Page 1


TODAY ’S wO r ld Has be en H y Pn OTIZed InTO be lI evInG T H aT nOTH In G sUc ce eds lI k e s Uccess, TH aT THe re are r e cIPes F O r eve ryTHI nG, THaT eXPerTs always knOw besT. dOX I s a Pl ace wH ere THe Tyranny OF eX PerTs Is cHalle nGe d; a Pl ac e F O r cOnTradI cTIOns, r e je cTIO ns, False sTarTs and eX PerI m enTs. a Place wHere T H e U nPr edIcTabI lI Ty OF arT I s s e en as a valUe THaT PrOvI de s U neX PecTed b eneFI Ts. leOš válka dIrecTOr

D N EŠ N Í svĚT je H y Pn OT I ZOván n á Z Orem, Ž e n I c n e n í Ús PĚš n Ějš í n eŽ Ú sP Ě c H, Ž e n a vš ecH n O je r e c e P T a Ž e Od b Orn ícI j sO U T I n ejPOvOla n Ějš í. d OX je m í sTO, k d e je Ty ra n Ie eX P e rT ů Z POcH y b Ň Ová n a . d OX POs k yT Uj e PrOsTOr PrO rOZ POry, m yl n é Z ačáTk y, Z a míTn UTé PrOj e k T y a eX PerImen Ty. d OX je m í sT e m , k d e n ePředvídaTeln OsT U m Ě n í je H Od n OTOU, jeŽ UmO ŽŇ Uj e n eček a n ý P ř í n O s. leOš válka ředITel


míSto ——Loc Ation

cenTrUm dOX se nacHáZí v HOlešOvIcícH,

dOX Is lOcaTed In THe dynamIc HOlešOvIce

dynamIcké PraŽské čTvrTI, kTerá v sOUčasné

dIsTrIcT OF PraGUe, wHIcH Is UnderGOInG

dObĚ PrOcHáZí Zásadní PřemĚnOU. blíZkOsT

a majOr Urban revITalIZaTIOn. ITs PrOXImITy

cenTra mĚsTa a sPOjení bývalýcH IndUs-

TO THe cITy cenTre, THe cOmbInaTIOn OF FOr-

TrIálnícH bUdOv s reZIdenční a kOmerční

mer IndUsTrIal bUIldInGs, and THe mIX OF

ZásTavbOU dává HOlešOvIcím PředPOklad

resIdenTIal and cOmmercIal develOPmenTs

sTáT se Předním kandIdáTem na nOvé PraŽ-

make HOlešOvIce a leadInG candIdaTe FOr

ské cenTrUm. OHlas, kTerý TaTO čTvrŤ vZbU-

a new cUlTUral HUb In PraGUe. THIs dIsTrIcT’s

ZUje U desIGnérů, arcHITekTů, reklamnícH

aPPeal TO desIGners, arcHITecTs, adverTIs-

aGenTUr a TvOřIvýcH lIdí ObecnĚ, PřIPOmíná

InG aGencIes, and creaTIve PeOPle In General

rOZvOj jInýcH bývalýcH IndUsTrIálnícH

Is In lIne wITH THe develOPmenT OF FOrmer

čTvrTí, jakO jsOU dOcklands v lOndýnĚ,

IndUsTrIal dIsTrIcTs sUcH as THe lOndOn’s

sOHO v new yOrkU, HOlmen v kOdanI nebO

dOcklands, sOHO In new yOrk, HOlmen In

dOcklands v amsTerdamU.

cOPenHaGen Or amsTerdam’s dOcklands.

50°06’25.31’’ s 14°26’50.16’’ v

POdPOrOvaT PreZenTacI českýcH UmĚlců v meZInárOdním kOnTeXTU a POskyTnOUT PlaTFOrmU PrO dIalOG meZI mísTní a meZInárOdní UmĚleckOU scénOU. rOZvíjeT výmĚnU a PřesaHy meZI růZnýmI UmĚleckýmI OdvĚTvímI a ObOry — Od malířsTví, sOcHařsTví, arcHITekTUry a desIGnU k FOTOGraFII, FIlmU, vIdeU a nOvým médIím. vyTvOřIT PrOsTředí, jeŽ UmOŽŇUje sTřeTávání, rOZvíjení a InsPIracI PrOsTřednIcTvím rOZdílnýcH POHledů. vybUdOvání dynamIckéHO FÓra PrO sPOlečenskOU

po SLání ——miSSi on

InTerakcI, nIkOlIv „POUZe“ PreZenTace výsTav a UmĚleckýcH dĚl. TO sUPPOrT THe PresenTaTIOn OF cZecH arTIsTs In an InTernaTIOnal cOnTeXT by PrOvIdInG a PlaTFOrm FOr an OPen dIalOGUe beTween THe lOcal and InTernaTIOnal arT scene. TO FOsTer eXcHanGe and crOssOvers beTween varIOUs arT FOrms and medIa — FrOm PaInTInG, scUlPTUre, arcHITecTUre and desIGn TO PHOTOGraPHy, FIlm, vIdeO and new medIa. TO creaTe an envIrOnmenT In wHIcH arT TransFOrms everyday eXPerIence by makInG new cOnnecTIOns. THe aIm Is nOT Only TO PresenT eXHIbITIOns and wOrks OF arT, bUT alsO TO OPen a dynamIc FOrUm FOr sOcIal InTeracTIOn.


VÍCE NE Ž / MORE THAN

d op rovod ných p ro g ramů a akcí p ro ve ř e jn o st / p u b l i c p rogr am me s an d e v e n t s

akcí pro ro din y s dě t mi EVENTS F OR FAMILIES W ITH CHILDREN

v zdě lávac íc h p ro g r am ů educ atio n al p ro g r am m e s

o h lasů v t ištěnýc h a onl ine mé diích , t e levizi a rozhl a s e / h it s in prin t ed a nd onl ine media , t e le v isio n and ra dio

VÍCE NE Ž / MORE THAN

ce lo ro čn í ro din n é pro g ramy / pe rman e n t family pro g ramme s

fan o ušků n a face bo o ku / face bo o k fan s VÍCE NEŽ / MORE THAN

m2 p loch y k p roná j m u / p r e m i se s f or h ire

výstavn íc h p roj e k t ů / e x hi b it io n p roj e ct s

publik ací k výs tavá m / e xh ibit io n publ ic ations

č ís la v to m to ro c e / th is ye ar ’ s n um b e r s


DOX eST l’AMbASSADe De l’ART cONTeMPORAiN À PRAGue

DOX GAlleRY iS PRAGue’S MOST cuTTiNG eDGe ART SPAce, lOcATeD iN The OlD WORKiNG clASS iNDuSTRiAl NeiGhbORhOOD Of hOleSOVice.

nykytaiteen museon rentoon tunnelmaan johdattaa kotolla pyörivä pinainen pääkallo. kiinnostravia vaihtuvia näyttekyitä. dox sijaitsee Holešovicen perukoilla entisessä panimossa. MONDO Travel Guide: Praha, finland

Petit futé, City Trip Prague, 2012

Area-daily.com

Tschechische zentrale für Tourismus – czechtourism

das dox ist ein riesiger Hallenkomplex im kultur- und Szeneviertel Holešovice und heute als einer des größte zentren für zeitgenössische kunst bekannt. Handelsblatt, 14. 12. 2012, Austria

... Sur le registre de l’art contemporain et pour une soirée dans un lieu culturel branché, pourquoi ne pas privatiser les salles de l’etonnant centre d’art dox, avec ses 6250 m2 de salles d’expo et de terrasse… el passe pour être l’une des meilleures istitutions artistiques modernes du pays. Meet and Travel Mag, france

A former factory redesigned into an impressively minimalist exhibition space has been nominated for the prestigious mies van der rohe prize for architecture and aims for the standard of „first league“ art institutions around the world.

lonely Planet, Prague & the Czech Republic, 2012

„if ART’S YOuR ThiNG, TheN i MuST beAT YOu STRAiGhT TO DOX, PRAGue’S TATe MODeRN.“ Weheart.co.uk

The Sentinel, Amsterdam, issue 5–10

lA GAleRie DOX PRéSeNTe le TOP AbSOlu Du DeSiGN TchÈQue eT DeS OeuVReS cONcePTuelleS. confidentielles.com

dox to prywatna galeria sztuki współczesnej i designu zadomowiona w dawnej industrialnej dzielnicy. przebudowę budynku fabryki na nowoczesne muzeum powierzono wybitnemu czeskiemu architektowi ivanowi kroupie. dox corocznie prezentuje ok. 20—30 wystaw zarówno czeskich jak i zgranicznych artystów. mieści się tu także księgarnia, design-shop oraz kawiarnia z dużym tarasem.

Architektonisch ansprechend ist das „dox centre for contemporary Art“ gestaltet, das sich mit wechselnden ambitionierten Ausstellungen den ruf einer „Mini-Tate-Galerie“ erworben hat und neben seiner rolle als kunstzentrum auch als plattform für den Austausch zu künstlerischen und gesellschaftlichen themen dient.

Voyage, City Break Praha, Poland

Tip – Travel Industry Professional, 48/2012, Austria

dox VE SVětě ——dox WorLdWidE

„das dox ist „the place to be“, wenn es um zeitgegenössische kunst, Architektur und design in prag geht.“

this edgy, noncommercial art gallery and exhibition space forms the nucleus of Holešovice’s expanding rep as one of the city’s more hip districts. the exhibitions highlight a wide range of media, including video, sculpture, photography and painting.


komEntářE náVŠtěVníkŮ ——ViSitorS’ commEntS

“MARVellOuS DOX” fOR ANY SeRiOuS lOVeRS Of MODeRN ART, DOX hAS GOT TO RANK AS ONe Of The fiNeST PRiVATe ART GAlleRieS iN The WORlD. iT iS ceRTAiNlY ONe Of The lARGeST AT OVeR 6,000 SQ MeTReS. iT MAY be A liTTle biT OuT Of TOWN buT ThOSe WhO APPReciATe MODeRN ART, ThiS iS AN ATTRAcTiON NOT TO be MiSSeD.

“I FOUnd THe dOX sPace and THe eXHIbITs InsPIrInG and I HOPe I’m arOUnd TO lOOk aT FUTUre InsTallaTIOns.” sUsan sarandOn, jUly 2012

Vineyarder58, Dublin, ireland / Tripadvisor

ÚžASNÝ PROSTOR, SKVělÁ GAleRie, uRČiTě STOJí zA NÁVšTěVu !!!

DOX iS AN AMAziNG ART GAlleRY cONSTANTlY PROViDiNG ThOuGhT leADeRShiP TO The PRAGue cOMMuNiTY. The GifT ShOP ROcKS TOO. Karen Van Drie / facebook

iva Seidlová / facebook

„PrOsTOr dOXU a jeHO eXPOZIce AlWAYS WORThWile checKiNG OuT ThiS ulTRA MODeRN builDiNG WheN iN PRAGue! Saschapraha Prague, czech Republic / Tripadvisor

jsOU InsPIrUjící, dOUFám, Že bUdU míT mOŽnOsT ZHlédnOUT I bUdOUcí výsTavy.” sUsan sarandOn, červenec 2012


v ýstav n ích proje k t ů e xh ibit io n proje ct s


V exteriérech centra DOX se představila tři významná díla českého sochaře Aleše Veselého. Ty a Já a Ti, kteří už nejsou, Vstup do zákona a Úzká štěrbina jsou ukázkou autorovy současné tvorby. Kurátor: Leoš Válka

aleš veselý: Trvání a setrvání / aleš veselý: Permanence and Inertia

T rvání a se t rvá ní / Per manence and Inerti a

ALEŠ VESELÝ

30·6·2011—11·3·2012

Three significant exhibits by the Czech sculptor Aleš Veselý were presented on the DOX Centre’s outdoor grounds. You and I and Those Who Are No More, Entrance into Code and Narrow Slot are examples of the author’s current work. Curator: Leoš Válka


The five finalists selected by the international panel of judges presented their projects at the DOX Centre for Contemporary Art. Finalists Filip Cenek, Dominik Lang, Pavel Sterec, Mark Ther and Jiří Týn were chosen from a total of 64 artists. The winner of the 22nd annual Jiří Chalupecký Award was announced on 25th November 2011 at the award ceremony. Mark Ther became the 2011 Laureate. Jury: Christian Rattemeyer, Rainer Fuchs, Georg Schöllhammer, Ondřej Chrobák, Edith Jeřábková, Mira Keratová, Tomáš Lahoda

cena jIndřIcHa cHalUPeckéHO: FInále 2011 / jIndřIcH cHalUPecký award: FInal 2011

F In ále 2 01 1 / F In al 20 11

cEn A Jin dři cHA cHALu pEckéHo ——Jindř icH cHALu pEckÝ AWArd

4·11·2011—15·1·2012

Pět finalistů, kteří byli vybráni mezinárodní porotou, představilo své projekty v Centru současného umění DOX. Finalisté Filip Cenek, Dominik Lang, Pavel Sterec, Mark Ther a Jiří Týn byli vybráni z celkem 64 přihlášených umělců. Vítěz 22. ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého byl vyhlášen 25. listopadu 2011 v rámci slavnostního večera. Laureátem pro rok 2011 se stal Mark Ther. Porota: Christian Rattemeyer, Rainer Fuchs, Georg Schöllhammer, Ondřej Chrobák, Edith Jeřábková, Mira Keratová, Tomáš Lahoda


The project entitled Confrontations: Close Encounters of Different Kind utilized a method that juxtaposes two different documents (most frequently photographs), thus imbuing them with new meaning. The works presented significant historical events and everyday occurrences, the unexpected confrontation of which provoked viewers to reflect on urgent social issues. The method used drew inspiration from “confrontages” by Zdeněk Urban and Jiří Kolář from the early 1950s. Following its premiere in Prague, the project was presented in Benešov, Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Liberec, Olomouc, Opava, Ostrava, Pilsen and Ústí nad Labem. Curator: Jaroslav Anděl

kOnFrOnTace: blíZká seTkání růZnéHO drUHU / cOnFrOnTaTIOns: clOse encOUnTers OF dIFFerenT kInd

b líZ k á s eT k ání r ůZ néHO dr UHU / clO se en cO Un T er s OF dIFFerenT kInd

kon fr ontAcE ——conf rontAtion S

23·11·2011—30·11·2012

Projekt Konfrontace: Blízká setkání různého druhu využil metody, která spojuje dva rozdílné dokumenty (nejčastěji fotografie), a tím jim dává nový význam. Konfrontace představily významné historické události i každodenní výjevy, jejichž nečekaná setkání vyzývala diváka k zamyšlení nad ožehavými problémy současnosti. Zvolená metoda navázala na „konfrontáže“ Zdeňka Urbánka a Jiřího Koláře z počátku 50. let 20. století. Projekt byl po své premiéře v Praze představen v Benešově, Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Liberci, Olomouci, Opavě, Ostravě, Plzni a Ústí nad Labem. Kurátor: Jaroslav Anděl


OlOmOUc

PraHa — dbk

ÚsTí nad labem

OPava

benešOv

PlZeŇ

české bUdĚjOvIce

Hradec králOvé

kOnFrOnTace: blíZká seTkání růZnéHO drUHU / cOnFrOnTaTIOns: clOse encOUnTers OF a dIFFerenT kInd

PraHa — PIaZZeTa nárOdníHO dIvadla

lIberec

23·11·2011—30·11·2012


Over the course of six months, inmates from seven Czech prisons, working in tandem with distinguished contemporary artists, created several dozen original works of art. More than thirty artistic pairings (artist and inmate) guided by leading Czech artists such as Michal Pěchouček, Pavel Sterec, Tomáš Svoboda, David Böhm, Jaromír 99, Pasta Oner, Markéta Hlinovská, Tereza Sochorová and Patricie Fexová, exchanged letters, or the artists visited “their” inmates in the prisons. The project was created in co-operation with the Prison Service of the Czech Republic, under the auspices of Minister of Justice Jiří Pospíšil. Curators: Ondřej Chrobák & Ondřej Horák

VĚZNICE: MÍSTO PRO UMĚNÍ / PRISON: NO LIMITS FOR ART

Věz nice: místo pro um ění ——Pri son: No Limit s for Art

2·12·2011—31·1·2012

Odsouzení ze sedmi českých věznic a přední současní umělci vytvořili společně během šesti měsíců desítky originálních uměleckých děl. Více než třicet autorských dvojic (umělec a odsouzený) vedených předními českými umělci, jako jsou Michal Pěchouček, Pavel Sterec, Tomáš Svoboda, David Böhm, Jaromír 99, Pasta Oner, Markéta Hlinovská, Tereza Sochorová nebo Patricie Fexová, společně komunikovalo prostřednictvím dopisů, nebo umělci navštěvovali „své“ odsouzené ve věznicích. Projekt vznikl ve spolupráci s Vězeňskou službou České republiky a pod záštitou ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila. Kurátoři: Ondřej Chrobák a Ondřej Horák


dIGITální sOcHy / dIGITal scUlPTUres

diGitáL ní SocHy ——diGitAL ScuLpturES

16·12·2011—12·1·2012

Ateliér sochařství I. Michala Gabriela z Fakulty výtvarných umění VUT v Brně připravil výstavu vybraných děl digitálního sochařství od studentů bakalářských a magisterských programů a pedagogů ateliérů sochařství a prostorové tvorby FaVU VUT v Brně, AVU v Praze a FUD UJEP v Ústí nad Labem.

Michal Gabriel’s Sculpture Studio I. of the Faculty of Fine Arts at the University of Technology in Brno prepared an exhibition of selected works of art by students from bachelor and master programmes and teachers from sculpture and 3D design studios of the University of Technology in Brno, the Academy of Visual Arts in Prague and the Faculty of Art and Design at J.E. Purkyně University in Ústí nad Labem.


tHE SiLEnt ViLLAG E

The Silent Village was an innovative presentation of events connected with the tragic fate of the village of Lidice. The central work of the exhibition was the film The Silent Village (1943) by British artist, poet and film director Humphrey Jennings. Contemporary artists Paolo Ventura, Peter Finnemore and author Rachel Trezise offered their response to the film and its theme in a series of black and white photographs, video and audio recordings and texts. The exhibition was accompanied by a project entitled 10:35 by Czech documentary film maker Jan Kaplan. Curator: Russell Roberts

THe sIlenT vIllaGe

12·1·2012—9·4·2012

Výstava The Silent Village netradičním způsobem reflektovala události spojené s tragickým osudem Lidic. Ústředním dílem výstavy se stal film The Silent Village (1943) britského umělce, básníka a režiséra Humphreyho Jenningse. Současní umělci Peter Finnemore, Paolo Ventura a spisovatelka Rachel Trezise na film a jeho téma reagovali prostřednictvím černobílých fotografií, video a audiozáznamů a textů. K výstavě připravilo centrum DOX projekt s názvem 10:35 českého filmového dokumentaristy Jana Kaplana. Kurátor: Russell Roberts


tHE SiLEnt ViLLAG E

The Silent Village was an innovative presentation of events connected with the tragic fate of the village of Lidice. The central work of the exhibition was the film The Silent Village (1943) by British artist, poet and film director Humphrey Jennings. Contemporary artists Paolo Ventura, Peter Finnemore and author Rachel Trezise offered their response to the film and its theme in a series of black and white photographs, video and audio recordings and texts. The exhibition was accompanied by a project entitled 10:35 by Czech documentary film maker Jan Kaplan. Curator: Russell Roberts

THe sIlenT vIllaGe

12·1·2012—9·4·2012

Výstava The Silent Village netradičním způsobem reflektovala události spojené s tragickým osudem Lidic. Ústředním dílem výstavy se stal film The Silent Village (1943) britského umělce, básníka a režiséra Humphreyho Jenningse. Současní umělci Peter Finnemore, Paolo Ventura a spisovatelka Rachel Trezise na film a jeho téma reagovali prostřednictvím černobílých fotografií, video a audiozáznamů a textů. K výstavě připravilo centrum DOX projekt s názvem 10:35 českého filmového dokumentaristy Jana Kaplana. Kurátor: Russell Roberts


jan kaPlan: ss-3

JA n kApL An: SS-3

12·1·2012—9·4·2012

On the occasion of the The Silent Village exhibition, the DOX Centre presented a video installation by Jan Kaplan entitled 10:35, the title of which refers to the time of Reinhard Heydrich’s assassination. The project draws from the film by Jan and Krystyna Kaplan entitled SS-3: The Assassination of Reinhard Heydrich (1992), which uses an artistic strategy of historical dramatization similar to that of The Silent Village (1943). However, the two works were created during different eras and with different focuses, and thus displayed a different relationship towards the story they portrayed. Whilst The Silent Village translated the plot of the Lidice tragedy into a British context for the purposes of war propaganda, SS-3, U příležitosti uvedení výstavy with the benefit of historical The Silent Village představilo distance, attempted to present centrum DOX videoinstalaci as accurate as possible film Jana Kaplana 10:35, jejíž název version of the assassination. odkazuje k času, kdy došlo Curator: Jaroslav Anděl k atentátu na Heydricha. Projekt čerpá z filmu Jana a Krystyny Kaplanových SS-3: Atentát na Reinharda Heydricha (1992), který užívá podobnou uměleckou strategii dramatizace historie jako snímek The Silent Village (1943). Obě díla však vznikla v jiné době a s rozdílným záměrem, a tudíž zaujala k zobrazovanému příběhu odlišný vztah. Zatímco film The Silent Village v době války přenesl děj lidické tragédie do britského prostředí za účelem státní propagandy, snímek SS-3 usiloval z historického odstupu o co nejpřesnější filmové zpracování průběhu atentátu. Kurátor: Jaroslav Anděl


m iddLE EA St Europ E

mIddle easT eUrOPe

26·1·2012—20·4·2012

Výstava Middle East Europe poprvé v českém kontextu představila díla špičkových izraelských a palestinských umělců v přímé konfrontaci s díly umělců ze střední a východní Evropy, jejichž společným tématem byl izraelsko-palestinský konflikt. Výstava upozorňovala na problémy příznačné pro politické umění, které reaguje na globální témata, otevřela otázku role médií i zodpovědnosti umělce a všímala si i toho, jak se proměňuje čtení uměleckého díla, přemístíme-li jej do jiného kulturního kontextu. Kurátorky: Tamara Moyzes a Zuzana Štefková


Anisa Ashkar (PS) Nasrin Abu Baker

(PS)

Yael Bartana (IL) Emad Bornat (PS) Noam Braslavsky (IL) Noam Darom (IL) Christoph Draeger (CH) Radovan Čerevka (SK) Ronen Eidelman (IL) RÓza El-Hassan (HU) Fawzy Emrany (PS) Hanna Farah — Kufer Birim (PS) & Hila Lulu Lin (IL)

For the first time in the Czech Republic, the Middle East Europe exhibition presented works by leading Israeli and Palestinian artists in direct confrontation with works by artists from Central and Eastern Europe, within a common framework of the Israeli-Palestinian conflict. The exhibition drew attention to issues associated with political art, broached the question of the artist’s responsibility, and observed how the interpretation of a work of art is altered when it is transferred into a different cultural context. Curators: Tamara Moyzes and Zuzana Štefková

Raafat Hattab (PS) Ihab Jadallah (PS) Khaled Jarrar (PS) & Sharon Horodi (IL) Wolfram P. Kastner (DE) Milan Kohout (CZ) Milan Kozelka (CZ) Radim Labuda (SK) Jumana Manna (PS) Shahar Marcus (IL) Volker MÄrz (DE) MiklÓs MÉcs & Judit Fischer (HU) Michelle & Nicolas (CZ) Avi Mograbi (IL) Tamara Moyzes (CZ) Damir Nikšić (BIH) Tamar Paikes (IL) Public Movement (IL) Itamar Rose & Yossi Atia (IL) Yonatan Shapira (IL) & Ewa Jasiewicz (PL) Joanna Rajkowska (PL) Ruti Sela & Maayan Amir (IL) Ivan Vosecký (CZ) Shlomi Yaffe (IL)

mIddle easT eUrOPe

26·1·2012—20·4·2012

Cheb Kammerer (DE)


The [anastomosis] exhibition presented 65 architectural designs for regenerating the urban structure of four municipal districts. The project is the result of two years of research study conducted by Petr Hájek and Jaroslav Hulín‘s studio at the Faculty of Architecture at the Czech Technical University in Prague, in cooperation with LEA (Laboratory for Experimental Architecture. Their aim was to find new and innovative approaches in the area of urbanism and to develop a method for interconnecting cities with architecture that helps trigger the regeneration process without the need for costly rebuilding and changes. 3D — models were installed in an exhibition arena measuring 900 m² in the rear tract of the DOX Centre for Contemporary Art. Authors: The studio of Petr Hájek and Jaroslav Hulín (The Faculty of Architecture, CTU Prague) and LEA (Laboratory of Experimental Architecture)

[anasTOmOsIs] — PrOPOjené mĚsTO / [anasTOmOsIs] — cOnnecTed cITy

P rO P Oje né m ĚsTO / cO nn ecTed cITy

[An AStomoSiS]

1·2·2012—26·3·2012

Výstava [anastomosis] představila 65 architektonických návrhů pro čtyři městské lokality. Projekt byl výsledkem dvouletého výzkumu v ateliéru Petra Hájka a Jaroslava Hulína na Fakultě architektury ČVUT v Praze, ve spolupráci s Laboratoří Experimentální Architektury (LEA). Výzkumná práce měla za cíl najít nové, inovativní přístupy v oblasti urbanismu a vyvinout metodu propojování města architekturou, která pomáhá nastartovat jeho regenerační proces bez pomoci nákladných přestaveb a změn. Tato architektura byla pojmenována [anastomosis] podle termínu používaného v medicíně a biologii k označení propojení orgánových systémů v těle. 3D modely byly instalovány v zadním traktu centra DOX na ploše 900 m². Autoři: Ateliér Petra Hájka a Jaroslava Hulína (Fakulta architektury ČVUT v Praze) a LEA (Laboratoř Experimentální Architektury)


[anasTOmOsIs] — PrOPOjené mĚsTO / [anasTOmOsIs] — cOnnecTed cITy

1·2·2012—26·3·2012


PRAGUE PHOTO FESTIVAL

24·4·2012—29·4·2012

PRAGUE PHOTO FESTIVAL

Ve dnech 24.—29. 4. 2012 proběhl již pátý ročník festivalu Prague Photo, tentokrát v prostorech Centra současného umění DOX za účasti 30 vystavujících subjektů — galerií, asociací, odborných škol a univerzit. The fifth annual Prague Photo festival took place on 24—29 April 2012, this time at the DOX Centre for Contemporary Art with the participation of thirty exhibiting subjects — galleries, associations, specialised schools and universities.


A touring exhibition of photographs by Oldřich Škácha, Karel Cudlín and Alan Pajer, compiled by The DOX Centre of Contemporary Art on the occasion of Vaclav Havel’s 75th birthday, gave rise to the creation of a travelling exhibition entitled Václav Havel: The Power of the Heroic Imagination, which was shown at Columbus University in New York City and at the College of Europe in Bruges, Belgium. Curator: Jaroslav Anděl

Václav Havel: síla hrdinské imaginace / Václav Havel: The Power of the Heroic Imagination

Václav Havel

s í l a h r d i n s k é i m agi n ac e / T h e P o w e r of th e H e r oi c I m a gi n atio n

27·3·2012—19·4·2012 / 6·9·2012—22·9·2012

Výstava fotografií Oldřicha Škáchy, Karla Cudlína a Alana Pajera, která vznikla u příležitosti oslavy 75. narozenin Václava Havla v Centru současného umění DOX v Praze, dala podnět ke vzniku putovní výstavy Václav Havel: Síla hrdinské imaginace, která byla představena na Columbia University v New Yorku a College of Europe v belgických Brugách. Kurátor: Jaroslav Anděl


superstudio 2012

Sup erstudio 2012

13·4·2012—7·5·2012

DOX presented a selection of the most interesting projects created within the scope of Superstudio 2012. The second annual architectural design and urban planning competition was held in Studio D of the Faculty of Civil Engineering at Czech Technical University. The competition was open to three-member teams that could be composed of any Prague architecture students, regardless of their year and university. Individual teams were given 24 hours to process the given task in the form of an author’s report and a PowerPoint presentation with a maximum length of 10 slides and a time limit of 200 seconds. The panel (Yvette Vašourková, Lenka Křemenová and Vladimir 518) awarded a first prize and five other prizes without further ranking. Curators: David Neuhäusl and Matěj Hunal

Centrum DOX představilo výběr nejzajímavějších projektů, které vznikly v rámci akce Superstudio 2012. Druhý ročník této ideové architektonickourbanistické soutěže proběhl v prostoru Atelieru D na FSv ČVUT. Zúčastnit se mohly tříčlenné týmy libovolně složené ze všech pražských studentů architektury, bez ohledu na ročník a školu. Jednotlivé týmy měly za úkol během 24 hodin zpracovat zadání formou autorské zprávy a powerpointové prezentace o maximální délce 10 slidů v časovém limitu 200 vteřin. Porota (Yvette Vašourková, Lenka Křemenová a Vladimir 518) udělila první cenu a pět ocenění bez určení pořadí. Kurátoři: David Neuhäusl a Matěj Hunal


O UT s Ide / In sIde

The exhibition ČESTMÍR SUŠKA: Outside/Inside at the DOX Centre for Contemporary Art presented works by the respected Czech sculptor and co-founder of the Tvrdohlaví group, Čestmír Suška. The focus of the exhibition consisted of works from the years 2008—2012, exhibited here for the first time. Sculptural objects by Čestmír Suška were exhibited both in the interior and exterior of the DOX Centre. A collection of perforated and welded industrial tanks and mutations entitled Outside was exhibited on the terrace and in the yard, while the second part of the exhibiton, entitled Inside, presented smaller sculptural objects in the DOX Tower. The exhibition completed the artist’s successful Rusted Flowers project, which was exhibited in art institutions and public spaces in the Czech Republic and abroad. Curator: Magdalena Juříková

česTmír sUška: OUTsIde / InsIde

ČEStm ír SuŠkA

13·4·2012—8·10·2012

Výstava ČESTMÍR SUŠKA: Outside/ Inside v Centru současného umění DOX představila objekty uznávaného českého sochaře a spoluzakladatele skupiny Tvrdohlaví Čestmíra Sušky. Těžištěm výstavy byly nejnovější a dosud nevystavené práce z let 2008—2012. Práce Čestmíra Sušky se návštěvníkům představily v interiéru i exteriéru centra. Soubor obřích perforovaných a svařovaných průmyslových nádrží a jejich mutací byl vystaven na terase a ve dvoře centra DOX pod názvem Outside. Druhá část výstavy s názvem Inside pak představila autorovy menší objekty uvnitř Věže. Expozice uzavřela autorův úspěšný projekt Rezavé květy, který byl vystaven v uměleckých institucích a ve veřejném prostoru v Čechách i v zahraničí. Kurátorka: Magdalena Juříková


čestmír suška: outside/inside

16·12·2011—6·1·2012


The exhibition Democracy in Action responded to current social discontent by presenting various protest movements and by exploring how citizens can initiate positive social change. By visualizing social data, for instance through the use of statistics and diagrams, for example a timeline of milestone events in the history of Czech society from 1989 to 2012, the project invited the public to question the mainstream narrative and describe specific issues and problems. Curator: Jaroslav Anděl

demokracie v akci democracy in action

Demok racie v akc i ——Demo cracy in Act io n

18·4·2012—16·5·2012

Výstava Demokracie v akci reagovala na současnou společenskou frustraci. Všímala si nejrůznějších forem protestních hnutí a zkoumala způsoby, jakými se občané mohou podílet na pozitivních společenských změnách. Pomocí vizualizace společenských dat pomocí diagramů a statistik, například časové osy, zachycující významné události české společnosti od roku 1989 do roku 2012, výstava vybízela návštěvníky ke zpochybňování obecných narativů a k popisu konkrétních problémů. Kurátor: Jaroslav Anděl


This exhibition presented the development of Czech Television´s corporate identity since the 1960s. The first graphic logo and corporate design, created by Roman Rogl in 1954 (and fully implemented in broadcasting in 1963) has changed several times during its almost fifty-year existence. This included the current redesign process of Czech Television’s logo leading to a modernization of this traditional brand and overall visual style for broadcasting in the 21st century was also presented. The exhibition also presented visual styles of TV stations from abroad that served as an inspiration for the new redesign.

VIZUÁLNÍ STYL ČESKÉ TELEVIZE 1963—2012 / the VISUAL STYLE OF CZECH TELEVISION 1963—2012

Viz uální styl České t elevize ——the Visual Style of Czech Television 1963—2012

20·4·2012—14·5·2012

Výstava prezentovala vývoj vizuálního stylu České televize od 60. let po dnešek. Zmapovala historii od původní grafické značky Romana Rogla z roku 1954 (zavedené do vysílání v roce 1963), která prošla v průběhu téměř 50 let několika úpravami. Zároveň byl představen proces aktuálního redesignu loga České televize vedoucí k modernizaci tradiční značky i celkového vizuálního stylu pro vysílání ve 21. století. Prezentovány byly i vizuály zahraničních televizních stanic, které posloužily při současném redesignu jako inspirace.


m al ba / PaIn T In G

salOn UmĚní — malba / arT salOn — PaInTInG

SALon umění ——Art SALon

4·5·2012—25·5·2012


The Art Salon — ­ Painting exhibition presented works entered into an open call for artists and the general public entitled Exhibit Your Work at DOX! In its design concept of installing works above each other in several rows, the exhibition followed up on the tradition of the famous Parisian Art Salons of the 18th and 19th centuries. Its principle of open participation was reminiscent of the Salon of the Independants (Salon des Indépendants), with a slogan of “no jury nor awards”. A total of 1132 works by 535 entrants were presented in an exhibition area of 1000 m2. Due to the fact that all submitted works were displayed without undergoing any selection process, the exhibition represented a singular and unusual format. The goal of the art salon was to create a dialogue between experts and the public. Its controversial nature provoked a debate in the media as well as during accompanying debates taking place at DOX. Curators: Team DOX

salon umění — malba art salon — painting

4·5·2012—25·5·2012

Výstava Salon umění — malba vznikla na základě otevřené výzvy umělcům a široké veřejnosti Vystav své dílo v DOXu! Výstava svou koncepcí instalace obrazů v několika řadách nad sebou navazovala na instalace slavných pařížských Salonů 18. a 19. století. Principem otevřené účasti však připomínala Salon nezávislých, který razil heslo „žádná porota, žádné ceny“. Do otevřené výzvy se přihlásilo 535 účastníků s celkem 1132 díly, která byla představena na výstavní ploše 1000m2. Tím, že vystavena byla všechna přihlášená díla bez jakéhokoliv výběru, představovala výstava ojedinělý a neobvyklý formát. Salon umění měl za cíl svou koncepcí vytvořit dialog mezi odborníky a veřejností. Svou kontroverzností vyvolal debatu v médiích i v rámci doprovodných debat probíhajících v centru DOX. Kurátoři: DOX tým


Přesně po čtyřiceti letech přinesla tato výstava překvapivé informace o tom, co se dělo na palubě patnáctimístného letadla, uneseného v červnu 1972 z tehdejšího komunistického Československa do Německé spolkové republiky. Kurátor: Petr Vrána

ÚleT 72: PravdIvý PříbĚH — mImIkry / mImIkry: THe TrUe sTOry

P ravdIv ý P říb ĚH — mImIkry / THe TrUe sTOry

ÚLEt 72 ——mimikry

18·5·2012—8·6·2012

Exactly 40 years later, this exhibition revealed surprising facts about what really happened on board of a small plane hijacked in June 1972 from Communist Czechoslovakia to the Federal Republic of Germany. Curator: Petr Vrána


cH c em e ř ícT n ĚcO O j OHnOvI / wa nT In G TO say s OmeTHInG a bO UT jOHn

membra dIsjecTa PrO jOHna caGe: cHceme řícT nĚcO O jOHnOvI / membra dIsjecTa FOr jOHn caGe: wanTInG TO say sOmeTHInG abOUT jOHn

The exhibition was a tribute to the legendary American musician, writer and visual and multimedia artist John Cage on the occasion of the 100th anniversary of his birth and the 20th anniversary of his death. The ambitious project presented celebrated works by renowned artists and pieces specially created for the project. The participating artists included several of Cage’s collaborators and friends, as well as younger artists who were inspired by his work. The show consisted of paintings, drawings, prints, collages, musical scores, photographs, instructive pieces, sculptural objects, installations, videos and sound installations. Curators: Jozef Cseres and Georg Weckwerth

mEm brA diSJEctA pro JoHnA cAGE ——mE mbrA diSJEctA for JoHn cAGE

25·5·2012—20·8·2012

Výstava byla poctou legendárnímu americkému hudebníkovi, spisovateli a výtvarnému a intermediálnímu umělci Johnu Cageovi u příležitosti 100. výročí jeho narození a 20. výročí úmrtí. Ambiciózní projekt představil známá díla renomovaných umělců i díla vytvořená speciálně pro tuto výstavu, na níž byli zastoupeni umělci z okruhu Cageových spolupracovníků a přátel, ale i umělci mladší, kteří se jeho dílem nechali inspirovat. Projekt vedle sebe postavil nejrůznější média: malbu, kresbu, tisky, koláže, partitury, fotografie, instruktáže, sochařské objekty, instalace, videa a audioinstalace. Kurátoři: Jozef Cseres a Georg Weckwerth


Milan AdamČiak (SK) Tyler Adams (US) Stephen Addiss (US) Sam Ashley (US) Conny Blom (SE) William Brovelli & Margaret Leng Tan (US/SG) Arturas Bumšteinas (LT) Christopher Chew & Margaret Leng Tan (US/SG) Nicolas Collins (US) Philip Corner (US/IT) Alvin Curran (US/IT) Arnold Dreyblatt (US/DE) Julius Deutschbauer (AT) David Dunn (US) Peter Graham (CZ) 25·5·2012—20·8·2012

Sabine Groschup (AT) Milan Grygar (CZ) Franz Hautzinger (AT) Pierre HÉbert (CA) Gary Hill (US) Steven Holl (US) SvetozÁr Ilavský (SK) Hilary Jeffery (UK/NL) GX Jupitter-Larsen (US) Ray Kass (US) Hassan Khan (EG) Barbara Klemm (DE) Alison Knowles (US) Richard Kostelanetz (US) Petr Kotík (US/CZ) Joan La Barbara (US) Brandon LaBelle (US) Alan Licht (US) Alvin Lucier (US) Christian Marclay (US/CH)

Marian Palla (CZ)

BenoÎt Maubrey

Paul Panhuysen

(US/FR/DE)

Jeremy Millar (UK) Gordon Monahan

(CA)

Keith Rowe (UK) (NL)

Blahoslav RozboŖil Frank Scheffer (NL)

Kris Vleeschouwer (BE)

Michael Prime

JiŖí Šigut

Hong-Kai Wang (TW)

(UK)

(CZ)

George Quasha (US)

Jan Steklík (CZ)

David Moss

Lee Ranaldo

Volker Straebel

Morgan O’Hara (US)

Yasunao Tone (JP/US)

Ben Patterson (US/DE)

Charlie Morrow (US) (US/DE)

The Lazy Anarchists (SK/HU/US/DE) (CZ)

& Zeger Reyers (US/NL)

Christian Wolff (US) (DE)

Richard Teitelbaum (US)

Gerlinde Wurth (AT) & John Cage (US)

membra dIsjecTa PrO jOHna caGe: cHceme řícT nĚcO O jOHnOvI / membra dIsjecTa FOr jOHn caGe: wanTInG TO say sOmeTHInG abOUT jOHn

Robert Ashley (US)


ka rel nep raš

karel nepraš nepraš karel

16·12·2011—6·1·2012 8·6·2012—1·10·2012

Dosud nejrozsáhlejší a nejkomplexnější retrospektivu významného českého sochaře, kreslíře a ilustrátora Karla Nepraše připravilo Centrum současného umění DOX u příležitosti jeho nedožitých 80. narozenin a zároveň v roce, kdy uplynulo 10 let od jeho úmrtí. Souborná výstava představila autorovy proslulé sochařské realizace i kreslířské a ilustrátorské práce. Výstava Karel Nepraš zmapovala umělcovu sochařskou i kresebnou tvorbu v dobových souvislostech a vůbec poprvé nabídla celkový pohled na dílo, bez něhož si dnes české sochařství 2. poloviny 20. století nedovedeme představit. V expozici se představila Neprašova vrcholná díla i práce málo známé nebo zcela neznámé, pocházející ze sbírek výstavních institucí i soukromých sbírek z celé České republiky. Výstavu doplnila expozice v Archivu výtvarného umění v Centru DOX věnovaná Křížovnické škole čistého humoru bez vtipu, kterou Karel Nepraš na počátku šedesátých let spoluzakládal a která svými postoji i nezaměnitelným humorem bořila nejrůznější společenská tabu a bojovala proti totalitnímu nátlaku. Kurátoři: Jaroslav Anděl a Leoš Válka


karel nepraš

8·6·2012—1·10·2012

The DOX Centre for Contemporary Art prepared the heretofore largest and most comprehensive retrospective of the work of Karel Nepraš, a leading Czech sculptor, cartoonist and illustrator on the occasion of what would have been his 80th birthday and on the 10th anniversary of his death. The exhibition presented his celebrated sculptures as well as drawings and illustrations, mapping the artist‘s sculptural and graphic art within the context of their time. It also provided the first overall view of his work, without which it would be impossible to imagine Czech sculpture of the second half of the twentieth century. The exhibition presented the artist’s paramount pieces alongside lesser-known or entirely unknown works, all of which came from collections of art institutions or private collections throughout the Czech Republic. The exhibition was accompanied by a display in the DOX Centre’s Art Archive, devoted to the Crusaders’ School of Pure Humour Without Jokes, co-founded by Karel Nepraš at the beginning of the 1960s, which, with its attitudes and unique humour, broke down various social taboos and battled against totalitarian coercion. Curators: Jaroslav Anděl and Leoš Válka


karel nepraš

8·6·2012—1·10·2012


This exhibition, whose title refers to a developmental stage of an artistic career, opened the doors of the Studio of Sculpture of AAAD Prague to the public and presented a selection of works created by its students between 2009 and 2012, during the tenure of professors Kurt Gebauer, Krištof Kintera and Dominik Lang & Edith Jeřábková. It was a time of relatively frequent changes, which can be an advantage for some students and a disadvantage for others. Curators: Edith Jeřábková and Dominik Lang

Rané práce 2009—2012 (Ateliér Sochařství, VŠUP) / Early Works 2009—2012 (Studio of Sculpture, aaad Prague)

( At el iér Sochař st ví, VŠ UP ) / ( Studio of sc ul ptu r e, AAAD Pr agu e)

Rané p ráce ——Ear ly Works 2009— 2012

16·6·2012—16·7·2012

Výstava s ilustrativním názvem, který poukazuje na stádium vývoje umělecké osobnosti, otevřela veřejnosti dveře Ateliéru sochařství VŠUP a představila výběr prací, které zde vznikly v rozmezí let 2009—2012. V tomto období zde působily tři pedagogické názory: Kurta Gebauera, Krištofa Kintery a Dominika Langa & Edith Jeřábkové. Šlo tedy o období poměrně bohaté na změny, což mohlo být pro některé studenty přínosem, pro jiné nevýhodou. Kurátoři: Edith Jeřábková a Dominik Lang


veroni ka p s ot k o vá : bikiny klub ——bikini club

27·6·2012—3·12·2012

bikiny klub / bikini club

Veronika Psotková se věnuje zejména figurální tvorbě. Její práce mají dvě paralelní linie, z nichž první je spíš realistická, s vlivem klasického sochařství a populární kultury, druhou tvoří sestavy drátěných figur. Její sochy vyzařují senzualitu a ve své realističnosti nebo stylizaci nabízejí čtení toho, jak funguje tělesnost a jak ji vnímáme v dnešní době. Na terase kavárny centra DOX představila letní drátěnou instalaci šesti žen v nadživotní velikosti Bikiny klub, jejichž proporční nedostatky se zcela vymykají ideálu krásy, jak je nám podsouván médii.

Veronika Psotková focuses primarily on figurative art. Her works take two parallel paths; the first is more realistic, influenced by classical sculpture and pop culture, and the second consists of configurations of wire figures. For the DOX Centre’s cafe terrace, she created Bikini Club, a special installation of six largerthan-life figures of different types of women whose proportional imperfections are far removed from perceptions of beauty promoted by the media.


The exhibition Transgender Me dealt with the term “transgender” as an open category, comprising individuals who have undergone (or are going to undergo) a sex change, as well as those who do not wish to have reassignment surgery, but who for some reason do not fully identify with their biological or social gender. The show reflected different aspects of the term “transgender’ through the works of artists living and working in the Czech and Slovak Republic, and was accompanied by an array of events and cultural programmes. Curators: Michelle Šiml and Lukáš Houdek

TransGender me

trA nSG EndEr mE

16·8·2012—17·9·2012

Tématem výstavy Transgender Me byl transgender jako otevřená kategorie, která v sobě slučuje jak osoby, které prošly operativní změnou pohlaví (nebo se na tuto změnu chystají), tak i ty, které o takové změně neuvažují, ale z nějakého důvodu pociťují nesoulad se svým biologickým nebo společenským pohlavím. Výstava reflektovala různé podoby pojmu „transgender“ v dílech téměř dvacítky autorů a autorek žijících v České a Slovenské republice a doprovázel ji bohatý doprovodný a kulturní program. Kurátoři: Michelle Šiml a Lukáš Houdek


P rize fo r Em e rgin g A rti sts

V roce 2012 se výstava finalistů StartPointu poprvé představila v Praze v Centru současného umění DOX. Během deseti let své existence se StartPoint z národní přehlídky diplomových prací rozvinul do rozsáhlého evropského projektu sledujícího nastupující umělecké talenty. Každý rok několik kurátorů mapuje dnes již téměř 40 uměleckých škol z 18 evropských zemí, aby vybralo ty nejzajímavější diplomové práce, které pak procházejí dalším výběrem až k finální výstavě, představující přes 20 nejvýraznějších umělců. Nejde však jen o výstavu, ale především o setkávání nadějných umělců a odborníků napříč zeměmi, tradicemi a žánry, které mohou jim i divákům přinést nové možnosti srovnání. Kurátor: Pavel Vančát

StartPoint: Prize for Emerging Artists

start po int

7·9·2012—8·10·2012

In 2012, the exhibition of work by StartPoint finalists took place in Prague for the first time, at the DOX Centre for Contemporary Art. During its ten years of existence, StartPoint has evolved from a national exhibition of graduation works to an extensive European project that follows emerging artistic talents. Every year, a group of curators looks at nearly 40 art schools from 18 European countries in order to select the most interesting graduation projects, which then pass through further rounds of selection until the final exhibition that features over 20 of the most distinctive artists. StartPoint is however also about encounters between artists and experts across countries, traditions and genres that can bring both them and the audience new opportunities for comparison. Curated by: Pavel Vančát


Jan Jak u b Kotík

jan jakub kotík: PODOBY VZDORU / JAN JAKUB KOTÍK: FORCES OF RESISTANCE

P od oby v zdo r u / F orces of Res istance

11·10·2012—14·1·2013

Jedinečný výstavní projekt téměř dvou desítek objektů originálního českoamerického umělce Jana Jakuba Kotíka, pro něhož byl typický moment absurdního posunu smyslu, případně vtipná reinterpretace, díky nimž dokázal získat odstup od reality, komentovat ji a neustále zpochybňovat mocenské struktury. Instalace všedních předmětů z domácího prostředí, zasazených do nečekaných a často humorných souvislostí, měly za úkol problematizovat zažité společenské a politické struktury. I přes svůj jasně vymezený rámec byla výstava Jana J. Kotíka v centru DOX jedinečným průřezem tvorbou tohoto autora. Vedle jeho vrcholné tvorby představila i několik doposud nevystavených děl ze studentských let na Cooper Union. Kurátorka: Markéta Stará


jan jakub kotík: PODOBY VZDORU / JAN JAKUB KOTÍK: FORCES OF RESISTANCE

11·10·2012—14·1·2013

This unique exhibition project consisted of almost twenty pieces by the Czech-US artist Jan Jakub Kotík, whose work is recognizable through its absurd meaning shifts or humorous reinterpretation, by which he was able to detach himself from reality, comment on it, and cast constant doubt upon power structures. Installation of mundane household items placed into unexpected and often humorous contexts served his permanent need to subvert established social and political structures. Despite its clearly delineated scope, the Jan Jakub Kotík exhibition at DOX Centre was without doubt also a cross-section of his work. Aside from his best work, the show also featured several as yet unexhibited works from his student years at Cooper Union. Curator: Markéta Stará


( VŠ UP / AAAD P r agu e)

This show, curated by Tereza Bruthansová and Maxim Velčovský, presented over thirty diploma and semestral works by students of architecture, design, illustration, painting and fashion design at the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague. Exhibition 2012 was almost twice the size of the previous year’s exhibition. It has thus managed to even more broadly encompass the specific nature of the school, which consists of dozens of independent studios headed by distinctive personalities.

výstava 2012 / exhibition 2012

Výstava 2012 ——Exhibition 2012

17·10·2012—10·11·2012

Kurátoři Tereza Bruthansová a Maxim Velčovský vybrali tři desítky nejzajímavějších závěrečných a semestrálních prací studentů architektury, designu, ilustrace, malby a módního návrhářství Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. V porovnání s prvním ročníkem, realizovaném v Uměleckoprůmyslovém muzeu, se výstava rozprostírala na téměř dvojnásobné ploše. Podařilo se tak ještě ve větší šíři vystihnout specifický naturel školy, kterou tvoří desítky ateliérů v čele s osobitými vedoucími.


ponor ná řeka ——hid den river

17·10·2012—10·11·2012

PONORNÁ ŘEKA / HIDDEN RIVER

Výstavní projekt Ateliéru fotografie Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze nazvaný Ponorná řeka byl výběrovou prezentací studentů a absolventů ateliéru pod pedagogickým vedením Aleksandry Vajd a Hynka Alta, kteří vybrali dvě desítky nejlepších děl, vytvořených v jejich ateliéru za poslední čtyři roky. Projekt představoval fotografii z několika pohledů: jednou jako opěrný bod širšího uvažování a základního vymezení autorů, podruhé jako přiznání možnosti vlastního popírání či překračování. Záměrem výstavy bylo důsledně sledovat charakter ateliéru a pokusit se kriticky nahlédnout obor fotografie jinak, než jako univerzální médium. Kurátoři: Hynek Alt a Aleksandra Vajd

Hidden River was an exhibition project of the Studio of Photography of the Academy of Arts, Architecture and Design (AAAD) in Prague, headed by Hynek Alt and Aleksandra Vajd, who selected twenty of the best student works created in the studio over the past four years. Photography was presented from several angles: once as a base for wider considerations and a basic demarcation point for the artists, another time as an admission that it can be denied or surpassed. The aim of the exhibition was to closely keep to the nature of the studio and to attempt to take a critical look at the field of photography as something other than a universal medium. Curators: Hynek Alt & Aleksandra Vajd


The DOX Centre for Contemporary Art prepared a remarkable exhibition of nearly 300 works of Viennese Actionism owned by Austrian collector Julius Hummel. The exhibition attempted to describe the essential, though hitherto neglected role of women in this art movement, which mainly in the 1960s fought for individual freedom and made a significant contribution to greater interpersonal and sexual tolerance. Aside from the works of the founders of this provocative movement that was full of sexuality, blood and uncomfortable questions — Hermann Nitsch, Otto Muehl, Günter Brus and Rudolf Schwarzkogler — the exhibition also featured other Austrian artists who had been influenced by this “purgatory of the senses”. Curator: Julius Hummel

amOr PsýcHé akce — vídeŇ: Ženský elemenT ve vídeŇském akcIOnIsmU. sbírka HUmmel. / amOr PsycHe acTIOn — vIenna: THe FemInIne In vIennese acTIOnIsm. HUmmel cOllecTIOn.

Že ns ký e le m enT ve víd eŇs kém a kcIOnIsmU. sbírka HUmme l . / T H e F em I nIn e I n vIe nnese acTIOn Ism. HUmmel cOllecTIOn.

Am or pSÝcHé AkcE—VídEŇ ——Amo r pSycHE Action —ViEnnA

19·10·2012—28·1·2013

Centrum současného umění DOX připravilo pozoruhodnou výstavu téměř tří set děl vídeňského akcionismu ze sbírek rakouského sběratele Julia Hummela. Expozice se snažila přiblížit zásadní, přitom dosud opomíjenou roli žen v tomto uměleckém směru, který bojoval především v 60. letech 20. století za individuální svobodu a významně přispěl k větší mezilidské i sexuální toleranci. Kromě čtyř hlavních představitelů a zakladatelů provokativního hnutí plného sexuality, krve, bolesti a znepokojivých otázek — Hermanna Nitsche, Otto Muehla, Güntera Bruse a Rudolfa Schwarzkoglera — se představili i další rakouští umělci mladší generace, ovlivnění tímto „očistcem smyslů“. Kurátor: Julius Hummel


AMOR PSÝCHÉ AKCE — VÍDEŇ: Ženský element ve vídeňském akcionismu. Sbírka Hummel. / AMOR PSYCHE ACTION — VIENNA: The Feminine in Viennese Actionism. Hummel Collection.

19·10·2012—28·1·2013


AMOR PSÝCHÉ AKCE — VÍDEŇ: Ženský element ve vídeňském akcionismu. Sbírka Hummel. / AMOR PSYCHE ACTION — VIENNA: The Feminine in Viennese Actionism. Hummel Collection.

19·10·2012—28·1·2013

The DOX Centre for Contemporary Art prepared a remarkable exhibition of nearly 300 works of Viennese Actionism from the collection of the Austrian collector Julius Hummel. The exhibition attempted to describe the essential, though hitherto neglected role of women in this art movement, which mainly in the 1960s fought for individual freedom and made a significant contribution to greater interpersonal and sexual tolerance. Aside from the works of the founders of this provocative movement that was full of sexuality, blood and uncomfortable questions - Hermann Nitsch, Otto Muehl, Günter Brus and Rudolf Schwarzkogler – the exhibition also featured a subsequent generation of Austrian artists who were influenced to a certain extent by the innovations of Actionism in their individual ways.


This exhibition project addressed the theme of crises, protests, social transformations and social imagination and presented over thirty artists from around the world who through their works are attempting to map various social changes, and meld their storytelling into a common narrative. The goal of the exhibition, which included photographs, maps, objects, videos and conceptual works, was to spur the creation of platforms for positive change based on cooperation between artists, social scientists, activists and citizens on the local and international level. The exhibition was divided into four thematic areas that represented various narratives — their overall sum however attempted to provide a wider perspective as an inspiration for the collective creation of a new common story. Curator: Jaroslav Anděl

karTOGraFIe nadĚje: PříbĚHy sOcIální ZmĚny / carTOGraPHIes OF HOPe: cHanGe OF narraTIves

P říb Ě H y sO cIál ní ZmĚny / cH a nG e OF nar r aT I ves

kA rto G rAfiE nAděJ E ——cA rtoGrApHiES of Ho pE

22·11·2012—21·2·2013

Výstavní projekt pojednávající témata krizí, protestů, společenských proměn a sociální imaginace, představil více než tři desítky umělců z celého světa, kteří se prostřednictvím svých děl snaží mapovat různé sociální změny a spojovat svá vyprávění do společného příběhu. Cílem projektu, zahrnujícího fotografie, mapy, objekty, videa i konceptuální díla, bylo podnítit vytváření platforem pro pozitivní změnu, založenou na spolupráci umělců, sociálních vědců, aktivistů a občanů na lokální i mezinárodní úrovni. Výstava byla členěna do několika oblastí představujících různé narativy — jejich celkový úhrn se ovšem snažil nabídnout širší perspektivu, jež by měla být inspirací k spoluvytváření nového společného příběhu. Kurátor: Jaroslav Anděl


Daniel García Andújar Ingo Günther Kader Attia & Kamila B. Richter Michael Joaquin Grey Toril Johannessen Superflex Krištof Kintera Matthew Connors Oliver Ressler

16·12·2011—6·1·2012

Abu Bakr Shawky Naeem Mohaiemen Suzanne Lacy Teddy Cruz Krzysztof Wodiczko Alexandra Daisy Ginsberg Terreform One Sascha Pohflepp & Karsten Schmidt OS Kantine Kitchen Budapest Fran Ilich Christian Nold Paul Glover Kultivator Steve Lambert The Yes Men Ztohoven Lize Mogel Amy Franceschini Eva Bakkeslett Nils Norman J. Morgan Puett Daniel Latorre & Natalia Radywyl

kartografie naděje: příběhy sociální změny / cartographies of hope: change of narratives

Michael Bielický


1 5 — vš e c h n y p u b l i k ac e 1 1 — p ou z e d ox p u b l i k ac e ( act i on i s m u s j e ta m 3 x )

p u bl i kac í k v ýs tavá m e xh ib it i on p ub l icat io n s

1 3 — ( vš e c h n y a act i o n i s m u s 1 x )


Věznice: místo pro umění / Prison: No Limits for Art. Editoři: Ondřej Horák, Ondřej Chrobák a Martina Reková. Praha: DOX PRAGUE, a.s., 2011, 96s. (Czech-English edition) BERRY, David, David DRAKE, Peter FINNEMORE, et al. The Silent Village. Editor Russell Roberts. Praha: DOX PRAGUE, a.s., 2012, 96s. (English edition) ANDĚL, Jaroslav, David BERRY, Russell ROBERTS, et al. The Silent Village. Praha: DOX PRAGUE, a.s., 2012, 39s. (Czech edition)

pubLikAc E k VÝStAVám ——ExH ibition pubLicAtionS

Middle East Europe. Praha: DOX PRAGUE, a.s., 2012. (Czech-English edition) OLIČ, Jiří, Čestmír SUŠKA, David VÁVRA, et al. Čestmír Suška. Editor Petr Wittlich. Praha: Gallery, 2012, 312s. (Czech-English edition) CSERES, Jozef, Robert ASHLEY a Petr KOTÍK. Membra Disjecta for John Cage: Wanting to Say Something About John / Membra disjecta pro Johna Cage: chceme říct něco o Johnovi. Editoři Jozef Cseres, Georg Weckwerth. DOX PRAGUE, a.s., 2012, 226s. (Czech-English edition) ANDĚL, Jaroslav, Miloš HAVELKA, Magdalena JUŘÍKOVÁ, et al. Karel Nepraš. Editor Jaroslav Anděl. Praha: DOX PRAGUE, a.s., 2012, 272s. (Czech-English edition)

FIŠER, Marcel, et al. Startpoint Selection 2012, A Selection of Awarded Works / Výběr oceněných prací. Editoři Marcel Fišer, Pavel Vančát a Magdalena Wells. Praha: Nadace Arbor vitae, artists, 2012. (Czech-English edition) STARÁ, Markéta, Ondřej CHROBÁK a Chris RAEL. Jan Jakub Kotík: Podoby vzdoru / Jan Jakub Kotík: Forces of Resistance. Editor Markéta Stará. Praha: DOX PRAGUE, a.s., 2012, 79s. (Czech-English edition) BRUTHANSOVÁ, Tereza a Jindřich SMETANA. Výstava 2012 / Exhibition 2012. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2012. (Czech-English edition) HUMMEL, Julius, et al. AMOR PSÝCHÉ AKCE — VÍDEŇ. Ženský element ve vídeňském akcionismu. Editor Julius Hummel. Praha: DOX PRAGUE, a.s., 2012, 349s. (Czech edition) HUMMEL, Julius, et al. AMOR PSYCHE AKTION — WIEN. Das Feminine im Wiener Aktionismus. Editor Julius Hummel. Praha: DOX PRAGUE, a.s., 2012, 349s. (German edition) HUMMEL, Julius, et al. AMOR PSYCHE ACTION — VIENNA. The Feminine in Viennese Actionism. Editor Julius Hummel. Praha: DOX PRAGUE, a.s., 2012, 349s. (English edition) ANDĚL, Jaroslav, Daniel García ANDÚJAR, Kader ATTIA, et al. Kartografie naděje: Příběhy sociální změny / Cartographies of Hope: Change Narratives. Editor Jaroslav Anděl. Praha: DOX PRAGUE, a.s., 2012, 275s. (Czech-English edition)

kaTalOGy vydané v rOce 2012 / caTalOGUes PUblIsHed In 2012

LINDAUROVÁ, Lenka a Lucie DRDOVÁ. Cena Jindřicha Chalupeckého. Finále 2011 / Jindřich Chalupecký Award. Final 2011. Praha: Společnost Jindřicha Chalupeckého, 2011, 58s. (Czech-English edition)


Pu

bl pro ic g pr ram og ů ra a mm ak es cí p an ro v d ev eře en j ts nos t


mámE otEVřEno ——WE’rE opEn

máme OTevřenO / we’re OPen / 26·4·2012

bErG orcHEStr ——tHE bErG orcHEStrA

Společný program galerijních institucí v lokalitě Prahy 7 nabízí návštěvníkům nejen zpřístupnění výstav mimo otevírací dobu, ale i speciální akce jako setkání s umělci, kurátory či prezentace nových uměleckých projektů. V rámci programu proběhl i videomapping, jemuž přihlíželo na 400 návštěvníků centra DOX.

This joint programme of gallery institutions in and around Prague 7 offers visitors not only access to exhibitions outside of regular opening hours, but also special events such as meetings with artists and curators or presentation of new art projects. The programme also included a video mapping viewed by approximately 400 visitors to the DOX Centre.

The BERG Orchestra presented a new release by the young Czech composer František Chaloupka (*1981). The Czech premiere included Schnittke’s Yellow Sound and the jazzinfluenced Red Run suite by Heiner Goebbels, the latest recipient of the International Ibsen Award. The concert was accompanied by a tour of industrial sites in the DOX Centre’s neighbourhood entitled Industrial Holešovice, prepared by Professor Tomáš Šenberger.

berG OrcHesTr / THe berG OrcHesTra / 10·4·2012

Orchestr BERG představil novinku mladého českého skladatele Františka Chaloupky (*1981). V české premiéře zazněl Schnittkeho Žlutý zvuk a jazzem ovlivněná suita Red run čerstvého držitele Ibsenovy ceny Heinera Goebbelse. Doprovodnou aktivitou ke koncertu byla procházka po industriálních památkách v okolí centra DOX Industriální Holešovice, kterou připravil profesor Tomáš Šenberger.


Marina Abramović: The Artist Is Present

V rámci speciálních programů pro veřejnost se návštěvníkům centra DOX představil unikátní projekt tanečního souboru NANOHACH a choreografa Fabrice Ramalingoma BRUT. BRUT je taneční představení. BRUT nemá žádné vyprávěcí schéma. BRUT předvádí syrový materiál, přetékající napětí, emoce plné smíchu. BRUT zkoumá živočišnost, která někdy vychází z gesta, skoku, grimasy. BRUT je bitka, masa, tlupa, smečka. BRUT je výkřik těla a kostí, gest a pohybů, vyvržený a vyplivnutý.

NANOHACH & Fabrice Ramalingom: B R U T / 29·3·2012— 30·3·2012

Marina Abramović: The Artist Is Present / 1·10·2012

NANOHACH & Fabrice Ramal ingom: B R U T

Centrum DOX připravilo speciální prezentaci a zároveň jedinou pražskou projekci dokumentárního filmu o legendární umělkyni a zakladatelce žánru performance Marině Abramović. The DOX Centre prepared a special presentation and at the same time the only Prague showing of this documentary film about the legendary artist and founder of the performance art genre, Marina Abramović.

The DOX Centre’s special public events included this unique project by the NANOHACH dance group, choreographed by Fabrice Ramalingom. BRUT is a dance performance. BRUT has no story to tell. BRUT presents raw material brimming with tension, emotions full of laughter. BRUT explores the animality that sometimes arises from a gesture, jump or grimace. BRUT is a brawl, a mass, a mob, a pack. BRUT is a cry of body and bone, gestures and movements, disgorged and spat out.


V průběhu roku 2012 proběhlo v rámci diskuzní platformy DOXagora 13 akcí. Doxagora se věnuje reflexi aktuálních trendů a dění ve společnosti v návaznosti na výstavní projekty. Představuje prostor pro prezentaci významných zahraničních osobností z oblasti umění a společenských věd, sleduje nové inovativní projekty, a na základě mezioborové spolupráce rozvíjí diskuzi o lokálních problémech a jejich řešeních. DOXagora využívá různých formátů participace hostů, od panelových diskuzí a konferencí, ke skupinovým workshopům a open space debatám.

In 2012, a total of thirteen events took place within the scope of the DOXagora discussion platform. DOXagora reflects current trends and events in society in association with exhibition projects. It provides an opportunity to present important personalities from abroad in the area of art and social sciences, follows new innovative projects, and through interdisciplinary cooperation develops discussion of local problems and their solutions. DOXagora makes use of various guest participation formats, from panel discussions and conferences to group workshops and open space debates.

pravidelné diskuzní platformy / regular series of discussions

doxagora


cyklus pravidelných veřejných diskusí o aktuálních tématech spojených s životem v metropoli. a series of regular public discussions on topical subjects related to life in the city.

(S)tiSk doby ——pEriod (im)print

Pravidelný debatní cyklus „kulatých stolů” s novináři a komentátory, kteří zastupují různá média, je věnován diskusi o aktuálních politických, ekonomických a společenských problémech. a regular series of round table discussions with journalists and commentators representing various media on current political, economic and social problems.

PravIdelné dIskUZní PlaTFOrmy / reGUlar serIes OF dIscUssIOns

JAká JE VizE prAHy ——WHAt iS our ViSion for prAGuE


PROGRAMY PRO VEŘEJNOST DOX představuje výstavní a umělecké projekty a související aktuální témata prostřednictvím různých formátů veřejných akcí od konferencí a panelových diskuzí po filmové projekce, interaktivní workshopy a veřejné happeningy. DOX je místem setkávání a společenské interakce přesahující oblast umění. V rámci pravidelných diskuzních cyklů i speciálních akcí reflektuje domácí i mezinárodní kontext a vytváří platformu pro zapojení různých skupin návštěvníků do veřejné diskuze nad aktuálními tématy. DOX spolupracuje s domácími i zahraničními uměleckými a kulturními institucemi, organizacemi, iniciativami i s předními osobnostmi z nejrůznějších oborů.

programy pro veřejnost

DOPROVODNé PROGRAMY K VÝSTAVÁM Anastomosis 29/2 Komentovaná prohlídka výstavy s Adamem Gebrianem a Petrem Hájkem 7/3 Komentovaná prohlídka výstavy s Adamem Gebrianem, Petrem Hájkem a Jaroslavem Hulínem 7/3 Udržitelnost / Sustainability — diskusní večer nad vybranými projekty výstavy 14/3 Komentovaná prohlídka výstavy Adamem Gebrianem, Petrem Hájkem a Jaroslavem Hulínem 14/3 Propojené město — prezentační a diskusní večer na téma výstavy Čestmír Suška: Outside / Inside 17/5 Komentovaná prohlídka výstavy s autorem 28/5 Projekce filmů Michaela Baumbrucka Digitální sochy 9/1 Komentovaná prohlídka výstavy s Tomášem Medkem Jan Jakub Kotík: Podoby vzdoru 29/10 Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou Markétou Starou 19/11 Podoby umělecké angažovanosti v současném českém umění — diskuzní panel k výstavě za účasti Ondřeje Chrobáka, Marka Meduny, Mariany Serrano, Markéty Staré a Pavla Zahrádky 19/12 Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou Markétou Starou Karel Nepraš 16/7 Komentovaná prohlídka výstavy s Markétou Starou 27/8 Komentovaná prohlídka výstavy s Markétou Starou 24/9 Karel Nepraš v domácím a mezinárodním kontextu — diskuzní panel k výstavě za účasti Jaroslava Anděla, Magdaleny Juříkové, Marie Klimešové a Dominika Langa Kartografie naděje: Příběhy sociální změny 26/11 Mysli globálně, jednej lokálně — diskuzní panel k výstavě s projekcí dokumentu Fixing the Future (2012, USA, 102 min) 3/12 Rozhoduje každý — diskuze formátu open space 5/12 Morální reforma? — diskuzní panel k projektu Morální reforma výtvarné skupiny ZTOHOVEN 10/12 Politika nezájmu: Česko a Západ v krizi — diskuse a křest knihy Petra Druláka 15/12 Psychogeografická procházka Prahou 7 s Petrem Gibasem  Membra Disjecta pro Johna Cage: Chceme něco říct o Johnovi 19/6 John Cage v Praze (1964) — diskuzní panel k výstavě za účasti Amdrewa Culvera, Marthy Herr, Martina Hilského a Petra Kotíka

Middle East Europe 26/1 Prezentace politických akcí Wolframa Kastnera 6/2—9/4 Série osmi tematických dokumentárních pondělí 19/3 Performance West and East skupiny Sala-Manca Group 15/4 Příliš blízký východ — mezinárodní konference k tématu výstavy 18/4 Vernisáž výstavy Khaled Jarrar: State of Palestine v galerii SPZ Prague Photo 2012 24/4 Přednáška Suzanne Pastor Ženy a tělo — Identita a sexualita v ženské fotografii 24/4 Přednáška Petra Helbicha Josef Sudek 25/4 Kulatý stůl — setkání mladých fotografů z Francie a z České republiky 27/4 Prezentace publikace Slečny novinářky Barbory Baronové a fotografky Dity Pepe Salon umění 22/5 Salon umění v DOXu — (medvědí) služba umění? — diskuzní panel k výstavě za účasti Jaroslava Anděla, Miloše Havelky, Marie Klimešové, Maria Kubaše, Milana Kreuzziegera, Lenky Lindaurové, Martina Mainera, Tomáše Tichého a Pavla Zahrádky The Silent Village 23/2 Moc nechat zmizet — kulatý stůl k tématu výstavy 10/3 Historické příběhy — vytváření paměti — mezinárodní konference k výstavě 22/3 Lidice, obrazy zkázy — diskuzní večer s dobovými filmovými ukázkami 5/4 Příběh dvou vesnic — projekce dokumentárního filmu Druhý život Lidic (2002, CZ, 58 min) a diskuze Startpoint 10/9 Přednáška Noama Daroma Sbírka moderního umění v Teheránu a já 7/10 Komentovaná prohlídka k výstavě s kurátorem Pavlem Vančátem 8/10 Přednáška Pavla Sterce O ptačím letu: Reenactment přednášky Rudolfa Dvořáka 10/10 Přednáška Kamrana Diby Breakfast with Andy Warhol Transgender Me 16/8 Tematický večer k výstavě - komentovaná prohlídka výstavy, diskuze Transgender Identity, transgender blogging, série performancí Bridge Markland 19/8 Diskuse s Annou Grodzkou 12/9 Drag Addicts: Hotel X — premiéra autorského divadelního představení Výstava 2012 22/10 Komentovaná prohlídka výstavy s kurátory Terezou Bruthansovou, Maximem Velčovským a studenty VŠUP

PRAVIDELNÉ DISKUZNÍ PLATFORMY DOXagora Série diskuzí, workshopů, konferencí a prezentací zahraničních umělců reagujících na aktuální společenské trendy 6/3 Nebojácná řeč — vernisáž projektu 14/3 Náš příběh: Kdo? Co? Jak? — zahájení projektu DOXagora 21/3 Krize českého školství — diskuze se zástupkyněmi české vzdělávací scény 4/4 Inventura naší demokracie — časová osa aneb Máme šanci na reparát? — setkání předních odborníků z oblasti sociálních věd a veřejného života 11/4 Proč se ztrácíme v Evropě? — diskuze se zástupci českých médií, politiky a politology 11/5 Kritika v kultuře a civilizaci — přednáškový večer uskutečněný v rámci mezinárodní politologické konference Science and Philosophy 2012 16/5 Rozkládání státu — křest knihy Vladimíry Dvořákové 18/5 Kulturní politika: Konfrontační pohled dvou generací — diskuze se zástupci české kulturní politiky začleněná do programu festivalu Street For Art 13/6 Budoucnost (a)sociálního státu — diskuze s českými ekonomy 11/7 Přišel! Změnil! Zvítězil? — diskuze o úspěšných projektech mladých podnikatelů a politiků 19/9 Start Up or Down? — diskuze na téma rozvoje technologických startupů v ČR 12/11 Sociální změna a proměny civilizace — celodenní konference ve spolupráci s AV ČR a UK doprovázející program výstavy Kartografie naděje: Příběhy sociální změny 19/12 Politická aktivizace veřejného prostoru — prezentace a diskuze s Oliverem Resslerem

Jaká je vize Prahy? Série diskuzí o veřejném prostoru a kvalitě života v hlavním městě 15/2 Veřejná debata Právo na Prahu 9/5 Veřejná debata Participace 27/9 Veřejná debata Participace II 13/12 Veřejná debata Bourat či nebourat?  (S)tisk doby Série kulatých stolů se zástupci významných českých médií 28/3, 25/4, 6/6, 25/7, 29/8, 26/9, 31/10, 12/12 FilmBreak Série projekcí a diskuzí s filmovými tvůrci a herci  12/1 Interview s Jurajem Herzem 9/2 Interview s Břetislavem Rychlíkem 15/3 Interview s Martinem Myšičkou 12/4 Interview s Jaroslavem Brabcem 10/5 Interview s Jiřím Klenkou 14/6 Interview s Janem Hřebejkem Visual Manual Série sebeprezentačních večerů studentů uměleckých vysokých škol 2/3, 14/6, 30/6

Speciální akce 8/2 Raymond Tallis: Aping Mankind. Neuromania, Darwinitis and the Misrepresentation of Mankind — diskuze o kognitivních vědách a umění 29/3 NANOHACH & Fabrice Ramalingom: BRUT — veřejná zkouška představení a diskuze s choreografem 30/3 NANOHACH & Fabrice Ramalingom: BRUT — veřejná generální zkouška, diskuze s uměleckým týmem a představení 26/4 Máme otevřeno — kulturní večer galerií na Praze 7 23/5 Velká porce elánu — interview s předními českými designéry 11/6 Gorila - diskusní večer s Tomem Nicholsonem 1/10 Marina Abramović: The Artist is Present (2012, USA, 106 min) — jediná pražská projekce uměleckého dokumentu 4/10 Máme otevřeno — kulturní večer galerií na Praze 7 25/10 Gao Xingjian at DOX — kulturní večer za účasti nositele Nobelovy ceny za literaturu Gao Xingjiana 1/11 JI.HLAVA v DOXu: Cenzurovaná média — ozvěny 16. ročníku mezinárodního festivalu dokumentárních filmů  2/11 Juha Huuskonen: Open Knowledge Festival — prezentace a diskuze s umělcem 5/11 Myšlení o fotografii I. — diskuze a křest knihy za účasti Jaroslava Anděla, Karla Císaře a Miroslava Petříčka 8/11 JI.HLAVA v DOXu: Revoltující Evropa — ozvěny 16. ročníku mezinárodního festivalu dokumentárních filmů 

programy pro veřejnost

6/8 Happy New Ears: Procházka po Johnu Cageovi — komentovaná prohlídka výstavy s Pavlem Klusákem 16/8 Přednáška o ničem — performance Jaromíra Typlta


public events DOX presents exhibition and art projects and related topical themes via various public event formats, from conferences and panel discussions to film projections, interactive workshops and public happenings. DOX is a meeting place and social interaction space extending beyond the area of art. Regular discussion cycles and special events reflect a domestic and international context and create a platform for the inclusion of various groups of visitors in a public discussion of topical themes. DOX cooperates with both domestic and foreign art and culture institutions, organizations and initiatives, as well as with leading personalities from various fields.

public events

events accompanying exhibitions Anastomosis 29/2 A guided tour of the exhibition with Adam Gebrian and Petr Hájek 7/3 A guided tour of the exhibition with Adam Gebrian, Petr Hájek and Jaroslav Hulín 7/3 Sustainability — an evening discussion of selected exhibition projects 14/3 A guided tour of the exhibition with Adam Gebrian, Petr Hájek and Jaroslav Hulín 14/3 Interconnected City — a presentation and discussion on the theme of the exhibition Čestmír Suška: Outside/Inside 17/5 A guided tour of the exhibition with the artist 28/5 Projection of films by Michael Baumbruck Digital Statues 9/1 A guided tour of the exhibition with Tomáš Medek Jan Jakub Kotík: Forces of Resistance 29/10 A guided tour of the exhibition with curator Markéta Stará 19/11 Forms of Artistic Involvement in Contemporary Czech Art — a panel discussion on the exhibition with the participation of Ondřej Chrobák, Mark Meduna, Mariana Serrano, Markéta Stará and Pavel Zahrádka 19/12 A guided tour of the exhibition with curator Markéta Stará Karel Nepraš 16/7 A guided tour of the exhibition with Markéta Stará 27/8 A guided tour of the exhibition with Markéta Stará 24/9 Karel Nepraš in a Domestic and International Context — a panel discussion on the exhibition with the participation of Jaroslav Anděl, Magdalena Juříková, Marie Klimešová and Dominik Lang Cartographies of Hope: Change Narratives 26/11 Think Globally, Act Locally — a panel discussion on the exhibition, with a showing of the documentary film Fixing the Future (2012, USA, 102 min) 3/12 Everyone Decides — open space format discussion 5/12 Moral Reform? — a panel discussion on the Moral Reform project by the ZTOHOVEN art group 10/12 The Politics of Indifference: The Czech Republic and the West in Crisis — a discussion and launch of the book by Petr Drulák 15/12 A psycho-geographic walking tour of Prague 7 with Petr Gibas Membra Disjecta for Johna Cage: Wanting to Say Something About John 19/6 John Cage in Prague (1964) — a panel discussion on the exhibition with the

Middle East Europe 26/1 A presentation of political performances by Wolfram Kastner 6/2—9/4 A series of eight thematic documentary Mondays 19/3 A performance of West and East by the Sala-Manca Group 15/4 Too Near East — an international conference on the subject of the exhibition 18/4 Gala opening of the Khaled Jarrar: State of Palestine exhibition at Galerie SPZ Prague Photo 2012 24/4 A lecture by Suzanne Pastor: Women and the Body — Identity and Sexuality in Female Photography 24/4 A lecture by Petr Helbich: Josef Sudek 25/4 Round Table — a meeting of young photographers from France and the Czech Republic 27/4 Presentation of the book Slečny [Young Misses] by journalist Barbora Baronová and photographer Dita Pepe Art Salon — painting 22/5 Art Salon at DOX — A (Dis)Service to Art? — a panel discussion on the exhibition with the participation of Jaroslav Anděl, Miloš Havelka, Marie Klimešová, Mario Kubaš, Milan Kreuzzieger, Lenka Lindaurová, Martin Mainer, Tomáš Tichý and Pavel Zahrádka The Silent Village 23/2 The Power to Make Something Disappear — a round table on the subject of the exhibition 10/3 Historical Stories – Creating Memory — an international conference on the subject of the exhibition 22/3 Lidice, Images of Doom — a discussion evening with showings of period film material 5/4 A Tale of Two Villages — projection of the documentary film Druhý život Lidic [The Second Life of Lidice] (2002, CZ, 58 min) followed by a discussion Startpoint 10/9 A lecture by Noam Darom: The Tehran Collection of Modern Art and I 7/10 A guided tour of the exhibition with curator Pavel Vančát 8/10 A lecture by Pavel Sterec: On the Flight of Birds: A Re-enactment of a Lecture by Rudolf Dvořák 10/10 A lecture by Kamran Diba: Breakfast with Andy Warhol Transgender Me 16/8 A thematic evening — a guided tour of the exhibition, a discussion on Transgender Identity, transgender blogging, a series of perfomances by Bridge Markland 19/8 A discussion with Anna Grodzka 12/9 Drag Addicts: Hotel X — the premiere of this original theatre performance 2012 Exhibition 22/10 A guided tour of the exhibition with curators Tereza Bruthansová, Maxim Velčovský and students of AAAD

regular series of discussions DOXagora A series of discussions, workshops, conferences and presentations of foreign artists reacting to contemporary social trends 6/3 Fearless Speech — gala opening of the project 14/3 Our Story: Who? What? How? — commencement of the DOXagora project 21/3 The Czech Educational System in Crisis — a discussion with representatives of the Czech educational scene 4/4 An Inventory of Our Democracy — Timeline, or Can We Still Put Things Right? — an encounter with leading experts from the area of social sciences and public life 11/4 Why Are We Disappearing in Europe? — a discussion with representatives of Czech media, politicians and political scientists 11/5 Critique in Culture and Civilization — an evening of lectures held as part of the Science and Philosophy 2012 international political science conference 16/5 Rozkládání státu [Decomposition of the State] — launch of the book by Vladimíra Dvořáková

18/5 Cultural Policy: A Confrontational Perspective of Two Generations — a discussion with representatives of Czech cultural policy integrated into the Street For Art festival programme 13/6 The Future of the (A)social State — a discussion with Czech economists 11/7 He Came! He Changed! He Won? — a discussion on successful projects of young entrepreneurs and politicians 19/9 Start Up or Down? — a discussion on the subject of development of technology start-ups in the Czech Republic 12/11 Social Change and Transformation of Civilization — an all-day conference in cooperation with the Academy of Sciences of the Czech Republic and Charles University, accompanying the programme for the Cartographies of Hope: Change Narratives exhibition 19/12 Political Activation of Public Space — a presentation by and discussion with Oliver Ressler What is Our Vision for Prague? A series of discussions on public space and quality of life in the capital. 15/2 Public debate: The Right to Prague 9/5 Public debate: Participation 27/9 Public debate: Participation II 13/12 Public debate: To Demolish or Not? Period (Im)print A series of round table discussions with representatives of Czech media 28/3, 25/4, 6/6, 25/7, 29/8, 26/9, 31/10, 12/12 FilmBreak A series of projections and discussions with film authors and actors 12/1 Interview with Juraj Herz 9/2 Interview with Břetislav Rychlík 15/3 Interview with Martin Myšička 12/4 Interview wotj Jaroslav Brabec 10/5 Interview with Jiří Klenka 14/6 Interview with Jan Hřebejk Visual Manual A series of self-presentation evenings by art school students 2/3, 14/6, 30/6

Special events 8/2 Raymond Tallis: Aping Mankind. Neuromania, Darwinitis and the Misrepresentation of Mankind – a discussion on cognitive science and art 29/3 NANOHACH & Fabrice Ramalingom: BRUT — a public rehearsal of the performance and a discussion with the chreographer 30/3 NANOHACH & Fabrice Ramalingom: BRUT — a public general rehearsal, a discussion with the artistic team, and performance 26/4 We’re Open — a cultural evening featuring galleries in Prague 7 23/5 Lots of Élan — an interview with leading Czech designers 11/6 Gorilla — a discussion evening with Tom Nicholson 1/10 Marina Abramović: The Artist is Present (2012, USA, 106 min) — the only Prague projection of this art documentary 4/10 We’re Open — a cultural evening featuring galleries in Prague 7 25/10 Gao Xingjian at DOX — an evening of culture with the participation of Gao Xingjian, recipient of the Nobel Prize for Literature 1/11 JI.HLAVA at DOX: Censored Media — echoes of the 16th Annual International Festival of Documentary Films 2/11 Juha Huuskonen: Open Knowledge Festival — a presentation by and discussion with the artist 5/11 Myšlení o fotografii I. [Thinking About Photography I] — a discussion and book launch with the participation of Jaroslav Anděl, Karel Císař and Miroslav Petříček 8/11 JI.HLAVA at DOX: Revoltující Evropa Rebellious Europe — echoes of the 16th Annual International Festival of Documentary Films

public events

participation of Andrew Culver, Martha Herr, Martin Hilský and Petr Kotík 6/8 Happy New Ears: A Tour of John Cage — a guided tour of the exhibition with Pavel Klusák 16/8 A Lecture on Nothing — a performance by Jaromír Typlt


vz ed děl u c áv at a c io í na ch p l pr rog og ra ra mů mm / es


vzdělávací programy DOX nabízí široké spektrum vzdělávacích programů pro ma­teřské, základní, střední a vysoké školy i pro nejširší veřejnost. Jejich hlavním poslá­ním je neformální vzdělávání veřejnosti v oblasti současného umění a souvisejících společenských témat, prezentované nevšední a interaktivní formou. DOX spolupracuje s univerzitami a uměleckými školami na speciálních projektech.

22/8 Animační program Ze života soch 24/8 Animační program Ze života soch 6/9 Komentovaná prohlídka pro skupinu 12/9 Komentovaná prohlídka pro SŠ 19/9 Komentovaná prohlídka pro ZŠ 24/9 Komentovaná prohlídka pro ZŠ 1/10 Animační program Ze života soch pro ZŠ 1/10 Komentovaná prohlídka pro SŠ 2/10 Komentovaná prohlídka pro skupinu 2/10 Komentovaná prohlídka pro skupinu JAN JAKUB KOTÍK: PODOBY VZDORU 29/10 Animační program Kotík — dva — tři pro ZŠ 9/11 Komentovaná prohlídka pro skupinu 9/11 Komentovaná prohlídka pro SŠ KARTOGRAFIE NADĚJE: PŘÍBĚHY SOCIÁLNÍ ZMĚNY 14/12 Animační program Bylo nebylo pro SŠ 29/11 Komentovaná prohlídka pro VŠ 13/12 Komentovaná prohlídka pro VŠ

DOX se podílí na národních vzdělávacích projektech a spolupořádá odborné konference a semináře na téma kreativní vzdělávání.

SPECIÁLNÍ AKCE

CENA JINDŘICHA CHALUPECKÉHO 2011 5/1 Animační program Vítězové a poražení pro SŠ 11/1 Komentovaná prohlídka pro SŠ 12/1 Animační program Vítězové a poražení pro SŠ 12/1 Komentovaná prohlídka pro SŠ THE SILENT VILLAGE 26/1 Animační program Lidice Now pro SŠ 12/2 Komentovaná prohlídka pro ZŠ 29/2 Komentovaná prohlídka pro VŠ 27/3 Animační program Lidice Now pro ZŠ MIDDLE EAST EUROPE 1/3 Animační program My a oni pro SŠ 16/3 Animační program My a oni pro VŠ 21/3 Komentovaná prohlídka pro VŠ 27/3 Animační program My a oni pro ZŠ 30/3 Animační program My a oni pro SŠ 6/4 Animační program My a oni pro VŠ ČESTMÍR SUŠKA: OUTSIDE / INSIDE 23/4 Animační program Dovnitř a ven pro SŠ 26/4 Komentovaná prohlídka pro SŠ 2/5 Animační program Dovnitř a ven pro SŠ 2/5 Animační program Dovnitř a ven pro SŠ 7/5 Komentovaná prohlídka pro SŠ 10/5 Animační program In and Out pro SŠ 14/5 Animační program In and Out pro VŠ 16/5 Komentovaná prohlídka pro SŠ 20/5 Komentovaná prohlídka pro skupinu 24/6 Animační program Dovnitř a ven pro ZŠ 23/8 Animační program In and Out pro ZŠ MEMBRA DISJECTA PRO JOHNA CAGE: CHCEME NĚCO ŘÍCT O JOHNOVI 14/6 Animační program 0 — 1 — 0 pro ZŠ 14/6 Komentovaná prohlídka pro skupinu 14/6 Komentovaná prohlídka pro skupinu KAREL NEPRAŠ 21/6 Komentovaná prohlídka pro skupinu 21/6 Komentovaná prohlídka pro skupinu 22/6 Komentovaná prohlídka pro SŠ 22/6 Komentovaná prohlídka pro SŠ 27/6 Komentovaná prohlídka pro skupinu 17/8 Komentovaná prohlídka pro skupinu

11/10 Rodiče vítáni — konference vzdělávací značky českých škol

STÁLÁ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ TOVÁRNA NA UMĚNÍ: PROMĚNY INDUSTRIÁLNÍ ARCHITEKTURY Program zajímavým způsobem představuje vybrané skvosty české a světové industriální architektury, mapuje jejich osudy a proměny. Během procházky prostorem Centra současného umění DOX pak účastníci programu objevují kouzlo této „recyklované“ továrny, diskutují, tvoří a zážitkovou formou si uvědomují proměny, kterými nevšední budova prošla. 16/5 Animační program Továrna na umění pro ZŠ 28/5 Animační program Továrna na umění pro VŠ 14/11 Animační program Továrna na umění pro ZŠ 22/11 Animační program Továrna na umění pro ZŠ Pohádka o smutné továrně Pohádka O smutné továrně vypráví příběh zchátralé holešovické továrny, kte­rá se díky úsilí několika lidí proměnila v prostory povznášející ducha i mysl. Děti se v rámci programu stávají staviteli a zachránci, zapojují svoji fantazii a během workshopu poznávají, že „staré“ nemusí nutně zname­nat neužitečné nebo nepoužitelné. Jejich úkolem je navíc najít poslání oné „staro-nové“ budovy, kterou společnými silami vytvořily. 30/1 Animační program Pohádka o smutné továrně pro MŠ 18/6 Animační program Pohádka o smutné továrně pro ZŠ 25/6 Animační program Pohádka o smutné továrně pro ZŠ 14/11 Animační program Pohádka o smutné továrně pro ZŠ 22/11 Animační program Pohádka o smutné továrně pro ZŠ 7/12 Animační program Pohádka o smutné továrně pro ZŠ 14/12 Animační program Pohádka o smutné továrně pro ZŠ

vzdělávací programy

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

vZDĚLÁVACÍ PROGRAMY K VÝSTAVÁM


educational programmes DOX offers a wide range of educational programmes for nursery schools, primary schools, high schools, universities and also for general public. The main goal is to provide informal education in contemporary art and related social topics presented in a creative and interactive form.

22/6 Guided tour for HS 27/6 Guided tour for a group 17/8 Guided tour for a group 22/8 From the Life of Statues activity programme 24/8 From the Life of Statues activity programme 6/9 Guided tour for a group 12/9 Guided tour for HS 19/9 Guided tour for PS 24/9 Guided tour for PS 1/10 From the Life of Statues activity programme for PS 1/10 Guided tour for HS 2/10 Guided tour for a group 2/10 Guided tour for a group Jan Jakub Kotík: Forces of Resistance 29/10 Kotík — Two — Three activity programme for PS 9/11 Guided tour for a group 9/11 Guided tour for HS

DOX participates in national educational projects and co-organizes special conferences and seminars on creative education.

Cartographies of Hope: Change Narratives 14/12 Once Upon a Time activity programme for HS 29/11 Guided tour for HS 13/12 Guided tour for HS

educational prorammes accompanying exhibitions

Special events

2011 Jindřich Chalupecký Award 5/1 Winners and Losers activity programme for high schools (HS) 11/1 Guided tour for HS 12/1 Winners and Losers activity programme for HS 12/1 Guided tour for HS The Silent Village 26/1 Lidice Now activity programme for HS 12/2 Guided tour for primary schools (PS) 29/2 Guided tour for post-secondary schools (PSS) 27/3 Lidice Now activity programme for PS Middle East Europe 1/3 Us and Them activity programme for HS 16/3 Us and Them activity programme for PSS 21/3 Guided tour for PSS 27/3 Us and Them activity programme for PS 30/3 Us and Them activity programme for HS 6/4 Us and Them activity programme for PSS Čestmír Suška: Outside/Inside 23/4 In and Out [CZ] activity programme for HS 26/4 Guided tour for HS 2/5 In and Out [CZ] activity programme for HS 2/5 In and Out [CZ] activity programme for HS 7/5 Guided tour for HS 10/5 In and Out [EN] activity programme for HS 14/5 In and Out [EN] activity programme for PSS 16/5 Guided tour for HS 20/5 Guided tour for a group 24/6 In and Out [CZ] activity programme for PS 23/8 In and Out [EN] activity programme for PS Membra Disjecta for John Cage: Wanting to Say Something About John 14/6 0 — 1 — 0 activity programme for PS 14/6 Guided tour for a group 14/6 Guided tour for a group Karel Nepraš 21/6 Guided tour for a group 21/6 Guided tour for a group 22/6 Guided tour for HS

11/10 Parents Welcome — a conference of a network of schools with a quality and friendly education certificate

Permanent educational programmes Art Factory: Transformations of Industrial Architecture Together, we will embark on an interesting tour of selected gems of industrial architecture in the Czech Republic and abroad. We will see their various fates, what they meant to us then and what they mean to us now. We will walk through the DOX Centre for Contemporary Art and discover places where sunlight penetrates, and where it rarely shines due to the contemporary art that this “recycled” factory now houses. We will discuss, create and through experience will become aware of the transformations that this uncommon heritage of our civilization is undergoing. 16/5 Art Factory activity programme for PS 28/5 Art Factory activity programme for PSS 14/11 Art Factory activity programme for PS 22/11 Art Factory activity programme for PSS The Sad Factory The Sad Factory is the story of a run-down Holešovice factory that thanks to the efforts of several individuals was transformed into a space that elevates the spirit and the mind. During the programme, children themselves become builders and saviours, engage their imagination, and during the workshop find out that “old” need not mean useless or unusable. Their task will also be to find the mission of the “old-new” building that they have created through a joint effort. Which can sometimes be quite a daunting task! The programme includes a tour of mysterious nooks and crannies of the DOX building, which is often reminiscent of a maze, and talking bout art and non-art in a way that children like and is fun for them. 30/1 The Sad Factory activity programme for nursery schools 18/6 The Sad Factory activity programme for PS 25/6 The Sad Factory activity programme for PS 14/11 The Sad Factory activity programme for PS 22/11 The Sad Factory activity programme for PS 7/12 The Sad Factory activity programme for PS 14/12 The Sad Factory activity programme for PS

eduacational programmes

EDUCATIONAL PROGRAMMES

DOX cooperates with universities and art schools on special projects.


a kcí p ro rod i n y s d ě t m i / EVENTS F OR FAMILIES W ITH CHILDREN

ce loroční rod i nné p ro g ramy / p e r m ane nt fam i ly p ro g ramme s


family programmes

DOX nabízí rodinám s dětmi řadu programů k aktuálním výstavám i architektuře Centra DOX. Všechny programy zahrnují interaktivní komentovanou prohlídku, praktické aktivity a výtvarný workshop a jsou vedeny lektory vyškolenými v oboru galerijní animace.

DOX offers a range of programmes for families with children related to current exhibitions or DOX’s architecture. All programmes are led by lecturers trained in the field of gallery activities, and include an interactive exhibition guided tour, hands-on activities and an art workshop.

DOX pořádá speciální programy a akce pro rodiny s dětmi.

DOX organizes special events and programmes for families with children.

DOX připravuje každoročně letní příměstské tábory.

DOX organizes summer suburban camps.

DOX nabízí nevšední oslavu narozenin pro děti.

DOX offers special´birthday parties for children.

Speciální akce pro rodiny s dětmi

Special events for families with children

29/6 Animační program Ze života soch jako dárek za vysvědčení! 29/7 Já jsem socha — ty jsi socha — dětský den v centru DOX k výstavám Karel Nepraš a Čestmír Suška 23/9 Vem tátu do DOXu! — speciální program k výstavě Karel Nepraš

29/6 The From the Life of Statues activity programme as a report card gift! 29/7 I’m a Statue — You’re a Statue — a children’s day at the DOX Centre for the Karel Nepraš and Čestmír Suška exhibitions 23/9 Take Dad to DOX! – a special activity programme for the Karel Nepraš exhibition

Příměstské tábory Letní příměstský tábor pro rodiny a skupiny s dětmi každý čtvrtek odpoledne v měsíci červenci a srpnu 12/7 0 — 1 — 0 (program k výstavě John Cage) 19/7 Dovnitř a ven (program k výstavě Čestmír Suška) 26/7 Pohádka o smutné továrně (program k budově centra DOX) 2/8 Ze života soch (program k výstavě Karel Nepraš) 9/8 0 — 1 — 0 (program k výstavě John Cage) 16/8 Dovnitř a ven (program k výstavě Čestmír Suška) 23/8 Pohádka o smutné továrně (program k budově centra DOX) 30/8 Ze života soch (program k výstavě Karel Nepraš)

Suburban Camps Suburban summer camp for families and groups with children each Thursday afternoon in July and August. 12/7 0 — 1 — 0 (programme for the John Cage exhibition) 19/7 Inside and Out (programme for the Čestmír Suška exhibition) 26/7 The Sad Factory (programme for the DOX Centre building) 2/8 From the Life of Statues (programme for the Karel Nepraš exhibition) 9/8 0 — 1 — 0 (programme for the John Cage exhibition) 16/8 Inside and Out (programme for the Čestmír Suška exhibition) 23/8 The Sad Factory (programme for the DOX Centre building) 30/8 From the Life of Statues (programme for the Karel Nepraš exhibition)

Stálá nabídka rodinných programů

Permanent family programmes

Narozeninové oslavy v centru DOX Malé oslavence a jejich hosty čeká v centru DOX tvůrčí program k některé z aktuálních výstav nebo k industri­ální architektuře centra DOX. Součástí programu je interaktivní setkání se sou­časným uměním, architekturou nebo designem, řada her a hands-on aktivit a umělecký workshop. Na závěr programu je pro děti připravena malá hosti­na s překvapením. Oslavu může doprovodit také netradiční divadelní představení studia DAMÚZA v podání studentů a absolventů DAMU.

Birthday Parties at the DOX Centre Would you like to prepare a truly unique experience for your child, his/her siblings and friends? Organize a non-traditional birthday party at the DOX Centre! The birthday boy or birthday girl and his/her guests will be greeted by a creative programme from one of the current exhibitions and related to the industrial architecture of the DOX Centre. The programme includes an interactive encounter with contemporary art, architecture or design, a number of games and hands-on activities, and an art workshop. At the end of the programme, there will be a small banquet with a surprise! We also provide non-traditional theatre performances for the party, put on by students and fresh graduates of DAMU from the DAMÚZA studio.

Galerie hrou Zábavný a netradiční způsob, jak si mohou děti a jejich rodiče užít návštěvu centra DOX, nabízí desková hra spolu s brašnou, obsahující různé tvůrčí materiály. Hra interaktivním způsobem využívá kromě pracovních listů zaměřených na konkrétní výstavy a umělecká díla i pohybové, dramatické a výtvarné aktivity. Hru si rodiče s dětmi nebo další zájmové skupiny mohou kdykoli během otevírací doby zdarma zapůjčit na pokladně a spolu s novým kamarádem DOXíkem se zúčastnit zábav­ného putování.

The Gallery Game The Gallery Game is an entirely new way for you and your children to discover the DOX Centre for Contemporary Art and the exhibitions it organizes. This board game, along with a backpack containing various creative materials will take you on an interactive tour of exhibitions, will allow you to discuss exhibited works of art, architecture and design, create, play and really enjoy your visit to the DOX Centre! Parents with children or other interested groups can borrow the game for free anytime during opening hours at the cash desk, and along with their new friend DOXík, to participate in a fun journey.

rodinné programy / family programmes

rodinné programy


plochy k pronájmu / oF premises For hire

víc e ne Ž / m o re t ha n

m2


Prezentace, virtuální prohlídka a reference: / Presentation, virtual tour and references: www.dox.cz (sekce Prostory a obchody / Premises and shops section) další informace, rezervace a návrhy programu: / more information, reservations and programme proposals: tel.: +420 295 568 111, mail: info@dox.cz

dOX centre offers also the rental of its unique industrial premises containing 3000 m2 of exhibition and programme space, more than 1800 m2 of which is available for hire for following types of events:. art cocktail corporate Parties social events conferences and workshops Product Presentations Team building with artistic elements Press conferences ... and other.

PrOsTOry k PrOnájmU / PremIses FOr HIre

proStory k pronáJmu ——prEmiSES for HirE

centrum dOX nabízí pronájmy jedinečných industriálních prostor. výstavní a programová plocha centra představuje 3200 m2, z nichž více než 1800 m2 může být využito k pronájmu pro následující typy akcí: koktejl v umění firemní večírky společenská setkání konference a workshopy produktové prezentace teambuilding s prvky umění tiskové konference ... a další.


PrO další POkračOvání PříbĚHU je Třeba POdPOry a PenĚZ. eXIsTence cenTra dOX je ZávIslá, sTejnĚ Tak jakO eXIsTence všecH ObdObnýcH InsTITUcí ve svĚTĚ, na POdPOře veřejnOsTI, dárců, sPOnZOrů a FIremnícH ParTnerů. ŽIjeme v dObĚ, kdy se bOjíme, Že samI sTále nemáme dOsT. ŽIjeme v dObĚ, kdy TO, cO nelZe ZmĚřIT, sPOčíTaT, ZHOdnOTIT čI PředPOvĚdĚT, se nerIskUje. dOX je PříbĚHem PrOTI TakZvané „realITĚ“. eXIsTUje TIsíc důvOdů, PrOč se nePřIPOjIT, PrOč POčkaT… ale PříbĚH nePOčká. dOX je PříbĚHem vIZe, kTerá se sTává skUTečnOsTí. Hledáme ParTnery, kTeří mají OdvaHU POdPOřIT vIZIOnářský PrOjekT s meZInárOdním dOsaHem — ParTnery, kTeří cHTĚjí býT dObrýmI kOrPOráTnímI Občany a akTIvnímI HráčI ve veřejném ŽIvOTĚ. ZárOveŇ dĚkUjeme všem sTávajícím ParTnerům a POdPOrOvaTelům.

THe eXIsTence OF THe dOX cenTre FOr cOnTemPOrary arT, lIke THe eXIsTence OF sImIlar InsTITUTIOns arOUnd THe wOrld, Is dePendenT On THe sUPPOrT OF THe PUblIc, dOnOrs, sPOnsOrs and cOrPOraTe ParTners. we lIve In a TIme wHen everyOne Is aFraId THaT THey wIll nOT Have enOUGH FOr THemselves. we lIve In a TIme wHen IF sOmeTHInG cannOT be measUred, calcUlaTed, aPPraIsed Or PredIcTed, THen nO One wIll Take a rIsk On IT. THe sTOry OF dOX Is a sTOry aGaInsT THe sO called “realITy”. THere are THOUsands OF reasOns wHy nOT jOIn In, wHy HesITaTe... bUT THe sTOry sHall nOT waIT. dOX Is THe sTOry OF a vIsIOn THaT Is becOmInG realITy. we are lOOkInG FOr ParTners THaT Have THe cOUraGe TO sUPPOrT a vIsIOnary PrOjecT wITH an InTernaTIOnal reacH. we are lOOkInG FOr cOmPanIes Or OrGanIsaTIOns wITH a sOcIal cOnscIence THaT wanT TO Play an acTIve rOle In PUblIc lIFe. we THank all cUrrenT ParTners and sUPPOrTers.

dě kuje me z a po dpo ru v uplyn ulé m ro ce / t h an k yo u Fo r yo ur suppo rt in t h e past ye ar


PATRONI / patrons Jansen Boudewijn Praha Jakub Holub Praha Stanislav Kostiha Praha Vladimira Pavlik Praha Peter Ridder Praha Jan Stejskal Praha Jiří Wald Praha

FIREMNÍ ČLENSTVÍ

V KLUBU PŘÁTEL DOX

podpora pozitivní image firmy • členské karty – volný vstup pro zaměstnance •

v roce 2012 nás podpořili / in 2012 dox was supported by

přítel

1.200 / frien

d

czk ě / per

ročn

year

rodin a / fam 1.800 ily czk ro čně /

podpo

per ye

ar

rovat el / su již od / from pport 5.000 er

členství

czk ro

čně /

patro n

per ye

ar

/ patr on již od / from 11.00 czk ro 0 čně /

v klubu přátel dox

CORPORATE MEMBERSHIP

volné vstupenky • vernisáže, komentované prohlídky • rodinné programy pro zaměstnance • slevy na komerční pronájmy • exkluzivní prohlídka galerie •

PODPOROVATELÉ / supporters John Caulkins Praha Tomáš Doležal lety Jan Hájek Praha Jan Hradecký lysá nad labem Karla Jeřichová Praha Rachel Kanarowski Praha Radan Kubr Praha Jan Kysela Praha Marie Němcová Praha Aurelia Pontes-Kálovec Praha Robert Robek Praha Marek Vágner Praha Martin Vohryzek Praha Klára Zemanová / Petr Macek Praha

DOX FRIENDS

mimo otevírací dobu networking •

• support of positive company image • membership cards – free entry for employees • free tickets • exhibition openings, guided exhibition tours • family programmes for employees • discount on commercial rents • private gallery tour after opening hours • networking

v roce 2012 nás podpořili / in 2012 dox was supported by

V ROCE 2012 NÁS PODPOŘILI: IN 2012 DOX WAS SUPPORTED BY:

A ČLENOVÉ KLUBU PŘÁTEL DOX AND ALL MEMBERS OF DOX FRIENDS

per ye

ar

vyplatí se už při 3 návštěvách ročně

celoroční neomezený vstup pro vás a vaše hosty

vernisáže, setkání s umělci

komentované prohlídky

přednášky, diskuse

programy pro děti a rodiny

slevy v kavárně... a další výhody!

ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ za podporu / special thanks for support Martin Huml san francisco, praha

dox friends

membership •

pays for itself after just three gallery visits per year

free entry for you and your guests

exhibition openings, meeting artists

guided exhibition tours

lectures, debates

programmes for children and families

discount in DOX café... and much more!

Děkujeme všem členům ZA PODPORU! We thank all members for their SUPPORT!

V ROCE 2012 NÁS PODPOŘILI: IN 2012 DOX WAS SUPPORTED BY: Platinové členství / platinum membership KPMG Česká republika, s.r.o. Zlaté členství / gold membership SIKO koupelny, a.s. Benson Oak, spol. s r Stříbrné členství / silver membership Newton Media, a.s. Dial Telecom, a.s.

all year long

Stříbr né čl enstv silver í/ memb ership již od / from

50.00 czk ě / per

ročn

Zlaté

Děkujeme všem FIREMNÍM ČLENŮM ZA PODPORU! / WE THANK ALL CORPORATE MEMBERS FOR THEIR SUPPORT!

již od

year

0

člens

/ from

tví / g old m ember 100.0 ship 00 czk ročn

ě / per

Platin ové č lenst platin ví / um me mbers již od hip / from 200.0 00 czk ročn ě / pe r year

year


ParTneřI cenTra dOX / dOX ParTners

medIální ParTneřI cenTra dOX / dOX medIa ParTners


designsHop

dESiGn SHop

DOX by Qubus — galerijní prodejna nabízí užité sklo, porcelán, svítidla, sedací nábytek a interiérové doplňky společně s výrobky předních českých designérů. Akademie designu České republiky udělila tomuto projektu v rámci předávání cen Czech Grand Design Awards 2008 titul „Obchod roku”. DOX by Qubus — the on-site gallery/design shop offers glassware, porcelain, lighting furniture, interior design objects and other works by leading Czech designers. The Academy of Czech Design named DOX by Qubus “Shop of the Year” at the 2008 Czech Grand Design Awards.


book SHop BenDOX — unikátní knihkupectví zaměřené na umění, architekturu a design. Široká nabídka titulů v českém i anglickém jazyce. Inspirace a tvořivost v tištěné formě. BenDOX — the center’s unique bookshop is focused on art, architecture, and design, featuring a wide selection of books in both Czech and English. Inspiration and creativity in printed form.


kAVárnA cAfé

Příjemné posezení s šálkem dobré kávy a drobným občerstvením nabízí kavárna s terasou ve 2. patře centra DOX. Bezbariérový přístup a WIFI. Enjoy a cup of coffee at our DOX Café with a large outside terrace on the 2nd floor. Wheelchair access. WIFI available.


aRChiv výtvaRnÉho UMĚnÍ aRChive oF Fine aRt

ArcHiV VÝtVArnéHo umění ArcHiVE of finE Art Archiv výtvarného umění je největší specializovanou sbírkou dokumentů v České republice zaměřenou na české a slovenské umění. Jeho cílem je shromažďovat a zpřístupňovat materiály o umělcích a výtvarném dění, a spolu s unikátní databází abART (www.artarchiv.cz/abart) poskytovat informace odborné veřejnosti. The fine art archive is the largest specialized collection of documents in the Czech Republic focused on Czech and Slovak art. Its goal is to collect and make available materials on artists and art, and together with the unique abART database (www.artarchiv.cz/abart), to provide information to the professional community.


ČESTMÍR SUŠKA OUTSIDE / INSIDE 13. 4. 2012—8. 10. 2012

DEMOKRACIE V AKCI democracy in action 14. 4. 2012—16. 5. 2012

VIZUÁLNÍ STYL ČESKÉ TELEVIZE visual style oF czech television 1963—2012 19. 4. 2012 – 14. 5. 2012

ARchiV UMĚLCI ARCHIVU english 30. 6.—11. 3. 2011 archiv _

KŠ — KŘÍŽOVNICKÁ ŠKOLA ČISTÉHO HUMORU english 30. 6.—11. 3. 2011 archiv _

COCKEREL SS13 IN THE BOX 30. 6.—11. 3. 2011 designshop _

CENA JINDŘICHA CHALUPECKÉHO — FINÁLE 2011 jindrich chalupecký aWard — Final 2011 4. 11. 2011—15. 1. 2012

ZDENĚK LHOTSKÝ english 30. 6.—11. 3. 2011 designshop _

REVUE K english 4. 11. 2011—15. 1. 2012 archive _

INDICKÝ FILMOVÝ PLAKÁT english 30. 6.—11. 3. 2011 archiv _

GALERIS VINCENCE KRAMÁŘE 1964—1972 english 30. 6.—11. 3. 2011 archiv _

PONORNÁ ŘEKA hidden river 17. 10. 2012—10. 11. 2012

VERONIKA PSOTKOVÁ: BIKINY KLUB bikini club 27. 6. 2012—3. 12. 2012

ÚLET 72: PRAVDIVÝ PŘÍBĚH MIMIKRY mimikry: the true story 17. 5. 2012—8. 6. 2012

SUPERSTUDIO 2012 13. 4. 2012—7. 5. 2012

cAfé

OTTO PLACHT: KALIGRAFIE DŽUNGLE english 30. 6.—11. 3. 2011 kavárna _

PROLÍNÁNÍ english 2. 12. 2011—30. 1. 2012 kavárna _

AMOR PSÝCHÉ AKCE—VÍDEŇ ŽENSKÝ ELEMENT VE VÍDEŇSKÉM AKCIONISMU. SBÍRKA HUMMEL. amor psyche action—vienna the Feminine in viennese actionism. hummel collection. 19. 10. 2012—28. 1. 2013 KARTOGRAFIE NADĚJE: PŘÍBĚHY SOCIÁLNÍ ZMĚNY cartographies oF hope: change oF narratives 22. 11. 2012—21. 2. 2013

TRANSGENDER ME 16. 8. 2012—17. 9. 2012

VÝSTAVY 2012

LIGHT SCULPTURES české stolní lampy 16. 12. 2011—6. 1. 2012 designshop _

STARTPOINT: PRIZE FOR EMERGING ARTISTS 7. 9. 2012—8. 10. 2012

JAN JAKUB KOTÍK PODOBY VZDORU Forces oF resistance 11. 10. 2012—14. 1. 2013

MEMBRA DISJECTA PRO JOHNA CAGE: CHCEME ŘÍCT NĚCO O JOHNOVI membra disjecta For john cage: Wanting to say something about john 25. 5. 2012—20. 8. 2012

MIDDLE EAST EUROPE 26. 1. 2012—20. 4. 2012

ANASTOMOSIS PROPOJENÉ MĚSTO connected city 1. 2. 2012—26. 3. 2012

KONFRONTACE: BLÍZKÁ SETKÁNÍ RŮZNÉHO DRUHU conFrontations: close encounters oF a diFFerent kind 1. 1. 2012—31. 12. 2012

KAREL NEPRAŠ 8. 6. 2012—1. 10. 2012

VĚZNICE: MÍSTO PRO UMĚNÍ prison: no limits For art 2. 12. 2011—30. 1. 2012

DIGITÁLNÍ SOCHY digital sculptures 16. 12. 2011—6. 1. 2012

THE SILENT VILLAGE 12. 1. 2012—9. 4. 2012

eXhibiTiONS 2012 VETŘELCI A VOLAVKY english 30. 6.—11. 3. 2011 archive _

VÝSTAVA 2012 exhibition 2012 17. 10. 2012—10. 11. 2012

RANÉ PRÁCE 2009—2012 (ATELIÉR SOCHAŘSTVÍ, VŠUP) early Works 2009—2012 (sculpture department, aaad prague) 16. 6. 2012—16. 7. 2012

SALON UMĚNÍ — MALBA art salon — painting 4. 5. 2012 – 25. 5. 2012

VÁCLAV HAVEL 1968—2003 V KRÁLOVSKÉ KNIHOVNĚ V KODANI in the royal library in copenhagen 27. 3. 2012—19. 4. 2012 6. 9. 2012—22. 9. 2012

JAN KAPLAN: S33 12. 1. 2012—9. 4. 2012

ALEŠ VESELÝ TRVÁNÍ A SETKÁNÍ permanence and inerita 30. 6.—11. 3. 2011

LLEV PRODUCT DESIGN — EXISTENCE english 30. 6.—11. 3. 2011 designshop _

DeSiGNShOP

ARchiVe

KAVÁRNA


programy pro veřejnost public eventds


programy pro veřejnost public eventds


CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ DOX výrOční kaTalOG 2012

DOX CENTRE FOR CONTEMPORARY ART annUal caTalOGUe 2012

TeXTy / TeXTs LEOŠ VÁLKA, JAROSLAV ANDĚL, MICHAELA ŠILPOCHOVÁ, MARTINA HONČÍKOVÁ edITOr MICHAELA ŠILPOCHOVÁ

MARTINA HONČÍKOVÁ, MARTIN MRÁZ Překlady / TranslaTIOns ASHLEY DAVIES, PHIL JONES, MARTIN MRÁZ GraFIcká ÚPrava / layOUT KRISTÝNA GREPLOVÁ FOTOGraFIe / PHOTOGraPHy ANISA ASHKAR, MARTIN AUBRECHT, LENKA BLÁHOVÁ, TOMÁŠ BRABEC, NOAM BRASLAVSKY, JARO DUFEK, KRISTÝNA ERBENOVÁ, KRISTÝNA GREPLOVÁ, LUDWIG HOFFENREICH, PETR KARLACH, MIREK LÉDL, VOLKER MÄRZ, MARCELA MIKULKOVÁ, JINDŘICH MYNAŘÍK, DAMIR NIKŠIĆ, ONDŘEJ POLÁK, JAN SLAVÍK, MICHAELA ŠILPOCHOVÁ, OLDŘICH ŠKÁCHA, MIROSLAVA VEČEŘOVÁ TIsk / PrInTInG KAVKA PRINT

ImaGes © anIsa asHkar, cTIbOr bacHraTý, nOam braslavsky, vOlker mÄrZ, damIr nIkšIć, andreas POHlmann, vysOká škOla UmĚleckOPrůmyslOvá v PraZe

© 2013 dOX PraGUe, a. s., dOX cenTre FOr cOnTemPOrary arT, POUPĚTOva 1, PraHa 7, cZecH rePUblIc nakladaTel / PUblIsHer dOX PraGUe, a. s., PraHa 2013 POUPĚTOva 1, 170 00, PraHa 7, cZecH rePUblIc Isbn: 978-80-87446-26-3

www.dOX.cZ

programy pro veřejnost public eventds

jaZykOvá redakce / cOPy edITOr

Vyrocka korektury 8 7 2013 final misa  
Vyrocka korektury 8 7 2013 final misa  
Advertisement