นิตยสาร I Get English เล่ม 52

Page 1

ปท่ี 7 ฉบับที่ 52 : 1- 31 ธันวาคม 2555

ISSUE #

52

กิจกรรมช�งรางวัลประจำฉบับ

เตร�ยมพร อมเข าสู ประชาคมอาเซียน กับ I Get English

ปณิธานป ใหม ของฉัน

เล าเร�อ่ ง งาน

เฉลิมฉลอง แบบฝรัง่

แอนดรูว บิก� ส เผย

คูเ ดต

The Daily Five

5 สิง� ทีท่ ำทุกวัน

แฟน กิก�

แล วจะเก งอังกฤษ

ใช�คำไหน?

ในภาษาอังกฤษ

สิง่ สำคัญ ของภาษาคือ การพูดสือ่ สาร ให คนอืน่ เข าใจ

ฟ จะบอกเขายั งฝรัง่ ไม งไงล เข าะทีใจน้ี ความจร�งเกีย่ วกับปฏิทนิ ของ

ชนเผ า มายา และข าวลือเกีย่ วกับเร�อ่ งโลกแตก ครูเคท ขอเม าท ลูกศิษย ทน่ี า รัก

ราคา 30 บาท

ร ช พ พชี -

www.igetenglish.com

IS S N 1905- 6524

9

771905

652403

8

I Get English นิตยสารเพ�อการเริ่มตนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับทุกคน l ปท่ี 7 l ฉบับที่ 52 : 1 - 31 ธันวาคม 2555

My New Year’s Resolution

1 2 1 2 0 1

30.00 B.


Editorial Team เจ้าของ : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส ที่ปรึกษา : รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ บรรณาธิการบริหาร : ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ บรรณาธิการ : สุธิดา วิมุตติโกศล ผู้ช่วยบรรณาธิการ : ดุจเดือน กลั่นคูวัด ประสานงานกองบรรณาธิการ : ปวีณา ไตรเวทย์ ที่ปรึกษาด้านภาษา : Donald L. Sena กองบรรณาธิการ : วรวุฒิ ตัถย์วิสุทธิ์

วีริยา แผ่นสุวรรณ | ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล อารดา กันทะหงษ์ | วนนิตย์ วิมุตติสุข รังสิมา ตันสกุล | ศิริพร วิจิตรธรรมรส ยุทธนา อัศวเจษฎากุล ศิลปกรรม : ภรณีย์ สนองผัน | นริศรา ช่อสลิด พิสูจน์อักษร : บุษกร กู้หลี | วารีรัตน์ แตงภู่ ประไพ ภูงามเชิง | ชนาภัทร พรายมี การตลาด : วราลี สิทธิจินดาวงศ์ ฝ่ายสมาชิก : วันศิริ ทองใบ ประชาสัมพันธ์ : มยุรี ศรีมังคละ พรีเพรส : เพียงพิศ อิ่นแก้ว | ณัฐพงษ์ พยัคคง กฤติญาดา จันทร์วงษ์ แยกสี : MIS พิมพ์ที่ : พิมพ์ดี ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา : เสริม พูนพนิช จัดจ�ำหน่ายโดย : บริษัท เวิลด์ ออฟ ดิสทริบิวชั่น จ�ำกัด ส�ำนักงานนิตยสาร : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร : 0-2294-8787 ติดต่อโฆษณา : PS Add One Co., Ltd. ศิริวัลย์ สงวนประสิทธิ์ : โทร. 08-1815-3107 วุฒิพร พละทรัพย์ : โทร. 08-1904-1423 ทีมงาน I Get English ต้องการฟังความคิดเห็น ของผู้อ่าน ท่านสามารถส่งความเห็น ติ-ชม ได้ที่

iGetEnglish@hotmail.com www.iGetEnglish.com

iGetEnglish@hotmail.com (ติดต่อกองบรรณาธิการ) MISbook@live.com (สั่งซื้อนิตยสาร)

Editor’s Talk

สวัสดีฉบับส่งท้ายปีเก่าค่ะ เผลอแป๊บเดียวก็จะสิ้นปีอีกแล้ว หลายคนดีใจที่จะได้หยุด ยาวสักที แต่หลายคนอาจจะบ่นอุบว่าผ่านไปอีกหนึ่งปีแล้ว ยัง ไม่ได้ท�ำอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน ทีมงานเข้าใจดีเลยค่ะ ยิ่งมีสิ่งที่ อยากจะท�ำมากเท่าไหร่ ก็ดูเหมือนเราจะยิ่งท�ำอะไรไม่ส�ำเร็จ มากเท่านั้น เราเลยอยากจะเชิญชวนคุณผู้อ่านมาช่วยกัน โดย การท�ำกิจกรรม New Year’s Resolution ไปพร้อมๆ กันค่ะ กติกาก็คอื ให้คณุ ผูอ้ า่ นตัง้ เป้าหมายทีต่ อ้ งการท�ำในปีหน้า ไม่วา่ จะเป็นเรื่องเรียน เรื่องงาน หรือเป็นเรื่องนิสัยที่เราอยากจะ สร้างหรือล้มเลิกมานานแสนนานแต่ท�ำไม่ได้เสียที แล้วเขียน มาแบ่งปันกันในรูปแบบของเรียงความตามรายละเอียดในหน้า 48 นอกจากรางวัลที่คุณจะได้รับแล้ว สิ่งที่ส�ำคัญกว่านั้นก็คือ การได้ประกาศให้คนอื่นๆ ทราบความตั้งใจของคุณ ซึ่งจะ เป็นเครื่องกระตุ้นส�ำคัญ (พูดง่ายๆ ว่าเป็นแรงกดดันนั่นเอง :P) ให้คุณมุ่งมั่นท�ำให้ได้ตามเป้าหมาย และนั่นน่าจะเป็นรางวัลที่ ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยค่ะ ฉบับนี้เราได้น้องพีช-พชร จิราธิวัฒน์ ดาราวัยรุ่นหน้าใส ขวัญใจทั้งเด็กแนวและไม่แนว ซึ่งตอนนี้ก�ำลังศึกษาอยู่ที่คณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาพูด คุยกับเราเกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่น้องพีชได้ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน และเคล็ดลับการฝึกฝนที่พีชลองท�ำแล้วได้ผล ส�ำหรับบทความทีเ่ ราตัง้ ใจท�ำอย่างต่อเนือ่ งคือ คอลัมน์ A Trip to the World พาเทีย่ วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของแคมเปญส่งเสริมความเข้าใจเชิงวัฒนธรรมในหมูป่ ระเทศที่ ก�ำลังจะก้าวเข้ามาเป็นหนึง่ ในสมาชิกประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ขณะทีห่ น่วยงานทัง้ รัฐและเอกชนก�ำลังช่วยกันส่ง เสริมความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงกันอย่าง ขะมักเขม้น I Get English ก็ขอร่วมด้วยช่วยกันในมิติของ วัฒนธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่เราถนัดที่สุด เพื่อให้พี่ๆ น้องๆ ชาวไทย มีความพร้อมที่สุดในการพาประเทศสมาชิกประชาคมไปสู่ เวทีโลกอย่างภาคภูมิ ดังนั้นแฟนๆ ท่านใด มีข้อเสนอแนะหรือ request เกี่ยวกับเนื้อหาหรือรูปแบบการน�ำเสนอที่เกี่ยวข้อง กับประเด็น ASEAN อย่าลังเลที่จะส่งข้อความมาแลกเปลี่ยน กันนะคะ อ้อ..เมื่อเดือนที่แล้ว แฟนๆ นิตยสารหลายคนได้มีโอกาส ไปร่วมงาน Workshop การออกเสียงภาษาอังกฤษกับเราในงาน สัปดาห์หนังสือฯ ทางทีมงานก็ขอใช้พนื้ ทีน่ ขี้ อบคุณทุกคนอีกครัง้ และเราสัญญาว่าจะสรรหากิจกรรมดีๆ มาฝากแฟนๆ อีกอย่าง แน่นอน รอติดตามกันนะคะ ;) แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า วันที่ 1 มกราคม 2556 ค่ะ บรรณาธิการ


CONTENTISSSUE #52 Let’s read & write! สนุกกับการอ่านและเขียน 16 A Trip to the World : Hoi An, Viet Nam

พาเที่ยวเมืองมรดกโลกฮอยอัน ประเทศเวียดนาม 22 Science Zone : The Differences between Ozone and Oxygen ความแตกต่างระหว่างโอโซนกับ ออกซิเจน 60 Reading Guide : The Observations by Jane Harris

I จัGET Focus บตาเรื่องเด่น 26 Cooking for Fun : Oreo Milk Shake 28 Interview : พีช-พชร จิราธิวัฒน์

สิ่งส�ำคัญของภาษาคือการพูดสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจ 33 Photo-Oh My! : ภาพถ่ายสุดประทับใจของคุณ

48 กิจกรรม My New Year’s Resolution : เชิญชวนผู้อ่านมาร่วมสนุกชิงรางวัล My new year’s resolution (ปณิธานปีใหม่ของฉัน)

49 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม Happy Birthday, I Get English!

Reading Gym

Shall we talk? เสริมทักษะ ฟัง-พูด 4 พูดภาษาอังกฤษนอกต�ำรา : The Daily Five 5 สิ่งที่ท�ำทุกวันแล้วจะเก่งอังกฤษ 8 คุยกับครูเคท : ครูเคทขอเม้าท์ลูกศิษย์ที่น่ารัก 12 Speak It Wright : Times of Celebration Part 1 24 ศัพท์ (น่า) สน : Tear 50 ติดปากติดใจ : ฟังไม่เข้าใจ อย่างนี้ต้อง “มีเคลียร์” ประโยคใช้บ่อยเมื่อฟังคู่สนทนาไม่เข้าใจ

54 ฝรั่งพูดคนไทยงง : between the devil and the deep blue sea

I GET Tutor เตรียมสอบ, พัฒนาความรู้พื้นฐาน 36 Confusing Words : คู่เดต แฟน

กิ๊ก เหมือนกันไหมในภาษาอังกฤษ 39 Word Power : suffix “ -ion,-sion, -tion,-ation,-ition” 40 Teacher’s Corner : Knowledge is All Around เรียนภาษาอังกฤษจากสิ่งรอบตัว

Food forอาหารสมอง Thought 43 Moving Movie : The Avengers 56 iDiary : ไดอารีชีวิตคนไทยในต่างแดน ตอน

เพิ่มพลังทักษะการอ่าน ด้วยข่าวจาก AFP Relaxnews The Survivor : Thailand” เมื่อฉันโดนขังเดี่ยว (ตอนจบ)

65


S

hall พูดภาษาอังกฤษนอกตำ�รา we ภาษาอังกฤษนอกกรอบ talk? เรื่อง แอนดรูว์ บิ๊กส์

The

Daily Five 5 สิ่งที่ท�ำทุกวันแล้วจะเก่งอังกฤษ

หลายคนมีความเชื่อว่า ในวันที่ 21 ธันวาคม

2555 โลกจะแตก โลกจะระเบิดหรือครับ ดีใจจังเลย แสดงว่าไม่ จ�ำเป็นต้องจ่ายค่าบัตรเครดิตของผมอีกต่อไป ไม่ต้อง เรียนหนังสือ ไม่ตอ้ งแกล้งชอบบุคคลทีเ่ ราเกลียดอีกต่อไป และที่แน่ๆ คือ ไม่ต้องควบคุมน�้ำหนัก กินอะไรก็กิน เพราะอีกไม่นานจะไม่มีน�้ำหนักอยู่แล้ว หยุดการจินตนาการและกลับมาสู่โลกแห่งความ จริงกันก่อนครับ น้องๆ คงทราบว่า ความเชื่อว่าโลกจะ แตกนั้นเป็นเพียงความเชื่อ ไม่ใช่ข้อเท็จจริง ซึ่งเกิดจาก การเข้าใจผิดทีเ่ กีย่ วกับปฏิทนิ โบราณของกลุม่ ชนเผ่ามายา อย่างไรก็ตามทั่วโลกเชื่อแบบนี้… …ยกเว้นประเทศเดียวครับ คือประเทศไทย คืออย่างนี้ คนไทยไม่กลัววันที่ 21 เดือนธันวาคม แม้แต่นิดเดียว เพราะว่ามีวันที่อีกวันหนึ่งซึ่งคนไทยเชื่อ ว่าน่ากลัวยิ่งกว่านั้นอีก เพราะในวันนั้นคนไทยต้องอยู่ใน สภาพที่ย�่ำแย่กว่าโลกแตก วันนั้นคือ วันที่ 1 มกราคม 2558 ซึ่งเป็นวันแรก ของสิ่งที่น่าหวาดกลัวสุดๆ คือ การต้องเข้าสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน หรือ ASEAN Economic Community เพราะนั่นคือวันที่คนไทยต้องคล่องภาษาอังกฤษครับ 4 | I Get English


S

hall คุยกับครูเคท we งกฤษ talk? ไขปัเรื่อญง หาภาษาอั ดร.เนตรปรียา มุสิกไชย ชุมไชโย

์ ย ิ ษ ศ ก ู ล ์ เม้าท ัก ีท่น่าร ฉบับนี้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี ใหม่ ขอเม้าท์ลูกศิษย์ที่น่ารักกันหน่อย นะค ะ ตล อด ทั้ ง ปี 25 55 ที่ ค รู เ คท ได้ ม าพู ด คุ ย กั บ คุ ณ ผู ้ อ ่ า น I Ge t En gli sh ต้ อ งข อข อบ คุ ณ ส� ำ หรั บ ค� ำ ถา มดี ๆ ที่ จุ ด ปร ะกา ยให ้ ค รู เ คท มี เรื่องมาเขียนเล่าสู่กันฟัง แต่ที่ส�ำคัญ ข้ อ คว าม แล ะค� ำ ถา มจ าก คุ ณ ผู ้ อ ่ า น ช่วยทำ� ให้ครูเคททราบถงึ ปัญหาของการ ใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยมากยิ่งขึ้น และได้พัฒนาเทคนิคต่างๆ เพื่อช่วยให้ ลูกศิษย์ของครูเคทเรียนภาษาอังกฤษ ได้ง่ายขึ้นค่ะ

8 | I Get English


S

hall Speak It Wright we ภาษาอังกฤษแค่คริสก็มันส์แล้ว talk? เรื่อง คริสโตเฟอร์ ไรท์

1 t r pa

Times of Celebration ไม่นา่ เชือ่ เลยนะครับว่าเรา ได้มาถึงเดือนสุดท้ายของปี กันอีกแล้ว เวลามันช่างผ่าน ไปเร็วจริงๆ เลยนะครับ

12 | I Get English

แต่ในขณะทีผ่ มเขียนบทความ (article) นี้ ผมอยู่ที่อเมริกาและเดือนที่ก�ำลังเขียนอยู่คือ เดือนตุลาคมซึง่ ถือว่าเป็นเดือนแห่งความน่ากลัว หรือ the month of horror (หนังผีสยองขวัญ คือ horror movie) เพราะเดือนนีก้ จ็ ะมีเทศกาล Halloween ที่เราคุ้นเคยกัน ต้องบอกเลยนะ ครับว่าผมไม่เคยไปอเมริกาในช่วงเดือนตุลาคม มาก่อน (I’ve never been to the States in November before!) และต้องบอกเลยนะครับ ว่าบรรยากาศ (atmosphere) และการตกแต่ง (decoration) ในช่วง Halloween ทีอ่ เมริกานัน้ สุดยอดจริงๆ เลยครับ ผมนัน้ ทัง้ อึง้ (surprised) และประทับใจ (impressed) กับสิ่งที่เห็นจริงๆ เพราะผมเคยแต่ได้ยินมาว่าที่อเมริกาเขาเป็น


ªÇ¹¹ŒÍ§æ ÁÒʹء

áÅÐä´Œ¤ÇÒÁÃٌ仡Ѻ˹ѧÊ×Í ªØ´ "à¾×è͹¼Á໚¹ä´â¹àÊÒà "

ÁÒ·Ó¤ÇÒÁÃÙŒ¨Ñ¡¡Ñºà¨ŒÒä´â¹àÊÒà µÑÇâµ

ÊѵNJ ã¹Âؤ´Ö¡´ÓºÃþŠ ãËŒÁÒ¡¢Öé¹ ¾ÃŒÍÁ àÃÕ¹ÃÙŒ¤ÓÈѾ· ¨Ò¡àÃ×èͧ à¹×éÍàÃ×èͧʹء Í‹Ò¹§‹Ò »ÅÙ¡½˜§¹ÔÊÑÂÃÑ¡¡ÒÃÍ‹Ò¹áÅÐ àÊÃÔÁ¤ÇÒÁÃÙŒÃͺµÑÇ

㹪شÁÕ 4 àÅ‹Á Êàµâ¡«ÍÃÑÊ ä´â¹àÊÒà à¾×è͹ÃÑ¡

Stegosaurus : The friendliest dinosaur ISBN 978-616-527-349-7

áºÃ¡¤ÔâÍ«ÍÃÑÊ ä´â¹àÊÒà µÑÇâµ

Brachiosaurus : The largest dinosaur ISBN 978-616-527-348-0

ä·Ãà«ÍÃÒ·Í»Ê ä´â¹àÊÒà ¨ÍÁ¾Åѧ

¾ÔàÈÉ! ˹ѧÊ×Íà» ´Í‹Ò¹ä´Œ 2 ´ŒÒ¹

Triceratops : The strongest dinosaur ISBN 978-616-527-347-3

ä·áù⹫ÍÃÑÊ àÃç¡« ਌ÒáË‹§ä´â¹àÊÒÃ

Tyrannosaurus Rex : The King of the dinosaurs ISBN 978-616-527-350-3

ÃÒ¤Ò àÅ‹ÁÅÐ

59.พบกับหนังสือคุณภาพ

กวา 600 รายการ ที่ www.MISbook.com


I

GET Interview เรื่อง กองบรรณาธิการ Focus ภาพ นริศรา ช่อสลิด

สิ่งส�ำคัญของ ภาษาคือการพูด สื่อสารให้คนอื่นเข้าใจ

พีจิรชาธิ-พชร วัฒน์ 28 | I Get English


ฉบับนี้ I Get English มีโอกาสได้พูดคุยกับหนุ่มอนาคตไกล พีช-พชร จิราธิวฒั น์ นักร้อง-นักแสดงทีก่ ำ� ลังจะมีผลงานภาพยนตร์เรือ่ ง The Countdown ออกมาให้ได้ชมกันในเดือนธันวาคมนี้ รวมทั้งก�ำลังจะมี series ด้วย ส่วนใคร ที่ก�ำลังรองานเพลงอยู่ อดใจรออีกไม่นาน พีชจะมีผลงานกับค่าย Spicy Disc ให้แฟนๆ ได้ฟังกันในเร็วๆ นี้ นอกจากผลงานบันเทิง เราก็ยงั รูจ้ กั พีช-พชร ในฐานะทายาทนักธุรกิจด้วย หนุม่ หน้าใสคนนีม้ คี วามสนใจในทางธุรกิจอยูพ่ อสมควร หลังจบมัธยมศึกษาตอน ปลายจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขาจึงเลือกเรียนในหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) คณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แน่นอนว่า “ภาษาอังกฤษ” ก็เป็นอีกหนึง่ สิง่ ทีพ่ ชี สนใจและให้ความส�ำคัญ ไม่น้อยไปกว่ากัน

ท�ำไมพีชจึงเลือกเรียน คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี

พีชได้ใช้ภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจ�ำวัน อย่างไรบ้าง

พี ช รู ้ สึ ก ว่ า มั น จะน� ำ ไปใช้ ประโยชน์ได้ในอนาคตครับ คณะ บัญชีฯ ไม่จ�ำเป็นต้องเรียนไปเพื่อใช้ ท�ำบัญชีอย่างเดียว เราสามารถน�ำ ความรูไ้ ปใช้ในชีวติ ประจ�ำวันได้ เอาไว้ ควบคุมการเงิน ท�ำให้เข้าใจเรื่อง เศรษฐกิจ ซึ่งมันจะมีผลในเรื่องการ จับจ่ายซื้อของ เช่น ถ้าเงินเฟ้อมันขึ้น เราควรจะใช้เงินไหม

ตอนมัธยมอยู่โรงเรียนไทย ก็ได้ใช้เรียนตามวิชาครับ แต่พออยู่ มหาวิทยาลัย ทุกวิชาเป็นภาษาอังกฤษ หมด อาจารย์ที่สอนก็เป็นฝรั่ง ท�ำให้ ต้องใช้ภาษาอังกฤษตลอด แล้วคุณย่า ของพีชท่านก็เป็นคนอังกฤษด้วยครับ เพราะฉะนัน้ เวลาคุยกับคุณย่าต้องคุย เป็นภาษาอังกฤษ I Get English| 29


I

Words GET Confusing ใช้ผิดประจำ� คำ�ไหนดีนะ Tutor เรื่อง ยุทธนา อัศวเจษฎากุล

คูเหมื่เอดต แฟน กิ ก ๊ นกันไหมในภาษาอังกฤษ

ส มัยก่อนการออกเดตถือว่าเป็นพฤติกรรมทีป่ ราดเปรียวเปรีย้ วปรีด๊ มากโขอยู่ เพราะสาวๆ จะได้สทิ ธิใ์ นการพิจารณาคูค่ รองของตนด้วยตนเอง ไม่ได้ปล่อยให้ผปู้ กครองมาคลุมถุงชนเพือ่ ออก เรือนอีกต่อไป เมื่อกาลเวลาผ่านไป การประกาศว่าใครเป็นแฟนกับใครก็กลายเป็นเรื่องปกติ ไม่ต้อง ปกปิดกัน กลับมองว่าดีซะอีกทีฝ่ า่ ยหญิงมีคณ ุ ค่า มีชายหนุม่ มาหมายปอง และกลับกันฝ่ายชายก็ใช่ ว่าจะไร้คนรัก มีหญิงสาวเฝ้ารอที่จะร่วมใช้ชีวิตคู่อยู่แล้วตัวเป็นๆ ปัจจุบันการมีแฟนดูเหมือนจะเป็น เรื่องพื้นฐานไป มีต�ำแหน่ง “กิ๊ก” เพิ่มขึ้นมาอีก กิ๊ก ที่ไม่ใช่แฟน แต่ก็ไม่ใช่ชู้ และดูเหมือนจะต้องอยู่คู่ กันไป (กับแฟนด้วยก็ได้ ว้าว) อาจถือเป็นวิวัฒนาการทางวัฒนธรรมแขนงหนึ่งก็เป็นได้ อย่างไร ก็ตาม ถ้าค�ำต่างๆ ที่กล่าวมานี้ มีความหมายที่แตกต่างกันไปตามที่สังคมไทยก�ำหนด เวลาที่จะเล่า ให้ชาวต่างชาติฟังเป็นภาษาอังกฤษล่ะ จะต้องใช้ค�ำที่ต่างกันขนาดไหน เอ้า ตามผมมา

คู่เดต

นามและค�ำกริยาเหมือนกันเพียงแต่อาจจะต้อง พิจารณาบริบทและการใช้ภาษาให้เป็นธรรมชาติ คูเ่ ดตหรือเดต จริงๆ แล้วเป็นค�ำทีท่ บั ศัพท์ ประกอบ เช่น 1. Are you looking for a date? มาจากค�ำในภาษาอังกฤษว่า date หมายถึง คู่ 2. I went on a date with him last นัด โดยทั่วไปเป็นเพศตรงข้าม มักจะใช้เป็นค�ำ night. He was so cute. นามหรือค�ำกริยา เช่น นอกจาก date จะมีความหมายว่า “คูน่ ดั 1. คุณก�ำลังมองหาคู่นัดเดตอยู่ใช่ไหม 2. เมื่อคืนไปออกเดตกับเขามา เขาน่า คู่เดต” หรือ “ออกไปเที่ยวด้วยกัน (ตามประสา คู่รัก) หรือ ออกเดต” แล้ว ยังหมายถึง “คบกัน รักมาก การใช้ค�ำว่า เดต ในภาษาอังกฤษ ไม่ (เป็นแฟน)” ได้ด้วย เช่น ซับซ้อนเท่าใดนัก เพราะ date เป็นได้ทั้งค�ำ

36 | I Get English

I am dating him. ฉันก�ำลังคบกับเขาอยู่


I

My New Year’s กิจกรรม Resolution

GET Focus

New Year’s Resolution (ปณิธานปีใหม่) คือสิ่งที่เราตั้ง ใจจะท�ำเพื่อ พัฒนาหรือปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นในปีต่อไป เช่น ลดน�้ำหนัก เก็บเงิ

กติกา

นเพื่อซื้อรถ เลิก บุหรี่ ปรับปรุงการท�ำงาน ฯลฯ ปณิธานปีใหม่ที่ดีควรมีการก�ำหนดเป้าหมาย ระยะเวลา ชัดเจน เช่น วางแผนเก็บเงิน XX บาท ให้ส�ำเร็จภายใน ZZ เดื และวิธีการปฏิบัติให้ อน ต้องแบ่งเก็บเงินเป็น รายเดือน เดือนละ YY บาท เป็นต้น

1. เขียนเรียงความเรื่อง My New Year’s Resolution (ปณิธานปีใหม่ของฉัน) เป็นภาษาอังกฤษ ลงในไฟล์เอกสาร Microsoft Word ความยาวประมาณ 100-150 ค�ำ (นับค�ำโดยอ้างอิงจาก โปรแกรม Microsoft Word) 2. ใส่ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ไว้ที่ท้ายเรียงความ 3. จากนั้นแนบไฟล์เรียงความ ส่งมาที่ igetenglish@hotmail.com โดยใส่หัวข้ออีเมลว่า My New Year’s Resolution 4. หมดเขตร่วมสนุกภายในวันที่ 15 มกราคม 2556 ประกาศผลในฉบับที่ 54 (วางแผงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556) 5. ผู้โชคดี 2 ท่านที่เขียนเรียงความได้ถูกใจทีมงานมากที่สุด จะได้รับหมอนผ้าห่ม ท่านละ 1 รางวัล 48 | I Get English


S

hall ติดปากติดใจ we จดจำ�ไว้พร้อมใช้ได้ทันที talk? เรื่อง อารดา กันทะหงษ์

ฟังไม่เข้าใจ อย่างนี้ต้อง

“มีเคลียร์” อู๊ย...ช่วงนี้คันหู ไม่รู้เป็นอะไร เอาส�ำลีมาปั่นก็ไม่หาย... เคยเป็นกันบ้างไหมคะ อาการนี้ คุยกับเพือ่ นฝรัง่ แล้วจับต้นชนปลายไม่ถกู ไม่รเู้ พราะน�ำ้ เข้าหู หรือน�ำ้ ในหูไม่ เท่ากัน เลยฟังอะไรไม่ชัด ฟังไม่ทัน หรือฟังแล้วเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาไปหมด แต่ที่แน่ๆ คือฟัง “อิงลิช” แล้ว “ไอไม่เก็ต” เลยไม่รู้จะต่อบทสนทนากันยังไง เมื่อเกิดอาการ อย่างนี้คงต้องมีเคลียร์กันหน่อยแล้ว แต่จะ “ขอเคลียร์” ยังไงให้ “เคลียร์” ได้ ตรงจุด ติดปากติดใจฉบับนี้ช่วยได้ค่ะ

50 | I Get English


นิตยสารเพื่อการเริ่มต้นและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำ�หรับทุกคน วางแผงทุก 30 วัน

แบบฟอร์มการสมัครสมาชิก สมัครสมาชิกแบบราย 1 ปี (12 เล่ม) 360 บาท สมัครสมาชิกแบบราย 2 ปี (24 เล่ม) 720 บาท เฉพาะราย 2 ปี เลือกรับ Box Set หนังสือสมนาคุณ 1 ชุด

- Box Set ลดน�้ำหนัก กระชับสัดส่วน ราคา 699 บาท - Box Set 36 สูตรเบเกอรี่สไตล์โฮมเมด (เค้ก-คุกกี้ ขนมปัง) ราคา 699 บาท - Box Set คู่มือเตรียมสอบภาษาอังกฤษ ราคา 899 บาท

สมัครสมาชิก เริ่มตั้งแต่ฉบับที่ สมัครสมาชิกแบบอุปถัมภ์ เริ่มรับนิตยสารตั้งแต่ฉบับปัจจุบัน ต่ออายุสมาชิก หมายเลขสมาชิก เริ่มตั้งแต่ฉบับที่ ถึงฉบับที่

ชื่อ-สกุลผู้สมัคร หรือชื่อโรงเรียน/สถาบันที่อุปถัมภ์ (ภาษาไทย) รายการส่งเสริมการขายนี้สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2555 _____________________________________________________________ ชื่อ-สกุลผู้สมัคร หรือชื่อโรงเรียน/สถาบันที่อุปถัมภ์ (ภาษาอังกฤษ) กรุณาเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ____________________________________________________วัน/เดือน/ปีเกิด________________ ที่อยู่ที่ติดต่อได้ส�ำหรับการจัดส่งนิตยสาร (กรุณาระบุให้ชัดเจน) ___________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ โทรศัพท์___________________________ อีเมล_____________________________ อาชีพ__________________________________

กรณีที่สมัครสมาชิกแบบอุปถัมภ์ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 1. ชื่อและที่อยู่ผู้รับของสมนาคุณ (ในกรณีที่ต้องการให้โรงเรียน/สถาบันเป็นผู้รับโปรดละข้อนี้ไว้) ________________________________________________________________________________________________________ 2. หากต้องการให้ออกใบเสร็จในนามของหน่วยงานราชการ กรุณาระบุชอื่ ผูร้ บั ใบเสร็จรับเงินด้วย (หากไม่ตอ้ งการโปรดละข้อนีไ้ ว้) ________________________________________________________________________________________________________ ยสาร 2 ฉบับ ต ิ น บ ั ร ้ ด ไ ่ ไม ก ิ ช กรณีที่สมา ัน กรุณาติดต่อที่ ติดต่อก ต่อ 110 0-2294-8777

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

ฟรี! ค่าจัดส่ง

ช�ำระเงินโดย เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง

1. กรอกใบสมัครด้านบนให้ครบถ้วน 2. ชำ�ระเงิน แล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการ ชำ�ระเงิน (เลือกช่องทางการชำ�ระเงินวิธีใดวิธีหนึ่ง) 3. โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ที่หมายเลข 0-2294-8777 ต่อ 110 เพื่อยืนยันการชำ�ระเงิน

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (โปรดแฟกซ์ใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่ 0-2294-8787 หรือส่งอีเมลมาที่ MISbook@live.com)

ชื่อบัญชี “บจก. เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค” ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย

สาขาท่าเรือสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์

เลขที่ 048-2-99165-3 เลขที่ 068-2-42636-3 เลขที่ 073-2-21110-7 เลขที่ 328-1-21070-6 เลขที่ 171-0-82780-7 เลขที่ 083-0-02732-7

ธนาณัติสั่งจ่าย “บจก. เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค” ปณ. บางโพงพาง 10125

ผู้ที่เลือกช�ำระโดยธนาณัติ กรุณาส่งธนาณัติพร้อมใบสมัครมาที่ ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

I Get English| 63


นิตยสาร I Get English รวมสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษของคนไทย เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน

พิเศษ!! เพียงรวบรวมรายชื1อสมัครสมาชิกพรอมกัน ในนามโรงเรียน / หนวยงาน

เพียงรวบรวมรายชือ1 นักเรียน / บุคลากร สมัครสมาชิกนิตยสาร I Get English พรอมกัน ในนามของโรงเรียน/หนวยงาน

I Get English ยินดีมอบ 20% (ของคาสมัครสมาชิกตามจำนวนที่สมัคร*) คืนใหแกหมวดภาษาอังกฤษของโรงเรียน หรือฝาย กิจกรรมของหนวยงาน เพือ1 นำไปใชเปนทุนสนับสนุน กิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษของโรงเรียนหรือ หนวยงานนั้นๆ

1. แบบฟอรมการสมัครสมาชิกแบบเปนกลุม

สมัครสมาชิกนิตยสารราย 1 ป (12 เลม) 360 บาท x จำนวน ......... คน รวมเปนเงิน .................. บาท สมัครสมาชิกนิตยสารราย 2 ป (24 เลม) 720 บาท x จำนวน ......... คน รวมเปนเงิน .................. บาท ตองการเริม่ รับนิตยสารตัง้ แตฉบับที่ ........................................................................................................................

2. ขอมูลโรงเรียน/หนวยงาน

จะจัดสงนิตยสารไปยังตัวแทนตามที่อยูและขอมูลติดตอที่ระบุไวตอไปนี้เทานั้น โดยทางตัวแทนจะเปนผูกระจายนิตยสารใหกับสมาชิกภายในกลุมเอง 2.1 ชือ่ ตัวแทนจากโรงเรียน/หนวยงาน ................................................................................................................... 2.2 ชือ่ โรงเรียน/หนวยงาน .................................................................................................................................. 2.3 ทีอ่ ยูส ำหรับจัดสงนิตยสารและออกใบเสร็จรับเงิน ................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ 2.4 โทรศัพท ..................................................................................................................................................... 2.5 อีเมล ......................................................................................................................................................... I Get English

3. ขอมูลสำหรับมอบทุนสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษ

โปรดกรอกขอมูลใหชัดเจน I Get English จะสงมอบทุนสนับสนุนฯ ในรูปแบบเช็คเงินสด โดยจะจัดสง ทางไปรษณียแบบดวนพิเศษ (EMS) หลังจากที่โรงเรียน/หนวยงานไดรับนิตยสารฉบับแรกแลว 3.1 เช็คสั่งจายในนามของ .................................................................................................................................. 3.2 เพื่อใชในกิจกรรม ........................................................................................................................................ *จำนวนสมัครสมาชิกขัน้ ต่ำ 30 คน **ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงรายการสงเสริมการขายโดยไมตอ งแจงใหทราบลวงหนา ***รายการสงเสริมการขายสิน้ สุดวันที่ 31 ตุลาคม 2555

โรงเรียน/หนวยงานที่สนใจ ติดตอรับสิทธิในการสมัครแบบกลุมไดโดยตรงที่หมายเลข

0-2294-8777


น ใ  ได อ  ต น า  อ ถ ร า ม า ส  แตละคอลัมน นิตยสาร I Get English เลม

52

พีช-พชร จิราธิวัฒน Ë ­ r ­ 1 - m

ISSUE #

52

@ //- è /> 3=1'/< ? &=&

I!/é.-*/Ā9-I Ā>6Eÿ '/< > -9>I A.% =& I Get English

' @$>%'ñL7-ù 9 =%

I1ð>I/Č9Q >%

I 1@- 19 J&&)/= Q

J9% /E3 ô &@ ÿ 6ô I(.

AEę

The Daily Five

5 6@ ý #A#Q ?#D 3=%

F($ < ü

J1ñ3 <I ð 9= 05

L Ć ?M7%£

L%,>5>9= 05

6@ Q 6? =s 9 ,>5> C9 >/*E 6C9Q 6>/ L7Ā %9C%Q I Ā>L

+õ <&9 I >.= )/= Q M-ð M 1ðI ñ><#AL %RA 3>- /ĉ I A.Q 3 =&' @#%@ 9

$Dëę9è9*9 /EI # 5EëĚ:"ĝ -@ 0;1*ĝ"$L< 9ę +8

J1< ð>31C9I A.Q 3 =&I/Č9Q K1 J!

/> > &>#

/ * * A

www.igetenglish.com

สั่งซื้อ/สมัครสมาชิก

I SSN 1 9 0 5 - 6 5 2 4

9

771905

652403

8

( &DS $MFKHRG ~ ¥ ñ j ¥ ­ ~Ô ¦ { j pj ¡jm K Ë ­ K r ­ m

My New Year’s Resolution

1 2 1 2 0 1

30.00 B.

ไดที่ 0-2294-8777 หรือ MISbook@live.com


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.