Page 1

RMJ 027 44 Tvrdošín tel.: 00421 43 532 2438 e-mail: RMJ@RMJ.SK www.rmj.sk

MALIARSKE POMÔCKY


VAL EKY MALIARSKE Správny výber maliarskeho val eka a kvalita materiálov

str. 04-07

Val ek WELUR

str. 8

STALCO PREMIUM

Val ek VESTAN

OBSAH

Val ek ZLATÁ NI

STALCO PREMIUM

Val ek ZELENÁ NI

STALCO PREMIUM

str. 10 str. 11

Val ek MULTIKOLOR

STALCO PREMIUM

str. 12

Val ek MICROFASER

STALCO PREMIUM

str. 13

Val ek MOLTOPREN

STALCO PREMIUM

str. 14

Val ek FLOCK

str. 15

STALCO PREMIUM

Val ek MULTIKOLOR ROHOVÝ

Pozývame Vás na spoznávanie irokej ponuky rôzneho druhu maliarského príslu enstva: val eky, tetce, úchyty, vani ky, ty e, mrie ky, vedrá a pod.

str. 9

STALCO PREMIUM

Sady val ekov

STALCO PREMIUM

str. 16 str. 17-18

STALCO PREMIUM

Val eky PERFECT

str. 19

Úchyty a ty e pre val eky Vani ky, mrie ky, vedrá

STALCO PREMIUM i PERFECT

STALCO PREMIUM

str. 20 str. 21

TETCE MALIARSKE Rady na pou ívanie tetcov tetec OKRÚHLY

V etko maliarske príslu enstvo Stalco a Perfect je vyrobené v Európskej únii

STALCO PREMIUM

tetka MALIARSKA HRANATÁ tetec TAPETOVÝ

www.rmj.sk

STALCO PREMIUM

STALCO PREMIUM

tetec NA RADIÁTORY tetec ANGLICKÝ

str. 24-25

STALCO PREMIUM

STALCO PREMIUM

str. 26 str. 27 str. 28 str. 29 str. 30

tetec AMERICKÝ PERFECT

str. 32

tetec NA RADIÁTORY PERFECT

str. 33

tetec TAPETOVÝ PERFECT

str. 34

tetec OKRÚHLY PERFECT

str. 5

tetka MALIARSKA HRANATÁ PERFECT

str. 36


PRE O MALIARSKY VAL EK?

Maliarsky val ek je predov etkým jednoduché, lacné a ahké náradie, pre ktoré je charakteristické:

- pohodlné pou ívanie, ahkos naná ania farby i laku, v aka pou itiu teleskopickej ty e nie je potrebné pou íva rebríky a le enia

- rýchlos práce: írka val ekov ovplyv uje rýchlos naná ania farby

- zaujímavé efekty práce: pou itie val eka so zodpovedajúcou tkaninou nám zaru í získanie povrchu so zaujímavou truktúrou a efektmi ( truktúra baranek , jemná a stredná truktúra a pod.).

4

MALIARSKE POMÔCKY


Správny výber valčeka:

Val ek je potrebné správne vybra v závislosti od ma ovaného povrchu, druhu a konzistencie farby a efektu, ktorý chceme získa . Predstavovanú ponuku maliarskych val ekov mô eme rozdeli na tri typy: Typ I základný: - na ma ovanie hladkých povrchov emulznými, latexovými a akrylovými farbami odporú ame val ek VESTAN, ktorý je vyrobený z pleteného polyesteru s primeranou hustotou, zaru ujúcou ahké rozotrenie farby. Navy e, val ek je na bokoch skosený, o u ah uje naná anie. - na ma ovanie drsných, pórovitých povrchov emulznými a disperznými farbami odporú ame val ek MULTIKOLOR, ktorý je vyrobený z 18 mm hrubého polyakrylového materiálu vhodného na tento ú el a vysoko produktívneho po as ma ovania. - na ma ovanie rovných povrchov a získanie hladkého efektu pomocou emulzných a disperzných farieb odporú ame val ek ZLATÁ NI , ktorého krátka tkanina garantuje ahké získanie uvedeného efektu.

www.rmj.sk

MALIARSKE POMÔCKY

5


O kvalite a výdr i val eka rozhoduje výber vhodných materiálov na jeho výrobu a samotná výroba. Profesionálne maliarske val eky sa vyrábajú dvomi technológiami: - termofúzia - itie Termofúzia nie je ni iné ako navinutie tkaniny na rúrku, ktorá je zohrievaná na teplotu topenia. Po ochladení tvoria oba materiály jednoliaty celok, v aka omu je val ek odolný ú inkom agresívnych rozpú adiel (neobsahuje lepidlo). itie sa vyu íva vtedy, ke je po adovaná pongiová vrstva alebo ke vzor val eka neumo uje pou itie prvej metódy. Dôle ité je skosenie tkaniny, ktoré zjednodu uje ma ovanie a zabra uje vzniku hrudiek.

KVALITA MATERIÁLOV


Val ek je potrebné správne vybra v závislosti od ma ovaného povrchu, druhu a konzistencie farby a efektu, ktorý chceme získa . Predstavovanú ponuku maliarskych val ekov mô eme rozdeli na dva al ie typy:

SPRÁVNY VÝBER VAL EKA

Typ II pre profesionálov:

- husté farby vy adujú tvrdý materiál, ktorý sa nestla í, nezlepí a správne rozotrie farbu. Tkanina val eka sa musí v dy zdvihnú tak, aby val ek mohol efektívne nanies

al iu vrstvu farby. Na tento ú el najlep ie poslú i ZELENÁ NI , ktorá je vyrobená

z polyesteru. Navy e, val ek je kvôli získaniu ideálneho efektu na bokoch skosený. - riedka farba vy aduje nasiakavú tkaninu, ktorá vpije a zadr í farbu a tie ju rozotiera bez pliechania. Na tento ú el odporú ame val ek MICROFASER, ktorý je tie kvôli u ah eniu práce skosený na bokoch.

Typ III TOP KVALITY:

- pre profesionálnych zhotovovate ov ceniacich si tak kvalitu ako aj výdr náradia odporú ame val eky zna ky PERFECT. Ich náradia sú vyrobené z najlep ej tkaniny aká je pou ívaná na trhu výrobcov val ekov. Polyamidová tkanina na konci procesu výroby dodato ne prechádza procesom naparovania, v aka ktorému okrem tandardných vlastností, akými sú odolnos vo i roztrhaniu a vy úchaniu a ve mi vysoká produktivita, tento val ek nadobúda ve mi dobrú nasiakavos , v aka omu pri pou ívaní pripomína val ek z mikrofázy. - fasádová farba kvôli vlastnostiam povrchu, na ktorý je aplikovaná (nerovný, drsný, hrbo atý), vy aduje náradie s tkaninou ve mi pevnou, odolnou vo i vy úchaniu a roztrhaniu a so pongiovou vrstvou, v aka omu je val ek výnimo ne produktívny a nále ite pôsobí na nerovných povrchoch. Dlh ia 18 mm hrubá tkanina s ahkos ou dosiahne na pórovité a nerovné fasády. Na tento ú el je ideálny val ek PERFEKT FASÁDA. - laky sú prostriedky, ktoré na rozotrenie vy adujú val ek s krátkou tkaninou, s kvalitou zaru ujúcou rovnomerné rozotrenie a s výdr ou zabra ujúcou vytrhnutiu i vysunutiu tkaniny. Pre takýto prípad je ideálny val ek VELUR.

MALIARSKE POMÔCKY

7


velur

náhradný val ek

Na v etky farby a laky, vrátane tých, ktoré sú na báze rozpú

adiel.

Je odolný vo i ich pôsobeniu. Je vyrobený technológiou termofúzie. Ideálny na oblo enie, podlahy a pod.

velur Názov

Popis

sada VELUR

vELUR zanecháva hladký povrch.

8

MALIARSKE POMÔCKY

sada obj. íslo

KOD KRESKOWY

100

18

4

6

S-38909

5901466104842

Názov

Popis

Val ek VELUR

mini

60

18

4

6

S-38801

obj. íslo 25

5901466104200

Val ek VELUR

mini

100

18

4

6

S-38803

50

5901466104217

Val ek VELUR

mini

150

18

4

6

S-38805

25

5901466104224

Val ek VELUR

midi

100

30

4

6

S-38807

25

5901466104231

Val ek VELUR

midi

150

30

4

6

S-38809

25

5901466104248

Val ek VELUR

tandard

180

40

4

8

S-38811

50

5901466104255

Val ek VELUR

tandard

250

40

4

8

S-38813

50

5901466104262


vestan

val ek Univerzálny skosený val ek na emulzné, akrylové a lepidlové farby. Vyrobený technológiou termofúzie. Dôkladne natiera farbu.

Názov

Popis

obj. íslo

Val ek VESTAN

50

Val ek VESTAN

50

vestan zanecháva jemnú

truktúru.

www.rmj.sk

MALIARSKE POMÔCKY

9


val ek

ZLATÁ NIŤ

Polyakrylový val ek na emulzné a akrylové farby. Dôkladne naná a farbu.

Názov

zlatá niť tvorí jemnú truktúru. www.rmj.sk

10

MALIARSKE POMÔCKY

Popis

obj. íslo

mini

60

18

12

6

S-38831

25

5901466104354

mini

100

18

12

6

S-38833

50

5901466104361

Val ek ZLATÁ NI

mini

150

18

12

6

S-38835

25

5901466104378

Val ek ZLATÁ NI

Val ek ZLATÁ NI Val ek ZLATÁ NI

midi

100

30

12

6

S-38837

25

5901466104385

Val ek ZLATÁ NI

midi

150

30

12

6

S-38839

25

5901466104392

Val ek ZLATÁ NI

tandard

180

48

12

8

S-38841

50

5901466104408

Val ek ZLATÁ NI

tandard

250

48

12

8

S-38843

50

5901466104415


zelená niť

náhradný val ek

Polyesterový val ek na dvojzlo kové farby a husté farby na jednorázový náter. Ve mi pevná tkanina, odolná vo i roztrhaniu a vy úchaniu.

zelená niť Ideálny na nie ve mi rovné povrchy stien a stropov.

Názov

Popis

Val ek ZELENÁ NI

mini

100

18

11

6

obj. íslo S-38819

50

5901466104293

Val ek ZELENÁ NI

mini

150

18

11

6

S-38821

25

5901466104309

Val ek ZELENÁ NI

midi

100

30

11

6

S-38823

25

5901466104316

Val ek ZELENÁ NI

midi

150

30

11

6

S-38825

25

5901466104323

Val ek ZELENÁ NI

fazowany

180

48

11

8

S-38827

50

5901466104330

Val ek ZELENÁ NI

fazowany

250

48

11

8

S-38829

50

5901466104347

MALIARSKE POMÔCKY

11


MULTIKOLOR

náhradný val ek

Polyakrylový val ek na ma ovanie interiérov aj exteriérov budov. Vysoko ú inný.

multikolor Ideálne vyu ite ný na nerovné, drsné a pórovité povrchy. Tvorí tzv. truktúru beranek .

12

MALIARSKE POMÔCKY

Názov

Popis

Val ek MULTIKOLOR

mini

100

18

12

6

S-38845

obj. íslo 50

5901466104422

Val ek MULTIKOLOR

mini

150

18

12

6

S-38847

25

5901466104439

Val ek MULTIKOLOR

midi

100

30

12

6

S-38849

25

5901466104446

Val ek MULTIKOLOR

midi

150

30

12

6

S-38851

25

5901466104453

Val ek MULTIKOLOR

tandard

180

48

18

8

S-38853

50

5901466104460

Val ek MULTIKOLOR

tandard

250

48

18

8

S-38855

50

5901466104477

Val ek MULTIKOLOR

FASÁDA

180

48

18

8

S-38857

30

5901466104484

Val ek MULTIKOLOR

FASÁDA

250

48

18

8

S-38859

30

5901466104491


MICROFASER

val ek Ideálny na ma ovanie riedkymi farbami moridlá, akryly, lazúry. V aka vyu itiu peciálnej tkaniny a skoseným bokom sa s ním ma uje ve mi ahko, BEZ PLIECHANIA

Názov

Popis

obj. íslo

Val ek MICROFASER

mini

100

18

11

6

S-38861

50

5901466104507

Val ek MICROFASER

mini

150

18

11

6

S-38863

25

5901466104514

Val ek MICROFASER

mini

100

30

11

6

S-38865

25

5901466104521

Val ek MICROFASER

mini

150

30

11

6

S-38867

25

5901466104538

Val ek MICROFASER

mini

180

48

11

6

S-38869

50

5901466104545

Val ek MICROFASER

mini

250

48

11

6

S-38871

50

5901466104552

microfaser Tvorí ve mi jemnú truktúru. www.rmj.sk

MALIARSKE POMÔCKY

13


MOLTOPREN

náhradný val ek 3

tandardný val ek s hustotou 30 kg/m , na vodou riedite né a olejové farby a laky na báze neagresívnych rozpú

adiel.

MOLTOPREN Ideálny na hladké drevené a kovové povrchy.

14

MALIARSKE POMÔCKY

Názov

Popis

Val ek MOLTOPREN

mini

50

30

-

6

obj. íslo S-38875

25

5901466104651

Val ek MOLTOPREN

mini

70

30

-

6

S-38877

25

5901466104668

Val ek MOLTOPREN

mini

100

30

-

6

S-38879

50

5901466104675

Val ek MOLTOPREN

mini

150

30

-

6

S-38881

25

5901466104682


FLOCK

val ek V aka flockovaniu nezanecháva tzv. banky , kaziace výsledný efekt ma ovania.

Názov

Popis

obj. íslo

Val ek Flock

mini

50

30

-

6

S-38921

25

5901466104903

Val ek Flock

mini

70

30

-

6

S-38923

25

5901466104910

Val ek Flock

mini

100

30

-

6

S-38925

50

5901466104927

Val ek Flock

mini

150

30

-

6

S-38927

25

5901466104934

FLOCK Na akrylové farby a moridlá.

www.rmj.sk

MALIARSKE POMÔCKY

15


MULTIKOLOR

rohový val ek

Polyakrylový val ek na ma ovanie rohov emulznými, latexovými a akrylovými farbami.

Názov

rohový valček- multikolor Ideálny na ma ovanie rohov a iných a ko dostupných miest.

16

MALIARSKE POMÔCKY

Val ek rohový MULTICOLOR

Popis

obj. íslo -

18

6

S-38830

25

5901466104644


sady

VELUR Názov

val ekov

sada Popis

Sada VELUR

zelená niť Názov

Názov Sada ZLATÁ NI

18

4

6

100

18

11

6

100

18

S-38909

25

5901466104842

25

5901466104859

sada Popis

Sada ZELENÁ NI

zlatá niť

obj. íslo 100

obj. íslo S-38911

sada Popis

obj. íslo 12

6

S-38913

KOD KRESKOWY 25

Sady maliarske

5901466104866

www.rmj.sk

MALIARSKE POMÔCKY

17


sady

val ekov

multikolor Názov

Popis

sada MULTIKOLOR

obj. íslo 100

30

12

6

S-38915

25

microfaser Názov

Popis

sada MICROFASER

Názov

maliarske

18

MALIARSKE POMÔCKY

sada MOLTOPREN

5901466104873

sada

obj. íslo 100

30

11

6

S-38917

25

MOLTOPREN

Sady

sada

Popis

5901466104880

sada

obj. íslo 100

30

-

6

S-38919

25

5901466104897


PERFECT

val ek Profesionálny val ek na hladké povrchy , vyrobený technológiou termofúzie, zo peciálne spevnenej polyamidovej tkaniny. Vysoko odolný vo i vy úchaniu a roztrhaniu. Ideálny na emulzné, latexové a akrylové farby.

Názov

Popis

Val ek PERFECT

mini

100

18

11

6

S-73862

obj. íslo 50

5901466104569

Val ek PERFECT Val ek PERFECT

mini

150

18

11

6

S-73864

25

5901466104576

midi

100

30

11

6

S-73866

25

5901466104583

Val ek PERFECT

midi

150

30

11

6

S-73868

25

5901466104590

Val ek PERFECT

fazowany

180

48

11

8

S-73870

50

5901466104606

Val ek PERFECT

fazowany

250

48

11

8

S-73872

50

5901466104613

Val ek PERFECT

FASÁDA

180

53+podk

18

8

S-73874

30

5901466104620

Val ek PERFECT

FASÁDA

250

53+podk

18

8

S-73876

30

5901466104637

valček PERFECT Na profesionálne pou itie. Zanecháva jemnú truktúru. www.rmj.sk

MALIARSKE POMÔCKY

19


tyče

Úchyty/tyče

teleskopické

Názov

obj. íslo

teleskopická ty - 2 metre

S-38883

teleskopická ty - 3 metre

S-38885

stalco/perfect 50 50

5901466104699 5901466104705

S-38885

S-73878

S-73880

S-38891

úchyt Názov

Maliarske

potreby

www.rmj.sk

20

MALIARSKE POMÔCKY

stalco

obj. íslo

Úchyt 6/50

S-38899 S-38901

50 50

5901466104774

Úchyt 6/10 (40cm) kaloryf. Úchyt 6/100

S-38903

50

5901466104798

Úchyt 8/180

S-38905

50

5901466104804

Úchyt 8/250

S-38907

50

5901466104811

Úchyt Perfect 8/180 2K

S-73878

50

5901466104828

Úchyt Perfect 8/250 2K

S-73880

50

5901466104835

5901466104781


vedrá S-38891

Názov

stalco obj. íslo

Vedro maliarske 8L

S-38896

Vedro maliarske 12L

S-38898

1 1

5901466107584 5901466107591

Vaničky/Mriežky/Vedrá stalco mriežky

S-38893

Názov

stalco obj. íslo

Mrie ka MALÁ

S-38889

Mrie ka VE KÁ

S-38887

50 50

5901466104729 5901466104712

S-38896 S-38895

S-38898

S-38889

S-38897

vanička Názov

stalco

S-38887 obj. íslo

Vani ka MINI 12x19cm

S-38891 S-38893

50 50

5901466104736

Vani ka MALÁ 15x29cm Vani ka STREDNÁ 24x32cm

S-38895

50

5901466104750

Vani ka VE KÁ 31x35cm

S-38897

50

5901466104767

5901466104743

Maliarske náradie www.rmj.sk

MALIARSKE POMÔCKY

21


TETCE STALCO str. 26 - 30


TETCE PERFECT str. 32 - 36


TETEC ZÁKLADNÉ NÁ INIE

Ma ovanie tetcom je najpopulárnej í a naj ah í spôsob ma ovania v etkých druhov povrchov. Na trhu je dostupných ve a druhov tetcov men ích aj vä

ích, v rôznych tvaroch, vyrobených z rôznych

druhov materiálov, o je dôsledkom ich mnohorakého vyu ívania.

Pomocou tetca mô eme ma ova v etkými druhmi farieb, vodnými aj rozpú

adlovými, a v zásade aj na ka dý druh podkladu od ve kých,

plochých povrchov po malé, komplikované detaily.

Na rozdiel od val ekov, tetce sú nezastupite né pri ma ovaní a ko dostupných miest a komplikovaných tvarov.

24

MALIARSKE POMÔCKY


Niekoľko rád ohľadom maľovania štetcom: > pri ma ovaní dr

tetec ako pero

> tetec by mal by ponáraný do farby do 1/3 d ky vlasov, pri vynáraní treba jeho pracovnú as z ahka pritla i o stenu plechovky, aby sme sa zbavili nadbyto nej farby; tetec ponáraný celý do farby bude po as ma ovania pliecha a kovová koncovka spájajúca vlasy s rú kou za ne preteka , zvlá pri ma ovaní stropu > po as ma ovania netla príli na tetec > sna sa ma ova koncom tetca, preto e naná anie farby celým povrchom tetca spôsobuje, e po zaschnutí budú vidite né zna ky v podobe nitiek, múh a pod > sna sa vyhnú ma ovaniu krátkymi pohybmi, pod a mo nosti vyu ívaj dlhé a jemné ahy > tak ako v prípade ma ovania val ekom, je nevhodné ma ova príli suchým, nedostato ne namo eným tetcom. Spôsobuje to nanesenie príli tenkej vrstvy farby.

www.rmj.sk

MALIARSKE POMÔCKY

25


Okrúhly

tetec

Na nerovné a tie roz ahlé povrchy s ve kým po tom výklenkov.

mm

mm

mm

mm

Názov

obj. íslo

Okrúhly

Okrúhly tetec

44

-

-

20

S-38940

24

5901466107331

Okrúhly tetec

44

-

-

30

S-38942

24

5901466107348

Prírodná tetina dokonale vyu ite ná pre prácu s farbami a lakmi na báze rozpú adiel.

Okrúhly tetec

51

-

-

40

S-38944

24

5901466107355

Okrúhly tetec

57

-

-

50

S-38946

12

5901466107362

Okrúhly tetec

57

-

-

60

S-38948

12

5901466107379

26

MALIARSKE POMÔCKY


štetka

maliarska hranatá Na nerovné a vä ie povrchy, zaru uje rýchlej ie ma ovanie

mm

mm

mm

mm

Názov

obj. íslo

tetka

83

190

90

-

S-38984

6

5901466107553

tetka

76

180

80

-

S-38986

6

5901466107560

tetka

70

170

70

-

S-38988

6

5901466107577

štetka Na emulzné farby

www.rmj.sk

MALIARSKE POMÔCKY

27


Štetec

tapetový

Na nerovné a vä ie povrchy, zaru uje rýchlej ie ma ovanie, je asto vyu ívaný na ma ovanie striech.

mm

mm

mm

mm

Názov

tapetový Na emulzné a emailové farby

28

MALIARSKE POMÔCKY

obj. íslo

tetec tapetový

51

70

30

-

S-38958

12

5901466107423

tetec tapetový

51

90

30

-

S-38960

12

5901466107430

tetec tapetový

57

110

30

-

S-38962

12

5901466107447

tetec tapetový

57

130

30

-

S-38964

12

5901466107454

tetec tapetový

64

140

40

-

S-38966

12

5901466107461

tetec tapetový

64

150

50

-

S-38968

12

5901466107478


Štetec na radiátory Na a ko dostupné povrchy

mm

mm

mm

mm

Názov

obj. íslo

tetec na radiátory

44

25

8

-

S-38950

24

5901466107386

tetec na radiátory

44

36

8

-

S-38952

24

5901466107393

tetec na radiátory

51

50

8

-

S-38954

24

5901466107409

tetec na radiátory

57

63

8

-

S-38956

24

5901466107416

Štetec na radiátory v etky druhy olejových farieb a nitro riedidlá

www.rmj.sk

MALIARSKE POMÔCKY

29


Štetec

anglický

Na drobné maliarske práce

mm

mm

mm

Názov

anglický Na v etky druhy olejových farieb a nitro riedidlá

30

MALIARSKE POMÔCKY

obj. íslo

tetec anglický

44

1

15

-

S-38970

24

5901466107485

tetec anglický

51

1,5

15

-

S-38972

24

5901466107492

tetec anglický

51

2

15

-

S-38974

24

5901466107508

tetec anglický

51

2,5

15

-

S-38976

24

5901466107515

tetec anglický

57

3

15

-

S-38978

24

5901466107522

tetec anglický

57

3,5

15

-

S-38980

12

5901466107539

tetec anglický

64

4

15

-

S-38982

12

5901466107546


TETCE PERFECT

MALIARSKE POMÔCKY

31


Štetec

americký Na drobné maliarske práce

mm

mm

mm

Názov

Americký Na v etky druhy olejových farieb a nitro rozpú

www.rmj.sk

32

MALIARSKE POMÔCKY

adlá.

obj. íslo

tetec plochý americký

51

1

17

-

S-73700

12

5901466107584

tetec plochý americký

57

1,5

17

-

S-73703

12

5901466107591

tetec plochý americký

64

2

17

-

S-73706

12

5901466107607

tetec plochý americký

64

2,5

17

-

S-73709

12

5901466107614

tetec plochý americký

64

3

20

-

S-73712

12

5901466107621


Štetec na radiátory Na a ko dostupné miesta

mm

mm

mm

Názov

obj. íslo

tetec na radiátory

51

1,5

15

-

S-73715

12

5901466107638

tetec na radiátory

57

2

15

-

S-73718

12

5901466107645

tetec na radiátory

64

2,5

15

-

S-73721

12

5901466107652

Štetec na radiátory v etky druhy olejových farieb a nitro rozpú

www.rmj.sk

MALIARSKE POMÔCKY

33

adlá


Štetec

tapetový Na nerovné a vä ie povrchy, zaru uje rýchlej ie ma ovanie

mm

mm

mm

Názov

tapetový Na emulzné farby

www.rmj.sk

34

MALIARSKE POMÔCKY

obj. íslo

tetec tapetový

57

90

30

-

S-73724

12

5901466107669

tetec tapetový

64

110

30

-

S-73727

12

5901466107676

tetec tapetový

64

130

30

-

S-73730

12

5901466107683

S-73733

12

5901466107690

S-73736

12

5901466107706

tetec tapetový

70

140

40

-

tetec tapetový

70

150

50

-


Štetec

okrúhly nerovné a vä ie povrchy s ve kým mno stvom výklenkov, ve mi vhodné na ma ovanie priestorových prvkov, rúr a pod

mm

mm

mm

mm

Názov

obj. íslo

Okrúhly tetec

51

-

-

25

S-73739

12

5901466107713

Okrúhly tetec

51

-

-

30

S-73742

12

5901466107720

Okrúhly tetec

57

-

-

40

S-73745

12

5901466107737

Okrúhly tetec

64

-

-

50

S-73748

12

5901466107744

okrúhly Na v etky druhy olejových farieb a nitro rozpú

www.rmj.sk

MALIARSKE POMÔCKY

35

adlá


Štetka

hranatá Na nerovné a vä ie povrchy, zaru uje rýchlej ie ma ovanie

mm

mm

mm

mm

Názov

Štetka maliarska hranatá Na emulzné farby

www.rmj.sk

36

MALIARSKE POMÔCKY

tetka

obj. íslo 89

180

80

-

S-73751

6

5901466107751


TETCE PERFECT. PROFESIONÁLNA KVALITA.


MALIARSKE POMÔCKY > viac na www.rmj.sk


Milo Jur i REMESLO MJ ul. NOVÁ 295 (pri TESCO) 027 44 Tvrdo ín

tel.: +421 (0) 43 532 24 38 tel.: +421 (0) 43 532 26 02 e-mail: rmj@rmj.sk www.RMJ.sk


www.rmj.sk Remeslo MJ - Milo Jur i, 027 44 Tvrdo ín, tel.: 00421 43 532 2438, e-mail: rmj@rmj.sk

MALIARSKE POMÔCKY

Maliarske náradie  

Produktový katalóg maliarske náradie