นิตยสาร I Get English เล่ม 77

Page 1

à´Ô¹·Ò§Í‹ҧʺÒÂ㨠äÁ‹¡Ñ§ÇÅàÃ×èͧÍØ»ÊÃä·Ò§ÀÒÉÒ ´ŒÇÂ˹ѧÊ×Í͋ҹʹء ¤Ù‹ËÙàÅ‹ÁãËÁ‹ÊÓËÃѺ¹Ñ¡à´Ô¹·Ò§ ISSUE #

¾ÔàÈÉ MP3

¾Ù´Íѧ¡Äɧ‹Ò ©ºÑº

I ÍÒ‹ ¹§Ò‹  ¾¡¾ÒÊдǡ

ºÔ¹à´ÕèÂÇ

à·ÕèÂÇàÁ×ͧ¹Í¡ Enjoy Traveling By Yourself

ÊÓËÃѺ½ƒ¡

¿˜§áÅÐÍÍ¡àÊ

¾Ù´Íѧ¡Äɧ‹ÒÂ

¾ÔàÈÉ MP

Õ§ãËŒÊÓà¹ÕÂ

ºÔ¹à´ÕèÂÇ ©ºÑº

àÅ‹Á¹Õé

3

§à»ˆÐàÇÍÃ

à·ÕèÂÇàÁ×ͧ¹Í

àÅ‹Áà´ÕÂÇ à·ÕèÂÇä´Œ ÃͺâÅ¡

Enjoy Tr aveling By

àÅ‹Á¹Õé

Yourself

¡

àÅ‹Áà´ÕÂÇ à·ÕèÂÇä´Œ

ÃͺâÅ¡

¾Ù´Íѧ¡ÄÉä´Œ§‹ÒÂæ à´Ô¹·Ò§·‹Í§à·ÕèÂÇÍ‹ҧʺÒÂ㨠ᤋãˌ˹ѧÊ×ÍàÅ‹Á¹Õé໚¹à¾×è͹¤Ù‹ËÙ㹡ÒÃà´Ô¹·Ò§ ISBN 978-616-527-716-7 ราคา

199

¾Ù´Íѧ¡ÄÉä´Œ § ᤋãˌ˹ѧÊ× ‹ÒÂæ à´Ô¹·Ò§·‹Í§à·ÕèÂÇÍ

ÍàÅ‹Á¹Õé໚¹à¾

‹ ×è͹¤Ù‹ËÙ㹡ÒÃҧʺÒÂ㨠à´Ô¹·Ò§

199.-

เปลี่ยนการเดินทางทุกทร�ปให สนุกสนาน เบิกบานใจ ไม สะดุดกับการใช ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร แม ว าจะต องบินเดี่ยว เที่ยวเพียงลำพัง ก็ยังช�ลๆ เพราะนี่คือคู มือที่จะทำให คุณพูดภาษาอังกฤษได แบบไม ต องง อไกด ! ครบถ วนทั้งคำศัพท รูปประโยคพร อมใช และเกร็ดน ารู ที่เป นประโยชน ต อการเดินทางท องเที่ยว

ÃǺÃÇÁà¹×éÍËÒà¡ÕèÂǡѺ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§áÅСÒ÷‹Í§à·ÕèÂÇänj͋ҧ¤Ãº¶ŒÇ¹

77

Êͺ¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕ´à¾Ô่ÁàµÔÁä´Œ·Õ่ 0-2294-8777

1 5 0 1 0 1

µÑÇàÅ¢áÅÐ˹‹ÇÂÇÑ´»ÃÔÁÒ³ (Numbers and Units) á¹Ð¹ÓµÑÇàͧ (Self-Introduction) àµÃÕÂÁµÑÇ (Preparation) ʹÒÁºÔ¹ (Airport) âçáÃÁ (Hotel) ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ (Transportation) ÍÒËÒà (Food) ªÍ»» œ§ (Shopping) ¤ÇÒÁºÑ¹à·Ô§ (Entertainment) ¡ÅѺºŒÒ¹ (Going Home) ¾º¡ÑºË¹Ñ§Ê×ͤسÀÒ¾¡Ç‹Ò 1,000 ÃÒ¡Òà ÊÑ่§«×้Íä´Œ·ี่ www.MISbook.com

เตร�ยมพร อมเข าสู ประชาคมอาเซียน กับ I Get English

I Get English นิตยสารเพ�อการเริ่มตนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับทุกคน l ปที่ 9 l ฉบับที่ 77 : 1 - 31 มกราคม 2558

á¶Á¿Ã!Õ ! ©ººÑ MIN

§à»ˆÐàÇÍà ÊÓËÃѺ½ƒ¡¿˜§áÅÐÍÍ¡àÊÕ§ãËŒÊÓà¹ÕÂ

มกราคม 2558


Editorial Team เจ้าของ : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส บรรณาธิการบริหาร : ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ บรรณาธิการ : ดุจเดือน กลั่นคูวัด ประสานงานกองบรรณาธิการ : ปวีณา ไตรเวทย์ ที่ปรึกษาด้านภาษา : Donald L. Sena | สุธิดา วิมุตติโกศล กองบรรณาธิการ : ดุจดาว บัวทอง | วรวุฒิ ตัถย์วิสุทธิ์

วีริยา แผ่นสุวรรณ | ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล อารดา กันทะหงษ์ | สุกิจ กิตติบุญญานนท์ ยุทธนา อัศวเจษฎากุล | วิกันดา พินทุวชิราภรณ์ รุ่งนภา วชิรเดชวงศ์ อรุณนาวีศิริ | ศรัณย์ กิจศิริไพศาล ธัญชนก หล่อนาค | อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์ ศิลปกรรม : ภรณีย์ สนองผัน | ณัตถิกา อิ่มประดิษฐ์ นงนุช เรือนมณี | กฤติญาดา จันทร์วงษ์ พิสูจน์อักษร : บุษกร กู้หลี | วารีรัตน์ แตงภู่ ประไพ ภูงามเชิง | ชนาภัทร พรายมี การตลาด : วราลี สิทธิจินดาวงศ์ ฝ่ายสมาชิก : สุมาลี ตระการจันทร์ ประชาสัมพันธ์ : มยุรี ศรีมังคละ พรีเพรส : เพียงพิศ อิ่นแก้ว | ด�ำรง พูลสวัสดิ์ แยกสี : MIS พิมพ์ที่ : พิมพ์ดี ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา : เสริม พูนพนิช จัดจ�ำหน่ายโดย : บริษัท เวิลด์ ออฟ ดิสทริบิวชั่น จ�ำกัด ส�ำนักงานนิตยสาร : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 0-2294-8777 (กองบรรณาธิการ) 0-2294-8777 ต่อ 111 (ฝ่ายสมาชิก) โทรสาร : 0-2294-8787 ติดต่อโฆษณา : วราลี สิทธิจินดาวงศ์ โทร. 08-6430-7267

ติดต่อกองบรรณาธิการ : igetenglish@hotmail.com สมัครสมาชิก/สั่งซื้อนิตยสาร/แจ้งปัญหาการจัดส่ง :

misbook@live.com

ช่องทางการติดต่อรับข่าวสารจาก I Get English 1. www.iGetEnglish.com 2. www.facebook.com/iGetEnglish

Editor’s Talk Happy New Year 2015 ! สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2558 ค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่ปีใหม่ที่แสนสดใสค่ะ หลายคนคงได้ ใช้วันหยุดยาวที่ผ่านมาพักผ่อนกับครอบครัวและเพื่อนฝูง ไปแล้วอย่างเต็มอิ่ม ตอนนี้ถึงเวลาต้องกลับมาท�ำงานและ เรียนหนังสือกันอีกครัง้ ขอให้ตงั้ ใจให้เต็มทีน่ ะคะ เชือ่ ว่าหาก เริม่ ต้นได้ดี ตลอดทัง้ ปีเราก็จะได้พบกับสิง่ ทีด่ ๆี และประสบ ความส�ำเร็จในที่สุดอย่างแน่นอน ปี พ.ศ.2558 หรือ ค.ศ. 2015 นีม้ คี วามส�ำคัญอย่างหนึง่ นั่นก็คือเป็นก�ำหนดการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community) หรือ AEC ในวันที่ 31 ธันวาคม ประเทศสมาชิกทัง้ 10 ประเทศจึงจ�ำเป็นต้องเตรียม พร้อมในด้านต่างๆ รวมทั้งด้านภาษา เพราะภาษาเป็นสื่อ กลางทีเ่ ราใช้สอื่ สารระหว่างกัน ซึง่ ทางนิตยสาร I Get English ก็ขอเป็นส่วนหนึง่ ทีจ่ ะส่งเสริมการพัฒนาภาษาอังกฤษให้กบั คนไทยทุกคนค่ะ ในฉบับนี้เรามีเรื่องราวน่าอ่านและให้ความรู้ภาษา อังกฤษมาฝากกันมากมายเช่นเคย เริ่มจากบุคคลผู้สร้าง แรงบันดาลใจ เดือนนี้น�ำเสนอบทสัมภาษณ์ของดาราสาว หน้าหวานจากช่อง 3 มิว-นิษฐา เกี่ยวกับภาษาอังกฤษใน มุมมองของมิว แฟนๆ ไม่ควรพลาดค่ะ และเรายังมีเรือ่ งราว ของ Malala Yousafzai เด็กสาวเจ้าของรางวัลโนเบลที่อายุ น้อยทีส่ ดุ ในโลก ในคอลัมน์ Famous People มาฝากกันด้วย อีกหนึ่งสาวน้อยคนเก่งที่เราอยากน�ำเสนอคือ น้อง สายรุง้ พิธกี รรายการโต๊ะจีน ซึง่ ควงคูค่ ณุ แม่มาเล่าถึงการเรียน ในระบบ Home School รวมทั้งเคล็ดลับของคุณแม่ที่ท�ำให้ น้องเป็นเด็กที่เก่งภาษาและกล้าแสดงออก คุณพ่อคุณแม่ ที่สนใจสามารถพลิกไปอ่านได้ในคอลัมน์ Whiz Kids ค่ะ ฉบับนีอ้ าจารย์อดัมน�ำศัพท์และส�ำนวนทีเ่ กีย่ วกับปีใหม่ มาฝากเพียบเลยค่ะ ส่วนพี่ลูกกอล์ฟ ติวเตอร์คนเก่ง ฉบับนี้ มาแนะวิธีฝึกภาษาอังกฤษฟรีใน Instagram น่าสนุกมาก ทีเดียว ลองไปติดตามดูนะคะ และอย่าลืมว่าคอลัมน์ English Booster ยังคงมี MP3 แจกฟรีให้ดาวน์โหลดเช่นเคย เข้าไป ดาวน์โหลดประกอบการอ่านกันได้ที่ www.igetenglish.com ส�ำหรับสมาชิกนิตยสาร ปีนี้มี Surprise ใส่ไว้ในซอง นิตยสารที่จัดส่งถึงท่าน เป็นของขวัญปีใหม่แทนค�ำขอบคุณ จากเรา หวังว่าจะชอบกันนะคะ! แล้วพบกันใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ บรรณาธิการ

เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น ท่านสามารถสมัคร/ต่ออายุสมาชิกและสั่งซื้อนิตยสารผ่านทาง Facebook : I Get English Magazine ได้แล้ววันนี้


C

# S T N E T ON ISSUE 77

หมวด

หมวด

Shall we talk? เสริมทักษะ ฟัง-พูด

Let’s read & write! สนุกกับการอ่านและเขียน

4 American

16 A Trip to the World : Peking University,

Slang : ค�ำศัพท์และส�ำนวนที่

China

เกี่ยวกับปีใหม่

“ไปไหน” “ไปไหนมา”

ที่มักอ่านผิด ตอนที่ 2

35 Speak English with Lulu : 7 ค�ำในครัว

26 สถานีนักแปล : ฝึกแปลประโยค

48 ศัพท์ (น่า) สน : receive 50 ติดปากติดใจ : เรื่องกินเรื่องใหญ่ ตอนที่ 2 54 ฝรั่งพูดคนไทยงง : be raking it in

หมวด

I จัGET Focus บตาเรื่องเด่น

22 Whiz Kids : น้องสายรุ้ง-คุณแม่ป๋วย

เผยเคล็ดลับการเลี้ยงลูกให้เป็นเด็กเก่งภาษาและกล้า แสดงออก 28 Interview : มิว - นิษฐา จิรยัง่ ยืน เก่งภาษาอังกฤษ ไม่ยากอย่างที่คิด 38 Famous People : Malala Yousafzai: The Girl Who Stood Up for Education 58 Healthy English : Eating Clean เทรนด์ สุขภาพยอดฮิต 60 Hello Horo : ดวงประจ�ำเดือนมกราคม

หมวด

IเตรีGET Tutor ยมสอบ, พัฒนาความรู้พื้นฐาน 7 Always

English : ฝึกภาษาอังกฤษฟรีใน

Instagram กับพี่ลูกกอล์ฟ

10 X-Change

TOEFL : ค�ำและวลีเชื่อม

(Transitional Words and Phrases) 13 P’Nui’s Corner : 4 ประโยคเด็ดส�ำหรับเขียน Statement of Purpose 33 ค�ำนี้ท่านได้แต่ ใดมา : French Fries

63 ใบสมัครสมาชิกนิตยสาร หมวด

Food forอาหารสมอง Thought 43 Moving Movie : Begin Again 56 Sing from Soul : I Am A River - Foo

มิว

Fighters.

65 iDiary

หน้า 28 นิษฐา จิรยั่งยืน

: Cats, Garden & My Neighbour

แมว สวนสยาม และเพื่อนบ้านมหาภัย (3)

ERROR English Booster CO RECTION

ฝึกภาษาแบบเต็มอิ่มกับคอลัมน์ แบบฝึกหัดอ่าน-ฟังภาษาอังกฤษ หน้า 69-96 ดาวน์โหลดเสียงประกอบการอ่านฟรี ได้ที่ www.igetenglish.com

ยังมีเรื่องราวน่าอ่านอีกมากมายใน English Booster

CLINIC หน้า 86

Describing

people หน้า 92


จำวัน ะ ร ป ต ิ ว ี ช น ใ ว า ร ง อ 1 ื ร เ ง เชื1อมโย ังกฤษ อ า ษ า ภ  ู ร น ย ี ร เ ร า ก ด อ ตอย

 ู ร ม า ว ค น ู ต  ร า ก

าอังกฤษ

ูดภาษ เหมาะสำหรับหนูนอยเริ่มตนฝกพ 9.

¡Òà µ¹Ù ¤ÇÒÁÃÙàŒ ª×Íè Áâ§àÃ×Íè §ÃÒÇ㹪ÕÇµÔ »ÃШÓÇѹµ‹ÍÂÍ´¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙ ÀŒ ÒÉÒÍÑ §¡ÄÉplate, Clean up your

• Gateway

to Eng ปูพื้นฐาน lish •

¡Òà µ¹Ù ¤ÇÒÁÃÙàŒ ª×Íè Áâ§àÃ×Íè §ÃÒÇ㹪ÕÇµÔ »ÃШÓÇѹµ‹ÍÂÍ´¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙÀŒ ÒÉÒÍѧ¡ÄÉ

Jane.

• Gateway

 ¶ Å­n­£ ´ ² o²

to Eng ปูพื้นฐาน lish •

Help me clear the table, Mary.

áÁÃÕè ª‹Ç‹Òà¡çºÄ o²¯´­´¥ n©¤

Pete, will you wash the dishes for me?

Ken, take that garbage out, will you?

  ¯ m©¤Â¯´ ¤²Æ ¶Ë n´ ¯ Æ nÆ­£ o²

· m©¤§n´ ´ Å­n¤m´­ m¯¤Æ nÆ­£

Could you fold the laundry, Jane?

 ­ » m©¤ ³ n´­ m¯¤ ² o²

àÃÕ¹ÃÙŒÀÒÉÒÍѧ¡ÄɡѺ

¤Ãͺ¤ÃÑÇÊÁÔ¸

Help me with the laundry, Mary.

ã¥·Ê ³ n´Å­n¤m´ n©¤ ² É ½ƒ¡¾Ù´ÀÒÉÒÍѧ¡Ä‹Ò§æ ¨Ò¡Ê¶Ò¹¡Òó µÇѹ Ð¨Ó »Ã µ Ô Ç Õ ã¹ª

áÅеÑÇÅФÃÍÕ¡ÁÒ¡ÁÒÂ

Where am I?

¼ÁÍÂÙ‹µÃ§ä˹àÍ‹Â

ÁÒ¾º¡Ñº¾Ç¡àÃÒä´Œã¹àÅ‹Á!

20

ÃÇÁ»ÃÐâ¤áÅк·Ê¹·¹Ò¾×é¹°Ò¹

ÃÇÁ»ÃÐâ¤áÅк·Ê¹·¹Ò¾×é¹°Ò¹

·Õè 㪌 㹺ŒÒ¹ âçàÃÕ¹ áÅÐʶҹ·Õ赋ҧæ

¡Ò÷ѡ·ÒÂ仨¹¶Ö§¡ÒÃáÊ´§ÍÒÃÁ³ áÅФÇÒÁÃÙŒÊÖ¡

์¹»ÃÐâ¤ÊÑé¹æ ·ÕèࢌÒ㨧‹ÒÂáÅШÓ໚¹µŒÍ§ãªŒÊÓËÃѺ ˹ٹŒÍÂàÃÔèÁµŒ¹½ƒ¡¾Ù´ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ

ÊշѧéàÅÁ‹

ราค

4 ÊÕÊ´ãÊ ¡Ãе،¹¨Ô¹µ¹Ò¡ÒÃáÅзÓãËŒ¨´¨Ó»ÃÐâ¤䴌§‹ÒÂÂÔ觢Öé¹ 4

89 บาท

¼ÙŒÃǺÃÇÁ : ÈÒʵÃÒ¨Òà¡ÔµµÔ¤Ø³ ÎÒâ·ÃÔ ÎÔâÃâÂªÔ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂâµà¡ÕÂÇ¡Ò¤Øà¡ÍÔ [Tokyo Gakugei University] ÈÒʵÃÒ¨Òà¹Ò¡ÒµÐ ÎÔâÃâµÐ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅѹÔΧ [Nihon University] ÀÒ¾»ÃСͺ : ¡ØÃØÎÔÃØ

์¹»ÃÐâ¤ÊÑé¹æ ·ÕèࢌÒ㨧‹ÒÂáÅШÓ໚¹µŒÍ§ãªŒ ÊÓËÃѺ˹ٹŒÍÂàÃÔèÁµŒ¹½ƒ¡¾Ù´ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ

ÀÒ¾»ÃСͺ

ÊշѧéàÅÁ‹

ÃÇÁ»ÃÐâ¤áÅк·Ê¹·¶¹Ö§Ò¾×é¹°Ò¹

ISBN 978-616-527-678-8 ราคา 189.-

ÁÒ½ƒ¡¾Ù´ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ ¨Ò¡Ê¶Ò¹¡ ³ 㹪ÕÇÔµ»ÃШÓÇѹÒà ¡Ñ¹à¶ÍÐ!

์¹»ÃÐâ¤ÊÑé¹æ ·ÕèࢌÒ㨧‹ÒÂ

ºÊÕÊÕ Ñ¹Ê´ãÊ ¡Ãе،¹¨Ô¹µ¹Ò¡ÒÃáÅзÓãËŒ¨´¨Ó»ÃÐâ¤䴌§‹Ò¢Öé¹ Ð¡ÍºÊ ÀÒ¾» ÀÒ¾»ÃÃÐ¡Í ¾º¡ÑºË¹Ñ§Ê×ͤسÀÒ¾¡Ç‹Ò 1,000 ÃÒ¡Òà ÊÑ่§«×้Íä´Œ·ี่ www.MISbook.com

และรานหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ

89 บาท

¼ÙŒÃǺÃÇÁ : ÈÒʵÃÒ¨Òà¡ÔµµÔ¤Ø³ ÎÒâ·ÃÔ ÎÔâÃâÂªÔ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂâµà¡ÕÂÇ¡Ò¤Øà¡ÍÔ [Tokyo Gakugei University] ÈÒʵÃÒ¨Òà¹Ò¡ÒµÐ ÎÔâÃâµÐ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅѹÔΧ [Nihon University] ÀÒ¾»ÃСͺ : ¡ØÃØÎÔÃØ

ISBN 978-616-527-677-1 ราคา 89.-

¡Ò÷ѡ·ÒÂ仨¹ ¡ÒÃáÊ´§ÍÒÃÁ³ áÅФÇÒÁÃÙŒÊÖ¡

4 ÊÕÊ´ãÊ ¡Ãе،¹¨Ô¹µ¹Ò¡ÒÃáÅзÓãËŒ¨´¨Ó»ÃÐâ¤䴌§‹ÒÂÂÔ觢Öé¹ 4

ราค

ÁÒ¾º¡Ñº¾Ç¡àÃÒä´Œã¹àÅ‹Á!

ÀÒ¾»ÃСͺ

àÃÕ¹ÃÙŒÀÒÉÒÍѧ¡ÄɡѺ

ह áÅФÃͺ¤ÃÑǺÃÒǹ

áÅеÑÇÅФÃÍÕ¡ÁÒ¡ÁÒÂ

Tel. 0-2294-8777


Shall we talk?

American Slang รู้ลึกเรื่องสแลงแบบเป๊ะเวอร์ Adam Bradshaw

ใครๆ ก็รู้จักเขาในชื่อ “อาจารย์อดัม” ชาวต่างชาติผู้พูดภาษาไทยได้ชัดเวอร์ พิธีกรรายการสอนภาษาอังกฤษทางทีวีและออนไลน์หลายรายการ และเจ้าของเว็บไซต์​์ AjarnAdam.com

Happy ! Ne w Y ear ! 2015

4 | I Get English

สวั ส ดี ป ี ใ หม่ ค รั บ เพื่ อ นๆ ชาว นิตยสาร I Get English ทุกคน พบกัน กับอดัมอีกครั้งเช่น เคย ซึ่งฉบับนี้ก็ ถือว่าเป็นฉบับแรกของปี 2015 นี้ เลย ในช่วงปี ใหม่นี้เพื่อนๆ ไปเที่ยว ไหนหรือท�ำอะไรกันบ้างครับ ส�ำหรับ ตั ว อดั ม เองพร้ อ มกั บ ภรรยาก็ ไ ด้ เดินทางกลับบ้านเกิดตัวเองที่รัฐยูท่าห์ ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าเพื่ อ ฉลอง เทศกาลคริสมาสต์และปี ใหม่ร่วมกับ ครอบครัวของอดัมที่นั่นครับ


I GET Tutor

Always English

อังกฤษวันละนิด แต่ฟิตตลอด

อ. ลูกกอล์ฟ คณาธิป สุนทรรักษ์​์

ติวเตอร์ภาษาอังกฤษยอดนิยม เจ้าของสถาบัน Angkriz สุด trendy พิธีการรายการภาษาอังกฤษ พี่ลูกกอล์ฟเชื่อว่าคนไทยเก่งภาษาอังกฤษได้ ถ้าตั้งใจและมีทัศนคติที่ดี ติดตามพี่ลูกกอล์ฟได้ที่ IG @loukgolflg

#angkrizdaily ฝึกภาษาอังกฤษฟรีใน Instagram สวัสดีคุณผู้อ่านที่น่ารักทุกคน อยู่ๆ ก็มาถึงปีใหม่อีก แล้ว เวลาแต่ละปีนั้นผ่านไปเร็วเหลือเกิน เหมือนที่ฝรั่งมักพูด เป็นภาษาอังกฤษว่า Time does fly! (เวลามันผ่านไปเร็วมากๆ) I Get English| 7


I GET Focus

Whiz Kids

เรื่อง ดุจเดือน กลั่นคูวัด, ดุจดาว บัวทอง ภาพ กฤติญาดา จันทร์วงษ์

ป๋วย & สายรุ้ง คุณแม่

น้อง

ปั้นลูกให้เป็นเด็กเก่งภาษาและกล้าแสดงเริ่มได้ง่ายๆ ได้ที่บ้าน

ในโลกยุคปัจจุบันนี้ภาษาอังกฤษมีความส�ำคัญอย่างมาก การส่งเสริมภาษาให้แก่เยาวชนจึงเท่ากับ การปูพื้นฐานชีวิตที่ดีให้แก่เขา เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่คุณพ่อคุณแม่ในการส่งเสริมด้านภาษา ให้แก่บุตรหลาน นิตยสาร I Get English จึงขอน�ำเสนอคอลัมน์ Whiz Kids เพื่อแบ่งปันเคล็ดลับในการ ส่งเสริมทักษะทางการเรียนรู้และเคล็ดลับในการเลี้ยงดูลูกน้อยอย่างเหมาะสม ส�ำหรับฉบับแรกนี้เป็นเรื่องราวของเด็กไทยจิ๋วแต่แจ๋วคนหนึ่ง ซึ่งพูดได้คล่องแคล่วทั้งภาษาไทยและ จีนกลาง ส่วนภาษาอังกฤษก็สื่อสารได้อย่างไม่เคอะเขิน “น้องสายรุ้ง วงศ์ธนาศิริกุล” พิธีกรตัวน้อยวัย 9 ขวบของรายการ “โต๊ะจีน” รายการสอนภาษาจีนกลางซึ่งออกอากาศทางช่อง 3 และเคยเป็นพรีเซ็นเตอร์ ให้กับเครื่องดื่มซุปไก่สกัดยี่ห้อดัง ท�ำให้หลายๆ ท่านน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาน้องกันเป็นอย่างดีค่ะ ส�ำหรับด้านการเรียนนั้น น้องสายรุ้งเรียนหนังสือจากที่บ้านหรือที่เรียกว่าเป็นการเรียนแบบ Home School การศึกษาอีกรูปแบบหนึ่งที่ก�ำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นในปัจจุบัน ทางครอบครัวตัดสินใจให้น้องเรียนระบบนี้ เพราะสามารถดูแลน้องได้อย่างใกล้ชิดและท�ำให้จัดสรรเวลาในการเรียนรู้เรื่องต่างๆ เหมาะกับตัวน้องได้มากที่สุด อ่านมาถึงตรงนี้หลายๆ ท่านคงจะเริ่มเกิดค�ำถามว่าการเรียนแบบ Home School คืออะไร และ ครอบครัววงศ์ธนาศิริกุลมีเคล็ดลับอะไรที่ท�ำให้น้องสายรุ้งเติบโตมาเป็นเด็กที่เก่งภาษา ร่าเริง และกล้า แสดงออก เราจะมาติดตามค�ำตอบจากคุณแม่คนเก่งของน้องสายรุ้ง "คุณแม่ป๋วย-ศิริวรรณ วงศ์ธนาศิริกุล" ไปพร้อมๆ กันค่ะ

22 | I Get English


I GET Focus

Interview

เรื่อง ดุจเดือน กลั่นคูวัด, ดุจดาว บัวทอง ภาพ กฤติญาดา จันทร์วงษ์

มิว

นิษฐา จิรยั่งยืน

เก่งภาษาอังกฤษ ไม่ยากอย่างที่คิด

28 | I Get English


ฉบับนี้เรามาพบกับนักแสดงสาวหน้าหวาน ดาวรุ่งรุ่นใหม่ในสังกัด ช่อง 3 ซึ่งแฟนๆ คอละครคงรู้จักเธอเป็นอย่างดี นั่นคือ มิว-นิษฐา จิรยั่งยืน ที่ได้แจ้งเกิดเรื่องแรกในละครเรื่อง “คุณชายปวรรุจ” หนึ่งในซีรีย์สุดฮอต “สุภาพบุรุษจุฑาเทพ” และบทบาทล่าสุดที่เพิ่งสร้างความประทับใจให้ผู้ชมไป คื อ ละคร “ทรายสี เ พลิ ง ” ในบทของลู ก ศร หญิ ง สาวแสนดี ที่ ถู ก พี่ ส าว ต่างมารดาใช้เป็นเครื่องมือในการแก้แค้น จนเรียกคะแนนความสงสารจาก ผู้ชมไปได้อย่างท่วมท้น ไม่เพีย งแค่มีฝ ีไม้ลายมือในการแสดงที่ยอดเยี่ยมเท่านั้น น้องมิว ยังถือเป็นตัวอย่างที่ดีอีกด้วย เพราะแม้จะต้องท�ำงานไปด้วย แต่น้องมิว ก็ไม่เคยทิ้งการเรียน สามารถจัดสรรเวลาเรียนและท�ำงานได้อย่างลงตัว จนสามารถคว้าปริญญามาครองเมื่อปลายปีที่แล้ว น้องมิวจะมีเคล็ดลับการ ฝึกภาษาอังกฤษอย่างไรบ้าง ต้องลองติดตามกันดูนะคะ

แนะน�ำตัวเองสักหน่อย “สวัสดีค่ะ มิว-นิษฐา จิรยั่งยืน เรียนจบจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการ ออกแบบแฟชั่นจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒค่ะ ก่อนหน้านี้มิวเรียนมัธยมที่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์สายคณิต-อังกฤษค่ะ”

อยากให้มิวเล่าถึงความประทับใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษในสมัยเรียน ให้เพื่อนๆ ฟัง “ตอนที่เรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สิ่งที่มิวประทับใจคือ ครูจะสอนเรื่องค�ำที่ คนไทยมักจะอ่านออกเสียงผิด บางครั้งครูจะจัดกิจกรรมด้วยนะคะ โดยก�ำหนดหัวข้อ มาให้ จากนั้นก็ให้นักเรียนเขียนรายงานแล้วออกมาพูดหน้าห้อง เพราะที่โรงเรียนนี้จะ ค่อนข้างเน้นการเรียนภาษาอังกฤษมาก จะมีทั้งฝรั่งและครูไทยมาสอนภาษาอังกฤษ” I Get English| 29


I GET Focus

Famous People ย้อนรอยชีวิตคนดัง

Thanchanok Lornark

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวรรณคดีอังกฤษ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ และระดั บ ปริ ญ ญาโทจากคณะมนุ ษ ยศาสตร์ สาขา English for Specific Purposes จากมหาวิ ท ยาลั ย เดี ย วกั น เคยทำ�งานเป็น Administrative Officer ที่สถานทูตแห่งหนึ่ง หลังแต่งงาน ได้ย้ายมาใช้ชีวิตอยู่ที่ตุรกีกับสามีประมาณ 2 ปีแล้ว

Malala Yousafzai:

The Girl Who Stood Up for Education

มะลาละ ยูซาฟไซ เด็กสาวผู้ยืนหยัดต่อสู้เพื่อการศึกษา

The famous person for this month’s issue is neither a Hollywood celebrity nor the world’s top music artist. She is Malala Yousafzai, an ordinary girl who loves going to school and chatting with her friends. Malala came to global attention after being assaulted by the Taliban militants for her efforts to promote education for girls in Pakistan. Her bravery in standing against tyranny and struggling for educational equality has made her a truly inspirational person. คนดังทีจ่ ะน�ำเสนอในฉบับนีไ้ ม่ได้เป็นทัง้ นักแสดงแถวหน้าของฮอลลีวดู หรือแม้แต่นกั ดนตรีชั้นน�ำของโลก เธอชื่อว่า มะลาละ ยูซาฟไซ เธอเป็นเพียงเด็กผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่ง ที่ชื่นชอบการไปโรงเรียนและได้พูดคุยกับเพื่อนๆ ของเธอ มะลาละเริ่มได้รับความสนใจ จากทัว่ โลกหลังถูกท�ำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสโดยกลุม่ ตาลีบนั เนือ่ งจากเธอพยายามสนับสนุน ให้เด็กผูห้ ญิงในปากีสถานได้รบั การศึกษา ความกล้าหาญของมะลาละในการลุกขึ้นมาต่อ ต้านการกดขี่ของกลุ่มตาลีบัน รวมทั้งการต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมทางการศึกษาท�ำให้เธอ กลายเป็นบุคคลผู้สร้างแรงบันดาลใจอย่างแท้จริง 38 | I Get English


Malala Yousafzai was born on July 12, 1997 in Mingora, the Swat District of Pakistan’s Khyber Pakhtunkhwa Province, into a Muslim family that valued education, knowledge and community service. Her father, Ziauddin Yousafzai, was a community leader, social activist and director of a school that instructed young girls. As a child, Malala dreamed of becoming a physician caring for patients, so she dedicated most of her time to her studies. มะลาละ ยูซาฟไซ เกิดเมือ่ วันที่ 12 กรกฎาคม ปี ค.ศ. 1997 ที่เมืองมินโกราในเขตสวัต รัฐไคเบอร์ ปัคตุนควา ประเทศปากีสถาน ครอบครัวของเธอเป็น ชาวมุสลิมซึ่งให้ความส�ำคัญกับการศึกษา ความรู้และ การท�ำงานบริการสังคม นายไซอุดดิน ยูซาฟไซ บิดา ของเธอเป็นทัง้ ผูน้ �ำชุมชน นักเคลือ่ นไหวทางสังคมและ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนที่เปิดสอนส�ำหรับเด็กผู้หญิง เมื่อ ครั้งยังเยาว์วัย มะลาละใฝ่ฝันที่จะท�ำงานเป็นแพทย์ รักษาผู้ป่วย เธอจึงทุ่มเทเวลาส่วนใหญ่ให้กับการเรียน

In 2009, Taliban militants had completely occupied the Swat Valley and declared a ban on education for females on the basis of their system of religious belief. This opposition from the Taliban, however, could not stop Malala. She still went to school, dressing in ordinary clothing so that the Taliban would not identify her as a student. As the Taliban’s power continued to build up, Malala realized that she could use her voice to bring about changes to the valley. Thus, she began writing a diary on the BBC website, in which she documented the story of her life under Taliban rule. Malala also expressed her desire to remain in education and the anxiety she felt when she saw female students dropping out of school for fear of being targeted by the militants. The widespread popularity of her diary led the Pakistani military to enter the valley in an effort to destroy the Taliban forces. ในปี ค.ศ. 2009 กลุ่มติดอาวุธตาลีบันเข้ามา ยึดครองพื้นที่ทั้งหมดในหุบเขาสวัตและประกาศห้าม เด็กผู้หญิงทุกคนไปโรงเรียนตามความเชื่อทางศาสนา ของพวกเขา แต่ค�ำสั่งนี้ไม่สามารถหยุดยั้งมะลาละได้ เธอยังคงไปโรงเรียนตามปรกติโดยแต่งชุดธรรมดาเพือ่ ไม่ ให้ทหารตาลีบนั จับได้วา่ เธอเป็นนักเรียน ขณะทีอ่ ำ� นาจ ของกลุม่ ตาลีบนั ก�ำลังเพิม่ พูนขึน้ นัน้ มะลาละตระหนัก ว่าเธอสามารถเป็นกระบอกเสียงแทนประชาชนเพือ่ น�ำมา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในหุบเขาสวัตได้ ด้วยเหตุนี้ เธอจึง เริม่ เขียนบันทึกประจ�ำวันในเว็บไซต์ของส�ำนักข่าวบีบซี ี โดยเธอได้ถา่ ยทอดเรือ่ งราวชีวติ ทีต่ อ้ งตกอยูภ่ ายใต้การ ปกครองของกลุม่ ตาลีบนั รวมทัง้ แสดงความปรารถนา ของเธอทีจ่ ะได้เรียนหนังสือและยังกล่าวว่าเธอรูส้ กึ วิตก กังวลเมือ่ เห็นนักเรียนหญิงหลายคนหยุดเรียนเนือ่ งจาก กลัวตกเป็นเป้าหมายของทหารตาลีบัน ความนิยมอัน แพร่หลายในบล็อกของมะลาละท�ำให้กองทัพปากีสถาน ส่งทหารเข้ามาในพื้นที่เพื่อจัดการกวาดล้างกองก�ำลัง ตาลีบัน I Get English| 39


I GET Focus

Healthy English

เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านสาระความรู้เรื่องสุขภาพ

นพ. อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์

แพทย์ประจำ�บ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

อาหารแนวใหม่เพื่อสุขภาพ

Eating clean

ขอต้อนรับเข้าสู่ปีใหม่ 2558 ครับ คอลัมน์ Healthy English ยังคง สรรหาสาระด้านสุขภาพและบทเรียนภาษาอังกฤษมาฝากผู้รักสุขภาพเช่นเคย เชื่อว่า หลายท่านมีเป้าหมายส�ำหรับปีใหม่นี้ และหนึ่งในเป้าหมายของหลายๆ คนคงไม่พ้น การมีสุขภาพดี ถ้าอยากมีสุขภาพดีต้องหันมาดูแลกันหน่อยครับ อย่างส�ำนวน You are what you eat. ที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเป็นข้อคิดเตือนใจว่ารับประทานแบบ ไหนจะได้ผลลัพธ์แบบนั้น เกริ่นมาถึงตรงนี้ ใครพอจะนึกออกบ้างครับว่าอาหารแบบ ไหนที่จะท�ำให้สุขภาพดี ผมจะพาไปเกาะกระแสที่ก�ำลังมาแรงกันครับ

58 | I Get English


นิตยสารเพื่อการเริ่มต้นและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำ�หรับทุกคน วางแผงทุก 30 วัน โปรดเลือกของสมนาคุณที่ต้องการ ต้องการของสมนาคุณหมายเลข และ

1 1,000 Idioms

สำนวนอังกฤษใช บอ ยในการ

1,000 Idioms

ณ์จริง! ในเมืองผู ้ ดี ประสบการาษาอ งั กฤษ อี งั กฤษ การใช้ภ าษาอังก ฤษแบบผูด ว ควานแลว

ุณอาจจะหาแล องผูด ี นแปลกๆ ที่ค ประจำวันในเมื กใชมากในชีวิต ทั้งคำศัพทและสำนว นไทย กรม แตกลับถู กฤษของนักเรีย ไมพบในพจนานุ งการใชภ าษาอัง งลอนดอน เรือ่ งหนาแตกขอ างไฮโซ ณ กรุ ชั้นนำระดับโลก ไปทำงานในห รนด ที่หลวมตัวเขางลึก เบื้องลับ ที่มาของแบ พรอมแฉเบื้อ นอยางดี อป! ที่คนไทยรูจักเป วามสุขกับการช

พบกับการใชภ

1,000 Idioms

˹ѧÊ×ÍàÅ‹Á¹Õ¨é Ъ‹ÇÂãËŒ¼ÍŒÙ Ò‹ ¹¤¹ä·ÂÊÒÁÒö “¨Ù¹” ¤Å×¹è ¤ÇÒÁ¤Ô´ ãËŒµÃ§¡Ñº½ÃÑè§àÁ×è͵ŒÍ§Ê¹·¹Ò¡Ñ¹ ¼‹Ò¹Êӹǹ·Õ蹋Òʹã¨áÅР㪌º‹Í·Ñé§áººÍѧ¡ÄÉáÅÐÍàÁÃԡѹ ¾ÃŒÍÁµÑÇÍ‹ҧº·Ê¹·¹Ò ¡Ç‹Ò 2,000 »ÃÐ⤠à¾×Íè ãËŒ¼àŒÙ ÃÕ¹䴌àË繺ÃÔº·¡ÒÃ㪌 ÊÒÁÒö ࢌÒ㨤ÇÒÁËÁÒÂáÅÐÊ×èÍÊÒÃ䴌͋ҧÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾

ทีม่ คี ถาคุณเปนคนหนึ่ง ทีก่ ำลังจะเดินทางไปตา งแดน! าด างชาญฉล ถาคุณเปนคนหนึ่ง ภาษาอังกฤษไดอย แบบมีสาระ ะชวยใหคุณใช ้จ หนังสือเลมนี รั่ง เตรียมรถเข็นใสความสนุก และไมเสียรูฝ ไปพรอมๆ กัน! แลว Go Inter

เร�ยงลำดับ สำนวนจาก ตัวอักษร A-Z ค นหาง าย!

รวม 1,000 สำนวนภาษาอังกฤษ ทีค่ ณ ุ ฝรัง่ นิยมใช และความหมาย

พร อมตัวอย างประโยค

ราคา

สมัครสมาชิก เริ่มตั้งแต่ฉบับที่ ต่ออายุสมาชิก หมายเลขสมาชิก เริ่มตั้งแต่ฉบับที่ ถึงฉบับที่

www.MISbook.com

9

199. 786165-271226

เร�จยริงลำดั ประสบการณ ง! บสำนวนจากตัวอักษร A-Z ค นหาง าย! P3 ราคาพเิ ศษ การใชภI!/éาษาอั งกฤษในเมื เพียง .- 3>-*/ú 9- องผูดี >ú %,>5> I*CQ9 ú>3I ú>6Eù ราคา 150 บาท 199.โดย บรรณาธิการนิตยสาร '/< > -9>I é.% หนงั สอื +M

ISBN 978-616-527-122-6

ผลิตโดย สำนักพิมพเอ็มไอเอส

55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 0-2294-8777 (สายอัตโนมั ติ) โทรสาร 0-2294-8787

3

àµÃÂÕ Á¤ÇÒÁ¾ÃéÍÁ¡èÍ¹ä» àÍÒµÇÑ ÃÍ´ä´éã¹àÁÍ× §¼Ù´é Õ!

4

ประสบการณ จ์ ริง!

การใช้ภาษาอังกฤษ ในเมืองผู ้ ดี อาน เรื่อง ขำๆ ภฮาๆ าษาอังกฤษ ความแตกตางในการใช

ระหวางคนไทย VS คนอังกฤษ

ศัพทและสำนวน ที่ฝรั่งนิยมใช ในชีวิตประจำวัน สุดยอดเรื่องนารู การใชชีวิตที่เมืองผูดี! ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ ÍÒËÒáÒáԹ ªŒÍ»» œ§

4

¾ÔÁ¾ì ÊÕ·§Ñé àÅ‹Á

ราคาพเิ ศ าพ

เพียง

1000 Idioms สำนวนอังกฤษ ใชบอ ยในการฟง-พูด-อาน-เขียน ราคา 199 บาท

150.-

273947

2

ซีดี MP3

สำหรับฝกฟงสำเนียงเจาของภาษาใหคนุ เคย และฝกออกเสียงไดถกู ตองเหมือนเจาของภาษา

ประสบการณ์จริง! การใช้ภาษาอังกฤษ ในเมืองผู ้ ดี

>ú %,>5>I*CQ9 ú>3I ú>6Eù

ËÅÒ¤ÃÑé§ËÅÒ¤ÃÒ·Õ褹ä·ÂµŒÍ§à¡Ô´ÍÒ¡Ò秧ÇÂàÁ×è͵ŒÍ§ ʹ·¹Ò¡Ñº½Ãѧè ਌ÒÊӺѴÊӹǹà¾ÃÒÐ਌ҢͧÀÒÉÒÁÑ¡¨Ð¾‹Ç§ ÊӹǹáÅÐÈѾ· Êáŧµ‹Ò§æ ÁÒ´ŒÇÂàÊÁÍ ËÒ¡á»ÅẺµÃ§µÑÇ ¡ç¨Ð·ÓãËŒ¤ÇÒÁËÁÒ¼Դà¾Õ鹨¹¡ÅÒÂ໚¹¡ÒÃࢌÒ㨼ԴáÅÐ ¹Óä»ÊÙ‹¤ÇÒÁÅŒÁàËÅÇ㹡ÒÃÊ×èÍÊÒÃä»ã¹·ÕèÊØ´

ISBN 978-616-527-394-7

9 786165

'/< > -9>I é.%

¿˜§-¾Ù´-Í‹Ò¹-à¢Õ¹

I!/é.- 3>-*/ú9-

ยุสมาชิก สมัครสมาชิกแบบราย 1 ปี (12 เล่ม) 599 บาท สิทธิพิเศษที่สมาชิกจะได้รับ - พิเศษ จัดส่งฟรีทุกฉบับ - เลือกรับหนังสือสมนาคุณได้จำ� นวน 2 เล่ม (จัดส่งพร้อมนิตยสารที่สมาชิกเริ่มรับเป็นเล่มแรก)

หนงั สอื คณุ ภ

แบบฟอร์มการสมัครสมาชิกและต่ออา

150.-

- 1,000 Idioms ส�ำนวนอังกฤษใช้บ่อยในการ ฟัง พูด อ่าน เขียน 1 เล่ม ราคา 199 บาท - ประสบการณ์จริงการใช้ภาษาอังกฤษในเมืองผู้ดี 1 เล่ม ราคา 150 บาท - English Structure 1 เล่ม ราคา 250 บาท - เรียนอังกฤษจากหนังรางวัล 1 เล่ม ราคา 150 บาท

ชื่อ-สกุลผู้สมัคร (ภาษาไทย) รายการส่งเสริมการขายนี้สิ้นสุดวันที่ 31 ม.ค. 2558 _____________________________________________________________ ชื่อและที่อยู่ส�ำหรับการจัดส่งนิตยสารและของสมนาคุณ__________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ โทรศัพท์___________________________ อีเมล_____________________________ อาชีพ__________________________________ หากต้องการให้ออกใบเสร็จในนามของหน่วยงาน กรุณาระบุชอื่ ผูร้ บั ใบเสร็จรับเงินด้วย (หากไม่ตอ้ งการโปรดละข้อนีไ้ ว้) ___________________________________________________________________________________________________________ 2 ฉบับ ด้รับนิตยสาร ี่ ไ ่ ไม ก ิ ช า ม ส ่ ี ท ี กรณ าติดต่อท ติดต่อกัน กรุณ7 ต่อ 111 0-2294-877

ฟรี! ค่าจัดส่ง

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก 1. กรอกใบสมัครด้านบนให้ครบถ้วน 2. ชำ�ระเงิน (เลือกช่องทางการชำ�ระเงินวิธีใดวิธีหนึ่ง) 3. ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการชำ�ระเงินมาทางแฟกซ์หรือ ทางอีเมล (เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง)

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (โปรดแฟกซ์ใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่ 0-2294-8787 หรือส่งอีเมลมาที่ MISbook@live.com)

ช�ำระเงินโดย เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง

ชื่อบัญชี “บจก. ส�ำนักพิมพ์ เอ็มไอเอส” ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย

สาขาเซ็นทรัล พระราม 3 สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาเซ็นทรัล พระราม 3 สาขาสาธุประดิษฐ์

เลขที่ 748-2-78312-5 เลขที่ 068-2-88783-6 เลขที่ 086-7-09599-4 เลขที่ 083-0-29793-6

ธนาณัติสั่งจ่าย “บจก. ส�ำนักพิมพ์ เอ็มไอเอส” ปณ. บางโพงพาง 10125

ผู้ที่เลือกช�ำระโดยธนาณัติ กรุณาส่งธนาณัติพร้อมใบสมัครมาที่ ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

I Get English| 63


HOT PROMOTION นิตยสารราคาพิเศษ

ฉบับย้อนuหeลs ัง

ฉบับที่ 1- 6 ราคาชุดละ 199.ฉบับที ่ 7- 12 ราคาชุดละ 199.ฉบับที ่ 13 -18 ราคาชุดละ 245.ฉบับที ่ 19 -24 ราคาชุดละ 245.ฉบับที ่ 25 -30 ราคาชุดละ 245.ฉบับที ่ 31-36 ราคาชุดละ 245.ฉบับที ่ 37- 42 ราคาชุดละ 245.ฉบับที ่ 43 -48 ราคาชุดละ 245.-

Back Iss

ฉบับที่ 49- 76 ราคาตามปก

เล่มล่าสุด

ขั้นตอนสั่งซื้อนิตยสารฉบับย้อนหลัง (ไม่คิดค่าจัดส่ง)

1. โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี บจก. สำ�นักพิมพ์ เอ็มไอเอส

ธนาคาร

สาขา

ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี

กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ กรุงเทพ กรุงไทย

เซ็นทรัลพระรามที่ 3 สาธุประดิษฐ์ เซ็นทรัลพระราม 3 สาธุประดิษฐ์

ออมทรัพย์ ออมทรัพย์ ออมทรัพย์ ออมทรัพย์

*สำ�หรับผู้ที่เลือกชำ�ระเงินโดยธนาณัต ิ กรุณาส่งธนาณัติ มาที่ สำ�นักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอย พัฒนาก

(สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง าร 1 เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

748-2-78312-5 068-2-88783-6 086-7-09599-4 083-0-29793-6

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

ฝ่ายสมาชิก โทร. 0-2294-8777 ต่อ 111 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.30-17.00 น.

หรือธนาณัติสั่งจ่าย บจก. สำ�นักพิมพ์ เอ็มไอเอส ปณ. บางโพงพาง 10125*

2. ติดต่อแจ้งรายละเอียดการสั่งซื้อมายังฝ่ายสมาชิก ผ่านช่องทางใดก็ ได้ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ - ทางโทรสารหมายเลข 0-2294-8787 - ทางอีเมล misbook@live.com โดยให้แจ้งรายละเอียดกับทางเจ้าหน้าที่ดังนี้ ฉบับนิตยสารที่ต้องการสั่งซื้อ ชื่อธนาคาร วันที่โอน จำ�นวนเงินที่โอน ที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่ง และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ

I Get English สั่งซื้อนิตยสับารย้อนหลังรายเล่ม ฉบ

ฟรี! ค่าจัดส่ง


English Booster ลิขสิทธิ์จาก

English Booster จะชว ยใหค ณ ุ ไดอ า นภาษาองักฤษอยา งจใุจ! และพิเศษกว าใคร ดว ย MP3 เสียงเจ าของภาษา

สำหรับฟ งประกอบการอ าน

ดาวน โหลดไฟล เสียงฟร�ได ที่ www.igetenglish.com วิธีการดาวนโหลดไฟลเสียง

ฟรี!

หากมีสัญลักษณ น ี สังเกตสัญลักษณ ปรากฏอยต ูรงหวัคอลมันใ ด แสดงวา คอลมัน นั้นสามารถฟังเสยีงประกอบได

เข าไปที่เว็บไซต www.igetenglish.com เพื อ ทำการดาวนโ หลดไฟลเ สยีง โดยทำตามคำแนะนำ ในการดาวนโ หลดในเวบ็ไซต นำไฟล เสียงมาเป ดกับเคร�่องเล นที่รองรับไฟล MP3 โดยเลือกเล นไฟล ทม่ี หี มายเลข Track ตรง กับ Track ที่ระบุอยู ในคอลัมน นั้นๆ เชน หมายถึง คอลัมน นี้สามารถฟ งเสียงประกอบได จากไฟล เสียง MP3 หมายเลข 5706 57 = I Get English ฉบับที่ 57 06 = Track ที่ 6

คอลัมน์ English Booster

ที่ คุ ณ รอคอยกลั บ มาแล้ ว อย่ า ลื ม ไป ดาวน์ โหลดไฟล์เสียงส�ำหรับฟังประกอบ ได้ฟรี! ที่ www.igetenglish.com


TRACK 7710

LISTENING PRACTICE III

ดาวน์โหลด MP3 ได้ที่ www.igetenglish.com

แบบฝึกการฟัง

ERROR CORECTION CLINIC

คลินิกภาษาอังกฤษ

Activity

Read the sentence, find the error and correct the sentence. Then listen to the track to check your answers. Good luck. Afterwards, you can read the answers and the analysis section on the next page. อ่านประโยคต่อไปนี้แล้วหาจุดผิด พร้อมกับแก้ไขประโยคให้ถูกต้อง แล้วฟังเสียงเพื่อตรวจ ค�ำตอบ ขอให้โชคดี จากนั้นให้คุณอ่านค�ำตอบในหน้าถัดไปซึ่งจะมีค�ำอธิบายว่าท�ำไมแต่ละข้อ จึงผิด

86

1. Your trousers are broken. 2. It’s six thirty o’clock. 3. She didn’t do any mistakes. 4. After three months in bed, he became better. 5. Come to here so I can talk to you. 6. I am agree with you. 7. Different from me, she is very good at English. 8. Let me examine your pulse. 9. Could you lend to me some money? 10. I have a free time. 11. I forgot my coat at home. 12. We asked the waiter the bill. 13. We borrowed some money to them. 14. It is a very tired job. 15. I’m not doing very much in the moment. 16. It all depends in your attitude. 17. The programme is about the affects of smoking. 18. We couldn’t afford paying for the house. 19. We were afraid to miss the plane. 20. I’ll help you after I will finish eating.


USEFUL IDIOMS ส�ำนวนน่ารู้

Describing people

ส�ำนวนที่ใช้อธิบายลักษณะบุคคล Born with a silver spoon in your mouth หมายถึง เกิดในครอบครัวที่มั่งคั่ง คาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิด He’s never had to worry about money he was born with a silver spoon in his mouth. (เขาไม่เคยต้องกังวลเรื่องเงินทองเลย สักนิด เพราะเขารวยมาตั้งแต่เกิด)

Jack of all trades หมายถึง คนที่มีความสามารถรอบด้าน ท�ำอะไรได้หลายอย่าง แต่ไม่มีความเชี่ยวชาญ เลยสักอย่าง Frank is a bit of a jack-of-all-trades - he can fix all sorts of things, but if you’ve got a serious problem, I’d call an expert. (แฟรงค์เป็นคนที่ค่อนข้างมีความสามารถรอบด้าน แต่ไม่เชี่ยวชาญเลยสักด้าน เขาแก้ทุกอย่างได้ก็จริง แต่ถ้า มีปัญหาจริงจังล่ะก็ ฉันโทรตาม ผู้เชี่ยวชาญให้ดีกว่า)

92


แตละคอลัมนสามารถอานตอไดใน นิตยสาร I Get English เลม ISSUE #

D +Ĩ*èê+Ě4èD Ě92@ę &+7 9 è49D <*$ 8% I Get English

สั่งซื้อ/สมัครสมาชิก

77

76

ไดที่ 0-2294-8777#111 หรือ MISbook@live.com

ISSUE #

D +Ĩ*èê+Ě4èD Ě92@ę &+7 9 è49D <*$ 8% I Get English

1 5 0 1 0 1

77

- /> - 2558

ISSUE #

77

1 5 0 1 0 1

D +Ĩ*èê+Ě4èD Ě92@ę &+7 9 è49D <*$ 8% I Get English

- /> - 2558


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.