Kadoboekje bruiloft Rinske & Bart

Page 1

Huwelijksreis cadeau gedaan door vrienden en familie

31 bouwstenen, 7 steden, 6 vluchten, 1 droompaar.


Lie ve Rin s ke e n Bart, Jull ie s taan aan de vooravond van ee n fanta s tische huwel ijk s re is naar A rge ntinië e n Chil i. He t word t vie r we ke n lang mooie d inge n zie n e n avonture n bele ve n te rwijl jull ie je be ge ve n in de mee s t p rach tige land schap pe n. Jull ie vrie nde n e n famil ie ge ve n jull ie de ze re is cadeau! In d i t b oe kje s taa t jull ie rou te ui tge s tip peld. A lle ove rnach tinge n, ac tivi te i te n e n re is je s s taan e rin, me t daarb ij ge noe md de name n van wie jull ie de ze ‘ b ouws te ne n’ cadeau krij ge n. Ook krij ge n jull ie ee n heleb oel zakgeld mee voor onde rwe g. G eb ruik d i t b oe kje al s re is gid s e n zorg da t jull ie he t al tijd b ij de hand hebbe n. G e nie t me t volle teuge n van Pa tagonië e n van el kaar!


Buenos Aires

Puerto Varas

Bariloche

El Calafate

Puerto Natales

Punta Arenas

Ushuaia


Aangeboden door: Hans en Inge

Huwe lijksn acht ‌!

Een overnachting in een romantisch boetiekhotel midden in Buenos Aires.


Aangeboden door: Oma, Gerard en Roelien

v it a B a lkon va n E

, w a a r bi j h et es ir A s o en u B R o n d to u r d o o r ba lk o n v a n e d em o r be et h en P la za d e M a y o li jk n ie t o n tb r ek en . E v it a n a tu u r


Aangeboden door: Thijs Brentjens

Tang o-avo nd

Bezoek aan een traditionele tangovoorstelling, waarna de newly-weds ook hun eigen danstalent kunnen showen.


Aangeboden door: Bob en Michele

Kaja kken voor 2

Een middag kajakken voor twee, over de stille bergmeren van de Andes.


Aangeboden door: Frank en Else

Fietstocht Baril oche

Waar Bart en Rinske als ervaren mountain bikers een tocht kunnen maken door het berglands chap.


Aangeboden door: Oma, Gerard en Roelien

r ov e r n a a D e g re n s C h il i

es-gebergte d n A t e h r o o d nboot dwars ArgentiniĂŤ. n a Per catamara v k r a p le a nation en het oudste


Aangeboden door: Hans en Inge

Chile ens guest hous e

Overnach ting in een authentie k Chileens guesthous e in Puerto Varas.


Aangeboden door: Bob en Michele

Visse n met Capt ain Hark

Fameuze visser uit de regio. Na afloop wordt de vers gevangen zalm of forel verorberd, met uitzicht op het prachtige meer.


Aangeboden door: ‘Lichting‘99 Geodesie’

Prac htige vluch t

Vluch t van Puer to Vara s naar Punt a Aren as, waar bij je bij helde r weer de fjord en, gletsj ers en besne euwd e bergt oppen onder je door kan zien glijd en.


Aangeboden door: Hans en Inge

Punt a Aren as

Overnacht ing in het zuidelijks te stadje van Chili, waar Bart zijn hart kan ophalen aan stoere zeemansve rhalen van weleer.


Aangeboden door: Marijke

Straa t van Mage lhaen s

Boottocht door de legendaris che Straat van Magelhae ns om het pingu誰nei land te bezoeken.


Aangeboden door: Hans en Inge

Puer to Nata les

Overnacht ing in het piepkleine , schattige dorpje Puerto Natales in een knus en huiselijk hotelletje. Volop Chileense wijn aanwezig!


Aangeboden door: Enrico en Simona

Balm aced a-gle tsjer

Boot trip over de Serrano naar de duizende n jaren oude Balmaced a gletsjer.


Aangeboden door: ‘Lichting‘99 Geodesie’

Torre s del Pain e

Entree tot het Torres del Paine National Park, waar de uit graniet gevormde torens en vele bijzondere dieren te zien zijn.


Aangeboden door: Heleen, Bou, Bouke enRuut

Vier dagen door het Natio nal Park, waarb ij het doorze t tingsv ermog en van Rins ke en Bart zwaar op de proef zal worden ges teld. Zeven uur per dag lopen door de bergen, langs meren en door oerbos. Z onson dergan g vanaf grote hoogte n en slapen in koude berghu tjes ‌


Avontuurlijke trekking


Aangeboden door: Bo

Lago Arge ntino

Boot tocht over het diepblauwe Lago Argentin o, vol ijs schotsen, langs de U p sala gletsjer (de groots te ter wereld!) en een tus sens top in het s prookjesa chtige Onelli-bo s.


Aangeboden door: Collega’s Gemeentewerken Rotterdam

Perito Moreno

Trekking over deze enorme gletsjer, waar je de ijsmas sa kunt horen kraken en bewegen.


Aangeboden door: Wim, Judy, Kathryn en Mike

El Cala fate

E tentje in dit winderige dorp waarb ij de ‘Cordero Patagoni co’ op het menu s taat: gegrild lamsvlees op z’n Argentijn s.


Aangeboden door: Collega’s Ministerie van Defensie

Vlucht naar Ushuaia

Vlucht van El Calafate naar U shuaia, het zuidelijk s te s tadje ter wereld!


Aangeboden door: Lo, Sabine, Gilles,Corinne, Dammes en Eveliene

Dine r voor twee

Een romantisc h champagn ediner aan het einde van de wereld; het beroemde krab res taurant ‘Kaupe’.


Aangeboden door: Jan en Nel

Tierra del Fueg o

Wan delin g door het natio naal park van Vuur land, waar hoge bome n door de wind allem aal ĂŠĂŠn kant op zijn gegro eid.


Aangeboden door: Collega’s SARC

Het Beag le-kanaal

Boot tocht zoals Darw in die 200 jaar geled en maak te. Ze genie ten van berge n, ijs schot sen, zeele euwe n en ping uĂŻns om hen heen!


Aangeboden door: Dan, Keren en Jasmijn

Busreis naar Rio Grande

Een busre is van Ushu aia naar Rio Grande, volgen s oom Dan de moois te stad van Vuurland. Aldaar genie ten jullie van een ‘asad o’: een echte Argen tijnse barbe cue waar oom Dan helemaal gek op is.


Aangeboden door: Hans en Inge

Overnachting in Buenos Aires

De laats te nach t van een onver getel ijke huwe lijks reis!Aangeboden door: Enrico en Simona, tante Ieke, Ilse en Robbie, Robert, Els en Piet Lubking, Madelon en Patrice, Gertie enTjakke, Haro, Marjenke, Jelmer, Kirsten, Alice en Rutger, Petra en Marco


Zakg eld!

Z a k ge ld !Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.