STALKER

Page 1

I have decided to start my book with no other phrase than this, simply because this is where the title as well as the entire concept of my illustrations came from. “Not a fan, not a stalker”, but an individual, who has drawn inspiration from a non-conventional model, different from all others. I would like to point out that I am not one of those people, the so-called fans, who simply pin somebody’s picture to their wall. I am an artist, who has been inspired by this very person ever since the first day I watched a promotional video from a Galliano fashion show. That was when everything changed. Up until recently I could not understand what this phrase means, what it is like to discover your muse, who you want to draw in every single way, what it is like to be unable to sleep until you do. I guess this is what it is like to be incapable of resisting something… I made a poster of him for the first time when I got an assignment at the art academy where I study. The task was to draw a person we admire in some way. I knew how I was going to depict him right away. Andy perpetuated Marilyn’s iconic status through his work in a way that has been emulated ever since, but what is more important is the meaning behind a certain work of art. This art book, as I shall call it, is not just a book containing illustrations; it is not a sketchbook, but an art book where apart from illustrations you put in something else, something much more important. But you will find out what it is only after you take a look and read all this. The reactions I got have led me to believe that ordinary people, who take no interest in this field, cannot comprehend this idea. They think that you are obsessed, a fan – a word that does not always have positive connotations, but has taken on a new meaning – that of a maniac. This is why the book is entitled Stalker, because I have discovered an alternate meaning of this word. For years I have been searching for something to draw today, something which fires your imagination and compels you to sit for days doing so. So, I will say no more and let you see for yourselves, through my prism, what I saw in LAWSON RHYS TAYLOR.

2


3


4


5


6


7


Çàïî÷âàì êíèãàòà òî÷íî ñ òîçè èçðàç è ñ íèêîé äðóã, ïðîñòî çàùîòî îò òóê ñå ðîäè èäåÿòà çà çàãëàâèåòî è çà öÿëîñòíàòà êîíöåïöèÿ íà èëþñòðàöèèòå ìè. “Not a fan, not a stalker”, a ÷îâåê, êîéòî íàìåðè âäúõíîâåíèåòî â åäèí íå òèïè÷åí ìîäåë, ðàçëè÷åí îò ïîâå÷åòî. Äúðæà äà îòáåëåæà, ÷å íå ñúì îò õîðàòà èëè òàêà íàðå÷åíèòå ôåíîâå, êîèòî ïðîñòî ñè îêà÷âàò íå÷èÿ ñíèìêà íà ñòåíàòà ñè. Àç ñúì àðòèñò, êîéòî íàìåðè âäúõíîâåíèåòî èìåííî â òîçè ÷îâåê, îùå îò ïúðâèÿ äåí, â êîéòî ãëåäàõ ïðîìî êëèï îò ìîäíîòî øîó íà Ãàëèàíî. È îò òóê ñå ïðîìåíè âñè÷êî. Äî ñêîðî íå ðàçáèðàõ èçðàçà, êàêâî å äà íàìåðèø ìóçà, êîÿòî èñêàø äà íàðèñóâàø ïî âñÿêàêúâ íà÷èí, äà íå ÿäåø, äîêàòî òîâà íå ñå ñëó÷è. ßâíî òîâà e äà ñè è áåçñèëåí ïðåä íåùî... Çà ïúðâè ïúò ãî ðèñóâàõ, êàòî ïîëó÷èõ çàäà÷à â Õóäîæåñòâåíàòà àêàäåìèÿ, êúäåòî ó÷à. Óñëîâèåòî áåøå äà íàðèñóâàìå ëè÷íîñòòà, íà êîÿòî ñå âúçõèùàâàìå ïî íÿêàêúâ íà÷èí. Âåäíàãà çíàåõ êàê ùå ãî èçîáðàçÿ. Àíäè å óâåêîâå÷èë Ìåðèëèí êàòî èêîíà, ïî íà÷èí, êîéòî è äî äíåñ íå ñïèðà äà ñå ðåïðîäóöèðà, íî íå òîâà å âàæíîòî, à èìåííî ñìèñúëà, êîéòî ñåäè çàä äàäåíî ïðîèçâåäåíèå. Òîçè artbook, êàêòî ùå ãî íàðåêà, çàùîòî íå å ïðîñòî êíèãà ñ èëþñòðàöèè, íå å sketchbook, à artbook, êúäåòî îñâåí èëþñòðàöèè âëàãàø è îùå íåùî, ìíîãî ïî-âàæíî. Íî ùå ãî ðàçáåðåòå èìåííî, êîãàòî ðàçãëåäàòå è ïðî÷åòå âñè÷êî òîâà. Ðåàêöèèòå, êîèòî ïîëó÷èõ ìå íàêàðàõà äà ñå çàìèñëÿ, ÷å îáèêíîâåíèòå õîðà, êîèòî íÿìàò èíòåðåñ â òàçè ñôåðà, íå ìîãàò äà òå ðàçáåðàò. Ìèñëÿò òå çà îáñåáåí, çà ôåí- íå âèíàãè òàçè äóìà å ñ õóáàâî çíà÷åíèå, òÿ å ïðèäîáèëà íîâ ñìèñúë- âìàíèà÷åí, èìåííî çàòîâà êíèãàòà ñå êàçâà Stalker, çàùîòî ñúì íàìåðèëà äðóã ñìèñúë â òàçè äóìà. Ãîäèíè ñúì òúðñèëà êàêâî äà íàðèñóâàì äíåñ, íåùî êîåòî äà òå çàïàëè è äà ñåäíåø ñ äíè äà ãî ïðàâèø. Çàòîâà ïîâå÷å íÿìà äà ãîâîðÿ, à ùå âè îñòàâÿ ñàìè äà âèäèòå ïðåç ìîèòå î÷è, òîâà êîåòî àç âèäÿõ â LAWSON RHYS TAYLOR.

8photography by: Michael Tessier for Black Scale & Relapse Magazine

10


11


12


photography by: Verena Stefanie Grotto

13


14


15


16


17


18


Lawson Rhys Taylor Bradley Soileau Shaun Ross 19


The Addams Family 20


photography by Aline & Jacqueline Tappia 21


22


photography for Fear of God LA 2013 23


24


25


26


John Galliano behind the scenes

27


photography by Fotoflacko

28


photography by Chris Shintani for Revolve 29


photography by Chris Shintani for Revolve 30


My first poster of Lawson as a pop icon.

31


32


photography by Nicholas Routzen Wearing Rick Owens Black Scale necklace 33


photography by Jermaine Williams Relapse Magazine THE WORST 34


For INKED Magazine

35


photography by Michael Tessier Lawson Rhys Lawson & Asap Illz For Black Scale & Relapse Magazine 36


37


Fear of God LA 2013 38


39


31

40


41


For Nylon Guys 42


43


44


45


photography by Aagdolla 46


photography by Lin Photography AL-Design 47


photography by Lin Photography AL- Design 48


49


50


photography by Jermaine Williams For Black Scale holiday 2013 Collection Lookbook Ascension

51


52


Lawson Rhys Taylor Ashton Michael 53


Lawson Rhys Taylor Bradley Soileau 54


55


The Addams Family Shaun Ross Lawson Rhys Taylor Jermaine Williams Molly Goldrick 56


MODERN VICE Custom snakeskin desert boots 57


photography by Lin Photography

AL-Design 58


photography by Phillip Lopez For Secondlayer.us 59


John Galliano AW 2013 60


Process 61


62


For Nylon Guys featuring Borislavaaaa’s illustration borislavaaaawillmadeit.tumblr.com/ 63


64


“ I AM SEEKING, I AM STRIVING, I AM IN IT, WITH ALL MY HEART.”

65


WHAT Stalker Artbook

TECHNIQUE Mixed media, pencil, collages, watercolor, ink, pen.

CATEGORY Artbook

WHO Michaela Karadjova

CONTACT mihaela_karadjova@mail.bg stalkertheartbook.tumblr.com behance.net/mihaelasadventure

BORN December 9 1993 Shumen, Bulgaria

LIVES IN Sofia, Bulgaria

Special thanks to my sister Borislava Karadjova. Eternally grateful for always helping and understanding me. borislavaaaawillmadeit.tumblr.com borislavaaaa.blogspot.com borislavaaaa44@gmail.com 66