นิตยสาร I Get English เล่ม 57

Page 1

นิตยสารเพื่อการเร�่มต นและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับทุกคน

New

ISSUE #

เตร�ยมพร อมเข าสู ประชาคมอาเซียน กับ I Get English

57

I Get English นิตยสารเพ�อการเริ่ มตนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับทุกคน l ปที่ 7 l ฉบับที่ 57 : 1 - 31 พฤษภาคม 2556

แอนดรูว บิก๊ ส :

Howคำถามฮิ about…? ตทีค่ ณ ุ อาจ ใช ผดิ ความหมาย

อาจารย อดัม :

“เท เชย เฉิม่ ”

ใช คำไหนให ฟง ดูแนวๆ

ปรั บใหม !! จ�ใจกว าเดิม เพิม่ หน า-เพิม่ เนือ้ หา ครบครันทุกทักษะ ฟ ง-พูด-อ าน-เข�ยน โหลดฟร�! MP3 เสียงเจ าของภาษา ไว ฝก ฟ ง-พูดให เป ะเวอร ลิขสิทธ�แ์ ท จาก นิตยสารสอนภาษาอังกฤษ ทีไ่ ด รบั ความนิยมระดับโลก

ราคา 50 บาท

I SSN 1905-6524 9 771905

652045

พฤษภาคม 2556 8

1 3 0 5 0 1

50 บาท

ท าทาง การทักทาย ทีฝ่ รัง่ ชอบใช สดุ ๆ

เบลล า ราณี แคมเปน

อยากเก งอังกฤษ ง าย…ง าย แค Say Goodbye ความเข�น!

สแลงเง�นๆ ทองๆ ไม ร ูไม ได !

จำไว ใช ให เนียนเหมือนฝรัง่

อง

ม บั ส

าล ัล �ศน รางว ในฉบับ ร ป �ง ด

ไ เกม ชตาม ติด


Editorial

Editor’s Talk

Team

เจ้าของ : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส ที่ปรึกษา : รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ บรรณาธิการบริหาร : ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ บรรณาธิการ : สุธิดา วิมุตติโกศล ผู้ช่วยบรรณาธิการ : ดุจเดือน กลั่นคูวัด ประสานงานกองบรรณาธิการ : ปวีณา ไตรเวทย์ ที่ปรึกษาด้านภาษา : Donald L. Sena กองบรรณาธิการ : วรวุฒิ ตัถย์วิสุทธิ์

วีริยา แผ่นสุวรรณ | ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล อารดา กันทะหงษ์ | วนนิตย์ วิมุตติสุข รังสิมา ตันสกุล | ศิริพร วิจิตรธรรมรส ยุทธนา อัศวเจษฎากุล | วิกันดา พินทุวชิราภรณ์ รุ่งนภา วชิรเดชวงศ์ อรุณนาวีศิริ ศิลปกรรม : ภรณีย์ สนองผัน | นริศรา ช่อสลิด พิสูจน์อักษร : บุษกร กู้หลี | วารีรัตน์ แตงภู่ ประไพ ภูงามเชิง | ชนาภัทร พรายมี การตลาด : วราลี สิทธิจินดาวงศ์ ฝ่ายสมาชิก : วันศิริ ทองใบ ประชาสัมพันธ์ : มยุรี ศรีมังคละ พรีเพรส : เพียงพิศ อิ่นแก้ว | ณัฐพงษ์ พยัคคง กฤติญาดา จันทร์วงษ์ แยกสี : MIS พิมพ์ที่ : พิมพ์ดี ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา : เสริม พูนพนิช จัดจ�ำหน่ายโดย : บริษัท เวิลด์ ออฟ ดิสทริบิวชั่น จ�ำกัด ส�ำนักงานนิตยสาร : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส จ�ำกัด 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 0-2294-8777 (กองบรรณาธิการ) 0-2294-8777 ต่อ 111 (ฝ่ายสมาชิก) โทรสาร : 0-2294-8787 ติดต่อโฆษณา : PS Add One Co., Ltd. ศิริวัลย์ สงวนประสิทธิ์ : โทร 08-1815-3107 รัชนีวรรณ แซ่ตัน : โทร 08-1625-4252, 08-6355-7243 ทีมงาน I Get English ต้องการรับฟังความคิดเห็น ของผู้อ่าน ท่านสามารถส่งความเห็น ติ-ชม ได้ที่

editor@iGetEnglish.com และ www.facebook.com/iGetEnglish www.iGetEnglish.com

iGetEnglish@hotmail.com (ติดต่อกองบรรณาธิการ) MISbook@live.com (สั่งซื้อนิตยสาร)

สวัสดีค่ะคุณผู้อ่าน

ฉบับนี้ I Get English มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง ครั้งใหญ่ เราเพิ่มจ�ำนวนหน้า เพิ่มเนื้อหาให้ตอบรับกับ ความต้องการครบทุกทักษะ อยากให้ลองอ่านกันดูนะคะ หวังว่าจะถูกใจคุณผู้อ่านบ้างไม่มากก็น้อย อย่างไรก็ตาม มีสิ่งหนึ่งที่เราไม่อยากปรับเพิ่มเลย แต่ก็จ�ำใจต้องปรับตามกลไกของต้นทุน นั่นก็คือราคา นิตยสาร เราหวังว่าผู้อ่านจะเข้าใจและติดตาม I Get English ต่อไป และเพื่อแทนค�ำขอบคุณที่คุณผู้อ่านเป็น ก�ำลังใจให้ I Get English มาโดยตลอด เราจึงเตรียม ของขวัญชิ้นพิเศษไว้ให้คุณ คือ คอลัมน์พัฒนาทักษะการ ฟัง-พูดพร้อมไฟล์เสียง MP3 (ดาวน์โหลดได้ฟรีที่ www. igetenglish.com) ซึ่งจะช่วยให้คุณพัฒนาทักษะการฟังพูดได้อย่างสนุกสนานและสะดวกลขึ้นค่ะ ข่าวดีส�ำหรับสมาชิกนิตยสาร อีกไม่นาน I Get English จะจัดท�ำหนังสือฉบับพิเศษ ที่สามารถน�ำมาใช้ เรียนภาษาอังกฤษร่วมกับนิตยสาร I Get English ได้ จะ เป็นอย่างไรนั้น ลองติดตามความคืบหน้านะคะ รับรองว่า พิเศษส�ำหรับสมาชิกนิตยสารเท่านั้นค่ะ มาพูดถึงเนื้อหาน่าอ่านกันบ้าง ฉบับนี้ได้นักแสดง สาวเจ้าของรอยยิม้ หวาน “น้องเบลล่า-ราณี แคมเปน” มา พูดคุยกับเรา เบลล่าเป็นลูกครึ่งไทย-อังกฤษที่เก่งทั้งสอง ภาษา แต่ก็แอบสารภาพกับเรามาว่าเคยลืมภาษาอังกฤษ ไปบ้างเหมือนกันเพราะไม่ค่อยได้ใช้ เรื่องราวของเบลล่า จะเป็นอย่างไรติดตามได้ในคอลัมน์ Interview ค่ะ คอลัมน์ประจ�ำอื่นๆ ที่น่าสนใจยังมีอีก ไม่ว่าจะเป็น คอลัมน์ “พูดภาษาอังกฤษนอกต�ำรา” ซึง่ คุณแอนดรูว์ บิก๊ ส์ น�ำ ค�ำว่า How about…? ทีค่ นไทยชอบน�ำมาใช้ผดิ ความหมาย มาขยายให้ฟังว่า ที่ผิดน่ะผิดอย่างไร และถ้าใช้ให้ถูกต้อง ใช้อย่างไร น่าอ่านมากๆ ค่ะ อีกคอลัมน์ทอี่ ยากแนะค�ำคือ คอลัมน์ “American Slang” ครัง้ นีอ้ าจารย์อดัม แบรดชอว์ มาแนะน�ำว่า “เท่ เจ๋ง และเชย” ถ้าจะพูดให้ดแู นวๆ ต้องใช้ ค�ำไหน ติดตามอ่านกันได้ค่ะ เช่นเคยค่ะ I Get English อยากฟังความคิดเห็นจาก ผูอ้ า่ น ชอบ-ไม่ชอบอย่างไรสามารถส่งความคิดเห็นติ-ชม กันได้ที่ editor@igetenglish.com นะคะ บรรณาธิการ


C

TS #57 ONTENISSUE

Let’s read & write! สนุกกับการอ่านและเขียน 16 A Trip to the World : Ban Chiang,

Thailand บ้านเชียง ประเทศไทย 40 Science Zone : A Tale of Trans Fat เรื่องของไขมันทรานส์ 60 Reading Guide : Flowers for Mrs.Harris by Paul Gallico

I จัGET Focus บตาเรื่องเด่น 26 Cooking for Fun : Deep Fried Sardines Cake ทอดมันปลาซาร์ดีน 28 Interview : เบลล่า-ราณี แคมเปน อยากเก่ง อังกฤษท�ำง่ายๆ แค่ Say Goodbye ความเขิน! 33 Photo-Oh My! : ภาพถ่ายสุดประทับใจ ของคุณ

37 เก็บตกภาพบรรยากาศงาน “ฝึกพูด แบบฝรั่งจากหนังดัง Hollywood” 61 Fun Zone : เกมปริศนาชิงรางวัล

English

Booster

65

Shall we talk? เสริมทักษะ ฟัง-พูด 4 พูดภาษาอังกฤษนอกต�ำรา : How

about Bangkok?

8 American Slang : บอกฝรั่งว่าเท่ เชย

เฉิ่ม ใช้ค�ำไหนดีให้ฟังดูแนวๆ

38 Speak English with Lulu : ค�ำขึ้นต้น ด้วยตัว C ที่เรามักอ่านผิด

48 ศัพท์ (น่า) สน : Star 50 ติดปากติดใจ : ชวนคุยเรื่องครอบครัว 54 ฝรั่งพูดคนไทยงง : Big Wig

I GET Tutor เตรียมสอบ, พัฒนาความรู้พื้นฐาน 12 Teacher’s Corner : ความเหมือนที่แตกต่าง 22 Word Power : Prefix mega23 Confusing Words : “กางเกง” ในภาษา อังกฤษ

Food forอาหารสมอง Thought 34 Sing from Soul : Who Says by Selena Gomez

43 Moving Movie : Frankenweenie

แฟรงเก้นวีนี่ : คืนชีพเพื่อนสี่ขา 56 iDiary : Chickenpox…เป็นอีสุกอีใสยาม ไกลบ้าน (ตอนที่ 2)


Shall

พูดภาษาอังกฤษนอกตำ�รา ภาษาอังกฤษนอกกรอบ

we talk?

แอนดรูว์ บิ๊กส์

ฝรั่งที่รักเมืองไทยและภาษาไทย เจ้าของสโลแกน “ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว” และเจ้าของโรงเรียนสอนภาษา Andrew Biggs Academy จบปริญญาตรีเอกภาษาไทยที่ ม.รามคำ�แหง นอกจากได้รบั รางวัลทางด้านการใช้ภาษาไทยมากมายจากทั้งรัฐบาลและเอกชนแล้ว เขายังเคยได้รับการโหวตให้เป็น “คนศีรษะล้านที่เท่ที่สุดในเมืองไทย” อีกด้วย

“How about

Bangkok?” คนไทยชอบถาม How about...? เพือ่ ถามถึง หลายอย่างครับ เช่น How about work? How about your holiday? How about your weekend? How about your fried rice? How about Somcheng? ค�ำถามเหล่านี้มักจะเป็นการถามว่า (สิ่งใด สิง่ หนึง่ ) เป็นอย่างไรบ้าง เป็นการแปลตรงตัวจากค�ำถาม ภาษาไทยที่ว่า “(อะไรบางอย่าง) เป็นอย่างไรบ้าง” ผมเคยเขียนมาก่อนหลายครั้งว่า คนไทยใช้ ค�ำว่า “อย่างไร” มากกว่าฝรั่งใช้ค�ำว่า how แต่นี่ 4 | I Get English

อาจจะไม่ใช่ประเด็นส�ำคัญทีส่ ดุ ในหัวข้อนี้ เพียงแต่ อยากเน้นว่าไม่ควรแปลตรงตัวจากไทยเป็นอังกฤษ นอกจากนี้ชาวต่างประเทศส่วนใหญ่ไม่ใช้ค�ำถาม How about...? ในลักษณะเป็นค�ำถามแรก ดังนั้น สิ่งที่ผมจะอธิบายก็คือ ถ้าอยากถามว่า “(สิ่งใด สิ่งหนึ่ง) เป็นอย่างไร” อย่าไปใช้ How about…? เพราะในภาษาอังกฤษมันผิด!!! ถ้าอยากถามว่า “สถานที่ สถานการณ์ เหตุการณ์ อาหาร หรือบุคคล เป็นอย่างไร” ให้ใช้ How ควบกับ verb to be คือ How is/are/was/ were/will be + สิ่งนั้น ? เช่น How are you?

(คุณสบายดีไหม)


Shall we talk?

American Slang รู้ลึกเรื่องสแลงแบบเป๊ะเวอร์

Adam Bradshaw

ใครๆ ก็รู้จักเขาในชื่อ “อาจารย์อดัม” ชาวต่างชาติผู้พูดภาษาไทยได้ชัดเวอร์ พิธีกรรายการสอนภาษาอังกฤษทางทีวีและออนไลน์และเจ้าของเว็บไซต์​์ AjarnAdam.com

อยากบอกฝรั่งว่า

เท่ เชย เฉิ ม ่ ให้ฟังดูแนวๆ พูดไงดี? มีเพื่อนคนไทยหลายคนถามอดัมว่า ถ้าหากเรา

อยากจะพูดหรืออธิบายค�ำว่า เจ๋ง เท่ หรือ ยอดเยี่ยม เป็นภาษาอังกฤษ จะใช้ค�ำไหนได้บ้างโดยเฉพาะเมื่ออยาก ให้มันฟังดูแนวๆ และไม่เว่อร์อลังการจนเกินไป ที่จริง มันก็มีหลายค�ำที่ใช้ง่าย จ�ำง่าย และฝรั่งใช้พูดกันทั่วไป นะครับ อย่างเช่นค�ำว่า

Cool Sweet Sick

8 | I Get English

ค�ำเหล่านี้นอกจากมันจะมี ความหมายตรงตัวของมันเอง อยู่แล้ว ซึ่งก็คือ Cool แปลว่า เย็น Sweet แปลว่า หวาน หรือ จิตใจดี Sick แปลว่า ป่วย


I GET Focus

Interview

เรื่อง ดุจเดือน กลั่นคูวัด ภาพ นริศรา ช่อสลิด

เบลล่า

อยากเก่งอังกฤษท�ำง่ายๆ แค่

Say Goodbye ความเขิน!

ราณี แคมเปน

28 | I Get English


I Get English ฉบับนี้พาคุณ

มาพบกับ “เบลล่า-ราณี แคมเปน” นักแสดง สาวเจ้าของรอยยิม้ หวาน ทีแ่ จ้งเกิดจากละคร “รอยมาร” ในบทพีส่ าวผูแ้ สนเย่อหยิง่ จากนัน้ มาโด่งดังในฐานะนางเอกเต็มตัวจากละคร “พรพรหมอลเวง” รับบทเป็นหญิงสาวที่ บังเอิญวิญญาณไปติดอยู่ในร่างเด็กหญิง และผลงานเรือ่ งล่าสุดทีก่ ำ� ลังออกอากาศอยู่

คือละครฟอร์มยักษ์เรือ่ ง “คุณชายพุฒภิ ทั ร” แถมยังมีละครเรื่อง “ลูกทาส” รอต่อคิวให้ ได้ชมกันอีกเรื่อง เบลล่าจึงเป็นน้องใหม่ใน วงการที่น่าจับตามองและเป็นนางเอกรุ่นใหม่ อนาคตไกลอีกคนหนึ่ง เบลล่า เป็นลูกครึง่ ไทย-อังกฤษทีส่ อื่ สาร ได้ทั้งสองภาษา และเนื่องจากเรียนโรงเรียน ไทย ภาษาไทยของเบลล่าจึงดีมากไม่แพ้กัน

“เบลล่า เป็นเด็กลูก ครึ่งที่เรียนโรงเรียนไทยมา ตลอดค่ะเลยได้ใช้ทงั้ สองภาษา เวลา อยูท่ บี่ า้ นส่วนมากใช้ภาษาอังกฤษเพราะ ว่าคุณพ่อพูดภาษาอังกฤษ กับคุณ แม่มีพูดภาษาอังกฤษบ้าง ส่วนที่ โรงเรียนก็ได้ใช้ภาษาไทยตลอด”

I Get English| 29


What’s your please? name,

ve her Want toeslesaage? am

Call Center

l a v i r r a w ne หนังสือใหม ใหม

แกะกล อ ง จากเอ็มไอเอส พูดอังกฤษกับชาวต างชาติ 120 สถานการณ พบบอยในชีวิตประจำวัน

การสนทนาภาษาอังกฤษกับชาวต างชาติในสถานการณ จร�งนัน� อาจเป นเร��องที่น ากลัวน ากังวลอยู ไม น อยสำหรับผู เร�ยนภาษา อังกฤษหลายคน เพราะเกิดอาการประหม า พูดผิดๆ ถูกๆ กลัวจะใช ภาษาอังกฤษได ไม ถูกต องตามหลักไวยากรณ หร�อ ไม ทราบว าควรจะใช สำนวนหร�อประโยคแบบไหนในการสือ่ สาร ทั�งๆ ที่อยากพูดใจจะขาด!!! หนังสือเล มนีจ้ ะช วยกำจัดความกังวลใจต างๆ และเป นตัวช วย ให ผู เร�ยนได เลือกนำรูปแบบและสำนวนประโยคไปใช ได อย างถูกต อง มีตวั อย างสถานการณ ทใ่ี ช บอ ยในชีวติ ประจำวัน รวบรวมไว มากถึง 120 สถานการณ เร��มตั�งแต สถานการณ พืน้ ฐานอย าง การทักทาย (Greeting) การกล าวลา (Leave taking) การแนะนำตนเองและบุคคลอืน่ (Introducing oneself and others) ไปถึงสถานการณ เฉพาะหน าต างๆ ซึ�งผู เร�ยน สามารถเลือกนำไปปรับใช ตามสถานการณ ตา งๆ ได อย างมัน� ใจ

ISBN 978-616-527-433-3

พร อม ซ�ดี MP3!

สำหรับฝ กฟ งสำเนียงเจ าของภาษาให คุ นเคย และฝ กออกเสียงได ถูกต องเหมือนเจ าของภาษา

พบกับหนังสือคุณภาพ

กวา 600 รายการ ที่ www.MISbook.com

ราคาพเิ ศษ เพยี ง 99.-

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได ที่ 0-2294-8777


English Booster

English Booster จะช่วยให้คณ ุ ได้อา่ นภาษาอังกฤษอย่างจุใจ! และพิเศษกว่าใครด้วย MP3 เสียงเจ้าของภาษา

ส�ำหรับฟังประกอบกำรอ่ำน

ดาวน์โหลดไฟล์เสียงฟรีได้ที่ www.igetenglish.com วิธกี ารดาวน์โหลดไฟล์เสียง

ฟรี!

สังเกตสัญลักษณ์ หากมีสัญลักษณ์นี้ ปรากฏอยู่ตรงหัวคอลัมน์ใด แสดงว่าคอลัมน์ นั้นสามารถฟังเสียงประกอบได้ เข้าไปที่เว็บไซต์ www.igetenglish.com เพื่อ ท�าการดาวน์โหลดไฟล์เสียง โดยท�าตามค�าแนะน�า ในการดาวน์โหลดในเว็บไซต์ น�าไฟล์เสียงมาเปิดกับเครื่องเล่นที่รองรับไฟล์ MP3 โดยเลือกเล่นไฟล์ทมี่ หี มายเลข Track ตรง กับ Track ที่ระบุอยู่ในคอลัมน์นั้นๆ เช่น หมายถึง คอลัมน์นสี้ ามารถฟังเสียงประกอบได้ จากไฟล์เสียง MP3 หมายเลข 5706 57 = I Get English ฉบับที่ 57 06 = Track ที่ 6

พิเศษส�ำหรบั สมำชกิ นิตยสำร!! เพื่อให้การเรียนภาษาอังกฤษประสบความส�าเร็จ สูงสุด นิตยสาร I Get English จึงจัดท�า English Booster Skills Booklet เพือ่ ให้ ใช้รว่ มกับบางคอลัมน์ ในนิตยสารได้ { ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.igetenglish.com}

ความพิเศษของ English Booster Skills Booklet คืออะไร? English Booster Skills Booklet มีแบบฝึกหัดพัฒนาความรู้ ทีต่ อ่ เนือ่ งมาจากเนือ้ หาในนิตยสาร เหมาะส�าหรับผูท้ สี่ นใจ เรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง หรือคุณครู/ผูป้ กครอง ที่ต้องการน�าเนื้อหาไปใช้ ในกิจกรรมการเรียนของ นักเรียน/บุตรหลาน


สามารถใช้ร่วมกับคู่มือ “English Booster Skills Booklet” ได้ TRACK 5702: ENGLISHMAN & US WOMAN

LISTENING PRACTICE

สนทนาภาษาอังกฤษ พิชิตได้จากการฟัง

Think about it!

Have you ever had a conversation with a stranger? What did you talk about? Have you met any old friends recently? Where? How did you know one another? คุณเคยสนทนากับคนแปลกหน้าบ้างหรือไม่ คุณพูดคุยกับเขาเรื่องอะไรบ้าง ในช่วงไม่นาน มานี้คุณพบเพื่อนเก่าบ้างหรือเปล่า ได้พบที่ไหน พวกคุณรู้จักกันได้อย่างไร

How are you? Two people meet on a train.

Answers on page 87

1. Pre-listening

Where could you meet a stranger? Think of as many places as you can in just two minutes: an airport, in a hotel…

สถานทีใ่ ดบ้างทีค่ ณุ อาจได้พบคนแปลกหน้า ลองนึกถึงสถานทีท่ ค่ี ณุ อาจพบคนแปลกหน้าให้ได้หลายแห่งมากที่สุดภายในเวลา 2 นาที เช่น ที่สนามบิน ที่โรงแรม

2. Listening I

You’re going to listen to two people on a train who start talking. Has Mike met Petra before?

คุณก�ำลังจะได้ฟังคนสองคนเริ่มสนทนากับบนรถไฟ Mike เคยพบ Petra มาก่อนหรือไม่

a) no b) yes c) it isn’t clear

3. Listening II Listen again. Then, answer the questions yes or no. ลองฟังอีกครั้ง แล้วตอบค�ำถามว่า ใช่ หรือ ไม่ใช่

1. Is Petra Mike’s wife’s doctor? 2. Does she own a computer shop? 3. Is she a member of a tennis club? 4. Does she ever go to The Grapes wine bar? 5. Is she married to Tim Smith? 6. Does Tim work in the bookshop? 7. Does Mike still work at the insurance company? 8. Does Petra live in James Street?

5. Listening III

Choose the correct words to complete the audio script.

เลือกค�ำตอบที่ถูกต้องเพื่อเติมบทสนทนาในหน้าถัดไปให้สมบูรณ์ 70

4. Language focus

The Present Simple Look at this extract from the audio script of the recording How are you?: “...Do you own the computer shop in Dover Street?...” The speaker has used the Present Simple. Write questions for these sentences. 1. She lives in Margate. 2. He works in Sheffield. 3. They’ve got two children. อย่าอ่านสคริปต์ 4. She works with Carol. บทสนทนาจนกว่าคุณ

จะท�ำแบบฝึกหัดเสร็จ

Audio script

Announcement: This train is the 14:37 service to Manchester, calling at all stations to Manchester. Petra: Excuse me, is this seat free? Mike: Yes, of course. Help yourself. Petra: Thanks. Mike: Erm, I think we know each other. I’m sure we’ve met before. Do you work at the health centre in Gerrard Street? I think you’re my wife’s (1) dentist / doctor. Petra: Er, no. I’m not a doctor. Mike: Oh, right. My mistake. So sorry. Do you own the (2) computer shop / toy shop in Dover Street?


TRACK 5703: ENGLISHMEN

SLANG CONVERSATION สแลง (ต้องรู้) ในชีวิตประจ�ำวัน

MONEY สแลงเรื่องเงินๆ ทองๆ ที่คุณต้องรู้

ค�ำและ ตัวอย่างประโยคใน คอลัมน์นี้ใช้ในสถานการณ์ที่ ไม่เป็นทางการ ลักษณะภาษาแบบนี้ หากจดจ�ำได้ก็จะเป็นประโยชน์ แต่ เมื่อจะน�ำไปใช้ขอให้ระมัดระวัง ในการเลือกใช้ให้ถูก กาลเทศะด้วย

72


CULTURE วัฒนธรรมน่ารู้

การทักทาย

GREETINGS! นอกจากการทักทาย ด้วย handshake แล้ว ยัง มีทา่ ทางการทักทายแบบอืน่ อีกหลายแบบทีค่ ณุ อาจอยาก ลองน�ำไปทักทายเพื่อนๆ ลองมาดูกันในคอลัมน์นี้ แต่ก่ อ นอื่น เรามาจั บ คู ่ ภาพกั บ ค� ำ ศั พ ท์ กั น ก่ อ น

84

1. Cheek 2. Fist 3. Knuckles 4. Palm (of your hand) 5. Back of your hand

a

b

c

d

e


PHRASAL VERBS หรรษากับปริศนากริยาวลี

ค�ำศัพท์เกี่ยวกับภาพยนตร์

FILM & CINEMA

Complete the sentences (1 to 8) with the words from below. จงเลือกค�ำต่อไปนี้เติมลงในช่องว่างข้อ 1-8

so boring audience good violent speaking film star slept

1 Come out

ถ้าภาพยนตร์ come out หมายถึง มันเข้าฉายในโรงภาพยนตร์แล้ว พร้อมให้คุณตีตั๋วเข้าไปดูได้

“His latest

has just come out and I really want to see it.”

2 Walk out

ถ้ามีคน walk out จากโรงภาพยนตร์ หมายถึง พวกเขาออกมา จากโรงภาพยนตร์ก่อนภาพยนตร์จบ เพราะไม่ชอบภาพยนตร์ เรื่องนั้น “Ten members of the walked out in

3 Turn down

protest at the extreme violence in the film.”

หมายถึง ปฏิเสธ ไม่ยอมรับ 90

“The actress turned down their offer to in the film.”


VOCABULARY CLINIC คลินิกค�ำศัพท์

NEGATIVE FEELINGS ความรู้สึกไม่ค่อยดี อารมณ์นี้เรียกว่าอะไร ฉบับนี้เราจะมาว่ากันด้วยความรู้สึกด้านลบๆ เพราะคน เรานัน้ มีหลากหลายความรูส้ ึก แต่จะใช้ค�ำไหนมาบรรยาย ก็ตอ้ งเลือกค�ำทีม่ นั โดนใจ และตรงกับสิง่ ทีเ่ รารูส้ กึ มากทีส่ ดุ จริงไหม ไปดูกันดีกว่าว่าความรู้สึกด้านลบๆ นั้นมันมีค�ำ ไหนบ้างที่ใช้กันบ่อยๆ

Ashamed = ละอาย อับอาย ถ้าใครรูส้ กึ “ashamed” แสดงว่าคนนัน้ รูส้ กึ ไม่คอ่ ยดี เพราะว่าท�ำบางสิ่งที่ไม่ดี งี่เง่า แล้วเขาก็รู้สึกกังวลว่า คนอืน่ จะรูส้ กึ กับเรือ่ งทีเ่ ขาท�ำว่าอย่างไร เช่น He was ashamed of the way he’d spoken to them the night before. (เขารู้สึกละอายที่เขาพูดกับพวก เขาไปแบบนั้นเมื่อคืนก่อน) 94

ในภาษาอังกฤษ!

Hurt = เจ็บปวด ถ้าใครรู้สึก “hurt” หมายความว่าเขาก�ำลังรู้สึก เศร้าเพราะมีคนท�ำหรือพูดอะไรไม่ดีกับเขา เช่น He was feeling hurt because of the way she’d treated him. (เขาก�ำลังเจ็บจากสิ่งที่เธอ ท�ำกับเขาไว้)


Call Center

BEST SELLER

คูมือเลมนี้จะทำใหคุณเลือกกินอาหารเสริมอยางฉลาด!

ขายดี แนะนำหนังสือ

ขึ้นอันดับ

หมวดสุขภาพ รวมขอมูลงานวิจยั ดานโภชนาการ

แรธาตุ สมุนไพร วิตามิน ISBN 978-616-527-392-3

240 บาท

ประโยชน ความจำเปน ผลขางเคียง การพิจารณาเลือกใชผลิตภัณฑเสริมอาหาร อยางเหมาะสมกับตนเอง และไมตกเปนเหยือ1 ของการโฆษณา!

ดร.เร�งฤทธ�์ สัปปพันธ

ปร�ญญาเอกทางด านสารธรรมชาติทางการแพทย เทคโนโลยีชว� ภาพ จ�ฬาลงกรณ มหาว�ทยาลัย

รู จริง ● สุขภาพ ● ความงาม ● ป องกันโรค ครบในเล มเดียว! พบกับหนังสือคุณภาพ

กวา 600 รายการ ที่ www.MISbook.com


นิตยสารเพื่อการเริ่มต้นและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำ�หรับทุกคน วางแผงทุก 30 วัน

แบบฟอร์มการสมัครสมาชิก สมัครสมาชิกแบบราย 1 ปี (12 เล่ม) 599 บาท สมัครสมาชิกแบบราย 2 ปี (24 เล่ม) 1,199 บาท เฉพาะราย 2 ปี เลือกรับ Box Set หนังสือสมนาคุณ 1 ชุด

- Box Set ลดน�้ำหนัก กระชับสัดส่วน ราคา 699 บาท - Box Set 36 สูตรเบเกอรี่สไตล์โฮมเมด (เค้ก-คุกกี้ ขนมปัง) ราคา 699 บาท - Box Set คู่มือเตรียมสอบภาษาอังกฤษ ราคา 899 บาท

สมัครสมาชิก เริ่มตั้งแต่ฉบับที่ สมัครสมาชิกแบบอุปถัมภ์ เริ่มรับนิตยสารตั้งแต่ฉบับปัจจุบัน ต่ออายุสมาชิก หมายเลขสมาชิก เริ่มตั้งแต่ฉบับที่ ถึงฉบับที่

ชื่อ-สกุลผู้สมัคร หรือชื่อโรงเรียน/สถาบันที่อุปถัมภ์ (ภาษาไทย) รายการส่งเสริมการขายนี้สิ้นสุดวันที่ 31พ.ค. 2556 _____________________________________________________________ ชื่อ-สกุลผู้สมัคร หรือชื่อโรงเรียน/สถาบันที่อุปถัมภ์ (ภาษาอังกฤษ) กรุณาเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ____________________________________________________วัน/เดือน/ปีเกิด________________ ที่อยู่ที่ติดต่อได้ส�ำหรับการจัดส่งนิตยสาร (กรุณาระบุให้ชัดเจน) ___________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ โทรศัพท์___________________________ อีเมล_____________________________ อาชีพ__________________________________

กรณีที่สมัครสมาชิกแบบอุปถัมภ์ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 1. ชื่อและที่อยู่ผู้รับของสมนาคุณ (ในกรณีที่ต้องการให้โรงเรียน/สถาบันเป็นผู้รับโปรดละข้อนี้ไว้) ________________________________________________________________________________________________________ 2. หากต้องการให้ออกใบเสร็จในนามของหน่วยงานราชการ กรุณาระบุชอื่ ผูร้ บั ใบเสร็จรับเงินด้วย (หากไม่ตอ้ งการโปรดละข้อนีไ้ ว้) ________________________________________________________________________________________________________ สาร 2 ฉบับ ย ต ิ น บ ั ร ้ ด ไ ่ ไม ก ิ กรณีที่สมาช ัน กรุณาติดต่อที่ ติดต่อก ต่อ 111 0-2294-8777

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

ฟรี! ค่าจัดส่ง

ช�ำระเงินโดย เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง

1. กรอกใบสมัครด้านบนให้ครบถ้วน 2. ชำ�ระเงิน แล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการ ชำ�ระเงิน (เลือกช่องทางการชำ�ระเงินวิธีใดวิธีหนึ่ง) 3. โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ที่หมายเลข 0-2294-8777 ต่อ 111 เพื่อยืนยันการชำ�ระเงิน

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (โปรดแฟกซ์ใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่ 0-2294-8787 หรือส่งอีเมลมาที่ MISbook@live.com)

ชื่อบัญชี “บจก. เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค” ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย

สาขาท่าเรือสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์

เลขที่ 048-2-99165-3 เลขที่ 068-2-42636-3 เลขที่ 073-2-21110-7 เลขที่ 328-1-21070-6 เลขที่ 171-0-82780-7 เลขที่ 083-0-02732-7

ธนาณัติสั่งจ่าย “บจก. เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค” ปณ. บางโพงพาง 10125

ผู้ที่เลือกช�ำระโดยธนาณัติ กรุณาส่งธนาณัติพร้อมใบสมัครมาที่ ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

I Get English| 63


7 5

ม  เล h s i l g n E t e นิตยสาร I G New

%@!.6>/I*CQ9 >/I/èQ-!ú

%J1<*= %>#= 5<,>5>9

= 056?7/=&#D %

ISSUE #

57

I Get English ~ ¥ ñ j ¥

I!/é.-*/Ā -I Ā>6Eÿ '/< > -99>I .A % =& I Get English

ą &@ S 6ą : How a Jb9%ou/E3t… ?

9> >/.ý9 -= ¡

I# ù I . I -Q@

L ú ?M7%L7+ ú þ JE %3O

'/&= L7-ù!!

ìL 3ù>I -@

m

j pj ¡j m l Ë ­ l r ­

­ ~Ô ¦ {

?">-:!@ #A Q D 9> L (ú @ 3>-7->.

I*-Q@ 7%>ú I*-Q@ I%C9R 7> /& /=%#D #= 5< +þ *E 9>ù % I é.% K71 +/é ´· I6A. I >ú 9 ,>5> M3ú) ò +þ *E L7úI'ö<I39/ý

1@ 6@#$èJU #ú > %@!.6>/69%,>5>9 = 0 #AMQ /ú &= 3>-%.@ -/< &= K1 5

/> > &>#

IS SN 19 05 -6 52 4 9 771 905

652 045

*05,> - &># 8

1 3 0 5 0 1

สั่งซื้อ/สมัครสมาชิก

#>ù #> >/# = #>. #A)Q /= Q 9&L ú6

I&11>÷

D O

ราณี แคมเปน

9.> I ù 9 = 05 >ú . … >ù . J ù ºÈà ®ÖÖËÉàÌ 3> -I è%

6J1 I %è O #9 O M-/ù úEM-ùM

?M3ú L ú L7úI%A.%I7-9C %) /= Q

ú

9 =&6- 1 > 1 = % 3 &=&

'/è4 è /> úL% I - !>-M !@

ไดที่ 0-2294-8777#111 หรือ MISbook@live.com


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.