Page 1

MILON: experts in bodem, ruimte en milieu

Het bedrijf MILON, gevestigd in Schijndel, is een onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van bodem, ruimte en milieu. In 1992 begon de onderneming als bodemadviesbureau. Sinds 2001 is MILON ook actief op het gebied van vergunningen en bestemmingsplannen. MILON biedt, met haar goed opgeleide medewerkers, een gemotiveerd en uitstekend team met een ruim aanbod aan specialismen, service en kwaliteit. U kunt rekenen op een hoge mate van proactief meedenken en handelen. Kwaliteit MILON is gecertificeerd en voldoet aan kwaliteitsvoorwaarden en protocollen, passend in deze sector. Zo is MILON gecertificeerd conform ISO 9001 en VCA** en erkend door het ministerie van VROM voor: · BRL SIKB 1000 “Monsterneming voor partijkeuringen”, VKB-protocol 1001, 1002 en 1003; · BRL SIKB 2000 “Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek”, VKB-protocol 2001, 2002, 2003 en 2018; · BRL SIKB 6000 “Milieukundige begeleiding van (water) bodemsaneringen, ingrepen in de waterbodem en nazorg”, VKB-protocol 6001, processturing en verificatie.

Sfeer MILON is een vriendelijke onderneming, die deskundigheid hoog in het vaandel heeft. Betrokkenheid, gedegenheid en informele sfeer kenmerken het bedrijf. Het bedrijfspand met op de begane vloer een ontvangst- en presentatieruimte in de vorm van een bruin café, bevestigt dat het om een Brabants bedrijf gaat met een ´warm onthaal´. ‘Experts in bodem, ruimte en milieu’ MILON profileert zich in de markt als een expert en is daarnaast ook allround partner voor bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Met MILON beschikt een opdrachtgever over één aanspreekpunt op het gebied van bodem, ruimte en milieu.

experts in bodem, ruimte en milieu


Missie Onderstaande missie is de basis voor MILON: · MILON is in de ogen van klant en relatie een deskundige, veelzijdige, actieve en professionele onderneming op het gebied van bodem, ruimte en milieu; · MILON wil haar opdrachtgevers, bedrijven, organisaties, overheden en particulieren, werk en zorg uit handen nemen; · MILON voorziet haar opdrachtgevers van actuele, deugdelijke, deskundige en gecertificeerde adviezen en rapportages; · MILON dient de belangen van de opdrachtgevers door efficiënt en effectief te handelen. Daarbij de continue veranderende wet- en regelgeving als basis nemend en het belang van de leefomgeving, waarin we wonen, werken en verblijven scherp in het vizier houdend; · MILON onderkent en handelt naar de verantwoordelijkheid zoals die geldt voor volksgezondheid, natuur en milieu. Voor leveranciers en onderaannemers is MILON een prettige, zakelijke partner. MILON maakt heldere afspraken en komt die ook na. MILON werkt aan een goede samenwerking met leveranciers, onderaannemers en overheden. Kracht Als kracht van MILON worden door opdrachtgevers en medewerkers genoemd: deskundigheid, kwaliteit, snelheid, klantgerichtheid, praktisch, probleemoplossend, compact, korte lijnen en de plezierige cultuur van het bedrijf. MILON-academie MILON stelt hoge eisen aan de ‘know how’ van de eigen medewerkers. Zowel individueel en als groep. Daarom worden regelmatig kennisbijeenkomsten georganiseerd en volgen medewerkers cursussen. MILON verzorgt op verzoek zelf ook trainingen en cursussen voor opdrachtgevers en andere relaties.

Aanpak en activiteiten MILON heeft sinds haar oprichting veel ervaring opgedaan in diverse vormen van (bodem)onderzoek. In samenwerking met andere bedrijven verzorgt MILON de aanvragen van omgevingsvergunningen, van bouwvergunning tot milieuvergunning. Dit betekent dat voor iedereen die een archeoloog, ecoloog, planoloog, lucht-, water-, geluid-, of bodemexpert zoekt, MILON de oplossing heeft. Onder integrale en deskundige begeleiding van MILON kunnen bedrijven en particulieren op die manier een vergunningaanvraag goed voorbereiden en zoveel mogelijk integraal aanbieden aan het bevoegd gezag. Hierdoor zal het proces sneller verlopen en uiteindelijk kosten besparen. Met deze integrale aanpak heeft MILON in de loop der jaren een vaste en trouwe klantenkring opgebouwd. Via één loket, één contactpersoon en een nauwe samenwerking belooft MILON dienstverlening op maat. Om deze belofte ook steeds weer waar te maken, weet MILON als onderneming van aanpakken! MVO MILON hecht grote waarde aan maatschappelijk, dus duurzaam, verantwoord ondernemerschap. Als organisatie staat MILON dan ook voor een langetermijnvisie. Deze langetermijnvisie wordt vertaald naar het handelen in overeenstemming met onze kernwaarden respect, vertrouwen, kwaliteit en ruimte om te ondernemen. Daarbij worden deze kernwaarden niet alleen tussen MILON en haar relaties toegepast, maar ook binnen de interne processen van MILON. Door toepassing van deze kernwaarden wordt er op een proactieve manier gewerkt aan de verbetering van alle ruimtelijke, milieutechnische en sociale aspecten binnen de cirkel van invloed van MILON. Er is op deze manier een gebalanceerde aandacht voor de 3 P’s: People, Planet en Profit. Naast het verwerken, behouden en bewaken van deze kernwaarden heeft MILON zich tevens ten doel gesteld om binnen de bedrijfsvoering een verduurzaming te creëren op het gebied van huisvesting, mobiliteit en inkoopwaarden.

Huygensweg 24, 5482 TG Schijndel, Telefoon 073 - 547 72 53, E-mail info@milon.nl, Internet www.milon.nl


Milon: experts in bodem

De aanleiding tot een bodemonderzoek bepaalt in grote lijnen in welke vorm het onderzoek wordt uitgevoerd. Betreft het de aan- of verkoop van onroerend goed, de herinrichting van een (bedrijfs)locatie, het aanvragen van een bouw- of milieuvergunning, het toepassen van grond of puin of een ondergrondse brandstoftank: elke situatie heeft een ander doel of urgentie en vraagt ander inzicht. MILON verzorgt alle vormen van bodemonderzoek. Van verkennend-, oriënterend-, afperkend-, nader- en saneringsonderzoek tot aan het begeleiden en uitvoeren van saneringen. Ook waterbodemonderzoek, asbestonderzoek en partijkeuringen van bouwstoffen en grond zijn regelmatig terugkerende opdrachten. MILON verzorgt in dit kader o.a.: · Historisch (voor)onderzoek; · Verkennend bodemonderzoek; · Aanvullend en nader bodemonderzoek; · Waterbodemonderzoek; · Saneringen; · Asbestonderzoek; · Partijkeuringen.

Historisch (voor)onderzoek Het historisch onderzoek, ook wel vooronderzoek of dossieronderzoek genoemd, is het verzamelen van informatie naar voormalig en huidig gebruik van een locatie. Met name wordt gekeken naar verdachte (bedrijfsmatige) activiteiten en locaties waar mogelijk een verontreiniging heeft kunnen plaatsvinden. Op basis van het historisch onderzoek wordt vervolgonderzoek uitgevoerd. Verkennend bodemonderzoek Tijdens het verkennend bodemonderzoek wordt de bodemkwaliteit bepaald. Hierbij wordt met een relatief geringe onderzoeksinspanning vastgesteld of mogelijk een bodemverontreiniging aanwezig is in grond of grondwater. Op basis van aanleiding en doel wordt een onderzoeksstrategie bepaald. Zo zijn er strategieën voor verdachte en onverdachte locaties, nulsituatie of ondergrondse tanks.

experts in bodem, ruimte en milieu


Aanvullend en nader bodemonderzoek De toetsingscriteria voor het bepalen van verontreinigingen zijn vastgelegd in de Regeling Circulaire bodemsanering. Is de concentratie lager dan de achtergrond- of streefwaarde, dan kan gesteld worden dat de bodem of het grondwater niet verontreinigd is. Ligt de concentratie tussen achtergrondwaarde, streefwaarde of tussenwaarde, dan spreekt men van licht verhoogd. Is de concentratie gelegen tussen de tussenwaarde en interventiewaarde dan spreekt men van matig verhoogd. Indien bij een (verkennend) bodemonderzoek matig verhoogde concentraties worden aangetroffen, wordt een nader- of aanvullend onderzoek voorgeschreven om te kijken wat de ernst en omvang daarvan is. Bij concentraties boven de interventiewaarde is er sprake van een ernstige verontreiniging en kan een sanering noodzakelijk zijn. Waterbodemonderzoek Een waterbodemonderzoek kan noodzakelijk zijn voorafgaand aan diverse werkzaamheden. Het uitbaggeren van een watergang, ter bepaling van de omvang en kwaliteit van de slib op de bodem van een oppervlaktewater of wanneer een watergang gedempt dient te worden. Op basis van de waterbodemkwaliteit worden de analyseresultaten beoordeeld om vervolgens te bepalen wat de klassen zijn en wat de wijze van afvoer, hergebruik of verwerking van slib (baggerspecie) is. Saneringen Door uiteenlopende (bijvoorbeeld bedrijfsmatige) activiteiten zijn in het verleden op diverse plaatsen verontreinigingen ontstaan. Doordat verontreinigingen belemmerend werken voor toekomstige ontwikkelingen en mogelijk ook een gevaar opleveren voor de volksgezondheid is een sanering dan vaak noodzakelijk. Afhankelijk van de ernst, de omvang van een verontreiniging, de aard en het toekomstige gebruik wordt bepaald welke vorm van sanering uitgevoerd mag of moet worden. Indien de ernst, omvang en aard van de verontreiniging vastgesteld is, wordt in een saneringsonderzoek

bepaald welke vorm van sanering voor die locatie de meest geschikte vorm is. De verontreiniging wordt gemeld bij het bevoegd gezag en middels een saneringsplan wordt aangegeven hoe de sanering van de verontreiniging wordt uitgevoerd. Asbestonderzoek Door de veelvuldige toepassing van asbest in bouwmaterialen is veel asbest, bijvoorbeeld ten gevolge van onzorgvuldige sloop, illegale stort of als verhardingsmateriaal in de bodem terechtgekomen. In de afgelopen jaren zijn opdrachtgevers en -nemers in de bodemsanering geconfronteerd met de problemen die de aanwezigheid van asbest in de bodem met zich meebrengt. Om onaangename verrassingen bij bodembewerkingen en ontgravingen te voorkomen is een asbestonderzoek zinvol. Nagegaan wordt of asbestbevattende materialen in de bodem aanwezig zijn. De blootstellingrisico’s worden voor de gebruikers in kaart gebracht en maatregelen worden beschreven om het probleem aan te pakken. Partijkeuringen Voor het toepassen van primaire en secundaire bouwstoffen en/of grond in een werk is vooraf een kwaliteitsbepaling op basis van een partijkeuring vereist, zoals gepubliceerd in het Besluit Bodemkwaliteit. Het Besluit Bodemkwaliteit stelt milieuhygiÍnische randvoorwaarden aan het verwerken en hergebruik van steenachtige materialen (inclusief grond) in grond-, bouw- en civiele werken. Bodem en oppervlaktewater worden zo beschermd tegen verontreinigingen die uit dergelijke materialen kunnen vrijkomen. Kwaliteit Alle genoemde (veld)werkzaamheden worden door MILON uitgevoerd conform de geldende NEN-normen, BRL- en VKBprotocollen en door erkende en gecertificeerde medewerkers. Analyses van grond- en grondwatermonsters en bouwstoffen worden uitgevoerd door STERLAB erkende laboratoria.

Huygensweg 24, 5482 TG Schijndel, Telefoon 073 - 547 72 53, E-mail info@milon.nl, Internet www.milon.nl


MILON: experts in ruimte

Wanneer er gebouwd gaat worden dan dient het bouwplan te passen binnen de regels van het bestemmingsplan. Passen de plannen niet, dan is het zaak het bestemmingsplan te herzien om vervolgens een nieuw bestemmingsplan vast te stellen. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) biedt echter nog een andere afwijkingsmogelijkheid met een omgevingsvergunning met ruimtelijke onderbouwing. Voor welk project een omgevingsvergunning passend is staat niet vermeld in de wet. De belangrijkste voorwaarde is dat de omgevingsvergunning moet voldoen aan een goede ruimtelijke ordening, zoals ook geldt bij een bestemmingsplan. De omgevingsvergunning dient daarom vergezeld te gaan van een goede ruimtelijke onderbouwing. Dit is inhoudelijk te vergelijken met de toelichting op het bestemmingsplan. Een goede ruimtelijke onderbouwing omvat geen regels en geen verbeelding (plankaart). Dit omdat een omgevingsvergunning meestal passend is bij een bouwplan. Het bouwplan doet in dat geval dienst als regels en verbeelding.

MILON verzorgt in dit kader o.a.: · De beoordeling van en advisering en mogelijke ontwikkelingen; · De coördinatie tussen alle betrokken partijen; · Het opstellen en in procedure brengen van het plan; · Het in kaart brengen van milieu- en veiligheidscontouren; · Het opstellen van een planschaderisicoanalyse en -taxatie; · Afhandelen van een zienswijze/beroep tegen een plan; · Alle bijkomende (milieu)onderzoeken; · Planregels en verbeelding voor bestemmingsplannen.

experts in bodem, ruimte en milieu


In zowel het bestemmingsplan als in de ruimtelijke onderbouwing moet aandacht besteed worden aan een aantal verplichte milieuaspecten: Bodem Bij het opstellen van een ruimtelijk plan dient te worden nagegaan wat de huidige bodemkwaliteit is en of dit past bij het huidige en/of toekomstige gebruik. Water Voor het realiseren van een ruimtelijk plan is het wettelijk verplicht een waterhuishoudkundigplan, ofwel een watertoets, op te stellen. Dit met als doel water als ordenend principe op te nemen in ruimtelijke plannen en hydrologisch neutraal te ontwikkelen. Archeologie en cultuurhistorie Onderzocht dient te worden of de ontwikkelingen invloed hebben op de archeologische- en cultuurhistorische waarden. Ecologie Om de effecten van een ruimtelijke ingreep op beschermde flora en fauna en/of beschermde gebieden in te schatten moet een ecologisch onderzoek uitgevoerd worden. Geluid Bij de ontwikkeling van een geluidgevoelige locatie, bijvoorbeeld nabij (spoor)wegen, dient te worden onderzocht hoe hoog de geluidbelasting op de gevels zal zijn en welke beschermende maatregelen eventueel genomen moeten worden. Externe veiligheid Er dient beoordeeld te worden of er bedrijven of activiteiten in de omgeving zijn die een veiligheidsrisico met zich mee kunnen brengen.

Luchtkwaliteit Voor grotere bouwprojecten dient een luchtkwaliteitsonderzoek uitgevoerd te worden om vast te stellen of het project binnen de geldende normen blijft. Milieuzonering De ‘handreiking Bedrijven en milieuzonering’ is een hulpmiddel voor milieuzonering in de ruimtelijke inrichting. Milieuzonering zorgt ervoor dat nieuwe bedrijven een juiste plek in de nabijheid van woningen krijgen en dat nieuwe woningen op een verantwoorde afstand van bedrijven komen te staan. Planschaderisicoanalyse Milon geeft aan of planschade te verwachten is voor het bouwplan en brengt eventuele te verwachten planschade in kaart. Geur Indien een nieuwe ruimtelijke activiteit wordt ontplooid, dient getoetst te worden of het woon- en leefklimaat op de te ontwikkelen locatie gehandhaafd kan blijven en of niemand onevenredig in zijn belangen wordt geschaad. Verkeer Voor de verkeersstructuur en parkeren dient rekening gehouden te worden met het gemeentelijk verkeerscirculatieplan. In de meeste gevallen dient parkeren bijvoorbeeld op eigen terrein plaats te vinden. Aan de hand van parkeernormen van de gemeente dienen de plannen getoetst te worden aan de lokale parkeerverordening. Kabels en leidingen Onderzocht dient te worden of er op de locatie kabels en leidingen aanwezig zijn die een belemmering kunnen vormen voor het bouwplan.

Huygensweg 24, 5482 TG Schijndel, Telefoon 073 - 547 72 53, E-mail info@milon.nl, Internet www.milon.nl


Milon: experts in milieu

De experts van de afdeling milieu van MILON verzorgen het opstellen van vergunningaanvragen en de hierbij behorende documenten. Met de komst van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) lijkt het aanvragen van een vergunning wellicht eenvoudiger. Door het samenvoegen van 26 afzonderlijke vergunningen en 1.600 formulieren tot één geheel wordt de voortgang echter afhankelijk van de ‘zwakste schakel’.

MILON heeft jarenlange ervaring op gebied van het opstellen van de omgevingsvergunning en de diverse onderdelen die daarbij worden samengevoegd tot een vergunbare aanvraag of melding. MILON verzorgt het gehele vergunningtraject en de daarbij behorende onderbouwingen.

Om een snelle afhandeling te bereiken is een goede coördinatie en persoonlijke aandacht essentieel. Ook is het van groot belang om toekomstgericht naar de bedrijfsactiviteiten te kijken. Zo kan het zijn dat een aantal van de beoogde bedrijfsveranderingen niet vergunningplichtig, maar meldingplichtig zijn. Hierdoor krijgt de opdrachtgever in plaats van de Wabo te maken met het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Barim), ofwel het Activiteitenbesluit. Dit illustreert dat bij elke inrichting bekeken moet worden wat de te bewandelen weg is.

experts in bodem, ruimte en milieu


MILON verzorgt alle facetten van de vergunningaanvraag waaronder: Geluid Als geluidsinvloed van de activiteiten op de omgeving te verwachten zijn dient een akoestisch onderzoek te worden opgesteld. MILON coördineert deze onderzoeken en geeft deskundige ondersteuning.

Energie Het onderdeel energie is bij alle milieuvergunningen aan de orde. MILON beschrijft het energiegebruik en beschrijft aan de hand van de branchehandleiding de specifieke gegevens voor uw bedrijf in de vergunningaanvraag.

Luchtkwaliteit Luchtkwaliteit omvat meerdere zaken waaronder bijvoorbeeld fijnstof en de emissie van VOS (Vluchtige Organische Stoffen). MILON onderbouwt de gegevens en zorgt voor de coördinatie van specifieke onderzoeken die met modelberekeningen door externe gespecialiseerde bureaus worden uitgevoerd.

Afvalstoffen MILON heeft uitgebreide expertise in activiteiten met afvalstoffen. Bij de opzet van vergunningaanvragen en voor de werkwijze van activiteiten met afvalstoffen gelden specifieke voorschriften. MILON selecteert de optimale omvang en werkwijze binnen de wettelijke voorschriften inzake afvalstoffen, de bewerking en verwerking daarvan en neemt deze op in de vergunningaanvraag.

Bodem MILON voert alle soorten bodem- en verhardingonderzoeken in eigen beheer en conform de geldende normen en protocollen uit. Van verkennend-, oriënterend-, afperkend-, nader- en saneringsonderzoek tot aan het begeleiden en uitvoeren van saneringen. Ook waterbodemonderzoek, asbestonderzoek en partijkeuringen van bouwstoffen en grond zijn regelmatig terugkerende opdrachten. Externe veiligheid In voorkomende gevallen voert MILON een veiligheidsscan uit of schakelt een externe expert in om de externe veiligheid te beschrijven. Geur De milieueffecten van geur worden met verspreidingsmodellen berekend. MILON stelt daarvoor de basisgegevens op die door een gespecialiseerd bureau worden uitgewerkt in een rapport met geurcontouren.

Water Wanneer verontreinigd water ontstaat tijdens activiteiten of processen in een inrichting is een watervergunning vereist om dit water op de juiste wijze te kunnen afvoeren. MILON verzorgt hiervoor de complete vergunningaanvraag en combineert deze met andere delen van de omgevingsvergunning. Totaal Al deze facetten worden samen met de onderbouwing van activiteiten samengevat in een digitale vergunningaanvraag bij het bevoegd gezag. Hierbij zijn een goede verstandhouding en persoonlijk contact van groot belang. MILON staat hiervoor garant.

Huygensweg 24, 5482 TG Schijndel, Telefoon 073 - 547 72 53, E-mail info@milon.nl, Internet www.milon.nl


MILON:

experts in partijkeuringen van grond- en bouwstoffen

Bij herontwikkeling van een locatie komen, door afbraak van bouwwerken of afgravingen, grond- en bouwstoffen vrij die elders weer hergebruikt kunnen worden. Ook komen bij verschillende productieprocessen afvalstoffen vrij die na bewerking weer kunnen dienen als grondstof. Voorafgaand aan het hergebruik en toepassen van deze grond- en bouwstoffen dient de kwaliteit bekend te zijn. Door het uitvoeren van een partijkeuring kan de kwaliteit en toepassingsmogelijkheid worden bepaald. Regelgeving voor partijkeuringen De partijkeuringen dienen uitgevoerd te worden binnen het kader van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit geldt zodra grond, baggerspecie of een steenachtige bouwstof wordt toegepast in of op de bodem en in het oppervlaktewater. Het uitgangspunt daarbij is het voorkomen van ongewenste verspreiding van stoffen in het milieu. Het Besluit is niet van toepassing op bouwstoffen die binnen, in een gebouw, buiten het bereik van regen-, grond- of oppervlaktewater, worden toegepast. Grond en baggerspecie Voor grond en baggerspecie zijn specifieke regels opgenomen in het Besluit bodemkwaliteit, omdat deze na toepassing onderdeel worden van de bodem. De kwaliteit van de toe te passen grond en baggerspecie wordt veelal

bepaald door het voormalig gebruik of de functie van de ontvangende bodem. Een partijkeuring van grond of baggerspecie kan uitgevoerd worden v贸贸r vrijkomen (in-situ) of na vrijkomen (gelegen in depot). Het uiteindelijk toepassen van de partij dient vooraf gemeld te worden bij het Meldpunt bodemkwaliteit van Agentschap NL (Ministerie van Leefomgeving en Milieu) en is afhankelijk van de functie en kwaliteit van de ontvangende bodem. Voor het vaststellen van deze functie en kwaliteit kunnen gemeenten gebruik maken van gebiedspecifiek beleid (bodemkwaliteitskaarten) of van landelijk vastgesteld generiek beleid. Bouwstoffen Bouwstoffen worden in het Besluit bodemkwaliteit onderverdeeld in vormgegeven en niet-vormgegeven bouwstoffen. Vormgegeven bouwstoffen hebben een volume per afzonderlijk deel van meer dan 50 cm3, zoals baksteen, stoeptegel, stelconplaat en betonverharding. Niet-vormgegeven bouwstoffen bestaan uit volumes van minder dan 50 cm3, zoals granulaten, slakken en zeefzand. Door het verschil in vorm is er ook verschil in methode van keuring om de kwaliteit te bepalen. Partijkeuringen van niet-vormgegeven bouwstoffen kunnen uitgevoerd worden tijdens of na productie van de bouwstof. Een partijkeuring van vormgegeven bouwstoffen kan daarentegen ook voorafgaand aan de productie plaatsvinden.


Indien men na keuring van de voornoemde partij deze wil gaan toepassen dan is, volgens het Besluit bodemkwaliteit, de toepassing van de meeste bouwstoffen vrijgesteld van een meldingsverplichting bij het Meldpunt bodemkwaliteit. Partijkeuring Aan de uitvoering van partijkeuringen zijn strikte regels verbonden. Deze bestaan onder andere uit een monstername van de partij en de analyse van verzamelmonsters. De monsterneming mag uitsluitend uitgevoerd worden door gecertificeerde bureaus en erkende monsternemers. De analyses dienen uitgevoerd te worden door een (AP04) geaccrediteerd laboratorium. De monsterneming van grond en bouwstoffen dient onder certificaat van de BRL SIKB 1000 uitgevoerd te worden, waarbij onderscheid gemaakt wordt in:  VKB-protocol 1001: partijkeuring grond en baggerspecie;  VKB-protocol 1002: partijkeuring niet-vormgegeven bouwstoffen;  VKB-protocol 1003: partijkeuring vormgegeven bouwstoffen.

Voor een partij grond of baggerspecie geldt een maximale partijomvang van 10.000 ton en in specifieke gevallen 2.000 ton. Voor bouwstoffen geldt geen maximale partijomvang. Werkwijze Na analyse van de verzamelmonsters worden de resultaten getoetst aan de toepassingseisen van het Besluit bodemkwaliteit. In de beknopte en overzichtelijke rapportage van MILON worden de onderzoeksresultaten inclusief klasse-indeling of toepassingsmogelijkheid weergegeven.

De rapportage wordt voorzien van het keurmerk “Kwaliteitswaarborg Bodembeheer” en kan als officieel document worden gebruikt bij het hergebruik van de partij. Kwaliteit en specialisme MILON is, sinds de invoering van de beoordelingsrichtlijn en de VKB-protocollen, gecertificeerd en beschikt over meerdere erkende monsternemers. MILON is één van de weinigen bedrijven in Nederland die zowel erkend is voor VKB-protocol 1001, 1002 als 1003. MILON kan hierdoor alle soorten grond, baggerspecie en bouwstoffen (eventueel gecombineerd) keuren. De projectleiders en erkende monsternemers zijn hoogwaardig opgeleid op de eigen MILON academie en zij zijn in het bezit van alle noodzakelijke kennis. Ter borging van deze kwaliteit worden zowel MILON als de erkende monsternemers periodiek gecontroleerd door een certificerende instelling. Eén van de specialiteiten is het keuren van betonfunderingen die bestaan uit een immobilisaat van nietherbruikbare afvalstromen. Door de immobilisatie ontstaat een vormgegeven bouwstof die voldoet aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit. Indien u meer wilt weten over de uitvoering van partijkeuringen of immobilisatie kunt u contact met ons opnemen. Ook voor inhuur van de erkende monsternemers van MILON kunt u bij ons terecht. MILON is een flexibele en laagdrempelige organisatie die, door haar brede certificering en jarenlange ervaring, op al uw vragen aangaande partijkeuringen een passend antwoord heeft!


MILON:

experts in kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu (KAM)

MILON als uw KAM-coördinator De verbindende schakel tussen kwaliteitsmanagementsystemen en omgevingsvergunning. De zorg voor KAM (kwaliteit, arbeidsomstandigheden (veiligheid) en milieu) neemt een belangrijke plaats in bij het ondernemingsbeleid van steeds meer bedrijven. Vrijwel elke organisatie heeft in meer of mindere mate de beschikking over een kwaliteitsmanagementsysteem en afhankelijk van de omvang van de organisatie een kwaliteitsmanager of KAM-coördinator. Logisch, want om klanten tevreden te houden moet kwaliteit worden geleverd. Naast kwaliteit spelen in toenemende mate de aspecten milieu en arbo een rol in de bedrijfsvoering. Bedrijven willen naast tevreden klanten ook de milieueffecten van hun bedrijfsvoering beperken en een gezonde en veilige werkplek voor de medewerkers creëren. Ook voor de invoering van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen wordt vaak het bestaande managementsysteem gebruikt. ISO 9001, ISO 14001 en VCA Vele organisaties beschikken inmiddels over een KAMzorgsysteem zoals bijvoorbeeld ISO 9001 (kwaliteitsbeleid), ISO 14001 (milieuzorg) en VCA (veiligheidssysteem) of zijn van plan om het in de bedrijfsvoering te implementeren. Om u te ondersteunen bij het verder ontwikkelen, controleren, optimaliseren en/of implementeren van een integraal KAM-zorgsysteem, is een KAMcoördinator onmisbaar.

KAM-coördinator De KAM-coördinator die MILON u kan leveren, is medeverantwoordelijk voor de kwaliteit, arbeidsomstandigheden en de zorg voor het milieu binnen uw bedrijf. De belangrijkste werkzaamheden bestaan uit het voorstellen en doorvoeren van verbeteringen op basis van wettelijke veranderingen, risico inventarisaties, voortschrijdend inzicht en klachten van belanghebbenden. Daarnaast is de KAM-coördinator verantwoordelijk voor de toetsing en de naleving van voornoemde zorgsystemen (in- en externe audits, werkplekinspecties, meting en monitoring van gegevens). De resultaten hiervan worden gerapporteerd aan de directie, vaak voorzien van aanbevelingen voor verbetering. Ook onderhoudt de KAM-coördinator de contacten met de verantwoordelijke van het bedrijf op het gebied van KAM. Beoordelingsrichtlijnen o.a. (BRL) 2506, 9335, en SVMS 007 Ook bij het opzetten en onderhouden van onder meer de beoordelingsrichtlijnen 2506 (recyclinggranulaat), 9335 (grond), en SVMS 007 (veilig en milieukundig slopen) kan MILON, als KAM-coördinator, u van dienst zijn.


CO2 Prestatieladder (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)) Opdrachtgevers eisen steeds vaker dat uw bedrijf inzicht geeft in de mate waarin u bezig bent met CO2-reductie en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Met de CO2 Prestatieladder kunt u dat inzichtelijk en aantoonbaar maken. Lagere energiekosten, materiaalbesparing, innovatiewinst en gunningsvoordeel bij aanbestedingen zijn het resultaat! Hoe hoger het niveau op de CO2 Prestatieladder, hoe groter het voordeel bij aanbesteding van een project. MILON kan u begeleiden bij het verkrijgen en behouden van een hoog niveau op de CO2 Prestatieladder. Met een praktisch en beknopt digitaal CO2 systeem geven wij u inzicht in verbruik en kosten van energie en emissie, zoals het brandstofverbruik van het wagenpark en verbruik van gas en elektriciteit. Met dit inzicht bieden wij naast de CO2 Prestatieladder ook de mogelijkheid doelstellingen te formuleren en maatregelen in gang te zetten om besparingen te realiseren. Digitale managementsysteem In het huidige tijdperk is digitale ondersteuning onmisbaar. Om te kunnen voldoen aan de diverse normen wordt een digitaal managementsysteem voor u ingericht. Het voldoen aan een norm wordt daarmee niet alleen makkelijker, het managementsysteem is ook daadwerkelijk van toegevoegde waarde voor uw organisatie. Normgerelateerde zaken die moeilijk lijken worden hierdoor makkelijk gemaakt. Milieucoördinator Uiteraard kan MILON in de rol van KAM-coördinator, die bekend is met uw bedrijfsactiviteiten, ook prima optreden als milieucoördinator en zorg dragen voor alle

relevante milieuzaken, zoals de milieuvergunning en het behartigen van uw belangen bij de overheid. MILON heeft al ruim 20 jaar praktijkervaring in deze branche. De inzet van de milieucoördinator is afhankelijk van uw bedrijfsomvang en wensen op milieugebied. Waarom MILON? MILON staat garant voor actuele kennis van wet- en regelgeving, normen en richtlijnen. De allernieuwste ontwikkelingen worden meegenomen bij het uitvoeren van diverse processen waarbij er sprake is van een kruisbestuiving tussen de BRL’s, ISO-systemen en MVO. Aanbod Aan de hand van een gratis quickscan wordt bepaald aan welke eisen uw bedrijf moet voldoen. Vervolgens wordt een vaste prijs per maand afgesproken met een looptijd van een jaar. Voor deze prijs voorzien wij u van een groot aantal vooraf geïnventariseerde diensten, zodat u geen omkijken meer heeft naar bijvoorbeeld ISO of BRL en altijd een advies op maat krijgt over milieuvergunningen, bestemmingsplannen en overige KAM-gerelateerde vragen. Ook het bijwonen van milieucontroles en audits behoren bij dit aanbod. Met deze aanpak leert onze adviseur uw bedrijf steeds beter kennen en kan uw bedrijf daarmee steeds beter en efficiënter van dienst kan zijn. Onze adviseur blijft daarbij opereren als continue vraagbaak, zodat specifieke kennis ten aanzien van milieu en arbo altijd aanwezig is. Hiermee kiest MILON voor een langdurige relatie met haar klanten.

productbladen-milon  
productbladen-milon  
Advertisement