Page 1

msveta.ru

- SINCE 1918 -

EDITION N o_ 92/NEWS -

V

I

E

N

N

A

-


Einleitung Ergaenzungsband 18.09.12 13:01 Seite 1049

KOLARZ Headquarters Breitenfurt b. Wien

@

@

@

@

msveta.ru

KOLARZ Logistic Center Müllendorf

KOLARZ GmbH Hauptstraße 103 2384 Breitenfurt b. Wien, Austria Tel.: +43 2239 2721 Fax: +43 2239 3983 e-mail: office@kolarz.at http://www.kolarz.at

KOLARZ LOGISTIC CENTER Industriestraße V1 7052 Müllendorf, Austria

KAAL INTERNATIONAL SRL Via del Carmine 40 31032 Casale sul Sile, Località Conscio (TV), Italy Tel.: +39 0422 785429 Fax: +39 0422 785053 e-mail: info@kaal.it http://www.kaal.com

KOLARZ-KAAL PRAGUE SRO Podnikatelská 565 areál vy´zkumn´ ych ústavu˚ 190 11 Praha 9 - Běchovice, Czech Republic Tel.: +420 222 72 4510 Fax: +420 281 93 1901 e-mail: kaal@kaal.cz http://www.kolarz.cz

KOLARZ LTD Linden House, Comeragh Close, Hook Heath, Woking, Surrey GU22 OLZ, United Kingdom Tel.: +44 1483 726 052 Fax: +44 870 458 3611 e-mail: info@kolarz-ltd.co.uk http://www.kolarz-ltd.co.uk

KOLARZ BUDAPEST KFT Malonyay Kastély II. Rákóczi Ferenc u. 68 2314 Halásztelek, Hungary Tel.: +36 24 452 536 Hotline: +43 2682 62103 60 Fax: +36 24 452 541 Fax: +43 2682 62103 99 e-mail: info@kolarz.hu http://www.kolarz.hu

@

@

@

KOLARZ-KAAL ROMANIA SRL 189 Biruintei St. 077145 Pantelimon - Ilfov, Romania Tel.: +40 21 315 14 88 Fax: +40 21 315 14 88 e-mail: office@kolarz-kaal.ro http://www.kolarz.at

KOLARZ-KAAL DOO Lukovdolska Ul. 3 10361 Sesvetski Kraljevec, Croatia Tel.: +385 1 387 88 38 Fax: +385 1 387 88 39 e-mail: kolarz-kaal@zg.htnet.hr http://www.kolarz.at

1049


Einleitung Ergaenzungsband 18.09.12 13:01 Seite 1050

msveta.ru

KOLARZ EDITION No 92/NEWS DER LICHTKUNST IHRE FREIHEIT: FARBEN, FORMEN, FANTASIEN! We proudly present: MASTERPIECES aus dem Hause KOLARZ®! Aus Leidenschaft zum Licht haben unsere Designer ihrer Fantasie freien Lauf gelassen und für Sie Beleuchtungskörper in aufregend neuen Formen und Farben geschaffen. Entdecken Sie unsere Neuheiten – willkommen in der Welt des Lichts! Ein Hauch von Jugendstil… … umgibt unsere neue Serie „Kiss“: Inspiriert von Gustav Klimt und seinem weltberühmten Gemälde „Der Kuss“ wurden auch unsere Lichtkünstler von der Muse geküsst: Zum 150. Geburtstag des großen Wiener Künstlers präsentiert KOLARZ® eine Hommage an Klimt. Erleben Sie Wiener Kunsthandwerk in Perfektion: Leuchten und Luster mit handgemalten Dekoren, jedes Stück ein Unikat in meisterlicher Fertigung. Licht für wahrlich goldene Momente… Luftig und lustvoll… … zeigen sich unsere neuen Lichtideen mit mediterranen Grüßen aus der Lagunenstadt: Massives, mundgeblasenes Muranoglas fasziniert in völlig neuer Form! Blätter, Blüten, Luftgebilde: Schwungvoll-opulente florale Motive bezaubern ebenso wie hauchzarte Wolkenformen. Schaffen Sie in Ihrem Wohnraum ein Flair der Fantasie und Lebensfreude! Atemberaubender Augenschmaus in einer Wunderwelt aus Licht.

We proudly present: MASTERPIECES from the House of KOLARZ®! Out of a passion inspired by light, our designers have liberated their imagination to bring you an exciting new freedom in shapes and colours for your lighting fixtures. Discover our latest creations - welcome to the world of light! A touch of Art Nouveau... is the essence of our new series "Kiss". Inspired by Gustav Klimt and his famous painting "The Kiss", our lighting designers have created some new wonderful masterpieces. To mark the 150th anniversary of the birth of the great Viennese artist, KOLARZ® presents a tribute to Klimt. Experience Viennese craftsmanship at its best: lamps and chandeliers with hand-painted designs, each piece the unique work of a master craftsman. Light for truly golden moments...

àëäìëëíÇé ëÇÖíÄ ÇÄòÖâ ëÇéÅéÑõ à ëåÖãéëíà: ˆ‚ÂÚ‡, ÙÓÏ˚, Ù‡ÌÚ‡ÁËË! å˚ Ò „Ó‰ÓÒÚ¸˛ ‰ÂÏÓÌÒÚËÛÂÏ: áÄåÖóÄíÖãúçõÖ òÖÑÖÇêõ „Ó‰‡ ËÁ Ù‡·ËÍË-χÒÚÂÒÍÓÈ KOLARZ ®! Å·„Ó‰‡fl Ò‚ÓÂÈ ÒÚ‡ÒÚË Ë Û‚Î˜ÂÌ˲ Ò‚ÂÚÓÏ Ì‡¯Ë ıÛ‰ÓÊÌËÍË-ÍÓÌÒÚÛÍÚÓ˚ ‰‡ÎË ‚Óβ Ò‚ÓËÏ ‚ÓÓ·‡ÊÂÌËflÏ Ë Ù‡ÌÚ‡ÁËflÏ Ë ‡Á‡·ÓÚ‡ÎË Ë ÒÓÁ‰‡ÎË ‰Îfl Ç‡Ò ÓÒ‚ÂÚËÚÂθÌ˚ ÔË·Ó˚ ‚ Á‡ı‚‡Ú˚‚‡˛˘Â ÌÓ‚˚ı ÙÓχı Ë ˆ‚ÂÚ‡ı. éÚÍÓÈÚ ‰Îfl Ò·fl ̇¯Ë ÔÓ‰ÛÍÚ˚-ÌÓ‚ËÌÍË – ‰Ó·Ó ÔÓʇÎÓ‚‡Ú¸ ‚ ÏË Ò‚ÂÚ‡! ã„ÍÓÈ ‡ÚÏÓÒÙÂÓÈ ÌÂψÍÓ„Ó ÏÓ‰Â̇… …ÓÍÛʇÂÚ Ì‡¯‡ ÌÓ‚‡fl ÒÂËfl «èÓˆÂÎÛÈ» (◊Kiss“): ljÓıÌÓ‚ÎÂÌÌ˚ ËÒÍÛÒÒÚ‚ÓÏ ÉÛÒÚ‡‚‡ äÎËÏÚ‡ Ë Â„Ó ÔÓÒ·‚ÎÂÌÌÓÈ Ì‡ ‚ÂÒ¸ ÏË ͇ÚËÌÓÈ «èÓˆÂÎÛÈ», ̇¯Ëı ıÛ‰ÓÊÌËÍÓ‚-‰ËÁ‡ÈÌÂÓ‚ ‚ ӷ·ÒÚË Ò‚ÂÚ‡ Ú‡ÍÊ «ÔÓˆÂÎÓ‚‡Î‡» ÏÛÁ‡: ä 150-ÎÂÚ˲ ÒÓ ‰Ìfl ÓʉÂÌËfl ‚ÂÎËÍÓ„Ó ‚ÂÌÒÍÓ„Ó ıÛ‰ÓÊÌË͇ Ô‰ÔËflÚË KOLARZ ® Ô‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÍÓÎÎÂÍˆË˛, ÓÚ‰‡˛˘Û˛ ‰‡Ì¸ Û‚‡ÊÂÌËfl Ë ‚˚ÔÛ˘ÂÌÌÛ˛ ‚ ˜ÂÒÚ¸ äÎËÏÚ‡. éÚÍÓÈÚ ‰Îfl Ò·fl Ë ÔÓÎÛ˜ËÚ ۉӂÓθÒÚ‚Ë ÓÚ ‚ÂÌÒÍÓ„Ó ‰ÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ-ÔËÍ·‰ÌÓ„Ó ËÒÍÛÒÒÚ‚‡ ‚ Â„Ó ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Â: Ò‚ÂÚËθÌËÍË, ·ÏÔ˚ Ë Î˛ÒÚ˚ Ò ‰ÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚ÏË ÓÚ‰ÂÎ͇ÏË Ò Û˜ÌÓÈ ‡ÁËÒÓ‚ÍÓÈ, ͇ʉÓ ËÁ‰ÂÎË fl‚ÎflÂÚÒfl ÛÌË͇θÌ˚Ï Ë Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ˝ÍÁÂÏÔÎflÓÏ ‚ ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ Ë ËÒÍÛÒÌÓÏ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËË. ë‚ÂÚ ‰Îfl ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθÌÓ ÁÓÎÓÚ˚ı Ï„ÌÓ‚ÂÌËÈ…

Full of light and life... ...and greetings from the Mediterranean shores of the Laguna city, our new ideas in lighting bring large, hand-blown Murano glass, created in a completely new form! Leaves, flowers, and filigree details, bold and opulent floral motifs and enchanting cloud shapes, bring lighting fantasy and the joy of life into your home! Breath-taking pleasure in a wonderland of light.

ëÓ‰Âʇ˘ËÏË ÏÌÓ„Ó ‚ÓÁ‰Ûı‡ Ë „‰ÓÌ˘ÂÒÍËÏË… … Ô‰ÒÚ‡‚Îfl˛Ú Ë ‚˚‡Ê‡˛Ú Ò·fl ̇¯Ë ÌÓ‚˚ Á‡Ï˚ÒÎ˚ ‚ ӷ·ÒÚË Ò‚ÂÚÓ‚Ó„Ó ÓÙÓÏÎÂÌËfl ÒÓ Ò‰ËÁÂÏÌÓÏÓÒÍËÏË ÔË‚ÂÚÒÚ‚ËflÏË ËÁ „ÓÓ‰‡ ̇ ·„Û̇ı: å‡ÒÒË‚ÌÓÂ, ‚˚‰Û‚ÌÓ ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÒÚÂÍÎÓ ËÁ „ÓÓ‰‡ åÛ‡ÌÓ ÔË‚Ó‰ËÚ ‚ ‚ÓÒıˢÂÌË ‚ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ÌÓ‚ÓÈ ÙÓÏÂ! ãËÒÚ¸fl, ˆ‚ÂÚ˚, ÏË‡ÊË: á‡ı‚‡Ú˚‚‡˛˘Â-ÓÒÍÓ¯Ì˚ ÏÓÚË‚˚, ‡ÒÔËÒ‡ÌÌ˚ ˆ‚ÂÚ‡ÏË, Ó·‚Ó‡ÊË‚‡˛Ú ÚÓ˜ÌÓ Ú‡Í ÊÂ, Í‡Í Ë Ó˜Â̸ ÚÓÌÍË ÙÓÏ˚ ӷ·ÍÓ‚. ëÓÁ‰‡ÈÚ ‚ LJ¯ÂÈ Í‚‡ÚË ҂ÓÂÓ·‡ÁÌ˚È ÒÚËθ Ë Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ Ù‡ÌÚ‡ÁËË Ë ÊËÁÌÂ‡‰ÓÒÚÌÓÒÚË! á‡ı‚‡Ú˚‚‡˛˘Â ‰Ûı ‚ÂÎËÍÓÎÂÔÌÓ ÁÂÎˢ ‚ ۉ˂ËÚÂθÌÓÏ ÏËÂ, ÒÓÁ‰‡ÌÌÓÏ ËÁ Ò‚ÂÚ‡.

Pure and simple or playful... Whether with crystal or without, with a sparkling play of light or clear lines, our new product line, "Inspiration", is a modern lighting solution for people who enjoy life and have their finger on the pulse. Let yourself be inspired...

ë‰ÂʇÌÌ˚È ËÎË ˜ÂÁÏÂÌÓ Ì‡Ë„‡ÌÌ˚È… ë ıÛÒÚ‡ÎÂÏ ËÎË ·ÂÁ ıÛÒÚ‡Îfl, Ò‚Â͇˛˘‡fl Ë„‡ Ò‚ÂÚ‡ ËÎË flÒÌ˚ ı‡‡ÍÚÂÌ˚ ÍÓÌÚÛ˚: ç‡¯Ë ÌÓ‚ËÌÍË ËÁ ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚÌÓÈ „ÛÔÔ˚ «Ç‰ÓıÌÓ‚ÂÌË» (◊Inspiration“) ÔÓÒÚ‡‚Îfl˛Ú ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ ¯ÂÌËfl ‚ ӷ·ÒÚË ÓÒ‚Â˘ÂÌËfl ‰Îfl ˜ËÒÚÂÈ¯Â„Ó Ó˘Û˘ÂÌËfl ÊËÁÌË, ¯‡„‡fl ‚ ÌÓ„Û ÒÓ ‚ÂÏÂÌÂÏ. чÈÚ Ò·fl ‚‰ÓıÌÓ‚ËÚ¸…

For those who love classical style! Let our new product range, "Emotion", appeal to the senses! Experience the magic of classical style in a new interpretation! Soulful staged lighting effects for an impressive atmosphere, with a difference. The crowning piece for the most elegant living space.

ã˛·ËÚ ÎË Ç˚ Í·ÒÒ˘ÂÒÍËÈ ÒÚËθ? ì‰ÂÎËÚ ҂Ó ‚ÌËχÌË ̇¯ËÏ ÌÓ‚ËÌÍ‡Ï ‚ ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚ ÔÓ‰Û͈ËË «ùÏÓˆËfl» (◊Emotion“)! àÒÔ˚Ú‡ÈÚÂ Ë Ì‡Ò·‰ËÚÂÒ¸ Ó˜‡Ó‚‡ÌËÂÏ Ë ‚Óί·ÒÚ‚ÓÏ Í·ÒÒ˘ÂÒÍÓ„Ó ÒÚËÎfl ‚ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ÌÓ‚ÓÈ ËÌÚÂÔÂÚ‡ˆËË: èÓ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡ÌÌÓ ÛÒÚÓÂÌÌ˚ ҂ÂÚÓ‚˚ ˝ÙÙÂÍÚ˚ ‰Îfl ÒÓÁ‰‡˛˘ÂÈ Ì‡ÒÚÓÂÌË ӷÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ò Ì˜ÚÓ ÓÔ‰ÂÎÂÌÌ˚Ï. Ç˚ү ‰ÓÒÚËÊÂÌËÂ Ë ‚Â̈ β·Ó„Ó ˝Î„‡ÌÚÌÓ„Ó ÊËÎÓ„Ó ÔÓÏ¢ÂÌËfl.

KOLARZ® MASTERPIECES unterstreichen persönlichen Stil mit perfektem Ambiente. Genießen Sie die Freiheit der Lichtkunst! Viel Freude mit unseren Neuheiten!

KOLARZ® MASTERPIECES emphasise personal lifestyle with a perfect ambience. Enjoy the freedom and art of illumination! Enjoy our new products!

áÄåÖóÄíÖãúçõÖ òÖÑÖÇêõ îÄÅêàóçéâ åÄêäà KOLARZ ® ÔÓ‰˜ÂÍË‚‡˛Ú Ë̉˂ˉۇθÌ˚È ÒÚËθ Ò Ô‚ÓÒıÓ‰ÌÓÈ Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚ÍÓÈ. èÓÎÛ˜ËÚ ۉӂÓθÒÚ‚Ë ÓÚ Ò‚Ó·Ó‰˚ Ë ÒÏÂÎÓÒÚË ËÒÍÛÒÒÚ‚‡ Ò‚ÂÚ‡! Ü·ÂÏ Ç‡Ï ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÏÌÓ„Ó ‡‰ÓÒÚË Ë Û‰Ó‚ÓθÒÚ‚Ëfl ÓÚ Ì‡¯Ëı ËÁ‰ÂÎËÈ-ÌÓ‚ËÌÓÍ!

Mit herzlichen Grüßen aus Wien

Greetings from Vienna

ë ̇ËÎÛ˜¯ËÏË ÔÓÊ·ÌËflÏË ËÁ ÇÂÌ˚

Familie Wögerbauer-Kolarz

The Wögerbauer-Kolarz family

ëÂϸfl Wögerbauer-Kolarz

Schlicht oder verspielt… Ob mit oder ohne Kristall, ob funkelndes Lichterspiel oder klare Linienführung: Unsere Neuheiten aus der Produktlinie „Inspiration“ liefern moderne Lichtlösungen für pures Lebensgefühl am Puls der Zeit. Lassen Sie sich inspirieren… Lieben Sie Klassik? Werfen Sie einen Lichtblick auf unsere Neuheiten im Produktbereich „Emotion“! Erleben Sie den Zauber der Klassik in immer wieder neuer Interpretation: Gefühlvoll inszenierte Lichteffekte für stimmungsvolle Atmosphäre mit dem gewissen Etwas. Die Krönung jedes eleganten Wohnraums.

1050

FREEDOM TO THE ART OF ILLUMINATION: COLOURS, SHAPES AND FANTASY!


Einleitung Ergaenzungsband 18.09.12 13:01 Seite 1051

msveta.ru

EDITION No 92/NEWS I Luna Kiss

1056 | 1067

I Emozione Kiss

1068 | 1073

I Kiss Barca I Kiss

1074 | 1089

I Emozione Romanesque

1090 | 1095

I Romanesque Barca I Romanesque

1096 | 1107

I Emozione Celtic

1108 | 1113

I Celtic Barca I Celtic

1114 | 1121

I Caro Barca I Caro

1122 | 1133

I Medici Barca I Medici

1134 | 1143

I Saba Barca I Saba

1144 | 1151

I Naomi

1152 | 1159

I Dalia

1160 | 1167

I Foscari

1168 | 1177

Design by 1051


Einleitung Ergaenzungsband 18.09.12 13:01 Seite 1052

1052

msveta.ru

I Laguna

1178 | 1185

I Torcello

1186 | 1191

I Nisida

1192 | 1197

I Gioiosa

1198 | 1205

I Paralume

1206 | 1219

I Stretta I Stretta Onda

1220 | 1231

I Prisma Stretta

1232 | 1245

I Prisma Dragon

1246 | 1267

I Lara

1268 | 1275

I Stefy

1276 | 1283

I Fantasy

1284 | 1291

I Palmanova

1292 | 1297

I Gaia

1298 | 1305

I Sofia

1306 | 1315

I Wave

1316 | 1323


Einleitung Ergaenzungsband 18.09.12 13:01 Seite 1053

msveta.ru

I Domino

1324 | 1329

I Mikado Barca I Mikado

1330 | 1337

I Barca

1338 | 1343

I Anello I Bianca

1344 | 1349

I Carmen Kiss

1350 | 1355

I Ballerina

1356 | 1367

I Amadeus

1368 | 1375

I Constanze

1376 | 1383

I Pisani Kristall I Pisani

1384 | 1391

I Contarini Kristall I Contarini

1392 | 1399

I Nonna

1400 | 1429

I Tischleuchten / table lamps

1430 | 1459

I Spots

1460 | 1491

I Poster

1492 | 1498

I Index

1499 | 1503

Design by 1053


Einleitung Ergaenzungsband 18.09.12 13:01 Seite 1054

msveta.ru 24 Karat vergoldet

Gemeinschaftsgeschmacksmuster, EU-Musterschutz Common taste pattern, EU-pattern protection copyright

é·‡Áˆ ‡‚ÚÓpÒÍÓ„Ó ‰ËÁ‡È̇ Öë ÑËpeÍÚË‚‡ ÔÓ Á‡˘ËÚe ‡‚ÚÓpÒÍËı Ôp‡‚ Öë

24 K gold plated

Dieses Produkt wurde in der EU hergestellt EU

This product was produced in the EU ùÚÓ ËÁ‰eÎËe ·˚ÎÓ ÔpÓËÁ‚e‰eÌÓ ‚ Öë

handmade in EU

24 K brushed

Kristallbehang SWAROVSKI® ELEMENTS

SWAROVSKI Elements

ïpÛÒڇθÌ˚e ÔÓ‰‚eÒÍË SWAROVSKI® ELEMENTS

SPECTRA crystal

ïpÛÒڇθÌ˚e ÔÓ‰‚eÒÍË SPECTRA® CRYSTAL

24 K french gold

PURE

SIL silver plated

SIL

ïpÛÒڇθ PURE® KOLARZ® Crystal, ıpÛÒڇθ Ò ‚˚ÒÓÍËÏ ÒÓ‰ÂʇÌËÂÏ Ò‚Ë̈‡, ¯ÎËÙÓ‚‡ÌÌ˚È

silver plated

brushed

Kristallglas geschliffen, OPTIC® KOLARZ® Crystal

OPTIC KOLARZ crystal

ïpÛÒڇθ OPTIC® KOLARZ® Crystal, ıpÛÒڇθÌÓÂ

ÒÚÂÍÎÓ ¯ÎËÙÓ‚‡ÌÌÓÂ

CHR chrome plated

CHR brushed

ıÛÒڇθÌ˚È ÓÊÓÍ

chrome plated

crystal arm

Acrylarm

NI

‡ÍËÎÓ‚˚È ÓÊÓÍ nickel plated

acrylic arm

freshwater pearls

silver brushed χÚÓ‚Ó ÒÂ·Ó

chrome plated ıpÓÏËpÓ‚‡ÌÌ˚È

chrome brushed χÚÓ‚˚È ıÓÏ

nickel plated ÌËÍÂÎË‚˚È

Kristallglas

altmessing

crystal glass

antique brass

ıpÛÒڇθÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

antique brass

ÒÚ‡‡fl ·ÚÛ̸

Rigadin Glas

englisch-messing

Rigadin glass

english brass

Ë„‡‰ËÌ ÒÚÂÍÎÓ

english brass

‡Ì„ÎËÈÒ͇fl ·ÚÛ̸

Murano Glas handgearbeitet

messing

Murano glass handmade

brass ·ÚÛ̸

ëÚeÍÎÓ Murano

brass

Süßwasserperlen

gold lackiert

freshwater pearls

gold varnish varnish

˜ÌÓÈ ÊÂϘۄ

gold

·ÍËpÓ‚‡ÌÌ˚È ÔÓ‰ ÁÓÎÓÚÓ

Porzellan

gold-antik lackiert

porcelain

antique gold varnish

Ù‡ÙÓ

varnish antique gold

porcelain

Symbolerklärung 1054

ë ÒÂp·pflÌ˚Ï ÔÓÍp˚ÚËÂÏ

vernickelt

acrylic arm

Murano glass

silver plated

Chrom gebürstet

crystal arm

Rigadin glass

Ù‡ÌˆÛÁÒÍÓ ÁÓÎÓÚÓ

verchromt

Kristallarm

crystal glass

24 carat french gilded

Silber gebürstet

high-lead crystal, ground PURE® KOLARZ® crystal

crystal glass, ground OPTIC® KOLARZ® crystal

ÁÓÎÓÚÓ Ï‡ÚÓ‚ÓÂ

versilbert

Hochbleikristall geschliffen, PURE® KOLARZ® Crystal

KOLARZ crystal

24 carat gilded, brushed

24 Karat französisch vergoldet

Kristallbehang SPECTRA® CRYSTAL Crystal hangings SPECTRA® CRYSTAL

ÁÓÎÓÚÓ ÔÓÍp˚ÚË 24 ͇p‡Ú‡ 24 Karat vergoldet, gebürstet

gold plated

Crystal hangings SWAROVSKI® ELEMENTS

24 carat gold plated

Symbol explanation

ÒÚ‡ËÌÌÓ ÁÓÎÓÚÓ

ÔoücÌeÌËe Í cËÏ‚oÎaÏ


Einleitung Ergaenzungsband 18.09.12 16:42 Seite 1055

msveta.ru

braun-gold lackiert brown-gold varnish varnish brown gold

ÍÓp˘Ì‚Ó-ÁÓÎÓÚÓÈ wenge lackiert

geeignet für Energiespar-Leuchtmittel & LED ready for

energy saver & LED PATENTED

wenge-effect varnish ‚Â̄ ·ÍËÓ‚‡ÌÌÓÂ

wenge

varnish silver

varnish white

varnish ivory

fire gilded

G9 ÏËÌËÓÚ‡Ê‡ÚÂθ, åËÓ‚ÓÈ Ô‡ÚÂÌÚ G9 mini reflector

dimmbar

silver varnish

dimmer

ÒÂ·flÌ˚È Î‡Í

dimmer

schwenkbar

white varnish

rotatable

·ÂÎ˚È Î‡Í

rotatable

èÓ‰‚ËÊÌ˚e ˜‡ÒÚË ˝ÚÓ„Ó ËÁ‰eÎËfl ÏÓ„ÛÚ ‚‡˘‡Ú¸Òfl Ë ÔÓ‚Ó‡˜Ë‚‡Ú¸Òfl

elfenbein lackiert

Als Luster und Deckenleuchte verwendbar

ivory varnish

Can be used as chandelier or as ceiling light

Î‡Í ˆ‚ÂÚ‡ ÒÎÓÌÓ‚ÓÈ ÍÓÒÚË

ceiling lamp chandelier

åÓÊÂÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl Í‡Í Î˛ÒÚp‡ ËÎË Ò‚ÂÚËθÌËÍ ‰Îfl ÔÓÚÓÎÍÓ‚

feuer-vergoldet

Bestimmen Sie die Farbe

fire gilded

Choose your own colour

Ó„ÌÂÌÌÓ-ÔÓÁÓÎÓ˜ÂÌÌ˚È choose you colour

Ç˚·epËÚe Ò‚ÓÈ ˆ‚eÚ

feuer-versilbert

Einzelfertigungen für Projekte

fire silvered

individual project production òÚÛ˜ÌÓe ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ÔÓeÍÚÓ‚ Project

Keramik

Schirm Seide

Schirm Pongé

ceramics

shade silk

shade pongé

ÍÂ‡ÏË͇

shade silk

‡·‡ÊÛ silk

shade Pongé

‡·‡ÊÛ ponge ´

Holz

Schirm Organza

Schirm Baumwolle

wood

shade organza

shade cotton

‰Â‚Ó

shade Organza

Handdekorierte Leuchtenteile

‰ÂÍÓËÓ‚‡ÌÓ ‚Û˜ÌÛ˛

‡·‡ÊÛ organza

shade cotton

‡·‡ÊÛ ËÁ ıÎÓÔ͇

Schirm Crepone

handdecorated lighting parts hand-decorated

ì ˝ÚÓ„Ó ËÁ‰eÎËfl eÒÚ¸ e„ÛÎflÚÓ ÒËÎ˚ Ò‚eÚ‡ ·ÏÔ˚

weiß lackiert

Ó„ÌÂÌÌÓ-ÔÓÒÂp·pÂÌÌ˚È

wood

G9 Mini Reflektor, Weltpatent

silber lackiert

fire silvered

ceramics

ÔË„Ó‰ÌÓ ‰Îfl ˝ÌÂ„ÓÒ·Â„‡˛˘Ëı ·ÏÔÓ˜ÂÍ & LED

G9 mini reflector, worldwide patented

varnish

suitable for energy-saving bulbs & LED

shade crepone shade Crepone

‡·‡ÊÛ crepone

Geschliffen ground ÓÚ¯ÎËÙÓ‚‡ÌÓ glass cutted

LED-Leuchtmittel inkludiert LED lamp included included

Ò‚ÂÚÓ‰ËÓ‰Ì˚ ·ÏÔÓ˜ÍË ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ inklusive hochwertigem HV-Leuchtmittel

included HV

high quality bulb

high quality HV-bulb included ‚˚ÒÓÍÓ͇˜ÂÒÚ‚ÂÌ̇fl HV-·ÏÔӘ͇ ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚÂ

Höhe Leuchtenkörper / Gesamthöhe min. – max. height fixture / total height min. – max. ‚˚ÒÓÚ‡ ‡χÚÛ˚ / Ó·˘‡fl ‚˚ÒÓÚ‡ ËÁ‰ÂÎËfl ÏËÌ./χÍÒ. Breite width ¯ËË̇

Ausladung projection ‚˚ÒÚÛÔ

Höhe / Breite height / width ‚˚ÒÓÚ‡ / ¯ËË̇

Durchmesser diameter ‰Ë‡ÏÂÚ

Design by 1055


LUNA KISS 14.09.12 05:10 Seite 1056

Luna Kiss 1056

msveta.ru


LUNA KISS 14.09.12 05:10 Seite 1057

msveta.ru

Design by 1057


LUNA KISS 14.09.12 05:10 Seite 1058

msveta.ru

0392.31+1M.3.Ki.Au Hängeleuchte / hanging lamp max. 200 cm 30 cm 1+1 lp.

0392.31+1L.3.Ki.Au Hängeleuchte / hanging lamp max. 200 cm 40 cm 1+1 lp. 0392.SetL / XL.ETGn (optional) Kristall-Deko / crystal deco SWAROVSKI® ELEMENTS

Luna Kiss 1058


LUNA KISS 14.09.12 05:10 Seite 1059

msveta.ru

0392.31+1XL.3.Ki.Au Hängeleuchte / hanging lamp max. 200 cm 50 cm 1+1 lp. 0392.SetL / XL.ETGn (optional) Kristall-Deko / crystal deco SWAROVSKI® ELEMENTS

Design by 1059


LUNA KISS 14.09.12 05:10 Seite 1060

msveta.ru

0392.31L.3.Ki.Au Hängeleuchte / hanging lamp max. 200 cm 40 cm 1 lp.

0392.31S.3.Ki.Au Hängeleuchte / hanging lamp max. 200 cm 20 cm 1 lp. 0392.SetS.ET (optional) Kristall-Deko / crystal deco SWAROVSKI® ELEMENTS

Luna Kiss 1060


LUNA KISS 14.09.12 05:10 Seite 1061

msveta.ru 0392.31M.3.Ki.Au Hängeleuchte / hanging lamp max. 200 cm 30 cm 1 lp. 0392.SetM.ETGn (optional) Kristall-Deko / crystal deco SWAROVSKI® ELEMENTS

0392.31XL.3.Ki.Au Hängeleuchte / hanging lamp max. 200 cm 50 cm 1 lp.

Design by 1061


LUNA KISS 14.09.12 05:10 Seite 1062

msveta.ru 0392.35+3.3.Ki.Au H채ngeleuchte / hanging lamp max. 200 cm 40 cm 5+3 lp.

0392.33+3.3.Ki.Au H채ngeleuchte / hanging lamp max. 200 cm 30 cm 3+3 lp.

Luna Kiss 1062


LUNA KISS 14.09.12 05:10 Seite 1063

msveta.ru

0392.85+3.3.Ki.Au H채ngeleuchte / hanging lamp max. 200 cm 30 / 130 cm 5+3 lp.

Design by 1063


LUNA KISS 14.09.12 05:10 Seite 1064

0392.71.3.Ki.Au Tischleuchte / table lamp 38 cm 20 cm 1 lp.

Luna Kiss 1064

msveta.ru


LUNA KISS 14.09.12 05:10 Seite 1065

msveta.ru

0392.41.3.Ki.Au Bodenleuchte / floor lamp 150 cm 40 cm 1 lp. 0392.Set41.ETGn (optional) Kristall-Deko / crystal deco SWAROVSKI速 ELEMENTS

Design by 1065


LUNA KISS 14.09.12 05:10 Seite 1066

H채ngeleuchte hanging lamp

msveta.ru 0392.31+1XL.3.Ki.Au max. 200 cm 50 cm 1+1 lp., E 27, 60 W + incl. GU 10, 50 W Deco optional

0392.31+1L.3.Ki.Au max. 200 cm 40 cm 1+1 lp., E 27, 60 W + incl. GU 10, 50 W Deco optional

0392.31+1M.3.Ki.Au max. 200 cm 30 cm 1+1 lp., E 27, 60 W + incl. GU 10, 50 W Deco optional 0392.31XL.3.Ki.Au max. 200 cm 50 cm 1 lp., E 27, 60 W Deco optional

0392.31L.3.Ki.Au max. 200 cm 40 cm 1 lp., E 27, 60 W Deco optional

0392.31M.3.Ki.Au max. 200 cm 30 cm 1 lp., E 27, 60 W Deco optional

0392.31S.3.Ki.Au max. 200 cm 20 cm 1 lp., E 27, 60 W Deco optional

Y 0392.85+3.3.Ki.Au max. 200 cm 30 / 130 cm 5+3 lp., E 27, 60 W + incl. GU 10, 50 W Deco optional

Y 0392.35+3.3.Ki.Au max. 200 cm 40 cm 5+3 lp., E 27, 60 W + incl. GU10, 50 W Deco optional

Y 0392.33+3.3.Ki.Au max. 200 cm 30 cm 3+3 lp., E 27, 60 W + incl. GU 10, 50 W Deco optional

Luna Kiss 1066


LUNA KISS 14.09.12 05:10 Seite 1067

msveta.ru INDEX

Bodenleuchte floor lamp

0392.41.3.Ki.Au 150 cm 40 cm 1 lp., E 27, 150 W Deco optional

Tischleuchte table lamp

0392.71.3.Ki.Au X 38 cm 20 cm 1 lp., E 14, 60 W Deco optional

W

optional

W

Kristall-Deko

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

SWAROVSKI ® ELEMENTS

SWAROVSKI ® ELEMENTS

SWAROVSKI ® ELEMENTS

0392.SetS.ET small, crystal clear

0392.31S

0392.SetM.ET medium, crystal clear

0392.31M, 0392.31+1M

0392.SetL/XL.ET large/x-large, crystal clear

0392.31L, 0392.31+1L, 0392.31XL, 0392.31+1XL

0392.Set41.ET crystal clear

0392.41

0295.K-SET.3.ET crystal clear

0392.71

0392.SetS.ETGn small, crystal clear / gold

0392.31S

0392.SetM.ETGn medium, crystal clear / gold

0392.31M, 0392.31+1M

0392.SetL/XL.ETGn large/x-large, crystal clear / gold

0392.31L, 0392.31+1L, 0392.31XL, 0392.31+1XL

0392.Set41.ETGn crystal clear / gold

0392.41

0295.K-SET.3.ETGn crystal clear / gold

0392.71

Replacement glass

Ersatzglas 0392.S50.Au

50 cm

0392.S40.Au

40 cm

0392.S30.Au

30 cm

0392.S20.Au

20 cm

á‡Ô‡ÒÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

844.Cleaner KOLARZ® Kristall Reiniger KOLARZ® Crystal Cleaner ë‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ˜ËÒÚÍË ıÛÒÚ‡Îfl KOLARZ®

24 K

EU

copyright

handmade in EU

SWAROVSKI Elements

gold plated

hand-decorated

included HV

ready for

high quality bulb

energy saver & LED

Design by 1067


EMOZIONE KISS 18.09.12 13:51 Seite 1068

Emozione Kiss 1068

msveta.ru


EMOZIONE KISS 18.09.12 13:51 Seite 1069

msveta.ru

Design by 1069


EMOZIONE KISS 14.09.12 06:45 Seite 1070

Emozione Kiss 1070

msveta.ru


EMOZIONE KISS 14.09.12 06:45 Seite 1071

msveta.ru

0345.36.3.Ki.Au.KpT Hängeleuchte / hanging lamp PURE® KOLARZ® Crystal 58 cm / 60 – 198 cm 60 cm 6 lp.

Design by 1071


EMOZIONE KISS 14.09.12 06:45 Seite 1072

0345.16.3.Ki.Au.KpT Deckenleuchte / ceiling lamp PURE® KOLARZ® Crystal 60 cm 38 cm 6 lp.

0345.36.3.Ki.Au.ETGn Hängeleuchte / hanging lamp SWAROVSKI® ELEMENTS 58 cm / 60 – 198 cm 60 cm 6 lp.

Emozione Kiss 1072

msveta.ru


EMOZIONE KISS 14.09.12 06:45 Seite 1073

msveta.ru INDEX

Hängeleuchte hanging lamp

0345.36.3.Ki.Au. Y 58 cm / 60 – 198 cm 60 cm 6 lp., E 27, 60 W

Deckenleuchte ceiling lamp

0345.16.3.Ki.Au. Y 60 cm 38 cm 6 lp., E 27, 60 W

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

PURE ® KOLARZ ® Crystal

PURE ® KOLARZ ® Crystal

crystal clear

ÍËÒڇθÌ˚È

SWAROVSKI ® ELEMENTS

SWAROVSKI ® ELEMENTS

ETGn kristall / gold

crystal clear / gold

ÍËÒڇθÌ˚È / ÁÓÎÓÚÓ

Ersatzglas

Replacement glass

á‡Ô‡ÒÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

Y Kristall-Deko PURE ® KOLARZ ® Crystal

KpT kristall SWAROVSKI ® ELEMENTS

0345.G01.Ki.Au 57 cm

0345.G02

844.Cleaner KOLARZ® Kristall Reiniger KOLARZ® Crystal Cleaner ë‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ˜ËÒÚÍË ıÛÒÚ‡Îfl KOLARZ®

EU

PURE copyright

handmade in EU

SWAROVSKI Elements

KOLARZ crystal

24 K gold plated

ready for

hand-decorated

energy saver & LED

Design by 1073


KISS BARCA 14.09.12 05:24 Seite 1074

Kiss Barca 1074

msveta.ru


KISS BARCA 14.09.12 05:24 Seite 1075

msveta.ru

Design by 1075


KISS BARCA 14.09.12 05:24 Seite 1076

0365.31L.3 Hängeleuchte / hanging lamp 24 cm / 30 – 259 cm 90 cm 1 lp.

0295.KIT-1L.3.ETGn (optional) Kristall-Deko / crystal deco SWAROVSKI® ELEMENTS

0365.31S.3 Hängeleuchte / hanging lamp 15 cm / 21 – 250 cm 70 cm 1 lp.

Kiss Barca 1076

msveta.ru


KISS BARCA 14.09.12 05:24 Seite 1077

msveta.ru

0365.36.3 Hängeleuchte / hanging lamp 24 cm / 30 – 259 cm 130 cm 6 lp.

0295.KIT-1XL.3.ETGn (optional) Kristall-Deko / crystal deco SWAROVSKI® ELEMENTS

Design by 1077


KISS BARCA 14.09.12 05:24 Seite 1078

Kiss 1078

msveta.ru


KISS BARCA 14.09.12 05:24 Seite 1079

msveta.ru

0365.61XXL.3 Wand- und Deckenleuchte / wall and ceiling lamp 89 cm 20 cm 1 lp.

0365.61L.3 Wand- und Deckenleuchte / wall and ceiling lamp 54 cm 20 cm 1 lp.

Design by 1079


KISS BARCA 14.09.12 05:24 Seite 1080

msveta.ru

0365.61XL.3 Wand- und Deckenleuchte / wall and ceiling lamp 62 cm 20 cm 1 lp.

0365.61S.3 Wand- und Deckenleuchte / wall and ceiling lamp 32 cm 15 cm 1 lp.

Kiss 1080


KISS BARCA 14.09.12 05:24 Seite 1081

msveta.ru 0365.61+1M.3 Wandleuchte / wall lamp 42 cm 18 cm 1+1 lp.

0365.61+1L.3 Wandleuchte / wall lamp 54 cm 20 cm 1+1 lp.

Design by 1081


KISS BARCA 14.09.12 05:24 Seite 1082

msveta.ru 0365.UQ31.3 Deckenleuchte / ceiling lamp 30 / 30 cm 5 cm 1 lp.

0365.UQ21.3 Deckenleuchte / ceiling lamp 20 / 20 cm 5 cm 1 lp.

0365.UQ41.3 Deckenleuchte / ceiling lamp 40 / 40 cm 5 cm 1 lp.

0365.UQ52.3 Deckenleuchte / ceiling lamp 50 / 50 cm 5 cm 2 lp.

Kiss 1082


KISS BARCA 14.09.12 05:24 Seite 1083

msveta.ru

0365.U12.3 Deckenleuchte / ceiling lamp 30 cm 8 cm 2 lp.

0365.U13.3 Deckenleuchte / ceiling lamp 40 cm 9 cm 3 lp.

0365.U14.3 Deckenleuchte / ceiling lamp 50 cm 10 cm 4 lp.

Design by 1083


KISS BARCA 14.09.12 05:24 Seite 1084

msveta.ru

0365.61S.3.41 Wandleuchte / wall lamp 11 / 40 cm 8 cm 1 lp., mit Schalter / with switch

0365.61.3 Wandleuchte / wall lamp 11 / 41 cm 9 cm 1 lp.

Kiss 1084


KISS BARCA 14.09.12 05:24 Seite 1085

msveta.ru

0365.71L.Au 0365.71M.Au Tischleuchte / table lamp 65 cm 45 cm 1 lp.

Tischleuchte / table lamp 90 cm 60 cm 1 lp.

Design by 1085


KISS BARCA 14.09.12 05:24 Seite 1086

msveta.ru

0365.20.Au Uhr / clock 30 / 30 cm 3 cm

0365.90.Au Burgunder / Burgundy 700 ml

0365.93.Au Bier / Wasser, beer / water 475 ml

0365.92.Au Sekt / Sparkling wine 180 ml

0365.91.Au Chardonnay 340 ml

Kiss 1086


KISS BARCA 14.09.12 05:24 Seite 1087

msveta.ru

0365.26.Au

0365.27.Au

Vase / vase 33 cm 20 cm

Vase / vase 50 cm 30 cm

Design by 1087


KISS BARCA 14.09.12 05:24 Seite 1088

Hängeleuchte hanging lamp

msveta.ru 0365.36.3 15 cm / 21 – 250 cm 130 /15 cm 6 lp., incl. HV-Halogan G9, 40 W Deco optional

0365.31L.3 15 cm / 21 – 250 cm 90 / 15 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 118 mm, 200 W Deco optional

0365.31S.3 Y 15 cm / 21 – 250 cm 70 / 15 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 118 mm, 150 W Deco optional Wand- und Deckenleuchte wall and ceiling lamp

Wandleuchte wall lamp

0365.61XXL.3 X 89 cm 20 cm 1 lp., E 27, 100 W

0365.61XL.3 X 62 cm 20 cm 1 lp., E 27, 100 W

0365.61L.3 X 54 cm 20 cm 1 lp., E 27, 100 W

0365.61M.3 X 42 cm 18 cm 1 lp., E 27, 100 W

0365.61S.3 X 32 cm 15 cm 1 lp., E 27, 100 W

0365.U14.3 X 50 cm 10 cm 4 lp., E 27, 60 W

0365.U13.3 X 40 cm 9 cm 3 lp., E 27, 60 W

0365.U12.3 X 30 cm 8 cm 2 lp., E 27, 60 W

0365.UQ52.3 X 50 / 50 cm 5 cm 2 lp., incl. HV-Halogen R7s 118 mm, 120 W

0365.UQ41.3 X 40 / 40 cm 5 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 118 mm, 120 W

0365.UQ31.3 X 30 / 30 cm 5 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 78 mm, 120 W

0365.UQ21.3 X 20 / 20 cm 5 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 60 W

0365.61+1XXL.3 X 89 cm 20 cm 1+1 lp., E 27, 100 W + incl. GU10, 50 W

0365.61+1XL.3 X 62 cm 20 cm 1+1 lp., E 27, 100 W + incl. GU10, 50 W

0365.61+1L.3 X 52 cm 20 cm 1+1 lp., E 27, 100 W + incl. GU10, 50 W

0365.61+1M.3 X 42 cm 18 cm 1+1 lp., E 27, 100 W + incl. GU10, 50 W

0365.61+1S.3 X 32 cm 15 cm 1+1 lp., E 27, 100 W + incl. GU10, 50 W

Kiss Barca + Kiss 1088


KISS BARCA 14.09.12 05:24 Seite 1089

msveta.ru INDEX 0365.61S.3.41 X 11 / 40 cm 8 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 78 mm, 100 W, mit Schalter / with switch

Wandleuchte wall lamp

0365.61D.3.41 X 11 / 40 cm 10 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 118 mm, 120 W, mit Dimmer / with dimmer

0365.61.3 X 11 / 41 cm 9 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 78 mm, 100 W Tischleuchte table lamp

0365.71L.Au Y 90 cm 60 cm 1 lp., E 27, 100 W shade 0365.S07.W

0365.71M.Au Y 65 cm 45 cm 1 lp., E 27, 100 W shade 0365.S06.W

Glas glass

0365.90.Au X Burgunder / Burgundy 700 ml

0365.91.Au X Chardonnay 340 ml

0365.92.Au X Sekt / Sparkling wine 180 ml

0365.93.Au X Bier / Wasser, beer / water 475 ml

Vase vase

0365.27.Au X 50 cm 30 cm

0365.26.Au X 33 cm 20 cm

Uhr clock

0365.20.Au Y 30 / 30 cm 3 cm

optional

Kristall-Deko

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

SWAROVSKI ® ELEMENTS

SWAROVSKI ® ELEMENTS

SWAROVSKI ® ELEMENTS

0295.KIT-1S.3.ET

small 24X crystal clear

0365.31S.3

0295.KIT-1L.3.ET

large 36X crystal clear

0365.31L.3

X-large 48X crystal clear

0365.36.3

0295.KIT-1XL.3.ET 0295.KIT-1S.3.ETGn

small 12 X crystal clear 12 X golden night

0365.31S.3

0295.KIT-1L.3.ETGn

large 12 X crystal clear 24X golden night

0365.31L.3

X-large 24X crystal clear 24X golden night

0365.36.3

0295.KIT-1XL.3.ETGn

KIT-1

optional

Kristall-Deko

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

SWAROVSKI ® ELEMENTS

SWAROVSKI ® ELEMENTS

SWAROVSKI ® ELEMENTS

0295.KIT-2S.3.ET

small 24X crystal clear

0365.31S.3

large 24X crystal clear

0365.31L.3

X-large 36X crystal clear

0365.36.3

0295.KIT-2L.3.ET 0295.KIT-2XL.3.ET 0295.KIT-2S.3.ETGn

small 12 X crystal clear 12 X golden night

0365.31S.3

0295.KIT-2L.3.ETGn

large 12 X crystal clear 12 X golden night

0365.31L.3

X-large 12 X crystal clear 24X golden night

0365.36.3

0295.KIT-2XL.3.ETGn

KIT-2

844.Cleaner KOLARZ® Kristall Reiniger KOLARZ® Crystal Cleaner ë‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ˜ËÒÚÍË ıÛÒÚ‡Îfl KOLARZ®

24 K

EU

copyright

handmade in EU

SWAROVSKI Elements

gold plated

hand-decorated

included HV

ready for

high quality bulb

energy saver & LED

Design by dimmer

1089


EMOZIONE ROMANESQUE 14.09.12 05:26 Seite 1090

Emozione Romanesque 1090

msveta.ru


EMOZIONE ROMANESQUE 14.09.12 05:26 Seite 1091

msveta.ru

Design by 1091


EMOZIONE ROMANESQUE 14.09.12 05:26 Seite 1092

Emozione Romanesque 1092

msveta.ru


EMOZIONE ROMANESQUE 14.09.12 05:26 Seite 1093

msveta.ru

0345.36.3.Ro.Au.ETGn Hängeleuchte / hanging lamp SWAROVSKI® ELEMENTS 58 cm / 60 – 198 cm 60 cm 6 lp.

Design by 1093


EMOZIONE ROMANESQUE 14.09.12 05:26 Seite 1094

0345.16.3.Ro.Au.ETGn Deckenleuchte / ceiling lamp SWAROVSKI® ELEMENTS 60 cm 38 cm 6 lp.

0345.36.3.Ro.Au.KpT Hängeleuchte / hanging lamp PURE® KOLARZ® Crystal 58 cm / 60 – 198 cm 60 cm 6 lp.

Emozione Romanesque 1094

msveta.ru


EMOZIONE ROMANESQUE 14.09.12 05:27 Seite 1095

msveta.ru INDEX

Hängeleuchte hanging lamp

0345.36.3.Ro.Au. Y 58 cm / 60 – 198 cm 60 cm 6 lp., E 27, 60 W

Deckenleuchte ceiling lamp

0345.16.3.Ro.Au. Y 60 cm 38 cm 6 lp., E 27, 60 W

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

PURE ® KOLARZ ® Crystal

PURE ® KOLARZ ® Crystal

crystal clear

ÍËÒڇθÌ˚È

SWAROVSKI ® ELEMENTS

SWAROVSKI ® ELEMENTS

ETGn kristall / gold

crystal clear / gold

ÍËÒڇθÌ˚È / ÁÓÎÓÚÓ

Ersatzglas

Replacement glass

á‡Ô‡ÒÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

Y Kristall-Deko PURE ® KOLARZ ® Crystal

KpT kristall SWAROVSKI ® ELEMENTS

0345.G01.Ro.Au 57 cm

0345.G02

844.Cleaner KOLARZ® Kristall Reiniger KOLARZ® Crystal Cleaner ë‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ˜ËÒÚÍË ıÛÒÚ‡Îfl KOLARZ®

EU

PURE copyright

handmade in EU

SWAROVSKI Elements

KOLARZ crystal

24 K gold plated

ready for

hand-decorated

energy saver & LED

Design by 1095


ROMANESQUE BARCA 14.09.12 05:29 Seite 1096

Romanesque Barca 1096

msveta.ru


ROMANESQUE BARCA 14.09.12 05:29 Seite 1097

msveta.ru

Design by 1097


ROMANESQUE BARCA 14.09.12 05:29 Seite 1098

0364.31L.3 Hängeleuchte / hanging lamp 24 cm / 30 – 259 cm 90 cm 1 lp.

0295.KIT-1L.3.ETGn (optional) Kristall-Deko / crystal deco SWAROVSKI® ELEMENTS

Romanesque Barca 1098

msveta.ru


ROMANESQUE BARCA 14.09.12 05:29 Seite 1099

msveta.ru 0364.36.3 Hängeleuchte / hanging lamp 24 cm / 30 – 259 cm 130 cm 6 lp.

0295.KIT-1XL.3.ET (optional) Kristall-Deko / crystal deco SWAROVSKI® ELEMENTS

Design by 1099


ROMANESQUE BARCA 14.09.12 05:29 Seite 1100

0364.31S.3 Hängeleuchte / hanging lamp 15 cm / 21 – 250 cm 70 cm 1 lp.

Romanesque Barca 1100

msveta.ru


ROMANESQUE BARCA 14.09.12 05:29 Seite 1101

msveta.ru

0364.61D.3.41 Wandleuchte / wall lamp 11 / 40 cm 10 cm 1 lp., mit Dimmer / with dimmer

0364.61.3 Wandleuchte / wall lamp 11 / 41 cm 9 cm 1 lp.

Romanesque

Design by 1101


ROMANESQUE BARCA 14.09.12 05:29 Seite 1102

msveta.ru

0364.61M.3 Wand- und Deckenleuchte / wall and ceiling lamp 42 cm 18 cm 1 lp.

0364.61+1L.3 Wandleuchte / wall lamp 54 cm 20 cm 1+1 lp.

Romanesque 1102


ROMANESQUE BARCA 14.09.12 05:30 Seite 1103

msveta.ru

0364.61XL.3 Wand- und Deckenleuchte / wall and ceiling lamp 62 cm 20 cm 1 lp.

Design by 1103


ROMANESQUE BARCA 14.09.12 05:30 Seite 1104

msveta.ru 0364.UQ31.3 Deckenleuchte / ceiling lamp 30 / 30 cm 5 cm 1 lp.

0364.UQ21.3 Deckenleuchte / ceiling lamp 20 / 20 cm 5 cm 1 lp.

0364.UQ41.3 Deckenleuchte / ceiling lamp 40 / 40 cm 5 cm 1 lp.

0364.UQ52.3 Deckenleuchte / ceiling lamp 50 / 50 cm 5 cm 2 lp.

Romanesque 1104


ROMANESQUE BARCA 14.09.12 05:30 Seite 1105

msveta.ru

0364.U12.3 Deckenleuchte / ceiling lamp 30 cm 8 cm 2 lp.

0364.U13.3 Deckenleuchte / ceiling lamp 40 cm 9 cm 3 lp.

0364.U14.3 Deckenleuchte / ceiling lamp 50 cm 10 cm 4 lp.

Design by 1105


ROMANESQUE BARCA 14.09.12 05:30 Seite 1106

Hängeleuchte hanging lamp

msveta.ru 0364.36.3 15 cm / 21 – 250 cm 130 / 15 cm 6 lp., incl. G9, 40 W Deco optional

0364.31L.3 15 cm / 21 – 250 cm 90 / 15 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 118 mm, 200 W Deco optional

Y 0364.31S.3 15 cm / 21 – 250 cm 70 / 15 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 118 mm, 150 W Deco optional Wand- und Deckenleuchte wall/ceiling lamp

0364.61XXL.3 X 89 cm 20 cm 1 lp., E 27, 100 W

0364.61XL.3 X 62 cm 20 cm 1 lp., E 27, 100 W

0364.61L.3 X 54 cm 20 cm 1 lp., E 27, 100 W

0364.61M.3 X 42 cm 18 cm 1 lp., E 27, 100 W

0364.61S.3 X 32 cm 15 cm 1 lp., E 27, 100 W

0364.U14.3 X 50 cm 10 cm 4 lp., E 27, 60 W

0364.U13.3 X 40 cm 9 cm 3 lp., E 27, 60 W

0364.U12.3 X 30 cm 8 cm 2 lp., E 27, 60 W

0364.UQ52.3 X 50 / 50 cm 5 cm 2 lp., incl. HV-Halogen R7s 118 mm, 120 W

0364.UQ41.3 X 40 / 40 cm 5 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 118 mm, 120 W

0364.UQ31.3 X 30 / 30 cm 5 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 78 mm, 120 W

0364.UQ21.3 X 20 / 20 cm 5 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 60 W

Romanesque Barca + Romanesque 1106


ROMANESQUE BARCA 18.09.12 14:02 Seite 1107

msveta.ru INDEX

Wandleuchte wall lamp

0364.61+1XXL.3 X 89 cm 20 cm 1+1 lp., E 27, 100 W + incl. GU10, 50 W

0364.61+1XL.3 X 62 cm 20 cm 1+1 lp., E 27, 100 W + incl. GU10, 50 W

0364.61+1L.3 X 54 cm 20 cm 1+1 lp., E 27, 100 W + incl. GU10, 50 W

0364.61+1M.3 X 42 cm 18 cm 1+1 lp., E 27, 100 W + incl. GU10, 50 W

0364.61+1S.3 X 32 cm 15 cm 1+1 lp., E 27, 100 W + incl. GU10, 50 W 0364.61S.3.41 X 11 / 40 cm 8 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 78 mm, 100 W, mit Schalter / with switch

0364.61D.3.41 X 11 / 40 cm 10 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 118 mm, 120 W, mit Dimmer / with dimmer

0364.61.3 X 11 / 41 cm 9 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 78 mm, 100 W 0364.20.Au X 30 / 30 cm 3 cm

Uhr clock

optional

Kristall-Deko

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

SWAROVSKI ® ELEMENTS

SWAROVSKI ® ELEMENTS

SWAROVSKI ® ELEMENTS

0295.KIT-1S.3.ET 0295.KIT-1L.3.ET 0295.KIT-1XL.3.ET

0364.31S.3

large 36X crystal clear

0364.31L.3

X-large 48X crystal clear

0295.KIT-1S.3.ETGn

0364.36.3

small 12 X crystal clear 12 X golden night

0364.31S.3

large 12 X crystal clear 24X golden night

0364.31L.3

X-large 24X crystal clear 24X golden night

0364.36.3

0295.KIT-1L.3.ETGn 0295.KIT-1XL.3.ETGn

small 24X crystal clear

KIT-1

optional

Kristall-Deko

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

SWAROVSKI ® ELEMENTS

SWAROVSKI ® ELEMENTS

SWAROVSKI ® ELEMENTS

0295.KIT-2S.3.ET

small 24X crystal clear

0364.31S.3

0295.KIT-2L.3.ET

large 24X crystal clear

0364.31L.3

X-large 36X crystal clear

0364.36.3

0295.KIT-2XL.3.ET 0295.KIT-2S.3.ETGn

small 12 X crystal clear 12 X golden night

0364.31S.3

0295.KIT-2L.3.ETGn

large 12 X crystal clear 12 X golden night

0364.31L.3

X-large 12 X crystal clear 24X golden night

0364.36.3

0295.KIT-2XL.3.ETGn

KIT-2

844.Cleaner KOLARZ® Kristall Reiniger KOLARZ® Crystal Cleaner ë‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ˜ËÒÚÍË ıÛÒÚ‡Îfl KOLARZ®

24 K

EU

copyright

handmade in EU

SWAROVSKI Elements

gold plated

hand-decorated

included HV

ready for

high quality bulb

energy saver & LED

Design by dimmer

1107


EMOZIONE CELTIC 14.09.12 05:31 Seite 1108

Emozione Celtic 1108

msveta.ru


EMOZIONE CELTIC 14.09.12 05:31 Seite 1109

msveta.ru

Design by 1109


EMOZIONE CELTIC 14.09.12 05:31 Seite 1110

Emozione Celtic 1110

msveta.ru


EMOZIONE CELTIC 14.09.12 05:32 Seite 1111

msveta.ru

0345.36.3.Ce.Bk.ETGn Hängeleuchte / hanging lamp SWAROVSKI® ELEMENTS 58 cm / 60 – 198 cm 60 cm 6 lp.

Design by 1111


EMOZIONE CELTIC 14.09.12 05:32 Seite 1112

0345.16.3.Ce.Bk.ETGn Deckenleuchte / ceiling lamp SWAROVSKI® ELEMENTS 60 cm 38 cm 6 lp.

0345.36.3.Ce.Bk.KpT Hängeleuchte / hanging lamp SWAROVSKI® ELEMENTS PURE® KOLARZ® Crystal 58 cm / 60 – 198 cm 60 cm 6 lp.

Emozione Celtic 1112

msveta.ru


EMOZIONE CELTIC 14.09.12 05:32 Seite 1113

msveta.ru INDEX

Hängeleuchte hanging lamp

0345.36.3.Ce.Bk. Y 58 cm / 60 – 198 cm 60 cm 6 lp., E 27, 60 W

Deckenleuchte ceiling lamp

0345.16.3.Ce.Bk. Y 60 cm 38 cm 6 lp., E 27, 60 W

Y Kristall-Deko

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

KpT kristall

crystal clear

ÍËÒڇθÌ˚È

SWAROVSKI ® ELEMENTS

SWAROVSKI ® ELEMENTS

ETGn kristall / gold

crystal clear / gold

ÍËÒڇθÌ˚È / ÁÓÎÓÚÓ

Ersatzglas

Replacement glass

á‡Ô‡ÒÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

PURE ® KOLARZ ® Crystal

SWAROVSKI ® ELEMENTS

SWAROVSKI ® ELEMENTS

PURE ® KOLARZ ® Crystal

SWAROVSKI ® ELEMENTS

PURE ® KOLARZ ® Crystal

SWAROVSKI ® ELEMENTS

0345.G01.Ce.Bk 57 cm

0345.G02

844.Cleaner KOLARZ® Kristall Reiniger KOLARZ® Crystal Cleaner ë‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ˜ËÒÚÍË ıÛÒÚ‡Îfl KOLARZ®

EU

PURE copyright

handmade in EU

SWAROVSKI Elements

KOLARZ crystal

24 K gold plated

ready for

hand-decorated

energy saver & LED

Design by 1113


CELTIC, CELTIC BARCA 14.09.12 05:33 Seite 1114

Celtic Barca 1114

msveta.ru


CELTIC, CELTIC BARCA 14.09.12 05:33 Seite 1115

msveta.ru

Design by 1115


CELTIC, CELTIC BARCA 14.09.12 05:33 Seite 1116

0379.31L.3.Bk Hängeleuchte / hanging lamp SWAROVSKI® ELEMENTS 24 cm / 30 – 259 cm 90 cm 1 lp.

0295.KIT-2L.3.ETGn (optional) Kristall-Deko / crystal deco SWAROVSKI® ELEMENTS

0379.31S.3.Bk Hängeleuchte / hanging lamp SWAROVSKI® ELEMENTS 15 cm / 21 – 250 cm 70 cm 1 lp.

Celtic Barca 1116

msveta.ru


CELTIC, CELTIC BARCA 14.09.12 05:33 Seite 1117

msveta.ru

0379.36.3.Bk Hängeleuchte / hanging lamp SWAROVSKI® ELEMENTS 24 cm / 30 – 259 cm 130 cm 6 lp.

0295.KIT-2XL.3.ET (optional) Kristall-Deko / crystal deco SWAROVSKI® ELEMENTS

Design by 1117


CELTIC, CELTIC BARCA 14.09.12 05:33 Seite 1118

msveta.ru 0379.UQ31.3.Bk Deckenleuchte / ceiling lamp SWAROVSKI速 ELEMENTS 30 / 30 cm 5 cm 1 lp.

0379.UQ21.3.Bk Deckenleuchte / ceiling lamp SWAROVSKI速 ELEMENTS 20 / 20 cm 5 cm 1 lp.

0379.UQ41.3.Bk Deckenleuchte / ceiling lamp SWAROVSKI速 ELEMENTS 40 / 40 cm 5 cm 1 lp.

0379.UQ52.3.Bk Deckenleuchte / ceiling lamp SWAROVSKI速 ELEMENTS 50 / 50 cm 5 cm 2 lp.

Celtic 1118


CELTIC, CELTIC BARCA 14.09.12 05:33 Seite 1119

msveta.ru

0379.U12.3.Bk Deckenleuchte / ceiling lamp SWAROVSKI速 ELEMENTS 30 cm 8 cm 2 lp.

0379.U13.3.Bk Deckenleuchte / ceiling lamp SWAROVSKI速 ELEMENTS 40 cm 9 cm 3 lp.

0379.U14.3.Bk Deckenleuchte / ceiling lamp SWAROVSKI速 ELEMENTS 50 cm 10 cm 4 lp.

Design by 1119


CELTIC, CELTIC BARCA 14.09.12 05:33 Seite 1120

msveta.ru

0379.61D.3.Bk.41 Wandleuchte / wall lamp SWAROVSKI速 ELEMENTS 11 / 40 cm 10 cm 1 lp., mit Dimmer / with dimmer

0379.61.3.Bk Wandleuchte / wall lamp SWAROVSKI速 ELEMENTS 11 / 41 cm 9 cm 1 lp.

Celtic 1120


CELTIC, CELTIC BARCA 14.09.12 05:33 Seite 1121

msveta.ru INDEX 0379.36.3.Bk. Y 15 cm / 21 – 250 cm 130 / 15 cm 6 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W Deco optional

Hängeleuchte hanging lamp

0379.31L.3.Bk. Y 15 cm / 21 – 250 cm 90 / 15 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 118 mm, 200 W Deco optional

0379.31S.3.Bk Y 15 cm / 21 – 250 cm 70 / 15 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 118 mm, 150 W Deco optional 0379.U14.3.Bk X 50 cm 10 cm 4 lp., E 27, 60 W

Deckenleuchte ceiling lamp

0379.U13.3.Bk X 40 cm 9 cm 3 lp., E 27, 60 W

0379.U12.3.Bk X 30 cm 8 cm 2 lp., E 27, 60 W 0379.UQ52.3.Bk X 50 / 50 cm 5 cm 2 lp., incl. HV-Halogen R7s 118 mm, 120 W

0379.UQ41.3.Bk X 40 / 40 cm 5 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 118 mm, 120 W

0379.UQ31.3.Bk X 30 / 30 cm 5 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 78 mm, 120 W

0379.UQ21.3.Bk X 20 / 20 cm 5 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 60 W

0379.61S.3.Bk.41 X 11 / 40 cm 8 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 78 mm, 100 W, mit Schalter / with switch

0379.61D.3.Bk.41 X 11 / 40 cm 10 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 118 mm, 120 W, mit Dimmer / with dimmer

0379.61.3.Bk X 11 / 41 cm 9 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 78 mm, 100 W

Uhr clock

0379.20.Bk X 30 / 30 cm 3 cm

Kristall-Deko

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

SWAROVSKI ® ELEMENTS

SWAROVSKI ® ELEMENTS

SWAROVSKI ® ELEMENTS

Wandleuchte wall lamp

optional

0295.KIT-1S.3.ET

small 24X crystal clear

0379.31S.3

large 36X crystal clear

0379.31L.3

X-large 48X crystal clear

0379.36.3

0295.KIT-1L.3.ET 0295.KIT-1XL.3.ET 0295.KIT-1S.3.ETGn

small 12 X crystal clear 12 X golden night

0379.31S.3

0295.KIT-1L.3.ETGn

large 12 X crystal clear 24X golden night

0379.31L.3

0295.KIT-1XL.3.ETGn

X-large

24X

crystal clear

24X

golden night

KIT-1

0379.36.3

optional

Kristall-Deko

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

SWAROVSKI ® ELEMENTS

SWAROVSKI ® ELEMENTS

SWAROVSKI ® ELEMENTS

0295.KIT-2S.3.ET

small 24X crystal clear

0379.31S.3

0295.KIT-2L.3.ET

large 24X crystal clear

0379.31L.3

X-large 36X crystal clear

0379.36.3

0295.KIT-2XL.3.ET 0295.KIT-2S.3.ETGn

small 12 X crystal clear 12 X golden night

0379.31S.3

0295.KIT-2L.3.ETGn

large 12 X crystal clear 12 X golden night

0379.31L.3

X-large 12 X crystal clear 24X golden night

0379.36.3

0295.KIT-2XL.3.ETGn

KIT-2

844.Cleaner KOLARZ® Kristall Reiniger KOLARZ® Crystal Cleaner ë‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ˜ËÒÚÍË ıÛÒÚ‡Îfl KOLARZ®

24 K

EU

copyright

handmade in EU

SWAROVSKI Elements

gold plated

hand-decorated

included HV

ready for

high quality bulb

energy saver & LED

Design by dimmer

1121


CARO, CARO BARCA 14.09.12 05:36 Seite 1122

Caro Barca 1122

msveta.ru


CARO, CARO BARCA 14.09.12 05:36 Seite 1123

msveta.ru

Design by 1123


CARO, CARO BARCA 14.09.12 05:36 Seite 1124

0348.31L.5 Hängeleuchte / hanging lamp 24 cm / 30 – 259 cm 90 cm 1 lp.

0295.KIT-2L.5.ET (optional) Kristall-Deko / crystal deco SWAROVSKI® ELEMENTS

0348.31S.3 Hängeleuchte / hanging lamp 15 cm / 21 – 250 cm 70 cm 1 lp.

Caro Barca 1124

msveta.ru


CARO, CARO BARCA 14.09.12 05:36 Seite 1125

msveta.ru 0348.31L.3 Hängeleuchte / hanging lamp 15 cm / 21 – 250 cm 90 cm 1 lp.

Design by 1125


CARO, CARO BARCA 14.09.12 05:37 Seite 1126

msveta.ru

0348.U13.5 Deckenleuchte / ceiling lamp 40 cm 9 cm 3 lp.

0348.U12.3 Deckenleuchte / ceiling lamp 30 cm 8 cm 2 lp.

Caro 1126


CARO, CARO BARCA 14.09.12 05:37 Seite 1127

msveta.ru

0348.U14.3 Deckenleuchte / ceiling lamp 50 cm 10 cm 4 lp.

Design by 1127


CARO, CARO BARCA 14.09.12 05:37 Seite 1128

msveta.ru

0348.UQ21.3 Deckenleuchte / ceiling lamp 20 / 20 cm 5 cm 1 lp.

0348.UQ41.3 Deckenleuchte / ceiling lamp 40 / 40 cm 5 cm 1 lp.

0348.UQ31.5 Deckenleuchte / ceiling lamp 30 / 30 cm 5 cm 1 lp.

0348.UQ52.5 Deckenleuchte / ceiling lamp 50 / 50 cm 5 cm 2 lp.

Caro 1128


CARO, CARO BARCA 14.09.12 05:37 Seite 1129

msveta.ru

0348.UQ52.3 Deckenleuchte / ceiling lamp 50 / 50 cm 5 cm 2 lp.

Design by 1129


CARO, CARO BARCA 14.09.12 05:37 Seite 1130

msveta.ru

0348.61.3 Wandleuchte / wall lamp 11 / 41 cm 9 cm 1 lp.

0348.61.5 Wandleuchte / wall lamp 11 / 41 cm 9 cm 1 lp.

Caro 1130


CARO, CARO BARCA 14.09.12 05:37 Seite 1131

msveta.ru

0348.61D.3.41 Wandleuchte / wall lamp 11 / 40 cm 10 cm 1 lp., mit Dimmer / with dimmer

0348.61S.5.41 Wandleuchte / wall lamp 11 / 40 cm 8 cm 1 lp., mit Schalter / with switch

Design by 1131


CARO, CARO BARCA 14.09.12 05:37 Seite 1132

msveta.ru

0348.20.Au Uhr / clock 30 / 30 cm 3 cm

0348.20.Ag Uhr / clock 30 / 30 cm 3 cm

Caro 1132


CARO, CARO BARCA 14.09.12 05:37 Seite 1133

msveta.ru INDEX 0348.36. X 15 cm / 21 – 250 cm 130 /15 cm 6 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W Deco optional

Hängeleuchte hanging lamp

0348.31L. X 15 cm / 21 – 250 cm 90 / 15 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s, 118 mm, 200 W Deco optional

0348.31S. X 15 cm / 21 – 250 cm 70 / 15 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 118 mm, 150 W Deco optional 0348.U14. X 50 cm 10 cm 4 lp., E 27, 60 W

Deckenleuchte ceiling lamp

0348.U13. X 40 cm 9 cm 3 lp., E 27, 60 W

0348.U12. X 30 cm 8 cm 2 lp., E 27, 60 W

Wandleuchte wall lamp

0348.UQ52. X 50 / 50 cm 5 cm 2 lp., incl. HV-Halogen, R7s 118 mm, 120 W

0348.UQ41. X 40 / 40 cm 5 cm 1 lp., incl. HV-Halogen, R7s 118 mm, 120 W

0348.UQ31. X 30 / 30 cm 5 cm 1 lp., incl. HV-Halogen, R7s 78 mm, 120 W

0348.UQ21. X 20 / 20 cm 5 cm 1 lp., incl. HV-Halogen, G9, 60 W

0348.61S. X .41 11 / 40 cm 8 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 78 mm, 100 W, mit Schalter / with switch

0348.61D. X .41 11 / 40 cm 10 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 118 mm, 120 W, mit Dimmer / with dimmer

0348.61. X 11 / 41 cm 9 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 78 mm, 100 W

0348.20. Z 30 / 30 cm 3 cm

Uhr clock

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

3 24 K vergoldet

24 carat gold plated

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

5 verchromt

chrome plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

optional

Kristall-Deko

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

SWAROVSKI ® ELEMENTS

SWAROVSKI ® ELEMENTS

SWAROVSKI ® ELEMENTS

0295.KIT-2S. X .ET

small 24X crystal clear

0348.31S. X

0295.KIT-2L. X .ET

large 24X crystal clear

0348.31L. X

0295.KIT-2XL. X .ET

small 12 X crystal clear 12 X golden night

0348.31S. X

0295.KIT-2L. X .ETGn

large 12 X crystal clear 12 X golden night

0348.31L. X

0295.KIT-2XL. X .ETGn X-large 12 X crystal clear 24X golden night

0296.36. X

Glass

ÒÚÂÍÎÓ

Ag versilbert

silver-plated

ë ÒÂp·pÂÌÌ˚Ï ÔÓÍp˚ÚËÂÏ

Au 24 K vergoldet

24 carat gold plated

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

Glas

24 K CHR

EU

copyright

0348.36. X

X-large 36X crystal clear

0295.KIT-2S. X .ETGn

Z

handmade in EU

SWAROVSKI Elements

gold plated

chrome plated

KIT-2

hand-decorated

included HV

ready for

high quality bulb

energy saver & LED

844.Cleaner KOLARZ® Kristall Reiniger KOLARZ® Crystal Cleaner ë‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ˜ËÒÚÍË ıÛÒÚ‡Îfl KOLARZ®

Design by dimmer

1133


MEDICI BARCA 14.09.12 05:39 Seite 1134

Medici Barca 1134

msveta.ru


MEDICI BARCA 14.09.12 05:39 Seite 1135

msveta.ru

Design by 1135


MEDICI BARCA 14.09.12 05:39 Seite 1136

Medici Barca 1136

msveta.ru


MEDICI BARCA 14.09.12 05:39 Seite 1137

msveta.ru

0331.31L.5 Hängeleuchte / hanging lamp 24 cm / 30 – 259 cm 90 cm 1 lp.

0295.KIT-2L.5.ET (optional) Kristall-Deko / crystal deco SWAROVSKI® ELEMENTS

Design by 1137


MEDICI BARCA 14.09.12 05:39 Seite 1138

msveta.ru

0331.61M.5 Wand- und Deckenleuchte / wall and ceiling lamp 42 cm 18 cm 1 lp.

0331.61+1L.5 Wandleuchte / wall lamp 54 cm 20 cm 1+1 lp.

Medici 1138


MEDICI BARCA 14.09.12 05:39 Seite 1139

msveta.ru

0331.61XL.3 Wand- und Deckenleuchte / wall and ceiling lamp 62 cm 20 cm 1 lp.

Design by 1139


MEDICI BARCA 14.09.12 05:39 Seite 1140

Medici Barca + Medici 1140

msveta.ru


MEDICI BARCA 14.09.12 05:39 Seite 1141

msveta.ru

0331.31L.5 Hängeleuchte / hanging lamp 15 cm / 21 – 250 cm 90 cm 1 lp.

Design by 1141


MEDICI BARCA 14.09.12 05:39 Seite 1142

siehe auch / see also / ÒÏÓÚËÚ ڇÍÊÂ

Hängeleuchte hanging lamp

iration No_ 92/1 InspEDITION

msveta.ru Medici Barca

0331.36. X 15 cm / 21 – 250 cm 130 /15 cm 6 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W Deco optional

326 | 337

INDEX

0331.31L. X 15 cm / 21 – 250 cm 90 / 15 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 118 mm, 200 W Deco optional

0331.31S. X 15 cm / 21 – 250 cm 70 / 15 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 118 mm, 150 W Deco optional Wand- und Deckenleuchte wall and ceiling lamp

Wandleuchte wall lamp

0331.61XXL. X 89 cm 20 cm 1 lp., E 27, 100 W

0331.61XL. X 62 cm 20 cm 1 lp., E 27, 100 W

0331.61L. X 54 cm 20 cm 1 lp., E 27, 100 W

0331.61M. X 42 cm 18 cm 1 lp., E 27, 100 W

0331.61S. X 32 cm 15 cm 1 lp., E 27, 100 W

0331.U14. X 50 cm 10 cm 4 lp., E 27, 60 W

0331.U13. X 40 cm 9 cm 3 lp., E 27, 60 W

0331.U12. X 30 cm 8 cm 2 lp., E 27, 60 W

0331.UQ52. X 50 / 50 cm 5 cm 2 lp., incl. HV-Halogen R7s 118 mm, 120 W

0331.UQ41. X 40 / 40 cm 5 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 118 mm, 120 W

0331.UQ31. X 30 / 30 cm 5 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 78 mm, 120 W

0331.UQ21. X 20 / 20 cm 5 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 60 W

0331.61+1XXL. X 89 cm 20 cm 1+1 lp., E 27, 100 W + incl. GU10, 50 W

0331.61+1XL. X 62 cm 20 cm 1+1 lp., E 27, 100 W + incl. GU10, 50 W

0331.61+1L. X 54 cm 20 cm 1+1 lp., E 27, 100 W + incl. GU10, 50 W

0331.61+1M. X 42 cm 18 cm 1+1 lp., E 27, 100 W + incl. GU10, 50 W

0331.61+1S. X 32 cm 15 cm 1+1 lp., E 27, 100 W + incl. GU10, 50 W

Medici Barca + Medici 1142


X

MEDICI BARCA 14.09.12 05:39 Seite 1143

siehe auch / see also / ÒÏÓÚËÚ ڇÍÊÂ

iration No_ 92/1 InspEDITION

msveta.ru 326 | 337

Medici Barca

0331.61S. X .41 11 / 40 cm 8 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 78 mm, 100 W, mit Schalter / with switch

Wandleuchte wall lamp

INDEX

0331.61D. X .41 11 / 40 cm 10 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 118 mm, 120 W, mit Dimmer / with dimmer

0331.61. X 11 / 41 cm 9 cm 1 lp., incl. HV-Halogen, R7s 78 mm, 100 W 0331.20. Z 30 / 30 cm 3 cm

Uhr clock

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

3 24 K vergoldet

24 carat gold plated

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

5 verchromt

chrome plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

Z

Glass

ÒÚÂÍÎÓ

Ag versilbert

silver-plated

Ò ÒÂ·flÌÌ˚Ï ÔÓÍp˚ÚËÂÏ

Au 24 K vergoldet

24 carat gold plated

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

Glas

optional

Crystal Deco

Kristall-Deko

SWAROVSKI ® ELEMENTS

SWAROVSKI ® ELEMENTS

0295.KIT-1S. X .ET 0295.KIT-1L. X .ET 0295.KIT-1XL. X .ET

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ SWAROVSKI ® ELEMENTS

small 24X crystal clear

0331.31S. X

large 36X crystal clear

0331.31L. X 0331.36. X

X-large 48X crystal clear

0295.KIT-1S. X .ETGn

small

golden night

0331.31S. X

0295.KIT-1L. X .ETGn

large 12 X crystal clear 24X golden night

0331.31L. X

0295.KIT-1XL. X .ETGn X-large 24X crystal clear 24X golden night

0331.36. X

12 X

crystal clear

KIT-1

12 X

optional

Crystal Deco

Kristall-Deko

SWAROVSKI ® ELEMENTS

SWAROVSKI ® ELEMENTS

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

0295.KIT-2S. X .ET

small 24X crystal clear

0331.31S. X

0295.KIT-2L. X .ET

large 24X crystal clear

0331.31L. X

0295.KIT-2XL. X .ET

KIT-2

SWAROVSKI ® ELEMENTS

0331.36. X

X-large 36X crystal clear

0295.KIT-2S. X .ETGn

small 12 X crystal clear 12 X golden night

0331.31S. X

0295.KIT-2L. X .ETGn

large 12 X crystal clear 12 X golden night

0331.31L. X

0295.KIT-2XL. X .ETGn X-large 12 X crystal clear 24X golden night

0331.36. X

844.Cleaner KOLARZ® Kristall Reiniger KOLARZ® Crystal Cleaner ë‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ˜ËÒÚÍË ıÛÒÚ‡Îfl KOLARZ®

24 K CHR

EU

copyright

handmade in EU

SWAROVSKI Elements

gold plated

chrome plated

hand-decorated

included HV

ready for

high quality bulb

energy saver & LED

Design by dimmer

1143


SABA BARCA 14.09.12 05:41 Seite 1144

Saba Barca 1144

msveta.ru


SABA BARCA 14.09.12 05:41 Seite 1145

msveta.ru

Design by 1145


SABA BARCA 14.09.12 05:41 Seite 1146

msveta.ru 0335.31L.3 Hängeleuchte / hanging lamp 24 cm / 30 – 259 cm 90 cm 1 lp.

0295.KIT-2L.3.ET (optional) Kristall-Deko / crystal deco SWAROVSKI® ELEMENTS

Saba Barca 1146


SABA BARCA 14.09.12 05:41 Seite 1147

msveta.ru

Design by 1147


SABA BARCA 14.09.12 05:42 Seite 1148

Saba Barca + Saba 1148

msveta.ru


SABA BARCA 14.09.12 05:42 Seite 1149

msveta.ru

0335.31L.3 Hängeleuchte / hanging lamp 15 cm / 21 – 250 cm 90 cm 1 lp.

Design by 1149


SABA BARCA 14.09.12 05:42 Seite 1150

siehe auch / see also / ÒÏÓÚËÚ ڇÍÊÂ

Hängeleuchte hanging lamp

ation No_ 92/1 InspirEDITION

msveta.ru Saba Barca

0335.36. X 15 cm / 21 – 250 cm 130 /15 cm 6 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W Deco optional

308 | 319

INDEX

0335.31L. X 15 cm / 21 – 250 cm 90 / 15 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 118 mm, 200 W Deko optional

0335.31S. X 15 cm / 21 – 250 cm 70 / 15 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 118 mm, 150 W Deco optional Deckenleuchte ceiling lamp

0336.U14. X 50 cm 10 cm 4 lp., E 27, 60 W

0336.U13. X 40 cm 9 cm 3 lp., E 27, 60 W

0336.U12. X 30 cm 8 cm 2 lp., E 27, 60 W

Wandleuchte wall lamp

0335.UQ52. X 50 / 50 cm 5 cm 2 lp., incl. HV-Halogen R7s 118 mm, 120 W

0335.UQ41. X 40 / 40 cm 5 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 118 mm, 120 W

0335.UQ31. X 30 / 30 cm 5 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 78 mm, 120 W

0335.UQ21. X 20 / 20 cm 5 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 60 W

0335.61S. X .41 11 / 40 cm 8 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 78 mm, 100 W, mit Schalter / with switch

0335.61D. X .41 11 / 40 cm 10 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 118 mm, 120 W, mit Dimmer / with dimmer

0335.61. X 11 / 41 cm 9 cm 1 lp., incl. HV-Halogen, R7s 78 mm, 100 W Uhr clock

Saba Barca + Saba 1150

0335.20. Z 30 / 30 cm 3 cm


X

SABA BARCA 14.09.12 05:42 Seite 1151

siehe auch / see also / ÒÏÓÚËÚ ڇÍÊÂ

ation No_ 92/1 InspirEDITION

msveta.ru 308 | 319

Saba Barca

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

3 24 K vergoldet

24 carat gold plated

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

5 verchromt

chrome plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

Z

Glass

ÒÚÂÍÎÓ

Ag versilbert

silver-plated

Ò ÒÂ·flÌÌ˚Ï ÔÓÍp˚ÚËÂÏ

Au 24 K vergoldet

24 carat gold plated

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

Glas

INDEX

optional

Crystal Deco

Kristall-Deko

SWAROVSKI ® ELEMENTS

SWAROVSKI ® ELEMENTS

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

0295.KIT-2S. X .ET

small 24X crystal clear

0335.31S. X

0295.KIT-2L. X .ET

large 24X crystal clear

0335.31L. X

0295.KIT-2XL. X .ET

KIT-2

SWAROVSKI ® ELEMENTS

0335.36. X

X-large 36X crystal clear

0295.KIT-2S. X .ETGn

small 12 X crystal clear 12 X golden night

0335.31S. X

0295.KIT-2L. X .ETGn

large 12 X crystal clear 12 X golden night

0335.31L. X

0295.KIT-2XL. X .ETGn X-large 12 X crystal clear 24X golden night

0335.36. X

844.Cleaner KOLARZ® Kristall Reiniger KOLARZ® Crystal Cleaner ë‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ˜ËÒÚÍË ıÛÒÚ‡Îfl KOLARZ®

24 K CHR

EU

copyright

handmade in EU

SWAROVSKI Elements

gold plated

chrome plated

hand-decorated

included HV

ready for

high quality bulb

energy saver & LED

Design by dimmer

1151


NAOMI 14.09.12 05:44 Seite 1152

Naomi 1152

msveta.ru


NAOMI 14.09.12 05:44 Seite 1153

msveta.ru

Design by 1153


NAOMI 14.09.12 05:44 Seite 1154

0376.87.5.Vf Luster / chandelier Murano glass, hand-crafted 45 cm / 70 – 225 cm 80 cm 7 lp.

Naomi 1154

msveta.ru


NAOMI 14.09.12 05:44 Seite 1155

msveta.ru

0376.811.5.Vf Luster / chandelier Murano glass, hand-crafted 60 cm / 90 – 240 cm 100 cm 11 lp.

Design by 1155


NAOMI 14.09.12 05:44 Seite 1156

0376.19.5.Vf Deckenleuchte / ceiling lamp Murano glass, hand-crafted 80 cm 35 cm 9 lp.

0376.17.5.Vf Deckenleuchte / ceiling lamp Murano glass, hand-crafted 60 cm 30 cm 7 lp.

Naomi 1156

msveta.ru


NAOMI 14.09.12 05:44 Seite 1157

msveta.ru

0376.19.5.Vf Deckenleuchte / ceiling lamp Murano glass, hand-crafted 80 cm 35 cm 9 lp.

Design by 1157


NAOMI 14.09.12 05:44 Seite 1158

msveta.ru

0376.62.5.Vf Wandleuchte / wall lamp Murano glass, hand-crafted 30 / 40 cm 15 cm 2 lp.

Naomi 1158


NAOMI 14.09.12 05:44 Seite 1159

msveta.ru INDEX 0376.811.5.Vf 60 cm / 90 – 240 cm 100 cm 11 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W

Luster chandelier

0376.87.5.Vf 45 cm / 70 – 225 cm 80 cm 7 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W

0376.19.5.Vf 80 cm 35 cm 9 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W

Deckenleuchte ceiling lamp

0376.17.5.Vf 60 cm 30 cm 7 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W

0376.62.5.Vf 30 / 40 cm 15 cm 2 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W

Wandleuchte wall lamp

EU

copyright

handmade in EU

Murano glass

CHR

included HV

ready for

chrome plated

high quality bulb

energy saver & LED

Design by 1159


DALIA 18.09.12 13:15 Seite 1160

Dalia 1160

msveta.ru


DALIA 18.09.12 13:15 Seite 1161

msveta.ru

Design by 1161


DALIA 18.09.12 13:15 Seite 1162

Dalia 1162

msveta.ru


DALIA 18.09.12 13:15 Seite 1163

msveta.ru

0375.36.3.TA Hänge- und Deckenleuchte / hanging and ceiling lamp Murano glass, hand-crafted 25 cm / 50 – 230 cm 100 cm 6 lp.

Design by 1163


DALIA 18.09.12 13:15 Seite 1164

msveta.ru

0375.36.5.T Hänge- und Deckenleuchte / hanging and ceiling lamp Murano glass, hand-crafted 25 cm / 50 – 230 cm 100 cm 6 lp.

Dalia 1164


DALIA 18.09.12 13:15 Seite 1165

msveta.ru

0375.36.5.T Hänge- und Deckenleuchte / hanging and ceiling lamp Murano glass, hand-crafted 25 cm / 50 – 230 cm 100 cm 6 lp.

Design by 1165


DALIA 18.09.12 13:15 Seite 1166

0375.62.5.T Wandleuchte / wall lamp Murano glass, hand-crafted 30 / 35 cm 13 cm 2 lp.

0375.62.3.TA Wandleuchte / wall lamp Murano glass, hand-crafted 30 / 35 cm 13 cm 2 lp.

Dalia 1166

msveta.ru


DALIA 18.09.12 13:15 Seite 1167

msveta.ru INDEX

Hänge- und Deckenleuchte hanging and ceiling lamp

0375.36. X . Y 25 cm / 50 – 230 cm 100 cm 6 lp., incl. HV-Halogen, G9, 60 W

Wandleuchte wall lamp

0375.62. X . Y 30 / 35 cm 13 cm 2 lp., E 14, 60 W

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

3 24 K vergoldet

24 carat gold plated

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

5 verchromt

chrome plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

Y

Glas-Deko

Glass Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

T

transparent

clear

ÔÓÁ‡˜ÌÓÂ

clear / amber

ÔÓÁ‡˜ÌÓ / flÌÚ‡¸

TA transparent / amber

24 K CHR

EU

included HV

ready for

Design by ceiling lamp

copyright

handmade in EU

Murano glass

gold plated

chrome plated

high quality bulb

energy saver & LED

chandelier

1167


FOSCARI 14.09.12 05:47 Seite 1168

Foscari 1168

msveta.ru


FOSCARI 14.09.12 05:47 Seite 1169

msveta.ru

Design by 1169


FOSCARI 14.09.12 05:47 Seite 1170

0355.812+6.3.SpT Luster / chandelier SPECTRA® CRYSTAL Murano glass, hand-crafted 60 cm / 80 – 135 cm 140 cm 12+6 lp.

Foscari 1170

msveta.ru


FOSCARI 14.09.12 05:47 Seite 1171

msveta.ru

Design by 1171


FOSCARI 14.09.12 05:47 Seite 1172

msveta.ru

0355.88.3.SpT Luster / chandelier SPECTRA® CRYSTAL Murano glass, hand-crafted 56 cm / 76 – 126 cm 76 cm 8 lp.

Foscari 1172


FOSCARI 14.09.12 05:47 Seite 1173

msveta.ru

0355.85.3.SpT Luster / chandelier SPECTRA® CRYSTAL Murano glass, hand-crafted 56 cm / 76 – 126 cm 67 cm 5 lp.

Design by 1173


FOSCARI 14.09.12 05:47 Seite 1174

msveta.ru

0355.88.5.SpT Luster / chandelier SPECTRA® CRYSTAL Murano glass, hand-crafted 56 cm / 76 – 126 cm 76 cm 8 lp.

0355.85.5.SpT Luster / chandelier SPECTRA® CRYSTAL Murano glass, hand-crafted 56 cm / 76 – 126 cm 67 cm 5 lp.

Foscari 1174


FOSCARI 14.09.12 05:47 Seite 1175

msveta.ru

0355.812.5.ET Luster / chandelier SWAROVSKI® ELEMENTS Murano glass, hand-crafted 60 cm / 80 – 135 cm 140 cm 12 lp.

Design by 1175


FOSCARI 14.09.12 05:48 Seite 1176

msveta.ru

0355.62.5.SpT Wandleuchte / wall lamp SPECTRA速 CRYSTAL Murano glass, hand-crafted 44 / 40 cm 22 cm 2 lp.

0355.62.3.SpT Wandleuchte / wall lamp SPECTRA速 CRYSTAL Murano glass, hand-crafted 44 / 40 cm 22 cm 2 lp.

Foscari 1176


FOSCARI 14.09.12 05:48 Seite 1177

msveta.ru INDEX 0355.812+6. X . Y 60 cm / 80 – 135 cm 140 cm 12 + 6 lp., E 14, 40 W

Luster chandelier

0355.812. X . Y 60 cm / 80 – 135 cm 140 cm 12 lp., E 14, 40 W

0355.88. X . Y 56 cm / 76 – 126 cm 76 cm 8 lp., E 14, 40 W

0355.85. X . Y 56 cm / 76 – 126 cm 67 cm 5 lp., E 14, 40 W

0355.62. X . Y 44 / 40 cm 22 cm 2 lp., E 14, 40 W

Wandleuchte wall lamp

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

3 24 K vergoldet

24 carat gold plated

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

5 verchromt

chrome plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

Y Kristall Deko

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

SpT SPECTRA ® CRYSTAL ET SWAROVSKI ® ELEMENTS

844.Cleaner KOLARZ® Kristall Reiniger KOLARZ® Crystal Cleaner ë‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ˜ËÒÚÍË ıÛÒÚ‡Îfl KOLARZ®

24 K CHR

EU

copyright

handmade in EU

SWAROVSKI Elements

SPECTRA crystal

Murano glass

gold plated

chrome plated

ready for

energy saver & LED

Design by 1177


LAGUNA 14.09.12 05:51 Seite 1178

Laguna 1178

msveta.ru


LAGUNA 14.09.12 05:51 Seite 1179

msveta.ru

Design by 1179


LAGUNA 14.09.12 05:51 Seite 1180

msveta.ru

0373.86+3.5.T Luster / chandelier Murano glass, hand-crafted 52 cm / 60 – 180 cm 50 cm 6+3 lp.

Laguna 1180


LAGUNA 14.09.12 05:51 Seite 1181

msveta.ru

0373.86L.5.T Luster / chandelier Murano glass, hand-crafted 30 cm / 50 – 180 cm 35 / 90 cm 6 lp.

Design by 1181


LAGUNA 14.09.12 05:51 Seite 1182

msveta.ru

0373.62.5.T Wandleuchte / wall lamp Murano glass, hand-crafted 46 / 16 cm 23 cm 2 lp.

Laguna 1182


LAGUNA 14.09.12 05:51 Seite 1183

msveta.ru

0373.39.5.T Hängeleuchte / hanging lamp Murano glass, hand-crafted 30 cm / 50 – 180 cm 90 cm 9 lp.

Design by 1183


LAGUNA 14.09.12 05:51 Seite 1184

msveta.ru

0373.36.5.T Hängeleuchte / hanging lamp Murano glass, hand-crafted 30 cm / 50 – 180 cm 70 cm 6 lp.

Laguna 1184


LAGUNA 14.09.12 05:51 Seite 1185

msveta.ru INDEX 0373.86+3.5.T 52 cm / 60 – 180 cm 50 cm 6+3 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W

Luster chandelier

0373.86L.5.T 30 cm / 50 – 180 cm 35 / 90 cm 6 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W

0373.39.5.T 30 cm / 50 – 180 cm 90 cm 9 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W

Hängeleuchte hanging lamp

0373.36.5.T 30 cm / 50 – 180 cm 70 cm 6 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W

0373.62.5.T 46 / 16 cm 23 cm 2 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W

Wandleuchte wall lamp

EU

copyright

handmade in EU

Murano glass

CHR

included HV

ready for

chrome plated

high quality bulb

energy saver & LED

Design by 1185


TORCELLO 14.09.12 05:54 Seite 1186

Torcello 1186

msveta.ru


TORCELLO 14.09.12 05:54 Seite 1187

msveta.ru

Design by 1187


TORCELLO 14.09.12 05:54 Seite 1188

0362.86.5.KpT.ETGn Luster / chandelier SWAROVSKI® ELEMENTS PURE® KOLARZ® Crystal Murano glass, hand-crafted 60 cm / 90 – 170 cm 65 cm 6 lp.

0362.86.3.KpT.ETGn Luster / chandelier SWAROVSKI® ELEMENTS PURE® KOLARZ® Crystal Murano glass, hand-crafted 60 cm / 90 – 170 cm 65 cm 6 lp.

Torcello 1188

msveta.ru


TORCELLO 14.09.12 05:54 Seite 1189

msveta.ru

0362.812.3.KpT.ETGn Luster / chandelier SWAROVSKI® ELEMENTS PURE® KOLARZ® Crystal Murano glass, hand-crafted 60 cm / 80 – 190 cm 90 cm 12 lp.

Design by 1189


TORCELLO 14.09.12 05:54 Seite 1190

msveta.ru

0362.62.5.KpT Wandleuchte / wall lamp PURE速 KOLARZ速 Crystal Murano glass, hand-crafted 40 / 55 cm 27 cm 2 lp.

0362.62.3.KpT Wandleuchte / wall lamp PURE速 KOLARZ速 Crystal Murano glass, hand-crafted 40 / 55 cm 27 cm 2 lp.

Torcello 1190


TORCELLO 14.09.12 05:55 Seite 1191

msveta.ru INDEX 0362.812. X . Y 60 cm / 80 – 190 cm 90 cm 12 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W

Luster chandelier

0362.86. X . Y 60 cm / 90 – 170 cm 65 cm 6 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W

0362.62. X . Y 40 / 55 cm 27 cm 2 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W

Wandleuchte wall lamp

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

3 24 K vergoldet

24 carat gold plated

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

5 verchromt

chrome plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

Y Kristall-Deko

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

PURE ® KOLARZ ® Crystal

PURE ® KOLARZ ® Crystal

crystal clear

ÍËÒڇθÌ˚È

SWAROVSKI ® ELEMENTS

SWAROVSKI ® ELEMENTS

crystal clear / gold

ÍËÒڇθÌ˚È / ÁÓÎÓÚÓ

PURE ® KOLARZ ® Crystal

KpT kristall SWAROVSKI ® ELEMENTS

ETGn kristall / gold

844.Cleaner KOLARZ® Kristall Reiniger KOLARZ® Crystal Cleaner ë‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ˜ËÒÚÍË ıÛÒÚ‡Îfl KOLARZ®

24 K CHR

EU

PURE copyright

handmade in EU

SWAROVSKI Elements

KOLARZ crystal

Murano glass

gold plated

chrome plated

included HV

ready for

high quality bulb

energy saver & LED

Design by 1191


NISIDA 14.09.12 05:56 Seite 1192

Nisida 1192

msveta.ru


NISIDA 14.09.12 05:56 Seite 1193

msveta.ru

Design by 1193


NISIDA 14.09.12 05:56 Seite 1194

Nisida 1194

msveta.ru


NISIDA 14.09.12 05:56 Seite 1195

msveta.ru

0378.86.3.Au Luster / chandelier Murano glass, hand-crafted 45 cm / 50 – 230 cm 80 cm 6 lp.

Design by 1195


NISIDA 14.09.12 05:56 Seite 1196

0378.84.3.Au Luster / chandelier Murano glass, hand-crafted 40 cm / 50 – 230 cm 60 cm 4 lp.

0378.62.3.Au Wandleuchte / wall lamp Murano glass, hand-crafted 64 / 30 cm 20 cm 2 lp.

Nisida 1196

msveta.ru


NISIDA 14.09.12 05:56 Seite 1197

msveta.ru INDEX 0378.86. X . Y 45 cm / 50 – 230 cm 80 cm 6 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W

Luster chandelier

0378.84. X . Y 40 cm / 50 – 230 cm 60 cm 4 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W

0378.62. X . Y 64 / 30 cm 20 cm 2 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W

Wandleuchte wall lamp

*P) Project

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

3 24 K vergoldet

24 carat gold plated

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

5 verchromt

chrome plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

Y Glas

Glass

CÚÂÍÎÓ

Ag silber

silver

ÒÂ·Ó

Au 24 K vergoldet

24-carat gold plated

ÁÓÎÓÚÓ ÔÓÍp˚ÚË 24 ͇p‡Ú‡

Project

Einzelfertigungen für Projekte individual project production òÚÛ˜ÌÓe ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ÔÓeÍÚÓ‚

24 K CHR

EU

copyright

Project

handmade in EU

Murano glass

gold plated

chrome plated

included HV

ready for

high quality bulb

energy saver & LED

Design by 1197


GIOIOSA 14.09.12 05:57 Seite 1198

msveta.ru

Gioiosa 1198


GIOIOSA 14.09.12 05:58 Seite 1199

msveta.ru

Design by Paolo Florian 1199


GIOIOSA 14.09.12 05:58 Seite 1200

Gioiosa 1200

msveta.ru


GIOIOSA 14.09.12 05:58 Seite 1201

msveta.ru

FLO.1097/S80.03.BL Luster / chandelier PURE® KOLARZ® Crystal 55 cm / 65 – 170 cm 80 cm 12 lp.

Design by Paolo Florian 1201


GIOIOSA 14.09.12 05:58 Seite 1202

FLO.1097/PL80.03.WH Deckenleuchte / ceiling lamp PURE速 KOLARZ速 Crystal 80 cm 45 cm 12 lp.

FLO.1097/PL60.03.BL Deckenleuchte / ceiling lamp PURE速 KOLARZ速 Crystal 60 cm 40 cm 6 lp.

Gioiosa 1202

msveta.ru


GIOIOSA 14.09.12 05:58 Seite 1203

msveta.ru

FLO.1097/S60.04.WH Luster / chandelier PURE® KOLARZ® Crystal 55 cm / 65 – 160 cm 60 cm 6 lp.

Design by Paolo Florian 1203


GIOIOSA 14.09.12 05:58 Seite 1204

msveta.ru

FLO.1097/A2.03.WH Wandleuchte / wall lamp PURE速 KOLARZ速 Crystal 40 / 20 cm 10 cm 2 lp.

Gioiosa 1204


GIOIOSA 18.09.12 14:16 Seite 1205

msveta.ru INDEX FLO.1097/S80. X . Y 55 cm / 65 – 170 cm 80 cm 12 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W

Luster chandelier

FLO.1097/S60. X . Y 55 cm / 65 – 160 cm 60 cm 6 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W

FLO.1097/PL80. X . Y 80 cm 45 cm 12 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W

Deckenleuchte ceiling lamp

FLO.1097/PL60. X . Y 60 cm 40 cm 6 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W

FLO.1097/A2. X . Y 40 / 20 cm 10 cm 2 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W

Wandleuchte wall lamp

Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

04 24 K vergoldet

24 carat gold plated

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

03 verchromt

chrome plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

Y Schirm

Shades

Ä·‡ÊÛ

WH weiß

white

·ÂÎ˚È

BL schwarz

black

черный

Kristall-Deko

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

PURE ® KOLARZ ® Crystal

PURE ® KOLARZ ® Crystal

PURE ® KOLARZ ® Crystal

X

844.Cleaner KOLARZ® Kristall Reiniger KOLARZ® Crystal Cleaner ë‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ˜ËÒÚÍË ıÛÒÚ‡Îfl KOLARZ®

EU

PURE copyright

handmade in EU

KOLARZ crystal

24 K CHR

included HV

ready for

Design by Paolo Florian shade

gold plated

chrome plated

high quality bulb

energy saver & LED

Pongé

1205


PARALUME 14.09.12 05:59 Seite 1206

Paralume 1206

msveta.ru


PARALUME 14.09.12 05:59 Seite 1207

msveta.ru

Design by 1207


PARALUME 14.09.12 05:59 Seite 1208

Paralume 1208

msveta.ru


PARALUME 14.09.12 05:59 Seite 1209

msveta.ru

0240.89L.5.V.STR NEU Luster / chandelier SWAROVSKI® ELEMENTS SPECTRA® CRYSTAL 50 cm / 57 – 300 cm 180 cm 9 lp.

Design by 1209


PARALUME 14.09.12 05:59 Seite 1210

0240.87.3.W Luster / chandelier SPECTRA® CRYSTAL 50 cm / 57 – 250 cm 140 cm 7 lp.

0240.85.5.W Luster / chandelier SPECTRA® CRYSTAL 50 cm / 57 – 250 cm 90 cm 5 lp.

Paralume 1210

msveta.ru


PARALUME 14.09.12 05:59 Seite 1211

msveta.ru

0240.87.5.Bk.STR JET Luster / chandelier SWAROVSKI® ELEMENTS SPECTRA® CRYSTAL 50 cm / 57 – 250 cm 140 cm 7 lp.

Design by 1211


PARALUME 14.09.12 05:59 Seite 1212

Paralume 1212

msveta.ru


PARALUME 14.09.12 05:59 Seite 1213

msveta.ru 0240.87.5.F.Bk.ETBk*P) Luster / chandelier SWAROVSKI® ELEMENTS 50 cm / 57 – 250 cm 140 cm 7 lp.

Design by 1213


PARALUME 14.09.12 05:59 Seite 1214

msveta.ru

0240.86.5.Bk.STR JET Luster und Deckenleuchte / chandelier and ceiling lamp SWAROVSKI® ELEMENTS SPECTRA® CRYSTAL 50 cm / 70 – 250 cm 60 cm 6 lp.

Paralume 1214


PARALUME 14.09.12 05:59 Seite 1215

msveta.ru

0240.89.3.W Luster und Deckenleuchte / chandelier and ceiling lamp SPECTRA® CRYSTAL 50 cm / 75 – 250 cm 80 cm 9 lp.

Design by 1215


PARALUME 14.09.12 05:59 Seite 1216

Paralume 1216

msveta.ru


PARALUME 18.09.12 15:05 Seite 1217

msveta.ru

0240.89.3.V.STR NEU Luster und Deckenleuchte / chandelier and ceiling lamp SWAROVSKI® ELEMENTS SPECTRA® CRYSTAL 55 cm / 80 – 255 cm 80 cm 9 lp.

0240.KIT/89.3.STR NEU (optional) zusätzliche Kristall-Deko mit Gitter / additional crystal deco with grid SWAROVSKI® ELEMENTS SPECTRA® CRYSTAL

Design by 1217


PARALUME 14.09.12 05:59 Seite 1218

msveta.ru

Paralume 1218

EU

copyright

handmade in EU


PARALUME 18.09.12 15:05 Seite 1219

msveta.ru INDEX

Luster und Deckenleuchte chandelier and ceiling lamp

Luster chandelier

0240.89. X . Z . Y *1) 50 cm / 75 – 250 cm 80 cm 9 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

0240.86. X . Z . Y *1) 50 cm / 70 – 250 cm 60 cm 6 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

Deco optional 0240.KIT / 89. X . Y zusätzliche Kristall-Deko mit Gitter / additional crystal deco with grid

Deco optional 0240.KIT / 86. X . Y zusätzliche Kristall-Deko mit Gitter / additional crystal deco with rost

0240.89L. X . Z . Y 50 cm / 57 – 300 cm 180 / 30 cm 9 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

0240.87. X . Z . Y 50 cm / 57 – 250 cm 140 / 27 cm 7 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

0240.85. X . Z . Y 50 cm / 57 – 250 cm 90 / 27 cm 5 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

0240.62. X . Z . Y 36 / 46 cm 15 cm 2 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W

Wandleuchte wall lamp

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

3 24 K vergoldet

24 carat gold plated

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

5 verchromt

chrome plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

Y Kristall-Deko

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

SPECTRA ® CRYSTAL clear S T R SWAROVSKI ® ELEMENTS VOLL clear ® ® H S OP T IC KOLA RZ Cr yst al clear

STR

SPECTRA ® CRYSTAL + SWAROVSKI ® ELEMENTS clear aqua / blue

S T R SPECTRA ® CRYSTAL + SWAROVSKI ® ELEMENTS pink / amber / purple N E U clear S T R SWAROVSKI ® ELEMENTS BUNT clear / aqua / blue S T R SPECTRA ® CRYSTAL + SWAROVSKI ® ELEMENTS black J E T clear F.ETBk

SWAROVSKI ® ELEMENTS Fantasy clear / black

0240.87

Project

Z Schirm

Shade

Ä·‡ÊÛ

W weiß

white

·ÂÎ˚È

Bk schwarz

black

˜ÂÌ˚È

V violett

purple

îËÓÎÂÚÓ‚˚È

844.Cleaner KOLARZ® Kristall Reiniger KOLARZ® Crystal Cleaner ë‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ˜ËÒÚÍË ıÛÒÚ‡Îfl KOLARZ®

*1) PATENTED

OPTIC SWAROVSKI Elements

SPECTRA crystal

KOLARZ crystal

24 K CHR gold plated

chrome plated

included HV

high quality bulb

ready for

energy saver & LED

Design by G9 mini reflector

ceiling lamp

shade

chandelier

Organza

1219


STRETTA 14.09.12 06:01 Seite 1220

Stretta 1220

msveta.ru


STRETTA 14.09.12 06:01 Seite 1221

msveta.ru

Design by 1221


STRETTA 14.09.12 06:01 Seite 1222

msveta.ru

104.87.5 STR JET Luster / chandelier SWAROVSKI® ELEMENTS SPECTRA® CRYSTAL 44 cm / 53 – 250 cm 120 cm 7 lp.

Stretta 1222


STRETTA 14.09.12 06:01 Seite 1223

msveta.ru

Design by 1223


STRETTA 14.09.12 06:01 Seite 1224

104.87.5 STR JET Luster / chandelier SWAROVSKI® ELEMENTS SPECTRA® CRYSTAL 44 cm / 53 – 250 cm 120 cm 7 lp. 2X

104.B-SET.M1Bk (optional) Glas-Deko / glass deco Murano glass, hand-crafted

Stretta 1224

msveta.ru


STRETTA 14.09.12 06:01 Seite 1225

msveta.ru

104.87.5 STR Luster / chandelier SWAROVSKI® ELEMENTS SPECTRA® CRYSTAL 44 cm / 53 – 250 cm 120 cm 7 lp. 2X

104.B-SET.M1W (optional) Glas-Deko / glass deco Murano glass, hand-crafted

Design by 1225


STRETTA 14.09.12 06:01 Seite 1226

msveta.ru

104.89.3 STR Luster / chandelier SWAROVSKI® ELEMENTS SPECTRA® CRYSTAL 44 cm / 53 – 250 cm 160 cm 9 lp. 3X

104.B-SET.M1W (optional) Glas-Deko / glass deco Murano glass, hand-crafted

Stretta 1226


STRETTA 14.09.12 06:01 Seite 1227

msveta.ru

Design by 1227


STRETTA 14.09.12 06:01 Seite 1228

msveta.ru

104.85.3.O.ETGn Luster / chandelier SWAROVSKI® ELEMENTS 44 cm / 53 – 250 cm 83 cm 5 lp.

Stretta Onda 1228


STRETTA 14.09.12 06:02 Seite 1229

msveta.ru

104.87.5.O.ETGn Luster / chandelier SWAROVSKI® ELEMENTS 44 cm / 53 – 250 cm 120 cm 7 lp.

Design by 1229


STRETTA 14.09.12 06:02 Seite 1230

msveta.ru

Stretta + Stretta Onda 1230

EU

copyright

handmade in EU


STRETTA 14.09.12 06:02 Seite 1231

msveta.ru INDEX 104.89. X . Y 44 cm / 53 – 250 cm 160 cm 9 lp., incl. HV-Halogen G9, 25 W

Luster chandelier

104.87. X . Y 44 cm / 53 – 250 cm 120 cm 7 lp., incl. HV-Halogen G9, 25 W

104.85. X . Y 44 cm / 53 – 250 cm 83 cm 5 lp., incl. HV-Halogen G9, 25 W

104.63. X . Y 40 / 49 cm 9 cm 3 lp., incl. HV-Halogen G9, 25 W

Wandleuchte wall lamp

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

3 24 K vergoldet

24 carat gold plated

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

5 verchromt

chrome plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

Cr y stal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

Y

Kristall-Deko SPECTRA ® CRYSTAL clear SWAROVSKI ® ELEMENTS clear

STR VOLL

OP T IC ® KOLA RZ ® Cr yst al clear

HS

STR

SPECTRA ® CRYSTAL + SWAROVSKI ® ELEMENTS clear aqua / blue

STR NEU

SPECTRA ® CRYSTAL + SWAROVSKI ® ELEMENTS clear purple / amber / pink

STR BUNT

SWAROVSKI ® ELEMENTS clear / aqua / blue SPECTRA ® CRYSTAL + SWAROVSKI ® ELEMENTS clear black

STR JET O.ETGn

SWAROVSKI ® ELEMENTS clear / golden night

optional

Kristall-Deko

Cr y stal Deco

104.B-SET.M1Bk

Murano glass, hand-crafted black

STR

104.B-SET.M1W

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

Murano glass, hand-crafted white

844.Cleaner KOLARZ® Kristall Reiniger KOLARZ® Crystal Cleaner ë‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ˜ËÒÚÍË ıÛÒÚ‡Îfl KOLARZ® PATENTED

24 K CHR

OPTIC SWAROVSKI Elements

SPECTRA crystal

KOLARZ crystal

Murano glass

gold plated

chrome plated

included HV

ready for

high quality bulb

energy saver & LED

Design by G9 mini reflector

1231


PRISMA STRETTA 14.09.12 06:25 Seite 1232

Prisma Stretta 1232

msveta.ru


PRISMA STRETTA 14.09.12 06:25 Seite 1233

msveta.ru

Design by 1233


PRISMA STRETTA 14.09.12 06:25 Seite 1234

1314.87.3.O1.KpT Luster / chandelier PURE® KOLARZ® Crystal 39 cm / 44 – 250 cm 120 cm 7 lp.

1314.87.5.O1.KpTV Luster / chandelier PURE® KOLARZ® Crystal 39 cm / 44 – 250 cm 120 cm 7 lp.

Prisma Stretta 1234

msveta.ru


PRISMA STRETTA 14.09.12 06:25 Seite 1235

msveta.ru

1314.85.3.O1.KpTGn Luster / chandelier PURE® KOLARZ® Crystal 39 cm / 44 – 250 cm 80 cm 5 lp. 1314.S01.3.Ki.Au (optional) Schirm / shade 90 cm

Design by 1235


PRISMA STRETTA 14.09.12 06:25 Seite 1236

Prisma Stretta 1236

msveta.ru


PRISMA STRETTA 14.09.12 06:25 Seite 1237

msveta.ru

1314.87L.3.P1.KpTGn Luster / chandelier PURE® KOLARZ® Crystal 34 cm / 39 – 250 cm 120 / 20 cm 7 lp.

Design by 1237


PRISMA STRETTA 14.09.12 06:26 Seite 1238

1314.85.3.P1.KpTGn Luster / chandelier PURE® KOLARZ® Crystal 34 cm / 39 – 250 cm 80 cm 5 lp.

1314.87.5.P1.KpTV Luster / chandelier PURE® KOLARZ® Crystal 34 cm / 39 – 250 cm 120 cm 7 lp.

Prisma Stretta 1238

msveta.ru


PRISMA STRETTA 14.09.12 06:26 Seite 1239

msveta.ru 1314.87.3.P1.KpT Luster / chandelier PURE® KOLARZ® Crystal 34 cm / 39 – 250 cm 120 cm 7 lp. 314.S02.W (optional) Schirm / shade 130 cm

Design by 1239


PRISMA STRETTA 14.09.12 06:26 Seite 1240

Prisma Stretta 1240

msveta.ru


PRISMA STRETTA 14.09.12 06:26 Seite 1241

msveta.ru

1314.810.5.P.KpT Luster / chandelier PURE® KOLARZ® Crystal 28 cm / 33 – 250 cm 160 cm 10 lp. 314.S04.Bk (optional) Schirm / shade 180 cm

Design by 1241


PRISMA STRETTA 14.09.12 06:26 Seite 1242

msveta.ru

1314.63.3.O1.KpTGn Wandleuchte / wall lamp PURE速 KOLARZ速 Crystal 22 / 50 cm 10 cm 3 lp.

1314.63.5.P1.KpTV Wandleuchte / wall lamp PURE速 KOLARZ速 Crystal 22 / 50 cm 10 cm 3 lp.

Prisma Stretta 1242


PRISMA STRETTA 14.09.12 06:26 Seite 1243

msveta.ru

Design by 1243


PRISMA STRETTA 14.09.12 06:26 Seite 1244

msveta.ru

SPECTRA® CRYSTAL

Luster chandelier

160 cm 10 lp., incl. G9, 25 W

120/20 cm 7 lp., incl. G9, 25 W

120 cm 7 lp., incl. G9, 25 W

80 cm 5 lp., incl. G9, 25 W

Deckenleuchte ceiling lamp

60 cm 12 lp., incl. G9, 25 W

45 cm 6 lp., incl. G9, 25 W

55/55 cm 16 lp., incl. G9, 25 W 40/40 cm 8 lp., incl. G9, 25 W Hängeleuchte hanging lamp

12/12 cm 1 lp., incl. G9, 25 W 12 cm 1 lp., incl. G9, 25 W

Spot

MQ

MQ

MQ

O1

KpT

KpTGn

KpTV

KpT

314.810. X

1314.810. X .O1.KpT

1314.81

314.87L. X

1314.87L. X .O1.KpT

1314.87

314.87. X

1314.87. X .O1.KpT

1314.87

314.85. X

1314.85. X .O1.KpT

1314.85

344.112. X

1344.112MQ. X .KpT

1344.112MQ.3.KpTGn

1344.112MQ.5.KpTV

1344.112. X .O1.KpT

1344.11

344.16. X

1344.16MQ. X .KpT

1344.16MQ.3.KpTGn

1344.16MQ.5.KpTV

1344.16. X .O1.KpT

1344.16

314.116. X

1314.116MQ. X .KpT

1314.116MQ.3.KpTGn

1314.116MQ.5.KpTV

1314.116. X .O1.KpT

1314.11

314.18. X

1314.18MQ. X .KpT

1314.18MQ.3.KpTGn

1314.18MQ.5.KpTV

1314.18. X .O1.KpT

1314.18

314.31M. X

1314.31MQ. X .KpT

1314.31MQ.3.KpTGn

1314.31MQ.5.KpTV

1314.31M. X .O1.KpT

1314.31

344.31M. X

1344.31MQ. X .KpT

1344.31MQ.3.KpTGn

1344.31MQ.5.KpTV

1344.31M. X .O1.KpT

1344.31

314.11M. X

1314.11MQ. X .KpT

1314.11MQ.3.KpTGn

1314.11MQ.5.KpTV

1314.11M. X .O1.KpT

1314.11

344.11M. X

1344.11MQ. X .KpT

1344.11MQ.3.KpTGn

1344.11MQ.5.KpTV

1344.11M. X .O1.KpT

1344.11

314.63. X

1314.63MQ. X .KpT

1314.63MQ.3.KpTGn

1314.63MQ.5.KpTV

1314.63. X .O1.KpT

1314.63

12/12 cm 1 lp., incl. G9, 25 W 12 cm 1 lp., incl. G9, 25 W

Wandleuchte wall lamp

50 cm 10 cm 1 lp., incl. G9, 25 W

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

3 24 K vergoldet

24 carat gold plated

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

5 verchromt

chrome plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

844.Cleaner KOLARZ® Kristall Reiniger KOLARZ® Crystal Cleaner ë‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ˜ËÒÚÍË ıÛÒÚ‡Îfl KOLARZ®

Prisma Stretta 1244


PRISMA STRETTA 14.09.12 06:26 Seite 1245

msveta.ru INDEX

O1

O1

P1

P1

P1

P

KpTGn

KpTV

KpT

KpTGn

KpTV

KpT

KpT

1314.810.3.O1.KpTGn

1314.810.5.O1.KpTV

1314.810. X .P1.KpT

1314.810.3.P1.KpTGn

1314.810.5.P1.KpTV

1314.810. X .P.KpT

KpT

1314.87L.3.O1.KpTGn

1314.87L.5.O1.KpTV

1314.87L. X .P1.KpT

1314.87L.3.P1.KpTGn

1314.87L.5.P1.KpTV

1314.87L. X .P.KpT

KpT

1314.87.3.O1.KpTGn

1314.87.5.O1.KpTV

1314.87. X .P1.KpT

1314.87.3.P1.KpTGn

1314.87.5.P1.KpTV

1314.87. X .P.KpT

KpT

1314.85.3.O1.KpTGn

1314.85.5.O1.KpTV

1314.85. X .P1.KpT

1314.85.3.P1.KpTGn

1314.85.5.P1.KpTV

1314.85. X .P.KpT

1344.112.3.O1.KpTGn

1344.112.5.O1.KpTV

1344.112. X .P1.KpT

1344.112.3.P1.KpTGn

1344.112.5.P1.KpTV

1344.112. X .P.KpT

1344.16.3.O1.KpTGn

1344.16.5.O1.KpTV

1344.16. X .P1.KpT

1344.16.3.P1.KpTGn

1344.16.5.P1.KpTV

1344.16. X .P.KpT

1314.116.3.O1.KpTGn

1314.116.5.O1.KpTV

1314.116. X .P1.KpT

1314.116.3.P1.KpTGn

1314.116.5.P1.KpTV

1314.116. X .P.KpT

1314.18.3.O1.KpTGn

1314.18.5.O1.KpTV

1314.18. X .P1.KpT

1314.18.3.P1.KpTGn

1314.18.5.P1.KpTV

1314.18. X .P.KpT

.KpT

1314.31M.3.O1.KpTGn

1314.31M.5.O1.KpTV

1314.31M. X .P1.KpT

1314.31M.3.P1.KpTGn

1314.31M.5.P1.KpTV

1314.31M. X .P.KpT

.KpT

1344.31M.3.O1.KpTGn

1344.31M.5.O1.KpTV

1344.31M. X .P1.KpT

1344.31M.3.P1.KpTGn

1344.31M.5.P1.KpTV

1344.31M. X .P.KpT

.KpT

1314.11M.3.O1.KpTGn

1314.11M.5.O1.KpTV

1314.11M. X .P1.KpT

1314.11M.3.P1.KpTGn

1314.11M.5.P1.KpTV

1314.11M. X .P.KpT

.KpT

1344.11M.3.O1.KpTGn

1344.11M.5.O1.KpTV

1344.11M. X .P1.KpT

1344.11M.3.P1.KpTGn

1344.11M.5.P1.KpTV

1344.11M. X .P.KpT

1314.63.3.O1.KpTGn

1314.63.5.O1.KpTV

1314.63. X .P1.KpT

1314.63.3.P1.KpTGn

1314.63.5.P1.KpTV

1314.63. X .P.KpT

KpT

KpT

KpT

KpT

KpT

optional

90 cm

130 cm

180 cm

Schirm

Shade

Ä·‡ÊÛ

314.S01.W

314.S02.W

314.S04.W

weiß

white

·ÂÎ˚È

314.S01.Bk

314.S02.Bk

314.S04.Bk

schwarz

black

˜ÂÌ˚È

1314.S01.3.Ki.Au

1314.S02.3.Ki.Au

1314.S03.3.Ki.Au

Kiss

EU

PURE copyright

handmade in EU

SPECTRA crystal

KOLARZ crystal

24 K CHR gold plated

chrome plated

included HV

ready for

high quality bulb

energy saver & LED

Design by 1245


PRISMA DRAGON 14.09.12 07:00 Seite 1246

Prisma Dragon 1246

msveta.ru


PRISMA DRAGON 14.09.12 07:00 Seite 1247

msveta.ru

Design by 1247


PRISMA DRAGON 18.09.12 14:59 Seite 1248

1344.85.3.O1.KpT Luster / chandelier PURE® KOLARZ® Crystal 39 cm / 44 – 250 cm 80 cm 5 lp.

Prisma Dragon 1248

msveta.ru


PRISMA DRAGON 18.09.12 14:59 Seite 1249

msveta.ru

1344.87.5.O1.KpTV Luster / chandelier PURE® KOLARZ® Crystal 39 cm / 44 – 250 cm 120 cm 7 lp.

Design by 1249


PRISMA DRAGON 18.09.12 14:59 Seite 1250

msveta.ru

1344.87.3.O1.KpTGn Luster / chandelier PURE® KOLARZ® Crystal 39 cm / 44 – 250 cm 120 cm 7 lp.

Prisma Dragon 1250


PRISMA DRAGON 14.09.12 07:01 Seite 1251

msveta.ru

Design by 1251


PRISMA DRAGON 14.09.12 07:01 Seite 1252

msveta.ru 1344.85.3.P1.KpTGn Luster / chandelier PURE® KOLARZ® Crystal 34 cm / 39 – 250 cm 80 cm 5 lp.

1344.87.3.P1.KpT Luster / chandelier PURE® KOLARZ® Crystal 34 cm / 39 – 250 cm 120 cm 7 lp.

Prisma Dragon 1252


PRISMA DRAGON 14.09.12 09:00 Seite 1253

msveta.ru

1344.87.5.P1.KpTV Luster / chandelier PURE® KOLARZ® Crystal 34 cm / 39 – 250 cm 120 cm 7 lp.

Design by 1253


PRISMA DRAGON 14.09.12 07:01 Seite 1254

msveta.ru 344.85.3 Luster / chandelier SPECTRA® CRYSTAL 46 cm / 51 – 250 cm 80 cm 5 lp.

344.87.3 Luster / chandelier SPECTRA® CRYSTAL 46 cm / 51 – 250 cm 120 cm 7 lp.

Prisma Dragon 1254


PRISMA DRAGON 14.09.12 07:01 Seite 1255

msveta.ru

344.87.5 Luster / chandelier SPECTRA® CRYSTAL 46 cm / 51 – 250 cm 120 cm 7 lp.

Design by 1255


PRISMA DRAGON 14.09.12 07:01 Seite 1256

msveta.ru

314.116.3 Deckenleuchte / ceiling lamp SPECTRA速 CRYSTAL 55 / 55 cm 20 cm 16 lp.

314.18.5 Deckenleuchte / ceiling lamp SPECTRA速 CRYSTAL 40 / 40 cm 20 cm 8 lp.

Prisma Stretta 1256


PRISMA DRAGON 14.09.12 07:01 Seite 1257

msveta.ru

1314.116.5.O1.KpTV Deckenleuchte / ceiling lamp PURE速 KOLARZ速 Crystal 55 / 55 cm 42 cm 16 lp.

1314.18.3.O1.KpTGn Deckenleuchte / ceiling lamp PURE速 KOLARZ速 Crystal 40 / 40 cm 42 cm 8 lp.

Design by 1257


PRISMA DRAGON 14.09.12 07:01 Seite 1258

msveta.ru

344.112.3 Deckenleuchte / ceiling lamp SPECTRA速 CRYSTAL 60 cm 20 cm 12 lp.

344.16.5 Deckenleuchte / ceiling lamp SPECTRA速 CRYSTAL 45 cm 20 cm 6 lp.

Prisma Dragon 1258


PRISMA DRAGON 14.09.12 07:01 Seite 1259

msveta.ru

1344.112.3.P1.KpTGn Deckenleuchte / ceiling lamp PURE速 KOLARZ速 Crystal 60 cm 40 cm 12 lp.

1344.16.5.P1.KpTV Deckenleuchte / ceiling lamp PURE速 KOLARZ速 Crystal 45 cm 40 cm 6 lp.

Design by 1259


PRISMA DRAGON 14.09.12 07:01 Seite 1260

msveta.ru

1344.112.5.P1.KpT Deckenleuchte / ceiling lamp PURE速 KOLARZ速 Crystal 60 cm 40 cm 12 lp.

Prisma Dragon + Prisma Stretta 1260


PRISMA DRAGON 14.09.12 07:01 Seite 1261

msveta.ru

314.11M.3

314.11M.5

Spot / spot SPECTRA速 CRYSTAL 12 / 12 cm 20 cm 1 lp.

Spot / spot SPECTRA速 CRYSTAL 12 / 12 cm 20 cm 1 lp.

344.11M.3

344.11M.5

Spot / spot SPECTRA速 CRYSTAL 12 cm 20 cm 1 lp.

Spot / spot SPECTRA速 CRYSTAL 12 cm 20 cm 1 lp.

Design by 1261


PRISMA DRAGON 14.09.12 07:01 Seite 1262

msveta.ru

1344.11MQ.5.KpTV Spot / spot PURE速 KOLARZ速 Crystal 12 cm 26 cm 1 lp.

1344.11M.3.O1.KpTGn Spot / spot PURE速 KOLARZ速 Crystal 12 cm 43 cm 1 lp.

Prisma Dragon 1262


PRISMA DRAGON 18.09.12 14:59 Seite 1263

msveta.ru

1344.31M.5.O1.KpTV Hängeleuchte / hanging lamp PURE® KOLARZ® Crystal 41 cm / 46 – 138 cm 12 / 12 cm 1 lp.

1344.31M.3.P1.KpT Hängeleuchte / hanging lamp PURE® KOLARZ® Crystal 29 cm / 34 – 126 cm 12 cm 1 lp.

Design by 1263


PRISMA DRAGON 14.09.12 07:01 Seite 1264

msveta.ru

1314.11MQ.3.KpTGn

1314.11MQ.5.KpTV Spot / spot PURE速 KOLARZ速 Crystal 12 / 12 cm 26 cm 1 lp.

Prisma Stretta 1264

Spot / spot PURE速 KOLARZ速 Crystal 12 / 12 cm 26 cm 1 lp.


PRISMA DRAGON 14.09.12 07:01 Seite 1265

msveta.ru 1314.31M.3.P1.KpT

1314.31M.5.P1.KpT

Hängeleuchte / hanging lamp PURE® KOLARZ® Crystal 37 cm / 41 – 126 cm 12 / 12 cm 1 lp.

Hängeleuchte / hanging lamp PURE® KOLARZ® Crystal 37 cm / 41 – 126 cm 12 / 12 cm 1 lp.

Design by 1265


PRISMA DRAGON 14.09.12 07:01 Seite 1266

msveta.ru

SPECTRA® CRYSTAL

Luster chandelier

120 cm 7 lp., incl. G9, 25 W

80 cm 5 lp., incl. G9, 25 W Deckenleuchte ceiling lamp

12 lp., incl. G9, 25 W

6 lp., incl. G9, 25 W

55/55 cm 16 lp., incl. G9, 25 W

40/40 cm 8 lp., incl. G9, 25 W

hanging lamp

12/12 cm 1 lp., incl. G9, 25 W

12 cm 1 lp., incl. G9, 25 W Spot

12/12 cm 1 lp., incl. G9, 25 W

12 cm 1 lp., incl. G9, 25 W

MQ

O1

KpT

KpTGn

KpTV

KpT

344.87. X

1344.87. X .O1.KpT

1344.87

344.85. X

1344.85. X .O1.KpT

1344.85

344.112. X

1344.112MQ. X .KpT

1344.112MQ.3.KpTGn

1344.112MQ.5.KpTV

1344.112. X .O1.KpT

1344.11

344.16. X

1344.16MQ. X .KpT

1344.16MQ.3.KpTGn

1344.16MQ.5.KpTV

1344.16. X .O1.KpT

1344.16

314.116. X

1314.116MQ. X .KpT

1314.116MQ.3.KpTGn

1314.116MQ.5.KpTV

1314.116. X .O1.KpT

1314.11

314.18. X

1314.18MQ. X .KpT

1314.18MQ.3.KpTGn

1314.18MQ.5.KpTV

1314.18. X .O1.KpT

1314.18

314.31M. X

1314.31MQ. X .KpT

1314.31MQ.3.KpTGn

1314.31MQ.5.KpTV

1314.31M. X .O1.KpT

1314.31

344.31M. X

1344.31MQ. X .KpT

1344.31MQ.3.KpTGn

1344.31MQ.5.KpTV

1344.31M. X .O1.KpT

1344.31

314.11M. X

1314.11MQ. X .KpT

1314.11MQ.3.KpTGn

1314.11MQ.5.KpTV

1314.11M. X .O1.KpT

1314.11

344.11M. X

1344.11MQ. X .KpT

1344.11MQ.3.KpTGn

1344.11MQ.5.KpTV

1344.11M. X .O1.KpT

1344.11

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

3 24 K vergoldet

24 carat gold plated

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

5 verchromt

chrome plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

Prisma Dragon 1266

MQ

60 cm

45 cm

Hängeleuchte

MQ


PRISMA DRAGON 14.09.12 07:02 Seite 1267

msveta.ru INDEX

O1

O1

P1

P1

P1

P

KpTGn

KpTV

KpT

KpTGn

KpTV

KpT

KpT

1344.87.3.O1.KpTGn

1344.87.5.O1.KpTV

1344.87. X .P1.KpT

1344.87.3.P1.KpTGn

1344.87.5.P1.KpTV

1344.87. X .P.KpT

KpT

1344.85.3.O1.KpTGn

1344.85.5.O1.KpTV

1344.85. X .P1.KpT

1344.85.3.P1.KpTGn

1344.85.5.P1.KpTV

1344.85. X .P.KpT

1344.112.3.O1.KpTGn

1344.112.5.O1.KpTV

1344.112. X .P1.KpT

1344.112.3.P1.KpTGn

1344.112.5.P1.KpTV

1344.112. X .P.KpT

1344.16.3.O1.KpTGn

1344.16.5.O1.KpTV

1344.16. X .P1.KpT

1344.16.3.P1.KpTGn

1344.16.5.P1.KpTV

1344.16. X .P.KpT

1314.116.3.O1.KpTGn

1314.116.5.O1.KpTV

1314.116. X .P1.KpT

1314.116.3.P1.KpTGn

1314.116.5.P1.KpTV

1314.116. X .P.KpT

1314.18.3.O1.KpTGn

1314.18.5.O1.KpTV

1314.18. X .P1.KpT

1314.18.3.P1.KpTGn

1314.18.5.P1.KpTV

1314.18. X .P.KpT

.KpT

1314.31M.3.O1.KpTGn

1314.31M.5.O1.KpTV

1314.31M. X .P1.KpT

1314.31M.3.P1.KpTGn

1314.31M.5.P1.KpTV

1314.31M. X .P.KpT

.KpT

1344.31M.3.O1.KpTGn

1344.31M.5.O1.KpTV

1344.31M. X .P1.KpT

1344.31M.3.P1.KpTGn

1344.31M.5.P1.KpTV

1344.31M. X .P.KpT

.KpT

1314.11M.3.O1.KpTGn

1314.11M.5.O1.KpTV

1314.11M. X .P1.KpT

1314.11M.3.P1.KpTGn

1314.11M.5.P1.KpTV

1314.11M. X .P.KpT

.KpT

1344.11M.3.O1.KpTGn

1344.11M.5.O1.KpTV

1344.11M. X .P1.KpT

1344.11M.3.P1.KpTGn

1344.11M.5.P1.KpTV

1344.11M. X .P.KpT

KpT

KpT

KpT

KpT

844.Cleaner KOLARZ® Kristall Reiniger KOLARZ® Crystal Cleaner ë‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ˜ËÒÚÍË ıÛÒÚ‡Îfl KOLARZ®

EU

PURE copyright

handmade in EU

SPECTRA crystal

KOLARZ crystal

24 K CHR gold plated

chrome plated

included HV

ready for

high quality bulb

energy saver & LED

Design by 1267


LARA 14.09.12 07:05 Seite 1268

Lara 1268

msveta.ru


LARA 14.09.12 07:05 Seite 1269

msveta.ru

Design by Paolo Florian 1269


LARA 14.09.12 07:05 Seite 1270

FLO.1095/5.01.T.WH Luster / chandelier SWAROVSKI® ELEMENTS 26 cm / 35 –170 cm 55 cm 5 lp.

Lara 1270

msveta.ru


LARA 14.09.12 07:05 Seite 1271

msveta.ru

FLO.1095/7+7.01.V.BL Luster / chandelier SWAROVSKI® ELEMENTS 70 cm / 80 –190 cm 90 cm 7+7 lp.

Design by Paolo Florian 1271


LARA 14.09.12 07:05 Seite 1272

msveta.ru

FLO.1095/A1.01.T.BL Wandleuchte / wall lamp SWAROVSKI速 ELEMENTS 35 cm 20 cm 1 lp.

FLO.1095/A2.01.BL.WH Wandleuchte / wall lamp SWAROVSKI速 ELEMENTS 30 / 35 cm 20 cm 2 lp.

Lara 1272


LARA 14.09.12 07:05 Seite 1273

msveta.ru

FLO.1095/7.02.T.WH Luster / chandelier SWAROVSKI® ELEMENTS 26 cm / 35 –190 cm 90 cm 7 lp.

Design by Paolo Florian 1273


LARA 14.09.12 07:05 Seite 1274

msveta.ru

FLO.1095/L1.01.V.BL Tischleuchte / table lamp SWAROVSKI速 ELEMENTS 31 cm 12 cm 1 lp.

Lara 1274


LARA 14.09.12 07:05 Seite 1275

msveta.ru INDEX FLO.1095/7+7. X . Z . Y 70 cm / 80 – 190 cm 90 cm 7+7 lp., E 14, 40 W

Luster chandelier

FLO.1095/7. X . Z . Y 26 cm / 35 – 190 cm 90 cm 7 lp., E 14, 40 W

FLO.1095/5. X . Z . Y 26 cm / 35 – 170 cm 55 cm 5 lp., E 14, 40 W

Wandleuchte wall lamp

FLO.1095/A2. X . Z . Y 35 / 30 cm 30 cm 2 lp., E 14, 40 W

Tischleuchte table lamp

FLO.1095/L1. X . Z . Y 31 cm 12 cm 1 lp., E 14, 40 W

FLO.1095/A1. X . Z . Y 35 cm 30 cm 1 lp., E 14, 40 W

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

01 verchromt

chrome plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

02 24 K vergoldet

24 carat gold plated

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

Y Schirm

Shades

Ä·‡ÊÛ

WH weiß

white

·ÂÎ˚È

BL schwarz

black

˜ÂÌ˚È

Z Kristall-Deko

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

SWAROVSKI ® ELEMENTS

SWAROVSKI ® ELEMENTS

clear

ÔÓÁ‡˜ÌÓÂ

black

˜ÂÌ˚È

purple

îËÓÎÂÚÓ‚˚È

SWAROVSKI ® ELEMENTS

T transparent BL schwarz V violett

24 K CHR

EU

ready for

Design by Paolo Florian shade

copyright

handmade in EU

SWAROVSKI Elements

gold plated

chrome plated

energy saver & LED

Pongé

1275


STEFY 14.09.12 07:06 Seite 1276

Stefy 1276

msveta.ru


STEFY 14.09.12 07:06 Seite 1277

msveta.ru

Design by Paolo Florian 1277


STEFY 14.09.12 07:06 Seite 1278

msveta.ru

FLO.1101/S60.03.T Hänge- und Deckenleuchte / hanging and ceiling lamp SWAROVSKI® ELEMENTS 54 cm / 60 – 170 cm 60 cm 3 lp.

Stefy 1278


STEFY 14.09.12 07:06 Seite 1279

msveta.ru

FLO.1101/S60.04.TVA Hänge- und Deckenleuchte / hanging and ceiling lamp SWAROVSKI® ELEMENTS 54 cm / 60 – 170 cm 60 cm 3 lp.

Design by Paolo Florian 1279


STEFY 14.09.12 07:06 Seite 1280

Stefy 1280

msveta.ru


STEFY 14.09.12 07:06 Seite 1281

msveta.ru

FLO.1101/S45.03.TBLR Hänge- und Deckenleuchte / hanging and ceiling lamp SWAROVSKI® ELEMENTS 45 cm / 50 – 160 cm 45 cm 3 lp.

Design by Paolo Florian 1281


STEFY 14.09.12 07:07 Seite 1282

msveta.ru

FLO.1101/A2.04.T Wandleuchte / wall lamp SWAROVSKI速 ELEMENTS 45 / 40 cm 24 cm 2 lp.

Stefy 1282


STEFY 14.09.12 07:07 Seite 1283

msveta.ru INDEX

Hänge- und Deckenleuchte hanging and ceiling lamp

FLO.1101/S60. X . Y 54 cm / 60 – 170 cm 60 cm 3 lp., E 27, 100 W

Wandleuchte wall lamp

FLO.1101/A2. X . Y 45 / 40 cm 24 cm 2 lp., G9, 60 W

FLO.1101/S45. X . Y 45 cm / 50 – 160 cm 45 cm 3 lp., E 27, 60 W

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

04 24 K vergoldet

24 carat gold plated

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

03 verchromt

chrome plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

Y Kristall-Deko

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

SWAROVSKI ® ELEMENTS

SWAROVSKI ® ELEMENTS

clear

ÔÓÁ‡˜ÌÓÂ

BL schwarz

black

˜ÂÌ˚È

V violett

purple

îËÓÎÂÚÓ‚˚È

R rot

red

Í‡ÒÌ˚È

A amber

amber

flÌÚ‡¸

Combinations

ëÓ˜ÂÚ‡ÌËfl

SWAROVSKI ® ELEMENTS

T transparent

optional

Kombinationen SWAROVSKI ® ELEMENTS ® 03 + T 03 + T + BL + R 04 + T 04 + T + V + A

24 K CHR

EU

ready for

Design by Paolo Florian ceiling lamp

copyright

handmade in EU

SWAROVSKI Elements

gold plated

chrome plated

energy saver & LED

chandelier

1283


FANTASY 14.09.12 07:08 Seite 1284

Fantasy 1284

msveta.ru


FANTASY 14.09.12 07:08 Seite 1285

msveta.ru

Design by Paolo Florian 1285


FANTASY 14.09.12 07:08 Seite 1286

Fantasy 1286

msveta.ru


FANTASY 14.09.12 07:08 Seite 1287

msveta.ru

FLO.1093/TR5.03.TV Luster / chandelier SWAROVSKI® ELEMENTS Murano glass, hand-crafted 30 cm / 40 – 140 cm 90 / 15 cm 5 lp.

Design by Paolo Florian 1287


FANTASY 14.09.12 07:08 Seite 1288

msveta.ru

FLO.1093/PL25.03.TR Deckenleuchte / ceiling lamp SWAROVSKI速 ELEMENTS Murano glass, hand-crafted 25 / 25 cm 35 cm 5 lp.

Fantasy 1288


FANTASY 14.09.12 07:08 Seite 1289

msveta.ru

FLO.1093/PL40.03.TV Deckenleuchte / ceiling lamp SWAROVSKI速 ELEMENTS Murano glass, hand-crafted 40 / 40 cm 55 cm 9 lp.

Design by Paolo Florian 1289


FANTASY 14.09.12 07:08 Seite 1290

msveta.ru

FLO.1093/A2.03.TBL Wandleuchte / wall lamp SWAROVSKI速 ELEMENTS Murano glass, hand-crafted 30 / 25 cm 10 cm 2 lp.

Fantasy 1290


FANTASY 14.09.12 07:08 Seite 1291

msveta.ru INDEX

Luster chandelier

FLO.1093/TR5.03. Y 30 cm / 40 – 140 cm 90 / 15 cm 5 lp., E 14, 60 W

Deckenleuchte ceiling lamp

FLO.1093/PL40.03. Y 40 / 40 cm 55 cm 9 lp., E 14, 60 W

Wandleuchte wall lamp

FLO.1093/A2.03. Y 30 / 25 cm 10 cm 2 lp., E 14, 60 W

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

SWAROVSKI ® ELEMENTS

SWAROVSKI ® ELEMENTS

TBL kristall / schwarz

crystal clear / black

ÍËÒڇθÌ˚È / ˜ÂÌ˚È

TV kristall / violett

crystal clear / purple

ÍËÒڇθÌ˚È / îËÓÎÂÚÓ‚˚È

TR kristall / rot

crystal clear / red

ÍËÒڇθÌ˚È / Í‡ÒÌ˚È

Y Kristall-Deko SWAROVSKI ® ELEMENTS

EU

copyright

FLO.1093/PL25.03. Y 25 / 25 cm 35 cm 5 lp., E 14, 60 W

handmade in EU

SWAROVSKI Elements

Murano glass

CHR

ready for

chrome plated

energy saver & LED

Design by Paolo Florian 1291


PALMANOVA 14.09.12 07:12 Seite 1292

Palmanova 1292

msveta.ru


PALMANOVA 14.09.12 07:12 Seite 1293

msveta.ru

Design by 1293


PALMANOVA 14.09.12 07:13 Seite 1294

msveta.ru

0370.34.5.Or Hängeleuchte / hanging lamp 36 cm / 48 – 180 cm 75 cm 4 lp.

0370.34.5.W Hängeleuchte / hanging lamp 36 cm / 48 – 180 cm 75 cm 4 lp.

0370.34.5.V Hängeleuchte / hanging lamp 36 cm / 48 – 180 cm 75 cm 4 lp.

Palmanova 1294


PALMANOVA 14.09.12 07:13 Seite 1295

msveta.ru

0370.34.5.Gr Hängeleuchte / hanging lamp 36 cm / 48 – 180 cm 75 cm 4 lp.

Design by 1295


PALMANOVA 14.09.12 07:13 Seite 1296

0370.14.5.V Deckenleuchte / ceiling lamp 75 cm 50 cm 4 lp.

0370.62.5.W Wandleuchte / wall lamp 32 / 51 cm 30 cm 2 lp.

Palmanova 1296

msveta.ru


PALMANOVA 14.09.12 07:13 Seite 1297

msveta.ru INDEX

Hängeleuchte hanging lamp

0370.34.5. Y 36 cm / 48 – 180 cm 75 cm 4 lp., E 27, 100 W

Deckenleuchte ceiling lamp

0370.14.5. Y 75 cm 50 cm 4 lp., E 27, 100 W

Wandleuchte wall lamp

0370.62.5. Y 32 / 51 cm 30 cm 2 lp., E 27, 75 W

Y

Glas-Deko

Glass Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

W

weiß

white

·ÂÎ˚È

Or

orange

orange

Ó‡ÌÊ‚˚È

V

violett

purple

îËÓÎÂÚÓ‚˚È

grau

grey

ÒÂ˚È

Gr

copyright

Ersatzglas

Replacement glass á‡Ô‡ÒÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

leicht gebogen

lightly bent

Ò··Ó ËÁÓ„ÌÛÚ˚È

0370.G01. Y

0370.62

0370.G02. Y

0370.14 / .34 stark gebogen

strongly bent

ÒËθÌÓ ËÁÓ„ÌÛÚ˚È

0370.G03. Y

0370.14 / .34 leicht gebogen

lightly bent

Ò··Ó ËÁÓ„ÌÛÚ˚È

EU

CHR

ready for

handmade in EU

chrome plated

energy saver & LED

Design by 1297


GAIA 14.09.12 07:19 Seite 1298

Gaia 1298

msveta.ru


GAIA 14.09.12 07:19 Seite 1299

msveta.ru

Design by Paolo Florian 1299


GAIA 18.09.12 15:24 Seite 1300

FLO.1096/S.03.W Hängeleuchte / hanging lamp SPECTRA® CRYSTAL 52 cm / 60 – 170 cm 52 cm 4 lp.

Gaia 1300

msveta.ru


GAIA 14.09.12 07:19 Seite 1301

msveta.ru

FLO.1096/S.03.WH Hängeleuchte / hanging lamp SPECTRA® CRYSTAL 52 cm / 60 – 170 cm 52 cm 4 lp.

Design by Paolo Florian 1301


GAIA 14.09.12 07:19 Seite 1302

FLO.1096/S.03.BL Hängeleuchte / hanging lamp SPECTRA® CRYSTAL 52 cm / 60 – 170 cm 52 cm 4 lp.

Gaia 1302

msveta.ru


GAIA 14.09.12 07:19 Seite 1303

msveta.ru

FLO.1096/S90.03.W Hängeleuchte / hanging lamp SPECTRA® CRYSTAL 90 cm / 100 – 390 cm 90 cm 6 lp.

Design by Paolo Florian 1303


GAIA 14.09.12 07:20 Seite 1304

FLO.1096/PL.04.WH Deckenleuchte / ceiling lamp SPECTRA速 CRYSTAL 52 cm 56 cm 4 lp.

FLO.1096/A.03.WH Wandleuchte / wall lamp 40 / 30 cm 14 cm 1 lp.

Gaia 1304

msveta.ru


GAIA 14.09.12 07:20 Seite 1305

msveta.ru INDEX FLO.1096/S90. X . Y 90 cm / 100 – 390 cm 90 cm 6 lp., E 27, 100 W

Hängeleuchte hanging lamp

FLO.1096/S. X . Y 52 cm / 60 – 170 cm 52 cm 4 lp., E 27, 100 W

Deckenleuchte ceiling lamp

FLO.1096/PL. X . Y 52 cm 56 cm 4 lp., E 27, 100 W

Wandleuchte wall lamp

FLO.1096/A. X . Y 40 /30 cm 14 cm 1 lp., E 27, 100 W

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

03 verchromt

chrome plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

04 24 K vergoldet

24 carat gold plated

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚËÂ

Glass

CÚÂÍÎÓ

white

·ÂÎ˚È

WHAg Blattsilber / weiß

silver leaf / white

ÒÂ·fl̇fl ÙÓ脇 / ·ÂÎ˚È

BLAg Blattsilber / schwarz

silver leaf / black

ÒÂ·fl̇fl ÙÓ脇 / ˜ÂÌ˚È

WHAu Blattgold / weiß

gold leaf / white

ÒÛ҇θÌÓ ÁÓÎÓÚÓ / ·ÂÎ˚È

Kristall-Deko

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

SPECTRA ® CRYSTAL

SPECTRA ® CRYSTAL

SPECTRA ® CRYSTAL

Glas

Y W

weiß

24 K CHR

EU

copyright

handmade in EU

SPECTRA crystal

gold plated

chrome plated

ready for

hand-decorated

energy saver & LED

Design by Paolo Florian 1305


SOFIA 14.09.12 07:25 Seite 1306

Sofia 130È

msveta.ru


SOFIA 14.09.12 07:25 Seite 1307

msveta.ru

Design by Paolo Florian 1307


SOFIA 14.09.12 07:25 Seite 1308

FLO.1106/PL70.03.BL Deckenleuchte / ceiling lamp 70 cm 35 cm 3 lp.

Sofia 1308

msveta.ru


SOFIA 14.09.12 07:25 Seite 1309

msveta.ru

FLO.1106/PL50.03.BL Deckenleuchte / ceiling lamp 50 cm 35 cm 3 lp.

Design by Paolo Florian 1309


SOFIA 14.09.12 07:25 Seite 1310

msveta.ru

FLO.1106/S50.03.RA Hängeleuchte / hanging lamp 35 cm / 45 – 150 cm 50 cm 3 lp.

Sofia 1310


SOFIA 14.09.12 07:25 Seite 1311

msveta.ru

FLO.1106/S70.03.W Hängeleuchte / hanging lamp 35 cm / 45 – 150 cm 70 cm 3 lp.

Design by Paolo Florian 1311


SOFIA 14.09.12 07:25 Seite 1312

msveta.ru

FLO.1106/PL50.03.WH Deckenleuchte/ ceiling lamp 50 cm 35 cm 3 lp.

FLO.1106/S50.03.WH Hängeleuchte / hanging lamp 35 cm / 45 – 150 cm 50 cm 3 lp.

Sofia 1312


SOFIA 14.09.12 07:25 Seite 1313

msveta.ru

FLO.1106/S70.04.WH Hängeleuchte / hanging lamp 35 cm / 45 – 150 cm 70 cm 3 lp.

Design by Paolo Florian 1313


SOFIA 14.09.12 07:25 Seite 1314

msveta.ru

FLO.1106/A.03.WH Wandleuchte / wall lamp 50 / 20 cm 20 cm 1 lp.

Sofia 1314


SOFIA 14.09.12 07:25 Seite 1315

msveta.ru INDEX FLO.1106/S70. X . Y 35 cm / 45 – 150 cm 70 cm 3 lp., E 27, 100 W

Hängeleuchte hanging lamp

FLO.1106/S50. X . Y 35 cm / 45 – 150 cm 50 cm 3 lp., E 27, 75 W

FLO.1106/PL70. X . Y 70 cm 35 cm 3 lp., E 27, 100 W

Deckenleuchte ceiling lamp

FLO.1106/PL50. X . Y 50 cm 35 cm 3 lp., E 27, 75 W

FLO.1106/A. X . Y 50 / 20 cm 20 cm 1 lp., E 27, 100 W

Wandleuchte wall lamp

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

03 verchromt

chrome plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

04 24 K vergoldet

24 carat gold plated

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

Y Glas

Glass

CÚÂÍÎÓ

WHAg Blattsilber / weiß

silver leaf / white

ÒÂ·fl̇fl ÙÓ脇 / ·ÂÎ˚È

WHAu Blattgold / weiß

gold leaf / white

ÒÛ҇θÌÓ ÁÓÎÓÚÓ / ·ÂÎ˚È

BLAg Blattsilber / schwarz

silver leaf / black

ÒÂ·fl̇fl ÙÓ脇 / ˜ÂÌ˚È

RA

schwarz / kupfer

black / copper

˜ÂÌ˚È / ω¸

W

weiß

white

·ÂÎ˚È

EU

copyright

handmade in EU

24 K CHR gold plated

chrome plated

ready for

hand-decorated

energy saver & LED

Design by Paolo Florian 1315


WAVE, DOMINO 14.09.12 07:30 Seite 1316

Wave 1316

msveta.ru


WAVE, DOMINO 14.09.12 07:30 Seite 1317

msveta.ru

Design by 1317


WAVE, DOMINO 14.09.12 07:30 Seite 1318

0347.33S.5.TWW Hängeleuchte / hanging lamp 18 cm / 25 – 155 cm 50 cm 3 lp.

Wave 1318

msveta.ru


WAVE, DOMINO 14.09.12 07:30 Seite 1319

msveta.ru

0347.33L.5.TWW Hängeleuchte / hanging lamp 18 cm / 25 – 155 cm 70 cm 3 lp.

Design by 1319


WAVE, DOMINO 14.09.12 07:30 Seite 1320

msveta.ru 0347.U13.5.TWW Deckenleuchte / ceiling lamp 42 cm 7 cm 3 lp.

0347.U12.6.TWW Deckenleuchte / ceiling lamp 32 cm 7 cm 2 lp.

0347.U14.3.TWW Deckenleuchte / ceiling lamp 54 cm 8 cm 4 lp.

Wave 1320


WAVE, DOMINO 14.09.12 07:30 Seite 1321

msveta.ru

0347.U14.5.TWW Deckenleuchte / ceiling lamp 54 cm 8 cm 4 lp.

Design by 1321


WAVE, DOMINO 14.09.12 07:30 Seite 1322

msveta.ru

0347.U13.5.TWR Deckenleuchte / ceiling lamp 42 cm 7 cm 3 lp.

0347.U13.5.TWBk Deckenleuchte / ceiling lamp 42 cm 7 cm 3 lp.

Wave 1322


WAVE, DOMINO 18.09.12 15:17 Seite 1323

msveta.ru INDEX 0347.33L. X . Y 18 cm / 25 – 155 cm 70 cm 3 lp., E 27, 100 W

Hängeleuchte hanging lamp

0347.33S. X . Y 18 cm / 25 – 155 cm 50 cm 3 lp., E 14, 70 W

Deckenleuchte ceiling lamp

*1)

0347.U13. X . Y 42 cm 7 cm 3 lp., E 27, 60 W

*1)

0347.U12. X . Y 32 cm 7 cm 2 lp., E 14, 60 W

*1)

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

3 24 K vergoldet *1)

24 carat gold plated *1)

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡ *1)

5 verchromt

chrome plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

Y Glas

Glass

ÒÚÂÍÎÓ

TW W weiß / weiß

white / white

·ÂÎ˚È / ·ÂÎ˚È

TWR weiß / rot

white / red

·ÂÎ˚È / Í‡ÒÌ˚È

TWBk weiß / schwarz

white / black

·ÂÎ˚È / ˜ÂÌ˚È

24 K CHR

EU

copyright

0347.U14. X . Y 54 cm 8 cm 4 lp., E 27, 60 W

handmade in EU

glass cutted

gold plated

chrome plated

ready for

energy saver & LED

Design by 1323


WAVE, DOMINO 14.09.12 07:30 Seite 1324

Domino 1324

msveta.ru


WAVE, DOMINO 14.09.12 07:30 Seite 1325

msveta.ru

Design by 1325


WAVE, DOMINO 14.09.12 07:30 Seite 1326

msveta.ru 0349.U13.5.TWW Deckenleuchte / ceiling lamp 42 cm 7 cm 3 lp.

0349.U12.6.TWW Deckenleuchte / ceiling lamp 32 cm 7 cm 2 lp.

0349.U14.3.TWW Deckenleuchte / ceiling lamp 54 cm 8 cm 4 lp.

Domino 1326


WAVE, DOMINO 14.09.12 07:31 Seite 1327

msveta.ru

0347.U14.5.TWW Deckenleuchte / ceiling lamp 54 cm 8 cm 4 lp.

Design by 1327


WAVE, DOMINO 14.09.12 07:31 Seite 1328

msveta.ru

0349.U13.5.TWBk Deckenleuchte / ceiling lamp 42 cm 7 cm 3 lp.

0349.U13.5.TWR Deckenleuchte / ceiling lamp 42 cm 7 cm 3 lp.

Domino 1328


WAVE, DOMINO 14.09.12 07:31 Seite 1329

msveta.ru INDEX 0349.U14. X . Y 54 cm 8 cm 4 lp., E 27, 60 W

Deckenleuchte ceiling lamp

0349.U13. X . Y 42 cm 7 cm 3 lp., E 27, 60 W

0349.U12. X . Y 32 cm 7 cm 2 lp., E 14, 60 W

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

3 24 K vergoldet

24 carat gold plated

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

5 verchromt

chrome plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

Y Glas

Glass

ÒÚÂÍÎÓ

TW W weiß / weiß

white / white

·ÂÎ˚È / ·ÂÎ˚È

TWR weiß / rot

white / red

·ÂÎ˚È / Í‡ÒÌ˚È

TWBk weiß / schwarz

white / black

·ÂÎ˚È / ˜ÂÌ˚È

24 K CHR

EU

copyright

handmade in EU

glass cutted

gold plated

chrome plated

ready for

energy saver & LED

Design by 1329


BARCA MIKADO 14.09.12 07:27 Seite 1330

Mikado Barca 133채

msveta.ru


BARCA MIKADO 14.09.12 07:27 Seite 1331

msveta.ru

Design by 1331


BARCA MIKADO 14.09.12 07:27 Seite 1332

0296.31L.5.WBk Hängeleuchte / hanging lamp 15 cm / 21 – 250 cm 90 cm 1 lp.

0296.31S.3.WW Hängeleuchte / hanging lamp 15 cm / 21 – 250 cm 70 cm 1 lp.

Mikado Barca 1332

msveta.ru


BARCA MIKADO 14.09.12 07:27 Seite 1333

msveta.ru

0296.31L.5.WW Hängeleuchte / hanging lamp 24 cm / 30 – 259 cm 90 cm 1 lp.

0295.KIT-2L.5.ET (optional) Kristall-Deko / crystal deco SWAROVSKI® ELEMENTS

Design by 1333


BARCA MIKADO 14.09.12 07:27 Seite 1334

msveta.ru 0296.U12.5.WW Deckenleuchte / ceiling lamp 32 cm 7 cm 2 lp.

0296.U13.3.WW Deckenleuchte / ceiling lamp 42 cm 7 cm 3 lp.

0296.U14.5.WW Deckenleuchte / ceiling lamp 54 cm 8 cm 4 lp.

0296.U15.3.WW Deckenleuchte / ceiling lamp 62 cm 8 cm 5 lp.

Mikado 1334


BARCA MIKADO 18.09.12 15:35 Seite 1335

siehe auch / see also / ÒÏÓÚËÚ ڇÍÊÂ

iration No_ 92/1 InspEDITION

msveta.ru Mikado Barca + Mikado

284 | 307

INDEX

0296.31L. X . Y 15 cm / 21 – 250 cm 90 / 15 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 118 mm, 200 W Deco optional

Hängeleuchte hanging lamp

0296.31S. X . Y 15 cm / 21 – 250 cm 70 / 15 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 118 mm, 150 W Deco optional

0296.61. X . Y 11 / 41 cm 9 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 78 mm, 100 W

Wandleuchte wall lamp

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

3 24 K vergoldet

24 carat gold plated

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

5 verchromt

chrome plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

Glass Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

WW weiß / weiß

white / white

·ÂÎ˚È / ·ÂÎ˚È

WR weiß / rot

white / red

·ÂÎ˚È / Í‡ÒÌ˚È

WBk weiß / schwarz

white / black

·ÂÎ˚È / ˜ÂÌ˚È

Ersatzglas

Replacement glass

á‡Ô‡ÒÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

Y

Glas-Deko

0296.G07. Y

11 / 41 cm

0296.61

0296.G08. Y

15 / 70 cm

0296.31S

0296.G09. Y

15 / 90 cm

0296.31L

optional

Kristall-Deko

SWAROVSKI ® ELEMENTS

Crystal Deco

SWAROVSKI ® ELEMENTS

SWAROVSKI ® ELEMENTS

0295.KIT-2S. X .ET

small 24X crystal clear

0296.31S

0295.KIT-2L. X .ET

large 24X crystal clear

0296.31L

0295.KIT-2S. X .ETGn

small 12 X crystal clear 12 X golden night

0296.31S

0295.KIT-2L. X .ETGn

large 12 X crystal clear 12 X golden night

0296.31L

24 K CHR

EU

copyright

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

handmade in EU

SWAROVSKI Elements

glass cutted

gold plated

chrome plated

included HV

ready for

high quality bulb

energy saver & LED

KIT-2

Design by 1335


BARCA MIKADO 18.09.12 15:35 Seite 1336

siehe auch / see also / ÒÏÓÚËÚ ڇÍÊÂ

.

iration No_ 92/1 InspEDITION

WBk

.

WR

msveta.ru Mikado Barca + Mikado

.

WV

INDEX

284 | 307

.

WW

weiß / schwarz

weiß / rot

weiß / violett

white / black

white / red

white / purple

white / white

·ÂÎ˚È / ˜ÂÌ˚È

·ÂÎ˚È / Í‡ÒÌ˚È

·ÂÎ˚È / îËÓÎÂÚÓ‚˚È

·ÂÎ˚È / ·ÂÎ˚È

0296.31.3.WBk

0296.31.3.WR

0296.31.3.WV

0296.31.3.WW

incl.1xR7s 118 mm, 200 W

0296.31.5.WBk

0296.31.5.WR

0296.31.5.WV

0296.31.5.WW

31 cm / 37 –150 cm

0296.35.3.WBk

0296.35.3.WR

0296.35.3.WV

0296.35.3.WW

5 x E 14, 60 W

0296.35.5.WBk

0296.35.5.WR

0296.35.5.WV

0296.35.5.WW

abg. Deckenl.

54 cm

0296.55M.3.WBk

0296.55M.3.WR

0296.55M.3.WV

0296.55M.3.WW

ceiling lamp

30 cm 5 x E 14, 60 W

0296.55M.5.WBk

0296.55M.5.WR

0296.55M.5.WV

0296.55M.5.WW

Hängeleuchte

10 cm / 18 –200 cm

hanging lamp

54 cm

weiß / weiß

62 cm

62 cm

0296.55L.3.WBk

0296.55L.3.WR

0296.55L.3.WV

0296.55L.3.WW

30 cm 5 x E 14, 60 W

0296.55L.5.WBk

0296.55L.5.WR

0296.55L.5.WV

0296.55L.5.WW

Deckenleuchte

32 cm

0296.U12.3.WBk

0296.U12.3.WR

0296.U12.3.WV

0296.U12.3.WW

ceiling lamp

7 cm 0296.U12.5.WBk

0296.U12.5.WR

0296.U12.5.WV

0296.U12.5.WW

0296.U12.6.WBk

0296.U12.6.WR

0296.U12.6.WV

0296.U12.6.WW

0296.U13.3.WBk

0296.U13.3.WR

0296.U13.3.WV

0296.U13.3.WW

0296.U13.5.WBk

0296.U13.5.WR

0296.U13.5.WV

0296.U13.5.WW

0296.U13.6.WBk

0296.U13.6.WR

0296.U13.6.WV

0296.U13.6.WW

0296.U14.3.WBk

0296.U14.3.WR

0296.U14.3.WV

0296.U14.3.WW

0296.U14.5.WBk

0296.U14.5.WR

0296.U14.5.WV

0296.U14.5.WW

0296.U14.6.WBk

0296.U14.6.WR

0296.U14.6.WV

0296.U14.6.WW

0296.U15.3.WBk

0296.U15.3.WR

0296.U15.3.WV

0296.U15.3.WW

0296.U15.5.WBk

0296.U15.5.WR

0296.U15.5.WV

0296.U15.5.WW

0296.U15.6.WBk

0296.U15.6.WR

0296.U15.6.WV

0296.U15.6.WW

2 x E 14, 40 W

42 cm 7 cm 3 x E 27, 60 W

54 cm 8 cm 4 x E 27, 60 W

62 cm 8 cm 5 x E 27, 60 W

Mikado 1336


BARCA MIKADO 18.09.12 15:35 Seite 1337

X

siehe auch / see also / ÒÏÓÚËÚ ڇÍÊÂ

.

msveta.ru

iration No_ 92/1 InspEDITION .

WBk

Mikado Barca + Mikado

.

WR

.

WV

INDEX

284 | 307

WW

weiß / schwarz

weiß / rot

weiß / violett

white / black

white / red

white / purple

weiß / weiß white / white

·ÂÎ˚È / ˜ÂÌ˚È

·ÂÎ˚È / Í‡ÒÌ˚È

·ÂÎ˚È / îËÓÎÂÚÓ‚˚È

·ÂÎ˚È / ·ÂÎ˚È

Deckenleuchte

5 cm

0296.UQ21.3.WBk

0296.UQ21.3.WR

0296.UQ21.3.WV

0296.UQ21.3.WW

ceiling lamp

20/20 cm incl. 1 x G9, max. 60 W

0296.UQ21.5.WBk

0296.UQ21.5.WR

0296.UQ21.5.WV

0296.UQ21.5.WW

5 cm

0296.UQ31.3.WBk

0296.UQ31.3.WR

0296.UQ31.3.WV

0296.UQ31.3.WW

incl.1xR7s 78 mm, 120 W

0296.UQ31.5.WBk

0296.UQ31.5.WR

0296.UQ31.5.WV

0296.UQ31.5.WW

5 cm

0296.UQ41.3.WBk

0296.UQ41.3.WR

0296.UQ41.3.WV

0296.UQ41.3.WW

incl.1xR7s 118 mm, 120 W

0296.UQ41.5.WBk

0296.UQ41.5.WR

0296.UQ41.5.WV

0296.UQ41.5.WW

5 cm

0296.UQ52.3.WBk

0296.UQ52.3.WR

0296.UQ52.3.WV

0296.UQ52.3.WW

incl.2xR7s 118 mm, 120 W

0296.UQ52.5.WBk

0296.UQ52.5.WR

0296.UQ52.5.WV

0296.UQ52.5.WW

Wandleuchte

11/40 cm

0296.61D.3.41.WBk

0296.61D.3.41.WR

0296.61D.3.41.WV

0296.61D.3.41.WW

wall lamp

10 cm incl.1xR7s 118 mm, 120 W Dimmer / dimmer

0296.61D.5.41.WBk

0296.61D.5.41.WR

0296.61D.5.41.WV

0296.61D.5.41.WW

11/40 cm

0296.61S.3.41.WBk

0296.61S.3.41.WR

0296.61S.3.41.WV

0296.61S.3.41.WW

incl.1xR7s 118 mm, 120 W Schalter / switch

0296.61S.5.41.WBk

0296.61S.5.41.WR

0296.61S.5.41.WV

0296.61S.5.41.WW

Bodenleuchte

180 cm

0296.41.3.WBk

0296.41.3.WR

0296.41.3.WV

0296.41.3.WW

floor lamp

54 cm incl.1xR7s118mm,200W Dimmer / dimmer

0296.41.5.WBk

0296.41.5.WR

0296.41.5.WV

0296.41.5.WW

Spot / Einbau

5,5 cm

0296.11E.3.WBk

0296.11E.3.WR

0296.11E.3.WV

0296.11E.3.WW

spot / recessed

11 cm incl.1 lp., GU10, 50 W

0296.11E.5.WBk

0296.11E.5.WR

0296.11E.5.WV

0296.11E.5.WW

Spot / Aufbau

11 cm

0296.11A.3.WBk

0296.11A.3.WR

0296.11A.3.WV

0296.11A.3.WW

spot / surface mounted

11 cm 0296.11A.5.WBk

0296.11A.5.WR

0296.11A.5.WV

0296.11A.5.WW

30/30 cm

40/40 cm

50/50 cm

8 cm

incl.1 lp., G9, 40 W

Einbau / recessed

Aufbau / surface mounted

110mm

55mm

91mm

55mm 110mm 55mm

.3 gold/gold/ÁÓÎÓÚÓÈ

.5 chrom/chrome/ıpÓÏËpÓ‚‡ÌÌ˚È

24 K CHR

EU

copyright

handmade in EU

.6 nickel/nickel/ÌËÍËÎË‚˚È

glass cutted

gold plated

chrome plated

NI

included HV

ready for

nickel plated

high quality bulb

energy saver & LED

Design by dimmer

1337


BARCA 14.09.12 07:33 Seite 1338

Barca 1338

msveta.ru


BARCA 14.09.12 07:33 Seite 1339

msveta.ru

Design by 1339


BARCA 14.09.12 07:33 Seite 1340

msveta.ru

0295.36.5.W Hängeleuchte / hanging lamp 24 cm / 30 – 259 cm 130 cm 6 lp.

0295.KIT-2XL.5.ET (optional) Kristall-Deko / crystal deco SWAROVSKI® ELEMENTS

Barca 1340


BARCA 14.09.12 07:33 Seite 1341

msveta.ru

Design by 1341


BARCA 14.09.12 07:33 Seite 1342

msveta.ru

0295.31L.3.W Hängeleuchte / hanging lamp 15 cm / 21 – 250 cm 90 cm 1 lp.

0295.61.5.R Wandleuchte / wall lamp 11 / 41 cm 9 cm 1 lp.

0295.31S.5.R Wandleuchte / wall lamp 15 / 21 – 250 cm 70 cm 1 lp.

0295.61.5.W Wandleuchte / wall lamp 11 / 41 cm 9 cm 1 lp.

0295.61.5.Bk Wandleuchte / wall lamp 11 / 41 cm 9 cm 1 lp.

Barca 1342


BARCA 14.09.12 07:34 Seite 1343

ation No_ 92/1 InspirEDITION

siehe auch / see also / ÒÏÓÚËÚ ڇÍÊÂ

msveta.ru 268 | 275

Barca

0295.36. X . Y 15 cm / 21 – 250 cm 130 / 15 cm 6 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W Deco optional

Hängeleuchte hanging lamp

0295.31S. X . Y 15 cm / 21 – 250 cm 70 / 15 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 118 mm, 120 W Deco optional

0295.31L. X . Y 15 cm / 21 – 250 cm 90 / 15 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 118 mm, 160 W Deco optional 0295.61. X . Y 11 / 41 cm 9 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 78 mm, 100 W

Wandleuchte wall lamp

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

3 24 K vergoldet

24 carat gold plated

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

5 verchromt

chrome plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

Y Glas-Deko

Glass Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

W weiß

white

·ÂÎ˚È

R rot

red

Í‡ÒÌ˚È

*1) *2)

black

˜ÂÌ˚È

*1) *2)

Bk schwarz

INDEX

*2)

optional

0295.KIT-1S. X .ET 0295.KIT-1L. X .ET 0295.KIT-1XL. X .ET

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

Crystal Deco

Kristall-Deko

SWAROVSKI ® ELEMENTS

SWAROVSKI ® ELEMENTS

SWAROVSKI ® ELEMENTS

small 24X crystal clear

0295.31S. X

large 36X crystal clear

0295.31L. X

X-large 48X crystal clear

0295.36. X

0295.KIT-1S. X .ETGn

small 12 X crystal clear 12 X golden night

0295.31S. X

0295.KIT-1L. X .ETGn

large 12 X crystal clear 24X golden night

0295.31L. X

0295.KIT-1XL. X .ETGn X-large

24X

crystal clear

24X

KIT-1

*1)

KIT-2

*2)

0295.36. X

golden night

optional

0295.KIT-2S. X .ET 0295.KIT-2L. X .ET 0295.KIT-2XL. X .ET

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

Crystal Deco

Kristall-Deko

SWAROVSKI ® ELEMENTS

SWAROVSKI ® ELEMENTS

SWAROVSKI ® ELEMENTS

small 24X crystal clear

0295.31S. X

large 24X crystal clear

0295.31L. X

X-large 36X crystal clear

0295.36. X

0295.KIT-2S. X .ETGn

small 12 X crystal clear 12 X golden night

0295.31S. X

0295.KIT-2L. X .ETGn

large 12 X crystal clear 12 X golden night

0295.31L. X

0295.KIT-2XL. X .ETGn X-large 12 X crystal clear 24X golden night

0295.36. X

844.Cleaner KOLARZ® Kristall Reiniger KOLARZ® Crystal Cleaner ë‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ˜ËÒÚÍË ıÛÒÚ‡Îfl KOLARZ®

24 K CHR

EU

copyright

handmade in EU

SWAROVSKI Elements

gold plated

chrome plated

included HV

ready for

high quality bulb

energy saver & LED

Design by 1343


BIANCA, ANELLO 14.09.12 07:35 Seite 1344

Anello + Bianca 134{

msveta.ru


BIANCA, ANELLO 14.09.12 07:35 Seite 1345

msveta.ru

Design by 1345


BIANCA, ANELLO 14.09.12 07:35 Seite 1346

msveta.ru 0314.UQ41.3.W Deckenleuchte / ceiling lamp 40 / 40 cm 5 cm 1 lp.

0314.UQ31.5.W Deckenleuchte / ceiling lamp 30 / 30 cm 5 cm 1 lp.

0314.UQ21.3.W Deckenleuchte / ceiling lamp 20 / 20 cm 5 cm 1 lp.

0314.UQ52.5.W Deckenleuchte / ceiling lamp 50 / 50 cm 5 cm 2 lp.

Bianca 1346


BIANCA, ANELLO 14.09.12 07:35 Seite 1347

msveta.ru 0314.U12.5.W Deckenleuchte / ceiling lamp 32 cm 8 cm 2 lp.

0314.U13.3.W Deckenleuchte / ceiling lamp 42 cm 8 cm 3 lp.

0314.U14.5.W Deckenleuchte / ceiling lamp 54 cm 8 cm 4 lp.

0314.U15.3.W Deckenleuchte / ceiling lamp 62 cm 8 cm 5 lp.

Design by 1347


BIANCA, ANELLO 14.09.12 07:35 Seite 1348

siehe auch / see also / ÒÏÓÚËÚ ڇÍÊÂ

ation No_ 92/1 InspirEDITION

Bianca Weiss

Hängeleuchte

10 cm / 18 –200 cm

hanging lamp

54 cm

338 | 353

INDEX

Anello Platin

weiß

+ SWAROVSKI®

weiß/gold

+ SWAROVSKI®

weiß/platin

+ SWAROVSKI®

white

ELEMENTS

white/gold

ELEMENTS

white/platin

ELEMENTS

ÂÎ˚È

·ÂÎ˚È/ÁÓÎÓÚÓÈ

0314.31.3.W

0315.31.3.WAu

0314.31.5.W

Hängeleuchte

31 cm / 37 –150 cm

0314.35.3.W

0314.35.3.SsT.W

hanging lamp

62 cm 5 x E 14, 60 W

0314.35.5.W

0314.35.5.SsT.W

abg. Deckenl.

54 cm

0314.55M.3.W

0314.55M.3.SsT.W

ceiling lamp

30 cm 5 x E 14, 60 W

0314.55M.5.W

0314.55M.5.SsT.W

62 cm

0314.55L.3.W

0314.55L.3.SsT.W

30 cm 5 x E 14, 60 W

0314.55L.5.W

0314.55L.5.SsT.W

Deckenleuchte

32 cm

0314.U12.3.W

0314.U12.3.SsT.W

ceiling lamp

8 cm

42 cm

Anello + Bianca

Anello Gold

incl.1xR7s,118mm,160W

2 x E 14, 60 W

msveta.ru

·ÂÎ˚È/è·ÚË̇

0315.31.5.WPl

0315.35.3.WAu

0315.55M.3.WAu

0315.55L.3.WAu

0315.U12.3.WAu

0315.35.3.SsT.WAu 0315.35.5.WPl

0315.35.5.SsT.WPl

0315.55M.5.WPl

0315.55M.5.SsT.WPl

0315.55L.5.WPl

0315.55L.5.SsT.WPl

0315.55M.3.SsT.WAu

0315.55L.3.SsT.WAu

0315.U12.3.SsT.WAu

0314.U12.4.W 0314.U12.5.W

0314.U12.5.SsT.W

0315.U12.5.WPl

0315.U12.5.SsT.WPl

0314.U12.6.W

0314.U12.6.SsT.W

0315.U13.6.WPl

0315.U12.6.SsT.WPl

0314.U13.3.W

0314.U13.3.SsT.W

0315.U13.3.WAu

0315.U13.3.SsT.WAu

8 cm 3 x E 27, 60 W

54 cm

0314.U13.4.W 0314.U13.5.W

0314.U13.5.SsT.W

0315.U13.5.WPl

0315.U13.5.SsT.WPl

0314.U13.6.W

0314.U13.6.SsT.W

0315.U13.6.WPl

0315.U13.6.SsT.WPl

0314.U14.3.W

0314.U14.3.SsT.W

0315.U14.3.WAu

0315.U14.3.SsT.WAu

8 cm 4 x E 27, 60 W

62 cm

0314.U14.4.W 0314.U14.5.W

0314.U14.5.SsT.W

0315.U14.5.WPl

0315.U14.5.SsT.WPl

0314.U14.6.W

0314.U14.6.SsT.W

0315.U14.6.WPl

0315.U14.6.SsT.WPl

0314.U15.3.W

0314.U15.3.SsT.W

0315.U15.3.WAu

0315.U15.3.SsT.WAu

8 cm 5 x E 27, 60 W

Anello + Bianca 1348

0314.U15.4.W 0314.U15.5.W

0314.U15.5.SsT.W

0315.U15.5.WPl

0315.U15.5.SsT.WPl

0314.U15.6.W

0314.U15.6.SsT.W

0315.U15.6.WPl

0315.U15.6.SsT.WPl


BIANCA, ANELLO 14.09.12 07:35 Seite 1349

X

siehe auch / see also / ÒÏÓÚËÚ ڇÍÊÂ

Deckenleuchte

20/20 cm

ceiling lamp

5 cm

msveta.ru

ation No_ 92/1 InspirEDITION

Anello + Bianca

338 | 353

Bianca Weiss

Anello Gold

Anello Platin

weiß

weiß/gold

weiß/platin

white

white/gold

white/platin

бÂÎ˚È

·ÂÎ˚È/ÁÓÎÓÚÓÈ

·ÂÎ˚È/è·ÚË̇

INDEX

0314.UQ21.3.W

incl. 1 x G9, 60 W

0314.UQ21.5.W

30/30 cm

0314.UQ31.3.W

5 cm incl.1xR7s 78 mm, 120 W

0314.UQ31.5.W

40/40 cm

0314.UQ41.3.W

5 cm incl.1xR7s 118 mm, 120 W

0314.UQ41.5.W

50/50 cm

0314.UQ52.3.W

5 cm incl.2xR7s 118 mm, 120 W

0314.UQ52.5.W

Wandleuchte

11/40 cm

0314.61D.3.41.W

wall lamp

10 cm incl.1xR7s 118 mm, 120 W Dimmer / dimmer

0314.61D.5.41.W

11/40 cm

0314.61S.3.41.W

0315.61D.3.41.WAu 0315.61D.5.41.WPl 0315.61S.3.41.WAu

8 cm incl.1xR7s 78 mm, 80 W Schalter / switch

0314.61S.5.41.W

Bodenleuchte

180 cm

0314.41.3.W

floor lamp

54 cm incl.1xR7s 118 mm, 160 W

0315.61S.5.41.WPl 0315.41.3.WAu

0314.41.5.W

0315.41.5.WPI

Dimmer / dimmer

.3 gold/gold/ÁÓÎÓÚÓÈ

.4 altmessing/antique brass/ÒÚ‡‡fl ·ÚÛ̸

24 K CHR

EU

copyright

handmade in EU

.5 chrom/chrome/ıpÓÏËpÓ‚‡ÌÌ˚È

SWAROVSKI Elements

gold plated

chrome plated

antique brass

.6 nickel/nickel/ÌËÍËÎË‚˚È

NI

included HV

ready for

nickel plated

high quality bulb

energy saver & LED

Design by dimmer

1349


CARMEN KISS 14.09.12 07:37 Seite 1350

Carmen Kiss 135채

msveta.ru


CARMEN KISS 14.09.12 07:37 Seite 1351

msveta.ru

Design by 1351


CARMEN KISS 14.09.12 07:37 Seite 1352

0234.62.3.Ki.KpT Wandleuchte / wall lamp PURE速 KOLARZ速 Crystal 28 / 16 cm 20 cm 2 lp.

Carmen Kiss 1352

msveta.ru


CARMEN KISS 14.09.12 07:37 Seite 1353

msveta.ru

0234.88.3.Ki.KpT Luster / chandelier PURE® KOLARZ® Crystal 50 cm / 70 – 115 cm 70 cm 8 lp.

Design by 1353


CARMEN KISS 14.09.12 07:37 Seite 1354

0234.85.3.Ki.KpT Luster / chandelier PURE® KOLARZ® Crystal 50 cm / 70 – 115 cm 65 cm 5 lp.

Carmen Kiss 1354

msveta.ru


CARMEN KISS 14.09.12 07:37 Seite 1355

msveta.ru INDEX 0234.88.3.Ki.KpT 50 cm / 70 – 115 cm 70 cm 8 lp., E 14, 60 W shade optional

Luster chandelier

0234.85.3.Ki.KpT 50 cm / 70 – 115 cm 65 cm 5 lp., E 14, 60 W shade optional

0234.62.3.Ki.KpT 28 / 16 cm 20 cm 2 lp., E 14, 60 W shade optional

Wandleuchte wall lamp

0234.61.3.Ki.KpT 12 / 16 cm 20 cm 1 lp., E 14, 60 W shade optional

Kristall-Deko

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

PURE ® KOLARZ ® Crystal

PURE ® KOLARZ ® Crystal

PURE ® KOLARZ ® Crystal

PURE ® KOLARZ ® Crystal Design KISS

PURE ® KOLARZ ® Crystal Design KISS

PURE ® KOLARZ ® Crystal Design KISS

optional 14 cm

Schirm

Shade

Ä·‡ÊÛ

0112.S01.Bg

beige

beige

·ÂÊ

0112.S01.Bk

schwarz

black

˜ÂÌ˚È

0112.S01.R

rot

red

Í‡ÒÌ˚È

0195.S01

beige

beige

·ÂÊ

13 cm

shade Organza

shade Pongé

844.Cleaner KOLARZ® Kristall Reiniger KOLARZ® Crystal Cleaner ë‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ˜ËÒÚÍË ıÛÒÚ‡Îfl KOLARZ®

EU

PURE copyright

handmade in EU

KOLARZ crystal

24 K gold plated

ready for

hand-decorated

energy saver & LED

Design by 1355


BALLERINA 18.09.12 15:49 Seite 1356

Ballerina 1356

msveta.ru


BALLERINA 18.09.12 15:49 Seite 1357

msveta.ru

Design by 1357


BALLERINA 14.09.12 07:38 Seite 1358

0354.88.5.SsT Luster / chandelier SWAROVSKI® ELEMENTS 55 cm / 63 – 113 cm 77 cm 8 lp.

Ballerina 1358

msveta.ru


BALLERINA 14.09.12 07:38 Seite 1359

msveta.ru

0354.88.3.SsT Luster / chandelier SWAROVSKI® ELEMENTS 55 cm / 63 – 113 cm 77 cm 8 lp.

Design by 1359


BALLERINA 14.09.12 07:38 Seite 1360

0354.85.5.SsT Luster / chandelier SWAROVSKI® ELEMENTS 55 cm / 63 – 113 cm 60 cm 5 lp.

Ballerina 1360

msveta.ru


BALLERINA 14.09.12 07:38 Seite 1361

msveta.ru

0354.85.3.SsT Luster / chandelier SWAROVSKI® ELEMENTS 55 cm / 63 – 113 cm 60 cm 5 lp.

Design by 1361


BALLERINA 14.09.12 07:39 Seite 1362

msveta.ru

0354.62.5.SsT Wandleuchte / wall lamp SWAROVSKI速 ELEMENTS 28 / 37 cm 15 cm 2 lp.

0354.62.3.SsT Wandleuchte / wall lamp SWAROVSKI速 ELEMENTS 28 / 37 cm 15 cm 2 lp.

Ballerina 1362


BALLERINA 14.09.12 07:39 Seite 1363

msveta.ru

0354.85.3.SsTG Luster / chandelier SWAROVSKI® ELEMENTS 55 cm / 63 – 113 cm 60 cm 5 lp.

0354.85.5.SsTV Luster / chandelier SWAROVSKI® ELEMENTS 55 cm / 63 – 113 cm 60 cm 5 lp.

Design by 1363


BALLERINA 14.09.12 07:39 Seite 1364

0354.88.3.SsTG Luster / chandelier SWAROVSKI® ELEMENTS 55 cm / 63 – 113 cm 77 cm 8 lp.

Ballerina 1364

msveta.ru


BALLERINA 14.09.12 07:39 Seite 1365

msveta.ru

0354.88.5.SsTV Luster / chandelier SWAROVSKI® ELEMENTS 55 cm / 63 – 113 cm 77 cm 8 lp.

Design by 1365


BALLERINA 14.09.12 07:39 Seite 1366

msveta.ru

0354.62.5.SsTV Wandleuchte / wall lamp SWAROVSKI速 ELEMENTS 28 / 37 cm 15 cm 2 lp.

0354.62.3.SsTG Wandleuchte / wall lamp SWAROVSKI速 ELEMENTS 28 / 37 cm 15 cm 2 lp.

Ballerina 1366


BALLERINA 14.09.12 07:39 Seite 1367

msveta.ru INDEX 0354.88. X .Ss Y 55 cm / 63 – 113 cm 77 cm 8 lp., E 14, 40 W shade optional

Luster chandelier

0354.85. X .Ss Y 55 cm / 63 – 113 cm 60 cm 5 lp., E 14, 40 W shade optional 0354.62. X .Ss Y 28 / 37 cm 15 cm 2 lp., E 14, 40 W shade optional

Wandleuchte wall lamp

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

3 24 K vergoldet

24 carat gold plated

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

5 verchromt

chrome plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

Y Kristall-Deko

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

SWAROVSKI ® ELEMENTS

SWAROVSKI ® ELEMENTS

crystal clear

ÍËÒڇθÌ˚È

T G kristall / gold

crystal clear / gold

ÍËÒڇθÌ˚È / ÁÓÎÓÚÓ

T V kristall / violett

crystal clear / purple

ÍËÒڇθÌ˚È / îËÓÎÂÚÓ‚˚È

SWAROVSKI ® ELEMENTS

T

kristall

optional 14 cm

Schirm

Shade

Ä·‡ÊÛ

0112.S01.Bg

beige

beige

·ÂÊ

0112.S01.Bk

schwarz

black

˜ÂÌ˚È

0112.S01.R

rot

red

Í‡ÒÌ˚È

0195.S01

beige

beige

·ÂÊ

13 cm

shade Organza

shade Pongé

844.Cleaner KOLARZ® Kristall Reiniger KOLARZ® Crystal Cleaner ë‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ˜ËÒÚÍË ıÛÒÚ‡Îfl KOLARZ®

24 K CHR

EU

copyright

handmade in EU

SWAROVSKI Elements

gold plated

chrome plated

ready for

energy saver & LED

Design by 1367


AMADEUS 14.09.12 07:41 Seite 1368

Amadeus 136n

msveta.ru


AMADEUS 14.09.12 07:41 Seite 1369

msveta.ru

Design by 1369


AMADEUS 18.09.12 15:36 Seite 1370

msveta.ru

0381.62.3.SpT.Ki.Au Wandleuchte / wall lamp SPECTRA速 CRYSTAL PURE速 KOLARZ速 Crystal 39 / 54 cm 13 cm 2 lp.

0112.S01.Bk (optional) Schirm / shade 14 cm 13 cm

0381.62.3.SpT Wandleuchte / wall lamp SPECTRA速 CRYSTAL 39 / 54 cm 13 cm 2 lp.

0112.S01.R (optional) Schirm / shade 14 cm 13 cm

Amadeus 1370


AMADEUS 18.09.12 15:36 Seite 1371

msveta.ru

0381.88+3.3.SpT.Ki.Au Luster / chandelier SPECTRA® CRYSTAL PURE® KOLARZ® Crystal 96 cm / 111 – 166 cm 88 cm 8+3 lp.

0112.S01.Bg (optional) Schirm / shade 14 cm 13 cm

Design by 1371


AMADEUS 14.09.12 07:41 Seite 1372

msveta.ru

0381.85+3.3.SpT Luster / chandelier SPECTRA® CRYSTAL 80 cm / 95 – 140 cm 73 cm 5+3 lp.

Amadeus 1372


AMADEUS 14.09.12 07:41 Seite 1373

msveta.ru

0381.85+3.3.SpT.Ki.Au Luster / chandelier SPECTRA® CRYSTAL PURE® KOLARZ® Crystal 80 cm / 95 – 140 cm 73 cm 5+3 lp.

0112.S01.Bg (optional) Schirm / shade 14 cm 13 cm

Design by 1373


AMADEUS 14.09.12 07:41 Seite 1374

msveta.ru

0381.88+3.3.SpT Luster / chandelier SPECTRA® CRYSTAL 96 cm / 111 – 166 cm 88 cm 8+3 lp.

Amadeus 1374


AMADEUS 14.09.12 07:41 Seite 1375

msveta.ru INDEX 0381.88+3.3.SpT. Y 96 cm / 111 – 166 cm 88 cm 8 + 3 lp., E 14, 60 W + incl. HV-Halogen, G9, 40 W shade optional

Luster chandelier

0381.85+3.3.SpT. Y 80 cm / 95– 140 cm 73 cm 5 + 3 lp., E 14, 60 W + incl. HV-Halogen, G9, 40 W shade optional

0381.62.3.SpT. Y 39 / 54 cm 13 cm 2 lp., E 14, 60 W shade optional

Wandleuchte wall lamp

Y Kristall-Deko

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

SPECTRA ® CRYSTAL

SPECTRA ® CRYSTAL

SPECTRA ® CRYSTAL

kristall

crystal clear

ÍËÒڇθÌ˚È

PURE ® KOLARZ ® Crystal

PURE ® KOLARZ ® Crystal

PURE ® KOLARZ ® Crystal

Kiss

èÓˆÂÎÛÈ

Ki.Au Kiss optional 14 cm

Schirm

Shade

Ä·‡ÊÛ

0112.S01.Bg

beige

beige

·ÂÊ

0112.S01.Bk

schwarz

black

˜ÂÌ˚È

0112.S01.R

rot

red

Í‡ÒÌ˚È

0195.S01

beige

beige

·ÂÊ

13 cm

shade Organza

shade Pongé

844.Cleaner KOLARZ® Kristall Reiniger KOLARZ® Crystal Cleaner ë‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ˜ËÒÚÍË ıÛÒÚ‡Îfl KOLARZ®

EU

PURE copyright

handmade in EU

SPECTRA crystal

KOLARZ crystal

24 K gold plated

hand-decorated

included HV

ready for

high quality bulb

energy saver & LED

Design by 1375


CONSTANZA 14.09.12 07:44 Seite 1376

Constanze 137Ăˆ

msveta.ru


CONSTANZA 14.09.12 07:44 Seite 1377

msveta.ru

Design by 1377


CONSTANZA 14.09.12 07:44 Seite 1378

0380.88.3.SpT.Ki.Au Luster / chandelier SPECTRA® CRYSTAL PURE® KOLARZ® Crystal 58 cm / 73 – 128 cm 86 cm 8 lp.

0112.S01.Bg (optional) Schirm / shade 14 cm 13 cm

Constanze 1378

msveta.ru


CONSTANZA 14.09.12 07:44 Seite 1379

msveta.ru

Design by 1379


CONSTANZA 14.09.12 07:44 Seite 1380

0380.85.3.SpT.Ki.Au Luster / chandelier SPECTRA® CRYSTAL PURE® KOLARZ® Crystal 48 cm / 63 – 118 cm 68 cm 5 lp.

0112.S01.Bg (optional) Schirm / shade 14 cm 13 cm

0380.85.3.SpT Luster / chandelier SPECTRA® CRYSTAL 48 cm / 63 – 118 cm 68 cm 5 lp.

0112.S01.Bk (optional) Schirm / shade 14 cm 13 cm

Constanze 1380

msveta.ru


CONSTANZA 14.09.12 07:44 Seite 1381

msveta.ru

0380.88.3.SpT Luster / chandelier SPECTRA® CRYSTAL 58 cm / 73 – 128 cm 86 cm 8 lp.

Design by 1381


CONSTANZA 14.09.12 07:44 Seite 1382

msveta.ru

0380.62.3.SpT.Ki.Au Wandleuchte / wall lamp SPECTRA速 CRYSTAL PURE速 KOLARZ速 Crystal 40 / 23 cm 21 cm 2 lp.

0112.S01.Bk (optional) Schirm / shade 14 cm 13 cm

0380.62.3.SpT Wandleuchte / wall lamp SPECTRA速 CRYSTAL 40 / 23 cm 21 cm 2 lp.

0112.S01.R (optional) Schirm / shade 14 cm 13 cm

Constanze 1382


CONSTANZA 14.09.12 07:44 Seite 1383

msveta.ru INDEX 0380.88.3.SpT. Y 58 cm / 73 – 128 cm 86 cm 8 lp., E 14, 60 W shade optional

Luster chandelier

0380.85.3.SpT. Y 48 cm / 63 – 118 cm 68 cm 5 lp., E 14, 60 W shade optional

0380.62.3.SpT. Y 40 / 23 cm 21 cm 2 lp., E 14, 60 W shade optional

Wandleuchte wall lamp

Y Kristall-Deko

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

SPECTRA ® CRYSTAL

SPECTRA ® CRYSTAL

SPECTRA ® CRYSTAL

kristall

crystal clear

ÍËÒڇθÌ˚È

PURE ® KOLARZ ® Crystal

PURE ® KOLARZ ® Crystal

PURE ® KOLARZ ® Crystal

Kiss

èÓˆÂÎÛÈ

Ki.Au Kiss optional 14 cm

Schirm

Shade

Ä·‡ÊÛ

0112.S01.Bg

beige

beige

·ÂÊ

0112.S01.Bk

schwarz

black

˜ÂÌ˚È

0112.S01.R

rot

red

Í‡ÒÌ˚È

0195.S01

beige

beige

·ÂÊ

13 cm

shade Organza

shade Pongé

844.Cleaner KOLARZ® Kristall Reiniger KOLARZ® Crystal Cleaner ë‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ˜ËÒÚÍË ıÛÒÚ‡Îfl KOLARZ®

EU

PURE copyright

handmade in EU

SPECTRA crystal

KOLARZ crystal

24 K gold plated

ready for

hand-decorated

energy saver & LED

Design by 1383


PISANI KRISTALL 14.09.12 07:46 Seite 1384

Pisani Kristall 138{

msveta.ru


PISANI KRISTALL 14.09.12 07:46 Seite 1385

msveta.ru

Design by 1385


PISANI KRISTALL 14.09.12 07:46 Seite 1386

msveta.ru

1301.61.3.SpT Wandleuchte / wall lamp SPECTRA速 CRYSTAL 14 / 40 cm 30 cm 1 lp.

0112.S01.Bk (optional) Schirm / shade 14 cm 13 cm

1301.61.3.SpT Wandleuchte / wall lamp SPECTRA速 CRYSTAL 14 / 40 cm 30 cm 1 lp.

0112.S01.R (optional) Schirm / shade 14 cm 13 cm

Pisani Kristall 1386


PISANI KRISTALL 14.09.12 07:46 Seite 1387

msveta.ru

1301.88.3.SpT Luster / chandelier SPECTRA® CRYSTAL 100 cm / 120 – 180 cm 101 cm 8 lp.

0112.S01.Bg (optional) Schirm / shade 14 cm 13 cm

Design by 1387


PISANI KRISTALL 14.09.12 07:46 Seite 1388

1301.85.3.SpT Luster / chandelier SPECTRA® CRYSTAL 80 cm / 100 – 150 cm 83 cm 5 lp.

Pisani Kristall 1388

msveta.ru


PISANI KRISTALL 14.09.12 07:46 Seite 1389

msveta.ru INDEX

Luster chandelier

1301.88. X .SpT 100 cm / 120 – 180 cm 101 cm 8 lp., E 14, 60 W shade optional

1301.85. X .SpT 80 cm / 100 – 150 cm 83 cm 5 lp., E 14, 60 W shade optional

Wandleuchte wall lamp

1301.61. X .SpT 40 / 14 cm 30 cm 1 lp., E 14, 60 W shade optional

Project

Project

Metal

MeÚ‡ÎÎ

3 24 K vergoldet

24 carat gold plated

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

4 altmessing

antique brass

ÒÚ‡‡fl ·ÚÛ̸

5 verchromt

chrome plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

15 französisch gold

french gold

Ù‡ÌˆÛÁÒÍÓ ÁÓÎÓÚÓ

Schirm

Shade

Ä·‡ÊÛ

0112.S01.Bg

beige

beige

·ÂÊ

0112.S01.Bk

schwarz

black

˜ÂÌ˚È

0112.S01.R

rot

red

Í‡ÒÌ˚È

0195.S01

beige

beige

·ÂÊ

13 cm

shade Organza

shade Pongé

Einzelfertigungen für Projekte individual project production òÚÛ˜ÌÓe ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ÔÓeÍÚÓ‚

24 K

EU

copyright

Project

X Metall

optional 14 cm

*P)

Project

handmade in EU

SPECTRA crystal

gold plated

24 K CHR french gold

chrome plated

ready for

antique brass

energy saver & LED

Design by Project

1389


PISANI KRISTALL 14.09.12 07:46 Seite 1390

Pisani 1390

msveta.ru


PISANI KRISTALL 14.09.12 07:46 Seite 1391

siehe auch / see also / ÒÏÓÚËÚ ڇÍÊÂ

ion No_ 92/2 EmotEDITION 0301.88. X 66 cm / 93 – 138 cm 101 cm 8 lp., E 14, 60 W shade optional

Luster chandelier

0301.86. X 57 cm / 83 – 128 cm 83 cm 6 lp., E 14, 60 W shade optional

0301.85. X 57 cm / 83 – 128 cm 83 cm 5 lp., E 14, 60 W shade optional

0301.61. X 25 / 14 cm 30 cm 1 lp., E 14, 60 W shade optional

Wandleuchte wall lamp

Project

copyright

Pisani

INDEX

Project

Project

Project

Metal

MeÚ‡ÎÎ

3 24 K vergoldet

24 carat gold plated

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

4 altmessing

antique brass

ÒÚ‡‡fl ·ÚÛ̸

5 verchromt

chrome plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

15 französisch gold

french gold

Ù‡ÌˆÛÁÒÍÓ ÁÓÎÓÚÓ

Schirm

Shade

Ä·‡ÊÛ

0112.S01.Bg

beige

beige

·ÂÊ

0112.S01.Bk

schwarz

black

˜ÂÌ˚È

0112.S01.R

rot

red

Í‡ÒÌ˚È

0195.S01

beige

beige

·ÂÊ

13 cm

566 | 573

Project

X Metall

optional 14 cm

*P)

msveta.ru

shade Organza

shade Pongé

Einzelfertigungen für Projekte individual project production òÚÛ˜ÌÓe ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ÔÓeÍÚÓ‚

EU

24 K

handmade in EU

gold plated

24 K CHR french gold

chrome plated

ready for

antique brass

energy saver & LED

Design by Project

1391


CONTARINI KRISTALL 18.09.12 15:54 Seite 1392

Contarini Kristall 1392

msveta.ru


CONTARINI KRISTALL 18.09.12 15:54 Seite 1393

msveta.ru

Design by 1393


CONTARINI KRISTALL 14.09.12 07:48 Seite 1394

msveta.ru

1299.62.3.SpT Wandleuchte / wall lamp SPECTRA速 CRYSTAL 48 / 45 cm 26 cm 2 lp.

0112.S01.Bk (optional) Schirm / shade 14 cm 13 cm

1299.62.3.SpT Wandleuchte / wall lamp SPECTRA速 CRYSTAL 48 / 45 cm 26 cm 2 lp.

0112.S01.R (optional) Schirm / shade 14 cm 13 cm

Contarini Kristall 1394


CONTARINI KRISTALL 14.09.12 07:48 Seite 1395

msveta.ru 1299.88.3.SpT Luster / chandelier SPECTRA® CRYSTAL 76 cm / 99 – 144 cm 85 cm 8 lp.

0112.S01.Bg (optional) Schirm / shade 14 cm 13 cm

Design by 1395


CONTARINI KRISTALL 14.09.12 07:48 Seite 1396

1299.85.3.SpT Luster / chandelier SPECTRA® CRYSTAL 70 cm / 93 – 138 cm 65 cm 5 lp.

Contarini Kristall 1396

msveta.ru


CONTARINI KRISTALL 14.09.12 07:49 Seite 1397

msveta.ru INDEX

Luster chandelier

1299.88. X .SpT 76 cm / 99 – 144 cm 85 cm 8 lp., E 14, 60 W shade optional

1299.85. X .SpT 70 cm / 93 – 138 cm 65 cm 5 lp., E 14, 60 W shade optional

Wandleuchte wall lamp

1299.62. X .SpT 48 / 45 cm 26 cm 2 lp., E 14, 60 W shade optional

Project

Project

Metal

MeÚ‡ÎÎ

3 24 K vergoldet

24 carat gold plated

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

4 altmessing

antique brass

ÒÚ‡‡fl ·ÚÛ̸

5 verchromt

chrome plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

15 französisch gold

french gold

Ù‡ÌˆÛÁÒÍÓ ÁÓÎÓÚÓ

Schirm

Shade

Ä·‡ÊÛ

0112.S01.Bg

beige

beige

·ÂÊ

0112.S01.Bk

schwarz

black

˜ÂÌ˚È

0112.S01.R

rot

red

Í‡ÒÌ˚È

0195.S01

beige

beige

·ÂÊ

13 cm

shade Organza

shade Pongé

Einzelfertigungen für Projekte individual project production òÚÛ˜ÌÓe ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ÔÓeÍÚÓ‚

24 K

EU

copyright

Project

X Metall

optional 14 cm

*P)

Project

handmade in EU

SPECTRA crystal

gold plated

24 K CHR french gold

chrome plated

ready for

antique brass

energy saver & LED

Design by Project

1397


CONTARINI KRISTALL 14.09.12 07:49 Seite 1398

Contarini 1398

msveta.ru


CONTARINI KRISTALL 18.09.12 15:54 Seite 1399

siehe auch / see also / ÒÏÓÚËÚ ڇÍÊÂ

ation No_ 92/2 InspirEDITION 0299.88. X 58 cm / 81 – 126 cm 85 cm 8 lp., E 14, 60 W shade optional

Luster chandelier

0299.85. X 57 cm / 80 – 125 cm 65 cm 5 lp., E 14, 60 W shade optional

0299.62. X 43 / 30 cm 26 cm 2 lp., E 14, 60 W shade optional

Wandleuchte wall lamp

Project

Project

Project

MeÚ‡ÎÎ

3 24 K vergoldet

24 carat gold plated

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

4 altmessing

antique brass

ÒÚ‡‡fl ·ÚÛ̸

5 verchromt

chrome plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

15 französisch gold

french gold

Ù‡ÌˆÛÁÒÍÓ ÁÓÎÓÚÓ

Schirm

Shade

Ä·‡ÊÛ

0112.S01.Bg

beige

beige

·ÂÊ

0112.S01.Bk

schwarz

black

˜ÂÌ˚È

0112.S01.R

rot

red

Í‡ÒÌ˚È

0195.S01

beige

beige

·ÂÊ

13 cm

INDEX

Project

Metal

shade Organza

shade Pongé

Einzelfertigungen für Projekte individual project production òÚÛ˜ÌÓe ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ÔÓeÍÚÓ‚

EU

PURE copyright

558 | 565

Contarini

X Metall

optional 14 cm

*P)

msveta.ru

handmade in EU

KOLARZ crystal

24 K gold plated

24 K CHR french gold

chrome plated

ready for

antique brass

energy saver & LED

Design by Project

1399


NONNA 14.09.12 07:51 Seite 1400

Nonna 1400

msveta.ru


NONNA 14.09.12 07:51 Seite 1401

msveta.ru

Design by 1401


NONNA 14.09.12 07:51 Seite 1402

msveta.ru

731.32.112 Hängeleuchte / hanging lamp 32 cm / 44 – 129 cm 36 cm 1 lp. glass 731.G112

731.32.118 Hängeleuchte / hanging lamp 32 cm / 44 – 129 cm 36 cm 1 lp. glass 731.G118

731.32.115 Hängeleuchte / hanging lamp 32 cm / 44 – 129 cm 36 cm 1 lp. glass 731.G115

Nonna 1402


NONNA 14.09.12 07:52 Seite 1403

msveta.ru

731.83.116 Luster / chandelier 30 cm / 50 – 95 cm 45 cm 3 lp. glass 731.G116

731.85.116 Luster / chandelier 35 cm / 55 – 100 cm 57 cm 5 lp. glass 731.G116

Design by 1403


NONNA 14.09.12 07:52 Seite 1404

msveta.ru

731.30.114 Hängeleuchte / hanging lamp 26 cm / 38 – 103 cm 30 cm 1 lp. glass 731.G114

731.32.115 Hängeleuchte / hanging lamp 32 cm / 44 – 129 cm 36 cm 1 lp. glass 731.G115

Nonna 1404


NONNA 14.09.12 07:52 Seite 1405

msveta.ru

731.83.113 Luster / chandelier 30 cm / 50 – 95 cm 45 cm 3 lp. glass 731.G113

731.85.113 Luster / chandelier 35 cm / 55 – 100 cm 57 cm 5 lp. glass 731.G113

Design by 1405


NONNA 14.09.12 07:52 Seite 1406

msveta.ru

731.30.111 Hängeleuchte / hanging lamp 26 cm / 38 – 103 cm 30 cm 1 lp. glass 731.G111

731.32.112 Hängeleuchte / hanging lamp 32 cm / 44 – 129 cm 36 cm 1 lp. glass 731.G112

Nonna 1406


NONNA 14.09.12 07:52 Seite 1407

msveta.ru

731.83.110 Luster / chandelier 30 cm / 50 – 95 cm 45 cm 3 lp. glass 731.G110

731.85.110 Luster / chandelier 35 cm / 55 – 100 cm 57 cm 5 lp. glass 731.G110

Design by 1407


NONNA 14.09.12 07:52 Seite 1408

msveta.ru

731.83.100 Luster / chandelier 30 cm / 50 – 95 cm 45 cm 3 lp. glass 731.G100

731.85.100 Luster / chandelier 35 cm / 55 – 100 cm 57 cm 5 lp. glass 731.G100

Nonna 1408


NONNA 14.09.12 07:52 Seite 1409

msveta.ru

731.15.17 Deckenleuchte / ceiling lamp 57 cm 30 cm 5 lp. glass 731.G17

731.83.17 Luster / chandelier 30 cm / 50 – 95 cm 45 cm 3 lp. glass 731.G17

731.73.17 Tischleuchte / table lamp 32 cm 20 cm 1 lp. glass 731.G17

Design by 1409


NONNA 14.09.12 07:52 Seite 1410

msveta.ru

731.13.17 Deckenleuchte / ceiling lamp 45 cm 30 cm 3 lp. glass 731.G17

731.61.17 Wandleuchte / wall lamp 20 / 20 cm 27 cm 1 lp. glass 731.G17

731.85.17 Luster / chandelier 35 cm / 55 – 100 cm 57 cm 5 lp. glass 731.G17

Nonna 1410


NONNA 14.09.12 07:52 Seite 1411

msveta.ru

731.32.18 731.30.17 Hängeleuchte / hanging lamp 19 cm / 31 – 96 cm 20 cm 1 lp. glass 731.G17

Hängeleuchte / hanging lamp 32 cm / 44 – 129 cm 36 cm 1 lp. glass 731.G18

731.82.17 Balken / chandelier 21 cm / 44 – 100 cm 64 cm 2 lp. glass 731.G17

Design by 1411


NONNA 14.09.12 07:52 Seite 1412

msveta.ru

731.10.25 Deckenleuchte / ceiling lamp 30 cm 23 cm 1 lp. glass 731.G25

731.82.25

731.31.25 Zughängeleuchte mit Gegengewicht / hanging lamp 26 cm / 51 – 150 cm 30 cm 1 lp. glass 731.G25

Balken / chandelier 25 cm / 44 – 100 cm 75 cm 2 lp. glass 731.G25

731.41.25 Bodenleuchte / floor lamp 160 cm verstellbar 45 cm 1 lp. glass 731.G25

731.11.25 Deckenleuchte / ceiling lamp 30 cm 23 cm 1 lp. glass 731.G25

Nonna 1412


NONNA 14.09.12 07:52 Seite 1413

msveta.ru

731.80.25 Balken / chandelier 28 cm / 100 – 173 cm 95 – 122 cm 2 lp. glass 731.G25

Design by 1413


NONNA 14.09.12 07:52 Seite 1414

msveta.ru

731.10.17 Deckenleuchte / ceiling lamp 20 cm 19 cm 1 lp. glass 731.G17

731.62.17 Wandleuchte / wall lamp 20 / 28 cm 21 – 50 cm 1 lp. glass 731.G17

731.33.18 Zughängeleuchte mit Gegengewicht / hanging lamp 32 cm / 57 – 156 cm 36 cm 1 lp. glass 731.G18

Nonna 1414

731.71.17 Tischleuchte / table lamp 43 cm 40 cm 1 lp. glass 731.G17


p

NONNA 14.09.12 07:52 Seite 1415

msveta.ru

731.30.71

731.30.94 Hängeleuchte / hanging lamp 26 cm / 38 – 103 cm 30 cm 1 lp. glass 731.G94

Hängeleuchte / hanging lamp 26 cm / 38 – 103 cm 30 cm 1 lp. glass 731.G71

731.30.77 Hängeleuchte / hanging lamp 26 cm / 38 – 103 cm 30 cm 1 lp. glass 731.G77

731.30.26 Hängeleuchte / hanging lamp 26 cm / 38 – 103 cm 30 cm 1 lp. glass 731.G26

Design by 1415


NONNA 14.09.12 07:52 Seite 1416

msveta.ru

731.30.101 Hängeleuchte / hanging lamp 26 cm / 38 – 103 cm 30 cm 1 lp. glass 731.G101

731.32.102 Hängeleuchte / hanging lamp 32 cm / 44 – 129 cm 36 cm 1 lp. glass 731.G102

Nonna 1416


NONNA 14.09.12 07:52 Seite 1417

msveta.ru 731.U12.4.110 Deckenleuchte / ceiling lamp 30 cm 7 cm 2 lp. glass 731.GR30.110

731.U13.4.113 Deckenleuchte / ceiling lamp 40 cm 7 cm 3 lp. glass 731.GR40.113

731.U14.4.116 Deckenleuchte / ceiling lamp 50 cm 8 cm 4 lp. glass 731.GR50.116

Design by 1417


NONNA 14.09.12 07:52 Seite 1418

msveta.ru 731.U12.4.17 Deckenleuchte / ceiling lamp 30 cm 7 cm 2 lp. glass 731.GR30.17

731.U13.4.17 Deckenleuchte / ceiling lamp 40 cm 7 cm 3 lp. glass 731.GR40.17

731.U12.3.17 Deckenleuchte / ceiling lamp 30 cm 7 cm 2 lp. glass 731.GR30.17

731.U14.4.17 Deckenleuchte / ceiling lamp 50 cm 8 cm 4 lp. glass 731.GR50.17

Nonna 1418


NONNA 14.09.12 07:52 Seite 1419

msveta.ru 731.U12.4.21 Deckenleuchte / ceiling lamp 30 cm 7 cm 2 lp. glass 731.GR30.21

731.U13.4.21 Deckenleuchte / ceiling lamp 40 cm 7 cm 3 lp. glass 731.GR40.21

731.U12.3.21 Deckenleuchte / ceiling lamp 30 cm 7 cm 2 lp. glass 731.GR30.21

731.U14.4.21 Deckenleuchte / ceiling lamp 50 cm 8 cm 4 lp. glass 731.GR50.21

Design by 1419


NONNA 14.09.12 07:52 Seite 1420

msveta.ru

731.U12.3.70 Deckenleuchte / ceiling lamp 30 cm 7 cm 2 lp. glass 731.GR30.70

731.U12.4.70 Deckenleuchte / ceiling lamp 30 cm 7 cm 2 lp. glass 731.GR30.70

731.U13.4.70 Deckenleuchte / ceiling lamp 40 cm 7 cm 3 lp. glass 731.GR40.70

731.U14.4.70 Deckenleuchte / ceiling lamp 50 cm 8 cm 4 lp. glass 731.GR50.70

Nonna 1420


NONNA 14.09.12 07:52 Seite 1421

msveta.ru 731.U12.3.100 Deckenleuchte / ceiling lamp 30 cm 7 cm 2 lp. glass 731.GR30.100

731.U12.4.100 Deckenleuchte / ceiling lamp 30 cm 7 cm 2 lp. glass 731.GR30.100

731.U13.4.100 Deckenleuchte / ceiling lamp 40 cm 7 cm 3 lp. glass 731.GR40.100

731.U14.4.100 Deckenleuchte / ceiling lamp 50 cm 8 cm 4 lp. glass 731.GR50.100

Design by 1421


NONNA 14.09.12 07:52 Seite 1422

msveta.ru

731.20.70 Uhr / clock 33 cm 3 cm

731.20.100 Uhr / clock 33 cm 3 cm

731.20.17 Uhr / clock 33 cm 3 cm

731.20.21 Uhr / clock 33 cm 3 cm

Nonna 1422


NONNA 14.09.12 07:52 Seite 1423

msveta.ru 731.20.110 Uhr / clock 33 cm 3 cm

731.20.113 Uhr / clock 33 cm 3 cm

731.20.116 Uhr / clock 33 cm 3 cm

Design by 1423


NONNA 14.09.12 07:52 Seite 1424

msveta.ru

731.21.70 Vase / vase 32 cm 13 cm

731.21.100 Vase / vase 32 cm 13 cm

Nonna 1424

731.21.17

731.21.21

Vase / vase 32 cm 13 cm

Vase / vase 32 cm 13 cm


NONNA 14.09.12 07:52 Seite 1425

msveta.ru

731.22.17 Vase / vase 58 cm 24 cm

731.22.21 Vase / vase 58 cm 24 cm

731.22.70 Vase / vase 58 cm 24 cm

731.22.100 Vase / vase 58 cm 24 cm

Design by 1425


NONNA 14.09.12 07:52 Seite 1426

Luster chandelier

msveta.ru 731. 85.+Glasnummer Bestückbar mit jedem Glas d. Variante 1/4/7 35 cm / 55 – 100 cm 57 cm 5 lp., E 27, 75 W

731. 83.+Glasnummer Bestückbar mit jedem Glas d. Variante 1/4/7 30 cm / 50 – 95 cm 45 cm 3 lp., E 27, 75 W

731.82.+Glasnummer Bestückbar mit jedem Glas d. Variante 2/5/8 25 cm / 44 – 100 cm 75 cm 2 lp., E 27, 75 W

731.82.+Glasnummer Bestückbar mit jedem Glas d. Variante 1/4/7 21 cm / 44 – 100 cm 64 cm 2 lp., E 27, 75 W

731.80.+Glasnummer Bestückbar mit jedem Glas d. Variante 2/5/8 28 cm / 100 – 173 cm 95 – 122 cm 2 lp., E 27, 75 W

Hängeleuchte hanging lamp

731.33.+Glasnummer Bestückbar mit jedem Glas d. Variante 3/6/9 32 cm / 57 – 156 cm 36 cm 1 lp., E 27, 75 W

731.32.+Glasnummer Bestückbar mit jedem Glas d. Variante 3/6/9 32 cm / 44 – 129 cm 36 cm 1 lp., E 27, 75 W

731.31.+Glasnummer Bestückbar mit jedem Glas d. Variante 2/5/8 26 cm / 51 – 150 cm 30 cm 1 lp., E 27, 75 W

731.30.+Glasnummer Bestückbar mit jedem Glas d. Variante 2/5/8 26 cm / 38 – 103 cm 30 cm 1 lp., E 27, 75 W

731.30.+Glasnummer Bestückbar mit jedem Glas d. Variante 1/4/7 19 cm / 31 – 96 cm 20 cm 1 lp., E 27, 75 W

Deckenleuchte ceiling lamp

731.15.+Glasnummer Bestückbar mit jedem Glas d. Variante 1/4/7 57 cm 30 cm 5 lp., E 27, 75 W

731.13.+Glasnummer Bestückbar mit jedem Glas d. Variante 1/4/7 45 cm 30 cm 3 lp., E 27, 75 W

731.11.+Glasnummer Bestückbar mit jedem Glas d. Variante 2/5/8 30 cm 23 cm 1 lp., E 27, 75 W

731.10.+Glasnummer Bestückbar mit jedem Glas d. Variante 2/5/8 30 cm 23 cm 1 lp., E 27, 75 W

731.10.+Glasnummer Bestückbar mit jedem Glas d. Variante 1/4/7 20 cm 19 cm 1 lp., E 27, 75 W

.4 altmessing/antique brass/ÒÚ‡ÓÈ Î‡ÚÛÌË

Nonna 1426


NONNA 14.09.12 07:52 Seite 1427

msveta.ru INDEX

4/7

Bodenleuchte floor lamp

731.41.+Glasnummer Bestückbar mit jedem Glas d. Variante 2/5/8 160 cm 45 cm 1 lp., E 27, 75 W

4/7

Wandleuchte wall lamp

731.62.+Glasnummer Bestückbar mit jedem Glas d. Variante 1/4/7 20 / 28 cm 21 – 50 cm 1 lp., E 27, 75 W

731.61.+Glasnummer Bestückbar mit jedem Glas d. Variante 1/4/7 20 / 20 cm 27 cm 1 lp., E 27, 75 W

Tischleuchte table lamp

731.73.+Glasnummer Bestückbar mit jedem Glas d. Variante 1/4/7 32 cm 20 cm 1 lp., E 14, 60 W

731.71.+Glasnummer Bestückbar mit jedem Glas d. Variante 1/4/7 43 cm 40 cm 1 lp., E 27, 75 W

.4 altmessing/antique brass/ÒÚ‡ÓÈ Î‡ÚÛÌË

weiß white

32 cm

Deckenleuchte ceiling lamp

7cm 2 lp., E 14, 60 W 42 cm 7cm 3 lp., E 27, 60 W 54 cm 8cm 4 lp., E 27, 60 W

blau blue

grün green

rosa / grün pink / green

Hirsch / grün deer / green

Vino

Fragolino

Lemone

0314.U12.3.W

731.U12.3.17

731.U12.3.21

731.U12.3.70

731.U12.3.100

731.U12.3.110

731.U12.3.113

731.U12.3.116

0314.U12.4.W

731.U12.4.17

731.U12.4.21

731.U12.4.70

731.U12.4.100

731.U12.4.110

731.U12.4.113

731.U12.4.116

0314.U13.3.W

731.U13.3.17

731.U13.3.21

731.U13.3.70

731.U13.3.100

731.U13.3.110

731.U13.3.113

731.U13.3.116

0314.U13.4.W

731.U13.4.17

731.U13.4.21

731.U13.4.70

731.U13.4.100

731.U13.4.110

731.U13.4.113

731.U13.4.116

0314.U14.3.W

731.U14.3.17

731.U14.3.21

731.U14.3.70

731.U14.3.100

731.U14.3.110

731.U14.3.113

731.U14.3.116

0314.U14.4.W

731.U14.4.17

731.U14.4.21

731.U14.4.70

731.U14.4.100

731.U14.4.110

731.U14.4.113

731.U14.4.116

731.21.9

731.21.17

731.21.21

731.21.70

731.21.100

731.22.9

731.22.17

731.22.21

731.22.70

731.22.100

731.20.9

731.20.17

731.20.21

731.20.70

731.20.100

731.20.110

731.20.113

731.20.116

32 cm

Vase vase

13 cm 58 cm 24 cm 33 cm

Uhr clock

3 cm

24 K

copyright

.3 gold/gold/ÁÓÎÓÚÓÈ

EU

24 K

handmade in EU

gold plated

.4 altmessing/antique brass/ÒÚ‡‡fl ·ÚÛ̸

ready for

antique brass

hand-decorated

energy saver & LED

Design by 1427


NONNA 14.09.12 07:53 Seite 1428

msveta.ru

Glasvariante 1 Handbemalte kleine Gläser: Durchmesser 190/200 mm, kleiner Halsdurchmesser 55 mm/E 27 731.G09 Kegel weiß 190 mm

731.G17 Kuppel blau mit Rüschen 200 mm

731.G21 Kuppel grün mit Rüschen 200 mm

731.G50 Kuppel grün 200 mm

731.G53 Kuppel weiß 200 mm

731.G70 Kuppel rosa/grün mit Rüschen 200 mm

731.G73 Kuppel weiß mit Rüschen 200 mm

731.G93 Kuppel orange 200 mm

Glasvariante 2 Handbemalte kleine Gläser: Durchmesser 300 mm, kleiner Halsdurchmesser 55 mm/E 27 731.G10 Kegel weiß 300 mm

731.G25 Kuppel blau mit Rüschen 300 mm

731.G26 Kuppel grün mit Rüschen 300 mm

731.G51 Kuppel grün 300 mm

731.G54 Kuppel weiß 300 mm

731.G71 Kuppel rosa/grün mit Rüschen 300 mm

731.G74 Kuppel weiß mit Rüschen 300 mm

731.G94 Kuppel orange 300 mm

Glasvariante 3 Handbemalte große Gläser: Durchmesser 360 mm, großer Halsdurchmesser 80 mm/E 27 für Modell 731.32 und 731.33

Nonna 1428

731.G11 Kegel weiß 360 mm

731.G18 Kuppel blau mit Rüschen 360 mm

731.G22 Kuppel grün mit Rüschen 360 mm

731.G52 Kuppel grün 360 mm

731.G55 Kuppel weiß 360 mm

731.G72 Kuppel rose/grün mit Rüschen 360 mm

731.G75 Kuppel weiß mit Rüschen 360 mm

731.G95 Kuppel orange 360 mm


NONNA 14.09.12 07:53 Seite 1429

msveta.ru INDEX

Glasvariante 4

Glasvariante 5

Glasvariante 6

Durchmesser 190/200 mm

Durchmesser 300 mm

Durchmesser 360 mm

731.G100 Kuppel grün mit Hirschen 200 mm

731.G101 Kuppel grün mit Hirschen 300 mm

731.G102 Kuppel grün mit Hirschen 360 mm

731.G76 Kuppel Wildente 200 mm

731.G77 Kuppel Wildente 300 mm

731.G78 Kuppel Wildente 360 mm

Glasvariante 7 Handbemalte kleine Gläser: Durchmesser 190/200 mm, kleiner Halsdurchmesser 55 mm/E 27 731.G110 Kuppel Vino mit Rüschen 200 mm

731.G113 Kuppel Fragolino mit Rüschen 200 mm

731.G116 Kuppel Lemone mit Rüschen 200 mm

731.G119 Kuppel Enzian / Edelweiß 200 mm

Glasvariante 8 Handbemalte kleine Gläser: Durchmesser 300 mm, kleiner Halsdurchmesser 55 mm/E 27 731.G111 Kuppel Vino mit Rüschen 300 mm

731.G114 Kuppel Fragolino mit Rüschen 300 mm

731.G117 Kuppel Lemone mit Rüschen 300 mm

731.G120 Kuppel Enzian / Edelweiß 300 mm

Glasvariante 9 Handbemalte große Gläser: Durchmesser 360 mm, großer Halsdurchmesser 80 mm/E 27 für Modell 731.32 und 731.33 731.G112 Kuppel Vino mit Rüschen 360 mm

731.G115 Kuppel Fragolino mit Rüschen 360 mm

731.G118 Kuppel Lemone mit Rüschen 360 mm

731.G121 Kuppel Enzian / Edelweiß 360 mm

EU

copyright

handmade in EU

Design by hand-decorated

1429


TISCHLEUCHTEN 14.09.12 09:46 Seite 1430

msveta.ru

Dekorative Tischleuchten Decorative Table Lamps ‰ÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚ ̇ÒÚÓθÌ˚ ·ÏÔ˚ I Kiss

1430 | 1431

I Medici

1432 | 1433

I Terracotta

1434 | 1435

I Classico

1436 | 1437

I Hexagon

1438 | 1438

I Monumento

1438 | 1439

I Amphore

1440 | 1440

I Dauphin

1441 | 1441

I Damasco

1442 | 1443

I Giardino Panse

1444 | 1445

I Giardino Perla

1446 | 1447

I Giardino Lemone

1448 | 1449

I Giardino Craclé

1450 | 1451

I Avorio

1452 | 1453

I Bordeaux

1454 | 1455

I Dali

1456 | 1457

I Fleur

1458 | 1459 0365.71M.3.Ki Tischleuchte / table lamp 65 cm 45 cm 1 lp., E 27, 100 W

Kiss 1430


TISCHLEUCHTEN 14.09.12 09:46 Seite 1431

msveta.ru

0365.71L.Ki Tischleuchte / table lamp 90 cm 60 cm 1 lp., E 27, 100 W

EU

24 K

ready for

Design by shade

copyright

handmade in EU

gold plated

hand-decorated

energy saver & LED

silk

1431


TISCHLEUCHTEN 14.09.12 09:46 Seite 1432

msveta.ru

0331.71L.Au Tischleuchte / table lamp 72 cm 40 cm 1 lp., E 27, 60 W

0331.71.Au Tischleuchte / table lamp 52 cm 30 cm 1 lp., E 14, 40 W

Medici 1432


TISCHLEUCHTEN 14.09.12 09:46 Seite 1433

msveta.ru 0331.71L.Ag Tischleuchte / table lamp 72 cm 40 cm 1 lp., E 27, 60 W

0331.71.Ag Tischleuchte / table lamp 52 cm 30 cm 1 lp., E 14, 40 W

EU

24 K

ready for

Design by shade

copyright

handmade in EU

gold plated

hand-decorated

energy saver & LED

silk

1433


TISCHLEUCHTEN 14.09.12 09:46 Seite 1434

msveta.ru

0095.70.1 Tischleuchte / table lamp 81 cm 50 / 30 cm 1 lp., E 27, 100 W

0095.71.1 Tischleuchte / table lamp 67 cm 50 cm 1 lp., E 27, 100 W

Terracotta 1434


TISCHLEUCHTEN 14.09.12 09:46 Seite 1435

msveta.ru

0095.70 Tischleuchte / table lamp 81 cm 50 / 30 cm 1 lp., E 27, 100 W

0095.71 Tischleuchte / table lamp 67 cm 50 cm 1 lp., E 27, 100 W

ready for

EU

Design by shade

copyright

handmade in EU

ceramics

hand-decorated

energy saver & LED

cotton

1435


TISCHLEUCHTEN 14.09.12 09:46 Seite 1436

msveta.ru

0178.76.3.Au Tischleuchte / table lamp 81 cm 50 cm 1 lp., E 27, 100 W

0178.75.Ag Tischleuchte / table lamp 57 cm 35 cm 1 lp., E 27, 75 W

0178.75.3.Au Tischleuchte / table lamp 57 cm 35 cm 1 lp., E 27, 75 W

Classico 1436


TISCHLEUCHTEN 14.09.12 09:46 Seite 1437

msveta.ru

0178.76.Ag Tischleuchte / table lamp 81 cm 50 cm 1 lp., E 27, 100 W

ready for

EU

Design by shade

copyright

handmade in EU

ceramics

fire gilded

fire silvered

hand-decorated

energy saver & LED

silk

1437


TISCHLEUCHTEN 14.09.12 09:46 Seite 1438

msveta.ru

0178.77.Ag Tischleuchte / table lamp 75 cm 50 / 50 cm 1 lp. E 27, 100 W

0178.72.3.Au Tischleuchte / table lamp 53 cm 41 cm 1 lp., E 27, 100 W

0178.72.Ag Tischleuchte / table lamp 53 cm 41 cm 1 lp. E 27, 100 W

Hexagon + Monumento 1438


TISCHLEUCHTEN 14.09.12 09:46 Seite 1439

msveta.ru

0178.77.3.Au Tischleuchte / table lamp 75 cm 50 / 50 cm 1 lp., E 27, 100 W

ready for

EU

Design by shade

copyright

handmade in EU

ceramics

fire gilded

fire silvered

hand-decorated

energy saver & LED

silk

1439


TISCHLEUCHTEN 14.09.12 09:46 Seite 1440

msveta.ru

0178.74.3.Au Tischleuchte / table lamp 83 cm 50 cm 1 lp., E 27, 100 W

Amphore 1440

ready for

EU

shade copyright

handmade in EU

ceramics

fire gilded

hand-decorated

energy saver & LED

silk


TISCHLEUCHTEN 14.09.12 09:46 Seite 1441

msveta.ru

780.71 Tischleuchte / table lamp 75 cm 50 cm 1 lp., E 27, 75 W white, marble

Dauphin

780.70 Tischleuchte / table lamp 53 cm 35 cm 1 lp., E 27, 60 W white, marble

ready for

EU

Design by shade

copyright

handmade in EU

ceramics

energy saver & LED

cotton

1441


TISCHLEUCHTEN 14.09.12 09:46 Seite 1442

msveta.ru

0094.70 Tischleuchte / table lamp 60 cm 40 cm 1 lp., E 27, 100 W

0094.72 Tischleuchte / table lamp 85 cm 55 cm 1 lp., E 27, 100 W

0094.71 Tischleuchte / table lamp 77 cm 50 cm 1 lp., E 27, 100 W

Damasco 1442


TISCHLEUCHTEN 14.09.12 09:46 Seite 1443

msveta.ru

0094.70S Tischleuchte / table lamp 41 cm 30 cm 1 lp., E 27, 60 W

ready for

EU

Design by shade

copyright

handmade in EU

ceramics

energy saver & LED

cotton

1443


TISCHLEUCHTEN 14.09.12 09:46 Seite 1444

msveta.ru

0014.73 Tischleuchte / table lamp 43 cm 30 cm 1 lp., E 27, 100 W

0014.75 Tischleuchte / table lamp 68 cm 50 cm 1 lp., E 27, 100 W

0014.74 Tischleuchte / table lamp 57 cm 40 cm 1 lp., E 27, 100 W

Giardino Panse 1444


TISCHLEUCHTEN 14.09.12 09:46 Seite 1445

msveta.ru

0014.73S Tischleuchte / table lamp 34 cm 25 cm 1 lp., E 27, 60 W

ready for

EU

Design by shade

copyright

handmade in EU

ceramics

energy saver & LED

cotton

1445


TISCHLEUCHTEN 14.09.12 09:46 Seite 1446

msveta.ru

0014.73.4 Tischleuchte / table lamp 43 cm 30 cm 1 lp., E 27, 100 W

0014.74.4 Tischleuchte / table lamp 57 cm 40 cm 1 lp., E 27, 100 W

Giardino Perla 1446


TISCHLEUCHTEN 14.09.12 09:46 Seite 1447

msveta.ru

0014.73S.4 Tischleuchte / table lamp 34 cm 25 cm 1 lp., E 27, 60 W

ready for

EU

Design by shade

copyright

handmade in EU

ceramics

energy saver & LED

cotton

1447


TISCHLEUCHTEN 14.09.12 09:46 Seite 1448

msveta.ru

0014.70 Tischleuchte / table lamp 43 cm 30 cm 1 lp., E 27, 100 W

0014.72 Tischleuchte / table lamp 68 cm 50 cm 1 lp., E 27, 100 W

0014.71 Tischleuchte / table lamp 57 cm 40 cm 1 lp., E 27, 100 W

Giardino Lemone 1448


TISCHLEUCHTEN 14.09.12 09:46 Seite 1449

msveta.ru

0014.70S Tischleuchte / table lamp 34 cm 25 cm 1 lp., E 27, 60 W

ready for

EU

Design by shade

copyright

handmade in EU

ceramics

hand-decorated

energy saver & LED

cotton

1449


TISCHLEUCHTEN 14.09.12 09:47 Seite 1450

msveta.ru

0014.73.3 Tischleuchte / table lamp 43 cm 30 cm 1 lp., E 27, 100 W

0014.75.3 Tischleuchte / table lamp 68 cm 50 cm 1 lp., E 27, 100 W

0014.74.3 Tischleuchte / table lamp 57 cm 40 cm 1 lp., E 27, 100 W

Giardino CraclĂŠ 1450


TISCHLEUCHTEN 14.09.12 09:47 Seite 1451

msveta.ru

0014.73S.3 Tischleuchte / table lamp 34 cm 25 cm 1 lp., E 27, 60 W

ready for

EU

Design by shade

copyright

handmade in EU

ceramics

energy saver & LED

cotton

1451


TISCHLEUCHTEN 14.09.12 09:47 Seite 1452

msveta.ru

0014.74.6 Tischleuchte / table lamp 57 cm 40 cm 1 lp., E 27, 100 W

0014.73.6 Tischleuchte / table lamp 43 cm 30 cm 1 lp., E 27, 100 W

Avorio 1452


TISCHLEUCHTEN 14.09.12 09:47 Seite 1453

msveta.ru

0014.73S.6 Tischleuchte / table lamp 34 cm 25 cm 1 lp., E 27, 60 W

ready for

EU

Design by shade

copyright

handmade in EU

ceramics

energy saver & LED

cotton

1453


TISCHLEUCHTEN 14.09.12 09:47 Seite 1454

msveta.ru

0014.73.7 Tischleuchte / table lamp 43 cm 30 cm 1 lp., E 27, 100 W

0014.74.7 Tischleuchte / table lamp 57 cm 40 cm 1 lp., E 27, 100 W

Bordeaux 1454


TISCHLEUCHTEN 14.09.12 09:47 Seite 1455

msveta.ru

0014.73S.7 Tischleuchte / table lamp 34 cm 25 cm 1 lp., E 27, 60 W

ready for

EU

Design by shade

copyright

handmade in EU

ceramics

energy saver & LED

cotton

1455


TISCHLEUCHTEN 19.09.12 12:52 Seite 1456

msveta.ru

0289.71S.W Tischleuchte / table lamp 44 cm 26 / 13 cm 1 lp., E 27, 100 W

0289.71S.Pl Tischleuchte / table lamp 44 cm 26 / 13 cm 1 lp., E 27, 100 W

Dali 1456


TISCHLEUCHTEN 14.09.12 09:47 Seite 1457

msveta.ru

0289.71M.W Tischleuchte / table lamp 53 cm 35 / 15 cm 1 lp., E 27, 100 W

ready for

EU

Design by shade

copyright

handmade in EU

ceramics

energy saver & LED

cotton

1457


TISCHLEUCHTEN 14.09.12 09:47 Seite 1458

msveta.ru

0307.71.1 Tischleuchte / table lamp 28 cm 20 / 14 cm 1 lp., E 27, 60 W

0307.71.2 Tischleuchte / table lamp 28 cm 20 / 14 cm 1 lp., E 27, 60 W

Fleur 1458


TISCHLEUCHTEN 14.09.12 09:47 Seite 1459

msveta.ru

0307.71.4 Tischleuchte / table lamp 28 cm 20 / 14 cm 1 lp., E 27, 60 W

0307.71.3 Tischleuchte / table lamp 28 cm 20 / 14 cm 1 lp., E 27, 60 W

ready for

EU

Design by shade

copyright

handmade in EU

ceramics

energy saver & LED

cotton

1459


SPOTS 14.09.12 09:58 Seite 1460

msveta.ru

Spots íӘ˜Ì˚ ҂ÂÚËθÌËÍË I Solaris

1460 | 1467

I Twister

1468 | 1468

I Twister Rosy

1468 | 1468

I Polaris

1469 | 1469

I Papagena

1470 | 1470

I Dragon

1470 | 1470

I Prisma Colonial

1471 | 1471

I Prisma

1472 | 1472

I Prisma Stretta

1473 | 1473

I Prisma Dragon

1473 | 1473

I Charleston

1474 | 1476

I Carla

1477 | 1477

I Cascade

1477 | 1477

I Milord Crystal

1478 | 1479

I Granada

1480 | 1480

I Celtic

1481 | 1481

I Milord

1482 | 1485

I Milady

1486 | 1489

I Mikado

1490 | 1491

Solaris 1460


SPOTS 14.09.12 09:58 Seite 1461

msveta.ru

Design by 1461


SPOTS 14.09.12 09:58 Seite 1462

msveta.ru Ei nbau | Recessed

Aufbau | Surface mo unted

0215.11E.3 0215.11E.5 incl. HV-Halogen, GU10, 50 W

0215.11A.3 0215.11A.5 incl. HV-Halogen, G9, 40 W

0215.R.3.SsT

0215.11E.3.RSsT

0215.11A.3.RSsT

0215.R.3.SsTAV

0215.11E.3.RSsTAV

0215.11A.3.RSsTAV

0215.R.5.SsT

0215.11E.5.RSsT

0215.11A.5.RSsT

0215.R.5.SsTBG

0215.11E.5.RSsTBG

0215.11A.5.RSsTBG

110mm

55mm

91mm

55mm 110mm 55mm

Solaris 1462


SPOTS 14.09.12 09:58 Seite 1463

msveta.ru

0215.11E.5.RSsTBG Spot SWAROVSKI速 ELEMENTS 11 cm 5,5 cm 1 lp.

24 K CHR

EU

copyright

handmade in EU

SWAROVSKI Elements

gold plated

chrome plated

included HV

ready for

high quality bulb

energy saver & LED

Design by 1463


SPOTS 14.09.12 09:58 Seite 1464

msveta.ru Ei nbau | Recessed

Aufbau | Surface mo unted

0215.11E.3 0215.11E.5 incl. HV-Halogen, GU10, 50 W

0215.11A.3 0215.11A.5 incl. HV-Halogen, G9, 40 W

0215.O.3.SsT

0215.11E.3.OSsT

0215.11A.3.OSsT

0215.O.3.SsTAV

0215.11E.3.OSsTAV

0215.11A.3.OSsTAV

0215.O.5.SsT

0215.11E.5.OSsT

0215.11A.5.OSsT

0215.O.5.SsTBG

0215.11E.5.OSsTBG

0215.11A.5.OSsTBG

110mm

55mm

91mm

55mm 110mm 55mm

Solaris 1464


SPOTS 14.09.12 09:58 Seite 1465

msveta.ru

0215.11A.3.OSsTAV Spot SWAROVSKI速 ELEMENTS 11 cm 11 cm 1 lp.

24 K CHR

EU

copyright

handmade in EU

SWAROVSKI Elements

gold plated

chrome plated

included HV

ready for

high quality bulb

energy saver & LED

Design by 1465


SPOTS 14.09.12 09:58 Seite 1466

msveta.ru Ei nbau | Recessed

Aufbau | Surface mo unted

0215.11E.3 0215.11E.5 incl. HV-Halogen, GU10, 50 W

0215.11A.3 0215.11A.5 incl. HV-Halogen, G9, 40 W

0215.S.3.SsT

0215.11E.3.SSsT

0215.11A.3.SSsT

0215.S.3.SsTAV

0215.11E.3.SSsTAV

0215.11A.3.SSsTAV

0215.S.5.SsT

0215.11E.5.SSsT

0215.11A.5.SSsT

0215.S.5.SsTBG

0215.11E.5.SSsTBG

0215.11A.5.SSsTBG

110mm

55mm

91mm

55mm 110mm 55mm

Solaris 1466


SPOTS 14.09.12 09:58 Seite 1467

msveta.ru

0215.11E.5.SSsT Spot SWAROVSKI速 ELEMENTS 11 cm 5,5 cm 1 lp.

24 K CHR

EU

copyright

handmade in EU

SWAROVSKI Elements

gold plated

chrome plated

included HV

ready for

high quality bulb

energy saver & LED

Design by 1467


SPOTS 14.09.12 09:59 Seite 1468

1307.11M.3

1307.11M.5

Spot SWAROVSKI® ELEMENTS 12 cm 19 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

Spot SWAROVSKI® ELEMENTS 12 cm 19 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

siehe auch / see also / ÒÏÓÚËÚ ڇÍÊÂ

iration No_ 92/1 InspEDITION

Twister

78 | 95

Twister

1307.11M.3.VR02/03

1307.11M.5.VR03/05

Spot Murano Glas, hand-crafted 12 cm 19 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

Spot Murano Glas, hand-crafted 12 cm 19 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

siehe auch / see also / ÒÏÓÚËÚ ڇÍÊÂ

1468

msveta.ru

iration No_ 92/1 InspEDITION

Twister Rosy

226 | 235

Twister Rosy


SPOTS 14.09.12 09:59 Seite 1469

msveta.ru

1113.11M.3.SsT Spot SWAROVSKI® ELEMENTS 12 cm 19 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

1113.11M.5.SsT *P) Spot SWAROVSKI® ELEMENTS 12 cm 19 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

*P) Project

siehe auch / see also / ÒÏÓÚËÚ ڇÍÊÂ

iration No_ 92/1 InspEDITION

Polaris

108 | 117

Einzelfertigungen für Projekte individual project production òÚÛ˜ÌÓe ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ÔÓeÍÚÓ‚

Polaris 1469


SPOTS 14.09.12 09:59 Seite 1470

msveta.ru *P) Project

0217.11M.3.SsT

0217.11M.5.SsTBk *P)

Spot SWAROVSKI® ELEMENTS 12 cm 19 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

Spot SWAROVSKI® ELEMENTS 12 cm 19 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

siehe auch / see also / ÒÏÓÚËÚ ڇÍÊÂ

iration No_ 92/1 InspEDITION

Papagena

96 | 107

Papagena

027.11M.3

027.11M.5

Spot SPECTRA® CRYSTAL 12 cm 32 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

Spot SPECTRA® CRYSTAL 12 cm 32 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

siehe auch / see also / ÒÏÓÚËÚ ڇÍÊÂ

1470

Einzelfertigungen für Projekte individual project production òÚÛ˜ÌÓe ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ÔÓeÍÚÓ‚

iration No_ 92/1 InspEDITION

Dragon

132 | 147

Dragon


SPOTS 14.09.12 09:59 Seite 1471

msveta.ru

369.11.W Spot SPECTRA® CRYSTAL 12 / 12 cm 20 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

369.11R.W Spot SPECTRA® CRYSTAL 12 cm 20 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

siehe auch / see also / ÒÏÓÚËÚ ڇÍÊÂ

iration No_ 92/1 InspEDITION

Prisma Colonial

166 | 171

Prisma Colonial 1471


SPOTS 14.09.12 09:59 Seite 1472

314.11M.3

314.11M.5

Spot SPECTRA® CRYSTAL 12 / 12 cm 20 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

Spot SPECTRA® CRYSTAL 12 / 12 cm 20 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

344.11M.3

344.11M.5

Spot SPECTRA® CRYSTAL 12 cm 20 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

Spot SPECTRA® CRYSTAL 12 cm 20 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

siehe auch / see also / ÒÏÓÚËÚ ڇÍÊÂ

1472

msveta.ru

iration No_ 92/1 InspEDITION

Prisma

158 | 165

Prisma


SPOTS 18.09.12 15:43 Seite 1473

msveta.ru

1314.11MQ.5.KpTV

1314.11MQ.5.KpTGn

Spot PURE® KOLARZ® Crystal 12 / 12 cm 26 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

Spot PURE® KOLARZ® Crystal 12 / 12 cm 26 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

siehe auch / see also / ÒÏÓÚËÚ ڇÍÊÂ

_ 92 / NEWS Prisma Stretta 1232 | 1245 EDITION No

1344.11MQ.5.KpTV

1344.11M.3.O1.KpTGn

Spot PURE® KOLARZ® Crystal 12 cm 26 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

Spot PURE® KOLARZ® Crystal 12 cm 43 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

siehe auch / see also / ÒÏÓÚËÚ ڇÍÊÂ

_ 92 / NEWS Prisma Dragon 1246 | 1267 EDITION No

Prisma Stretta

Prisma Dragon 1473


SPOTS 14.09.12 09:59 Seite 1474

262.11E.5.SpT

262.11E.3.SpT

Spot SPECTRA® CRYSTAL 10 cm 24 cm 1 lp., incl. HV-Halogen GU10, 50 W

Spot SPECTRA® CRYSTAL 10 cm 24 cm 1 lp., incl. HV-Halogen GU10, 50 W

262.11E.5.SpTSsB

262.11E.3.SpTSsA

Spot SWAROVSKI® ELEMENTS SPECTRA® CRYSTAL 10 cm 24 cm 1 lp., incl. HV-Halogen GU10, 50 W

Spot SWAROVSKI® ELEMENTS SPECTRA® CRYSTAL 10 cm 24 cm 1 lp., incl. HV-Halogen GU10, 50 W

siehe auch / see also / ÒÏÓÚËÚ ڇÍÊÂ

1474

msveta.ru

iration No_ 92/1 InspEDITION

Charleston

188 | 197

Charleston


SPOTS 14.09.12 09:59 Seite 1475

msveta.ru

262.11.3

262.11.5

Spot SPECTRA® CRYSTAL 10 cm 24 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

Spot SPECTRA® CRYSTAL 10 cm 24 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

262.11.3.SpTSsA

262.11.5.SpTSsB

Spot SWAROVSKI® ELEMENTS SPECTRA® CRYSTAL 10 cm 24 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

Spot SWAROVSKI® ELEMENTS SPECTRA® CRYSTAL 10 cm 24 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

siehe auch / see also / ÒÏÓÚËÚ ڇÍÊÂ

iration No_ 92/1 InspEDITION

Charleston

188 | 197

Charleston 1475


SPOTS 14.09.12 09:59 Seite 1476

0239.11.3.SpT

0239.11.5.SpT

Spot SPECTRA® CRYSTAL 14,5 / 14,5 cm 24 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

Spot SPECTRA® CRYSTAL 14,5 / 14,5 cm 24 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

0239.11.3.SpTSsA

0239.11.5.SpTSsB

Spot SWAROVSKI® ELEMENTS SPECTRA® CRYSTAL 14,5 / 14,5 cm 24 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

Spot SWAROVSKI® ELEMENTS SPECTRA® CRYSTAL 14,5 / 14,5 cm 24 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

siehe auch / see also / ÒÏÓÚËÚ ڇÍÊÂ

1476

msveta.ru

iration No_ 92/1 InspEDITION

Charleston

188 | 197

Charleston


SPOTS 14.09.12 09:59 Seite 1477

msveta.ru

0256.11.3.KpT

0256.11.5.KpT

Spot PURE® KOLARZ® Crystal 17 cm 12 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

Spot PURE® KOLARZ® Crystal 17 cm 12 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

siehe auch / see also / ÒÏÓÚËÚ ڇÍÊÂ

iration No_ 92/1 InspEDITION

Carla

66 | 77

Carla

0324.11.3.KpT Spot PURE® KOLARZ® Crystal 11 cm 20 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

0324.11.5.KpT Spot PURE® KOLARZ® Crystal 11 cm 20 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

siehe auch / see also / ÒÏÓÚËÚ ڇÍÊÂ

iration No_ 92/1 InspEDITION

Cascade

58 | 65

Cascade 1477


SPOTS 14.09.12 09:59 Seite 1478

msveta.ru

0346.11.15 Deckenleuchte / ceiling lamp SPECTRA® CRYSTAL 16 cm 20 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

0346.11.3 Deckenleuchte / ceiling lamp

0346.11.4 Deckenleuchte / ceiling lamp

0346.11.5 Deckenleuchte / ceiling lamp

siehe auch / see also / ÒÏÓÚËÚ ڇÍÊÂ

1478

ion No_ 92/2 EmotEDITION

Milord Crystal

636 | 643

Milord Crystal


SPOTS 14.09.12 09:59 Seite 1479

msveta.ru

0346.11.3 Deckenleuchte / ceiling lamp SPECTRA速 CRYSTAL 16 cm 20 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

24 K

EU

copyright

handmade in EU

SPECTRA crystal

gold plated

24 K CHR french gold

chrome plated

antique brass

included HV

ready for

high quality bulb

energy saver & LED

Design by 1479


SPOTS 14.09.12 09:59 Seite 1480

msveta.ru

0360.10R.3 Spot 10 cm 2 cm 1 lp., incl. HV-Halogen GU10, 50 W

0360.10R.15 Spot

0360.10R.5 Spot

0360.10R.4 Spot

Granada 1480


SPOTS 18.09.12 15:45 Seite 1481

msveta.ru

0359.10R.3 Spot 10 cm 2 cm 1 lp., incl. HV-Halogen GU10, 50 W

0359.10R.5 Spot

0359.10R.15 Spot

0359.10R.4 Spot

Celtic copyright

EU

24 K

handmade in EU

gold plated

24 K CHR french gold

chrome plated

antique brass

included HV

ready for

high quality bulb

energy saver & LED

Design by 1481


SPOTS 14.09.12 09:59 Seite 1482

msveta.ru

0297.10Q.5 Spot 10 / 10 cm 5 cm 1 lp.

0297.10R.3 Spot 10 cm 5 cm 1 lp.

Milord 1482


SPOTS 14.09.12 09:59 Seite 1483

msveta.ru

0297.10B.4 Spot 12 cm 6,5 – 9 cm 1 lp.

Design by 1483


SPOTS 14.09.12 09:59 Seite 1484

0297.10R.3

0297.10R.15

Spot 10 cm 5 cm 1 lp.

Spot 10 cm 5 cm 1 lp.

0297.10R.4

0297.10R.5

Spot 10 cm 5 cm 1 lp.

Spot 10 cm 5 cm 1 lp.

Milord 1484

msveta.ru


SPOTS 14.09.12 10:00 Seite 1485

msveta.ru

ion No_ 92/2 EmotEDITION

siehe auch / see also / ÒÏÓÚËÚ ڇÍÊÂ

Hängeleuchte hanging lamp

0297.33. X *1) 65 cm / 85 – 130 cm 50 cm 3 lp., E 27, 60 W

Deckenleuchte ceiling lamp

0297.14. X *1) 50 cm 11 cm 4 lp., E 27, 60 W

Milord

616 | 625

INDEX

0297.13. X *1) 40 cm 11 cm 3 lp., E 27, 60 W

0297.11. X 16 cm 12 cm 1 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W

0297.10Q. X 10 / 10 cm 5 cm 1 lp., incl. HV-Halogen, GU10, 50 W

0297.10B. X 12 cm 6,5 – 9 cm 1 lp., incl. HV-Halogen, GU10, 50 W

Spot

0297.10R. X 10 cm 5 cm 1 lp., incl. HV-Halogen, GU10, 50 W

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

3 24 K vergoldet

24 carat gold plated

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

4 altmessing

antique brass

ÒÚ‡‡fl ·ÚÛ̸

5 verchromt

chrome plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

15 französisch gold

french gold

Ù‡ÌˆÛÁÒÍÓ ÁÓÎÓÚÓ

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

*1) optional Kristall-Deko

SWAROVSKI ® ELEMENTS

SWAROVSKI ® ELEMENTS

crystal clear

0297.KIT.SsT kristall

24 K

EU

copyright

handmade in EU

SWAROVSKI Elements

gold plated

SWAROVSKI ® ELEMENTS

ÍËÒڇθÌ˚È

24 K CHR french gold

chrome plated

antique brass

included HV

ready for

high quality bulb

energy saver & LED

Design by 1485


SPOTS 14.09.12 10:00 Seite 1486

msveta.ru

0298.10Q.5 Spot 10 / 10 cm 5 cm 1 lp.

0298.10R.3 Spot 10 cm 5 cm 1 lp.

Milady 1486


SPOTS 14.09.12 10:00 Seite 1487

msveta.ru

0298.10B.4 Spot 12 cm 6,5 – 9 cm 1 lp.

Design by 1487


SPOTS 14.09.12 10:00 Seite 1488

0298.10R.3

0298.10R.15

Spot 10 cm 5 cm 1 lp.

Spot 10 cm 5 cm 1 lp.

0298.10R.4

0298.10R.5

Spot 10 cm 5 cm 1 lp.

Spot 10 cm 5 cm 1 lp.

Milady 1488

msveta.ru


SPOTS 14.09.12 10:00 Seite 1489

msveta.ru

ion No_ 92/2 EmotEDITION

siehe auch / see also / ÒÏÓÚËÚ ڇÍÊÂ

Hängeleuchte hanging lamp

0298.33. X *1) 65 cm / 85 – 130 cm 50 cm 3 lp., E 27, 60 W

Deckenleuchte ceiling lamp

0298.14. X *1) 50 cm 11 cm 4 lp., E 27, 60 W

Milady

626 | 635

INDEX

0298.13. X *1) 40 cm 11 cm 3 lp., E 27, 60 W

0298.11. X 16 cm 12 cm 1 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W

0298.10Q. X 10 / 10 cm 5 cm 1 lp., incl. HV-Halogen, GU10, 50 W

0298.10B. X 12 cm 6,5 – 9 cm 1 lp., incl. HV-Halogen, GU10, 50 W

Spot

0298.10R. X 10 cm 5 cm 1 lp., incl. HV-Halogen, GU10, 50 W

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

3 24 K vergoldet

24 carat gold plated

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

4 altmessing

antique brass

ÒÚ‡‡fl ·ÚÛ̸

5 verchromt

chrome plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

15 französisch gold

french gold

Ù‡ÌˆÛÁÒÍÓ ÁÓÎÓÚÓ

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

*1) optional Kristall-Deko

SWAROVSKI ® ELEMENTS

SWAROVSKI ® ELEMENTS

crystal clear

0297.KIT.SsT kristall

24 K

EU

copyright

handmade in EU

SWAROVSKI Elements

gold plated

SWAROVSKI ® ELEMENTS

ÍËÒڇθÌ˚È

24 K CHR french gold

chrome plated

antique brass

included HV

ready for

high quality bulb

energy saver & LED

Design by 1489


SPOTS 14.09.12 10:00 Seite 1490

msveta.ru 0296.11E.5.WV Spot 11 cm 5,5 cm 1 lp., incl. HV-Halogen GU10, 50 W

0296.11E.5.WR Spot

0296.11E.5.WW Spot

0296.11E.5.WBk Spot

siehe auch / see also / ÒÏÓÚËÚ ڇÍÊÂ

1490

iration No_ 92/2 InspEDITION

Mikado

290 | 307

Mikado


SPOTS 14.09.12 10:00 Seite 1491

msveta.ru

0296.11E.5.WW Spot 11 cm 5,5 cm 1 lp., incl. HV-Halogen GU10, 50 W

24 K CHR

EU

copyright

handmade in EU

glass cutted

gold plated

chrome plated

included HV

ready for

high quality bulb

energy saver & LED

Design by 1491


Index 18.09.12 13:19 Seite 1492

msveta.ru

Dekoposter 7 Poster Serie Kiss 98 cm / 68 cm

Poster 1492


Index 18.09.12 13:19 Seite 1493

msveta.ru

Design by 1493


Index 18.09.12 13:19 Seite 1494

msveta.ru Dekoposter 1 Poster Serie Emozione Kiss 98 cm / 68 cm

Dekoposter 4 Poster Serie Paralume 98 cm / 68 cm

Poster 1494


Index 18.09.12 13:19 Seite 1495

msveta.ru

Dekoposter 2 Poster Serie Palmanova 68 cm / 98 cm

Design by 1495


Index 18.09.12 13:19 Seite 1496

msveta.ru

Dekoposter 5 Poster Serie Carla 68 cm / 98 cm

Poster 1496


Index 18.09.12 13:19 Seite 1497

msveta.ru

Dekoposter 3 Poster Serie Naomi 68 cm / 98 cm

Design by 1497


Index 18.09.12 13:19 Seite 1498

msveta.ru

Dekoposter 8 Poster Serie Prisma Stretta 98 cm / 68 cm

Dekoposter 6 Poster Serie Gioiosa 98 cm / 68 cm

Poster 1498


Index 18.09.12 13:19 Seite 1499

Art.-Nr.

msveta.ru Page

0014.70 1448 0014.70S 1449 0014.71 1448 0014.72 1448 0014.73 1444 0014.73.3 1450 0014.73.4 1446 0014.73.6 1452 0014.73.7 1454 0014.73S 1445 0014.73S.3 1451 0014.73S.4 1447 0014.73S.6 1453 0014.73S.7 1455 0014.74 1444 0014.74.3 1450 0014.74.4 1446 0014.74.6 1452 0014.74.7 1454 0014.75 1444 0014.75.3 1450 0094.70 1442 0094.70S 1443 0094.71 1442 0094.72 1442 0095.70 1435 0095.70.1 1434 0095.71 1435 0095.71.1 1434 0112.S01.Bg 1355,1367,1371,1375 0112.S01.Bk 1355,1367,1370,1375 0112.S01.R 1355,1367,1370,1375 0178.72.3.Au 1438 0178.72.Ag 1438 0178.74.3.Au 1440 0178.75.3.Au 1436 0178.75.Ag 1436 0178.76.3.Au 1436 0178.76.Ag 1437 0178.77.3.Au 1439 0178.77.Ag 1438 0195.S01 1355,1367,1375,1383 0215.11A.3 1462,1464,1466 0215.11A.3.OSsT 1464 0215.11A.3.OSsTAV 1464,1465 0215.11A.3.RSsT 1462 0215.11A.3.RSsTAV 1462 0215.11A.3.SSsT 1466 0215.11A.3.SSsTAV 1466 0215.11A.5 1462,1464,1466 0215.11A.5.OSsT 1464 0215.11A.5.OSsTBG 1464 0215.11A.5.RSsT 1462 0215.11A.5.RSsTBG 1462 0215.11A.5.SSsT 1466 0215.11A.5.SSsTBG 1466 0215.11E.3 1462,1464,1466 0215.11E.3.OSsT 1464 0215.11E.3.OSsTAV 1464 0215.11E.3.RSsT 1462 0215.11E.3.RSsTAV 1462 0215.11E.3.SSsT 1466 0215.11E.3.SSsTAV 1466 0215.11E.5 1462,1464,1466

Index

Art.-Nr. 0215.11E.5.OSsT 0215.11E.5.OSsTBG 0215.11E.5.RSsT 0215.11E.5.RSsTBG 0215.11E.5.SSsT 0215.11E.5.SSsTBG 0215.O.3.SsT 0215.O.3.SsTAV 0215.O.5.SsT 0215.O.5.SsTBG 0215.R.3.SsT 0215.R.3.SsTAV 0215.R.5.SsT 0215.R.5.SsTBG 0215.S.3.SsT 0215.S.3.SsTAV 0215.S.5.SsT 0215.S.5.SsTBG 0217.11M.3.SsT 0217.11M.5.SsTBk 0234.61.3.Ki.KpT 0234.62.3.Ki.KpT 0234.85.3.Ki.KpT 0234.88.3.Ki.KpT 0239.11.3.SpT 0239.11.3.SpTSsA 0239.11.5.SpT 0239.11.5.SpTSsB 0240.62.X.Z.Y 0240.85.5.W 0240.85.X.Z.Y 0240.86.5.Bk.STR JET 0240.86.X.Z.Y 0240.87.3.W 0240.87.5.Bk.STR JET 0240.87.5.F.Bk.ETBk 0240.87.X.Z.Y 0240.89.3.V.STR NEU 0240.89.3.W 0240.89.X.Z.Y 0240.89L.5.V.STR NEU 0240.89L.X.Z.Y 0240.KIT/89.3.STR NEU 0256.11.3.KpT 0256.11.5.KpT 027.11M.3 027.11M.5 0289.71M.W 0289.71S.Pl 0289.71S.W 0295.31L.3.W 0295.31L.X.Y 0295.31S.5.R 0295.31S.X.Y 0295.36.5.W 0295.36.X.Y 0295.61.5.Bk 0295.61.5.R 0295.61.5.W 0295.61.X.Y 0295.KIT-1L.3.ETGn 0295.KIT-1L.X.ET 0295.KIT-1L.X.ETGn 0295.KIT-1S.X.ET

Page 1464 1464 1462 1462,1463 1466,1467 1466 1464 1464 1464 1464 1462 1462 1462 1462 1466 1466 1466 1466 1470 1470 1355 1352,1355 1354,1355 1353,1355 1476 1476 1476 1476 1219 1210 1219 1214 1219 1210 1211 1213 1219 1217 1215 1219 1209 1219 1217 1477 1477 1470 1470 1457 1456 1456 1342 1343 1342 1343 1340 1343 1342 1342 1342 1343 1076 1143,1343 1143,1343 1143,1343

Art.-Nr.

Page

0295.KIT-1S.X.ETGn 1143,1343 0295.KIT-1XL.3.ET 1099 0295.KIT-1XL.3.ETGn 1077 0295.KIT-1XL.X.ET 1143,1343 0295.KIT-1XL.X.ETGn 1143,1343 0295.KIT-2L.3.ET 1146 0295.KIT-2L.3.ETGn 1116 0295.KIT-2L.5.ET 1137,1333 0295.KIT-2L.X.ET 1143,1151,1335 0295.KIT-2L.X.ETGn 1143,1151,1335 0295.KIT-2S.X.ET 1143,1151,1335 0295.KIT-2S.X.ETGn 1143,1151,1335 0295.KIT-2XL.3.ET 1117 0295.KIT-2XL.5.ET 1340 0295.KIT-2XL.X.ET 1143,1151,1343 0295.KIT-2XL.X.ETGn 1143,1151 0296.11A.3.WBk 1337 0296.11A.3.WR 1337 0296.11A.3.WV 1337 0296.11A.3.WW 1337 0296.11A.5.WBk 1337 0296.11A.5.WR 1337 0296.11A.5.WV 1337 0296.11A.5.WW 1337 0296.11E.3.WBk 1337 0296.11E.3.WR 1337 0296.11E.3.WV 1337 0296.11E.3.WW 1337 0296.11E.5.WBk 1337,1490 0296.11E.5.WR 1337,1490 0296.11E.5.WV 1337,1490 0296.11E.5.WW 1337,1490,1491 0296.31.3.WBk 1336 0296.31.3.WR 1336 0296.31.3.WV 1336 0296.31.3.WW 1336 0296.31.5.WBk 1336 0296.31.5.WR 1336 0296.31.5.WV 1336 0296.31.5.WW 1336 0296.31L.5.WBk 1332 0296.31L.5.WW 1333 0296.31L.X.Y 1335 0296.31S.3.WW 1332 0296.31S.X.Y 1335 0296.35.3.WBk 1336 0296.35.3.WR 1336 0296.35.3.WV 1336 0296.35.3.WW 1336 0296.35.5.WBk 1336 0296.35.5.WR 1336 0296.35.5.WV 1336 0296.35.5.WW 1336 0296.41.3.WBk 1337 0296.41.3.WR 1337 0296.41.3.WV 1337 0296.41.3.WW 1337 0296.41.5.WBk 1337 0296.41.5.WR 1337 0296.41.5.WV 1337 0296.41.5.WW 1337 0296.55L.3.WBk 1336 0296.55L.3.WR 1336 0296.55L.3.WV 1336

Art.-Nr. 0296.55L.3.WW 0296.55L.5.WBk 0296.55L.5.WR 0296.55L.5.WV 0296.55L.5.WW 0296.55M.3.WBk 0296.55M.3.WR 0296.55M.3.WV 0296.55M.3.WW 0296.55M.5.WBk 0296.55M.5.WR 0296.55M.5.WV 0296.55M.5.WW 0296.61.X.Y 0296.61D.3.41.WBk 0296.61D.3.41.WR 0296.61D.3.41.WV 0296.61D.3.41.WW 0296.61D.5.41.WBk 0296.61D.5.41.WR 0296.61D.5.41.WV 0296.61D.5.41.WW 0296.61S.3.41.WBk 0296.61S.3.41.WR 0296.61S.3.41.WV 0296.61S.3.41.WW 0296.61S.5.41.WBk 0296.61S.5.41.WR 0296.61S.5.41.WV 0296.61S.5.41.WW 0296.U12.3.WBk 0296.U12.3.WR 0296.U12.3.WV 0296.U12.3.WW 0296.U12.5.WBk 0296.U12.5.WR 0296.U12.5.WV 0296.U12.5.WW 0296.U12.6.WBk 0296.U12.6.WR 0296.U12.6.WV 0296.U12.6.WW 0296.U13.3.WBk 0296.U13.3.WR 0296.U13.3.WV 0296.U13.3.WW 0296.U13.5.WBk 0296.U13.5.WR 0296.U13.5.WV 0296.U13.5.WW 0296.U13.6.WBk 0296.U13.6.WR 0296.U13.6.WV 0296.U13.6.WW 0296.U14.3.WBk 0296.U14.3.WR 0296.U14.3.WV 0296.U14.3.WW 0296.U14.5.WBk 0296.U14.5.WR 0296.U14.5.WV 0296.U14.5.WW 0296.U14.6.WBk 0296.U14.6.WR

Page 1336 1336 1336 1336 1336 1336 1336 1336 1336 1336 1336 1336 1336 1335 1337 1337 1337 1337 1337 1337 1337 1337 1337 1337 1337 1337 1337 1337 1337 1337 1336 1336 1336 1336 1336 1336 1336 1334,1336 1336 1336 1336 1336 1336 1336 1336 1334,1336 1336 1336 1336 1336 1336 1336 1336 1336 1336 1336 1336 1336 1336 1336 1336 1334,1336 1336 1336

Design by 1499


Index 18.09.12 13:19 Seite 1500

Art.-Nr. 0296.U14.6.WV 0296.U14.6.WW 0296.U15.3.WBk 0296.U15.3.WR 0296.U15.3.WV 0296.U15.3.WW 0296.U15.5.WBk 0296.U15.5.WR 0296.U15.5.WV 0296.U15.5.WW 0296.U15.6.WBk 0296.U15.6.WR 0296.U15.6.WV 0296.U15.6.WW 0296.UQ21.3.WBk 0296.UQ21.3.WR 0296.UQ21.3.WV 0296.UQ21.3.WW 0296.UQ21.5.WBk 0296.UQ21.5.WR 0296.UQ21.5.WV 0296.UQ21.5.WW 0296.UQ31.3.WBk 0296.UQ31.3.WR 0296.UQ31.3.WV 0296.UQ31.3.WW 0296.UQ31.5.WBk 0296.UQ31.5.WR 0296.UQ31.5.WV 0296.UQ31.5.WW 0296.UQ41.3.WBk 0296.UQ41.3.WR 0296.UQ41.3.WV 0296.UQ41.3.WW 0296.UQ41.5.WBk 0296.UQ41.5.WR 0296.UQ41.5.WV 0296.UQ41.5.WW 0296.UQ52.3.WBk 0296.UQ52.3.WR 0296.UQ52.3.WV 0296.UQ52.3.WW 0296.UQ52.5.WBk 0296.UQ52.5.WR 0296.UQ52.5.WV 0296.UQ52.5.WW 0297.10B.4 0297.10B.X 0297.10Q.5 0297.10Q.X 0297.10R.15 0297.10R.3 0297.10R.4 0297.10R.5 0297.10R.X 0297.11.X 0297.13.X 0297.14.X 0297.33.X 0298.10B.4 0298.10B.X 0298.10Q.5 0298.10Q.X 0298.10R.15

Index 1500

msveta.ru Page

1336 1336 1336 1336 1336 1334,1336 1336 1336 1336 1336 1336 1336 1336 1336 1337 1337 1337 1337 1337 1337 1337 1337 1337 1337 1337 1337 1337 1337 1337 1337 1337 1337 1337 1337 1337 1337 1337 1337 1337 1337 1337 1337 1337 1337 1337 1337 1483 1485 1482 1485 1484 1482,1484 1484 1484 1485 1485 1485 1485 1485 1487 1489 1486 1489 1488

Art.-Nr.

Page

0298.10R.3 1486,1488 0298.10R.4 1488 0298.10R.5 1488 0298.10R.X 1489 0298.11.X 1489 0298.13.X 1489 0298.14.X 1489 0298.33.X 1489 0299.62.X 1399 0299.85.X 1399 0299.88.X 1399 0301.61.X 1391 0301.85.X 1391 0301.86.X 1391 0301.88.X 1391 0307.71.1 1458 0307.71.2 1458 0307.71.3 1459 0307.71.4 1459 0314.31.3.W 1348 0314.31.5.W 1348 0314.35.3.SsT.W 1348 0314.35.3.W 1348 0314.35.5.SsT.W 1348 0314.35.5.W 1348 0314.41.3.W 1349 0314.41.5.W 1349 0314.55L.3.SsT.W 1348 0314.55L.3.W 1348 0314.55L.5.SsT.W 1348 0314.55L.5.W 1348 0314.55M.3.SsT.W 1348 0314.55M.3.W 1348 0314.55M.5.SsT.W 1348 0314.55M.5.W 1348 0314.61D.3.41.W 1349 0314.61D.5.41.W 1349 0314.61S.5.41.W 1349 0314.U12.3.SsT.W 1348 0314.U12.3.W 1348,1427 0314.U12.4.W 1348,1427 0314.U12.5.SsT.W 1348 0314.U12.5.W 1347,1348 0314.U12.6.SsT.W 1348 0314.U12.6.W 1348 0314.U13.3.SsT.W 1348 0314.U13.3.W 1347,1348,1427 0314.U13.4.W 1348,1427 0314.U13.5.SsT.W 1348 0314.U13.5.W 1348 0314.U13.6.SsT.W 1348 0314.U13.6.W 1348 0314.U14.3.SsT.W 1348 0314.U14.3.W 1348,1427 0314.U14.4.W 1348,1427 0314.U14.5.SsT.W 1348 0314.U14.5.W 1347,1348 0314.U14.6.SsT.W 1348 0314.U14.6.W 1348 0314.U15.3.SsT.W 1348 0314.U15.3.W 1347,1348 0314.U15.4.W 1348 0314.U15.5.SsT.W 1348 0314.U15.5.W 1348

Art.-Nr. 0314.U15.6.SsT.W 0314.U15.6.W 0314.UQ21.3.W 0314.UQ21.5.W 0314.UQ31.3.W 0314.UQ31.5.W 0314.UQ41.3.W 0314.UQ41.5.W 0314.UQ52.3.W 0314.UQ52.5.W 0315.31.3.WAu 0315.31.5.WPl 0315.35.3.SsT.WAu 0315.35.3.WAu 0315.35.5.SsT.WPl 0315.35.5.WPl 0315.41.3.WAu 0315.41.5.WPI 0315.55L.3.SsT.WAu 0315.55L.3.WAu 0315.55L.5.SsT.WPl 0315.55L.5.WPl 0315.55M.3.SsT.WAu 0315.55M.3.WAu 0315.55M.5.SsT.WPl 0315.55M.5.WPl 0315.61D.3.41.WAu 0315.61D.5.41.WPl 0315.61S.3.41.WAu 0315.61S.5.41.WPl 0315.U12.3.SsT.WAu 0315.U12.3.WAu 0315.U12.5.SsT.WPl 0315.U12.5.WPl 0315.U12.6.SsT.WPl 0315.U13.3.SsT.WAu 0315.U13.3.WAu 0315.U13.5.SsT.WPl 0315.U13.5.WPl 0315.U13.6.SsT.WPl 0315.U13.6.WPl 0315.U14.3.SsT.WAu 0315.U14.3.WAu 0315.U14.5.SsT.WPl 0315.U14.5.WPl 0315.U14.6.SsT.WPl 0315.U14.6.WPl 0315.U15.3.SsT.WAu 0315.U15.3.WAu 0315.U15.5.SsT.WPl 0315.U15.5.WPl 0315.U15.6.WPl 0315.U15.6.SsT.WPl 0324.11.3.KpT 0324.11.5.KpT 0331.20.Z 0331.31L.5 0331.31L.X 0331.31S.X 0331.36.X 0331.61.X 0331.61+1L.5 0331.61+1L.X 0331.61+1M.X

Page 1348 1348 1346,1349 1349 1349 1346 1346,1349 1349 1349 1346,1349 1348 1348 1348 1348 1348 1348 1349 1349 1348 1348 1348 1348 1348 1348 1348 1348 1349 1349 1349 1349 1348 1348 1348 1348 1348 1348 1348 1348 1348 1348 1348 1348 1348 1348 1348 1348 1348 1348 1348 1348 1348 1348 1348 1477 1477 1143 1137,1141 1142 1142 1142 1143 1138 1142 1142

Art.-Nr.

Page

0331.61+1S.X 1142 0331.61+1XL.X 1142 0331.61+1XXL.X 1142 0331.61D.X.41 1143 0331.61L.X 1142 0331.61M.5 1138 0331.61M.X 1142 0331.61S.X 1142 0331.61S.X.41 1143 0331.61XL.3 1139 0331.61XL.X 1142 0331.61XXL.X 1142 0331.71.Ag 1433 0331.71.Au 1432 0331.71L.Ag 1433 0331.71L.Au 1432 0331.U12.X 1142 0331.U13.X 1142 0331.U14.X 1142 0331.UQ21.X 1142 0331.UQ31.X 1142 0331.UQ41.X 1142 0331.UQ52.X 1142 0335.20.Z 1150 0335.31L.3 1146,1149,1150 0335.31L.X 1150 0335.31S.X 1150 0335.36.X 1150 0335.61.X 1150 0335.61D.X.41 1150 0335.61S.X.41 1150 0335.UQ21.X 1150 0335.UQ31.X 1150 0335.UQ41.X 1150 0335.UQ52.X 1150 0336.U12.X 1150 0336.U13.X 1150 0336.U14.X 1150 0345.16.3.Ce.Bk.ETGn 1112 0345.16.3.Ce.Bk.Y 1113 0345.16.3.Ki.Au.KpT 1072 0345.16.3.Ki.Au.Y 1073 0345.16.3.Ro.Au.ETGn 1094 0345.16.3.Ro.Au.Y 1095 0345.36.3.Ce.Bk.ETGn 1111 0345.36.3.Ce.Bk.KpT 1112 0345.36.3.Ce.Bk.Y 1113 0345.36.3.Ki.Au.ETGn 1072 0345.36.3.Ki.Au.KpT 1071 0345.36.3.Ki.Au.Y 1073 0345.36.3.Ro.Au.ETGn 1093 0345.36.3.Ro.Au.KpT 1094 0345.36.3.Ro.Au.Y 1095 0346.11.15 1478 0346.11.3 1478,1479 0346.11.4 1478 0346.11.5 1478 0347.33L.5.TWW 1319 0347.U14.5.TWW 1321 0347.33L.X.Y 1323 0347.33S.5.TWW 1318 0347.33S.X.Y 1323 0347.U12.6.TWW 1320 0347.U12.X.Y 1323


Index 18.09.12 13:19 Seite 1501

msveta.ru

Art.-Nr.

Page

Art.-Nr.

0347.U13.5.TWBk 0347.U13.5.TWR 0347.U13.5.TWW 0347.U13.X.Y 0347.U14.3.TWW 0347.U14.5.TWW 0347.U14.X.Y 0348.20.Ag 0348.20.Au 0348.20.Z 0348.31L.3 0348.31L.5 0348.31L.X 0348.31S.3 0348.31S.X 0348.36.X 0348.61.3 0348.61.5 0348.61.X 0348.61D.3.41 0348.61D.X.41 0348.61S.5.41 0348.61S.X.41 0348.U12.3 0348.U12.X 0348.U13.5 0348.U13.X 0348.U14.3 0348.U14.X 0348.UQ21.3 0348.UQ21.X 0348.UQ31.5 0348.UQ31.X 0348.UQ41.3 0348.UQ41.X 0348.UQ52.3 0348.UQ52.5 0348.UQ52.X 0349.U12.6.TWW 0349.U12.X.Y 0349.U13.5.TWBk 0349.U13.5.TWR 0349.U13.5.TWW 0349.U13.X.Y 0349.U14.3.TWW 0349.U14.X.Y 0354.62.3.SsT 0354.62.3.SsTG 0354.62.5.SsT 0354.62.5.SsTV 0354.62.X.SsY 0354.85.3.SsT 0354.85.3.SsTG 0354.85.5.SsT 0354.85.5.SsTV 0354.85.X.SsY 0354.88.3.SsT 0354.88.3.SsTG 0354.88.5.SsT 0354.88.5.SsTV 0354.88.X.SsY 0355.62.3.SpT 0355.62.5.SpT 0355.62.X.Y

1322 1322 1320 1323 1320 1327 1323 1132 1132 1133 1125 1124 1133 1124 1133 1133 1130 1130 1133 1131 1133 1131 1133 1126 1133 1126 1133 1127 1133 1128 1133 1128 1133 1128 1133 1129 1128 1133 1326 1329 1328 1328 1326 1329 1326 1329 1362 1366 1362 1366 1367 1361 1363 1360 1363 1367 1359 1364 1358 1365 1367 1176 1176 1177

0355.812.5.ET 0355.812.X.Y 0355.812+6.3.SpT 0355.812+6.X.Y 0355.85.3.SpT 0355.85.5.SpT 0355.85.X.Y 0355.88.3.SpT 0355.88.5.SpT 0355.88.X.Y 0359.10R.15 0359.10R.3 0359.10R.4 0359.10R.5 0360.10R.15 0360.10R.3 0360.10R.4 0360.10R.5 0362.62.3.KpT 0362.62.5.KpT 0362.62.X.Y 0362.812.3.KpT.ETGn 0362.812.X.Y 0362.86.3.KpT.ETGn 0362.86.5.KpT.ETGn 0362.86.X.Y 0364.20.Au 0364.31L.3 0364.31S.3 0364.36.3 0364.61.3 0364.61+1L.3 0364.61+1M.3 0364.61+1S.3 0364.61+1XL.3 0364.61+1XXL.3 0364.61D.3.41 0364.61L.3 0364.61M.3 0364.61S.3 0364.61S.3.41 0364.61XL.3 0364.61XXL.3 0364.U12.3 0364.U13.3 0364.U14.3 0364.UQ21.3 0364.UQ31.3 0364.UQ41.3 0364.UQ52.3 0365.20.Au 0365.26.Au 0365.27.Au 0365.31L.3 0365.31S.3 0365.36.3 0365.61.3 0365.61+1L.3 0365.61+1M.3 0365.61+1S.3 0365.61+1XL.3 0365.61+1XXL.3 0365.61D.3.41 0365.61L.3

Page 1175 1177 1170 1177 1173 1174 1177 1172 1174 1177 1481 1481 1481 1481 1480 1480 1480 1480 1190 1190 1191 1189 1191 1188 1188 1191 1107 1098,1106 1100,1106 1106 1101,1107 1102,1107 1107 1107 1107 1107 1101,1107 1106 1102,1106 1106 1107 1103,1106 1106 1105,1106 1105,1106 1105,1106 1104,1106 1104,1106 1104,1106 1104,1106 1086,1089 1087,1089 1087,1089 1076,1088 1076,1088 1077,1088 1084,1089 1081,1088 1081,1088 1088 1088 1088 1089 1079,1088

Art.-Nr. 0365.61M.3 0365.61S.3 0365.61S.3.41 0365.61XL.3 0365.61XXL.3 0365.71L.Au 0365.71L.Ki 0365.71M.3.Ki 0365.71M.Au 0365.90.Au 0365.91.Au 0365.92.Au 0365.93.Au 0365.U12.3 0365.U13.3 0365.U14.3 0365.UQ21.3 0365.UQ31.3 0365.UQ41.3 0365.UQ52.3 0370.14.5.V 0370.14.5.Y 0370.34.5.Gr 0370.34.5.Or 0370.34.5.V 0370.34.5.W 0370.34.5.Y 0370.62.5.W 0370.62.5.Y 0373.36.5.T 0373.39.5.T 0373.62.5.T 0373.86+3.5.T 0373.86L.5.T 0375.36.3.TA 0375.36.5.T 0375.36.X.Y 0375.62.3.TA 0375.62.5.T 0375.62.X.Y 0376.17.5.Vf 0376.19.5.Vf 0376.62.5.Vf 0376.811.5.Vf 0376.87.5.Vf 0378.62.3.Au 0378.62.X.Y 0378.84.3.Au 0378.84.X.Y 0378.86.3.Au 0378.86.X.Y 0379.20.Bk 0379.31L.3.Bk 0379.31S.3.Bk 0379.36.3.Bk 0379.61.3.Bk 0379.61D.3.Bk.41 0379.61S.3.Bk.41 0379.U12.3.Bk 0379.U13.3.Bk 0379.U14.3.Bk 0379.UQ21.3.Bk 0379.UQ31.3.Bk 0379.UQ41.3.Bk

Page 1088 1080,1088 1084,1089 1080,1088 1079,1088 1085,1089 1431 1430 1085,1089 1086,1089 1086,1089 1086,1089 1086,1089 1083,1088 1083,1088 1083,1088 1082,1088 1082,1088 1082,1088 1082,1088 1296 1297 1295 1294 1294 1294 1297 1296 1297 1184,1185 1183,1185 1182,1185 1180,1185 1181,1185 1163 1164,1165 1167 1166 1166 1167 1156,1159 1156,1157,1159 1158,1159 1155,1159 1154,1159 1196 1197 1196 1197 1195 1197 1121 1116,1121 1116,1121 1117,1121 1120,1121 1120,1121 1121 1119,1121 1119,1121 1119,1121 1118,1121 1118,1121 1118,1121

Art.-Nr. 0379.UQ52.3.Bk 0380.62.3.SpT 0380.62.3.SpT.Ki.Au 0380.62.3.SpT.Y 0380.85.3.SpT 0380.85.3.SpT.Ki.Au 0380.85.3.SpT.Y 0380.88.3.SpT 0380.88.3.SpT.Ki.Au 0380.88.3.SpT.Y 0381.62.3.SpT 0381.62.3.SpT.Ki.Au 0381.62.3.SpT.Y 0381.85+3.3.SpT 0381.85+3.3.SpT.Ki.Au 0381.85+3.3.SpT.Y 0381.88+3.3.SpT 0381.88+3.3.SpT.Ki.Au 0381.88+3.3.SpT.Y 0392.31+1L.3.Ki.Au 0392.31+1M.3.Ki.Au 0392.31+1XL.3.Ki.Au 0392.31L.3.Ki.Au 0392.31M.3.Ki.Au 0392.31S.3.Ki.Au 0392.31XL.3.Ki.Au 0392.33+3.3.Ki.Au 0392.35+3.3.Ki.Au 0392.41.3.Ki.Au 0392.71.3.Ki.Au 0392.85+3.3.Ki.Au 104.63.X.Y 104.85.3.O.ETGn 104.85.X.Y 104.87.5 STR 104.87.5 STR JET 104.87.5.O.ETGn 104.87.X.Y 104.89.3 STR 104.89.X.Y 104.B-SET.M1Bk 104.B-SET.M1W 1113.11M.3.SsT 1113.11M.5.SsT 1299.62.3.SpT 1299.62.X.SpT 1299.85.3.SpT 1299.85.X.SpT 1299.88.3.SpT 1299.88.X.SpT 1301.61.3.SpT 1301.61.X.SpT 1301.85.3.SpT 1301.85.X.SpT 1301.88.3.SpT 1301.88.X.SpT 1307.11M.3 1307.11M.3.VR02/03 1307.11M.5 1307.11M.5.VR03/05 1314.116.3.O1.KpTGn 1314.116.3.P1.KpTGn 1314.116.5.O1.KpTV 1314.116.5.P1.KpTV

Page 1118,1121 1382 1382 1383 1380 1380 1383 1381 1378 1383 1370 1370 1375 1372 1373 1375 1374 1371 1375 1058,1066 1058,1066 1059,1066 1060,1066 1061,1066 1060,1066 1061,1066 1062,1066 1062,1066 1065,1067 1064,1067 1063,1066 1231 1228 1231 1225 1222,1224 1229 1231 1226 1231 1224,1231 1225,1231 1469 1469 1394 1397 1396 1397 1395 1397 1386 1389 1388 1389 1387 1389 1468 1468 1468 1468 1244,1266 1244,1266 1244,1257 1244,1266

Design by 1501


Index 18.09.12 13:19 Seite 1502

Art.-Nr. 1314.116.X.O1.KpT 1314.116.X.P.KpT 1314.116.X.P1.KpT 1314.116MQ.3.KpTGn 1314.116MQ.5.KpTV 1314.116MQ.X.KpT 1314.11M..P1.KpT 1314.11M.3.O1.KpTGn 1314.11M.3.P1.KpTGn 1314.11M.5.O1.KpTV 1314.11M.5.P1.KpTV 1314.11M.X.O1.KpT 1314.11M.X.P.KpT 1314.11M.X.P1.KpT 1314.11MQ.3.KpTGn 1314.11MQ.5.KpTGn 1314.11MQ.5.KpTV 1314.11MQ.X.KpT 1314.18.3.O1.KpTGn 1314.18.3.P1.KpTGn 1314.18.5.O1.KpTV 1314.18.5.P1.KpTV 1314.18.X.O1.KpT 1314.18.X.P.KpT 1314.18.X.P1.KpT 1314.18MQ.3.KpTGn 1314.18MQ.5.KpTV 1314.18MQ.X.KpT 1314.31M.3.O1.KpTGn 1314.31M.3.P1.KpT 1314.31M.3.P1.KpTGn 1314.31M.5.O1.KpTV 1314.31M.5.P1.KpT 1314.31M.5.P1.KpTV 1314.31M.X.O1.KpT 1314.31M.X.P.KpT 1314.31M.X.P1.KpT 1314.31MQ.3.KpTGn 1314.31MQ.5.KpTV 1314.31MQ.X.KpT 1314.63..P1.KpT 1314.63.3.O1.KpTGn 1314.63.3.P1.KpTGn 1314.63.5.O1.KpTV 1314.63.5.P1.KpTV 1314.63.X.O1.KpT 1314.63.X.P.KpT 1314.63MQ.3.KpTGn 1314.63MQ.5.KpTV 1314.63MQ.X.KpT 1314.810.3.O1.KpTGn 1314.810.3.P1.KpTGn 1314.810.5.O1.KpTV 1314.810.5.P.KpT 1314.810.5.P1.KpTV 1314.810.X.O1.KpT 1314.810.X.P.KpT 1314.810.X.P1.KpT 1314.85.3.O1.KpTGn 1314.85.3.P1.KpTGn 1314.85.5.O1.KpTV 1314.85.5.P1.KpTV 1314.85.X.O1.KpT 1314.85.X.P.KpT

Index 1502

msveta.ru Page

1244,1266 1244,1266 1244,1266 1244,1266 1244,1266 1244,1266 1244 1244,1266 1244,1266 1244,1266 1244,1266 1244,1266 1244,1266 1266 1244,1264 1473 1244,1264 1244,1266 1244,1257 1244,1266 1244,1266 1244,1266 1244,1266 1244,1266 1244,1266 1244,1266 1244,1266 1244,1266 1244,1266 1265 1244,1266 1244,1266 1265 1244,1266 1244,1266 1244,1266 1244,1266 1244,1266 1244,1266 1244,1266 1244 1242,1244 1244 1244 1242,1244 1244 1244 1244 1244 1244 1244 1244 1244 1241 1244 1244 1244 1244 1235,1244 1238,1244 1244 1244 1244 1244

Art.-Nr.

Page

1314.85.X.P1.KpT 1244 1314.87.3.O1.KpT 1234 1314.87.3.O1.KpTGn 1244 1314.87.3.P1.KpT 1239 1314.87.3.P1.KpTGn 1244 1314.87.5.O1.KpTV 1234,1244 1314.87.5.P1.KpTV 1238,1244 1314.87.X.O1.KpT 1244 1314.87.X.P.KpT 1244 1314.87.X.P1.KpT 1244 1314.87L.3.O1.KpTGn 1244 1314.87L.3.P1.KpTGn 1237,1244 1314.87L.5.O1.KpTV 1244 1314.87L.5.P1.KpTV 1244 1314.87L.X.O1.KpT 1244 1314.87L.X.P.KpT 1244 1314.87L.X.P1.KpT 1244 1314.S01.3.Ki.Au 1235 1344.112.3.O1.KpTGn 1244,1266 1344.112.3.P1.KpTGn 1244,1259 1344.112.5.O1.KpTV 1244,1266 1344.112.5.P1.KpT 1260 1344.112.5.P1.KpTV 1244,1266 1344.112.X.O1.KpT 1244,1266 1344.112.X.P.KpT 1244,1266 1344.112.X.P1.KpT 1244,1266 1344.112MQ.3.KpTGn 1244,1266 1344.112MQ.5.KpTV 1244,1266 1344.112MQ.X.KpT 1244,1266 1344.11M..P1.KpT 1244 1344.11M.3.01.KpTGn 1473 1344.11M.3.O1.KpTGn 1244,1262 1344.11M.3.P1.KpTGn 1244,1266 1344.11M.5.O1.KpTV 1244,1266 1344.11M.5.P1.KpTV 1244,1266 1344.11M.X.O1.KpT 1244,1266 1344.11M.X.P.KpT 1244,1266 1344.11M.X.P1.KpT 1266 1344.11MQ.3.KpTGn 1244,1266 1344.11MQ.5.KpTV 1244,1262 1344.11MQ.X.KpT 1244,1266 1344.16.3.O1.KpTGn 1244,1266 1344.16.3.P1.KpTGn 1244,1266 1344.16.5.O1.KpTV 1244,1266 1344.16.5.P1.KpTV 1244,1259,1266 1344.16.X.O1.KpT 1244,1266 1344.16.X.P.KpT 1244,1266 1344.16.X.P1.KpT 1244,1266 1344.16MQ.3.KpTGn 1244,1266 1344.16MQ.5.KpTV 1244,1266 1344.16MQ.X.KpT 1244,1266 1344.31M.3.O1.KpTGn 1244,1266 1344.31M.3.P1.KpT 1263 1344.31M.3.P1.KpTGn 1244,1266 1344.31M.5.O1.KpTV 1244,1263 1344.31M.5.P1.KpTV 1244,1266 1344.31M.X.O1.KpT 1244,1266 1344.31M.X.P.KpT 1244,1266 1344.31M.X.P1.KpT 1244,1266 1344.31MQ.3.KpTGn 1244,1266 1344.31MQ.5.KpTV 1244,1266 1344.31MQ.X.KpT 1244,1266 1344.85.3.O1.KpT 1248 1344.85.3.O1.KpTGn 1266

Art.-Nr. 1344.85.3.P1.KpTGn 1344.85.5.O1.KpTV 1344.85.5.P1.KpTV 1344.85.X.O1.KpT 1344.85.X.P.KpT 1344.85.X.P1.KpT 1344.87.3.O1.KpTGn 1344.87.3.P1.KpT 1344.87.3.P1.KpTGn 1344.87.5.O1.KpTV 1344.87.5.P1.KpTV 1344.87.X.O1.KpT 1344.87.X.P.KpT 1344.87.X.P1.KpT 262.11.3 262.11.3.SpTSsA 262.11.5 262.11.5.SpTSsB 262.11E.3.SpT 262.11E.3.SpTSsA 262.11E.5.SpT 262.11E.5.SpTSsB 314.116.3 314.116.X 314.11M.3 314.11M.5 314.11M.X 314.18.5 314.18.X 314.31M.X 314.63.X 314.810.X 314.85.X 314.87.X 314.87L.X 314.S02.W 314.S04.Bk 344.112.3 344.112.X 344.11M.3 344.11M.5 344.11M.X 344.16.5 344.16.X 344.31M.X 344.85.3 344.85.X 344.87.3 344.87.5 344.87.X 369.11.W 369.11R.W 731. 83.GV1/4/7 731. 85.GV1/4/7 731.10.17 731.10.25 731.10.GV1/4/7 731.10.GV2/5/8 731.11.25 731.11.GV2/5/8 731.13.17 731.13.GV1/4/7 731.15.17 731.15.GV1/4/7

Page 1252,1266 1266 1266 1266 1266 1266 1250,1266 1252 1266 1249,1266 1253,1266 1266 1266 1266 1475 1475 1475 1475 1474 1474 1474 1474 1256 1244,1266 1261,1472 1261,1472 1244,1266 1256 1244,1266 1244,1266 1244 1244 1244 1244 1244 1239 1241 1258 1244,1266 1261,1472 1261,1472 1244,1266 1258 1244,1266 1244,1266 1254 1266 1254 1255 1266 1471 1471 1426 1426 1414 1412 1426 1426 1412 1426 1410 1426 1409 1426

Art.-Nr. 731.20.100 731.20.110 731.20.113 731.20.116 731.20.17 731.20.21 731.20.70 731.20.9 731.21.100 731.21.17 731.21.21 731.21.70 731.21.9 731.22.100 731.22.17 731.22.21 731.22.70 731.22.9 731.30.101 731.30.111 731.30.114 731.30.17 731.30.26 731.30.71 731.30.77 731.30.94 731.30.GV1/4/7 731.30.GV2/5/8 731.31.25 731.31.GV2/5/8 731.32.102 731.32.112 731.32.115 731.32.118 731.32.18 731.32.GV3/6/9 731.33.18 731.33.GV3/6/9 731.41.25 731.41.GV2/5/8 731.61.17 731.61.GV1/4/7 731.62.17 731.62.GV1/4/7 731.71.17 731.71.GV1/4/7 731.73.17 731.73.GV1/4/7 731.80.25 731.80.GV2/5/8 731.82.17 731.82.25 731.82.GV1/4/7 731.82.GV2/5/8 731.83.100 731.83.110 731.83.113 731.83.116 731.83.17 731.85.100 731.85.110 731.85.113 731.85.116 731.85.17

Page 1422,1427 1423,1427 1423,1427 1423,1427 1422,1427 1422,1427 1422,1427 1427 1424,1427 1424,1427 1424,1427 1424,1427 1427 1425,1427 1425,1427 1425,1427 1425,1427 1427 1416 1406 1404 1411 1415 1415 1415 1415 1426 1426 1412 1426 1416 1402,1406 1402,1404 1402 1411 1426 1414 1426 1412 1427 1410 1427 1414 1427 1414 1427 1409 1427 1413 1426 1411 1412 1426 1426 1408 1407 1405 1403 1409 1408 1407 1405 1403 1410


Index 18.09.12 13:19 Seite 1503

Art.-Nr. 731.G09 731.G10 731.G100 731.G101 731.G102 731.G11 731.G110 731.G111 731.G112 731.G113 731.G114 731.G115 731.G116 731.G117 731.G118 731.G119 731.G120 731.G121 731.G17 731.G18 731.G21 731.G22 731.G25 731.G26 731.G50 731.G51 731.G52 731.G53 731.G54 731.G55 731.G70 731.G71 731.G72 731.G73 731.G74 731.G75 731.G76 731.G77 731.G93 731.G94 731.G95 731.GV1 731.GV2 731.GV3 731.GV4 731.GV5 731.GV6 731.GV7 731.GV8 731.GV9 731.U12.3.100 731.U12.3.110 731.U12.3.113 731.U12.3.116 731.U12.3.17 731.U12.3.21 731.U12.3.70 731.U12.4.100 731.U12.4.110 731.U12.4.113 731.U12.4.116 731.U12.4.17 731.U12.4.21 731.U12.4.70

msveta.ru Page

1428 1428 1429 1429 1429 1428 1429 1429 1429 1429 1429 1429 1429 1429 1429 1429 1429 1429 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1429 1429 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1429 1429 1429 1429 1429 1429 1421,1427 1427 1427 1427 1418,1427 1419,1427 1420,1427 1421,1427 1417,1427 1427 1427 1418,1427 1419,1427 1420,1427

Art.-Nr. 731.U13.3.100 731.U13.3.110 731.U13.3.113 731.U13.3.116 731.U13.3.17 731.U13.3.21 731.U13.3.70 731.U13.4.100 731.U13.4.110 731.U13.4.113 731.U13.4.116 731.U13.4.17 731.U13.4.21 731.U13.4.70 731.U14.3.100 731.U14.3.110 731.U14.3.113 731.U14.3.116 731.U14.3.17 731.U14.3.21 731.U14.3.70 731.U14.4.100 731.U14.4.110 731.U14.4.113 731.U14.4.116 731.U14.4.17 731.U14.4.21 731.U14.4.70 780.70 780.71 FLO.1093/A2.03.TBL FLO.1093/A2.03.Y FLO.1093/PL25.03.TR FLO.1093/PL25.03.Y FLO.1093/PL40.03.TV FLO.1093/PL40.03.Y FLO.1093/TR5.03.TV FLO.1093/TR5.03.Y FLO.1095/5.01.T.WH FLO.1095/5.X.Z.Y FLO.1095/7.02.T.WH FLO.1095/7.X.Z.Y FLO.1095/7+7.01.V.BL FLO.1095/7+7.X.Z.Y FLO.1095/A1.01.T.BL FLO.1095/A1.X.Z.Y FLO.1095/A2.01.BL.WH FLO.1095/A2.X.Z.Y FLO.1095/L1.01.V.BL FLO.1095/L1.X.Z.Y FLO.1096/A.03.WH FLO.1096/A.X.Y FLO.1096/PL.04.WH FLO.1096/PL.X.Y FLO.1096/S.03.BL FLO.1096/S.03.W FLO.1096/S.03.WH FLO.1096/S.X.Y FLO.1096/S90.03.W FLO.1096/S90.X.Y FLO.1097/A2.03.WH FLO.1097/A2.X.Y FLO.1097/PL60.03.BL FLO.1097/PL60.X.Y

Page 1427 1427 1427 1427 1427 1427 1427 1421,1427 1427 1417,1427 1427 1418,1427 1419,1427 1420,1427 1427 1427 1427 1427 1427 1427 1427 1421,1427 1427 1427 1417,1427 1418,1427 1419,1427 1420,1427 1441 1441 1290 1291 1288 1291 1289 1291 1287 1291 1270 1275 1273 1275 1271 1275 1272 1275 1272 1275 1274 1275 1304 1305 1304 1305 1302 1300 1301 1305 1303 1305 1204 1205 1202 1205

Art.-Nr.

Page

Art.-Nr.

FLO.1097/PL80.03.WH FLO.1097/PL80.X.Y FLO.1097/S60.04.WH FLO.1097/S60.X.Y FLO.1097/S80.03.BL FLO.1097/S80.X.Y FLO.1101/A2.04.T FLO.1101/A2.X.Y FLO.1101/S45.03.TBLR FLO.1101/S45.X.Y FLO.1101/S60.03.T FLO.1101/S60.04.TVA FLO.1101/S60.X.Y FLO.1106/A.03.WH FLO.1106/A.X.Y FLO.1106/PL50.03.BL FLO.1106/PL50.03.WH FLO.1106/PL50.X.Y FLO.1106/PL70.03.BL FLO.1106/PL70.X.Y FLO.1106/S50.03.RA FLO.1106/S50.03.WH FLO.1106/S50.X.Y FLO.1106/S70.03.W FLO.1106/S70.04.WH FLO.1106/S70.X.Y 844.Cleaner

1202 1205 1203 1205 1201 1205 1282 1283 1281 1283 1278 1279 1283 1314 1315 1309 1312 1315 1308 1315 1310 1312 1315 1311 1313 1315 1067

Family Amadeus Amphore Anello Avorio Ballerina Barca Bianca Bordeaux Carla Carmen Kiss Caro Caro Barca Cascade Celtic Celtic Barca Charleston Classico Constanze Contarini Contarini Kristall Dali Dalia Damasco Dauphin Domino Dragon Emozione Celtic Emozione Kiss Emozione Romanesque Fantasy Fleur Foscari Gaia Giardino CraclĂŠ Giardino Lemone

Page 1368 1440 1344 1452 1356 1338 1344 1454 1477 1350 1126 1122 1477 1118,1481 1114 1474 1436 1376 1398 1392 1456 1160 1442 1441 1324 1470 1108 1068 1090 1284 1458 1168 1298 1450 1448

Giardino Panse 1444 Giardino Perla 1446 Gioiosa 1198 Granada 1480 Hexagon 1438 Kiss 1078,1430 Kiss Barca 1074 Laguna 1178 Lara 1268 Luna Kiss 1056 Medici 1138,1432 Medici Barca 1134 Mikado 1334,1490 Mikado Barca 1330 Milady 1486 Milord 1482 Milord Crystal 1478 Monumento 1438 Naomi 1152 Nisida 1192 Nonna 1400 Palmanova 1292 Papagena 1470 Paralume 1206 Pisani 1390 Pisani Kristall 1384 Polaris 1469 Prisma 1472 Prisma Colonial 1471 Prisma Dragon 1246,1473 Prisma Stretta 1232,1260,1473 Romanesque 1101 Romanesque Barca 1096 Saba 1148 Saba Barca 1144 Sofia 1306 Solaris 1460 Stefy 1276 Stretta 1220 Stretta Onda 1228 Terracotta 1434 Torcello 1186 Twister 1468 Twister Rosy 1468 Wave 1316 Poster Dekoposter 1 Dekoposter 2 Dekoposter 3 Dekoposter 4 Dekoposter 5 Dekoposter 6 Dekoposter 7 Dekoposter 8

Page

Page 1494 1495 1497 1494 1496 1502 1500 1502

Design by 1503


Index 18.09.12 13:19 Seite 1504

NOTES

1504

msveta.ru


msveta.ru

With Compliments

Kolarz masterpieces  

kolarz, masterpieces, pieces, master,

Kolarz masterpieces  

kolarz, masterpieces, pieces, master,

Advertisement