นิตยสารไอเก็ตอิงลิช 58

Page 1

นิตยสารเพื่อการเร�่มต นและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับทุกคน

New

ISSUE #

เตร�ยมพร อมเข าสู ประชาคมอาเซียน กับ I Get English

58

I Get English นิตยสารเพ�อการเริ่ มตนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับทุกคน l ปที่ 7 l ฉบับที่ 58 : 1 - 30 มิถุนายน 2556

อาจารยอดัม :

เด็กแวน & เมาแลวขับ ภาษาอังกฤษพูด…

ฝกพูดใหเกงดวย

TONGUE TWISTERS! คำพูดลิ้นพัน

วิธีรับมือขอสอบ

ที่มักหลอกใหเราเขาใจผิด

by พี่นุย

ราคา 50 บาท

ี้ น ม  ล มีเ I SSN 1905-6524 9 771905

652045

มิถุนายน 2556

50 บาท

ฟงไป อ นไปมไดทันที า พูดตา

ฟรี! 8

1 3 0 6 0 1


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.