นิตยสาร I Get English เล่ม 78

Page 1

ISSUE #

78

MP3 เสียงเจ าของภาษา

W

ปฏทิ นิ ow!! ั ท Confuศพ sin Word g s

Sweet

ศัพท หวานๆ รับ

Valentine’s Day

Grammar อย าได แคร

จร�งหร�อ?

lear.n o t e v I loew words n

Ô Á · º Ñ · Ô ·Ã ÍÑÞù

พูดอะไรดีนะ

เมือ ่ ต องไปเยีย่ มบ านคนอืน่

รูจ ก ั บัน คี- มุน กุมภาพันธ 2558

เลขาธ�การสหประชาชาติคนป จจ�บนั

lose loose ใครงงยกมือข�น ้ ! กับ

ว�ธอ � วยพร

ในวันสำคัญต างๆ

Blank Space เพลงใหม จากสาวฮ็อต Taylor Swift

1 5 0 2 0 1

I Get English นิตยสารเพ�อการเริ่มตนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับทุกคน l ปที่ 9 l ฉบับที่ 78 : 1 - 28 กุมภาพันธ 2558

ใช คก ู บ ั แบบฝ กหัด ฟ ง-อ าน ในเล ม


Editorial Team เจ้าของ : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส บรรณาธิการบริหาร : ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ บรรณาธิการ : ดุจเดือน กลั่นคูวัด ประสานงานกองบรรณาธิการ : ปวีณา ไตรเวทย์ ที่ปรึกษาด้านภาษา : Donald L. Sena | สุธิดา วิมุตติโกศล กองบรรณาธิการ : ดุจดาว บัวทอง | วรวุฒิ ตัถย์วิสุทธิ์

วีริยา แผ่นสุวรรณ | ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล อารดา กันทะหงษ์ | สุกิจ กิตติบุญญานนท์ ยุทธนา อัศวเจษฎากุล | วิกันดา พินทุวชิราภรณ์ รุ่งนภา วชิรเดชวงศ์ อรุณนาวีศิริ | ศรัณย์ กิจศิริไพศาล ธัญชนก หล่อนาค | อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์ ศิลปกรรม : ภรณีย์ สนองผัน | เบญจมาศ จุลวัฒนะ นงนุช เรือนมณี | กฤติญาดา จันทร์วงษ์ พิสูจน์อักษร : บุษกร กู้หลี | วารีรัตน์ แตงภู่ ประไพ ภูงามเชิง | ชนาภัทร พรายมี การตลาด : วราลี สิทธิจินดาวงศ์ ฝ่ายสมาชิก : สุมาลี ตระการจันทร์ ประชาสัมพันธ์ : มยุรี ศรีมังคละ พรีเพรส : เพียงพิศ อิ่นแก้ว | ด�ำรง พูลสวัสดิ์ แยกสี : MIS พิมพ์ที่ : พิมพ์ดี ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา : เสริม พูนพนิช จัดจ�ำหน่ายโดย : บริษัท เวิลด์ ออฟ ดิสทริบิวชั่น จ�ำกัด ส�ำนักงานนิตยสาร : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 0-2294-8777 (กองบรรณาธิการ) 0-2294-8777 ต่อ 111 (ฝ่ายสมาชิก) โทรสาร : 0-2294-8787 ติดต่อโฆษณา : วราลี สิทธิจินดาวงศ์ โทร. 08-6430-7267

ติดต่อกองบรรณาธิการ : igetenglish@hotmail.com สมัครสมาชิก/สั่งซื้อนิตยสาร/แจ้งปัญหาการจัดส่ง :

misbook@live.com

ช่องทางการรับข่าวสารจาก I Get English 1. www.iGetEnglish.com 2. www.facebook.com/iGetEnglish

Editor’s Talk

สวัสดีทุกท่านค่ะ

มาทักทายกันอีกครัง้ ในเดือนกุมภาพันธ์ เดือนทีห่ ลายๆ คนบอกว่าเป็นเดือนแห่งความรัก เพราะเดือนนีม้ ี Valentine’s Day วันหวานของคนมีคู่ ^^ ใครทีม่ คี วามรักอยู่ ก็ขออวยพร ให้ความรักสดชื่นยืนยาว ส่วนใครโสด ใครเศร้า ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ขอชวนไปรวมตัวกันที่ Facebook : I Get English มีกจิ กรรมส�ำหรับคนโสด (และคนแอบโสด) ทีร่ กั ภาษาอังกฤษ เล่นเกมชิงรางวัล แจกหนังสือและนิตยสาร ใครสนใจไป เฝ้าหน้าจอรอกกติกากันได้ที่ Page ค่ะ ส�ำหรับเนือ้ หาขอเริม่ อุน่ เครือ่ งด้วยคอลัมน์ “ศัพท์ (น่า) สน” ก่อนก็แล้วกันนะคะ มีศพั ท์คำ� ว่า sweet มาฝาก ศัพท์คำ� เดียวนี้ มีความหมายอย่างไรบ้างในประโยคหรือสถานการณ์ต่างๆ ต้องติดตามอ่านในคอลัมน์ค่ะ ต่อด้วยสาวสาวเสียงหวานจากช่อง 7 น้อง “ทับทิมอัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์” เธอคนนี้เป็นคนที่รักภาษาอังกฤษ ตัวจริงเลยล่ะค่ะ ทับทิมรู้สึกสนุกและท้าทายเวลาที่ได้เรียนรู้ ศัพท์คำ� ใหม่ อ่านเรือ่ งราวของเธอได้ทคี่ อลัมน์ Interview และ ติดตามชมคลิปสัมภาษณ์เพิ่มเติมได้ที่ช่อง Youtube ของ นิตยสาร (ค้นหาค�ำว่า I Get English Magazine) คอเพลงต้องปลื้ม I Get English ฉบับนี้เป็นพิเศษแน่ๆ เพราเรามีเพลงมาให้ฝกึ ภาษาอังกฤษกันถึง 2 เพลงเลย เพลง แรกมาจากสาวฮ็อต Taylor Swift กับเพลง Blank Space และ เพลง “คุกเข่า” เวอร์ชันภาษาอังกฤษ โดยพี่นุ้ย ในคอลัมน์ P Nui’s Corner ค่ะ ติวเตอร์คนดัง “ลูกกอล์ฟ” กับคอลัมน์ Always English มาพร้อมกับค�ำถามว่า “Grammar อย่าได้แคร์ จริงหรือ?” ส่วน ”อาจารย์อดัม” มีศพั ท์สำ� นวนเกีย่ วกับเรือ่ ง “โชค ” มาฝากคุณผู้ อ่านหลายค�ำ จ�ำเอาไว้ฝกึ พูดเก๋ๆ กันได้ในคอลัมน์ American Slang ค่ะ ใครทีร่ อ I Get English ในรูปแบบ E-book อยู่ ขอบอกว่า มาแน่นอนค่ะในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ รายละเอียดจะเป็น อย่างไร ทางนิตยสารจะอัพเดตแจ้งข่าวสารแฟนอีกๆ ครั้ง นะคะ ส่วนนิตยสารแบบเล่มเราก็ยงั มีจำ� หน่ายเหมือนเดิมค่ะ และขอฝากแฟนๆ นักอ่านช่วยสนับสนุนนิตยสารของเราต่อไป นะคะ ทุกแรงอุดหนุนของท่านจะเป็นก�ำลังใจและแรงขับเคลือ่ น ให้นิตยสารของเราสามารถผลิตผลงานดีๆ ออกมาได้อย่าง ต่อเนื่องค่ะ

เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น ท่านสามารถสมัคร/ต่ออายุสมาชิกและสั่งซื้อนิตยสารผ่านทาง Facebook : I Get English Magazine ได้แล้ววันนี้

บรรณาธิการ


C

# S T N E T ON ISSUE 78

หมวด

Let’s read & write! สนุกกับการอ่านและเขียน 16 A Trip to the World : Pamukkale, Turkey 26 สถานีนักแปล : ฝึกแปลประโยค

“หน้าตาดี มีแฟนหรือยัง” หมวด

I จัGET Focus บตาเรื่องเด่น

15 ประกาศรายชื่ อ ผู ้ โ ชคดี จ ากกิ จ กรรม Fun Zone ในฉบับที่ 76 28 Interview : ทับทิม-อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์

I love to learn new words. 38 Famous People : Ban Ki-moon : The Current Secretary-General of the United Nations 58 Healthy English : ท่องโลกอย่างสนุก ปลอดทุกข์ จาก Jet lag 60 Hello Horo : ดวงประจ�ำเดือนกุมภาพันธ์

63 ใบสมัครสมาชิกนิตยสาร

หมวด

Shall we talk? เสริมทักษะ ฟัง-พูด 4 American Slang : ส�ำนวนที่เกี่ยวกับ “โชค” 35 Speak English with Lulu : ศัพท์เครือ่ งดนตรี ทีเ่ รามักออกเสียงผิด ตอนที่ 1 48 ศัพท์ (น่า) สน : Sweet 50 ติดปากติดใจ : ประโยคติดใจส�ำหรับแก๊ง Diet 54 ฝรั่งพูดคนไทยงง : chalk and cheese หมวด

IเตรีGET Tutor ยมสอบ, พัฒนาความรู้พื้นฐาน 7 Always English : Grammar. อย่าได้แคร์

จริงหรือ?

10 X-Change TOEFL : ค�ำที่ใช้สลับกันบ่อย 13 P’Nui’s Corner : เรียนภาษาอังกฤษจาก เพลงฮิต “คุกเข่า”

33 ค�ำนี้ท่านได้แต่ ใดมา : Lesbian

หมวด

Food forอาหารสมอง Thought 43 Moving Movie : Divergent คนแยกโลก 56 Sing from Soul : Blank Space-Taylor Swift 65 iDiary : Cats, Garden & My Neighbour แมว สวนสยาม และเพื่อนบ้านมหาภัย (4)

หน้า 28

ทับทิม

อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์

English Booster

ฝึกภาษาแบบเต็มอิม่ กับคอลัมน์ แบบฝึกหัดอ่าน-ฟังภาษาอังกฤษ หน้า 69-96 ดาวน์โหลดเสียงประกอบการอ่านฟรี ได้ที่ www.igetenglish.com

ยังมีเรื่องราวน่าอ่านอีกมากมายใน English Booster

หน้า 86

HOW TO หน้า 76 GREET PEOPLE ON SPECIAL DAYS!

Visiting

someone’s house


Shall we talk?

American Slang รู้ลึกเรื่องสแลงแบบเป๊ะเวอร์ Adam Bradshaw

ใครๆ ก็รู้จักเขาในชื่อ “อาจารย์อดัม” ชาวต่างชาติผู้พูดภาษาไทยได้ชัดเวอร์ พิธีกรรายการสอนภาษาอังกฤษทางทีวีและออนไลน์หลายรายการ และเจ้าของเว็บไซต์​์ AjarnAdam.com

ส�ำนวน

“โชค”

ที่เกี่ยวกับ

สวัสดีครับ พบกับผม “อาจารย์อดัม” ทุกเดือนเช่น เคยนะครับ ในที่สุด เดือนแห่งความรักหรือเดือนกุมภาพันธ์ก็มาถึงซะที เดือนนี้น่าจะเป็น เป็น เดือนที่ หนุ่มสาวหลายคนตั้งหน้าตั้งตารอ คนที่มีคู่ก็อยากแสดงความรักต่อกัน ส่วน คนที่ยังไม่มีคู่ก็อาจจะเฝ้ารอด้วยความหวังว่าอาจจะมีแฟนให้ควงแขนกับเขาสัก คนในเทศกาลวาเลนไทน์นี้ อดัมก็ขอให้คนที่มีคู่อยู่แล้วรักกันหวานชื่นยิ่งขึ้นไป ส่วนคนที่ยังไม่มี ก็ขอให้ ได้เจอคนดีๆ ที่เ หมาะสมนะครับ สาธุ 4 | I Get English


I GET Tutor

Always English

อังกฤษวันละนิด แต่ฟิตตลอด

อ. ลูกกอล์ฟ คณาธิป สุนทรรักษ์​์

ติวเตอร์ภาษาอังกฤษยอดนิยม เจ้าของสถาบัน Angkriz สุด trendy พิธีการรายการภาษาอังกฤษ พี่ลูกกอล์ฟเชื่อว่าคนไทยเก่งภาษาอังกฤษได้ ถ้าตั้งใจและมีทัศนคติที่ดี ติดตามพี่ลูกกอล์ฟได้ที่ IG @loukgolflg

Grammar อย่าได้แคร์​ จริงหรือ?

สวัสดีคุณผู้อ่าน I Get English ที่น่ารักทุกคนค่ะ ในคอลัมน์นี้พี่ลูกกอล์ฟอยากจะมาพูดถึงประเด็นของ Grammer (ไวยากรณ์) และการใช้ภาษาอังกฤษผิดๆ สักนิดนึง เข้าค�ำถามแรกเลยค่ะ คุณผู้อ่านรู้สึกว่าแกรมม่าร์นั้นส�ำคัญหรือไม่? ให้เวลาคิด 3 วิ ค่ะ.... ค�ำตอบของคุณผู้อ่านบางคน อาจจะเป็น “ไม่ส�ำคัญ เอาแค่สื่อสาร ได้คือจบ!” หรือ “ส�ำคัญประมาณนึงมั้ง?” หรือ “ส�ำคัญมากๆ เพราะ ต้องใช้สอบ” หรือ “ส�ำคัญสุดๆๆ เพราะท�ำงานในบริษัทต่างชาติ” เป็นต้น ไม่ว่าค�ำตอบของคุณผู้อ่านจะเป็นยังไง ลองเปิดใจ และมาฟังค�ำตอบ ของลูกกอล์ฟกันค่ะ I Get English| 7


I GET Focus

Interview

เรื่อง ดุจเดือน กลั่นคูวัด ภาพ กฤติญาดา จันทร์วงษ์

ทับทิม

อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์ I love to learn new words. 28 | I Get English


รู้สึกอายที่จะพูดหรือ กลัวพูดผิดหรือเปล่า “ก็มบี า้ งนะคะ เมือ่ ก่อนทับทิมจะไม่คอ่ ยกล้า พูดเท่าไร จะอาย กลัวพูดผิด แต่กม็ คี นสอนทับทิมว่า เวลาทีเ่ ราพูดกับชาวต่างชาติหรือว่าพูดกับใครทีเ่ ขา เก่งภาษาอังกฤษ เราพูดออกไปเลยไม่ต้องกลัวผิด เพราะถ้าผิดเขาจะคอยแก้ให้ ไม่ตอ้ งกังวล เขาเข้าใจ และจะบอกเราเองว่าตรงนีไ้ ม่ใช่นะ ก็จะเหมือนเป็น การเรียนรู้อีกแบบหนึ่ง”

ในช่วงที่ผ่านมามีประเด็นใน สังคมเรื่องส�ำเนียงภาษาอังกฤษ ของคนไทย ทับทิมคิดว่าอย่างไร “มันไม่จำ� เป็นต้องเป๊ะ สิง่ ทีส่ ำ� คัญจริงๆ คือให้เราสื่อสารกันรู้เรื่อง เข้าใจกัน อันนี้คือ หลักการที่ส�ำคัญที่สุด ส่วนเรื่องการที่เราจะ ไวยากรณ์เป๊ะ หรือเป็นแบบว่าส�ำเนียงเป๊ะ เหมือนต้นฉบับมันเป็นไปไม่ได้อยูแ่ ล้ว เพราะ เราไม่ได้ใช้แบบตลอด 24 ชัว่ โมงเหมือนกับ เจ้าของภาษาใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นมัน เหมือนเป็นแบบเอกลักษณ์ของใครของมัน แค่เราสือ่ สารกันให้รเู้ รือ่ งและเข้าใจกันน่า จะเป็นหลักการที่ส�ำคัญมากกว่า”

I Get English| 31


I GET Focus

Famous People ย้อนรอยชีวิตคนดัง

Thanchanok Lornark

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวรรณคดีอังกฤษ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ และระดั บ ปริ ญ ญาโทจากคณะมนุ ษ ยศาสตร์ สาขา English for Specific Purposes จากมหาวิ ท ยาลั ย เดี ย วกั น เคยทำ�งานเป็น Administrative Officer ที่สถานทูตแห่งหนึ่ง หลังแต่งงาน ได้ย้ายมาใช้ชีวิตอยู่ที่ตุรกีกับสามีประมาณ 2 ปีแล้ว

บัน คี-มุน

Ban Ki-moon

The Current Secretary-General of the United Nations เลขาธิการสหประชาชาติคนปัจจุบัน

Mr, Ban Ki-moon, the eight and current Secretary-General of the United Nations, is the second Asian who has led the Organisation. Ban was born on June 13, 1944, in the northern farming village of Chungcheong Province, Republic of South Korea. His family then moved to the town of Chungju when he was three years of age. His father ran a warehouse business, which later went bankrupt. At age six, his family relocated to a remote mountainside to flee the Korean War. Growing up in the country at a time when it was being ravaged by war was one of the main factors that motivated Ban to pursue a career in diplomatic service. นายบัน คี-มุน เลขาธิการสหประชาชาติคนที่แปดและคนปัจจุ​ุบัน คือชาวเอเชียคนที่สอง ทีไ่ ด้รบั ต�ำแหน่งนี้ นายบันเกิดเมือ่ วันที่ 13 มิถนุ ายน ปี ค.ศ. 1944 ในหมูบ่ า้ นเกษตรกรรมทางตอนเหนือ ของจังหวัดชุงช็อง สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ครอบครัวของเขาย้ายไปอาศัยที่เมืองชุงจูตอนเขา อายุสามขวบ บิดาของเขาประกอบธุรกิจให้เช่าโกดังเก็บสินค้า แต่ต่อมาธุรกิจประสบปัญหา จนต้องล้มเลิกกิจการ เมื่อบันอายุได้เพียงหกขวบ ครอบครัวของเขาจ�ำต้องอพยพไปอาศัย อยู่บริเวณพื้นที่ไหล่เขาอันห่างไกลเพื่อหนีภัยสงครามเกาหลี การเติบโตมาในประเทศซึ่ง ได้รับความเสียหายจากสงครามเป็นปัจจัยส�ำคัญอีกประการหนึ่งที่ผลักดันให้นายบันมุ่งมั่น ที่จะท�ำงานทางด้านการทูต 38 | I Get English


When the war ended, Ban returned to Chungju and attended school. In high school, he was a top student, particularly in his study of the English language. In 1962, Ban won an English essay contest sponsored by the American Red Cross and was awarded an educational field trip to the United States. During his trip, Ban met with U.S. President John F. Kennedy, and his meeting with the President further strengthened his aspiration to become a diplomat in the future. Ban received a bachelor’s degree in international relations from Seoul National University in 1970, and also earned a master’s degree in public administration from Harvard University in 1985.

เมือ่ สงครามสิน้ สุดลง บันย้ายกลับไปยังเมืองชุงจู และเข้าเรียนหนังสือ สมัยเรียนมัธยมปลาย เขาเรียนเก่ง มากโดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ในปี ค.ศ. 1962 บัน ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดเรียงความภาษา อังกฤษของสภากาชาดอเมริกนั ท�ำให้เขาได้เดินทางไป ทัศนศึกษาทีป่ ระเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างนัน้ เขามีโอกาส ได้เข้าพบประธานาธิบดีจอห์น เอฟ. เคนเนดี ซึง่ การพบ กับผู้น�ำประเทศครั้งนี้ยิ่งทวีความปรารถนาของเขาที่ จะเป็นนักการทูตในอนาคต นายบันส�ำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีดา้ นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจาก มหาวิทยาลัยแห่งชาติกรุงโซลในปี ค.ศ. 1970 และส�ำเร็จ การศึกษาระดับปริญญาโทสาขารัฐประศาสนศาสตร์จาก มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในปี ค.ศ. 1985

After completing his bachelor’s degree, Ban sat for the Korea’s foreign service exam, obtaining the top score, and then joined the Ministry of Foreign Affairs. Over the years, he served in diplomatic posts overseas, including vice consul to India, Consul General to U.S., and Ambassador to Austria and Slovenia. Apart from those posts, he held various positions in the government such as Foreign Policy Adviser, Chief National Security Adviser, Deputy Minister for Policy Planning, Director-General of American Affairs and Minister of Foreign Affairs.

หลังจากส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นายบันได้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นนักการทูต ของเกาหลีใต้ โดยเขาเป็นผู้ที่ทำ� คะแนนได้สูงสุด จึงมี โอกาสเข้ามาท�ำงานในกระทรวงการต่างประเทศ นายบัน ออกประจ�ำการในต่างประเทศในต�ำแหน่งรองกงสุล ประจ�ำประเทศอินเดีย กงสุลใหญ่ประจ�ำสหรัฐอเมริกา และเอกอัครราชทูตประจ�ำออสเตรียและสโลวีเนีย เป็นระยะเวลาหลายปี นอกจากนั้น เขายังด�ำรง ต�ำแหน่งส�ำคัญอืน่ ๆ ในรัฐบาล อาทิ ทีป่ รึกษาด้านนโยบาย ต่างประเทศ ที่ปรึกษาสูงสุดด้านความมั่นคงแห่งชาติ รัฐมนตรีชว่ ยด้านการวางนโยบายรัฐ อธิบดีกรมอเมริกา และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ I Get English| 39


Shall we talk?

ศัพท์ (น่า) สน ศัพท์ 1 คำ� เพิ่มคลังภาษา

ดร. วรวุฒิ ตัถย์วิสุทธิ์ (ครูหนุ่ย)

อาจารย์ประจำ�โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (PhD) จาก Monash University ประเทศออสเตรเลีย ด้านการเรียนรู้ภาษาที่สองโดยเฉพาะภาษาอังกฤษของคนไทย

S w e et

48 | I Get English


สวัสดีเดือนแห่งความรักครับ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี คอลัมน์ ศัพท์(น่า)สน ก็พยายามเสนอ ค�ำศัพท์และส�ำนวนที่เกี่ยวข้องกับความรัก จนหลังๆ เริ่มหมดมุก ^^ ปีนี้ก็พยายามหาค�ำที่เกี่ยวข้อง (แบบห่างๆ) กับความรัก นั่นก็คือ “sweet” ค�ำศัพท์ง่ายๆ ที่มีเกร็ดและวิธีใช้ที่นา่ สนใจเช่นเคยครับ ^^ ปกติเราจะรู้จัก sweet ในรูปของค�ำ adjective ที่หมายถึง “(มีรส)หวาน” เวลาแต่งประโยคก็จะ ใช้กับ v. to be เช่น “Thai desserts are very sweet.” (ขนมไทยหวานมาก) หรือจะใช้กับพวก linking verbs ก็ได้ เช่น “Thai desserts taste sweet.” (ขนมไทยมีรสชาติหวาน) แต่จริง ๆ แล้ว “sweet” ยังใช้เป็นค�ำนาม หมายถึง พวกขนม ลูกอม ลูกกวาด ช็อกโกแลต ได้อกี ด้วย (ฝั่งอเมริกาเรียก candy แต่ทางอังกฤษเรียก sweet) เช่น “Valentine’s Day is the perfect time to surprise your sweetheart with some delicious treats and sweet.” (วันวาเลนไทน์เป็นช่วงเวลาที่เหมาะใน การเซอร์ไพร้ส์แฟนของคุณด้วยขนมอร่อยๆ) ส่วนค�ำว่า sweetheart ในประโยคนี้ หมายถึง คนรักหรือแฟนครับ เนื่องจากรสชาติหวาน เป็นรสชาติที่คนส่วนใหญ่ชื่นชอบ ฝรั่งจึงใช้ sweet ในการบรรยายสิ่งต่างๆ ในแง่ดี ที่พึงพอใจ เช่น “She was enjoying the sweet smell of success.” (เธอก�ำลังมีความสุขกับความ ส�ำเร็จอันหอมหวาน) “She has a sweet voice.” (เธอมีเสียงที่ไพเราะ) “He is a sweet baby.” (เขาเป็น เด็กที่น่ารักมาก) “You are really sweet.” (คุณน่ารัก/ใจดี มากเลย) They are a sweet couple. (พวก เขาเป็นแฟนที่รักกันมาก) ผมไม่แน่ใจว่าท�ำไมคนจึงเปรียบความรักเป็นสีชมพู แต่การที่คนเปรียบเทียบความรักว่าหอมหวานนั้น พอเข้าใจได้ เพราะความหอมและหวานเป็นสิง่ ทีค่ นส่วนใหญ่ชนื่ ชอบ ความหอมหวานจึงไม่ได้สมั ผัสได้ดว้ ยประสาท สัมผัสทางจมูกและลิ้นเท่านั้น ดังที่ M.F. Moonzajer ได้กล่าวไว้วา่ The sweetness of a kiss is not in two lips touching each other. It is ... in the feelings that bring and keep them together.

(ความหวานของการจุมพิตนั้นไม่ได้อยู่ที่ริมฝีปากทั้งสองที่สัมผัสกัน แต่อยู่ที่ความรู้สึกที่ท�ำให้มันประกบอยู่ด้วยกันต่างหาก) ขอให้มีความสุขในการเรียนรู้นะครับ ^^

I Get English| 49


Food for Thought

Sing from Soul

เก่งอังกฤษจากเพลง joyfrommars

หากเพื่อนๆ อยากให้ I Get English น�ำเพลงใด มาแปลลงใน Sing from Soul สามารถ request เพลงได้ที่ www.facebook.com/igetenglish

นักแปลผู้หลงใหลในเสียงเพลง เชื่อว่าดนตรีคือการผสมผสานความรู้สึกและจิตวิญญาณ เข้าด้วยกัน แล้วเขย่าออกมาเป็นความสวยงามที่มากกว่าท่วงทำ�นองหรือภาษาใดภาษาหนึ่ง

e c a p S k n Bla

Taylor Swift สาวน้อยทีเ่ คยเป็นดาวรุง่ พุง่ แรงในวงการเพลงคันทรี่ บัดนีเ้ ติบโตขึน้ เป็นศิลปินสาวทีโ่ ด่งดังไปทัว่ โลก ใครๆ ต่างก็พากันหลงรักทัง้ ใบหน้าทีส่ ะสวยและความสามารถทางดนตรี แต่กเ็ ป็นธรรมดาทีค่ นดังจะต้องโดนสือ่ และ ข่าวรุมเร้า โดยเฉพาะเรื่องความรักที่จะไม่เป็นความลับอีกต่อไป ไหนจะโดนค่อนแคะอีกว่าเธอแต่งได้แต่เพลงจาก ชีวติ จริงทีร่ กั ๆ เลิกๆ ซ�ำ้ ๆ เดิมๆ แบบนี้ (แต่กเ็ อาไปเขียนข่าวกันสนุกใช่ไหมฮึ) เทย์เลอร์กลับมารอบนีเ้ ป็นสาวพ็อพ เต็มตัวในสตูดโิ ออัลบัม้ ล�ำดับที่ 5 ทีช่ อื่ ว่า 1989 พร้อมเพลง Shake It Off ทีเ่ ป็นซิงเกิล้ แรก และ Blank Space ซิงเกิล้ ล่าสุด ทีเ่ ปรียบเสมือนเพลงภาคต่อกันเลยทีเดียว งานนีส้ าวเทย์เธอบอกว่ารายชือ่ แฟนเก่าของเธอยาวเฟือ้ ยเลยนะ เพราะฉะนัน้ ถ้าหนุม่ คนไหนอยากจะเข้ามาสมัครต�ำแหน่งแฟนใหม่ เธอก็เตรียมทีว่ า่ ง (blank space) ไว้ใส่ชอื่ เพิม่ ให้ลว่ งหน้าเลย! เห็นฝากรอยจิกกัดไว้ถ้วนทั่วแบบนี้ นับตั้งแต่บรรดาแฟนเก่าทั้งหลายที่เลิกรากันไป และสื่อที่คอยตามติด ชีวิตรักของเธออยู่ตลอดว่าเธอคบกับใคร คบเพราะอะไร และความรักครั้งนี้จะรอดหรือไม่ ถึงกระนั้นสาวเทย์ก็ยัง แอบแซวตัวเองด้วยว่าเธออาจจะเป็นผูห้ ญิงทีข่ เี้ หวีย่ งขีว้ นี ก็ได้ (หากนึกภาพไม่ออก ลองไปดูมวิ สิกวิดโี อของเธอ แล้วจะรูว้ า่ ผูห้ ญิงบ้าคลัง่ เพราะพิษรักเป็นอย่างไร) แต่รา้ ยได้อย่างน่ารักน่าหยิกซะขนาดนี้ หนุม่ ๆ ก็คงจะเรียงคิวเข้ามารอลงชือ่ อยู่ใน blank space ของเธอจนไม่น่าจะเหลือที่ว่างมากกว่าล่ะมั้ง Nice to meet you, where you been? I could show you incredible things Magic, madness, heaven, sin Saw you there and I thought Oh my God, look at that face You look like my next mistake Love's a game, wanna play? New money, suit and tie I can read you like a magazine Ain't it funny, rumors fly And I know you heard about me So hey, let's be friends I'm dying to see how this one ends Grab your passport and my hand I can make the bad guys good for a weekend

56 | I Get English

ยินดีที่ได้รู้จัก ไปอยู่ที่ไหนมาคะเนี่ย ฉันมีอะไรที่น่าทึ่งจะให้คุณดู ทั้งมนตรา ความบ้าระห�่ำ สรวงสวรรค์ และรอยบาป มองปราดเดียว ฉันก็คิดเลยว่า ให้ตายเถอะ ดูหน้าเขาสิ อย่างกับจะมาฝากรอยแผลครัง้ ใหม่ให้ฉนั อย่างนัน้ แหละ ความรักมันก็เหมือนกับเกม มาเล่นด้วยกันไหมล่ะคะ พ่อเศรษฐีใหม่ ใส่สูทผูกเนกไท ฉันอ่านคุณทะลุปรุโปร่งเหมือนกับนิตยสารเล่มหนึ่ง ก็สนุกดีเนอะ ข่าวลือกันให้แซด คุณเองก็คงได้ยินข่าวของฉันมาบ้าง นี่คุณ งั้นมาเป็นเพื่อนกันเถอะนะคะ ฉันอยากรู้จะแย่แล้วล่ะว่าครั้งนี้จะลงเอยแบบไหน คว้าพาสปอร์ตแล้วจูงมือฉัน ฉันจะสยบวายร้ายให้กลายเป็นหนุ่มแสนดี


นิตยสารเพื่อการเริ่มต้นและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำ�หรับทุกคน วางแผงทุก 30 วัน โปรดเลือกของสมนาคุณที่ต้องการ ต้องการของสมนาคุณหมายเลข และ

1 1,000 Idioms

สำนวนอังกฤษใช บอ ยในการ

1,000 Idioms

ณ์จริง! ในเมืองผู ้ ดี ประสบการาษาอ งั กฤษ อี งั กฤษ การใช้ภ าษาอังก ฤษแบบผูด ว ควานแลว

ุณอาจจะหาแล องผูด ี นแปลกๆ ที่ค ประจำวันในเมื กใชมากในชีวิต ทั้งคำศัพทและสำนว กรม แตกลับถู งนักเรียนไทย ไมพบในพจนานุ

พบกับการใชภ

1,000 Idioms

กฤษขอ งการใชภ าษาอัง งลอนดอน เรือ่ งหนาแตกขอ างไฮโซ ณ กรุ ชั้นนำระดับโลก รนด าไปทำงานในห

˹ѧÊ×ÍàÅ‹Á¹Õ¨é Ъ‹ÇÂãËŒ¼ÍŒÙ Ò‹ ¹¤¹ä·ÂÊÒÁÒö “¨Ù¹” ¤Å×¹è ¤ÇÒÁ¤Ô´ ãËŒµÃ§¡Ñº½ÃÑè§àÁ×è͵ŒÍ§Ê¹·¹Ò¡Ñ¹ ¼‹Ò¹Êӹǹ·Õ蹋Òʹã¨áÅР㪌º‹Í·Ñé§áººÍѧ¡ÄÉáÅÐÍàÁÃԡѹ ¾ÃŒÍÁµÑÇÍ‹ҧº·Ê¹·¹Ò ¡Ç‹Ò 2,000 »ÃÐ⤠à¾×Íè ãËŒ¼àŒÙ ÃÕ¹䴌àË繺ÃÔº·¡ÒÃ㪌 ÊÒÁÒö ࢌÒ㨤ÇÒÁËÁÒÂáÅÐÊ×èÍÊÒÃ䴌͋ҧÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾

ที่หลวมตัวเข งลึก เบื้องลับ ที่มาของแบ พรอมแฉเบื้อ นอยางดี บการชอป! ที่คนไทยรูจักเป

ทีม่ คี วามสุขกั ถาคุณเปนคนหนึ่ง ทีก่ ำลังจะเดินทางไปตา งแดน! าด างชาญฉล ถาคุณเปนคนหนึ่ง ภาษาอังกฤษไดอย แบบมีสาระ ะชวยใหคุณใช ้จ หนังสือเลมนี รั่ง เตรียมรถเข็นใสความสนุก และไมเสียรูฝ ไปพรอมๆ กัน! แลว Go Inter

เร�ยงลำดับ

สำนวนจาก ตัวอักษร A-Z ค นหาง าย!

รวม 1,000 สำนวนภาษาอังกฤษ ทีค่ ณ ุ ฝรัง่ นิยมใช และความหมาย

พร อมตัวอย างประโยค

ราคา

สมัครสมาชิก เริ่มตั้งแต่ฉบับที่ ต่ออายุสมาชิก หมายเลขสมาชิก เริ่มตั้งแต่ฉบับที่ ถึงฉบับที่

www.MISbook.com

9

199. 786165-271226

เร�จยริงลำดั ประสบการณ ง! บสำนวนจากตัวอักษร A-Z ค นหาง าย! P3 ราคาพเิ ศษ การใชภI!/éาษาอั งกฤษในเมื เพียง .- 3>-*/ú 9- องผูดี >ú %,>5> I*CQ9 ú>3I ú>6Eù ราคา 150 บาท 199.โดย บรรณาธิการนิตยสาร '/< > -9>I é.% หนงั สอื +M

ISBN 978-616-527-122-6

ผลิตโดย สำนักพิมพเอ็มไอเอส

55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 0-2294-8777 (สายอัตโนมั ติ) โทรสาร 0-2294-8787

3

àµÃÂÕ Á¤ÇÒÁ¾ÃéÍÁ¡èÍ¹ä» àÍÒµÇÑ ÃÍ´ä´éã¹àÁÍ× §¼Ù´é Õ!

4

ประสบการณ ์จริง!

การใช้ภาษาอังกฤษ ในเมืองผู ้ ดี อาน เรื่อง ขำๆ ภฮาๆ าษาอังกฤษ ความแตกตางในการใช

ระหวางคนไทย VS คนอังกฤษ

ศัพทและสำนวน ที่ฝรั่งนิยมใช ในชีวิตประจำวัน สุดยอดเรื่องนารู การใชชีวิตที่เมืองผูดี! ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ ÍÒËÒáÒáԹ ªŒÍ»» œ§

4

¾ÔÁ¾ì ÊÕ·§Ñé àÅ‹Á

ราคาพเิ ศ าพ

เพียง

1000 Idioms สำนวนอังกฤษ ใชบอ ยในการฟง-พูด-อาน-เขียน ราคา 199 บาท

150.-

273947

2

ซีดี MP3

สำหรับฝกฟงสำเนียงเจาของภาษาใหคนุ เคย และฝกออกเสียงไดถกู ตองเหมือนเจาของภาษา

ประสบการณ์จริง! การใช้ภาษาอังกฤษ ในเมืองผู ้ ดี

>ú %,>5>I*CQ9 ú>3I ú>6Eù

ËÅÒ¤ÃÑé§ËÅÒ¤ÃÒ·Õ褹ä·ÂµŒÍ§à¡Ô´ÍÒ¡Ò秧ÇÂàÁ×è͵ŒÍ§ ʹ·¹Ò¡Ñº½Ãѧè ਌ÒÊӺѴÊӹǹà¾ÃÒÐ਌ҢͧÀÒÉÒÁÑ¡¨Ð¾‹Ç§ ÊӹǹáÅÐÈѾ· Êáŧµ‹Ò§æ ÁÒ´ŒÇÂàÊÁÍ ËÒ¡á»ÅẺµÃ§µÑÇ ¡ç¨Ð·ÓãËŒ¤ÇÒÁËÁÒ¼Դà¾Õ鹨¹¡ÅÒÂ໚¹¡ÒÃࢌÒ㨼ԴáÅÐ ¹Óä»ÊÙ‹¤ÇÒÁÅŒÁàËÅÇ㹡ÒÃÊ×èÍÊÒÃä»ã¹·ÕèÊØ´

ISBN 978-616-527-394-7

9 786165

'/< > -9>I é.%

¿˜§-¾Ù´-Í‹Ò¹-à¢Õ¹

I!/é.- 3>-*/ú9-

ยุสมาชิก สมัครสมาชิกแบบราย 1 ปี (12 เล่ม) 599 บาท สิทธิพิเศษที่สมาชิกจะได้รับ - พิเศษ จัดส่งฟรีทุกฉบับ - เลือกรับหนังสือสมนาคุณได้จ�ำนวน 2 เล่ม (จัดส่งพร้อมนิตยสารที่สมาชิกเริ่มรับเป็นเล่มแรก)

หนงั สอื คณุ ภ

แบบฟอร์มการสมัครสมาชิกและต่ออา

150.-

- 1,000 Idioms ส�ำนวนอังกฤษใช้บ่อยในการ ฟัง พูด อ่าน เขียน 1 เล่ม ราคา 199 บาท - ประสบการณ์จริงการใช้ภาษาอังกฤษในเมืองผู้ดี 1 เล่ม ราคา 150 บาท - English Structure 1 เล่ม ราคา 250 บาท - เรียนอังกฤษจากหนังรางวัล 1 เล่ม ราคา 150 บาท

ชื่อ-สกุลผู้สมัคร (ภาษาไทย) รายการส่งเสริมการขายนี้สิ้นสุดวันที่ 28 ก.พ. 2558 _____________________________________________________________ ชื่อและที่อยู่ส�ำหรับการจัดส่งนิตยสารและของสมนาคุณ__________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ โทรศัพท์___________________________ อีเมล_____________________________ อาชีพ__________________________________ หากต้องการให้ออกใบเสร็จในนามของหน่วยงาน กรุณาระบุชอื่ ผูร้ บั ใบเสร็จรับเงินด้วย (หากไม่ตอ้ งการโปรดละข้อนีไ้ ว้) ___________________________________________________________________________________________________________ สาร 2 ฉบับ ย ต ิ น บ ั ร ้ ด ไ ่ ไม ก ิ กรณีที่สมาช ัน กรุณาติดต่อที่ ติดต่อก ต่อ 111 0-2294-8777

ฟรี! ค่าจัดส่ง

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก 1. กรอกใบสมัครด้านบนให้ครบถ้วน 2. ชำ�ระเงิน (เลือกช่องทางการชำ�ระเงินวิธีใดวิธีหนึ่ง) 3. ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการชำ�ระเงินมาทางแฟกซ์หรือ ทางอีเมล (เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง)

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (โปรดแฟกซ์ใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่ 0-2294-8787 หรือส่งอีเมลมาที่ MISbook@live.com)

ช�ำระเงินโดย เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง

ชื่อบัญชี “บจก. ส�ำนักพิมพ์ เอ็มไอเอส” ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย

สาขาเซ็นทรัล พระราม 3 สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาเซ็นทรัล พระราม 3 สาขาสาธุประดิษฐ์

เลขที่ 748-2-78312-5 เลขที่ 068-2-88783-6 เลขที่ 086-7-09599-4 เลขที่ 083-0-29793-6

ธนาณัติสั่งจ่าย “บจก. ส�ำนักพิมพ์ เอ็มไอเอส” ปณ. บางโพงพาง 10125

ผู้ที่เลือกช�ำระโดยธนาณัติ กรุณาส่งธนาณัติพร้อมใบสมัครมาที่ ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

I Get English| 63


HOT PROMOTION นิตยสารราคาพิเศษ

ฉบับย้อนuหeลs ัง

ฉบับที่ 1- 6 ราคาชุดละ 199.ฉบับที่ 7- 12 ราคาชุดละ 199.ฉบับที่ 13 -18 ราคาชุดละ 245.ฉบับที่ 19 -24 ราคาชุดละ 245.ฉบับที่ 25 -30 ราคาชุดละ 245.ฉบับที่ 31-36 ราคาชุดละ 245.ฉบับที่ 37- 42 ราคาชุดละ 245.ฉบับที่ 43 - 48 ราคาชุดละ 245.-

Back Iss

ฉบับที่ 49- 77 ราคาตามปก

เล่มล่าสุด

ขั้นตอนสั่งซื้อนิตยสารฉบับย้อนหลัง (ไม่คิดค่าจัดส่ง)

1. โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี บจก. สำ�นักพิมพ์ เอ็มไอเอส

ธนาคาร

สาขา

ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี

กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ กรุงเทพ กรุงไทย

เซ็นทรัลพระรามที่ 3 สาธุประดิษฐ์ เซ็นทรัลพระราม 3 สาธุประดิษฐ์

ออมทรัพย์ ออมทรัพย์ ออมทรัพย์ ออมทรัพย์

*สำ�หรับผู้ที่เลือกชำ�ระเงินโดยธนาณัต ิ กรุณาส่งธนาณัติ มาที่ สำ�นักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอย พัฒนาก

(สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง าร 1 เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

748-2-78312-5 068-2-88783-6 086-7-09599-4 083-0-29793-6

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

ฝ่ายสมาชิก โทร. 0-2294-8777 ต่อ 111 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.30-17.00 น.

หรือธนาณัติสั่งจ่าย บจก. สำ�นักพิมพ์ เอ็มไอเอส ปณ. บางโพงพาง 10125*

2. ติดต่อแจ้งรายละเอียดการสั่งซื้อมายังฝ่ายสมาชิก ผ่านช่องทางใดก็ ได้ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ - ทางโทรสารหมายเลข 0-2294-8787 - ทางอีเมล misbook@live.com

โดยให้แจ้งรายละเอียดกับทางเจ้าหน้าที่ดังนี้ ฉบับนิตยสารที่ต้องการสั่งซื้อ ชื่อธนาคาร วันที่โอน จำ�นวนเงินที่โอน ที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่ง และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ

I Get English สั่งซื้อนิตยสับารย้อนหลังรายเล่ม ฉบ

ฟรี! ค่าจัดส่ง


English Booster ลิขสิทธิ์จาก

English Booster จะชว ยใหค ณ ุ ไดอ า นภาษาองักฤษอยา งจใุจ! และพิเศษกว าใคร ดว ย MP3 เสียงเจ าของภาษา

สำหรับฟ งประกอบการอ าน

ดาวน โหลดไฟล เสียงฟร�ได ที่ www.igetenglish.com วิธีการดาวนโหลดไฟลเสียง

ฟรี!

หากมีสัญลักษณ น ี สังเกตสัญลักษณ ปรากฏอยต ูรงหวัคอลมันใ ด แสดงวา คอลมัน นั้นสามารถฟังเสยีงประกอบได

เข าไปที่เว็บไซต www.igetenglish.com เพื อ ทำการดาวนโ หลดไฟลเ สยีง โดยทำตามคำแนะนำ ในการดาวนโ หลดในเวบ็ไซต นำไฟล เสียงมาเป ดกับเคร�่องเล นที่รองรับไฟล MP3 โดยเลือกเล นไฟล ทม่ี หี มายเลข Track ตรง กับ Track ที่ระบุอยู ในคอลัมน นั้นๆ เชน หมายถึง คอลัมน นี้สามารถฟ งเสียงประกอบได จากไฟล เสียง MP3 หมายเลข 5706 57 = I Get English ฉบับที่ 57 06 = Track ที่ 6

คอลัมน์ English Booster

ที่ คุ ณ รอคอยกลั บ มาแล้ ว อย่ า ลื ม ไป ดาวน์ โหลดไฟล์เสียงส�ำหรับฟังประกอบ ได้ฟรี! ที่ www.igetenglish.com


TRACK 7805

PRACTICAL ENGLISH

ภาษาอังกฤษที่ใช้พูดจริงในชีวิตประจ�ำวัน

ดาวน์โหลด MP3 ได้ฟรีที่ www.igetenglish.com

Think about it!

When was the last time you greeted someone? What was it for? Which greetings from this page have you used before? In your country, what do you say if it's someone’s birthday? คุณกล่าวค�ำอวยพรผู้อื่นครั้งสุดท้ายเมื่อไร เนื่องในโอกาสอะไร จากตัวอย่างในหน้านี้ คุณเคย ใช้คำ� อวยพรใดบ้าง แล้วในประเทศของคุณ คุณกล่าวค�ำอวยพรวันเกิดอย่างไร

HOW TO GREET PEOPLE ON SPECIAL DAYS! การกล่าวค�ำอวยพรในวันพิเศษ

Chinese New Year Chinese New Year is an important traditional Chinese holiday celebrated on the first day of the year in the Chinese calendar. Greetings: Happy Chinese New Year!/ Gong Xi Fa Cai (Mandarin)/Gong Hey Fat Choy (Cantonese). Easter Easter is a Christian festival and holiday celebrating the resurrection of Jesus Christ after his crucifixion. Greetings: Happy Easter! Halloween Halloween is an ancient Celtic harvest festival that’s celebrated on 31st October. Greetings: Happy Halloween! Hanukkah Hanukkah is an 8-day Jewish festival that’s known as the Festival of Lights. Greetings: Greetings: Happy Hanukkah! 76

Diwali Diwali is a Hindu festival that’s also called the Festival of Lights. Greetings: Happy Diwali! Eid Eid is a Muslim festival known as the Festival of the Sacrifice. Greetings: Happy Eid! / Eid Mubarak (Arabic) Thanksgiving Thanksgiving is an American festival to give thanks for the harvest. Greetings: Happy Thanksgiving! Christmas Christmas is a Christian festival on 25th December to celebrate the birth of Jesus Christ. Greetings: Merry Christmas!/Happy Christmas! Happy winter holiday! Other greetings Here are some more typical greetings. • New Year: Happy New Year! • Birthdays: Happy birthday! Many happy returns! Funerals/death • I was sorry to hear about your loss. • I’d like to offer my condolences. • My deepest sympathies to you and your family. General congratulations • Happy 40th wedding anniversary! • Congratulations on the promotion! • Well done for passing the exam!


TRACK 7808

LISTENING PRACTICE III

ดาวน์โหลด MP3 ได้ฟรีที่ www.igetenglish.com

แบบฝึกการฟัง

THE SKIING TRIP

“ไปเล่นสกี”

In this conversation Gordon is on a skiing trip. It’s the very first day of his holiday, and he’s at the top of a mountain about to ski down. He’s just met another English person, Michaela, on the chairlift. Listen to the conversation and answer these two questions.

ในบทสนทนา กอร์ดอนได้ไปเล่นสกีในช่วงต้นของวันหยุด ซึ่งตอนนี้เขาอยู่บนยอดเขาเพื่อ จะเล่นสกีลงเขา แล้วเขาก็ได้พบกับมิเคลล่า ผู้หญิงชาวอังกฤษคนหนึ่งที่นั่งอยู่บนกระเช้าลอยฟ้า จากนั้นให้ฟังบทสนทนาและตอบค�ำถามทั้ง 2 ข้อต่อไปนี้

1. Where does Gordon want to ski? 2. Why doesn’t Michaela want to follow Gordon?

Gordon: So, have you done much skiing then? Michaela: Yeah, a fair bit. Gordon: Have you seen my skis? They’re the latest

design. Michaela: Nice. Gordon: And look at my ski boots. They’re new. Did you rent yours? Michaela: Yes, but they’re… Gordon: See this jacket. I won’t ever get wet in this jacket. It’s made of Gore Tex, which is waterproof. Michaela: Mmm… 86

Is anyone going to rescue me?


ISSUE #

ISSUE #

78

78

Ž‘ D2<*ÊD Ě9 4Ê)919

Ž‘ D2<*ÊD Ě9 4Ê)919

W ƒw œ  œ ow!! �†

สูŕšˆŕ¸‡ŕ¸‹มŕš‰อ/สลูครสลาชิŕ¸

Confu ™ Ö Wordsing s

Sweet

4=*#ý73>%O /=&

Valentine’s Day

4*Ä™9H ÄšE +Ä?

/è 7/Í9Œ

lose looseR ˆ L / . -C9 ĂŞ% =&

Ă” ¡Ă‘º¡à *E 9<M/ % A <

3è$9 Ê 3.*/

L%3=%6? =s!Ăš> O

ISSUE #

Blank Space

78

I*1 L7-Ăš > 6>3:P9! Taylor Swift

I-C9 Q !Ăş9 M'I.A.Q -&Ăş>% %9C%Q

Ă” ¡Ă

/E Äž = &=% A- -D%

I1 >$è >/67'/< > >!@ %'Þ Ï&%=

lose L /

Ă” ¡Ă‘º¡à ¯³Â?¼œ›™¼q

L%

Blank

I*1 L

*E 9<M/ % A <

I-C9 Q !Ăş9 M'I.A.Q -&Ăş>% %9C%Q

D-,>*=%$Ă˝ 2558

/E Äž =W &=%o Aw - -D%

ƒw Âœ  œ !! ™ ConfuÂ?† sin Ă–

I1 >$è >/67'/< > >!@ %'Þ Ï&%=

Word g s

Sweet

4=*#ý73>%O /=&

Valentine’s Day

Grammar 4*Ä™9H ÄšE +Ä?

/è 7/Í9Œ

ISSUE #

78

o leasr.n t e v o l I ew word n

Ă” ¡Ă‘º¡à œ ™¼q ÂŻÂłÂ?¼›

*E 9<M/ % A <

=&

W

Word g s

Grammar

I-C9 Q !Ăş9 M'I.A.Q -&Ăş>% %9C%Q

4*Ä™9H ÄšE +Ä?

/è 7/Í9Œ

lose looseR ˆ L / . -C9 ĂŞ% =&

3è$9 Ê 3.*/

ÂĽq

L%3=%6? =s!Ăš> O

/E Äž = &=% A- -D% D-,>*=%$Ă˝ 2558

lose looseR ˆ L / . -C9 ĂŞ% Ž‘ D2<*ĂŠD Äš9 4ĂŠ)919

ƒw Âœ  œ ow!! ™ ConfuÂ?† sin Ă–

Blank Space

I1 >$è >/67'/< > >!@ %'Þ Ï&%= I*1 L7-Ú > 6>3:P9!

C

G

o lear.n I loveewtwords n

1 5 0 2 0 1

L Ä? ÄŽE & = J&&)ć 7= +Ä“ ‘9ÄŽ>% G$D-Ä™è

Valentine’s Day

I Get English ‚Â?~Â‹Â“Â›ÂŒÂĽÂ‡ĂąÂ–jÂ›ÂŒÂĽÂŒÂ?­ÂŠ~ԂŒŽ™‡š{‚›€šj’™‰›’›–špjÂ?Â’Â“ÂœÂ”ÂŒÂšÂƒÂ€ÂĄjm‚ K „Ë€ž­ K rƒšƒ€ž­ j¥Š‰›‡š‚ Ă—

I Get English ‚Â?~Â‹Â“Â›ÂŒÂĽÂ‡ĂąÂ–jÂ›ÂŒÂĽÂŒÂ?­ÂŠ~ԂŒŽ™‡š{‚›€šj’™‰›’›–špjÂ?Â’Â“ÂœÂ”ÂŒÂšÂƒÂ€ÂĄjm‚ K „Ë€ž­ K rƒšƒ€ž­ j¥Š‰›‡š‚ Ă—

n

Ž‘ D2<*ÊD Ě9 4Ê)919

ƒ

4=*#ý73>%O /=&

L Ä? ÄŽE & = J&&)ć 7= +Ä“ ‘9ÄŽ>% G$D-Ä™è

3è$9 Ê 3.*/ Sweet L%3=%6? =s!Ú> O 4=*#ý73>%O /=&

Valentine’s Day

Blank Space I*1 L7-Ăš > 6>3:P9! Taylor Swift o lear.n I loveewtwords n

Ă” ¡Ă‘º¡à œ ™¼q ÂŻÂłÂ?¼›

1 5 0 2 0 1

¯³�¼œ›™¼q

L Ä? ÄŽE & = J&&)ć 7= +Ä“ ‘9ÄŽ>% G$D-Ä™è

ŕš„ŕ¸”ďœ‹ŕ¸—฾ŕšˆ 0-2294-8777#111 ญรมอ MISbook@live.com Sweet

Grammar

o lear.n I loveewtwords n

I Get English ‚Â?~Â‹Â“Â›ÂŒÂĽÂ‡ĂąÂ–jÂ›ÂŒÂĽÂŒÂ?­ÂŠ~ԂŒŽ™‡š{‚›€šj’™‰›’›–špjÂ?Â’Â“ÂœÂ”ÂŒÂšÂƒÂ€ÂĄjm‚ K „Ë€ž­ K rƒšƒ€ž­ j¥Š‰›‡š‚ Ă—

L Ä? ÄŽE & = J&&)ć 7= +Ä“ ‘9ÄŽ>% G$D-Ä™è

D-,>*=%$Ă˝ 2558

78

ŕš ŕ¸•ďœŠ฼ะคอ฼ูลŕ¸™ďœŽสาลารถอďœŠาŕ¸™ŕ¸•ďœŠอŕš„ŕ¸”ďœ‹ŕšƒŕ¸™ นิตยสาร I Get English ŕš€฼ďœŠล


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.