นิตยสาร I Get English เล่ม 56

Page 1

ปท่ี 7 ฉบับที่ 56 : 1- 30 เมษายน 2556

ISSUE #

56

เตร�ยมพร อมเข าสู ประชาคมอาเซียน กับ I Get English

I Get English นิตยสารเพ�อการเริ่ มตนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับทุกคน l ปที่ 7 l ฉบับที่ 56 : 1 - 30 เมษายน 2556

หน ไ ง ร ต ั น ตา งก ง!!

ยั รน ุ ง วFrench fries

potato chips  แอนดรูว บิก๊ ส :

แนะนำว�ธถ� ามหาสินค า

Do you have a big big size?

ยิปโซ

รมิตา มหาพฤกษพงศ รูห ร�อไม gh ในศัพท คำไหน ทีไ่ ม ออกเสียง 9

771905

652403

8

ราคา 30 บาท

IS S N 1905- 6524

www.igetenglish.com

1 3 0 4 0 1

30.00 B.

ประโยคภาษาอังกฤษน าใช

สำหรับหนุม สาวออฟฟ ศ

มาร องเพลงให เก งอังกฤษ I Knew You Were Trouble by T ay l o r S wi f t หม!

ใ เปด ตวั คอลมั น

รูล กึ เร�อ่ งสแลงแบบเป ะเวอร ! โดย อาจารย อดัม


Editorial Team เจ้าของ : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส ที่ปรึกษา : รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ บรรณาธิการบริหาร : ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ บรรณาธิการ : สุธิดา วิมุตติโกศล ผู้ช่วยบรรณาธิการ : ดุจเดือน กลั่นคูวัด ประสานงานกองบรรณาธิการ : ปวีณา ไตรเวทย์ ที่ปรึกษาด้านภาษา : Donald L. Sena กองบรรณาธิการ : วรวุฒิ ตัถย์วิสุทธิ์

วีริยา แผ่นสุวรรณ | ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล อารดา กันทะหงษ์ | วนนิตย์ วิมุตติสุข รังสิมา ตันสกุล | ศิริพร วิจิตรธรรมรส ยุทธนา อัศวเจษฎากุล | วิกันดา พินทุวชิราภรณ์ ศิลปกรรม : ภรณีย์ สนองผัน | นริศรา ช่อสลิด พิสูจน์อักษร : บุษกร กู้หลี | วารีรัตน์ แตงภู่ ประไพ ภูงามเชิง | ชนาภัทร พรายมี การตลาด : วราลี สิทธิจินดาวงศ์ ฝ่ายสมาชิก : วันศิริ ทองใบ ประชาสัมพันธ์ : มยุรี ศรีมังคละ พรีเพรส : เพียงพิศ อิ่นแก้ว | ณัฐพงษ์ พยัคคง กฤติญาดา จันทร์วงษ์ แยกสี : MIS พิมพ์ที่ : พิมพ์ดี ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา : เสริม พูนพนิช จัดจ�ำหน่ายโดย : บริษัท เวิลด์ ออฟ ดิสทริบิวชั่น จ�ำกัด ส�ำนักงานนิตยสาร : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส จ�ำกัด 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 0-2294-8777 (กองบรรณาธิการ) 0-2294-8777 ต่อ 111 (ฝ่ายสมาชิก) โทรสาร : 0-2294-8787 ติดต่อโฆษณา : PS Add One Co., Ltd. ศิริวัลย์ สงวนประสิทธิ์ : โทร 08-1815-3107 รัชนีวรรณ แซ่ตัน : โทร 08-1625-4252, 08-6355-7243 มุกดา พรหมเต็ม : โทร 08-3015-1188 ทีมงาน I Get English ต้องการรับฟังความคิดเห็น ของผู้อ่าน ท่านสามารถส่งความเห็น ติ-ชม ได้ที่

iGetEnglish@hotmail.com และ www.facebook.com/iGetEnglish www.iGetEnglish.com

iGetEnglish@hotmail.com (ติดต่อกองบรรณาธิการ) MISbook@live.com (สั่งซื้อนิตยสาร)

Editor’s Talk

สุขสันต์วันปีใหม่ไทยค่ะ! :D

เดือนมีนาคมผ่านไปพร้อมกับความผิดหวังของคน ชอบอากาศร้อนๆ ฟ้าใสๆ ถ่ายรูปได้สสี ดๆ เพราะอากาศ หน้าร้อนปีนแี้ ปรปรวนเหลือเกิน เดีย๋ วร้อน เดีย๋ วหนาว บาง คราวมีฝน ดีไม่ดมี พี ายุอกี ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยอย่างดี ถึงสถานการณ์โลกร้อนทีว่ กิ ฤติมากขึน้ ทุกขณะ สงกรานต์ปี นีค้ ณุ ผูอ้ า่ นอย่าลืมรักษาสุขภาพ เล่นน�ำ้ แต่นอ้ ยเผือ่ อากาศ เปลี่ยน จะได้ไม่กลับมานอนป่วยหลังหยุดงานนะคะ ต่อไปเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของ I Get English เนื่องจาก I Get English ฉบับต่อไป คือ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2556 (ฉบับที่ 57 ) เราจะมีการเพิ่ม จ�ำนวนหน้าและเพิ่มเนื้อหาเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ด้านต่างๆ ให้ท่านได้อ่านอย่างครบครันและจุใจยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะมีการเพิ่ม “เสียงภาษาอังกฤษ” เพื่อ ฝึกฝนทักษะการฟัง-พูดที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น I Get English จึง จ�ำเป็นต้องปรับราคาขึ้นจากฉบับละ 30 บาท เป็นฉบับ ละ 50 บาท ส�ำหรับท่านทีเ่ ป็นสมาชิกนิตยสารอยูแ่ ล้ว ท่านจะ ได้รบั นิตยสารจ�ำนวนฉบับเท่ากับทีท่ า่ นได้สมัครสมาชิกไว้ เช่น ท่านสมัครสมาชิกนิตยสารราย 1 ปี (12 ฉบับ) ได้ รับนิตยสารไปแล้ว 5 ฉบับ ท่านก็จะยังคงได้รับนิตยสาร ต่อไปอีก 7 ฉบับ โดยจะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมแต่อย่างใด ส�ำหรับท่านที่สนใจสมัครสมาชิกนิตยสารตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2556 เป็นต้นไป สามารถสมัครสมาชิก นิตยสาร I Get English ได้ในราคา 599 บาท (ได้รับ นิตยสารราย 1 ปี/12 ฉบับ) และราคา 1,199 บาท (ได้รับ นิตยสารราย 2 ปี/24 ฉบับ พร้อมเลือกรับของสมนาคุณ มูลค่า 699 - 899 ได้ 1 ชิ้น) แล้วพบกันใหม่ในเดือนพฤษภาคมกับ I Get English ฉบับมีเสียงค่ะ

บรรณาธิการ


C

TS #56 ONTENISSUE Shall we talk? เสริมทักษะ ฟัง-พูด

Let’s read & write! สนุกกับการอ่านและเขียน 16 A Trip to the World : Borobudur,

Indonesia บุโรพุทโธ ประเทศอินโดนีเซีย 36 Science Zone : What Is the Difference between a Meteoroid and an Asteroid? สะเก็ดดาว ต่างจากดาวเคราะห์น้อยอย่างไร? 62 Reading Guide : Mrs. Dalloway งานเขียน เล่มเอกของ Virginia Woolf

I จัGET Focus บตาเรื่องเด่น 26 Cooking for Fun : Cerely Smoothie เมนู

เครื่องดื่มเพื่อคนรักสุขภาพ 28 Interview : ยิปโซ-รมิตา มหาพฤกษ์พงศ์ อยากเก่งภาษาอังกฤษ ต้องกล้าและห้ามอาย 33 Photo-Oh My! : ภาพถ่ายสุดประทับใจ ของคุณ 60 Sport Mania : Let’s X the world!!! ศึกมอ’ไซค์เหินฟ้าชิงแชมป์โลกครั้งแรกในไทย

Reading Gym

เพิ่มพลังทักษะการอ่าน ด้วยข่าวจาก AFP Relaxnews

65

4 พูดภาษาอังกฤษนอกต�ำรา : Do you

have a big big size?

8 American Slang : What’s up? 38 Speak English with Lulu : ตัวนี้...

งดออกเสียง

48 ศัพท์ (น่า) สน : hair 50 ติดปากติดใจ : Let’s Make (it) Up!

ชวนมาสวยด้วยประโยคส�ำหรับเมคอัพกูรู (ตอนจบ) 54 ฝรั่งพูดคนไทยงง : Handle (someone) with kid gloves

I GET Tutor เตรียมสอบ, พัฒนาความรู้พื้นฐาน 12 Teacher’s Corner : ภาษาอังกฤษส�ำหรับ

หนุ่มสาวออฟฟิศ

22 Word Power : Suffix -en 23 Confusing Words : French fries กับ potato chips ต่างกันตรงไหน

Food forอาหารสมอง Thought 34 Sing from Soul : I Knew You Were Trouble - Taylor Swift

40 วัฒนธรรมไทย : หัวใจนางกวัก 43 Moving Movie : Resident Evil :

Retribution ผีชีวะ 5 : สงครามไวรัสล้างนรก 56 iDiary : Chickenpox…เป็นอีสุกอีใสยาม ไกลบ้าน (ตอนแรก)


S

hall พูดภาษาอังกฤษนอกตำ�รา we talk? ภาษาอังกฤษนอกกรอบ

แอนดรูว์ บิ๊กส์

ฝรั่งที่รักเมืองไทยและภาษาไทย เจ้าของสโลแกน “ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว” และเจ้าของโรงเรียนสอนภาษา Andrew Biggs Academy จบปริญญาตรีเอกภาษาไทยที่ ม.รามคำ�แหง นอกจากได้รบั รางวัลทางด้านการใช้ภาษาไทยมากมายจากทั้งรัฐบาลและเอกชนแล้ว เขายังเคยได้รับการโหวตให้เป็น “คนศีรษะล้านที่เท่ที่สุดในเมืองไทย” อีกด้วย

Do you have a big big size?

4 | I Get English


คนไทยชอบไปซื้อของเพื่อผ่อนคลาย แต่ ถ้าถามผม ผมว่าการไปถอนฟันยังสร้างความสุข มากกว่าการซื้อเสื้อผ้าอีก นั่นเป็นเพราะว่าถึงแม้ว่าอัตราความอ้วน ในคนไทยได้เพิ่มขึ้นทวีคูณ แต่ร้านขายเสื้อผ้าใน ประเทศนี้ยังไม่เชื่อและยังมีขนาดเสื้อถึง XL ซึ่ง ไม่ใช่ XL แบบฝรั่งแต่เป็น XL แบบคนไทย ขนาด XL ของไทยเท่ากับขนาด M ของฝรั่ง ท�ำให้การหา เสื้อเชิ้ตมาใส่ส�ำหรับผมนั้นท�ำได้ยากเท่ากับการหา ของแบรนด์เนมแท้แถวตลาดประตูน�้ำ ได้ยินเสียง ถอนหายใจของผมหรือยัง ผมยอมแพ้การต่อสู้กับคนขายเสื้อผ้าใน เมืองไทยมานานแล้วครับ นับตัง้ แต่วนั ทีผ่ มเดินห้าง โรบินสันสีลม (ท่ามกลางแหล่งท่องเทีย่ วซึง่ มีแต่ฝรัง่ ขนาดยักษ์) และเห็นเสื้อเชิ้ตที่ผมชอบ ผมสอบถาม พนักงานขายว่า

ไม่วา่ คุณจะเป็นคนขาย หรือคนซือ้ ในร้านค้า ต่างประเทศ เราจะต้องมาดูวิธีถามหาสินค้าเป็น ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะลูกค้าในร้าน ข่าวดี มีไม่กวี่ ธิ คี รับ 2 วิธที ฝี่ รัง่ ใช้มากทีส่ ดุ คือ Do you have …? กับ

(เสื้อตัวนี้มีขนาดใหญ่ไหมครับ) ซึง่ พนักงานแสนสวยแสดงรอยยิม้ สยามแบบ กว้างขวางสวยงามและตอบว่า

Have you got Monsit Khamsoi’s new album? Have you got this dress in red? Have you got tomatoes?

Do you have this in a big size?

No, sir. You are too fat.

(ไม่มีค่ะ ท่านอ้วนเกินไปค่ะ) เป็นช่วงเวลาทีผ่ มค้นพบว่า คนไทยมีคำ� ภาษา อังกฤษค�ำหนึง่ ทีฝ่ รัง่ เองไม่คอ่ ยได้ใช้ แต่พนักงานขาย เสือ้ ผ้าทัว่ ราชอาณาจักรไทยรูจ้ กั กันทุกคน ค�ำนัน้ คือ free size หรือที่คนไทยออกเสียงว่า “ฟรีไซ้” แหม เรียกว่า “ฟรี” ได้อย่างไรครับ ค�ำว่า “ฟรี” เมือ่ พูดถึง ขนาดจะมีความหมายว่า ใส่แล้วหลวมดี ไม่แออัด ไม่แน่น ไม่ดเู หมือนลูกโป่ง ซึง่ ตรงกันข้ามกับความรูส้ กึ ของผมทุกครัง้ ทีผ่ มต้องลองใส่เสือ้ ประเภท “ฟรีไซ้” ได้ระบายความรูส้ กึ อย่างนีก้ โ็ ล่งใจดีครับ ทีนี้ เรามาคุยเรื่องการขายกันบ้าง

Have you got …?

ทั้ง 2 วิธีแปลว่า “มี (สิ่งใดสิ่งหนึ่ง) ไหม ครับ/คะ” เช่น

Do you have Monsit Khamsoi’s new album?

(มีอลั บัม้ ล่าสุดของ มนต์สทิ ธิ์ ค�ำสร้อยไหมครับ)

Do you have this dress in red?

(มีกระโปรงแบบนี้สีแดงไหมครับ/คะ) Do you have tomatoes?

(มีมะเขือเทศไหมฮะ?) หรือคุณจะใช้ Have you got …? แทนก็ได้ครับ อย่างนี้

ความหมายไม่เปลี่ยนแปลงครับ พอท่อง 2 วลีให้ขึ้นใจแล้วก็อ่านต่อได้เลย ครับ เพราะมี 3 หัวข้อย่อยที่ผมอยากฝากเกี่ยวกับ Do you have …? กับ Have you got …? นั่นคือ

1. ตามหลักไวยากรณ์คณุ สามารถใช้ Have

you …? ได้เหมือนกัน เช่น Have you Monsit Khamsoi’s new album? Have you this dress in red? Have you tomatoes?

I Get English| 5


S

hall we American Slang talk? รู้ลึกเรื่องสแลงแบบเป๊ะเวอร์

Adam Bradshaw

ใครๆ ก็รู้จักเขาในชื่อ “อาจารย์อดัม” ชาวต่างชาติผู้พูดภาษาไทยได้ชัดเวอร์ พิธีกรรายการสอนภาษาอังกฤษทางทีวีและออนไลน์ และเจ้าของเว็บไซต์​์ AjarnAdam.com

What’s up? 8 | I Get English


I

GET Teacher’s Corner Tutor แนะนำ�เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ

ดร. พี่นุ้ย สมิตา หมวดทอง

นักเรียนทุน ก.พ. และทุนรัฐบาลอังกฤษ อ.บ. จุฬาฯ เกียรตินิยมอันดับ 1 (3 ปีครึ่ง) ผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนภาษา Nui-English (อดีต) พิธีกรรายการ English Breakfast

ภาษาอังกฤษส�ำหรับ

หนุ่มสาวออฟฟิศ ใน Teacher’s Corner ฉบับนี้ พีน่ ยุ้ ขอแวะมาแนะน�ำส�ำนวนดีๆ ทีพ่ วกเราคนท�ำงาน สามารถจดจ�ำไปใช้ได้หลายโอกาส เช่น ได้รบั เลือ่ นต�ำแหน่งใหม่ ให้ความมัน่ ใจว่าจะท�ำงานอย่างดี รวมถึงขอความช่วยเหลือผู้ร่วมงานด้วย เรียกว่าอ่านคอลัมน์นี้แล้วรับรองจะได้ประโยค เด็ดๆ เก็บไว้ใช้ที่ออฟฟิศแน่นอน ยิ่งตอนนี้ภาคธุรกิจและองค์กรต่างๆ ล้วนมีการแข่งขันกัน สูงมากขึน้ เรือ่ งภาษาอังกฤษก็เป็นอีกปัจจัยหนึง่ ทีจ่ ะมองข้ามไปไม่ได้เลย คอลัมน์ของเราได้ แรงบันดาลใจมาจากนักเรียนรุ่นใหญ่ของพี่นุ้ยที่มาเรียนภาษาอังกฤษเพราะหวังก้าวหน้าใน อาชีพการงาน จึงอยากเรียนอะไรที่ใช้ได้กับสถานการณ์จริงของเขาและเธอโดยตรง! 12 | I Get English


I

Confusing Words GET ใช้ผิดประจำ� คำ�ไหนดีนะ Tutor

ยุทธนา อัศวเจษฎากุล (เปิ้ล)

นักโฆษณา นักแปล และนักเขียนอิสระ จบปริญญาตรีทางด้านศิลปะจาก Illinois State University ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่งเป็น Executive Creative Director ของเอเจนซีโฆษณาแห่งหนึ่ง ทำ�งานด้านโฆษณามาตลอด แต่ก็มีคนมาถามเรื่องภาษาอังกฤษเป็นประจำ� นึกสนุก อยากรู้ภาษาอังกฤษแบบมีหลักการมากขึ้น เลยกัดฟันเรียนปริญญาโททางด้านการแปลที่ธรรมศาตร์เพิ่มเติม

Fกับrench hfriipess

c o t a pot

ต่างกันตรงไหน

I Get English| 23


S

hall Speak English with Lulu we ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง talk? เรื่อง Lulu

Speak English with Lulu

ตอน

“ตัวนี้...งดออกเสียง”

สวัสดีค่ะ คุณผู้อ่านที่น่ารักทุกท่าน

เนือ่ งจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาทีส่ องหรือสาม ของคนไทยหลายล้านคน ท�ำให้เวลาอ่านค�ำศัพท์ ที่ไม่ได้ใช้บ่อย หรือไม่คุ้นเคย หลายคนต้อง ค่อย ๆ สะกดค�ำตามตัว ซึ่งหลายครั้งก็ประสบ ผลส�ำเร็จ หลายครั้งก็ฟังดูทะแม่งๆ วันนีล้ ลู มู่ คี ำ� ศัพท์ภาษาอังกฤษกลุม่ หนึง่ มาน�ำเสนอ ซึง่ กลุม่ นีม้ ตี วั อักษร gh อยูใ่ นทุกค�ำ ซึ่งตามที่เราพบเห็นส่วนมากหากมี gh ที่ไหนก็ มักจะออกเสียงเป็น /f/ ดังในค�ำว่า laugh ที่ แปลว่า หัวเราะ หรือ cough ที่แปลว่า ไอ หรือ บางครั้งตัว gh ก็สามารถออกเสียงเป็น /g/ เสียงเดียวได้โดยทีต่ วั h ไม่ถกู ออกเสียง เช่น ค�ำ ว่า ghost ที่แปลว่า ผี หรือ spaghetti ซึ่งก็คือ สปาเกตตี อาหารจานโปรดของใครหลายคน ส�ำหรับฉบับนี้ ลูลู่ขอน�ำเสนอกลุ่มค�ำที่ตัว gh จะไม่ถูกออกเสียงเลย ถ้าพร้อมแล้ว ไปลุยกัน เลยค่ะ 38 | I Get English

Neighbor

อ่านว่า เนเบอร์ แปลว่า เพื่อนบ้าน (ค�ำนี้หลายคนบ่นว่าอ่านยากเพราะไม่รู้จะ ออกเสียงอย่างไร ตัวอักษรเยอะเต็มไปหมด คราวนี้ คุณผู้อ่านไม่ต้องงงแล้วนะคะ เมื่อ gh ที่อยู่ในค�ำนี้ ไม่ต้องถูกออกเสียงค่ะ)

Straight

อ่านว่า สเตรท์ แปลว่า ตรง (ค�ำนีไ้ ด้ยนิ หลายคนออกเสียงสะกดโดยรวม ตัว gh เข้าไป ท�ำให้คนฟังงงกันเป็นแถว แท้จริง แล้วที่ถูกควรละตัว gh แล้วออกเสียง t ได้เลยค่ะ)

Dough

อ่านว่า โด แปลว่า แป้งผสมกับน�้ำ (ค�ำนี้เคยได้ยินหลายคนอ่านว่า ดอจฺ เด๊าทฺ ดอทฺ ที่ถูกต้องอ่านง่ายๆ ได้ว่า โด ค่ะ)


I

GET Interview เรื่อง ดุจเดือน กลั่นคูวัด Focus ภาพ นริศรา ช่อสลิด

อยากเก่ง ภาษาอังกฤษ ต้องกล้า และห้ามอาย

ยิปโซ รมิตา มหาพฤกษ์พงศ์

28 | I Get English


เมือ่ นึกถึงกลุม่ นักแสดงรุน่ ใหม่ทกี่ ำ� ลังเป็น

ที่จับตามองในบ้านเรา เชื่อว่าหนึ่งในนั้นต้องมี ชือ่ ของยิปโซ-รมิตา มหาพฤกษ์พงศ์รวมอยูด่ ว้ ย อย่างไม่ตอ้ งสงสัย ยิปโซเริม่ เป็นทีร่ จู้ กั จากรายการ “Strawberry Cheesecake” ในฐานะพิธกี รวัยใส ทีม่ คี วามสามารถด้านภาษาอังกฤษ และมาโด่งดัง สุดๆ จากภาพยนตร์เรื่อง “สุดเขต สเลด เป็ด” และตอนนี้ก�ำลังมีผลงานออกสู่สายตา ผู้ชมอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นงานแสดง งาน พิธีกร รวมทั้งงานดีเจ ในขณะทีง่ านก�ำลังไปได้ดว้ ยดี สาววัยเรียน อย่างยิปโซก็เดินหน้ากับการเรียนอย่างเต็มทีเ่ ช่นกัน แม้จะเป็นเส้นทางทีห่ ลายคนอาจไม่คนุ้ เคยและออกจะ แปลกใจอยูไ่ ม่นอ้ ยเมือ่ ยิปโซตัดสินใจลาออกจาก มหาวิทยาลัยหลังจากศึกษาไปแล้วถึง 3 ปี โดย ให้เหตุผลว่านีเ่ ป็นการเรียนทีเ่ ธอได้คน้ พบแล้วว่า เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด

“ยิปโซเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ตั้งแต่ ตอน ป.1 จนถึง ม.2 หลังจากนั้นที่บ้านตั้งใจย้ายไป ตัง้ รกรากทีต่ า่ งประเทศเพราะปะป๊าเคยท�ำร้านอาหารที่ บอสตันกับหุ้นส่วน แล้วก็จะบินไป-กลับอยู่เสมอ ก็เลย ย้ายไปประมาณ 1 ปีแต่ไม่ประสบความส�ำเร็จก็เลยกลับ มา ช่วง 1 ปีนั้นยิปเข้าไปเรียนจริงๆ แค่เทอมเดียว เพราะช่วงก่อนนั้นต้องมีการปรับตัวก่อน พอกลับมาก็เรียนต่อที ASB (American School of Bangkok) เรียนได้ 1 ปี แต่ว่ามันไกล ก็เลยย้ายไป เรียนที่ RAIS (Ramkhamhaeng Advent International School) ซึง่ เป็นโรงเรียนอินเตอร์ทสี่ อนศาสนาจนจบ ม.6 จากนั้นเรียนต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ BBA (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรนานาชาติ) ตอนนีเ้ ปลีย่ นมาเรียน Distance Learning ที่ University of London (International Program) ด้านธุรกิจค่ะ” I Get English| 29


F

Tay

ood Sing from Soul for เก่งอังกฤษจากเพลง Thought เรื่อง Joyfrommars

lor

Sw

Taylor Swift นักร้อง นักดนตรี

หาก เพื่อนๆ อยากให้ I Get English น�ำเพลงใด มาแปลลงใน Sing from Soul สามารถ request เพลง ได้ที่ www.facebook.com/

igetenglish

และนักแต่งเพลงสาวสวยมากความสามารถ กลับมาครัง้ ล่าสุดกลับอัลบัม้ ทีช่ อื่ ว่า Red นี่ เป็นอัลบัม้ ทีถ่ า่ ยทอดประสบการณ์ชวี ติ ตลอด สองปีผ่านมาของเธอ จึงไม่น่าแปลกใจ ทีเ่ ราได้เห็นบทเพลงในอีกหลายแง่มมุ และ ฉีกแนวไปจากเพลงแนวคันทรีธรรมดา เหมือนในอัลบั้มก่อนๆ เช่นเดียวกับเพลง I Knew You Were Trouble ที่เทย์เลอร์ ได้แสดงให้เห็นถึงประสบการณ์รกั ของสาว ที่ผ่านมาทุกอารมณ์รัก ทั้งสมหวังและผิด หวัง ไม่ใช่สาวน้อยวัยใสผูเ้ พ้อฝันอยูก่ บั รัก แรกอันหวานแหววอีกต่อไป

IYouKnew Were Trouble Once upon time A few mistakes ago I was in your sights You got me alone You found me, you found me, you found me I guess you didn’t care And I guess I liked that And when I fell hard You took a step back Without me, without me, without me And he’s long gone When he’s next to me And I realize the blame is on me *Cause I knew you were trouble when you walked in 34 | I Get English

ift

มันก็ผ่านนานมาแล้ว ฉันท�ำพลาดไปหน่อย ฉันเคยอยู่ในสายตาของเธอ เธอมีฉันเพียงคนเดียว เธอหาฉันเจอ เธอเจอฉัน เธอพบฉัน ฉันเดาว่าเธอคงไม่แคร์หรอก และฉันก็คิดว่าฉันชอบแบบนั้นนะ และเมื่อฉันตกหลุมรักเธอหัวปักหัวป�ำ เธอก็ถอยห่างออกไป โดยไม่มีฉัน ไม่มีฉัน ไม่มีฉัน เขาได้จากไปนานแล้ว ทั้งที่เขายังอยู่ข้างๆ ฉัน และฉันก็ต้องโทษตัวเอง เพราะฉันรู้ว่าเธอคือตัวปัญหาตั้งแต่ตอนที่เธอเข้า มาในชีวิต


นิตยสารเพื่อการเริ่มต้นและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำ�หรับทุกคน วางแผงทุก 30 วัน

แบบฟอร์มการสมัครสมาชิก สมัครสมาชิกแบบราย 1 ปี (12 เล่ม) 599 บาท สมัครสมาชิกแบบราย 2 ปี (24 เล่ม) 1,199 บาท เฉพาะราย 2 ปี เลือกรับ Box Set หนังสือสมนาคุณ 1 ชุด

- Box Set ลดน�้ำหนัก กระชับสัดส่วน ราคา 699 บาท - Box Set 36 สูตรเบเกอรี่สไตล์โฮมเมด (เค้ก-คุกกี้ ขนมปัง) ราคา 699 บาท - Box Set คู่มือเตรียมสอบภาษาอังกฤษ ราคา 899 บาท

สมัครสมาชิก เริ่มตั้งแต่ฉบับที่ สมัครสมาชิกแบบอุปถัมภ์ เริ่มรับนิตยสารตั้งแต่ฉบับปัจจุบัน ต่ออายุสมาชิก หมายเลขสมาชิก เริ่มตั้งแต่ฉบับที่ ถึงฉบับที่

ชื่อ-สกุลผู้สมัคร หรือชื่อโรงเรียน/สถาบันที่อุปถัมภ์ (ภาษาไทย) รายการส่งเสริมการขายนี้สิ้นสุดวันที่ 30 เม.ย. 2556 _____________________________________________________________ ชื่อ-สกุลผู้สมัคร หรือชื่อโรงเรียน/สถาบันที่อุปถัมภ์ (ภาษาอังกฤษ) กรุณาเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ____________________________________________________วัน/เดือน/ปีเกิด________________ ที่อยู่ที่ติดต่อได้ส�ำหรับการจัดส่งนิตยสาร (กรุณาระบุให้ชัดเจน) ___________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ โทรศัพท์___________________________ อีเมล_____________________________ อาชีพ__________________________________

กรณีที่สมัครสมาชิกแบบอุปถัมภ์ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 1. ชื่อและที่อยู่ผู้รับของสมนาคุณ (ในกรณีที่ต้องการให้โรงเรียน/สถาบันเป็นผู้รับโปรดละข้อนี้ไว้) ________________________________________________________________________________________________________ 2. หากต้องการให้ออกใบเสร็จในนามของหน่วยงานราชการ กรุณาระบุชอื่ ผูร้ บั ใบเสร็จรับเงินด้วย (หากไม่ตอ้ งการโปรดละข้อนีไ้ ว้) ________________________________________________________________________________________________________ สาร 2 ฉบับ ย ต ิ น บ ั ร ้ ด ไ ่ ไม ก ิ กรณีที่สมาช ัน กรุณาติดต่อที่ ติดต่อก ต่อ 111 0-2294-8777

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

ฟรี! ค่าจัดส่ง

ช�ำระเงินโดย เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง

1. กรอกใบสมัครด้านบนให้ครบถ้วน 2. ชำ�ระเงิน แล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการ ชำ�ระเงิน (เลือกช่องทางการชำ�ระเงินวิธีใดวิธีหนึ่ง) 3. โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ที่หมายเลข 0-2294-8777 ต่อ 111 เพื่อยืนยันการชำ�ระเงิน

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (โปรดแฟกซ์ใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่ 0-2294-8787 หรือส่งอีเมลมาที่ MISbook@live.com)

ชื่อบัญชี “บจก. เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค” ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย

สาขาท่าเรือสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์

เลขที่ 048-2-99165-3 เลขที่ 068-2-42636-3 เลขที่ 073-2-21110-7 เลขที่ 328-1-21070-6 เลขที่ 171-0-82780-7 เลขที่ 083-0-02732-7

ธนาณัติสั่งจ่าย “บจก. เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค” ปณ. บางโพงพาง 10125

ผู้ที่เลือกช�ำระโดยธนาณัติ กรุณาส่งธนาณัติพร้อมใบสมัครมาที่ ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

I Get English| 63


ฉบับย้อนuหeลs ัง Back Iss

ฉบับที่ 1-7 ราคา เล่มละ 40.-

ฉบับที่ 8-12 ราคา เล่มละ 45.-

ฉบับที่ 13-47 ราคา เล่มละ 50.ฉบับที่ 48-55 ราคา เล่มละ 30.-

เล่มล่าสุด ขั้นตอนสั่งซื้อนิตยสารฉบับย้อนหลัง (ไม่คิดค่าจัดส่ง)

1. โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี บจก. เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค

ธนาคาร

สาขา

ประเภทบัญชี

เลขที่บัญชี

กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ ทหารไทย กรุงศรีอยุธยา กรุงเทพ กรุงไทย

ท่าเรือสาธุประดิษฐ์ สาธุประดิษฐ์ สาธุประดิษฐ์ สาธุประดิษฐ์ สาธุประดิษฐ์ สาธุประดิษฐ์

ออมทรัพย์ ออมทรัพย์ ออมทรัพย์ ออมทรัพย์ ออมทรัพย์ ออมทรัพย์

048-2-99165-3 068-2-42636-3 073-2-21110-7 328-1-21070-6 171-0-82780-7 083-0-02732-7

*สำ�หรับผู้ที่เลือกชำ�ระเงินโดยธนาณัต ิ กรุณาส่งธนาณัติ มาที่ สำ�นักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอย พัฒนาก

(สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง าร 1 เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

ฝ่ายสมาชิก โทร. 0-2294-8777 ต่อ 111 วันจันทร์-เสาร์ เวลา 09.30-18.30 น.

หรือธนาณัติสั่งจ่าย บจก. เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค ปณ. บางโพงพาง 10125*

2. ติดต่อแจ้งรายละเอียดการสั่งซื้อมายังฝ่ายสมาชิก ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งที่ระบุไว้ด้านล่าง - ทางโทรสารหมายเลข 0-2294-8787 - ทางอีเมล misbook@live.com โดยให้แจ้งรายละเอียดกับทางเจ้าหน้าที่ดังนี้ ฉบับนิตยสารที่ต้องการสั่งซื้อ ชื่อธนาคาร วันที่โอน จำ�นวนเงินที่โอน ที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่ง และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ

3. โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ที่หมายเลข 0-2294-8777 ต่อ 111 เพื่อยืนยันการชำ�ระเงิน

I Get English สั่งซื้อนิตยสับารย้อนหลังรายเล่ม ฉบ

ฟรี! ค่าจัดส่ง


นิตยสาร I Get English เลม

56 Ë ­ r ­ 1 - ¥

ISSUE #

56

I!/é.-*/Ā9-I Ā>6Eÿ '/< > -9>I A.% =& I Get English

( &DS $MFKHRG ~ ¥ ñ j ¥ ­ ~Ô ¦ { j pj ¡jm K Ë ­ K r ­ ¥

/ M7% !>ā %= !

.= /%āD 3­ÙÌÕÊÏ ÍÙÐÌÚ

×ÖÛÈÛÖ ÊÏÐ×Ú

J9% /E3 ą &@ S 6ą :

J%<%?3è$"é >-7>6@% ú>

«Ö àÖÜ ÏÈÝÌ È ÉÐÎ ÉÐÎ ÚÐá̦

ยิปโซ

รมิตา มหาพฤกษพงศ /E7ú /ë9M-ù gh L%4=*#ý ?M7% #AMQ -ù99 I6A. 9

771905

652403

8

/> > &>#

ISSN 1905-6524

www.igetenglish.com

สั่งซื้อ/สมัครสมาชิก

1 3 0 4 0 1

30.00 B.

'/<K. ,>5>9= 05%ù>L ú

6?7/=&7%D-ù 6>399++ð4

->/ú9 I*1 L7úI ù 9= 05 I Knew You Were Trouble by T a y l o r Sw i ft 7- ā

ąL I'ø !3= 91-= %

/E1ú B I/ë9Q 6J1 J&&I'ö<I39/ý K . 9> >/.ý9 -=

ไดที่ 0-2294-8777#111 หรือ MISbook@live.com