นิตยสาร I Get English เล่ม 1

Page 1


ISSUE # 1

Editor Talk

໚¹·ÕèÃÙŒ¡Ñ¹Ç‹Ò “¡ÒÃãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒ” ¶×Í໚¹¡ÒÃãËŒ·Õè»ÃÐàÊÃÔ°ÊØ´ ᵋ·Õè ËÅÒ¤¹ÂѧäÁ‹ÃÙŒ¡ç¤×͹͡¨Ò¡¨ÐµŒÍ§ÁÕ¤ÇÒÁ “ÍÂÒ¡ãËŒ” Í‹ҧáç¡ÅŒÒ ໚¹·Ø¹áÅŒÇ ¼ÙŒãˌ㹡óչÕéÂѧµŒÍ§Áշع·Ñ駷ҧ¡Ò ·Ò§ã¨áÅзҧ àÈÃÉ°¡Ô¨à»š¹¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡ ⪤´Õ·Õè·Ø¹ÊͧÍ‹ҧááäÁ‹ä´Œà¡Ô´ÁÒ¨Ò¡ÊÔè§ Í×è¹ã´¹Í¡¨Ò¡ “¤ÇÒÁÁÑè¹ã¨” Ç‹Ò¡ÒÃãˌ㹤ÃÑ駹Õé ¨ÐÁÕ “¼ÙŒÃѺ” ·ÕèàËç¹ ¤Ø³¤‹Ò¢Í§¤ÇÒÁÃÙŒ ¹ÔµÂÊÒÃàÅ‹Á¹Õé ¶×Í¡Óà¹Ô´ÁÒ´ŒÇÂਵ¹Ò¢ŒÒ§µŒ¹ ¨Ò¡¤ÇÒÁÁÑè¹ã¨Ç‹Ò ¤ÇÒÁ “ÍÂÒ¡ãËŒ” ¢Í§àÃÒ¨ÐÁÕ¤¹ “ÍÂÒ¡ÃѺ” áÅФÇÒÁàª×èÍÇ‹Ò ÊÔ觷Õè àÃÒµÑé§ã¨·Ó¨ÐÁÕ»ÃÐ⪹•¡Ñºã¤ÃºŒÒ§äÁ‹ÁÒ¡¡ç¹ŒÍ à¾ÃÒФ§»¯Ôàʸ äÁ‹ä´ŒÇ‹Ò·Ø¡Çѹ¹Õ餹·ÕèÃÙŒÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉäÁ‹ãª‹¤¹¾ÔàÈÉÍÕ¡µ‹Íä» áµ‹¤¹·ÕèäÁ‹ÃÙŒ ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ¡ÅѺµŒÍ§à¼ªÔ- ¡Ñº¢ŒÍàÊÕÂà»ÃÕº äÁ‹Ç‹Ò¨Ð໚¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ã¹ÃдѺµ‹Ò§æ ËÃ×Í¡Ò÷ӧҹã¹Í§¤•¡Ã «Ö觼١¤ÇÒÁ¡ŒÒÇ˹ŒÒã¹Ë¹ŒÒ·Õè äÇŒ¡Ñº¤ÇÒÁÊÒÁÒö·Ò§´ŒÒ¹ÀÒÉÒ ¹ÔµÂÊÒâͧàÃҨ֧໚¹àËÁ×͹»Ãе٠·Õè໕´¡ÇŒÒ§ãˌᡋ¼ÙŒÍ‹Ò¹·ÕèÁÕ¤ÇÒÁ㽆ÃÙŒ äÁ‹Ç‹Ò¨ÐÍÂÙ‹ã¹ÇÑÂã´¡çµÒÁä´Œ¡ŒÒÇ à¢ŒÒÊÙ‹âÅ¡áË‹§¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉãºãËÁ‹·ÕèäÁ‹¹‹Ò¡ÅÑÇ áÅй‹Òàº×èÍ Ë¹‹ÒÂÍ‹ҧ·Õèà¤Âà¨Í ¹Í¡¨Ò¡¹ÕéáÅŒÇ àÃÒÂѧ䴌µÃÐàµÃÕÂÁÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁÍѹ¹‹ÒÍÂÙ‹ ·ÕèÁÕ ·Ñ駤ÇÒÁÃÙŒáÅФÇÒÁºÑ¹à·Ô§ãËŒâÅ¡ãËÁ‹ãº¹ÕéäÁ‹Ã¡ÃŒÒ§ ËÃ×ÍàµçÁä»´ŒÇ ·ÐàÅ·ÃÒÂÍѹáËŒ§áÅŒ§¢Í§ÀÒÉÒ ¢Í¢Íº¤Ø³¼ÙŒÍ‹Ò¹·ÕèµÑ´ÊԹ㨤ÇÑ¡¡ÃÐ້ҫ×éÍ˹ѧÊ×ÍàÅ‹Á¹Õé ·Ñ駷ÕèÀÒÇÐ ·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨ÂѧÅØ‹Áæ ´Í¹æ áÅÐʶҹ¡Òó•·Ò§¡ÒÃàÁ×ͧÂѧäÁ‹ÁÑ蹤§ à¾ÃÒз‹Ò¹¡ÓÅѧËÇÁÊÁ·º “·Ø¹·Ò§ã¨” ãËŒàÃÒÁÕáç¾Åѧ㹡ÒÃÊÌҧ ÊÃ䕧ҹ´Õæ µ‹Íä»Í‹ҧäÁ‹Â‹Í·ŒÍ ºÃóҸԡÒÃ

਌Ңͧ :: ºÃÔÉÑ· àÍçÁäÍàÍÊ «Í¿·•à·¤ ¨Ó¡Ñ´ ·Õè»ÃÖ¡ÉÒ :: ÃÈ. ÊعÕ•ÊÔ¹¸ØപРºÃóҸԡÒúÃÔËÒà :: ªÔ´¾§É•¡ÇÕÇÃÇØ²Ô ºÃóҸԡÒà :: ÊØ¸Ô´Ò ÇÔÁصµÔâ¡ÈÅ ¡Í§ºÃóҸԡÒà :: Á¹Ñ- ÂÒ ÊÔ§ËÒÈÔÅ»Š ¨¹Ô´Ò àÍÕèÂÁä¾ÃÔ¹·Ã•| ¾ÔÁ¾•ã¨ ࢵµ•ºÃþµ ÊÔÃÔÃѵ¹•àµªÊÔ·¸ÔìÊ׺¾§È•| ÍØÉÒ ÈØÀ¨ÃÑÊǧȕ ÍÁÃÒ Çѹ´Õ | ´Ø¨à´×͹ ¡ÅÑ蹤ÙÇÑ´ ÍѨ©ÃÒ ·Ñº·ÔÁ§ÒÁ | ͹ØÊó•ªÔ³Ç§É• ÇÃÒÅÕ ÊÔ·¸Ô¨Ô¹´Òǧȕ| ÍÔÊÃÕ•ᨋÁ¢Ó ÈÔÅ»¡ÃÃÁ :: ͹ØÊó•ªÔ³Ç§É• ·Ò¹µ•¡Ã¾Ô¾Ñ²¹•| ³Ñ°¾§É•¾ÂѤ¤§ ÀóÕ•ʹͧ¼Ñ¹ | ¾ÃóÒÀÒ ÊÔÃÔÁ§¤ÅÊ¡ØÅ ¾ÔÊÙ¨¹•ÍÑ¡Éà :: ÍÁÃÒ Çѹ´Õ | ´Ø¨à´×͹ ¡ÅÑ蹤ÙÇÑ´ ÍÔÊÃÕ•ᨋÁ¢Ó ¡ÒõÅÒ´ :: ¸Ñ¹ÂÒÀó•ºØ- ¤§ â¦É³Ò :: ºØÉ¡Ã ¡ÙŒËÅÕ »ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸•:: ÅÑ´´ÒÇÃó ·Í§¹ŒÍ á¡ÊÕ :: àÍ ¿•Å•Á ¾ÔÁ¾•·Õè :: àͪ àÍç¹ ¡ÃØ•» ¨Ñ´¨Ó˹‹ÒÂâ´Â :: ºÃÔÉÑ· ¹Ò¹ÒÊÒÊ•¹ ¨Ó¡Ñ´ Êӹѡ§Ò¹¹ÔµÂÊÒà :: ºÃÔÉÑ· àÍçÁäÍàÍÊ «Í¿·•à·¤ ¨Ó¡Ñ´ 537/118 «ÍÂÊҸػÃдÔÉ°•37 ¶¹¹ÊҸػÃдÔÉ°•á¢Ç§ª‹Í§¹¹·ÃÕ à¢µÂÒ¹¹Ò¹ÇÒ ¡ÃØ§à·¾Ï 10120 â·ÃÈѾ·•:: 0-2682-2494 (10 ÊÒÂÍѵâ¹ÁѵÔ) â·ÃÊÒà :: 0-2682-2393 WWW.MISBooK.COM⌦  ⌫   ⌫⌫ ⌦     ⌦  ⌫     ⌫ ⌫   ⌫ ⌫         ⌫       ⌫         ⌫         ⌫  ⌫         ⌫  ⌫ ⌫ ⌫  ⌦       ⌦     ⌫         ⌦ ⌫ ⌫     ⌦ ⌦      ⌫⌫      ⌦          ⌫ ⌫      ⌫    ⌫⌦    ⌫ ⌫   ⌦ ⌫⌫          ⌦   

⌦⌫      ⌫⌫ ⌦  ⌫           ⌫⌫              ⌫  ⌫ ⌦         ⌫  ⌫                                        ⌫  ⌫      ⌫ ⌫   ⌦  ⌫       ⌦        ⌫     ⌦               

      ⌫                   ⌫      ⌦⌦⌫  ⌫    ⌦ ⌫     ⌫ ⌦        ⌫         


   ⌦  ⌦ ⌫  ⌫       ⌫   ⌦ ⌫       ⌫      ⌫ ⌫    ⌫   ⌫   ⌫⌫  ⌫   ⌦ ⌫        ⌫ ⌫⌫     ⌫ ⌫  ⌫ ⌫  ⌫⌫  ⌫  ⌫  ⌫⌫   ⌫  ⌫    ⌫        ⌫    ⌦  

       ⌧        ⌧      ⌧        

 ⌧



 ⌦ ⌫       ⌫⌦     ⌧  ⌧  ⌫⌦   ⌫        ⌫       ⌫  ⌫  ⌫  ⌫   ⌫        


 ⌫   ⌫

⌫       ⌫ ⌫     ☺    ☺  ⌫  ⌫      ⌫ ⌫               ⌫     ⌫ ⌫               ⌫     ⌫                   ⌫⌫⌫⌫  ⌦



       ⌫ ⌫            ⌦ ⌦    ⌦       ⌫ ⌫ ⌫                         ⌫   ⌫      ⌫  ⌫ ⌫  ⌫         ⌫       ⌦ 


     ⌫   ⌦          ⌦⌫ ⌦  ⌫ ⌫    ⌫⌫ ⌫   ⌫    ⌫ ⌫  ⌫  ⌫  ⌧ ⌫ ⌫⌫   ⌫⌫   ⌫ ⌫  ⌫  ⌫      ⌫ ⌫ ⌫    ⌫⌫  ⌫⌫⌫  ⌧   ⌫         ⌫  ⌫⌫      ⌫⌫  ⌫ ⌫  ⌫ ⌫  ⌦     ⌫     ⌫  ⌫   ⌫   ⌦⌫  

  ⌧    ⌫     ⌫        ⌫        ⌦        ⌫ ⌦     ⌧ ⌫ ⌫       ⌫   ⌫ ⌫    ⌦⌫⌦⌫ ⌫    ⌫     






   

    

  

  

  

 ⌫⌫⌫     ⌦    ⌫     ⌫ ⌫  ⌫    ⌫    ⌦                                     ⌫   ⌫   ⌫⌫     ⌦ ⌫                                             ⌫⌫ ⌫     ⌫     ⌫  ⌫  

       

           ⌫                    ⌫  ⌫           ⌦⌦              ⌫       ⌦ ⌫        ⌦  ⌫                       ⌫      ⌫    ⌫  ⌫       ⌫    ⌦ ⌦  ⌫        ⌫          ⌫    ⌫     ⌫ 


⌫    ⌫ ⌫ ⌫ ⌫  ⌦ ⌫ ⌫   ⌦  ⌫  ⌫ ⌫   ⌫⌫ ⌫      ⌫⌦    ⌫  ⌫⌫ ⌫ ⌫⌫    ⌫       ⌫    ⌫   ⌫   ⌫  ⌫   ⌫   ⌫ ⌫ ⌫⌫⌦     ⌫    ⌫ ⌫ ⌦  ⌫




     ⌫                   ⌫  ⌫ ⌫   ⌦ ⌫       ⌫⌫ ⌫     ⌫   ⌫ ⌦  ⌫  ⌫  ⌫ ⌫  

                                        

   ⌫⌦⌦ ⌫  ⌫ ⌫ ⌫ ⌫  ⌫   




 ⌫    ⌫           ⌫               ⌫                  ⌫   ⌫   ⌫ ⌦  ⌦    ⌦      ⌫        ⌫   ⌫      ⌫  ⌫    ⌫   ⌦⌫ ⌫  ⌫       ⌫  ⌫ ⌦   ⌫ ⌫                ⌫  ⌫  ⌫    ⌫ ⌫   ⌫ ⌫       ⌫     ⌫      ⌦      




             ⌫ ⌫    

 ⌫    ⌫            ☺                       ⌦   ⌦     ⌦⌫   ⌦     ⌦   ⌫ ⌦   ⌫ ⌦  ⌫ ⌦  ⌫ ⌦ ⌦  ⌦⌦⌫⌫  ⌫     ⌦  ⌦

⌫⌫          ⌫        ⌫        ⌫      ⌫         ⌫   ⌫  ⌦ ⌫               ⌫      ⌫  ⌫ 

   ⌫    ⌫    ⌫    ⌦                 ⌦               ⌫           ⌦ ⌫ ⌦               


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.