทาไรถึงจะไดไปแทสมาเนีย อีกอยางไมมีเพื่อนไปดวย สุดทายผมเลย ไมไดไป ก็เรียนที่เมืองไทยตอไปนะครับ ตอนนี้ป 4 แลว จบมัธยมที่ไหน สายอะไรคะ สวนกุหลาบวิทยาลัย สายวิทยครับ ตอนเรียนมัธยม ภาษาอังกฤษจัดวาอยูในระดับไหนคะ 4 ตลอดครับผม แตวิชาอื่นไม 4 นะ (หัวเราะ) ชวงที่เรียนมัธยมก็เรียนภาคภาษาไทย แลวพอมาเรียนที่ บางมด หลักสูตรนานาชาติ ตองปรับตัวเยอะไหม 28 |

www.iGetEnglish.comIssuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.