Page 1


Kuhinje Erjavec Koreninova 13, 1000 Ljubljana T/ 01 256 67 26 F/ 01 256 67 27 E/ info@kuhinje-erjavec.si W/ www.kuhinje-erjavec.si

Vabimo vas, da si novosti podjetja Kuhinje Erjavec v času sejma Ambient ogledate v hali B in v hali A2 ter v našem salonu na Koreninovi ulici 13 v Ljubljani vsak delavnik med 11.00 in 17.30.

Član skupine

bivanje s stilom


K A Z ALO

Splošne informacije / General information

AMBIENT LJUBLJANA – 22. SEJEM POHIŠTVA Ambient Ljubljana – 22nd Furniture Fair 8. – 13. november 2011 / 8 – 13 November, 2011 Gospodarsko razstavišče d.o.o. 1000 Ljubljana, Dunajska cesta 18, Slovenija 1001 Ljubljana, p.p. 3517, Slovenija tel.: +386/1/300 26 00 faks.: +386/1/300 26 49 info@gr-sejem.si www.pohistveni-sejem.si www.furniture-fair.com Recepcija in tehnični servis v času sejmov / Reception and technical service in time of fairs: 01 300 26 14 Avtobusna postaja / Bus station: 090 42 30 Adria Airways: 01 431 30 00 Letališče Jože Pučnik Ljubljana / Airport Jože Pučnik Ljubljana: 04 206 10 00 Železniška postaja / Railway station: 01 291 33 32 Taksi / Taxi: 01 234 90 00 Izdajatelj in organizator sejma / Publisher & Fair Organiser: Gospodarsko razstavišče d.o.o. Vodja sejma / Project manager: Stane Kavčič Uredili / Editing: Marjana Lavrič, Milena Pelipenko Računalniško grafična priprava za tisk, načrt dvoran / Desktop publishing: Oblikovanje Zvone Kukec Tisk / Printed by: Tiskarna DTP d.o.o. Cena vstopnic • Odrasli 7 EUR • Otroci 7 – 16 let, dijaki, študenti, upokojenci 5 EUR • Otroci do 7. leta starosti in invalidi na vozičkih ter njihov spremljevalec brezplačen vstop Entrance fees • Adults 7 EUR • Children 7 – 16 years, school children, students, seniors 5 EUR • Children under 7 free of charge • Disabled with attendant free of charge Odpiralni čas / Open for public:

8. – 12. 11. 2011 13. 11. 2011

10:00 – 20:00 10:00 – 18:00

Izdajatelj ne prevzema odgovornosti za netočne podatke in za pomanjkljivosti dostavljenega materiala. Pri podatkih, ki so prispeli po roku, je izdajatelj objavil le naziv in naslov podjetja. Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja je prepovedano vsako razmnoževanje ali druga uporaba celotnega kataloga ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku, vključno s fotokopiranjem, tiskanjem ali shranitvijo v elektronski obliki. The editor shall not be responsible for false data and deficiencies in submitted materials. In case that the materials are received after the closing date, only the name and address of the copmany will be published. All rights reserved. Copying or using the whole catalogue or any part of it in whatever extent or process – photocopying, printing or computer saving included – without a publisher's permission is forbidden.

2 UVODNIK

Prof. Janez Koželj: ZA kakovost ambienta FOR the quality of our living environment

3 TOP IDEJE

Ernest Nograšek : Prava borza idej in pogled v prihodnost A real Trade Show of ideas and a glimpse into the future

4 ARHITEKTURNI DIALOG Nina Kozin: Izziv zame! Dr. Špela Hudnik: Dialog z vsemi in za vse 6 R A Z S TAV E

• Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Univerza v Ljubljani • Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani • Visoka šola za dizajn, Ljubljana • Društvo oblikovalcev Slovenije

16 NAGR ADE 22. SE JMA POHIŠT VA 20 V SREDIŠČU 2 4 S E Z N AM R A Z S TAV L J A LC E V P O A B E C E D I 3 0 S E Z N A M Z A S TO PA N I H P O D J E T I J 3 2 S E Z N AM R A Z S TAV L J A LC E V P O D V O R A N A H 34 NAČRT DVORAN 4 2 P R E D S TAV I T E V R A Z S TAV L J A LC E V 6 2 S E Z N AM R A Z S TAV L J A LC E V P O D E J A V N O S T I H 69 NAGR ADE Z A OBISKOVALCE 71 KOLEDAR SEJMOV 2012

AMBIENT L JUBL JANA 2011

1


Foto: Miha Fras

UVODNIK

ZA kakovost ambienta Da ima ljubljanski sejem pohištva ime Ambient, je bila prava odločitev, ki ima velik kulturni pomen. Tradicionalni pohištveni sejem je namenjen podjetjem, da predstavijo svoje izdelke, ki jih je sicer lahko več, vendar vsi običajno služijo določenemu namenu in imajo običajno tudi določeno obliko. Ljubljanski pohištveni sejem pa hoče biti več kot pregled uporabnih predmetov za vsakdanjo rabo. Želi povedati, da naj ureditev prostora za bivanje, za delo, za sprostitev, za počitek, ne bo zgolj vsota še tako privlačnih kosov pohištva in notranje opreme. Razlika je namreč v tem, da nastane ambient šele z razporeditvijo in kombinacijo različnih elementov na način, da sooblikujejo prepoznavno podobo. Ambient je torej prostorska celota, ki ustvarja določeno vzdušje, naj bo to otožno, spokojno, umirjeno ali vzpodbudno, vznemirljivo, veselo ali romantično, nostalgično.

2

FOR the quality of our living environment It was certainly the right decision, which also carries considerable cultural significance, to name the Ljubljana Furniture Fair the Ambient Fair. Traditional furniture fairs are generally intended for companies to present their products, usually many of them, but they all mostly serve a specific purpose and also take a certain form. However, the Ljubljana Furniture Fair strives to be more than just an overview of useful objects for everyday use; it strives to communicate that the design of living and working environment, of spaces for relaxation and rest cannot be achieved simply as a sum of pieces of furniture and interior design, regardless how attractive. The difference is that an ambient is created only through the arrangement and combination of various elements in a manner where they all contribute to the identity of the space. Ambient is thus a spatial whole, which creates a certain mood – either sad, peaceful, relaxed, encouraging, exiting, happy, or romantic, nostalgic, etc.

Poleg spremembe pogleda iz posameznega predmeta v prostor izkušnje želi sejem pokazati javnosti, da je kakovostno bivalno okolje lahko le celovito oblikovan prostor. Takšno okolje je sestavljeno iz ambientov odprte krajine, trgov in ulic, prostorov med hišami, parkov in vrtov do različno urejenih notranjih prostorov v stavbah, od veže do spalnice ali pisarne. Seveda v tem smislu vloga pohištva ni nič manjša, nasprotno. S pohištvom si najlažje ustvarimo bivalni in delovni prostor, s pohištvom si oblikujemo dom, si prostor prilagodimo življenjskemu slogu, prav tako lahko z vrtnim pohištvom uredimo parke in vrtove, z uličnim pohištvom oblikujemo trge in ulice.

In addition to the altered viewpoint – from an individual object to the space of experience – the Fair attempts to communicate to the public that a high-quality living environment can only be an integrally designed space. Such an environment consists of ambiences of open space, squares and streets, spaces between houses, parks and gardens, and of variously designed interior spaces in buildings, from the hall to the bedroom or office. Of course, the role of furniture in this sense is not at all diminished; on the contrary, it is enhanced. We can create living and working environment with furniture, we shape our home with furniture, and we adapt the space to our lifestyle with the use of furniture. Similarly, garden furniture is used in parks and gardens, while street furniture contributes to the design of squares and streets.

Sporočilo letošnjega sejma je, da se je v potrošniškem svetu, ko je pravzaprav vse mogoče zgraditi, vse mogoče proizvesti in vse mogoče prodati, povsem izgubil splošen občutek za arhitekturo, za kakovost ambienta, kakršne kopičenje predmetov in oblik ne more nadomestiti. V visoko kulturnih družbah lepota ambientov ni omejena le na reprezentančne javne prostore in reprezentančne stavbe, bodisi javne bodisi zasebne. Zanje je pomembna skupna kakovost bivalnega okolja, ki seže do najmanjšega prostora, kjer se nas najbolj dotakne. Za ta namen ni dovolj promovirati samo izjemnih dosežkov, ki jih ljudje ne zmorejo niti kupiti niti preizkusiti. Bistveno je na široko odpreti prostor za ustvarjalno in celovito oblikovanje našega okolja za vse in za vsakogar nekaj.

The message of this year's Fair is that, in our consumer-oriented world, where just about anything can be built, produced and sold, the general sense of architecture, of the quality of environment, has been completely lost. This concept cannot be replaced by accumulation of objects and forms. In culturally developed societies the beauty of ambiances is not limited only to representative public spaces and representative buildings, either public or private. These societies emphasise the common quality of the living environment, reaching down to the smallest space, where it affects us most. For this purpose it is thus not sufficient only to promote exceptional achievements people can neither buy nor test. It is fundamental that the space for creative and integral formation of our environment is wide open to everybody and accessible to each individual.

Prof. Janez Koželj, arhitekt

Prof. Janez Koželj, architect

AM B I E N T L J U B L J ANA 2011


TOP IDEJE

Prava borza idej in pogled v prihodnost Dvorana Povodni mož Top ideje je razstava in borza oblikovanja, ki smo ju lani uvedli na sejmu Ambient in na katerih je sodelovalo prek 40 mladih oblikovalcev, naj si bo študentov in diplomantov univerzitetnega in visokošolskega študija oblikovanja in arhitekture ali profesionalnih oblikovalcev, arhitektov in oblikovalskih navdušencev. Letos dogodek poteka v mednarodni konkurenci. Na borzi se predstavlja okrog 30 prototipov s področja bivanjske kulture, kot so pohištvo, luči, obešalniki, drobni namizni predmeti itd., ki lahko vključujejo vse stopnje oblikovalskega procesa, od

A real Trade Show of ideas and a glimpse into the future Top Ideas is an exhibition and a trade show introduced as part of last year's Ambient Fair, which included the participation of over 40 young designers, ranging from students or graduates of higher education institutes or university studies of design and architecture, professionals from fields of design and architecture, and other design enthusiasts.

Foto: Blaž Zupančič

Now Top Ideas have gone international. Based on the number of received applications, this year’s event is presented by aprox. 30 prototipes from the field of living culture, such as furniture, lights, hangers, small tabletop objects, etc., incorporating all levels of the design process, from conceptual design to models, prototypes, etc. The only condition for participation is that the products are not yet industrially manufactured.

idejne zasnove do modelov, prototipov itd. Edini pogoj je, da jih redna proizvodnja še ni pripoznala za svoje. Ideja za oblikovalsko borzo v Sloveniji je nastala v želji, da popestrimo sejem Ambient Ljubljana, mu vdahnemo nove, sodobne, za širšo javnost in za stroko privlačne vsebine in dogodke. Da sledimo viziji, ki sejem razvija v enega osrednjih vsakoletnih dogodkov na področju bivanjske kulture tudi širše, v mednarodni kontekst sosednjih držav in podobnih geografsko-gospodarskih perspektiv. Sejem Ambient Ljubljana pa naj hkrati postane strateški partner gospodarstvu, ki ustvarja in trži proizvode, namenjene bivalnem okolju. Razstava Top ideje je v relativno kratkem času dosegla pozitivne rezultate pri udeležencih in pri proizvajalcih, strokovni javnosti in obiskovalcih. Glavni namen dogodka je spodbujati stik oblikovalske stroke z industrijo. Pripravljamo družabno-poslovni dogodek “Stičišče idej – kjer se ideje srečajo z željami” s predstavniki slovenskih podjetij in trgovci, kjer vsi zainteresirani izmenjujejo izkušnje in mrežijo. Letošnja druga oblikovalska borza znova pomeni pogled v prihodnost. Tak pogled je vedno privlačen in iskan pri obiskovalcih po eni kot pri proizvajalcih in strokovni javnosti po drugi strani. Ideja ter s tem njeno uresničevanje je navdušila tudi Ministrstvo za gospodarstvo, saj zamisel in realizacija proizvoda pomenita veliko dodano vrednost.

The idea of a Slovenian Design Trade Show was born from the desires to enliven the Ambient Ljubljana Fair, to inspire it with new, contemporary contents and events, attractive both for the profession and the general public; and to follow the vision, which aims to develop the Fair into one of the central annual events in the field of living culture, not only in Slovenia, but also in the international context of our neighbouring countries and similar geographic-economic perspectives. At the same time, it is our mission for the Ambient Ljubljana Fair to become a strategic partner of our economy by creating and marketing products intended for our living environment. Over a relatively short time period, the Top Ideas exhibition has achieved positive results among the participants and manufacturers, the expert public and the visitors. The main purpose of the event is to encourage contact between the design profession and the industry. Together with the representatives of Slovenian companies and the trade we are organising a social business event entitled »Junction of ideas – where ideas meet wishes«, where all interested parties are able to exchange experiences and to network. This year's 2nd annual Design Trade Show again offers a glimpse into the future. Such a view is always attractive and sought out by visitors on the one side and the manufacturers and the expert public on the other. Since the concept and its realisation of the product denote significant added value, the idea has also attracted the attention of the Ministry of Economy. Ernest Nograšek

Ernest Nograšek

AMBIENT L JUBL JANA 2011

3


TOP IDEJE

Arhitekturni dialog Preddverje dvorane Kupola

Arhitekturna interakcija 4 Arhitekturni dialog je brezplačno osebno svetovanje na podlagi v naprej zastavljenih vprašanj v sodelovanju GR, priloge Delo in dom časopisov Delo in Slovenske novice, ter Fakultete za arhitekturo v Ljubljani.

Preproste in kreativne povezave med kontrasti

Študenti arhitekture letos že četrtič zapored pod vodstvom mentorice za izbrane bralce pripravljajo odgovore z rešitvami, ki jim jih podajajo na sejmu, njihove rešitve pa objavlja tudi priloga Delo in dom, tako da so na voljo še drugim. Prednost pri svetovanju imajo letos tisti, ki se zanimajo za preureditev garsonjer in manjših stanovanj.

Dejan Kos se je lani med 40 mladimi oblikovalci in arhitekti na Borzi ideje predstavil s stolom LOOP: Last year at the Top Ideas Trade Show, among 40 young designers and architects, Dejan Kos presented the LOOP chair:

GR bo najboljšo rešitev na podlagi izbora posebne komisije tudi letos nagradil.

»V oblikovanju poskušam iskati preproste, vendar tudi s kreativnostjo utemeljene in učinkovite povezave med kontrasti, s katerimi se srečujem pri svojem delu. Na borzo oblikovanja sem se prijavil z namenom, da predstavim svoje ideje in o njih dobim povratne informacije, ki bi mi pomagale še bolj jasno začrtati karierno pot. Upam, da bo borza polno zaživela in da bodo ideje med proizvajalci notranje opreme našle svoje naročnike.

stands for free-of-charge personal counselling on the basis of questions set in advance. It was created in cooperation among Ljubljana Exhibition and Convention Centre, Delo in dom section of newspapers Delo and Slovenske novice, and the Faculty of Architecture in Ljubljana. Within the set deadline we received 126 applications for Architectural Dialogue. Readers’ questions relating to interior spatial arrangement and equipment in residential spaces were selected, which were equipped with precise floor plans, dimensions and description of the problem and details of mechanical services.

Foto: Blaž Zupančič

Architectural Dialogue

Pri oblikovanju stola je bilo glavno izhodišče preprosta oblika zanke (ang. Loop), ki objame sedež. Tako aluminijaste noge objemajo plastično konstrukcijo sedalnega dela, katerega oblika spominja na prerezano in razprto cev. Glavna ideja je torej igra fleksibilnosti materialov in medsebojna povezanost oblik.«

4

AM B I E N T L J U B L J ANA 2011

The students of architecture with their mentors prepared answers for the selected readers, which they have been presenting at the Fair. The solutions will also be published in the Delo and dom newspaper section. Prednost pri svetovanju imajo tisti, ki se zanimajo za preureditev garsonjer in manjših stanovanj. GR bo najboljšo rešitev na podlagi izbora posebne komisije tudi letos nagradil. Priority for counselling will be given to those interested in re-design of studio flats and other smaller flats. As previously, GR will this year again present a prize for the best solution on the basis of selection by a special jury.


ARHITEKTURNI DIALOG

Projekt Arhitekturni dialog je več kot zgolj priložnost oblikovanja lepih prostorov. Tako bralci, ki so se prijavili na razpis, kot mladi arhitekti imamo namreč priložnost pobliže spoznati proces arhitekturnega projektiranja, katerega končni cilj je bivalno okolje, ustvarjeno za vsakega posameznika glede na njegove specifične želje in potrebe. Načrtovanje vsake faze oblikovanja bivalnega prostora je pogosto korak, ki je iz procesa gradenj ali prenov izpuščen. Ljudje se prepogosto ne zavedajo, da je načrtovanje najpomembnejša osnova za dober projekt, saj lahko s premislekom o želenih prostorih, materialih in izvajalcih prihranimo ogromno časa in sredstev.

Foto: Blaž Zupančič

Izziv zame! Enosobno stanovanje za nov začetek

Foto: Blaž Zupančič

Dialog z vsemi in za vse

Izziv zame se je začel že, ko sem si iz poslanih podatkov za vsak primer posebej poskušala sestaviti sliko obstoječega stanja objekta ali stanovanja ter želje posameznika, ki je prijavo poslal. Starši želijo za svojo hči s partnerjem prenoviti mansardo družinske hiše; mladi par v pričakovanju otroka želi zgraditi hišo; starejši par, katerega otroci so se odselili, prenoviti kmečko hišo v udoben dom; mlada samska ženska urediti novo enosobno stanovanje za nov začetek. Vsak obraz ima svojo zgodbo, svoje želje, potrebe in razmišljanja, preden pa sem se lahko lotila projektiranja, sem morala iz vseh informacij, ki so (ali včasih tudi niso) bile na voljo, izluščiti tiste prave, ki so bile za dano situacijo in osebo res pomembne. Slika realne situacije je namreč izhodišče, ki je nujno za razmislek o nadaljnjih logičnih korakih. Srečanje z osebami za zgodbo je tisti presežek, ki je dal smisel vsem dolgim neprespanim nočem, v katerih sem poskušala za vsako dano situacijo najti najprimernejšo rešitev. Zasnova s prostorsko predstavitvijo je pogosto pričarala pristno veselje v očeh osebe, ki si je uresničitev svojih sanj začela živo prestavljati. Tekom srečanja se je skozi pogovor proces razmisleka o prostoru nadaljeval, izjasnila pa se je tudi vizija uresničevanja ideje oblikovanja kakovostnega in lepega bivalnega prostora.

Arhitekturni dialog pomeni predvsem demokratičen dialog v demokratičnem prostoru. Gre za dialog z vsemi in za vse. To dokazuje predvsem dejstvo, da arhitekti niso le kreativci prostora za priviligirane sloje družbe, temveč da arhitekti oblikujejo prostore celotne družbe. In zato ni moj privilegij, da sem arhitekt/ka, ampak je moj privilegij, da delujem v polju arhitekturne prakse, teorije kot v sistemu izobraževanja in da lahko kritično ugotavljam potrebe po soočanju študentov s prakso ter ustvarjanju dialoga s širšo javnostjo. Skozi študijski proces študentje ustvarjajo večinoma idealne prostore za idealne namišljene naročnike, Arhitekturni dialog pa pomeni, da izstopijo iz sveta idealov v svet realnih naročnikov, problemov, v svet osebnih zgodb ljudi, partnerjev, družin, v svet različnih finančnih zmožnosti. In tako študent in naročnik dobita možnost, da skupaj ustvarjata in oblikujeta prostore bivanja in hkrati skupaj razvijata kulturo bivanja kot pomemben segment sodobne družbe. Ni nujno vedeti, kdo je Charles Eames, Ludwig Mies van der Rohe ali Verner Panton, je pa dobro vedeti, da so to oblikovalci pohištva za množično produkcijo. Danes so to dragi in referenčni kosi pohištva in zato ni nujno, da stremimo za nedosegljivim, pomembno je, da skupaj razvijamo občutek za lepo, občutek za skladnost barv, materialov in za funkcije. Pomembno je, da se prilagodimo možnostim in potrebam in da se v prostorih, ki so inovativni, drugačni, referenčni ali ne, dobro počutimo, da jim dopuščamo možnost sprememb. Pomembno je, da ustvarjamo prostore v dialogu. Dr. Špela Hudnik Vodja projekta Arhitekturni dialog Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani

Nina Kozin Študentka Fakultete za arhitekturo, Univerza v Ljubljani

AMBIENT L JUBL JANA 2011

5


R A Z S TAV E

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (ALUO) Univerza v Ljubljani Dvorana Gazela

Preplet človeških, tehničnih in poslovnih vidikov Stroke utemeljujejo strokovna praksa, izobraževanje in promocija. Na ALUO imamo Oddelek za industrijsko oblikovanje, Katedro za steklo in keramiko in Oddelek oblikovanja vizualnih komunikacij. Odgovornost oddelkov je izobraževanje oblikovalskih kadrov, naše poslanstvo pa usposobiti mlade strokovnjake za delo v gospodarstvu. Po letu 1999 smo se še bolj usmerili v razvojno delo z industrijo in za njo, na univerzi pa se povezujejo znanosti vseh področij. Oblikovalsko mišljenje, ki ga razvijamo, je preplet človeških, tehničnih in poslovnih vidikov v turbulentnem času, ko se mora Slovenija pospešeno usmeriti v razvoj inventivnih in inovativnih končnih izdelkov, konkurenčnih na globalnem tržišču. Tokratno tradicionalno sodelovanje z Gospodarskim razstaviščem, ki daje pomen oblikovalskim strokam, je zaokrožen vpogled v tiste specifične prispevke, ki želijo izboljšati javno in zasebno okolje. Tu tudi predstavljamo smiselno povezovanje dveh specifičnih oblikovalskih disciplin.

Oddelek za industrijsko oblikovanje (IO) • Projekt MFP Konzorcij • Projekt Design Lab 2011 Electrolux Na področju industrijskega oblikovanja smo izbrali dva primera sodelovanja z lokalno industrijo opreme bivanjskih prostorov in z enim od svetovnih liderjev gospodinjske opreme. Prvi primer MFP je plod spodbude TIA - razvojne agencije za tehnološki razvoj k sodelovanju Konzorcija petih podjetij, Brest, Svea, Kolpa in Tom z Biotehniško fakulteto, Oddelkom za lesarstvo, in ALUO, Oddelkom za industrijsko oblikovanje. Drugi primer govori o DesignLabu 2011, svetovnem natečaju inovativnih rešitev za korporacijo Electrolux. Couching mentorjev je Konzorciju generiral 56 idejnih projektov 52 študentov, kar kaže kreativne potence skupinskega dela. Iz velike kritične mase je mogoče odbrati konkurenčne predloge današnjega iskanja prepoznavnosti na tržišču, približevanja pravim potrebam uporabnikov, aktualnih trendov – od minimalizma, modularne prilagodljivosti, novih oblik prihodnosti, inspiriranih iz narave ali visoke tehnologije, do iskanja konstrukcijske estetike oblik tehnologij modificiranega lesa ali kompozitov, ki jih obvladuje naša industrija.

6

AM B I E N T L J U B L J ANA 2011

Projekt MFP za Konzorcij. Kopalniška oprema iz kompozitov za KOLPA Avtor oblikovalec študent Dejan Kos. Foto Saša J. Mächtig

Letošnja tema DesignLaba 2011 je mobilnost, kot izhodišče snovanja Electroluxovih aparatov za gospodinjstvo, za pripravo hrane, shranjevanje, pranje in vzdrževanje itn. Zadnji je v kratkem času drugi, specifična zanimivost predzadnjega ob Electroluxovi 90-letnici je bila vizionarski pogled v prihodnost za 90 let naprej. Ta pa ne more mimo predvidevanja uporabe jutrišnjih tehnologij, ki bodo v vsakdanji rabi. Prof. dr. Saša J.Mächtig


Žiga Čakš, Aktivni počivalnik. Napredno, vizionarsko oblikovan počivalnik z uporabo vesoljske tehnologije

Academy of Fine Arts and Design University of Ljubljana

Fusion of human, technical and business aspects The professions justify work experience, education and promotion. At ALUO we have the Department of Industrial Design, the Chair of Glass and Ceramic Design and the Department of Visual Communications. Their responsibility is the education of designers and our mission is to train young professionals for work in the field of industry and economics. Since 1999 we have been highly oriented towards development work with the industry and for the industry; the University connects sciences from all areas. Design thinking which we develop is a fusion of human, technical and business aspects in a turbulent time, when Slovenia is to focus on the accelerated development of inventive and innovative end products, competitive in the global market. This year's already traditional cooperation with the Ljubljana Exhibition and Convention Centre, which highlights the design professions, offers a wellrounded insight into the specific contributions, which aim to improve public and private environments. We also present the logical connections of the two specific design disciplines.

Department of Industrial Design (IO) • MFP Consortium project • Design Lab 2011 Electrolux project We have selected two examples of cooperation in the field of industrial design: one is the cooperation with the domestic interior design industry and the second with the world leading manufacturers of domestic appliances. The first MFP example

is the result of the encouragement of TIA, Slovenian Technology Agency, and cooperation of the Consortium of five Slovenian companies Brest, Svea, Kolpa and Tom with the Biotechnical Faculty, Department of Wood Science and Technology, and ALUO, Department of Industrial Design. The second presented project is the DesignLab 2011, a global competition for innovative solutions organised by the Electrolux Corporation. Under the tutorship of mentors, 52 students generated 56 conceptual designs for the Consortium, thus indicating the great creative potential of group work. Among the large critical mass, numerous competitive proposals stand out: from proposals seeking recognition in the market, approaching the needs of the users, or in line with popular trends ranging from minimalism, modular adaptation, new forms of the future, inspired by nature or advanced technology, to quests towards structural aesthetics of forms, technologies of modified wood or composites, which are all mastered by our industry. This year’s theme of the DesignLab 2011, i.e. mobility, was the foundation for the design of the Electrolux domestic appliances for food preparation, storage, washing and maintenance, etc. The DesignLab 2011 is a second such event in a short time, the specific characteristic of the last one upon the occasion of Electrolux’s 90th anniversary was the visionary view of the future for the coming 90 years, which cannot bypass the assumption of using future technologies in everyday use. Prof. dr. Saša J. Mächtig

AMBIENT L JUBL JANA 2011

7


Foto: Tjaša Kermavnar

Foto: Patricija Vrbnjak, diplomsko delo

R A Z S TAV E

Katedra za oblikovanje stekla in keramike (UO)

Chair of Glass and Ceramic Design (UO)

• Objekti / izdelki

• Objects/Products

»...Vsi materiali imajo svoje nenapisane zakonitosti ... Materiala ne smeš nikoli zlorabiti, ne smeš ga prisiliti v karkoli ... Oblikovalec mora iskati harmonijo z materialom.« Tapio Wirkalla

»...All materials have their own unwritten laws... You should never be violent with a material you're working on, and the designer should aim at being in harmony with his material. « Tapio Wirkalla

Prepričanje Katedre za unikatno oblikovanje stekla in keramike je, da oblikovalec ne more snovati oblik v materialu, ki ga ne razume in s katerim nima neposredne izkušnje.

The conviction of the Chair of Original Design / Glass and Ceramics is that a designer cannot design forms in a material, which he does not understand and with which he has no direct experience.

Poznavanje materiala je namreč tisto, ki ne le nenehno inspirira, temveč hkrati omogoča konstruktivno sodelovanje vseh, ki so vpleteni v razvoj izdelkov – oblikovalca, izvajalca/ industrije in uporabnika/naročnika. Kako naj oblikovalec razume prosojnost stekla, če ne pozna trenutka, v katerem je bilo ujeto? Kako naj določi njegove obrise, če ne ve, kako bo teklo? Kako se pod prsti vda glina? Kakšna je lahko intervencija na njej? Kako bo posnela kalup? Kaj upoštevati pri načrtovanju proizvodnje, če nisi imel priložnosti neposrednega sodelovanja v njej? Študentje unikatnega oblikovanja se v svojem kreativnem procesu srečujejo v neposrednem stiku z materialom. V sodelovanju s studii in industrijo jim omogočamo tudi izkušnjo dela v samem procesu proizvodnje. Prizadevamo si, da bi bilo tovrstnih nujnih izkušenj še več. Študentje v svojem kreativnem delu posegajo tako na področje oblikovanja, kjer spoznavajo zakonitosti dela v majhnih studiih in večjih proizvodnjah, kot na področje umetniškega ekspresivnega izražanja, ki se kaže v prostorskih postavitvah in skulpturah, ter na prepletanje obojega, kar rezultira v unikatnih izdelkih, ki so predmet opreme interierja. Uspešni in vidni smo na mednarodnih natečajih in razstavah, kjer svoje sodelovanje vztrajno večamo. Izr. prof. Tanja Pak

Knowledge of material not only continually inspires, but also enables constructive cooperation of all involved in the development of products – the designer, the manufacturer / industry, and user / client. How should the designer understand the transparency of glass, if he is unaware of the moment, when it was captured? How can he define its extents if he doesn’t know how it will flow? How does clay give in under the fingers? What kind of interventions can it withstand? How will it hold the form of the mould? What must be taken into account when planning production, if you are unable to participate in it directly? Students of original design are in direct contact with materials through their creative process. In cooperation with studios and the industry we provide them with work experience in the manufacture process itself. We are endeavouring to provide even more of these necessary experiences. In their creative work the students explore the field of design where they study the work process in smaller studios and larger productions, as also the field of artistic expression, which is indicated in spatial arrangements and sculptures, and the interweaving of the two, which results in original designs as part of interior design. We participate and are successful in numerous international competitions and exhibitions, where we continue to increase the scope of our presence. Tanja Pak, Associate Professor

8

AM B I E N T L J U B L J ANA 2011


Oddelek za oblikovanje vizualnih komunikacij (VK) • Usmerjevalna grafika v notranjem in zunanjem okolju Urbane strukture so na neki način skupek komunikacijskih vozlišč. Te tvorbe nastanejo s križanjem smeri gibanja prebivalcev z njihovimi potrebami in navadami. Urejenost teh vozlišč omogoča človeku prijazno bivanje. Prav tu se arhitektura in grafično oblikovanje nerazdružno dopolnjujeta. Grafični oblikovalec je interpret različnih situacij v okolju. Omogoča njihovo prepoznavnost in vsebinske predznake, o njih obvešča in vodi uporabnika. Enostavno rečeno: vizualno komunicira. Na Oddelku za oblikovanje vizualnih komunikacij ALUO smo v preteklem šolskem letu izpeljali nekaj projektnih nalog, ki generirajo majhen spekter urbane opreme. Peš Ljubljana je projekt označevanja poti in usmerjanja pešcev, pri katerem so študentje »seminarja 110« skozi analizo vsebin mestnih predelov določali identitetne zasnove. Ljubljano so razdelili na samostojne kvarte. Usmerjanje po stavbi ALUO na Dolenjski cesti 83 je izdelan načrt označevanja poti, ki upošteva razvejanost in večnamenskost prostorov in se postopno realizira. Usmerjevalni sistem študentskega doma je nastajal z namenom, da bi študentje drugega letnika grafičnega oblikovanja spoznavali specifike področja in na osnovi realnega primera izdelali zasnovo identitete skupnih prostorov. Oblikovalec vizualnih komunikacij večino svojih izdelkov realizira na tiskan ali elektronski medij. Le v primeru poseganja v okolje se mu medij spremeni. Tu postane del arhitekturnega procesa, postane tolmač prostora, skupaj z arhitekti, krajinskimi arhitekti in industrijskimi oblikovalci. Ti moramo pri nastajanju projekta, že od samega začetka intenzivno sodelovati, le tako lahko ustvarimo kakovosten, »bivalen« javni ambient. Doc. Boštjan Botas Kenda

Department of Visual Communications (VK) • Graphic design of signposts for internal and external environments Urban structures are in a way a sum of communication junctions. These formations are created by crossing directions of movement of inhabitants with their needs and requirements. The arrangement of these junctions enables human friendly existence. It is precisely at these points that architecture and graphic design inseparably complement each other. A graphic designer is the interpreter of various situations in the environment. He/she enables their recognition and content prefixes, he/she informs and guides the user through them. Simply said: he/she communicates visually. During the past academic year, we at ALUO Department of Visual Communications have completed a few projects, which generated a small range of urban furniture. Peš Ljubljana (Walk Ljubljana) is a project of marking paths and guiding of pedestrians, which required of the students tutored by docent Kenda to define conceptual identities based on content analysis of the areas of the city. Ljubljana was divided into independent districts. Signposts through the ALUO building at Dolenjska cesta 83 is a plan of paths taking into account the diversification and multi-functionality of spaces, which is gradually being realised. Student authors: Rihar and Mandič, tutored by professor Novak. Student halls of residence signpost system was created with the purpose of exposing 2nd year students of graphic design, tutored by docent Kenda, to the specifics of the field and to design a concept of identity of common spaces on the basis of a real-life example. The designer of visual communications produces most of his/her products in printed or electronic media. Only in case of spatial interventions is his/her medium different. Here he becomes part of the architectural process, becomes an interpreter of the space, working together with architects, landscape architects and industrial designers. All of the above must work together intensively from the start of a project; a high quality »living« public space may be created only from such cooperation. Doc. Boštjan Botas Kenda

Naja Simčič – Šiška / mentor: doc. Boštjan Botas Kenda

Študentski domovi - Teja Smrekar in Nejc Prah / mentor: doc. Boštjan Botas Kenda

AMBIENT L JUBL JANA 2011

9


R A Z S TAV E University of Ljubljana

Biotehniška fakulteta Univerza v Ljubljani

Biotechnical Faculty Department of Wood Science and Technology

Dvorana Gazela

Oddelek za krajinsko arhitekturo

A Biotechnical faculty – University of Ljubljana The Department of Landscape Architecture

Narava v človekovem bivalnem okolju

Nature as part of human living environment

• Prostorska zasnova Ilirske Bistrice • Prenova parka v Slovenski Bistrici

• Spatial concept of Ilirska Bistrica • Renovation of the park in Slovenska Bistrica

Oddelek za krajinsko arhitekturo se predstavlja s študentskimi deli, ki so jih v sodelovanju z občinama Ilirska in Slovenska Bistrica izdelali študenti 3. in 2. letnika študija. Obe nalogi izhajata iz sodobne razvojne paradigme, ki na urbani in krajinski razvoj mesta gleda kot na celoto. Prostorska zasnova Ilirske Bistrice razvija potenciale krajinskega okvira in degradiranih območij znotraj mestnega tkiva. Delavnica v Slovenski Bistrici obravnava problematiko prenove grajskega parka in raziskuje načine, kako ohraniti zgodovinski del parka in kako ga vpeti v širšo okolico. Nalogi se razlikujeta v merilu in problemu, vendar je izhodišče obeh zavedanje, da je mestni prostor prostor bivanja ter da dober razvoj mestnega tkiva upošteva naravne in zgodovinske danosti prostora, izražene v topografiji, morfologiji in tipologiji urbanega tkiva. Še pomembejša podstat obeh nalog je vedno bolj očitno dejstvo, da je »mestno zelenje« ne le sestavni del mestnega prostora, temveč tudi njegov razvojni dejavnik. Slednje je še posebej pomembno, če želimo živeti in delovati vzdržno, za kar nam naravne danosti in donedavni razvoj krajine ponujajo vse možnosti. Tako študentska dela posredno obravnavajo sodoben odnos do narave, kakor se kaže v mestnem javnem prostoru. Raziskujejo vključevanje narave v človekovo bivalno okolje in iščejo načine, kako to vključevanje udejaniti. Delavniški način dela jim omogoča, da svoje zamisli o razvoju, o bodoči podobi prostora, soočijo z drugimi, z mnenji pristojnih služb in z mnenji krajanov - bodočih uporabnikov, kar jih usmerja v demokratično razpravo in v ustvarjalno iskanje najboljših rešitev nekega prostorskega problema. Prof. dr. Ana Kučan

The Department of Landscape Architecture presents student works, which were created by the 3rd and 2nd year students in cooperation with the municipalities of Ilirska and Slovenska Bistrica. Both projects are based on the contemporary development paradigm, which regards the urban and landscape development of a city as a whole. The spatial concept of Ilirska Bistrica exploits and enhances the potentials of the landscape framework and the derelict areas within the urban fabric. The workshop in Slovenska Bistrica covers the problematic issues connected with the need for the renovation of the castle park. It seeks ways to conserve the historical part of the park while looking for possibilities to connect it to its wider spatial and social context.

Prostorska zasnova Ilirske Bistrice: študenti 3. letnika 2009/2010, z mentoricama doc. dr. Tatjano Capuder in prof. dr. Ano Kučan, Evo Zupan in Nejcem Florjancem. Spatial concept of Ilirska Bistrica: 3rd year students, academic year 2009/2010, with mentors: ass. professor Tatjana Capuder, PhD, and professor Ana Kučan, PhD, Eva Zupan and Nejc Florjanc

Prenova parka v Slovenski Bistrici: študenti 2. letnika 2009/2010, z mentorico prof. dr. Ano Kučan in asistentko Evo Zupan (risbo izdelal Žiga Abram) Renovation of the park in Slovenska Bistrica: 2nd year students, academic year 2009/2010, with mentors: professor Ana Kučan, PhD, and assistant Eva Zupan

10

AM B I E N T L J U B L JANA 2011


The projects differ by their scope and issues; however, the starting point of both is the awareness that urban space is a space of dwelling and that proper urban planning takes into account the natural and historical features of the environment, expressed in the topography, morphology and typology of the urban fabric. An even more important foundation of both projects is a highly evident fact that »urban greenery« is not only an integral part of the urban form but also a factor of urban development. The latter is particularly significant if we wish to live and work sustainably, for which natural characteristics and recent development of cultural landscapes in Slovenia provide all possibilities.

The students’ works thus indirectly examine the contemporary relationship with nature as manifested in urban public space. They explore the inclusion of nature into the human living environment and seek ways of realising this integration.The workshop method of work enables students to juxtapose their ideas on development and future images of the areas in question with the opinions of competent bodies and inhabitants, i.e. the future users, which guides them towards a democratic debate and to a creative quest for best solutions of a given spatial problem.

Oddelek za lesarstvo

Department of Wood Technology

Poglobljena znanja o lesu

New, more comprehensive knowledge of wood

• Dosežki na področju trajnostne pridelave, predelave in uporabe lesa

• Achievements in the field of sustainable cultivation, processing and use of wood

Premalo se zavedamo dejstva, da z uporabo lesa bistveno pripomoremo k blažitvi podnebnih sprememb, saj les nastaja s procesom fotosinteze iz CO2 in vode. Z uporabo lesnih izdelkov je CO2 v izdelkih vezan še desetletja ali celo stoletja. Iz lesa je mogoče narediti skoraj vse: od objektov (stavb), visoko tehnološko razvitih in oblikovanih izdelkov do celuloze ter papirja. Predstavlja pa tudi surovino za številne kemične snovi, ki jih sedaj pridobivamo iz fosilnih materialov, kot so goriva, barve, lepila, izolacijski in polimerni materiali, karbonska vlakna, zdravila itd. Iz lesa seveda še naprej izdelujemo tudi tradicionalne izdelke. Poraba energije za njihovo izdelavo je praviloma manjša, kot če bi jih izdelali iz drugih materialov. Predelava lesa zahteva manj energije, vendar je delovno intenzivna ter omogoča človeku in okolju prijazna delovna mesta. Hkrati lesni proizvodi ustrezajo načelom trajnostnega razvoja ter sovpadajo tudi z okolju prijazno turistično usmerjenostjo Slovenije. Sodobne tehnologije in okoljevarstveni problemi zahtevajo nova poglobljena znanja o lesu. K uravnoteženi in tehnološko vrhunski predelavi lesa lahko pomembno prispevajo naše izobraževalne in raziskovalne ustanove. Izobraževanje in raziskovanje s področja lesarstva je v Sloveniji na izjemno visoki in s svetom primerljivi znanstveni ravni. Les je nenadomestljiva dobrina človeštva, zato potrebujemo dobre strokovnjake, ki se bodo ukvarjali z vsestransko problematiko lesa.

We are insufficiently aware of the fact that, since wood is formed with the process of photosynthesis from CO2 and water, our use of wood considerably contributes to mitigation of climate changes. With the use of wood products, the CO2 in the products remains stored for decades or even centuries. Wood may be used for construction of almost anything: from buildings, advanced technologically developed and designed products, to cellulose and paper. It also represents a raw material for numerous chemical products, which are at present obtained from fossil materials, such as fuels, paints, glues, insulation and polymer materials, carbon fibres, medicine, etc. We also continue to use wood for production of traditional products. As a rule, the use of energy for their production is lower when compared to production of such products from other materials. Wood processing requires less energy; however, it is work intensive and enables human and environmentally friendly jobs. At the same time, wooden products adhere to the principles of sustainable development and are in accordance with the environmentally friendly tourist orientation of Slovenia. Contemporary technologies and environmental protection issues require new, more comprehensive knowledge of wood. Balanced and technologically advanced wood processing can significantly benefit from findings of our educational and research organisations. Education and research in the field of wood processing in Slovenia is at a considerably high and globally comparable scientific level. Wood is our irreplaceable natural asset; consequently, we require top experts, who will deal with its comprehensive issues.

Prof. Ana Kučan, PhD

AMBIENT L JUBL JANA 2011

11


R A Z S TAV E

Visoka šola za dizajn Dvorana Gazela

Pregledna razstava študentskih del Visoke šole za dizajn v Ljubljani

Academy of Design Retrospective of student works at the Academy of Design in Ljubljana

• Polje oblikovanja - Design fields (forever)

Mojca Perše

• Design fields (forever) The design field flowers each year anew. What we sow in the spring, we reap in the autumn. The best win, the talented are awarded. Ideas and knowledge are transformed into designed products. The Academy of Design (VŠD) educates talented youths for professions in the field of Interior design, Visual communications and Textiles and fashion design. The interdisciplinary teaching programme provides designers with professional knowledge required for innovative design solutions, which will in turn increase the possibilities of a breakthrough and development of Slovenian design. The Academy of Design develops a culture of innovation and research and implements new thinking approaches in creation of progressive design guidelines. There is an emphasis on connection of the traditional with the contemporary, selection of optimal technologies and technological procedures for ensuring high productivity of work, and offer of a large range of products, adapted to the specific requirements of various market segments, individuals and creative marketing of new products and trademarks. The results of the high quality study process and work of professors and students are reflected by the numerous Slovenian and international professional prizes and awards (among these: Mixer Design Expo - Beograd 2010, Eureka Ideas of youth 2009, contribution to sustainable development of society - prize, title of perspective designers as part of the Month of Design 2010 and 2011, Wolda Talent Award ICOGRADA, Milano 2010, Young Creative Chevrolet 2010 in 2011), awarded patents and model protections, through participation at and organisation of Slovenian and international exhibitions (GIDE 2011 Magdeburg, Lugano 2010, Have you been to Triglav? National Museum of Contemporary History, Story of wood at SEM, Mihevc 100 at Cankarjev dom (Cultural and Congress Centre), A.L.I.C.E fashion show) and through participation at and organisation of international conferences and interdisciplinary international competitions A.L.I.C.E. 2011. Foto: Axel Vogelsang

Polje oblikovanja zacveti vsako leto znova. Kar smo sejali spomladi, žanjemo jeseni. Najboljši zmagajo, nadarjeni so nagrajeni. Ideje in znanje se spremenijo v oblikovane izdelke. Visoka šola za dizajn(VŠD) izobražuje mlade talente za poklic na področju opreme notranjih prostorov, vizualnih komunikacij ter oblikovanja tekstilij in oblačil. Interdisciplinarno zasnovan študijski program posreduje oblikovalcem strokovna znanja, ki so potrebna za pripravo inovativnih dizajnerskih rešitev. Te rešitve bodo povečale možnosti prodora in razvoja slovenskega oblikovanja. Visoka šola za dizajn razvija inovativno in raziskovalno kulturo ter uvaja nove pristope razmišljanja pri ustvarjanju naprednih smernic v oblikovanju. Poudarek je v povezovanju tradicije s sodobnostjo, izboru optimalnih tehnologij in tehnoloških postopkov za zagotavljanje visoke produktivnosti dela in ponudbe velike palete izdelkov, prilagojenih specifičnim potrebam različnih segmentov trga, posameznikom ter kreativnemu trženju novih izdelkov in blagovnih znamk. Rezultati kvalitetnega študijskega procesa ter dela profesorjev in študentov se kažejo v vrsti domačih in mednarodnih strokovnih nagrad in priznanj (med njimi: Mixer Design Expo -Beograd 2010, Eureka Ideje mladih 2009, prispevek k trajnostnemu razvoju družbe – nagrada, naziv perspektivni, v sklopu Meseca oblikovanja 2010 in 2011, Wolda Talent Award ICOGRADA, Milano 2010, Young Creative Chervolet 2010 in 2011) podeljenih patentnih in modelnih zaščitah, v sodelovanju in organizaciji domačih in mednarodnih razstav (GIDE 2011 Magdeburg, Lugano 2010, Ali ste že bili na Triglavu? v Muzeju sodobne zgodovine, Zgodbe lesa v SEM, Mihevc 100 v Cankarjevem domu, modna revija A.L.I.C.E) ter v sodelovanju in organizaciji mednarodnih konferenc in interdisciplinarnih mednarodnih natečajih A.L.I.C.E. 2011.

Mojca Perše

12

AM B I E N T L J U B L JANA 2011


R A Z S TAV E

Društvo oblikovalcev Slovenije Dvorana Gazela

LABirintDOS_a.indd 1

Razstava Društva oblikovalcev Slovenije

Exhibition of the Designers Society of Slovenia

• LABirintDOS

• LAByrinthDDS

Oblikovanje postaja vse bolj odločujoč dejavnik v slovenskem gospodarstvu in promociji Slovenije. Spoznanje, da oblikovanje ne predstavlja zgolj dodane vrednosti, temveč in predvsem osnovno vrednost izdelka, postaja imperativ časa. Oblikovanje za industrijo in za oblikovanje informacijskih in komunikacijskih sporočil predstavlja dejavnost, ki je za razvoj družbe neizogibna. Prav tako postaja s tržno ekonomijo, z razvojem poklica in z njegovo multidisciplinarno vpetostjo v druge stroke etičnost delovanja oblikovalcev in strategija uveljavljanja pravic oblikovalcev v družbi vse bolj pomembna. Društvo oblikovalcev Slovenije kot najstarejše profesionalno združenje oblikovalcev v Sloveniji združuje podobno misleče in delujoče v prizadevanjih za vrednote poklica in uveljavitev stroke. Letos praznuje 60 let.

Design is becoming a progressively more decisive factor of the Slovenian economy and promotion of Slovenia. The realization that design does not contribute only the added value but is principally the basic value of the product is becoming the imperative of our time. Industrial design and design of information and communication messages represents an activity, which is unavoidable for the development of society. Similarly, with the market economy, development of the profession and its multidisciplinary ties with other professions, the ethics of operation of designers and the strategy of implementation of designers' rights is becoming progressively more significant. As the oldest professional association of designers in Slovenia, the Designers Society of Slovenia brings together those with similar views, who promote the values and the position of the profession. This year, the Society marks its 60th anniversary.

Letos se Društvo oblikovalcev (DOS) predstavlja s konceptualno zasnovano platformo, ki temelji na ideji labirinta. LABirintDOS skuša s svojo scenografsko pojavnostjo prikazati povsem samosvoj ambient, ki hkrati združuje in ločuje. Razstavljeni izdelki oblikovalcev DOS so zelo raznoliki, zato je vsakemu izmed njih namenjen svoj prostor, vse pa povezuje enotna scenografija. Pot po razstavnem prostoru obiskovalca (nujno) popelje skozi svetove posameznih izdelkov, ki jih odkriva postopoma, drugega za drugim. Ustvarjen prostor bioničnih oblik je premišljeno osvetljen, posamezni izdelki izstopajo iz ozadja labirinta. Na razstavi LABirintDOS se predstavljajo: • Renata Bedene • Bela Bela • Ljubica Čehovin • Jurij Dobrila • Mateja Panter & Jožica Curk • Anka Štular & Pavla Bonča (Skarabej) • Tea & Edo Vidovič • Nina Zidanič • Marjan Žitnik Koncept LABirintDOS predstavlja tudi kuliso za podelitev nagrad DOS in drugih dogodkov. Predvidena so srečanja s posameznimi oblikovalci, pogovor ob kavi, vsako dopoldne z enim. Podroben program je objavljen na spletni strani DOS www.dos-design.si.

14

10/19/11 10

AM B I E N T L J U B L JANA 2011

This year, the DDS presents itself with a conceptually designed platform based on the idea of a labyrinth. With its scenographic appearance, LAByrinthDDS attempts to show a very unique environment, which simultaneously joins together and separates. The exhibited products of DDS designers are varied; consequently, each has a special space but all are joined together by uniform scenery. The path through the exhibition space (necessarily) takes the visitor through the worlds of individual products, which he/she discovers progressively, one after another. The created space of bionic forms is thoughtfully illuminated; the individual products stand out from the backdrop of the labyrinth. The LAByrinthDDS exhibition presents: • Renata Bedene • Bela Bela • Ljubica Čehovin • Jurij Dobrila • Mateja Panter & Jožica Curk • Anka Štular & Pavla Bonča (Skarabej) • Tea & Edo Vidovič • Nina Zidanič • Marjan Žitnik The concept of LAByrinthDDS also presents the backdrop for the presentation of DDS prizes and other events. Meetings with individual designers in the form of chats over coffee are planned – each morning with one designer. The detailed programme is available from the DDS webpage at www.dos-design.


a et Gr : a j raf og n e Sc ni

od G č,

M at e ja

Pa

nte

r, A

nka

Štu lar


NAGRADE

Nagrade 22. sejma pohištva – Ambient Ljubljana Nagrade, ki jih podeljuje Gospodarsko razstavišče Prizes awarded by GR – Ljubljana Exhibition and Convention Centre

Ernest Nograšek in sedežna garnitura Orca - TOM d.d. I Nagrada Deset najboljših – Top Ten za izdelke in sistemske rešitve, ki najbolje združujejo funkcionalnost s tehnološko oziroma likovno kakovostjo, in nagrada za zmagovalca med njimi The Top of The Top. Top Ten prize for products and system solutions, which best unite functionality with technological or artistic quality. Najboljši (The Top of The Top) med Desetimi najboljšimi 2010 TOM tovarna opreme d.d., s sedežno garnituro Orca, oblikovalca Ernesta Nograška Top of the Top of 2010: The Orca sofa/resting chair of TOM furniture company, designed by Ernest Nograšek. Komisija je v svoji obrazložitvi zapisala: »Sedežna garnitura Orca spodbuja uporabnika k odkrivanju nove socialne interakcije in s tem novih položajev sedenja. Rešitev omogoča enostavno spreminjanje postavitev. Skozi oblikovalsko razmišljanje je jasno izražena glavna ideja izdelka, ki je tudi cenovno dostopen.« The jury explanation: »Orca sofa/resting chair encourages the user in discovering new social interaction and thus new positions of seating. The solution enables simple modification of positions. The main concept of the product is clearly expressed through the design thought-process, while the product is also affordable.«

Razstava Deset najboljših – Preddverje Marmorne dvorane

16

AM B I E N T L J U B L JANA 2011

»Zofa Orca v osnovi združuje funkcijo zofe in počivalnika. Je nizko proračunski izdelek z visoko uporabno in estetsko komponento, kar posledično pomeni izdelek z visoko dodano vrednostjo. Nagrada mi pomeni predvsem nov zagon in potrditev uspešnega sodelovanja z industrijo. Vesel sem je!« Ernest Nograšek

1

2

3

4

5

6

Nagrajence izbere mednarodna komisija v sestavi: The winners are selected by an international jury consisting of: 1. Janez Koželj, predsednik, u.d.i.a. / BSc, Chairman Člani / Members: 2. Vladimir Pezdirc, u.d.i.o. / BA 3. Doris Koefer, u.d.i.o. / BA 4. Jure Miklavc, u.d.i.o. / BA 5. Marco Marangone, u.d.i.o. / BA 6. Marijan Orešić, u.d.i.o. / BA


I Posebno priznanje za najlepši razstavni prostor 2010 Special prize for the best exhibition space 2010 Komisija izbere na podlagi meril izvirnosti, oblikovne dovršenosti in estetskega vidika najlepši razstavni prostor in razstavljavcu podeli posebno priznanje. Based on criteria of originality, design excellence and aesthetics,the jury selects the best exhibition space and awards the exhibitor a special prize.

1

2

3

Komisijo sestavljajo / The Jury: 1. Jani Bavčer, u.d.i.o. / BA 2. Mladen Treppo, u.d.i.a. / BSc 3. Damjan Uršič, u.d.i.a. / BSc Med nagrajenci sejma pohištva – Ambient Ljubljana 2010 si je največ nagrad prislužilo podjetje Odeja d.o.o. Gospodarsko razstavišče mu je na podlagi strokovnega izbora posebnih komisij podelilo za njihove izdelke oziroma podobo razstavnega prostora kar tri priznanja: • priznanje Deset najboljših (TOP TEN) za kolekcijo ILLUSION, avtorice Andreje Cegnar, • priznanje Deset najboljših (TOP TEN) za skupino otroških igralnih podlog ZOO, avtorice Lili Panjtar, • priznanje za Najlepši razstavni prostor, avtorice Maje Tomažič. »Nagrade nam osebno izjemno veliko pomenijo, saj so pravzaprav edino priznanje in potrditev našega dela in prizadevanj, ki jih vlagamo v projekte. Tudi pozitivne odzive obiskovalcev našega razstavnega prostora in strokovne javnosti je zelo prijetno slišati. Letos nas je zelo razveselila nagrada Gospodarskega razstavišča za najlepši razstavni prostor, ki je rezultat strokovnega teamskega dela. Zavedamo se, da je privlačen razstavni prostor zelo učinkovita promocija, ki še posebej gradi imidž podjetja Odeja. Vsekakor nagrade

tudi povečujejo zaupanje kupcev v našo blagovno znamko. In posledično bi to moralo pospeševati tudi prodajo naših izdelkov. Razvojniki in oblikovalci v podjetju s svojimi idejami »orjemo ledino«, za nami pa stoji proizvodnja in prodaja, ki mora tudi uspešno opraviti svoje delo. Predstavitev na sejmu je velik projekt in ga vedno vzamemo zelo resno ter vanj vložimo vse svoje znanje in trud. Letos je to pomenilo trdo delo na področju razvoja in oblikovanja novih programskih skupin in blagovnih znamk, kolekcij in še popolnoma novega programa otroških igralnih podlog. Pri projektiranju razstavnega prostora vedno mislimo na učinkovito promocijo izdelkov, hkrati pa upoštevamo vse estetske vidike. Vedno poskrbimo tudi za promocijske materiale, jih oblikujemo in včasih tudi tiskamo. Letošnje nagrade imajo za nas simbolni pomen, saj je bilo to naše zadnje skupno druženje in ustvarjanje kot ekipa,« so se na priznanja odzvale vse tri nagrajenke. Among prize recipients, most prizes of Furniture Fair – Ambient Ljubljana 2010 were awarded to company Odeja d.o.o. On the basis of selections by special juries, the GR-Ljubljana Exhibition and Convention Centre awarded a total of 3 prizes to their products and their exhibition space: • Prize TOP TEN for the collection ILLUSION, designed by Andreja Cegnar, • Prize TOP TEN for the collection of children’s playmats ZOO, designed by Lili Panjtar, • Prize for the Best exhibition space, designed by Maja Tomažič. »The prizes are very significant to us personally, as they are the only recognition and confirmation of our work and of the efforts invested in our projects. It is also very nice to hear the positive response of the visitors to our exhibition space and of the professional public. This year, we were pleasantly surprised by the prize awarded by the GR-Ljubljana Exhibition and Convention Centre for the best exhibition space, which is the result of professional teamwork. We are aware that an attractive exhibition space is a very efficient promotion tool, one that particularly contributes to the image of company Odeja. 

Foto: Blaž Zupančič

Zmagovalci 2010 / Winner 2010

MIZARSTVO URBANIJA, Marko Urbanija s.p.

ODEJA d.o.o.

KOLPA, d.d. Metlika

AMBIENT L JUBL JANA 2011

17


NAGRADE

In any case, the prizes also increase the customers’ trust in our trademark, which should result in better sales of our products. While we are supported by the manufacture and sales departments, which must also successfully complete their work, it is the developers and designers in the company who »break fresh ground«. A presentation at the Fair is a large project, which we always approach very seriously and in which we invest all our knowledge and efforts. This year, this included hard work in terms of development and design of new programme groups

and trademarks, collections, and the entirely new programme of children’s playmats. When designing our exhibition space, we always consider an efficient promotion of our products and take into account all aesthetic aspects. We always carefully prepare our promotional material, design it, and occasionally even print it. This year’s prizes hold a symbolic meaning – this was the last time we worked and designed together as a team«, responded to the prizes all three prize recipients.

Ostale nagrade / Other prizes I Zlata plaketa revije Naš dom za pohištvo domačega proizvajalca, s katerim je mogoče najlepše in najbolj funkcionalno v celoti ali delno opremiti stanovanje. Priznanje podeljuje komisija, ki jo določi uredništvo omenjene revije. Golden plaque of the Naš dom magazine, awarded to a domestic furniture manufacturer, with whose products it is possible to best and most efficiently furnish either an entire dwelling or a part of it. A jury, named by the Editorial board of the magazine, awards the prize.

3

1

Komisijo sestavljajo / The Jury: 1. Lili Vrtovec, predsednica, u.d.i.a. / Chairwoman, BSc 2. Evita Sinrajh, dipl. iur. / Member, LL.B. 3. Dušan Waldhütter, u.d.i.p. / Member, BSc

Zmagovalec 2010 / Winner 2010: Mizarstvo Lestetik, d.o.o., za program Sleep FIT, ki ga je zasnoval inovator Peter Florjančič / Mizarstvo Lestetik, d.o.o., for programme, designed by Peter Florjančič.

I Priznanje za dosežke na področju oblikovanja Društva oblikovalcev, ki ga podeli strokovna komisija društva. Prize for achievements in design of the Designers Society of Slovenia, awardedby the expert jury of the Society.

2

3

Komisijo sestavljajo / The Jury: 1. Matjaž Deu, u.d.i.a. / BSc 2. Lenka Kavčič, u.d.i.a. / BSc 3. Mag. Barbara Prinčič, u.d.i.o. / MA

18

AM B I E N T L J U B L JANA 2011

Zmagovalec 2010 / Winner 2010: TEA IN EDO VIDOVIČ, za pohištveno linijo AMBRA, ki sta jo oblikovala za Mizarstvo Bolčič / TEA IN EDO VIDOVIČ, for AMBRA furniture line, designed for Mizarstvo Bolčič

2


Alpe−Adria: Turizem in prosti Ëas

Oddahnite si! Tu smo: Alpe—Adria.

26. − 29. januar 2012 Gospodarsko razstaviπËe, Ljubljana www.alpeadria-tip.si


V SREDIŠČU

Dvorana Urška

Jure Miklavc; foto: Žiga Culiberg

Povezujemo oblikovanje in industrijo Danes je »dodana vrednost« ena izmed najpogosteje uporabljenih besednih zvez na različnih področjih delovanja in v različnih družbenih okoljih. V evropskih dokumentih in razvitejših državah je oblikovanje prepoznano kot stroka, ki lahko bistveno pripomore k dodani vrednosti v gospodarstvu. Tudi v slovenskem prostoru bi morali imeti več tovrstnih povezav, ki bi doprinesle k boljši konkurenčnosti izdelkov in hitrejšemu razvoju slovenskih podjetij. Eden izmed ciljev EU projekta Kreativna mesta, v katerem kot partnerja sodelujeta Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije in Inštitut za ekonomska raziskovanja, je vzpostaviti povezave med gospodarskimi družbami in oblikovalci ter v nadaljevanju ustvariti socialno mrežo in poslovno verigo, ki bo delovala v okviru Centra kreativnih industrij. Uvodna predavatelja sta ugledna gosta s področja oblikovanja Jure Miklavc iz Slovenije in Ilkka Suppanen s Finske, ki nam bosta zaupala svoje izkušnje sodelovanja s proizvodnimi podjetji. Na okrogli mizi, ki sledi predavanjem, se nam bodo pridružili priznani slovenski strokovnjaki: Miloš Ebner (Trimo), Jernej Repovž (SMJWT), Saša J. Mächtig (ALUO), Jure Miklavc (Studio Miklavc) in Andreja Jenko (Služba vlade za razvoj in evropske zadeve). Okroglo mizo bo vodila Bojana Leskovar. Četrtek, 10. november 2011, 10.00–14.00 ure, dvorana Urška. Dogodek je brezplačen. Predavanje finskega gosta je v angleščini. Dodatne informacije na spletu: • Creative Cities: http://www.rralur.si/projekti/kreativna-mesta/dogodki/ • Ilkka Suppanen: http://www.suppanen.com/ • Jure Miklavc: http://www.miklavc.si/

Alpinini čevlji Binom; obliovanje Jure Miklavc; foto: Dragan Arrigler

20

AM B I E N T L J U B L JANA 2011


Connecting Design and Industry Today, 'added value' is one of the most frequently used terms in various fields of activity and social environments. In European documents and in developed countries, design is recognised as a profession which may substantially add value to an economy. In Slovenia, too, we should have more connections which would contribute to enhancing the competitiveness of products and the faster development of Slovenian companies. One of the objectives of the EU's Creative Cities project, carried out by Regional Development Agency of the Ljubljana Urban region and Institute for Economic Research, is to establish connections between companies and designers, and then create a social network and a business chain operating within the framework of the Creative Industries Centre. The keynote lecturers will be distinguished guests from the field of design, Jure Miklavc from Slovenia and Ilkka Suppanen from Finland, who will share their experience of collaboration with manufacturing entreprises. At the round table following the lectures, they will be joined by renowned Slovene experts Miloš Ebner (Trimo), Jernej Repovž (SMJWT), Saša J. Maechtig (ALUO), Jure Miklavc (Studio Miklavc) and Andreja Jenko (Office of the Republic of Slovenia for Development and European Affairs). The roundtable will be chaired by Bojana Leskovar.

Ilkke Suppanen; foto: Pierre Bjork

The event will take place on Thursday, 10 November 2011, from 10 a.m to 2 p.m, in the Urška Hall at GR – Ljubljana Exhibition and Convention Centre. Admission to the event is free of charge. The lecture of the Finnish guest will be in English. For additional information on the Web: • Creative Cities: http://www.rralur.si/en/projects/creative-cities/events/ • Ilkka Suppanen: http://www.suppanen.com/ • Jure Miklavc: http://www.miklavc.si/

AMBIENT L JUBL JANA 2011

21


V SREDIŠČU

VABILO na konferenco

Slovensko lesarstvo – pogled naprej Vizija prestrukturiranja slovenske lesne industrije sreda, 9. november 2011 ob 10 uri v dvorani URŠKA na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, Dunajska 18 Vstop prost!

PROGRAM Uvodna nagovora prof. dr. Katarina Čufar, prodekanja Oddelka za lesarstvo Biotehniške fakultete Igor Milavec, direktor Združenja lesne in pohištvene industrije, pri GZS Predstavitev stanja v gozdno lesni proizvodni verigi mag. Mitja Piškur, dr. Nike Krajnc, Proizvodnja in struktura izvoza lesnih proizvodov Bernard Likar, Vzroki za krizo lesne industrije dr. Jože Kropivšek, dr. Črtomir Tavzes, Stanje v slovenski lesni industriji Strategije za prenovo gozdno lesne proizvodne verige Anica Zavrl Bogataj, vodja Medresorske delovne skupine »Gozd – les«, Nov pristop k lesarstvu dr. Miha Humar, vodja projekta CRP, Predstavitev projekta CRP Možnosti za prestrukturiranje Slovenske lesne industrije Okrogla miza - Mnenje deležnikov gozdno-lesne proizvodne verige o strategiji razvoja Okroglo mizo bo vodila dr. Nike Krajnc Udeleženci okrogle mize; mag. Andrej Mate, predsednik UO Združenja lesne in pohištvene industrije, pri GZS Franci Zupanc, podpredsednik UO Združenja lesne in pohištvene industrije, pri GZS mag. Samo Hribar Milič, predsednik GZS Mitja Bolčič, predsednik Sekcije lesarskih strok pri OPZS mag. Edita Granatir Lapuh, generalna direktorica Direktorata za podjetništvo na MG Anica Zavrl Bogataj, gen.direkt. Direktorata za gozdarstvo na MKGP in vodja Medres. del. skupine »Gozd – les« mag. Stojan Rovan, vodja sektorja za gozdarstvo, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije dr. Katarina Čufar, prodekanja za področje lesarstva Aleš Hus, predsednik Skupnosti lesarskih srednjih šol Prosim, da udeležbo najavite preko spletne prijavnice; http://www.gzs.si/lesarstvo/55804 Veselimo se srečanja z vami. Igor Milavec, direktor Združenje lesne in pohištvene industrije in dr. Miha Humar Oddelek za lesarstvo BF

22

AM B I E N T L J U B L JANA 2011


VABILO na konferenco

RAZVOJNI DAN GOZDNO-LESNEGA SEKTORJA petek, 11. november 2011 ob 10:30 uri v dvorani URŠKA na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, Dunajska 18 Vstop prost! Osnovni namen dogodka bo seznanitev strokovne in širše javnosti o tekočih večjih RR projektih v lesarstvu in gozdarstvu. Vabljeni so vodstveni in razvojni kader iz podjetij, raziskovalci, študentje, dijaki, ministrstva ter mediji.

PROGRAM

Uvodni nagovor

dr. Andrej Cveblar, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Igor Milavec, direktor Združenja lesne in pohištvene industrije, pri GZS

Predstavitev Razvojnih centrov slovenskega gospodarstva Robert Ivančič, INTECH-LES Bernard Likar, RC 31 Jože Strgar, RACE KOGO

Predstavitev razvojno-raziskovalnih projektov

Marta Šabec, MVZT; Nadaljnji razvoj programa WoodWisdom Era net Predstavitev WoodWisdom Era Net2 projektov s slovenskimi partnerji Predstavitve izbranih drugih RR projektov

Okrogla miza – ali uspešno razvijamo svoje razvojne potenciale?

Okroglo mizo bo vodil prof.dr. Marko Petrič Udeleženci okrogle mize; dr. Andrej Cveblar, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Natalija Medica, Ministrstvo za gospodarstvo Gregor Benčina, predsednik UO skupine Jelovica prof.dr. Miha Humar, UNI LJ, BF, Oddelek za lesarstvo znan. svet. dr. Primož Simončič, Gozdarski inštitut Slovenije doc. Nada Matičič, Visoka šola za dizajn Udeležbo najavite preko spletne prijavnice; http://www.gzs.si/lesarstvo/55807 Veselimo se srečanja z vami. Igor Milavec, direktor GZS Združenje lesne in pohištvene industrije

AMBIENT L JUBL JANA 2011

23


S E Z N AM R A Z S TAV L J A LC E V P O A B E C E D I

Dvorana Pavilion

ZU/6, BK/8 C/7 C/2 G/2 O/35 A/3 A/6, A/7 BK/1 BK/10 BK/25 B/11 C/16 C/1a O/42 C/22a O/56 BK/21 A/12 O/33 O/40 C/10 C/9, C/13 A2/3 G/4 AA/1 A2/1 O/23 C/1 B/3 O/53 BK/25a O/7 E/7 BK/11, C/3 O/34 E/2 BK/20 A2/1

24

RAZSTAVLJALEC / ZASTOPANO PODJETJE EXIBITIORS / REPESENTED COMPANY AALT d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA JURA, ŠVICA WMF, NEMČIJA AD VITA d.o.o., Slovenske Konjice, SLOVENIJA AGROTRECK d.o.o. LJUBLJANA, Ljubljana - Šmartno, SLOVENIJA AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE, LJUBLJANA, SLOVENIJA AKROL TOMAŽ KOSEC s.p., Mengeš, SLOVENIJA AKRON d.o.o., Medvode, SLOVENIJA NOTEBORN, NIZOZEMSKA ALPLES, d.d., ŽELEZNIKI, Železniki, SLOVENIJA ARCUS PRO d.o.o., Celje, SLOVENIJA INADA, Osaka, JAPONSKA ARHITEKTA - IVAN ŠROT s.p., Celje, SLOVENIJA AERTECNICA, Cesena, ITALIJA ATOM d.o.o., Gornja Radgona, SLOVENIJA ATRIUM-NOVI INTERIERI d.o.o., Ljutomer, SLOVENIJA B STUDIO d.o.o., Škofja Loka, SLOVENIJA BENEDICT d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA BERNARDA d.o.o., HR-40305 Nedelišće, HRVAŠKA BOLHA d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA BONBONČEK KA-TRIO, AHMET IBRALIĆ, s.p., Polzela, SLOVENIJA BRALKO d.o.o., Šmartno ob Paki, SLOVENIJA BREST POHIŠTVO d.o.o. CERKNICA, Cerknica, SLOVENIJA DEKOR SENČILA d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA DEKORACIJE d.o.o., Maribor, SLOVENIJA DOLLAR d.o.o., Domžale, SLOVENIJA DOMA-KO d.o.o. MIRNA, Mirna, SLOVENIJA GOLDECK Textil GmbH, Seeboden, AVSTRIJA OPTIMO GmbH, Braunau, AVSTRIJA DONAR d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA HERMAN MILLER, ZDA DOS Društvo oblikovalcev Slovenije; Ljubljana; SLOVENIJA DROP SHOP d.o.o. LJUBLJANA, Ljubljana - Šentvid, SLOVENIJA ekey biometric systems d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA ekey biometric systems GmbH, Linz, AVSTRIJA EQUEL, d.o.o., Medvode, SLOVENIJA ACTUAL GmbH, Linz, AVSTRIJA ERGOLES d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA COMFORT OFFICE FURNITURE, KITAJSKA OKAMURA CORPORATION, JAPONSKA ETIS d.o.o. LJUBLJANA, Ljubljana, SLOVENIJA ELICA, Fabriamo, ITALIJA FRANKE, Bad Salkingen, NEMČIJA ETT LIGHTING d.o.o., Dobrna, SLOVENIJA CLEONI, Oborniki, POLJSKA SLV ELEKTRONIK, Vebach, NEMČIJA TRIDONIC, Dornbirn, AVSTRIJA EURONATURA DI COTIC BRUNO, IT - 34170 Gorizia, ITALIJA EXPERT! d.o.o., Vrhnika, SLOVENIJA MEISTER, Rüthen, NEMČIJA WEITZER PARKETT, Weitz, AVSTRIJA F&G PODRŽAJ, PROIZVODNJA ŠTEDILNIKOV, GREGOR PODRŽAJ s.p., Grosuplje, SLOVENIJA FIRENA d.o.o., Kranj, SLOVENIJA FIT ŠPORT d.o.o., Mengeš, SLOVENIJA PHÖNIX OBJEKTA, Wien, AVSTRIJA FLAMME-RIHTARŠIČ k.d., Škofja Loka, SLOVENIJA HARK, Duisburg, NEMČIJA JEREMIAS, Wassertrüdingen, NEMČIJA FMG HOLDING d.o.o., Kranj, SLOVENIJA Kleen-Tex GMBH, Kufstein, AVSTRIJA FOUR SEASONS ZIMSKI VRTOVI d.o.o., Maribor, SLOVENIJA FOUR SEASONS, New York, ZDA

AM B I E N T L J U B L JANA 2011

42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 44 44 44 44 44 44 44 44

44 44 45 45 45 45 45 45


O/50 E/6 B/12 A2/1 BK/26 ZU/1 C/21 BK/17 C/20 BK/24 O/4 O/44 A2/8 E/5 O/9 O/41 E/1 O/38, O/39 O/2 O/46 E/3 AA/2 O/17 A2/11 A2/1 BK/15 A/1 A2/1 A2/1 E/8 S/4 BK/5 O/12a S/6 BK/6

FRANCE T d.o.o., Lesce, SLOVENIJA ATELIERS FRANCE TURBO, Bourg Les Valence, FRANCIJA FURLAN ŠTEDILNIKI d.o.o., Škofljica, SLOVENIJA GA, GOSPODINJSKI APARATI d.d., Ljubljana, SLOVENIJA BALERINA, Düsseldorf, NEMČIJA NOBILIA, Verl, NEMČIJA GAF TRGOVINA d.o.o., Radomlje, SLOVENIJA GENERALI ZAVAROVALNICA d.d. Ljubljana, Ljubljana, SLOVENIJA GLEDALIŠKA KAVARNA - MARIBOR STANISLAV ZUPAN s.p., Maribor, SLOVENIJA GLEŠČIČ TAPETNIŠTVO d.o.o., Šempas, SLOVENIJA GRAWE ZAVAROVALNICA d.d., Maribor, SLOVENIJA HAM d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA HERMES AND ANDREJA GAČNIK s.p., Miklavž na Dravskem polju, SLOVENIJA HEXIM d.o.o., Kamnik, SLOVENIJA HOBY LES d.o.o., Škofja vas, SLOVENIJA H.O.M.E. AHEAD MEDIABERATUNGS GmbH, AT - 1020 Wien, AVSTRIJA HORIZONT DOM d.o.o., Boštanj, SLOVENIJA TULIKIVI OYJ, Juuka, FINSKA HOTENJKA d.o.o., Brezovica pri Ljubljani, SLOVENIJA LAMETT, BELGIJA PARKETI POŽGAJ, HRVAŠKA STUFEX, ITALIJA HRF, DRUŽBA ZA OPREMO HOTELOV IN STANOVANJ d.o.o., Spodnja Idrija, SLOVENIJA HROVAT JURIJ s.p. SPLOŠNO PEČARSTVO, Mengeš, SLOVENIJA CERAM PIU, Asolo, ITALIJA SPARTHERM, Melle, NEMČIJA WOK, Matersburg, AVSTRIJA HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA-ŽUPANIJSKA KOMORA OSJEK, HR-31000, OSIJEK, HRVAŠKA A-JE-TO d.o.o., Osijek, HRVAŠKA EURO RATAN d.o.o., Pula, HRVAŠKA MODO INTERIJER STUDIO d.o.o., Osijek, HRVAŠKA STRIBOR OPREMA d.o.o., Vukovar, HRVAŠKA HSS BAZENI d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA WATKINS Mfa, Kalifornija, ZDA IDEA309 d.o.o., Radomlje, SLOVENIJA DAFF, Duesseldorf, NEMČIJA IMAG d.o.o., Brezovica pri Ljubljani, SLOVENIJA BRUNNER, NEMČIJA PALAZZETTI, ITALIJA SPARTHERM, NEMČIJA INFONET MEDIA d.d., Ljubljana, SLOVENIJA INOTHERM d.o.o., Dolenja vas, SLOVENIJA INTERIJER BREŽICE d.o.o., Dobova, SLOVENIJA INTERNORM OKNA d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA IONEX, d.o.o., LJUBLJANA, Ljubljana, SLOVENIJA IZI MOBILI d.o.o., Ljubljana - Šmartno, SLOVENIJA KAMINI KOČEVAR d.o.o., Šempeter v Savinjski dolini, SLOVENIJA KAMPO d.o.o., Ljubljana - Šentvid, SLOVENIJA KERAKAMIN, pečarstvo, d.o.o. , Novo mesto, SLOVENIJA CB TEC, Bayern, NEMČIJA EXTRAFLAME S.P.A., Vicenza, ITALIJA LA NORDICA S.P.A., Vicenza, ITALIJA SAVE SPA, Milano, ITALIJA SPARTHERM, NEMČIJA KLAFS GmbH, AT - 6361 Hopfgarten, AVSTRIJA KLIMA AS d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA KLUB LJUBITELJEV STARE TEHNIKE OLD TWIN CLUB , Smlednik, SLOVENIJA KOLPA, d.d. METLIKA, Metlika, SLOVENIJA KONIK d.o.o., Slovenj Gradec, SLOVENIJA DIMM, Poperinge, BELGIJA HYDROPATH Ltd, Nottingham, VELIKA BRITANIJA

45 45 45 45 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 47

47 47

47

47 47 48

47 48 48 48 48 48 48 48 48

48 48 50 50 50

AMBIENT L JUBL JANA 2011

25


S E Z N AM R A Z S TAV L J A LC E V P O A B E C E D I

Dvorana Pavilion

O/10 S/8 C/4 S/11 O/28 ZU/2 O/22 A/5 A/11 O/45 A2/1 O/21 A2/1 A2/1, C/5, C/6 BK/3 C/12 S/9 C/8 O/20 O/36 A2/2 B/5, A2/1 A2/1 B/13 A/9 A/2 A/2 O/54 A2/4 ZU/3 B/9 A2/5 A/10 A/2 O/5 A/14 A2/12 O/24 O/6 BK/4 S/10 BK/28 BK/16 B/7 BK/18 A2/1

26

RAZSTAVLJALEC / ZASTOPANO PODJETJE EXIBITIORS / REPESENTED COMPANY KOOP TRGOVINA d.o.o., Zdole, SLOVENIJA AIRELEC, FRANCIJA CLIMASTAR, ŠPANIJA KOVINOPLASTIKA LOŽ d.d., Stari trg pri Ložu, SLOVENIJA KRALJ JANEZ s.p., Škofljica, SLOVENIJA KULTURNO DRUŠTVO ŠPAS TEATER, Mengeš, SLOVENIJA KUNC JOŽE s.p., Žiri, SLOVENIJA LAGEA, d.o.o., Brežice, SLOVENIJA RECOR NV, Hasselt, BELGIJA LESNA TIP OTIŠKI VRH d.d., Šentjanž pri Dravogradu, SLOVENIJA LIP BLED, d.o.o., Bled, SLOVENIJA LIP RADOMLJE d.d., Radomlje, SLOVENIJA LK PRIMOŽ ŠINKOVEC s.p., Cerkno, SLOVENIJA LOREX d.o o., LJUBLJANA, SLOVENIJA BOSE, Framingham, ZDA M SORA d.d., Žiri, SLOVENIJA MARAMO d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA BUZON PEDESTAL INTERNATIONAL, Herstal, BELGIJA MARGARITELLI, Perugia, ITALIJA MAREMICO, d.o.o., Ljubljana - Črnuče, SLOVENIJA MARINO d.o.o. Šmartno pri Litiji, Šmartno pri Litiji, SLOVENIJA MARSEN, PETERKA MARKO, s.p., Domžale, SLOVENIJA MB-TECH, d.o.o., Ljubljana - Polje, SLOVENIJA MEBLO JOGI d.o.o. NOVA GORICA, Nova Gorica, SLOVENIJA MELU MIZARSTVO d.o.o., Luče, SLOVENIJA MIZARSKI ATELJE d.o.o., Celje, SLOVENIJA MIZARSTVO AMEK ANDRIJA ĐALIĆ s.p., Vrhnika, SLOVENIJA MIZARSTVO ANDREJ ERJAVEC s.p., Ljubljana, SLOVENIJA MIZARSTVO BOLČIČ, MITJA BOLČIČ s.p., Kozina, SLOVENIJA MIZARSTVO NOKTURNO BRANKO BOGOLIN s.p., Leskovec pri Krškem, SLOVENIJA MIZARSTVO PEKLENK BORIS s.p., Ljubljana, SLOVENIJA MIZARSTVO PETERNELJ & KRŽIŠNIK MIHA PETERNELJ s.p., Poljane nad Škofjo Loko, SLOVENIJA MIZARSTVO PETERNELJ d.o.o., Škofja Loka, SLOVENIJA MIZARSTVO URBANIJA, MARKO URBANIJA s.p., Mengeš, SLOVENIJA EGGER, St. Johan, AVSTRIJA MIZARSTVO-POHIŠTVO SILVO ŽAKELJ s.p., Žiri, SLOVENIJA MKL SYSTEMS d.o.o., Šenčur, SLOVENIJA FLEXI FORCE, NIZOZEMSKA KINGSPAN, BELGIJA LIFT MASTER, NEMČIJA MLINAR & MLINAR d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA MOBILI D'ARTE MARANGONI LUIGI E FIGLI SAS, IT-34074, Monfalcone (GO)ITALIJA MODUL POHIŠTVENI DESIGN d.o.o., Podnanos, SLOVENIJA MRAVLJA d.o.o., Gorenja vas, SLOVENIJA MS BAZENI, SAVNE IN BILJARDI, TAJANA TOMŠE s.p., Šempeter v Savinjski dolini, SLOVENIJA MASTER SPAS, Fort Wayne, INDIANA, ZDA SUNLIGHTEN, Kansas City, ZDA MURALES d.d. Ljutomer - v likvidaciji, Ljutomer, SLOVENIJA NIKOLAJ MARKELJ S.P., Gorenja vas, SLOVENIJA ODAKO d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA INDAUX, Getarija, ŠPANIJA NABER, Nordhorn, NEMČIJA SIGE, Polverigi (AN), ITALIJA VILLES, Trezzano (MI), ITALIJA OKNA KLI LOGATEC, d.o.o., Logatec, SLOVENIJA OMEGA d.o.o., Gornja Radgona, SLOVENIJA ORBIS LJUBLJANA, d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA ORIENTHAUS REYHANI GmbH, AT-8010 Graz, AVSTRIJA ORTOPEDICA d.o.o., Maribor, SLOVENIJA PANLES KUHINJE d.o.o., Rogaška Slatina, SLOVENIJA PARNAD d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA VORWERK International, Wolleran, ŠVICA PASARSTVO PIRNAR ROMAN s.p., Ljubljana - Šmartno, SLOVENIJA

AM B I E N T L J U B L JANA 2011

50 50 50 50 50 50 50 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52

53 53 53 53 53 53 53 53

53 53 53 54 54 54 54 54


E/4 S/7 BK/7 S/1 B/6 B/10 A2/7 BK/23 BK/27 O/19 O/8 O/39a A2/1 S/5 A2/1 O/26 O/14 O/15 S/3 O/43 O/31 O/16 O/18 A2/1 O/25 A2/9 C/22 O/37 C/17 BK/22 S/2 O/32 A2/6 B/4 B/8 A2/1

PEČI KERAMIKA, d.o.o., Novo mesto, SLOVENIJA SCHMID, Bissendorf, NEMČIJA PILREMAG d.o.o., Grosuplje, SLOVENIJA BURGBAD, Greding, NEMČIJA KORADO, Češko Trebova, ČEŠKA RIHO, Suchý, ČEŠKA PLANETA d.o.o. LJUBLJANA, Ljubljana, SLOVENIJA PMF d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA BIANCO, Oberderdingen, NEMČIJA POBLES d.o.o., Cerknica, SLOVENIJA POHIŠTVO POTOČNIK ALEŠ POTOČNIK s.p., Žabnica, SLOVENIJA POLTRONESOFÁ s.p.a., IT-47122 Forli (FC), ITALIJA POSREDNIŠTVO RADIOSTEZIJA SIMONOVI ČAJI MILAN KALINIĆ s.p., Ljubljana, SLOVENIJA POSREDOVANJE GUGI, VLADIMIR DLOUHY s.p., Apače, SLOVENIJA PVC NAGODE d.o.o., Postojna, SLOVENIJA R - PARKETI d.o.o., Domžale, SLOVENIJA REBERLES d.o.o. Kamnik, Kamnik, SLOVENIJA REMAX d.o.o., Maribor, SLOVENIJA AQUACOMET, MADŽARSKA ASTRAL, ŠPANIJA BAYROL, NEMČIJA DLW, NEMČIJA ELBTAL PLASTICS, NEMČIJA HARVIA, FINSKA PENTAIR, BELGIJA PERAQUA, AVSTRIJA SAWO, FINSKA TECHNICS&APPLICATIONS, BELGIJA ZODIAC, FRANCIJA REMIH INŽENIRING d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA ROBOTINA d.o.o., Kozina, SLOVENIJA ROLETE KOSEC d.o.o., Mengeš, SLOVENIJA ROLTEK, d.o.o., Dob, SLOVENIJA RUJZ DESIGN d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA SALON KOPALNIŠKE OPREME ALEŠ ŠTRUS s.p., Litija, SLOVENIJA SARIKO, d.o.o. LJUBLJANA, Ljubljana, SLOVENIJA SENČILA MEDLE d.o.o., Novo mesto, SLOVENIJA SATTLER, Graz, AVSTRIJA SIGMA PLUS d.o.o., 21300 Makarska, HRVAŠKA SILVAPRODUKT d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš, SLOVENIJA SM SENČILA d.o.o., Logatec, SLOVENIJA SMOLEJ, d.o.o., Tržič, SLOVENIJA JOSEF HOFFMAN GmbH, Rheinbach, NEMČIJA REALITY IMPORT GmbH, Werl, NEMČIJA SPINE d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA AERIS GmbH, Haar bei München, NEMČIJA TOPSTAR GmbH, Langenneufnach, NEMČIJA SPLOŠNO MIZARSTVO ANDREJ STRITAR s.p., Velike Lašče, SLOVENIJA SPLOŠNO TAPETNIŠTVO IVAN BOKAL s.p., Škofja Loka, SLOVENIJA SREDNJA GOZDARSKA IN LESARSKA ŠOLA POSTOJNA, Postojna, SLOVENIJA STEEL PLAST, d.o.o., Otoče, Podnart, SLOVENIJA STEKLARSTVO MILAN ZORKO s.p., Maribor, SLOVENIJA STILLES d.o.o., Sevnica, SLOVENIJA STV GLOBAL d.o.o., Dob, SLOVENIJA APELL S.R.L., Pescara, ITALIJA FABER S.P.A., Fabriano, ITALIJA SVEA LESNA INDUSTRIJA, d.d., Zagorje ob Savi, SLOVENIJA SVETINA & LAZAR, d.o.o., Ljubljana, Ljubljana-Črnuče, SLOVENIJA HANSGROHE, Schiltach, NEMČIJA HUPPE, Bad Zwischenahn, NEMČIJA KERAMAG, Rathingen, NEMČIJA PIEMME, Fiorano Modenese, ITALIJA

54 54

54 54 54 54 56 56 56 56 56 56

56 56 56 56 56 57 57 57 57 57 57 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58

AMBIENT L JUBL JANA 2011

27


S E Z N AM R A Z S TAV L J A LC E V P O A B E C E D I

Dvorana Pavilion

BK/13 BK/12 O/49 A2/1 C/23 O/55 O/48 O/12 BK/2 O/52 C/11 ZU/4 G/3 A2/1 BK/9 C/15 A/13 O/1 A/4 A2/1 B/14 G/1 O/11 AV/3 BK/19 O/3 B/2 G/5 O/51 O/29 B/1

RAZSTAVLJALEC / ZASTOPANO PODJETJE EXIBITIORS / REPESENTED COMPANY ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA, SREDNJA LESARSKA ŠOLA, Ljubljana, SLOVENIJA ŠOLSKI CENTER ŠKOFJA LOKA, SREDNJA ŠOLA ZA LESARSTVO, Škofja Loka, SLOVENIJA ŠPAC d.o.o. , Dobrova, SLOVENIJA TAPETNIŠTVO NOVAK, ROBERT NOVAK s.p., Ljubljana-Polje, SLOVENIJA TAPETNIŠTVO ŽELE MILAN s.p., Pivka, SLOVENIJA TEM ČATEŽ, d.d., VELIKA LOKA, SLOVENIJA TermoEkonomik d.o.o., Murska Sobota, SLOVENIJA TERSUS d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA TILT d.o.o., Ljubljana - Črnuče, SLOVENIJA TOME d.o.o. LJUBLJANA, Ljubljana, SLOVENIJA MOLL-SISTEMI, Giuibingen, NEMČIJA TRGODOM No. 1, d.o.o., Begunje na Gorenjskem, SLOVENIJA TRIDOM d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, ODDELEK ZA LESARSTVO, Ljubljana, SLOVENIJA VAL MARKETING d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA VAŠ PROFIT d.o.o., Muta, SLOVENIJA VELANA TOVARNA ZAVES, d.d., Ljubljana, SLOVENIJA VENGE d.o.o. Ljubljana, Ljubljana, SLOVENIJA RAUMPLUS, Bremen, NEMČIJA VERTEKS TG d.o.o., Celje, SLOVENIJA ARCTIC SPAS, KANADA VGRADNE OMARE HOBY d.o.o., Šempeter v Savinjski dolini, SLOVENIJA VILINSKI VRT d.o.o., Domžale, SLOVENIJA MIZARSTVO KOS JOŽE KOS s.p., Polšnik, SLOVENIJA VISMA ARREDO 3 S.R.L., IT-35013 - CITTADELLA (PD), ITALIJA VISOKA ŠOLA ZA DIZAJN, Ljubljana, SLOVENIJA VOGART d.o.o., Brezovica pri Ljubljani, SLOVENIJA ZAVOD BIG, LJUBLJANA, Ljubljana, SLOVENIJA ZEPTER-SLOVENICA d.o.o., Slovenj Gradec, SLOVENIJA ZOULIN-BIOSPECTRUM d.o.o., Miren, SLOVENIJA ZUPANC JURIJ s.p., Selca, SLOVENIJA ZVEZA LESARJEV SLOVENIJE, LJUBLJANA, SLOVENIJA ŽELVA d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA ŽIHER d.o.o., Gorišnica, SLOVENIJA ŽURBI TEAM d.o.o., Kamnik, Kamnik, SLOVENIJA

Sejem Ambient 2010. Foto: Blaž Zupančič

28

AM B I E N T L J U B L JANA 2011

59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 71 71 71 71 71 71 71 71 71


Spletna trgovina:

Svet ostane zunaj Kolpa, d.d. Metlika Rosalnice 5, 8330 Metlika tel. +386/7/39-33-300 www.kolpa.si info@kolpa.si Razstavno-prodajnoizobraževalni salon Cesta XV. brigade 49, 8330 Metlika, Slovenija tel.+386/7/36-92-700 salon@kolpa.si

http://kolpa-trgovina.si/ Kolpa san je blagovna znamka, ki jo potrošniki prepoznavajo kot ponudnika pestrega programa kakovostne in funkcionalne kopalniške opreme, ki za svoje izdelke premišljeno izbira najboljše materiale in jih kombinira z modernim oblikovanjem.


S E Z N A M Z A S TO PA N I H P O D J E T I J

SEZNAM ZASTOPANIH PODJETIJ, LIST OF REPRESENTED COMPANIE

O/23 C/22 BK/10 O/10 O/38 B/4 A2/1 O/1 A2/1 O/50 B/12 A2/1 S/1 A2/1 E/3 S/7 A2/1 E/8 E/1 O/53 O/10 C/1 O/46 BK/6 A2/1 O/54 A2/1 A2/1 B/3 O/38 E/8 B/4 ZU/3 A2/1 B/3 C/9 A2/1 E/2 A2/1 A2/3 A2/1 BK/6 BK/1 O/24 E/2 A2/9 ZU/6 A2/1 ZU/3 BK/20 S/7 E/8 O/9 ZU/3 A2/1 O/5 O/7 A2/1 O/38 O/52 O/24 B/12

ACTUAL GmbH, Linz, AVSTRIJA (EQUEL, d.o.o.) AERIS GmbH, Haar bei München, NEMČIJA (SPINE d.o.o.) AERTECNICA, Cesena, ITALIJA (ARHITEKTA - IVAN ŠROT s.p.) AIRELEC, FRANCIJA (KOOP TRGOVINA d.o.o.) A-JE-TO d.o.o., Osijek, HRVAŠKA (HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA - ŽUPANIJSKA KOMORA OSIJEK) APELL S.R.L., Pescara, ITALIJA (STV GLOBAL d.o.o.) AQUACOMET, MADŽARSKA (REMAX d.o.o.) ARCTIC SPAS, KANADA (VERTEKS TG d.o.o.) ASTRAL, ŠPANIJA (REMAX d.o.o.) ATELIERS FRANCE TURBO, Bourg Les Valence, FRANCIJA (FRANCE T d.o.o.) BALERINA, Düsseldorf, NEMČIJA (GA, GOSPODINJSKI APARATI d.d.) BAYROL, NEMČIJA (REMAX d.o.o.) BIANCO, Oberderdingen, NEMČIJA (PMF d.o.o.) BOSE, Framingham, ZDA (LOREX d.o o.) BRUNNER, NEMČIJA (IMAG d.o.o.) BURGBAD, Greding, NEMČIJA (PILREMAG d.o.o.) BUZON PEDESTAL INTERNATIONAL, Herstal, BELGIJA (MARAMO d.o.o.) CB TEC, Bayern, NEMČIJA (KERAKAMIN, pečarstvo, d.o.o. ) CERAM PIU, Asolo, ITALIJA (HROVAT JURIJ s.p. SPLOŠNO PEČARSTVO) CLEONI, Oborniki, POLJSKA (ETT LIGHTING d.o.o.) CLIMASTAR, ŠPANIJA (KOOP TRGOVINA d.o.o.) COMFORT OFFICE FURNITURE, KITAJSKA (ERGOLES d.o.o.) DAFF, Duesseldorf, NEMČIJA (IDEA309 d.o.o.) DIMM, Poperinge, BELGIJA (KONIK d.o.o.) DLW, NEMČIJA (REMAX d.o.o.) EGGER, St. Johan, AVSTRIJA (MIZARSTVO URBANIJA, MARKO URBANIJA s.p.) ekey biometric systems GmbH, Linz, AVSTRIJA (ekey biometric systems d.o.o.) ELBTAL PLASTICS, NEMČIJA (REMAX d.o.o.) ELICA, Fabriamo, ITALIJA (ETIS d.o.o. LJUBLJANA) EURO RATAN d.o.o., Pula, HRVAŠKA (HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA - ŽUPANIJSKA KOMORA OSIJEK) EXTRAFLAME S.P.A., Vicenza, ITALIJA (KERAKAMIN, pečarstvo, d.o.o. ) FABER S.P.A., Fabriano, ITALIJA (STV GLOBAL d.o.o.) FLEXI FORCE, NIZOZEMSKA (MKL SYSTEMS, d.o.o.) FOUR SEASONS, New York, ZDA (FOUR SEASONS ZIMSKI VRTOVI d.o.o.) FRANKE, Bad Salkingen, NEMČIJA (ETIS d.o.o. LJUBLJANA) GOLDECK Textil GmbH, Seeboden, AVSTRIJA (DOMA-KO d.o.o. MIRNA) HANSGROHE, Schiltach, NEMČIJA (SVETINA & LAZAR, d.o.o., Ljubljana) HARK, Duisburg, NEMČIJA (FLAMME-RIHTARŠIČ k.d.) HARVIA, FINSKA (REMAX d.o.o.) HERMAN MILLER, ZDA (DONAR d.o.o.) HUPPE, Bad Zwischenahn, NEMČIJA (SVETINA & LAZAR, d.o.o., Ljubljana) HYDROPATH Ltd, Nottingham, VELIKA BRITANIJA (KONIK d.o.o.) INADA, Osaka, JAPONSKA (ARCUS PRO d.o.o.) INDAUX, Getarija, ŠPANIJA (ODAKO d.o.o.) JEREMIAS, Wassertrüdingen, NEMČIJA (FLAMME-RIHTARŠIČ k.d.) JOSEF HOFFMAN GmbH, Rheinbach, NEMČIJA (SMOLEJ, d.o.o.) JURA, ŠVICA (AALT d.o.o.) KERAMAG, Rathingen, NEMČIJA (SVETINA & LAZAR, d.o.o., Ljubljana) KINGSPAN, BELGIJA (MKL SYSTEMS, d.o.o.) Kleen-Tex GMBH, Kufstein, AVSTRIJA (FMG HOLDING d.o.o.) KORADO, Češko Trebova, ČEŠKA (PILREMAG d.o.o.) LA NORDICA S.P.A., Vicenza, ITALIJA (KERAKAMIN, pečarstvo, d.o.o. ) LAMETT, BELGIJA (HOTENJKA d.o.o.) LIFT MASTER, NEMČIJA (MKL SYSTEMS, d.o.o.) MARGARITELLI, Perugia, ITALIJA (MARAMO d.o.o.) MASTER SPAS, Fort Wayne, INDIANA, ZDA (MS BAZENI, SAVNE IN BILJARDI, TAJANA TOMŠE s.p.) MEISTER, Rüthen, NEMČIJA (EXPERT! d.o.o.) MIZARSTVO KOS JOŽE KOS s.p., Polšnik, SLOVENIJA (VILINSKI VRT d.o.o.) MODO INTERIJER STUDIO d.o.o., Osijek, HRVAŠKA (HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA - ŽUPANIJSKA KOMORA OSIJEK) MOLL-SISTEMI, Giuibingen, NEMČIJA (TOME d.o.o.) NABER, Nordhorn, NEMČIJA (ODAKO d.o.o.) NOBILIA, Verl, NEMČIJA (GA, GOSPODINJSKI APARATI d.d.)

30

AM B I E N T L J U B L JANA 2011


A/3 C/1 C/9 E/3 O/9 A2/1 A2/1 O/34 A2/1 A/13 A2/9 ZU/2 S/7 O/31 E/8 A2/1 E/4 O/24 O/53 E/1 E/3 E/8 O/38 O/9 O/5 A2/1 C/22 O/53 E/5 O/24 BK/18 O/2 O/7 ZU/6 E/1 A2/1

NOTEBORN, NIZOZEMSKA (AKRON d.o.o.) OKAMURA CORPORATION, JAPONSKA (ERGOLES d.o.o.) OPTIMO GmbH, Braunau, AVSTRIJA (DOMA-KO d.o.o. MIRNA) PALAZZETTI, ITALIJA (IMAG d.o.o.) PARKETI POŽGAJ, HRVAŠKA (HOTENJKA d.o.o.) PENTAIR, BELGIJA (REMAX d.o.o.) PERAQUA, AVSTRIJA (REMAX d.o.o.) PHÖNIX OBJEKTA, Wien, AVSTRIJA (FIT ŠPORT d.o.o.) PIEMME, Fiorano Modenese, ITALIJA (SVETINA & LAZAR, d.o.o., Ljubljana) RAUMPLUS, Bremen, NEMČIJA (VENGE d.o.o.) REALITY IMPORT GmbH, Werl, NEMČIJA (SMOLEJ, d.o.o.) RECOR NV, Hasselt, BELGIJA (LAGEA, d.o.o.) RIHO, Suchý, ČEŠKA (PILREMAG d.o.o.) SATTLER, Graz, AVSTRIJA (SENČILA MEDLE d.o.o.) SAVE SPA, Milano, ITALIJA (KERAKAMIN, pečarstvo, d.o.o. ) SAWO, FINSKA (REMAX d.o.o.) SCHMID, Bissendorf, NEMČIJA (PEČI KERAMIKA, d.o.o.) SIGE, Polverigi (AN), ITALIJA (ODAKO d.o.o.) SLV ELEKTRONIK, Vebach, NEMČIJA (ETT LIGHTING d.o.o.) SPARTHERM, Melle, NEMČIJA (HROVAT JURIJ s.p. SPLOŠNO PEČARSTVO) SPARTHERM, NEMČIJA (IMAG d.o.o.) SPARTHERM, NEMČIJA (KERAKAMIN, pečarstvo, d.o.o. ) STRIBOR OPREMA d.o.o., Vukovar, HRVAŠKA (HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA - ŽUPANIJSKA KOMORA OSIJEK) STUFEX, ITALIJA (HOTENJKA d.o.o.) SUNLIGHTEN, Kansas City, ZDA (MS BAZENI, SAVNE IN BILJARDI, TAJANA TOMŠE s.p.) TECHNICS&APPLICATIONS, BELGIJA (REMAX d.o.o.) TOPSTAR GmbH, Langenneufnach, NEMČIJA (SPINE d.o.o.) TRIDONIC, Dornbirn, AVSTRIJA (ETT LIGHTING d.o.o.) TULIKIVI OYJ, Juuka, FINSKA (HORIZONT DOM d.o.o.) VILLES, Trezzano (MI), ITALIJA (ODAKO d.o.o.) VORWERK International, Wolleran, ŠVICA (PARNAD d.o.o.) WATKINS Mfa, Kalifornija, ZDA (HSS BAZENI d.o.o.) WEITZER PARKETT, Weitz, AVSTRIJA (EXPERT! d.o.o.) WMF, NEMČIJA (AALT d.o.o.) WOK, Matersburg, AVSTRIJA (HROVAT JURIJ s.p. SPLOŠNO PEČARSTVO) ZODIAC, FRANCIJA (REMAX d.o.o.)

Sejem Ambient 2010. Foto: Blaž Zupančič


Vho d

32

AM B I E N T L J U B L JANA 2011

Dun

ajsk

/ En ter

a ce

sta

Vho d

/ En ter

Dvorana A2 Pavilion/ KOCKA

Dvorana A-A2 Pavilion

Dvorana A Pavilion/ KUPOLA

Dvorana AV Pavilion/ AVLA

Dvorana C Pavilion/ STEKLENA DVORANA

Dvorana E Pavilion / JURČEK, SVARUNOV HRAM

Zunanji prostor Zu Outdoor Area

Dvorana Bk Pavilion / STEBRNA DVORANA

Dvorana B Pavilion / MARMORNA DVORANA

Dvorana B2k Pavilion / POVODNI MOŽ

Dvorana B2 Pavilion / PREDDVERJE MARMORNE DVORANE

Dvorana G Pavilion/ GAZELA

Dvorana S Pavilion/ SONET

Dvorana O Pavilion/ ODA

R A Z S TAV N I P R O G R AM P O DVO R A N A H


DVORANA / PAVILION

DVORANA / PAVILION DVORANA / PAVILION

A

A Avla

A Galerija

PREHOD / PASSAGE

A-A2

DVORANA / PAVILION

A2

DVORANA / PAVILION

B

KUPOLA

ploskovno pohištvo, stoli, vgradne omare, stopnice, kuhinje / flat furniture, chairs, built-in closets, stairs, kitchens

AVLA

založba, ARHITEKTURNI DIALOG / publishing, ARCHITECTURAL DIALOGUE

GALERIJA

gostinstvo / catering

PREHOD

radio / radio

KOCKA

sedežne garniture, ploskovno pohištvo, stilno pohištvo, stoli, oblazinjeno pohištvo, design, predstavitev skupine VILA BRAVUM / sofas, flat furniture, period furniture, chairs, upholstered furniture, design, VILA BRAVUM group presentation

MARMORNA DVORANA

kuhinje, bela tehnika / kitchens, kitchen appliances

DVORANA / PAVILION

B2

PREDDVERJE MARMORNE DVORANE

DVORANA / PAVILION

Bk

STEBRNA DVORANA

DVORANA / PAVILION

B2k

razstava TOP 10 – NAJBOLJŠIH 10 / TOP 10 exhibition

gospodinjski pripomočki, založbe, zavarovalnice, talne obloge, predstavitev srednješolskih programov, ostalo / household utensils, publishing, insurance companies, flooring, high school presentations, various

POVODNI MOŽ

RAZSTAVA TOP IDEJE / TOP IDEAS exhibition

DVORANA / PAVILION

C

DVORANA / PAVILION

S

DVORANA SONET

DVORANA / PAVILION

O

DVORANA ODA

DVORANA / PAVILION

G

DVORANA / PAVILION

E

ZUNANJI PROSTOR / OUTDOOR AREA

Zu

STEKLENA DVORANA

postelje, mladinske in otroške sobe, pisarniško pohištvo, pisarniški stoli, zavese, tekstil / beds, youth and children's rooms, office furniture, office chairs, curtains, textiles kopalniška oprema, radiatorji, kuhinjska oprema, savne, bazeni / bathroom equipment, radiators, kitchen equipment, saunas, swimming pools savne, bazeni, stavbno pohištvo, senčila, pohištveno okovje, talne obloge, stenske obloge, mladinko in otroško pohištvo, vgradne omare, kamini, peči, svetila, ostalo / saunas, pools, building furniture, shades, furniture fittings, flooring, wall coverings, youth and children's furniture, built-in closets, fireplaces, furnaces, lighting, various

DVORANA GAZELA

predstavitev in razstave izobraževalnih ustanov / educational institutions presentations and exhibitions

JURČEK

kamini, peči, kuhinje / fireplaces, stoves, kitchens

ZUNANJI PROSTOR

kamini, peči, stavbno pohištvo, oblazinjeno pohištvo, gostinstvo / fireplaces, stoves, building furniture, upholstery, catering

AMBIENT L JUBL JANA 2011

33


N AČ RT R A Z S TAV I Š Č A

A Kupola Dvorana A2 Pavilion

 8

7

9

6

11

Dvorana C Pavilion

5

2

 4

12

Zasilni izhod / Emergency exit

10

13 3

14

1

2

 Avla / Galerija

3 6, 7 8, 12 1 8 5 11 9

34

AKRON d.o.o. ALPLES, d.d., ŽELEZNIKI BREST POHIŠTVO d.o.o. CERKNICA IZI MOBILI d.o.o. KOLPA, d.d., Metlika LIP BLED, d.o.o. LIP RADOMLJE d.d. MIZARSTVO PEKLENK BORIS s.p.

AM B I E N T L J U B L JANA 2011

2 2 10 2 14 8 13 4

MIZARSTVO PETERNELJ & KRŽIŠNIK MIHA PETERNELJ s.p. MIZARSTVO PETERNELJ d.o.o. MODUL POHIŠTVENI DESIGN d.o.o. MRAVLJA d.o.o. MURALES d.d. Ljutomer - v likvidaciji SVEA LESNA INDUSTRIJA, d.d. VENGE d.o.o. Ljubljana VGRADNE OMARE HOBY d.o.o.


A2 Kocka Zasilni izhod / Emergency exit 13

12

11

10

8

7

9

Vhod Vilharjeva cesta / Enter from Vilharjeva cesta

1

5 4 6

3

2

10 3 8 11 2 4 5 12 13 7 1 9 6

COFFIE POINT DONAR d.o.o. H.O.M.E. AHEAD MEDIA INTERIJER BREŽICE d.o.o. MIZARSTVO AMEK ANDRIJA ĐALIĆ s.p. MIZARSTVO-POHIŠTVO SILVO ŽAKELJ s.p. MOBILI D'ARTE MARANGONI LUIGI E FIGLI SAS NIKOLAJ MARKELJ S.P. OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE POLTRONESOFÁ s.p.a. SKUPINA VILA BRAVUM SMOLEJ, d.o.o. STILLES d.o.o.

Dvorana A Pavilion

A – A2 Prehod

Dvorana A2 Pavilion

Zasilni izhod / Emergency exit

2

1

1 2

DROP SHOP d.o.o. LJUBLJANA INFONET MEDIA d.d.

Zasilni izhod / Emergency exit

Dvorana A Pavilion

AMBIENT L JUBL JANA 2011

35


N AČ RT R A Z S TAV I Š Č A

AV Avla

Dvorana A Pavilion

 1 2 4

RAZSTAVA DREVESNIH VRST OB MEDNARODNEM LETU GOZDOV ARHITEKTURNI DIALOG ZAVOD BIG

4

1

2

Zinanji prostor / Outdoor area

B Marmorna dvorana Dvorana B2 Pavilion

11

3

12 5 10

9

4 6 2

13

8 7 1

14

 Zinanji prostor / Outdoor area

36

11 3 12 5 13 9 7

ATRIUM-NOVI INTERIERI d.o.o. ETIS d.o.o. LJUBLJANA GA, GOSPODINJSKI APARATI d.d. MIZARSTVO ANDREJ ERJAVEC s.p. MIZARSTVO NOKTURNO BRANKO BOGOLIN s.p. MLINAR & MLINAR d.o.o. PANLES KUHINJE d.o.o.

AM B I E N T L J U B L JANA 2011

6 10 4 8 14 2 1

POBLES d.o.o. POHIŠTVO POTOČNIK ALEŠ POTOČNIK s.p. STV GLOBAL d.o.o. SVEA LESNA INDUSTRIJA, d.d. VISMA ARREDO 3 S.R.L. ZUPANC JURIJ s.p. ŽURBI d.o.o.


RUBRIKA

Bk Stebrna dvorana Dvorana B2k Pavilion

2

1

4

3 6

5

15

27

18

10

9

28

19

16 26

7

17

11

8

21

20

25 13 12

24

22

23

25a

23a

 Zinanji prostor / Outdoor area AALT d.o.o. ARCUS PRO d.o.o. ARHITEKTA - IVAN ŠROT s.p. ATOM d.o.o. BRALKO d.o.o. EURONATURA DI COTIC BRUNO FIRENA d.o.o. FMG HOLDING d.o.o. GENERALI ZAVAROVALNICA d.d. Ljubljana GRAWE ZAVAROVALNICA d.d. HERMES AND ANDREJA GAČNIK s.p. IONEX, d.o.o., LJUBLJANA KLIMA AS d.o.o. KMETIJA JANEŽIČ KONIK d.o.o. MARINO d.o.o. Šmartno pri Litiji OMEGA d.o.o. ORIENTHAUS REYHANI GmbH ORTOPEDICA d.o.o. PARNAD d.o.o. PLANETA d.o.o. LJUBLJANA POSREDNIŠTVO RADIOSTEZIJA SIMONOVI ČAJI MILAN KALINIĆ s.p. POSREDOVANJE GUGI, VLADIMIR DLOUHY s.p. SREDNJA GOZDARSKA IN LESARSKA ŠOLA POSTOJNA ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA, SREDNJA LESARSKA ŠOLA ŠOLSKI CENTER ŠKOFJA LOKA, SREDNJA ŠOLA ZA LESARSTVO TILT d.o.o. VAŠ PROFIT d.o.o. ZEPTER-SLOVENICA d.o.o.

B2 Preddverje Marmorne dvorane Zasilni izhod / Emergency exit

1 2 3

Razstava TOP 10 10 NAJBOLJŠIH NOVINARSKO SREDIŠČE RECEPCIJA

1

Dvorana B Pavilion

8 1 10 25 21 25a 11 20 26 17 24 15 5 23a 6 3 4 28 16 18 7 23 27 22 13 12 2 9 19

3

2

AMBIENT L JUBL JANA 2011

37


N AČ RT R A Z S TAV I Š Č A Zasilni izhod / Emergency exit

C Steklena dvorana 8 AD VITA d.o.o. AGROTRECK d.o.o. LJUBLJANA B STUDIO d.o.o. BENEDICT d.o.o. BOLHA d.o.o. DOLLAR d.o.o. DOMA-KO d.o.o. MIRNA ERGOLES d.o.o. FIRENA d.o.o. GLEŠČIČ TAPETNIŠTVO d.o.o. HAM d.o.o. KRALJ JANEZ s.p. MAREMICO, d.o.o. MARSEN, PETERKA MARKO, s.p. MEBLO JOGI d.o.o. NOVA GORICA SPINE d.o.o. SPLOŠNO TAPETNIŠTVO IVAN BOKAL s.p. TAPETNIŠTVO ŽELE MILAN s.p. TRGODOM No. 1, d.o.o. VELANA TOVARNA ZAVES, d.d.

B2k Dvorana Povodni mož

1

7

10

9

6

11 Zunanji prostor Zu Outdoor area

7 2 16 1a 22a 10 9, 13 1 3 21 20 4 5, 6 12 8 22 17 23 11 15

13

12

 15

16

5

Razstava TOP IDEJE 17 4

19

3

1

Dvorana Bk Pavilion

Dvorana O Pavilion

20 2 21

1

23 22

22a

1a

Dvorana A Pavilion

38

AM B I E N T L J U B L JANA 2011


E Jurček Vhod/Enter

7 2 6 5 1 3 8 4

m ra vh o n

u

F&G PODRŽAJ, PROIZVODNJA ŠTEDILNIKOV, GREGOR PODRŽAJ s.p. FLAMME-RIHTARŠIČ k.d. FURLAN ŠTEDILNIKI d.o.o. HORIZONT DOM d.o.o. HROVAT JURIJ s.p. SPLOŠNO PEČARSTVO IMAG d.o.o. KERAKAMIN, pečarstvo, d.o.o. PEČI KERAMIKA, d.o.o.

ß

ar Sv

8

1

7

2 6

3 5 4

1 3 2 4 5

G Gazela

VISOKA ŠOLA ZA DIZAJN UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, ODDELEK ZA LESARSTVO AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE DRUŠTVO OBLIKOVALCEV SLOVENIJE ZVEZA LESARJEV SLOVENIJE

1

5

Dvorana S Pavilion 4

3

2

AMBIENT L JUBL JANA 2011

39


N AČ RT R A Z S TAV I Š Č A

S Sonet 5

4

3 1

6

Dvorana G Pavilion Dvorana O Pavilion

2

11 BLAGAJNE

7

VHODI

10 9

8

 Vhod / Enter

4 6 8 11 9 10

KLAFS GmbH KOLPA, d.d. METLIKA KOVINOPLASTIKA LOŽ d.d. KULTURNO DRUŠTVO ŠPAS TEATER MB-TECH, d.o.o. ORBIS LJUBLJANA, d.o.o.

7 1 5 3 2

PILREMAG d.o.o. PMF d.o.o. REMIH INŽENIRING d.o.o. SALON KOPALNIŠKE OPREME ALEŠ ŠTRUS s.p. STEEL PLAST, d.o.o., Otoče

Zu Mestna ploščad Dvorana C Pavilion

 2 1 Dvorana B Pavilion

5

40

6 1 2 3 4 5

AALT d.o.o. GLEDALIŠKA KAVARNA - MARIBOR STANISLAV ZUPAN s.p. LAGEA, d.o.o. MKL SYSTEMS d.o.o. TRIDOM d.o.o. RESTAVRACIJA

3 4

6

 AM B I E N T L J U B L JANA 2011

Dvorana A Pavilion


RUBRIKA

O Oda Dvorana S Pavilion

29

28

26

31

25

33

32

56

4

3

20

34

35

21

53

24 6

23

22

19

39

18

55

52 38

39a

8

36

37 7

54

51

40 10

50

17

9

41

16 12

12a

14

42

15

49 48

11 43

35 42 56 33 40 23 53 7 50 34 30 4 44 9 41 38, 39 2 46 17 12a 10 28 22 45 21 20 47

AKROL TOMAŽ KOSEC s.p. BERNARDA d.o.o. BONBONČEK KA-TRIO, AHMET IBRALIĆ, s.p. DEKOR SENČILA d.o.o. DEKORACIJE d.o.o. EQUEL, d.o.o. ETT LIGHTING d.o.o. EXPERT! d.o.o. FRANCE T d.o.o. FIT ŠPORT d.o.o. GJF d.o.o. HEXIM d.o.o. HOBY LES d.o.o. HOTENJKA d.o.o. HRF, DRUŽBA ZA OPREMO HOTELOV IN STANOVANJ d.o.o. HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA-ŽUPANIJSKA KOMORA OSJEK HSS BAZENI d.o.o. IDEA309 d.o.o. INOTHERM d.o.o. KLUB LJUBITELJEV STARE TEHNIKE OLD TWIN CLUB KOOP TRGOVINA d.o.o. KUNC JOŽE s.p. LESNA TIP OTIŠKI VRH d.d. LK PRIMOŽ ŠINKOVEC s.p. M SORA d.d. MELU MIZARSTVO d.o.o. MINERGIA d.o.o.

Dvorana B2k Pavilion

5

30

1

2

36 54 5 24 6 19 8 39a 26 14 15 43 31 16 18 25 37 32 49 55 48 12 52 1 11 3 51 29

44

45

46

47

MIZARSKI ATELJE d.o.o. MIZARSTVO URBANIJA, MARKO URBANIJA s.p. MS BAZENI, SAVNE IN BILJARDI, TAJANA TOMŠE s.p. ODAKO d.o.o. OKNA KLI LOGATEC, d.o.o. PVC NAGODE d.o.o. R - PARKETI d.o.o. REBERLES d.o.o. Kamnik ROLETE KOSEC d.o.o. ROLTEK, d.o.o. RUJZ DESIGN d.o.o. SARIKO, d.o.o. LJUBLJANA SENČILA MEDLE d.o.o. SIGMA PLUS d.o.o. SILVAPRODUKT d.o.o. SM SENČILA d.o.o. SPLOŠNO MIZARSTVO ANDREJ STRITAR s.p. STEKLARSTVO MILAN ZORKO s.p. ŠPAC d.o.o. TEM ČATEŽ, d.d. TermoEkonomik d.o.o. TERSUS d.o.o. TOME d.o.o. LJUBLJANA VERTEKS TG d.o.o. VOGART d.o.o. ZOULIN-BIOSPECTRUM d.o.o. ŽELVA d.o.o. ŽIHER d.o.o.

AMBIENT L JUBL JANA 2011

41


P R E D S TAV I T E V R A Z S TAV L J A LC E V

AALT d.o.o.

Notranja senčila, žaluzije, panelne zavese, lamelne zavese, pliseji, roloji Inner blinds, shutters, panels, lamella blinds, lamella shades, blinds

Na sejmu zastopamo / Representing: WMF, NEMČIJA / GERMANY JURA, ŠVICA / SWITZERLAND

AKRON d.o.o.

Ferberjeva ulica 14, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 08/205 05 20, 041/548 184, Fax. 08/205 05 21 E-mail: info@aalt.si/ Internet: www.kavni-avtomati.si

Strežba kave iz mobilne enote - prikolice Coffee served from our mobile unit - trailer

AD VITA d.o.o.

Barletova 4, 1215 Medvode, SLOVENIJA Tel. 031/720 657, Fax. 01/361 92 19 E-mail: matija.zajsek@akron.si/ Internet: www.akron.si Na sejmu zastopamo / Representing: NOTEBORN, NIZOZEMSKA / NETHERLANDS

Stari trg 33, 3210 Slovenske Konjice, SLOVENIJA Tel. 03/757 14 40, Fax. 03/757 14 43 E-mail: info@vitapur.si/ Internet: www.vitapur.si

Vgradne omare z drsnimi vrati po meri, drsna vrata, pohištvo po meri, spalnice, postelje, otroške sobe Built-in-wardrobes incl. sliding doors, sliding doors, made-to-order furniture, bedrooms, beds, children's rooms

Vodne postelje, odeje, vzglavniki, posteljnina waterbeds, blankets, pillows, bedding

ALPLES, d.d., ŽELEZNIKI

AGROTRECK d.o.o. LJUBLJANA

Vikrče 27c, 1211 Ljubljana - Šmartno, SLOVENIJA Tel. 01/834 13 65, 041/521 310, Fax. 01/834 13 67 E-mail: forma.delavnica@gmail.com/ Internet: www.pohistvo-forma.si Pohištvo za apartmaje, pohištvo za predsobo in garderobo, pohištvo za otroke, kuhinje, kopalnice, spalnice, dnevne sobe, pisarniško pohištvo Apartment furniture, anterooms and closets, children's rooms, kitchens, bathrooms, bedrooms, living rooms, office furniture

AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE Erjavčeva cesta 23, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA Tel. 01/427 21 26, 427 26 21, Fax. 01/427 25 93 E-mail: alu-design@alu.uni-lj.si

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani se predstavljam s tematskimi projekti dveh oblikovalskih oddelkov. Oddelek za industrijsko in unikatno oblikovanje se predstavlja s projekti Multifunkcionalno pohištvo, Design lab – Electrolux in izbranimi unikatnimi izdelki v steklu in keramiki. Na oddelku za oblikovanje vizualnih komunikacij se predstavljamo z dvema projektoma, ki grafično oblikovalsko stroko umeščata v arhitekturni prostor: Peš Ljubljana (označevanje parterja ljubljanskih kvartov) in razvod poti po stavbi Akademije na Dolenjski cesti. Academy of Fine Arts and Design at the University of Ljubljana presents itself with thematic projects by the two design departments. Department of Industrial and unique design is represented by Multifunctional furniture and Design Lab - Electrolux projects as well as their selection of unique glass and ceramics products. Department of Visual Communications Design is represented by two projects placing the graphical design in the field of architecture. Walking Ljubljana (Ljubljana quartier sign posting) and the Academy building on Dolenjska street marking.

AKROL TOMAŽ KOSEC s.p.

Prešernova cesta 8, 1234 Mengeš, SLOVENIJA Tel. 01/723 72 84, Fax. 01/723 00 53 E-mail: alojz.kosec@siol.net/ Internet: www.akrol.si

42

AM B I E N T L J U B L JANA 2011

Češnjica 48/b, 4228 Železniki, SLOVENIJA Tel. 04/511 81 00, Fax. 04/511 81 08 E-mail: alples@alples.si/ Internet: www.alples.si Otroške sobe, spalnice, vgradne omare, kuhinje Children's rooms, bedrooms, built-in wardrobes, kitchens

ARCUS PRO d.o.o.

Levstikova ulica 1B, 3000 Celje, SLOVENIJA Tel. 041/633 911, Fax. 03/897 53 63 E-mail: info@arcus.si/ Internet: www.arcus.si Na sejmu zastopamo / Representing: INADA, Osaka, JAPONSKA / JAPAN Masažni fotelji Massage armchairs

ARHITEKTA - IVAN ŠROT s.p.

Prešernova 11, 3000 Celje, SLOVENIJA Tel. 059 960 439, Fax. 03/548 58 27 E-mail: arhitekta@arhitekta.si/ Internet: www.aertecnica.si Na sejmu zastopamo / Representing: AERTECNICA, Cesena, ITALIJA / ITALY Centralni sesalni sistemi za gospodinjstva in industrijo, odsesovalne naprave, rekuperacija, kadilnice za kadilce Household and industry central vacuum cleaning systems, extrators, recuperators, smoking rooms

ATOM d.o.o.

Partizanska cesta 16, 9250 Gornja Radgona, SLOVENIJA Tel. 02/564 89 88, Fax. 02/564 89 88 E-mail: atom.doo@siol.net/ Internet: www.atom.si Mali gospodinjski pripomočki, čistila za dom, eterična olja za ambient Small household appliances, home cleansers, ambient essential oils

ATRIUM-NOVI INTERIERI d.o.o.

Kolodvorska ulica 28, 9240 Ljutomer, SLOVENIJA Tel. 02/584 90 70, Fax. 02/584 90 71


E-mail: atrium.valerijab@siol.net/ Internet: www.atrium-pohistvo.eu Individualno pohištvo za opremo celotnega stanovanja Individual furniture for entire home furnishing needs

B STUDIO d.o.o.

Cesta talcev 6a, 4220 Škofja Loka, SLOVENIJA Tel. 04/517 08 04, Fax. 04/517 08 03 E-mail: info@mojavodna.si/ Internet: www.MojaVodna.si

Masažni stoli in aparati, robotski sesalnik Massage chairs and appliances, robotic vacuum cleaner

BREST POHIŠTVO d.o.o. CERKNICA

Cesta 4. maja 18, 1380 Cerknica, SLOVENIJA Tel. 01/705 02 00, Fax. 01/705 02 30 E-mail: info@brest.si/ Internet: www.brest.si

Vodne postelje Bluesleep Bluesleep waterbeds

Mladinska soba AKORD dnevna soba/spalnica/pisarna ALTERA, dnevna soba MARCO in element TRANSFORMA, jedilnica VOLARE AKORD youth room, ALTERA living room/bedroom/office, MARCO living room and TRANSFORMA element, VOLARE dining room

BENEDICT d.o.o.

DEKOR SENČILA d.o.o.

Prodaja praženih mandljev in bonbonov Roasted almonds and confectionery sales

Notranja in zunanja senčila: zunanje krpan žaluzije, notranje žaluzije, rolete, plise zavese, komarniki, tende in markize, roloji; proizvodnja in montaža. Internal and external shades: external »krpan« blinds, interior blinds, shutters, plush curtains, mosquito nets, awnings and blinds, shutters; manufacturing and installation.

Mestni trg 11, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/620 86 60, Fax. 01/620 86 63 E-mail: benedict@siol.net/ Internet: www.cukrcek.si

BERNARDA d.o.o.

Čakovečka 136a, Pušćine, HR-40305 Nedelišće, HRVAŠKA / CROATIA Tel. +385/40 895 300, Fax. +385/40 395 333 E-mail: bernarda@bernarda.hr/ Internet: www.bernarda.hr Postelje, žimnice, garniture, vzglavniki Beds, mattresses, sets, pillows

BOLHA d.o.o.

Bravničarjeva ul.13, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/420 16 41, Fax. 01/ 420 16 59 E-mail: info@bolha.com/ Internet: www.bolha.com Največje slovensko spletno mesto, v katerem se združuje ponudba tako pravnih kot tudi fizičnih oseb. Bolha.com je prva izbira za večino uporabnikov slovenskega spleta, ki prodajajo ali kupujejo tako nove kot tudi rabljene izdelke ter ponujajo ali povprašujejo po storitvah. Obiskovalci so običajno v nakupovalnem procesu oz. iščejo informacije o izdelkih in storitvah in te primerjajo med seboj. Slovenia's biggest online marketplace covering both business and personal sales channels. Bolha.com is Slovenia's preferred choice when buying or selling used or new products. Our visitors can both shop and search for info about products and services and compare the data.

BONBONČEK KA-TRIO, AHMET IBRALIĆ, s.p. Breg pri Polzeli 10b, 3313 Polzela, SLOVENIJA Tel. 040/435 702, Fax. 035/722 678 E-mail: lizike.katrio@gmail.com

Prodaja bonbonov, lizik, čokoladnih izdelkov, praženih mandljev... Confectionery, lollies, chocolate products, roasted almonds ...

BRALKO d.o.o.

Šmartno ob Paki 134, 3327 Šmartno ob Paki, SLOVENIJA Tel. 03/891 55 60, Fax. 03/891 55 61 E-mail: bralcom@siol.net/ Internet: www.bralcom.eu

Mihov štradon 23, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/755 47 88, Fax. 01/755 36 64 E-mail: dekor.sencila@siol.net/ Internet: www.dekor-sencila.si

DEKORACIJE d.o.o.

Mlinska ulica 22, 2000 Maribor, SLOVENIJA Tel. 02/620 37 20, Fax. 02/620 37 21 E-mail: stenske@dekoracije.si/ Internet: www.dekoracije.si Kuhinjska stekla, fototapete, stenske dekoracije, avto dekoracije, stenske nalepke, dekoracije za stekla, dekoracije za pohištvo Kitchen glass, photo wallpapers, wall decorations, car decorations, wall stickers, glass decorations, furniture decorations

DOLLAR d.o.o.

Breznikova 15, 1230 Domžale, SLOVENIJA Tel. 01/831 00 70, 01/831 00 71, Fax. 01/839 48 46 E-mail: info@dollar.si/ Internet: www.dollar.si Latex BIO ležišča, ležišča iz pene, žepkaste vzmetnice, ortopedski vzglavniki, letvene podloge Latex BIO beds, foam beds, foam mattresses with pocket springs, orthopaedic pillows, latoflexes

DOMA-KO d.o.o. MIRNA

Glavna cesta 14, 8233 Mirna, SLOVENIJA Tel. 07/304 77 48, Fax. 07/304 77 35 E-mail: info@optimo.si/ Internet: www.optimo.si Na sejmu zastopamo / Representing: OPTIMO GmbH, Braunau, AVSTRIJA / AUSTRIA GOLDECK Textil GmbH, Seeboden, AVSTRIJA / AUSTRIA Optimo posteljni sistemi, postelje, posteljni vložki, ležišča iz lateksa, pene, vzmetnice, vzglavniki, odeje, austroflex spalni sistem Optimo bed systems: beds, bed pieces, latex beds, foams, springs, pillows, blankets, austroflex sleeping systems

AMBIENT L JUBL JANA 2011

43


P R E D S TAV I T E V R A Z S TAV L J A LC E V

DONAR d.o.o.

Kamniška ulica 41, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/430 57 41, Fax. 01/430 57 42 E-mail: pisarna@donar.si/ Internet: www.donar.si Na sejmu zastopamo / Representing: HERMAN MILLER, ZDA / USA Pisarniški, konferenčni stoli Office, conference chairs

DOS Društvo oblikovalcev Slovenije

Ciril Metodov trg 19, Ljubljana Tel: +386 1 430 52 46 e-pošta: dos@dos-design.org/ Internet: www.dos-design.si

DROP SHOP d.o.o. LJUBLJANA

Mrharjeva 8, 1210 Ljubljana - Šentvid, SLOVENIJA Tel. 01/516 15 89, Fax. 01/512 64 89 E-mail: info@drop-shop.si/ Internet: www.drop-shop.si Specializirano podjetje za prodajo drobnih čokoladnih daril, sladkega programa in čajev Small chocolate gifts, sweets and teas specialist

ekey biometric systems d.o.o.

Vodovodna cesta 99, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/530 94 89, Fax. 01/530 94 93 E-mail: info@ekey.si/ Internet: www.ekey.si Na sejmu zastopamo / Representing: ekey biometric systems GmbH, Linz, AVSTRIJA / AUSTRIA Vrhunski čitalniki prstnih odtisov evropskega porekla za proizvajalce stavbnega pohištva, govornih naprav in naknadno vgradnjo v objekte, pohištvo in naprave. Registratorji, evidenca in obdelava delovnega časa. HQ European fingerprint readers for joinery producers, voice devices and buildings, furniture and appliances retrofitting .Registrars, records and working hours management.

ERGOLES d.o.o.

Tbilisijska 57, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/423 23 21, Fax. 01/423 55 70 E-mail: info@ergoles.si/ Internet: www.ergoles.si Na sejmu zastopamo / Representing: COMFORT OFFICE FURNITURE, KITAJSKA OKAMURA CORPORATION, JAPONSKA / JAPAN

ACTUAL vrhunska dizajnerska okna, vrata, senčila, iz lesa, PVC-ja ter v kombinaciji les-ALU ter PVC-ALU. Aluminijaste velike fiksne zasteklitve z minimalnimi okenskimi okvirji ali brez njih (spoji steklo-steklo, vogalni spoji 90 stopinj steklo-steklo). ACTUAL top designer windows, doors, blinds made from wood, PVC and wood-ALU and PVC-ALU combinations. Large fixed aluminium glazing with minimum window frames or without them (glass-glass joints, corner joints, 90 degree glass-glass).

ETIS d.o.o. LJUBLJANA

Tržaška 333, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/200 70 00, Fax. 01/200 70 01 E-mail: info@etis.si/ Internet: www.etis.si Na sejmu zastopamo / Representing: ELICA, Fabriamo, ITALIJA / ITALY FRANKE, Bad Salkingen, NEMČIJA / GERMANY Gospodinjski aparati; kuhinjske nape ETIS in ELICA, pomivalna korita FRANKE, gospodinjski aparati COOLSTAR Household appliances, ETIS and ELICA kitchen hoods, FRANKE kitchen sinks, COOLSTAR household appliances,

ETT LIGHTING d.o.o.

Dobrna 7, 3204 Dobrna, SLOVENIJA Tel. 03/780 10 70, Fax. 03/780 10 78 E-mail: info@ett-lighting.com/ Internet: www.ett-lighting.com Na sejmu zastopamo / Representing: SLV ELEKTRONIK, Vebach, NEMČIJA / GERMANY TRIDONIC, Dornbirn, AVSTRIJA / AUSTRIA CLEONI, Oborniki, POLJSKA / POLAND Svetila za notranjo in zunanjo razsvetljavo Indoor and outdoor lighting

EURONATURA DI COTIC BRUNO

Strada della Mainizza 409, IT - 34170 Gorizia, ITALIJA / ITALY Tel. +39/0481 39 10 99, Fax. +39/0481 39 10 99 E-mail: info@euronatura.it/ Internet: www.euronatura.it Olive, posušeni paradižniki, vložena zelenjava Olives, dried tomatoes, pickled vegetables

EXPERT! d.o.o.

Lesno Brdo 34, 1360 Vrhnika, SLOVENIJA Tel. 01/750 63 70, Fax. 01/750 63 71 E-mail: marjan.saje@parkettco-si.com/ Internet: www.expert-parketi.com

Ergonomski pisarniški stoli Ergonomic office chairs

Na sejmu zastopamo / Representing: WEITZER PARKETT, Weitz, AVSTRIJA / AUSTRIA MEISTER, Rüthen, NEMČIJA / GERMANY

EQUEL, d.o.o.

Gotovi dvo, troslojni in masivni parket, parketi v ladijskem in kmečkem podu, parketi za kopalnico, stensko stropne obloge, zunanje talne obloge za terase, talna olja, voski ... Finished 2and 3-layer parquets, massive parquets, wood and rustic floors, bathroom parquets, wall and ceiling loads, outer floors, oils, waxes

Zbiljska cesta 53, 1215 Medvode, SLOVENIJA Tel. 041/384 519, Fax. 01/361 38 38 E-mail: equel.doo@siol.net/ Internet: www.equel.si Na sejmu zastopamo / Representing: ACTUAL GmbH, Linz, AVSTRIJA / AUSTRIA

44

AM B I E N T L J U B L JANA 2011


F&G PODRŽAJ, PROIZVODNJA ŠTEDILNIKOV, GREGOR PODRŽAJ s.p. Perovo 13, 1290 Grosuplje, SLOVENIJA Tel. 01/786 47 27, Fax. 01/787 22 26 E-mail: fg-podrzaj@siol.net/ Internet: www.fg-podrzaj.si Kombinirani zidani štedilniki in kuhinjske nape Built-in combined kitchen-ranges and kitchen hoods

FIRENA d.o.o.

Savska cesta 34, 4000 Kranj, SLOVENIJA Tel. 059/045 880, Fax. 059/045 881 E-mail: firena.si@gmail.com/ Internet: www.firena.si

Na sejmu zastopamo / Representing: FOUR SEASONS, New York, ZDA / USA Zimski vrtovi Winter gardens

FRANCE T d.o.o.

Alpska cesta 43, 4248 Lesce, SLOVENIJA Tel. 04/537 82 34, Fax. 04/537 82 20 E-mail: info@france-turbo.si/ Internet: www.france-turbo.si Na sejmu zastopamo / Representing: ATELIERS FRANCE TURBO, Bourg Les Valence, FRANCIJA / FRANCE

Usnjene sedežne garniture švedskega proizvajalca in izdelki za nego usnja znamke ROYAL, RENAPUR Swedish leather sofas and leather care products by ROYAL, RENAPUR brands

Kamini in peči, ki imajo trajen ogenj in jih zjutraj ni potrebno ponovno zakuriti, pepel pa počistite le na vsakih 6 tednov. Permanently burning fireplaces ; no need to light the fire again in the morning ; ashes only need to be removed every six weeks

FIT ŠPORT d.o.o.

FURLAN ŠTEDILNIKI d.o.o.

Na sejmu zastopamo / Representing: PHÖNIX OBJEKTA, Wien, AVSTRIJA / AUSTRIA

Zidani štedilniki na trdo gorivo, kombinirani štedilniki na trdo gorivo, plin in elektriko, kuhinjske nape, krušne in lončene peči, ležalni kamini, keramične ploščice, pečnice, zidane kuhinje, plošče na trdo gorivo Built-in hard fuel kitchen-ranges, built-in hard fuel, gas and electricity combined kitchen-ranges, kitchen hoods, rustic baker’s and clay ovens, ceramic tiles, earthen stoves, built-in kitchens, hard fuel plates

Linhartova cesta 33, 1234 Mengeš, SLOVENIJA Tel. 01/729 65 00, Fax. 01/729 65 05 E-mail: info@fit-sport.si/ Internet: www.fit-sport.si

Talne obloge Floorings

FLAMME-RIHTARŠIČ k.d.

Potočnikova ulica 11, 4220 Škofja Loka, SLOVENIJA Tel. 04/515 44 90, Fax. 04/515 44 91 E-mail: info@flamme.si/ Internet: www.hark.si, www.flamme.si Na sejmu zastopamo / Representing: JEREMIAS, Wassertrüdingen, NEMČIJA / GERMANY HARK, Duisburg, NEMČIJA / GERMANY Kaminske peči, kamini, kaminski vložki, lončene peči, dimniški sistemi Stoves, fireplaces, fireplace inserts, tiled stoves, chimney systems

FMG HOLDING d.o.o.

Koroška cesta 53c, 4000 Kranj, SLOVENIJA Tel. 04/236 42 35, Fax. 04/236 42 31 E-mail: rok.hribar@fmg.si/ Internet: www.fmg.si Na sejmu zastopamo / Representing: Kleen-Tex GMBH, Kufstein, AVSTRIJA / AUSTRIA Zastopstvo in prodaja predpražnikov Wash + Dry proizvajalca Kleen-tex GmbH iz Avstrije Wash + Dry Austrian made mats by Kleen-tex GmbH representation and sales

FOUR SEASONS ZIMSKI VRTOVI d.o.o.

Dolenjska cesta 453, 1291 Škofljica, SLOVENIJA Tel. 01/366 31 13, Fax. 01/366 31 14 E-mail: info@furlan.si/ Internet: www.furlan.si

GA, GOSPODINJSKI APARATI d.d.

Šmartinska 152 / Hala 9, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 041/750 302 E-mail: igor.bratun@gaa.si/ Internet: www.gospodinjski-aparati.si Na sejmu zastopamo / Representing: BALERINA, Düsseldorf, NEMČIJA / GERMANY NOBILIA, Verl, NEMČIJA / GERMANY Kuhinje NOBLESSA in kuhinje BALERINA (oba proizvajalca sta iz Nemčije) NOBLESSA and BALERINA kitchens (both made in Germany)

GAF TRGOVINA d.o.o.

Rusjanova ulica 3, Zg.Jarše, 1235 Radomlje, SLOVENIJA Tel. 01/729 50 20, Fax. 01/729 50 22 E-mail: gaf@gaf.si/ Internet: www.gaf.si Gaf Trgovina kot neposredni uvoznik direktno od proizvajalcev ponuja vrtno pohištvo iz tikovega lesa, pleteno vrtno pohištvo, avstralske žare BeefEater in senčnike različnih oblik in velikosti. Direct importer offering furnituremadeof teak wood, wicker garden furniture, Australian BeefEater barbecues and shades of various shapes and sizes.

Gregorčičeva 19, 2000 Maribor, SLOVENIJA Tel. 02/234 18 00, Fax. 02/234 18 07 E-mail: info@four-seasons.si/ Internet: www.four-seasons.si

AMBIENT L JUBL JANA 2011

45


P R E D S TAV I T E V R A Z S TAV L J A LC E V

GENERALI ZAVAROVALNICA d.d. Ljubljana

HAM d.o.o.

Zavarovalnica Generali je slovenskim zavarovancem poznana predvsem po inovativni ponudbi kakovostnih in cenovno dostopnih zavarovanjih, med katerimi je tudi Paket dom. Generali Insurance Company is known for its innovative, quality and affordable packages including home insurance offers.

Gibljivi pisarniški stoli Spinalis za aktivno sedenje brez bolečin v hrbtu Spinalis movable office chairs – active seating without any back pains

Kržičeva 3, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/475 74 41, Fax. 01/475 71 02 E-mail: vanja.voh@mail.generali.si/ Internet: www.generali.si

GJF d.o.o.

Puchova ulica 5, 1235 Radomlje, SLOVENIJA Tel. 059/026 220, Fax. 059/015 937 E-mail: info@gjf.si / Internet: www.gjf.si Na sejmu zastopamo / Representing: TAJIMA, JAPONSKA / JAPAN TAJIMA je vodilni proizvajalec vinilnih talnih oblog za prosto polaganje brez lepljenja! Talne obloge v različnih lesnih odtenkih nadomeščajo parket in so prijizne do uporabnika in njegovega bivalnega okolja, saj za vzdrževanje ne potrebuje dragih čistil in premazov, ki že tako preveč obremenjujejo naše okolje. Tajima is a leading manufacturer of vinyl flooring products for glueless fitting! Floor coverings in different wood shades replace wood while being user and his living environment friendly – there is no need for expensive cleaners and coatings damaging the environment.

GLEDALIŠKA KAVARNA - MARIBOR STANISLAV ZUPAN s.p. Slovenska 27, 2000 Maribor, SLOVENIJA Tel. 02/252 37 20, 041/614 183, Fax. 02/252 37 20 E-mail: simona.acko@amis.net

Preste, česnov kruh, sadje v čokoladi, pop corn, hot dog, pijača, kava, mandlji, karamele Pretzels, garlic bread, chocolate fruits, pop corn, hot dogs, drinks, coffee, almonds, caramel

GLEŠČIČ TAPETNIŠTVO d.o.o.

Šempas 48, 5261 Šempas, SLOVENIJA Tel. 05/307 88 33, Fax. 05/307 88 33 E-mail: tapetnistvo.glescic@siol.net/ Internet: www.glescic.net Sedežne garniture po naročilu stranke z različnimi vgradnimi ležišči in mehanizmi. Kavči za vsakodnevno spanje, obnova sedežnih garnitur, stolov in starih foteljev. Made-to-order sofas with various built-in beds and mechanisms. Sofas for everyday sleeping, armchairs, chairs and old armchairs renovation.

GRAWE ZAVAROVALNICA d.d.

Gregorčičeva 39, 2000 Maribor, SLOVENIJA Tel. 02/228 55 00, Fax. 02/228 55 26 E-mail: grawe@grawe.si/ Internet: www.grawe.si Atraktivni in moderni zavarovalni paketi za Vas, Vašo družino in dom. V jubilejnem 20-letu zavarovalnice GRAWE Vam ponujamo dodatne ugodnosti pri sklenitvi premoženjskega zavarovanja. Attractive and modern insurance packages for you, your family and your home. Celebrating 20 years of Grawe Insurance, we offer additional benefits with property insurance packages.

46

AM B I E N T L J U B L JANA 2011

Gerbičeva ulica 102, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/242 08 70, Fax. 01/242 08 77 E-mail: info@spinalis.net/ Internet: www.spinalis.net

HERMES AND ANDREJA GAČNIK s.p.

Kidričeva cesta 26, 2204 Miklavž na Dravskem polju, SLOVENIJA Tel. 041/368 619 E-mail: andreja.merkur@gmail.com Olja za osvežitev prostora, izdelki za pranje perila, zeliščne kreme in olja Room refresment oils, laundry products, herbal creams and oils

HEXIM d.o.o.

Tunjiška cesta 1, 1241 Kamnik, SLOVENIJA Tel. 01/721 12 39 E-mail: info@hexim.si/ Internet: www.hexim.si Pohištvo za hotele, kongresne dvorane, stoli za zunanjo uporabo, restavracijski stoli in mize, pisarniški stoli in direktorski kabineti, moderna svetila, stilski in kristalni lestenci, moderna klasika, design stoli Furniture for hotels, conference halls, outdoor chairs, restaurant chairs and tables, office chairs and CEO cabinets, modern lighting, period and crystal chandeliers, modern classics, design chairs

HOBY LES d.o.o.

Škofja vas 3/b, 3211 Škofja vas, SLOVENIJA Tel. 03/425 17 00, Fax. 03/425 17 13 E-mail: hobyles@siol.net/ Internet: www.hobyles.si Vgradne omare in garderobe; pohištvo po naročilu - otroške in dnevne sobe, spalnice, hodniki, kuhinje; pohištvo za poslovne prostore - oprema lokalov in arhivov, pisarne; namestitveni objekti; ordinacije Built-in cabinets and wardrobes, made to order baby and living rooms bedrooms, hallways, kitchens; office furniture - shops and archiving products, offices, accommodation facilities, medical facilities

H.O.M.E. AHEAD MEDIABERATUNGS GmbH

Engerthstraße 151/Top 1.3., AT - 1020 Wien, AVSTRIJA / AUSTRIA Tel. +43/1 214 06 010, Fax. +43/1 214 06 0111 E-mail: ahead@aheadmedia.com/ Internet: www.aheadmedia.com Založniki revije H.O.M.E. in flair H.O.M.E. and flair magazines publisher

HORIZONT DOM d.o.o.

Log 50, 8294 Boštanj, SLOVENIJA Tel. 01/421 61 80, Fax. 07/814 70 23 E-mail: info@tulikivi.si/ Internet: www.tulikivi.si Na sejmu zastopamo / Representing: TULIKIVI OYJ, Juuka, FINSKA / FINLAND


Kamini Tulikivi s svojo toplotno akumulacijsko sposobnostjo izžarevajo zdravo in naravno toploto Tulikivi fireplaces accumulate heat and radiate healthy and natural heat

HOTENJKA d.o.o.

Tržaška cesta 513b, 1351 Brezovica pri Ljubljani, SLOVENIJA Tel. 01/365 76 56, Fax. 01/365 76 57 E-mail: info@hotenjka.si/ Internet: www.hotenjka.si, www.parketi.si Na sejmu zastopamo / Representing: PARKETI POŽGAJ, HRVAŠKA / CROATIA LAMETT, BELGIJA / BELGIUM STUFEX, ITALIJA / ITALY Prodaja in montaža parketa, stopnic, zunanjih lesenih teras, notranjih vrat. Parketi primerni za talno gretje. Prodaja lepil in lakov za parket. Sales and installation of flooring, stairs, outdoor wooden patis and interior doors. Flooring suitable for underfloor heating. Sales of adhesives and varnishes for parquet flooring.

HRF, DRUŽBA ZA OPREMO HOTELOV IN STANOVANJ d.o.o. Spodnja Kanomlja 23a, 5281 Spodnja Idrija, SLOVENIJA Tel. 05/372 50 00, Fax. 05/377 66 04 E-mail: iles@iles.si Otroške sobe, spalnice, vgradne omare Children's rooms, bedrooms, built-in wardrobes

HROVAT JURIJ s.p. SPLOŠNO PEČARSTVO

Grobeljska cesta 2, 1234 Mengeš, SLOVENIJA Tel. 01/729 11 96, Fax. 01/729 11 97 E-mail: jure.hrovat@siol.net/ Internet: www.pecarstvo-hrovat.si Na sejmu zastopamo / Representing: SPARTHERM, Melle, NEMČIJA / GERMANY CERAM PIU, Asolo, ITALIJA / ITALY WOK, Matersburg, AVSTRIJA / AUSTRIA Pečarstvo - lončene peči, kamini, štedilniki Stovemaking - clay ovens, fireplaces, kitchen-ranges

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA-ŽUPANIJSKA KOMORA OSJEK Europske avenije 13, HR-31000 OSIJEK, OSJEK HRVAŠKA / CROATIA Tel. +385/31 223 800, Fax. +385/31 223 824 E-mail: hgkos@hgk.hr/ Internet: www.hgk.hr

Na sejmu zastopamo / Representing: A-JE-TO d.o.o., Osijek, HRVAŠKA / CROATIA MODO INTERIJER STUDIO d.o.o., Osijek, HRVAŠKA / CROATIA EURO RATAN d.o.o., Pula, HRVAŠKA / CROATIA STRIBOR OPREMA d.o.o., Vukovar, HRVAŠKA / CROATIA Oblikovanje in izdelava svetil ter nadzor pri montaži (A-JE-TO d.o.o. - www.aje-to.hr), ročno izdelano pohištvo iz ratana Relax za opremo stanovanj, hiš, hotelov, restavracij, wellnessov, barov, teras, bazenov (EURO-RATAN d.o.o. - www.euroratan.com). Hrastovo pohištvo, mize, omarice, postelje (MODO INTERIJER STUDIO d.o.o. - www.modo-studio.hr, www.purenature.com). Modularno otroško pohištvo iz masivnega in laminiranega lesa

z individualnimi elementi za zabavo (STRIBOR OPREMA d.o.o. www.stribor-oprema.hr). Design and production of lighting, lighting design and controlling during the lighting installation (company A-JE-TO d.o.o. - www.ajeto.hr). Hand-knitted artificial rattan furniture Rattan Relax intended for equipping of facilities: apartments, villas, hotels, restaurants, wellness, bars, terraces, pools (company EURO-RATAN d.o.o. - www. euroratan.com). Oak furniture (table, commode, bed…) (company MODO INTERIJER STUDIO d.o.o. - www.modo-studio.hr, www. purenature.com). Modular-designed children’s room of a massive and laminated wood with individual elements for entertainment (company STRIBOR OPREMA d.o.o. - www.stribor-oprema.hr).

HSS BAZENI d.o.o.

Cesta v Kleče 16, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 041/677 005, Fax. 01/519 23 28 E-mail: info@maat1.si Na sejmu zastopamo / Representing: WATKINS Mfa, Kalifornija, ZDA / USA HotSpring ogrevani masažni bazeni, primerni za postavitev na vrtu, zimskem vrtu, v hiši. Dezinfekcija vode lahko tudi na osnovi Soli "ACE solinator". HotSpring heated massage pools, suitable for installation in the gardens, winter gardens or in the house. Water disinfection based on "ACE solinator" salts.

IDEA309 d.o.o.

Vaška pot 46, 1235 Radomlje, SLOVENIJA Tel. 0599 24 293, Fax. 0599 24 293 E-mail: info@idea309.com/ Internet: www.idea309.com Na sejmu zastopamo / Representing: DAFF, Duesseldorf, NEMČIJA / GERMANY Filc, dodatki za dom in pisarno iz filca, pohištvo iz filca, modni dodatki iz filca, poslovna darila iz filca, sedežne blazine iz filca, tabure iz filca, copati iz filca, filc na metre. Felt products, felt accessories for home and office , felt furniture, felt fashion accessories, felt gifts, felt seat cushions, felt ottomans, felt slippers, felt sales.

INFONET MEDIA d.d.

Stegne 11b, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/242 56 31, Fax. 01/242 56 40 E-mail: info@infonet.fm/ Internet: www.infonet.fm Infonet media d.d. je podjetje, ki združuje več radijskih postaj, z najbolj poslušanim radijskim programom v Sloveniji – Radiem 1 na čelu. Radio 1 dnevno posluša 162.000 poslušalcev in je še vedno reativno nov medij, ki pa je v teh kratkih letih obstoja dokazal, da Slovenci obožujemo radijsko zabavo in predvsem veliko dobre glasbe. Poleg Radia 1 je pod našim okriljem tudi več lokalno najbolj poslušanih radijskih postaj kot so radio Antena v Ljubljani, radio Belvi na Gorenjskem, radio Fantasy na Celjskem, Koroški radio itd... Infonet media is a company owning various radio stations including Radio 1, Slovenia's most listened to station. With 162.000 daily listeners while still being a comparatively new media, it has proven that the Slovenians love radio fun and good music. In addition to Radio 1, radio Antena, Belvi, Fantasy, Koroški radio and others are also included in our portfolio.

AMBIENT L JUBL JANA 2011

47


P R E D S TAV I T E V R A Z S TAV L J A LC E V

IMAG d.o.o.

Cesta v Log 17, 1351 Brezovica pri Ljubljani, SLOVENIJA Tel. 01/365 50 50, Fax. 01/363 70 70 E-mail: info@imag.si/ Internet: www.imag.si Na sejmu zastopamo / Representing: PALAZZETTI, ITALIJA / ITALY BRUNNER, NEMČIJA / GERMANY SPARTHERM, NEMČIJA / GERMANY Sobni kamini, samostoječe kaminske peči, peči na pelete, toplovodni kamini Room fireplaces, free-standing fireplace stoves, pellet stoves, heating stoves

INOTHERM d.o.o.

Prigorica 98, 1331 Dolenja vas, SLOVENIJA Tel. 01/835 07 10, Fax. 01/835 07 50 E-mail: bojan.lavric@inotherm.si/ Internet: www.inotherm.si Program vhodnih vrat iz aluminija ALU entry doors range

INTERIJER BREŽICE d.o.o.

Sela pri Dobovi 1, 8257 Dobova, SLOVENIJA Tel. 07/496 64 50, Fax. 07/496 64 52 E-mail: info@interijer.si/ Internet: www.interijer.si Pohištvo po meri, kuhinje, vgradne omare, dnevne sobe, sedežne garniture, jedilnice, otroške sobe Made-to order furniture, kitchens, built-in wardrobes, living rooms, sofas, dining rooms, children's rooms

INTERNORM OKNA d.o.o.

Koseška cesta 8, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/581 92 55, Fax. 01/581 92 57 E-mail: internorm.okna@siol.net/ Internet: www.internorm-okna.si Stavbno pohištvo: okna, vhodna vrata, senčila Building furniture: windows, entry doors, blinds

IONEX, d.o.o., LJUBLJANA

Slomškova ulica 25, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/439 69 80, Fax. 01/439 69 85 E-mail: ionex@siol.net/ Internet: www.ionex.si Ionizator IONEX, odstranjevalec vonjav, dima, bakterij, odličen pripomoček za astmatike, alergike, hipertonike, ljudi pod stresom IONEX Ionizer, odors, smoke, bacteria remover, an excellent tool for asthmatics, allergy sufferers, hypertensives and people under stress

IZI MOBILI d.o.o.

Vikrče 27A, 1211 Ljubljana - Šmartno, SLOVENIJA Tel. 01/723 73 20, 030/370 701, Fax. 01/723 71 37 E-mail: svetovanje@izi-mobili.si/ Internet: www.izi-mobili.si Vgradne omare z drsnimi vrati, pohištvo po meri za opremo stanovanskih in poslovnih prostorov, garderobni sistemi, otroškemladinske sobe, notranja vrata

48

AM B I E N T L J U B L JANA 2011

Built-in wardrobes with sliding doors, made-to-order furniture for home and office use, wardrobes, children’s rooms, interior doors

KAMINI KOČEVAR d.o.o.

Rimska cesta 88, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, SLOVENIJA Tel. 03/700 17 96, Fax. 03/700 17 97 E-mail: kamini.kocevar@siol.net/ Internet: www.kamini.si Bogata izbira kaminov lastne proizvodnje in znanih evropskih proizvajalcev. Strokovno svetovanje, projektiranje in obzidava kaminov vseh vrst. Wide selection of fireplaces from our own production and by the well-known European manufacturers. Expert consulting, design and linings for all types of fireplaces.

KAMPO d.o.o.

Tacenska cesta 27, 1210 Ljubljana - Šentvid, SLOVENIJA Tel. 01/513 21 30, Fax. 01/513 21 35 E-mail: info@kampo.si/ Internet: www.kampo.si Notranja vrata, garderobne omare Interior doors, wardrobes

KERAKAMIN, pečarstvo, d.o.o.

Foersterjeva ulica 10, 8000 Novo mesto, SLOVENIJA Tel. 040/525 820, Fax. 0590/ 16 603 E-mail: info@kerakamin.si/ Internet: www.kamini-peci.si Na sejmu zastopamo / Representing: SAVE SPA, Milano, ITALIJA / ITALY CB TEC, Bayern, NEMČIJA / GERMANY LA NORDICA S.P.A., Vicenza, ITALIJA / ITALY EXTRAFLAME S.P.A., Vicenza, ITALIJA / ITALY SPARTHERM, NEMČIJA / GERMANY 35 let tradicije na področju pečarstva, kamini, peči, štedilniki, kaminske peči, kaminski vložki, peletni kamini, krušne peči, pica peči, inox dimniki, dekorativni kamen, termoprodukti, brezplačno svetovanje, izrisi, projektiva, montaža. 35 years of tradition in stovemaking, fireplaces, furnaces, stoves, fireplace stoves, fireplace inserts, pellet stoves, wood-fire ovens, pizza ovens, stainless steel, chimneys, decorative stones, therm products, free advice, plotting, design, installation.

KLAFS GmbH

Sonnwiesenweg 19, AT - 6361 Hopfgarten, AVSTRIJA / AUSTRIA Tel. +43/ 5335 2330-0, Fax. +43/ 5335 2330-36 E-mail: info@klafs.at/ Internet: www.klafs.si, www.klafs.at Savne, spa program, parne kopeli, solariji Sauna, Spa, Steambath, Solarium

KLIMA AS d.o.o.

Trebinjska 12, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/500 81 14, Fax. 01/500 81 15 E-mail: info@klima-as.com/ Internet: www.klima-as.com Montaža in dobava klima naprav in toplotnih črpalk Daikin, Toshiba, Mitsubishi Electric in drugi. Installation and supply of air conditioners and heat pumps - Daikin, Toshiba, Mitsubishi Electric and others.


P R E D S TAV I T E V R A Z S TAV L J A LC E V

KLUB LJUBITELJEV STARE TEHNIKE OLD TWIN CLUB

KRALJ JANEZ s.p.

Masivna rezbarjena vhodna vrata, tabernaklji ... Solid carved front doors, tabernacles ...

Sedežne vreče polnjene s stiropornim granulatom in pripadajoči tabureji Sitting bags filled with styrofoam granulate and matching tabourets

Valburga 46D, 1216 Smlednik, SLOVENIJA Tel. 041/615 970, Fax. 01/362 81 40 E-mail: bogdan.jeric@siol.net

KMETIJA JANEŽIČ

Pece 11, 1290 Grosuplje, SLOVENIJA Tel. 041/600 834 E-mail: makso.kul@gmail.com Suhomesnati izdelki lastne proizvodnje Dried meat products, own production

KOLPA, d.d. METLIKA

Rosalnice 5, 8330 Metlika, SLOVENIJA Tel. 07/393 33 00, Fax. 07/393 33 50 E-mail: info@kolpa.si/ Internet: www.kolpa.si Kopalniška oprema Bathroom products

KONIK d.o.o.

Troblje 1, 2380 Slovenj Gradec, SLOVENIJA Tel. 02/882 74 50, Fax. 02/882 74 51 E-mail: marketing@dile.si/ Internet: www.dile.si Na sejmu zastopamo / Representing: HYDROPATH Ltd, Nottingham, VELIKA BRITANIJA/GREAT BRITAIN DIMM, Poperinge, BELGIJA / BELGIUM Prekristalizatorji vodnega kamna Hydroflow, Dekalk in PTH, mehčalne naprave Trianon, filtrirni sistemi za vodo Hydroflow limescale pre-crystalizers, Dekalk and PTH, Trianon softening devices, water filtration systems

KOOP TRGOVINA d.o.o.

Zgornja Pohanca 6, 8272 Zdole, SLOVENIJA Tel. 07/477 88 20, Fax. 07/477 88 21 E-mail: info@koop.si/ Internet: www.koop.si Na sejmu zastopamo / Representing: AIRELEC, FRANCIJA / FRANCE CLIMASTAR, ŠPANIJA / SPAIN FENIX Električni stenski radiatorji, talno ogrevanje, stekleni radiatorji, sevalni paneli Electric wall radiators, floor heating, glass radiators, radiating panels

KOVINOPLASTIKA LOŽ d.d.

Cesta 19. oktobra 57, 1386 Stari trg pri Ložu, SLOVENIJA Tel. 01/709 51 00, Fax. 01/705 84 66 E-mail: info@kovinoplastika.si/ Internet: www.kovinoplastika.si Kuhinjska oprema: kuhinjski pomivalniki, kuhinjske armature Kitchen products: kitchen sinks, kitchen fittings

50

AM B I E N T L J U B L JANA 2011

Babškova pot 22, Lavrica, 1291 Škofljica, SLOVENIJA Tel. 01/515 32 33 E-mail: info@jabooz.com/ Internet: www.udobje.com

KULTURNO DRUŠTVO ŠPAS TEATER

Prešernova cesta 25, 1234 Mengeš, SLOVENIJA Tel. 01/729 12 34, Fax. 01/729 12 35 E-mail: info@spasteater.com/ Internet: www.spasteater.si Promocija kulturnega društva ŠPAS TEATER ŠPAS THEATRE cultural society presentation

KUNC JOŽE s.p.

Partizanska cesta 77, 4226 Žiri, SLOVENIJA Tel. 04/519 16 66, Fax. 05/995 09 68 E-mail: info@stopnice-kunc.si/ Internet: www.stopnice-kunc.si Izdelava samonosnih stopnic, oblaganje stopnic na AB konstrukcijo, izdelava stopniščnih ograj Self-supporting wooden stairs manufacture, concrete stairs coverings, stair railings

LAGEA, d.o.o.

Župančičeva ulica 2a, 8250 Brežice, SLOVENIJA Tel. 07/499 47 76, Fax. 07/499 47 72 E-mail: lagea@siol.net/ Internet: www.lagea.com Na sejmu zastopamo / Representing: RECOR NV, Hasselt, BELGIJA / BELGIUM Recor je belgijsko podjetje z več kot 60 letnimi izkušnjami na področju proizvodnje sedežnih garnitur in ostalega pohištva. Na sejmu predstavljamo njihove sedežne garniture, katere odlikuje najvišja kvaliteta izdelave in izbor materialov (usnje, različne tkanine ...), kar potrjujejo tudi z dolgimi garancijskimi roki(od 2 do 5 let). Recor is a Belgian company with more than 60 years of experience in the field of armchairs and other furniture production. At the exhibition we present their lounge suites featuring HQ production and materials' selection (leather, various fabrics etc), and long warranty periods (2 to 5 years).

LESNA TIP OTIŠKI VRH d.d.

Šentjanž pri Dravogradu 133, 2373 Šentjanž pri Dravogradu, SLOVENIJA Tel. 02/878 75 00, Fax. 02/878 75 10 E-mail: info@lesna-tip.si/ Internet: www.lesna-tip.si Oplemenitene iverne plošče, notranja vrata, konstrukcijske plošče LSB, žagan les Processed particle boards, interior doors, LSB structural panels, sawn timber


LIP BLED, d.o.o.

MAREMICO, d.o.o.

LIP RADOMLJE d.d.

Vodne postelje LECTUS, hibridna modularna ležišča LETICIA, modularni vzglavnik LETICIA, pohištvo za spalnice, vzglavne stranice, izdelki za zdravo spanje LECTUS water beds, LETICIA hybrid modular beds and pillows, bedroom furniture, bed-heads, healthy sleeping products

Rečiška cesta 61a, 4260 Bled, SLOVENIJA Tel. 04/579 50 00, Fax. 04/579 51 21 E-mail: lipbl@lip-bled.si/ Internet: www.lip-bled.si Pohištvo iz masivnega lesa, spalnice, dnevne sobe, mladinske in otroške sobe, notranja vrata, talne obloge Solid wood furniture, bedrooms, living rooms, youth and children's rooms, interior doors, floorings

Pelechova 15, 1235 Radomlje, SLOVENIJA Tel. 01/724 09 26, Fax. 01/724 10 32 E-mail: janez.kosir@lip-radomlje.si/ Internet: www.lip-radomlje.si Otroške posteljice, previjalne mizice, jedilniške mize, jedilniški stoli, jedilniške omare Cots, baby changing tables, dinning tables, dinning chairs, dinning cabinets

LK PRIMOŽ ŠINKOVEC s.p.

Trebenče 17, 5282 Cerkno, SLOVENIJA Tel. 041/462 640 E-mail: psinkovec@gmail.com/ Internet: www.leskon.si Stenske previjalne omare, otroški stoli, otroške luči, obešalniki, police Wall changing mat cabinets, high chairs, baby lamps, hangers, shelves

LOREX d.o o.

Stegne 33, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA Tel. 01/514 04 71, Fax. 01/514 04 60 E-mail: mitja.furlan@lorex.si/ Internet: www.lorex.si Na sejmu zastopamo / Representing: BOSE, Framingham, ZDA / USA Audio in video oprema BOSE BOSE audio-video equipment

M SORA d.d.

Trg svobode 2, 4226 Žiri, SLOVENIJA Tel. 04/505 02 00, Fax. 04/510 44 55 E-mail: info@m-sora.si/ Internet: www.m-sora.si Energetsko učinkovita okna, vhodna in notranja vrata, senčila Energy saving windows, entry and interior doors, blinds

MARAMO d.o.o.

Dolenjska cesta 242c, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/280 66 50, Fax. 01/280 66 55 E-mail: info@maramo.si/ Internet: www.svet-parketa.si Na sejmu zastopamo / Representing: BUZON PEDESTAL INTERNATIONAL, Herstal, BELGIJA / BELGIUM MARGARITELLI, Perugia, ITALIJA / ITALY Gotovi parketi, dvo in troslojni parketi, parketi za talno gretje, lesene terase, eksotični les, Buzon podstavki, talne obloge Floorings, two-and three-layer parquets, parquets suitable for floor heating, wooden terraces, exotic wood, Buzon mats, floor coverings

Šlandrova ulica 4, 1231 Ljubljana - Črnuče, SLOVENIJA Tel. 01/561 09 00, Fax. 01/561 09 05 E-mail: prodaja@maremico.si/ Internet: www.lectus.si; www.leticia.si

MARINO d.o.o. Šmartno pri Litiji

Jeze 2a, 1275 Šmartno pri Litiji, SLOVENIJA Tel. 041/505 866, Fax. 01/898 70 63 E-mail: marino99@siol.net/ Internet: www.marino.si Sušenje vlažnih zidov. Wet ex generator - kapilar stop Damp walls drying. Wet ex generator - capillary stop

MARSEN, PETERKA MARKO, s.p.

Ihan, Breznikova cesta 78, 1230 Domžale, SLOVENIJA Tel. 01/721 12 18, 041/925 625, Fax. 01/620 98 38 E-mail: marsen@amis.net/ Internet: www.marsen-sp.si Lastna proizvodnja vseh vrst žimnic, vzmetnic, latex in penastih ležišč, postelje iz masivnega lesa, letvene podloge ter vzglavniki. Various mattresses, latex and foam beds, massive wood beds, lattoflexes and pillows

MB-TECH, d.o.o.

Polje, cesta XVIII 1, 1260 Ljubljana - Polje, SLOVENIJA Tel. 01/549 76 03, Fax. 01/549 76 04 E-mail: mbtech@siol.net/ Internet: www.gradim.si Revija/priročnik GRADIM, za vse, ki gradijo, obnavljajo ali opremljajo svoj dom. Gradim Magazine – a handbook for those who build, renovate or fit out their home

MEBLO JOGI d.o.o. NOVA GORICA

Industrijska cesta 5, Kromberk, 5000 Nova Gorica, SLOVENIJA Tel. 05/330 56 02, Fax. 05/330 56 05 E-mail: info@meblojogi.si/ Internet: www.meblojogi.si Meblojogi izdelki za počitek in spanje: ležišča, letvaste podlage, jogi postelje, vzglavniki Meblojogi resting and sleeping products: mattresses, lattoflexes, beds, pillows

MELU MIZARSTVO d.o.o.

Raduha 56, 3334 Luče, SLOVENIJA Tel. 03/839 38 80, Fax. 03/839 38 88 E-mail: mizarstvo.selisnik@siol.net/ Internet: www.mizarstvo-selisnik.si Notranja masivna vrata, parket iz manufakture Internal solid doors, manufactured parquets

AMBIENT L JUBL JANA 2011

51


P R E D S TAV I T E V R A Z S TAV L J A LC E V

MINERGIA d.o.o.

MIZARSTVO PEKLENK BORIS s.p.

Na sejmu zastopamo / Representing: ZEHNDER GmbH, Lahr, NEMČIJA / GERMANY

Kuhinje, garderobno pohištvo, spalnice, predsobe, dnevne sobe, otroške sobe, drsna vrata, kopalnice, izris pohištva Kitchens, wardrobe furniture, bedrooms, ante rooms, living rooms, children’s rooms, sliding doors, bathrooms, furniture design and planning

Bevke 3c, 1358 Log pri Brezovici, SLOVENIJA Tel. 031/734 540 E-mail: info@minergia.si / Internet: www.minergia.si

Sistemi za prezračevanje nizko energijskih hiš (rekuperatorji zraka, montažni material) nemškega proizvajalca ZEHNDER Ventilation systems for low energy houses (air recuperators, prefabricated material) made by the German manufacturer ZEHNDER

MIZARSKI ATELJE d.o.o.

Lava 7, 3000 Celje, SLOVENIJA Tel. 03/492 10 60, Fax. 03/492 10 61 E-mail: ambienta@siol.net/ Internet: www.mizarstvo-ambienta.si Slovenski proizvajalec za masivno, rustikalno pohištvo, zidane kuhinje, BIO pohištvo, tradicionalno slovensko kmečko pohištvo, unikatni izdelki Slovenian manufacturer of solid, rustic furniture, brick kitchens, BIO furniture, traditional Slovenian rustic furniture, unique products

MIZARSTVO AMEK ANDRIJA ĐALIĆ s.p.

Tiranova 40, 1125 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/242 59 70, Fax. 01/242 59 75 E-mail: peklenk.anica@siol.net/ Internet: www.mizarstvo.com

MIZARSTVO PETERNELJ & KRŽIŠNIK MIHA PETERNELJ s.p.

Hotovlja 24, 4223 Poljane nad Škofjo Loko, SLOVENIJA Tel. 04/518 55 04, Fax. 04/518 55 04 E-mail: info@stopnice.net/ Internet: www.stopnice.net Izdelava in montaža vseh vrst stopnic in stopniščnih ograj Manufacture and installation of all types of stairs and stair railings

MIZARSTVO PETERNELJ d.o.o.

Stara Loka 17, 4220 Škofja Loka, SLOVENIJA Tel. 04/512 16 42, 041/877 529, Fax. 04/515 65 59 E-mail: info@mizarstvopeternelj.com/ Internet: www. mizarstvopeternelj.com

Čolnarska cesta 14, 1360 Vrhnika, SLOVENIJA Tel. 01/750 22 58, Fax. 01/750 22 60 E-mail: amek@siol.net; mizarstvoamek@amis.net/ Internet: www.amek.si

Kuhinje, notranja vrata Kitchens, interior doors

Masivno hrastovo pohištvo Solid oak furniture

Trzinska c. 26, 1234 Mengeš, SLOVENIJA Tel. 01/729 10 56, Fax. 04/252 30 32 E-mail: urbanija.marko@siol.net/ Internet: www.urbano-pulti.si

MIZARSTVO ANDREJ ERJAVEC s.p.

Koreninova ulica 13, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/256 67 26, Fax. 01/256 67 27 E-mail: info@kuhinje-erjavec.si/ Internet: www.kuhinje-erjavec.si Kuhinje / Kitchens

MIZARSTVO BOLČIČ, MITJA BOLČIČ s.p.

Klanec pri Kozini 5, 6240 Kozina, SLOVENIJA Tel. 05/680 01 20, Fax. 05/680 01 25 E-mail: mitja.bolcic@siol.net/ Internet: www.bolcic.si Jedilnice in dnevne sobe iz masivnega lesa divje češnje, oreha ali hrasta, izdelava po meri, moderno in klasično Massive wild cherry, nut and oak tree dining rooms and living rooms, made-to-order, modern and classic designs

MIZARSTVO NOKTURNO BRANKO BOGOLIN s.p.

Drnovo 73, 8273 Leskovec pri Krškem, SLOVENIJA Tel. 07/492 25 63, 07/490 35 63 E-mail: nokturno.bogolin@gmail.com/ Internet: www.kuhinjenokturno.si Masivne kuhinje, moderne kuhinje, dnevne sobe, vgradne omare, notranja vrata Solid kitchens, modern kitchens, living rooms, built-in wardrobes, interior doors

52

AM B I E N T L J U B L JANA 2011

MIZARSTVO URBANIJA, MARKO URBANIJA s.p.

Na sejmu zastopamo / Representing: EGGER, St. Johan, AVSTRIJA / AUSTRIA Celovit program kuhinjskih pultov tudi nestandardnih dimenzij in dekorjev Comprehensive range of kitchen worktops and non-standard dimensions and decors

MIZARSTVO-POHIŠTVO SILVO ŽAKELJ s.p. Goropeke 1, 4226 Žiri, SLOVENIJA Tel. 04/517 05 50, Fax. 04/517 05 51 E-mail: tanja@zakelj.si/ Internet: www.zakelj.si Sedežne garniture / Sofas

MKL SYSTEMS d.o.o.

Poslovna cona a 28, 4208 Šenčur, SLOVENIJA Tel. 04/251 69 69, Fax. 04/251 69 68 E-mail: info@mkls.si/ nternet: www.mkl-systems.si Na sejmu zastopamo / Representing: FLEXI FORCE, NIZOZEMSKA / NETHERLANDS KINGSPAN, BELGIJA / BELGIUM LIFT MASTER, NEMČIJA / GERMANY Garažna in industrijska, dvižna, stranska, krilna vrata s pogoni Lift Master, NEMČIJA. Lift Master pogoni za garažna in vrtna vrata


Garage and industrial, lift, side, hinged doors with LiftMaster drives, Germany. Lift Master drivers for garage and garden doors

MLINAR & MLINAR d.o.o.

Župančičeva 18, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 05/373 47 30, Fax. 05/373 47 38 E-mail: tinca.mlinar@mlinar-mlinar.si/ Internet: www.mlinar-mlinar.si Kuhinje, jedilnice, dnevne sobe, spalnice Kitchens, dining room, living rooms, bedrooms

MOBILI D'ARTE MARANGONI LUIGI E FIGLI SAS

NIKOLAJ MARKELJ S.P.

Hlavče njive 10, 4224 Gorenja vas, SLOVENIJA Tel. 04/518 23 06 E-mail: info@mizarstvomarkelj.si / Internet: www.mizarstvomarkelj.si Unikatni izdelki iz lesa, šah, karte, notranja vrata, dnevne sobe Unique wood products, chess, cards, interior doors, living room

OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/583 05 04, Fax. 01/505 43 73 E-mail: info@ozs.si / Internet: www.ozs.si

Via IV. Novembre No. 9, IT-34074 Monfalcone (GO)ITALIJA / ITALY Tel. +39/0481/481 765, Fax. +39/0481/712 435 E-mail: mobilidartemarangoni@gmail.com; maranmob@gmail.com/ Internet: www.marangonimobili.it

Promocija projekta ALPE ADRIA HOLZ/LES na temo inovativni izdelki iz lesa temelječi na kulturni dediščini ALPE ADRIA HOLZ/LES – promotion of a projct focusing on innovative wood products based on cultural heritage

Klasično pohištvo, kmečko pohištvo, baročno in moderno pohištvo Classic, rustic, period and modern furniture

ODAKO d.o.o.

MODUL POHIŠTVENI DESIGN d.o.o.

Stegne 31, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/500 02 90, Fax. 01/500 02 95 E-mail: odako@amis.net/ Internet: www.odako.si

Moderna spalnica, kjer se uporabnost in design ne izključujeta Modern living rooms where usability and design meet

Na sejmu zastopamo / Representing: VILLES, Trezzano (MI), ITALIJA / ITALY INDAUX, Getarija, ŠPANIJA / SPAIN SIGE, Polverigi (AN), ITALIJA / ITALY NABER, Nordhorn, NEMČIJA / GERMANY

Podnanos 19, 5272 Podnanos, SLOVENIJA Tel. 05/996 25 30, Fax. 05/996 25 34 E-mail: info@modul-design.si/ Internet: www.modul-design.si

MRAVLJA d.o.o.

Hotavlje 65, 4224 Gorenja vas, SLOVENIJA Tel. 04/510 76 00, Fax. 04/510 76 01 E-mail: janez@mravlja.si/ Internet: www.mravlja.si Kuhinjski pulti iz kamna, kvarca Stone and quartz counter-tops

MS BAZENI, SAVNE IN BILJARDI, TAJANA TOMŠE s.p.

Kuhinjske izvlečne košare; koši za odpadke, vodila za drsna vrata, led luči, vodila za predale Kitchen pull-out baskets, bins, sliding doors leads, LED lights, drawer hardware

OKNA KLI LOGATEC, d.o.o.

Tovarniška 36, 1370 Logatec, SLOVENIJA Tel. 01/755 85 31, Fax. 01/755 85 86 E-mail: edi.iskra@kli.si/ Internet: www.oknakli.si

Zgornje Roje 21, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, SLOVENIJA Tel. 03/572 01 13, Fax. 03/572 01 16 E-mail: info@saune.si/ Internet: www.saune.si

Stavbno pohištvo iz lesa, LES/ALU in iz umetnih snovi (PVC) za vgradnjo v energijsko varčne objekte Wood, wood-ALU, PVC building furniture for low-energy buildings

Na sejmu zastopamo / Representing: MASTER SPAS, Fort Wayne, INDIANA, ZDA / USA SUNLIGHTEN, Kansas City, ZDA / USA

OMEGA d.o.o.

Infrardeče savne SUNLIGHTEN - novost 2011, prve biometrične savne serije mPulse SUNLIGHTEN IR saunas – new in 2011, first biometric saunas from the mPulse series

Ljutomerska cesta 28, 9250 Gornja Radgona, SLOVENIJA Tel. 02/561 17 62, Fax. 02/561 15 24 E-mail: info@omegadoo.si/ Internet: www.omegadoo.si Centralni sesalni sistemi, čistilna tehnika za dom Central vacuum cleaning systems, household cleaning appliances

MURALES d.d. Ljutomer - v likvidaciji

ORBIS LJUBLJANA, d.o.o.

Kuhinjsko-jedilniški program: stoli, mize, kotne klopi, komode, vitrine Kitchen and dining room range: chairs, tables, benches, chests of drawers, glass cases

Strokovni priročniki, knjige Proffesional and other books

Kolodvorska ulica 3, 9240 Ljutomer, SLOVENIJA Tel. 02/585 18 00, 02/585 18 01, Fax. 02/585 18 29 E-mail: anita.stiberc@murales.si/ Internet: www.murales.si

Dunajska 21, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/436 23 34, Fax. 01/436 25 47 E-mail: ogl@orbis.si/ Internet: www.orbis.si

AMBIENT L JUBL JANA 2011

53


P R E D S TAV I T E V R A Z S TAV L J A LC E V

ORIENTHAUS REYHANI GmbH

PILREMAG d.o.o.

Ekskluzivne orientalne preproge Exclusive Oriental Carpets

Na sejmu zastopamo / Representing: KORADO, Češko Trebova, ČEŠKA / CZECH REPUBLIC BURGBAD, Greding, NEMČIJA / GERMANY RIHO, Suchý, ČEŠKA / CZECH REPUBLIC

Schönaugasse 49, AT-8010 Graz, AVSTRIJA / AUSTRIA Tel. +43/316 830 772, Fax. +43/316 830 7724 E-mail: office@reyhani.at/ Internet: www.reyhani.at

ORTOPEDICA d.o.o.

Brezje pri Grosupljem 34, 1290 Grosuplje, SLOVENIJA Tel. 01/786 20 90, Fax. 01/786 39 84 E-mail: info@pilremag.si/ Internet: www.pilremag.si

Heroja Nandeta 37, 2000 Maribor, SLOVENIJA Tel. 02/426 05 46, Fax. 02/426 05 47 E-mail: ortopedicaroman@amis.net/ Internet: www.ortopedica.si

Kopalniško pohištvo, kopalniški radiatorji Bathroom furniture, bathroom radiators

Računalniško testiranje obremenitev stopal in izdelava ortopedskih vložkov po meri za vse vrste obutve Computer assisted foot weight load measuring, orthopaedic instep raisers made-to-order

PLANETA d.o.o. LJUBLJANA

PANLES KUHINJE d.o.o.

Tekačevo 62B, 3250 Rogaška Slatina, SLOVENIJA Tel. 03/812 03 12, Fax. 03/812 03 30 E-mail: panles.trade@siol.net/ Internet: www.panles-kuhinje.si

Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/585 20 00, Fax. 01/585 20 01 E-mail: info@clarus.si/ Internet: www.clarus.si Brezplačna kontrola vida za vse obiskovalce sejma Ambient Free eyesight control for all visitors

PMF d.o.o.

Sodobne Panles kuhinje Modern Panles kitchens

Letališka cesta 3c, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/513 50 18, Fax. 01/513 52 08 E-mail: pavel.vrbinc@pmf.si

PARNAD d.o.o.

Na sejmu zastopamo / Representing: BLANCO, Oberderdingen, NEMČIJA / GERMANY

Cesta v Gorice 33, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/200 48 10, Fax. 01/423 22 55 E-mail: parnad@parnad.si/ Internet: www.parnad.si Na sejmu zastopamo / Representing: VORWERK International, Wolleran, ŠVICA / SWITZERLAND Na sejmu predstavljamo novo generacijo učinkovitosti delovanjaVORWERK VK 140! Okolju prijazen in varčen, lahek in tih, primeren za alergike. Presenting the new performance generation VORWERK VK 140! Environmentally friendly and economical, lightweight and quiet, suitable for allergy sufferers.

PASARSTVO PIRNAR ROMAN s.p.

Spodnje Gameljne 36, 1211 Ljubljana - Šmartno, SLOVENIJA Tel. 01/563 39 00, Fax. 01/563 39 01 E-mail: info@pirnar.si/ Internet: www.pirnar.si Vhodna vrata / Gates

PEČI KERAMIKA, d.o.o.

Podbevškova ulica 18, 8000 Novo mesto, SLOVENIJA Tel. 07/393 57 50, Fax. 07/393 57 68 E-mail: peci-keramika@peci-keramika.si/ Internet: www.peci-keramika.si Na sejmu zastopamo / Representing: SCHMID, Bissendorf, NEMČIJA / GERMANY Kamini, pečnice, krušne peči, pizza peč, šamot, lončena peč. Projektiranje, popravilo peči, vložki za kamine. Fireplaces, tiles, wood-fired ovens, pizza ovens, earthenware, stoneware. Design, furnaces repair, inserts for fireplaces.

54

AM B I E N T L J U B L JANA 2011

Pomivalna korita, mešalne baterije, sistemi za ločevanje odpadkov Sinks, mixing taps, waste separation systems

POBLES d.o.o.

Podskrajnik 38, 1380 Cerknica, SLOVENIJA Tel. 01/709 69 06, Fax. 01/709 32 92 E-mail: info@pobles.si/ Internet: www.pobles.si Kuhinje, sodobne jedilnice, pohištvo za predsobo, pisarniško pohištvo, design studio, sodobne spalnice Kitchens, modern dining rooms, hallway furniture, office furniture, design studio, modern bedrooms

POHIŠTVO POTOČNIK ALEŠ POTOČNIK s.p.

Dorfarje 5, 4209 Žabnica, SLOVENIJA Tel. 04/231 47 00, Fax. 04/231 47 01 E-mail: info@pohistvo-potocnik.si/ Internet: www.pohistvopotocnik.si Kuhinje Kitchens

POLTRONESOFÁ s.p.a.

Via Bendandi 14, IT-47122 Forli (FC), ITALIJA / ITALY Tel. +39/543 757 011, Fax. +39/543 757 090 E-mail: daniela.colina@poltronesofa.com/ Internet: www.poltronesofa.com Zofe iz usnja in tkanin, ročno izdelane v Italiji. Leather and fabric sofas, hand-made in Italy.


Nepremič

nine na

Bolha d.o.o., Bravničarjeva ulica 13, Ljubljana

Iščete dom?

Gradite?

Opremljate?

Gradnja

na

Dom na


P R E D S TAV I T E V R A Z S TAV L J A LC E V

POSREDNIŠTVO RADIOSTEZIJA SIMONOVI ČAJI MILAN KALINIĆ s.p. Celovška cesta 264, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 041/793 108 E-mail: kalinic.milan888@gmail.com Čaji, olje, glina, kreme Teas, oils, clay, creams

POSREDOVANJE GUGI, VLADIMIR DLOUHY s.p. Lutverci 68, 9253 Apače, SLOVENIJA Tel. 041/689 190, Fax. 02/564 94 24 E-mail: posredovanjegugi@gmail.com

Prodaja majhnih kuhinjskih in gospodinjskih pripomočkov (Widia brusi, svetila, ribeži, turbo lupilci, usnjena galanterija, kreme ...) Domestic accessories sales (Widia whetstones, lighting, graters, turbo peelers, leather goods, creams …)

PVC NAGODE d.o.o.

Tržaška cesta 87/a, 6230 Postojna, SLOVENIJA Tel. 05/720 35 55, Fax. 05/720 35 56 E-mail: sasa.ogrin@pvcnagode.si/ Internet: www.pvcnagode.si PVC okna, panoramske stene, vrata, rolete, senčila PVC windows, panoramic walls, doors, shutters, shades

R - PARKETI d.o.o.

Slamnikarska 1b, 1230 Domžale, SLOVENIJA Tel. 01/729 22 34, Fax. 01/729 22 35 E-mail: info@r-parketi.si/ Internet: www.r-parketi.si Lesene talne obloge, parketi Wooden floorings, parquets

REBERLES d.o.o. Kamnik

Poreber 11, 1241 Kamnik, SLOVENIJA Tel. 01/839 24 24, Fax. 01/839 24 24 E-mail: reberles@gmail.com/ Internet: www.reberles.si Masivna rustikalna kuhinja in notranja vrata Solid rustic kitchen and interior doors

REMAX d.o.o.

Tržaška cesta 23, 2000 Maribor, SLOVENIJA Tel. 02/300 00 70, Fax. 02/300 00 71 E-mail: info@remax.si/ Internet: www.remax.si Na sejmu zastopamo / Representing: • PENTAIR, BELGIJA / BELGIUM • ELBTAL PLASTICS, NEMČIJA / GERMANY • DLW, NEMČIJA / GERMANY • SAWO, FINSKA / FINLAND • AQUACOMET, MADŽARSKA / HUNGARY • ASTRAL, ŠPANIJA / SPAIN • BAYROL, NEMČIJA / GERMANY • PERAQUA, AVSTRIJA / AUSTRIA • TECHNICS&APPLICATIONS, BELGIJA / BELGIUM • ZODIAC, FRANCIJA / FRANCE • HARVIA, FINSKA / FINLAND

56

AM B I E N T L J U B L JANA 2011

Bazeni, bazenska oprema, finska, infrardeča, parna, bio savna, tepidarij, danarij, whirlpooli, masažni bazeni, fontane, vodni efekti, slapi, počivališča Swimming pools, pool equipment, Finnish, infrared, steam, bio sauna, tepidarium, danarium, whirlpools, massage pools, fountains, water effects, waterfalls, resting places

REMIH INŽENIRING d.o.o.

Stegne 31, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/511 42 90, 041/491 880, Fax. 01/511 13 84 E-mail: info@remih-i.si/ Internet: www.remih-i.si Italijansko podjetje TUBES je specializirano za proizvodnjo design radiatorjev. Z najmodernejšo proizvodno tehnologijo in sodelovanjem s svetovno znanimi oblikovalci so radiatorji TUBES sinonim za edinstven italijanski slog in kakovost. V zadnjih letih je podjetje TUBES povečalo proizvodnjo in mednarodni ugled s številnimi posebnimi priznanji za svoje izdelke na različnih prestižnih italijanskih in drugih dogodkih. The Italian company TUBES is specialized in production of design radiators. With cutting-edge production technology and cooperation with world famous designers the TUBES radiators are synonymous with unique Italian style and quality. In recent years, TUBES has increased its production and international reputation with a number of special awards for their products at various prestigious Italian and other events.

ROBOTINA d.o.o.

OIC - Hrpelje 38, 6240 Kozina, SLOVENIJA Tel. 05/689 20 20, Fax. 05/689 20 39 E-mail: info@robotina.si/ Internet: www.robotina.si Sistemi inteligentnih instalacij v zgradbah Intelligent building installation systems

ROLETE KOSEC d.o.o.

Steletova ulica 4, 1234 Mengeš, SLOVENIJA Tel. 01/723 71 00, Fax. 01/723 74 47 E-mail: info@rolete-kosec.si/ Internet: www.rolete-kosec.eu Senčila - zunanja in notranja Exterior and interior and shades

ROLTEK, d.o.o.

Želodnik 19, 1233 Dob, SLOVENIJA Tel. 01/724 00 00, Fax. 01/724 00 10 E-mail: info@roltek.si/ Internet: www.roltek.si Rolete, garažna vrata, komarniki, žaluzije, markize, tende, senčila ... Shutters, garage doors, insect screens, blinds, awnings, shades ...

RUJZ DESIGN d.o.o.

Letališka cesta 32, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/542 22 00, Fax. 01/521 12 10 E-mail: info@rujzdesign.com/ Internet: www.rujzdesign.com Pohištveni ročaji, obešalniki, noge, nosilci polic (pohištveni ročaji in drugo dekorativno okovje) Furniture handles, hangers, shelf holders (furniture handles and other decorative hardware)


SALON KOPALNIŠKE OPREME ALEŠ ŠTRUS s.p. Bitiče 6, 1270 Litija, SLOVENIJA Tel. 01/898 74 03 E-mail: info@funtrade.net/ Internet: www.funtrade.net Na sejmu zastopamo / Representing: DELTA SPA, d.o.o., Litija, SLOVENIJA/SLOVENIA Infra savne, parne in masažne kabine, tuš kabine, masažne kadi, kopalniško pohištvo Infra-red saunas, steam and massage cabins, shower cabins, massage bathtubs, bathroom furniture

SARIKO, d.o.o. LJUBLJANA

Dunajska 103, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 041/635 901, Fax. 01/236 20 27 E-mail: sariko.veber@gmail.com/ Internet: www.sariko.si Stilno pohištvo, uvoz iz Indije Style furniture imported from India

SENČILA MEDLE d.o.o.

Podbevškova ulica 31, 8000 Novo mesto, SLOVENIJA Tel. 07/393 09 32, Fax. 07/393 09 33 E-mail: info@medle.eu/ Internet: www.medle.eu Na sejmu zastopamo / Representing: SATTLER, Graz, AVSTRIJA / AUSTRIA Notranja in zunanja senčila / Interior and exterior shades

SIGMA PLUS d.o.o.

Splitska 38, 21300 Makarska, HRVAŠKA / CROATIA Tel. +385 21 679 246, Fax. +385 21 679 248 E-mail: sigma-plus@st.htnet.hr Na sejmu zastopamo / Representing: LEHMANN, NEMČIJA/GERMANY KESSEBÖHMER, NEMČIJA/GERMANY Komponente za proizvodnjo pohištva Furniture production components

SILVAPRODUKT d.o.o.

Dolenjska cesta 42, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/280 05 71, Fax. 01/280 05 80 E-mail: silvaprodukt@siol.net/ Internet: www.silvaprodukt.si Podjetje s 60 letno tradicijo sistemske zaščite lesa, predstavlja trgovsko znamko SILVANOLIN - okolju prijazna neizperljiva osnovna zaščita za les , trgovsko znamko SILVANOL LAZURA B za estetsko površinsko zaščito lesa, ter MODIFIKACIJO LESA - to je postopek s katerim povečamo trajnost lesa. Termična obdelava omogoča lesu daljšo življenjsko dobo, izboljša dimenzijsko stabilnost, (trohnenju), zmanjšuje ravnovesnost vlažnosti lesa, enotno barvo po celotnem preseku lesenega elementa in 100% prijaznost ljudem in okolju. Brezplačna telefonska številka 080 / 12-02 With 60 years of tradition in wood protection systems, we present the SILVANOLIN brand - environmentally friendly non washable basic wood protection; SILVANOL B - for the aesthetic surface treatment of wood and wood modification - this is the process which increases

the durability of wood. Thermal timber processing allows longer life, improved dimensional stability (reduces shrinkage and swelling of wood), improves resistance to fungi (rotting), reduces humidity of wood, provides a uniform color throughout the wooden elements and is 100% friendly to people and the environment. This way, wood of lesser quality and attractiveness may be substituted for highquality or tropical timber varieties. Freephone number: 080 / 12-02.

SKUPINA VILA BRAVUM

Slovenska c. 38c, 1234 Mengeš, SLOVENIJA Tel. 031/517 737 E-mail: info@vilabravum.si/ Internet: www.vilabravum.si Skupina VILA BRAVUM – novo zagotovilo kakovosti na področju bivanjske kulture. V skupini VILA BRAVUM so združena podjetja, ki gradijo odličnost ter zagotavljajo najvišje standarde pri opremljanju doma in ureditvi okolice. Njihov ugled in prepoznavno ime so jamstvo, da kupci pri članih skupine VILA BRAVUM dobite najboljše. Če zaupate enemu, lahko zaupate vsem. Obiščite nas na novi lokaciji v dvorani A2 – Kocka. VILA BRAVUM - a new living culture quality assurance. The group incorporates companies that build on the excellence and provide the highest standards in home furnishing and organization of the surrounding areas. Their reputation and a recognizable name is a guarantee for customers of VILA BRAVUM that they will only get the best. If you trust one, you can trust the other members, too. Visit us at the new location in Hall A2- »Kocka«. Člani skupine / members: • POHIŠTVO BOLČIČ, KOZINA, masivno pohištvo / massive furniture • NOVAK, LJUBLJANA, oblazinjeno pohištvo / upholstered furniture • KAMINI KOČEVAR, ŠEMPETER, kamini in peči / fireplaces and stoves • KUHINJE ERJAVEC, LJUBLJANA, kuhinje po meri / made to order kitchens • MAREMICO, LJUBLJANA, vodne postelje LECTUS in modularna ležišča LETICIA / waterbeds and modular beds • SVETINA & LAZAR, LJUBLJANA, sanitarna in ogrevalna tehnika / plumbing and heating systems • MARAMO, LJUBLJANA, parketi in zunanje terase / flooring and outdoor terraces • LOREX, LJUBLJANA, avdio in video sistemi BOSE / audio and video systems • EKEY, LJUBLJANA, biometrični sistemi / biometric systems • ES, LJUBLJANA, vse za osvetlitev in elektroinštalacije / lighting and electric installations • KAMPO, LJUBLJANA, notranja vrata / interior doors • REMAX, MARIBOR, bazeni in wellness / pools and wellness • ZOOM ZIMSKI VRTOVI, MARIBOR, zimski vrtovi FOURSEASONS in teleskopsko zložljivi zimski vrtovi ZOOM / winter gardens and foldable winter gardens • VILINSKI VRT, DOMŽALE, urejanje vrtov in okolice doma / gardening and home landscaping • MAAT 1, LJUBLJANA, masažni bazeni HOTSPRING / massage pools • ROBOTINA, KOZINA, avtomatizacija in upravljanje inteligentnih zgradb / automation and intelligent buildings management • INTERNORM, LJUBLJANA, stavbno pohištvo / building furniture • VAL MARKETING, LJUBLJANA, protivlomna vrata / anti-theft doors • GAF, RADOMLJE, vrtno pohištvo / garden furniture • PIRNAR, LJUBLJANA, aluminijasta vhodna vrata / aluminum gates

AMBIENT L JUBL JANA 2011

57


P R E D S TAV I T E V R A Z S TAV L J A LC E V

SM SENČILA d.o.o.

SREDNJA GOZDRSKA IN LESARSKA ŠOLA POSTOJNA

Izdelava in montaža notranjih senčil: plise senčila "COSIFLOR" lamelne zavese, leseni rolo, alu žaluzije, komarniki Manufacture and installation of internal blinds: "COSIFLOR" lamella blinds, wood blinds, aluminum blinds, insect screens

Razstavni prostor je zapolnjen z izdelki, ki obiskovalce nagovarjajo k skrbi za trajnostni razvoj in k njihovem prispevku. Presentation of products intended to stimulate visitors's care and contribution to sustainable development

SMOLEJ, d.o.o.

STEEL PLAST, d.o.o., Otoče

Na sejmu zastopamo / Representing: JOSEF HOFFMAN GmbH, Rheinbach, NEMČIJA / GERMANY REALITY IMPORT GmbH, Werl, NEMČIJA / GERMANY

Savne, bazeni, oprema wellnes, kavni avtomati JURA, sesalniki DYSON Saunas, pools, wellness equipment, JURA coffee machines, DYSON vacuum cleaners

Pod Grintovcem 2e, 1370 Logatec, SLOVENIJA Tel. 01/754 36 72, Fax. 05/ 993 39 46 E-mail: info@sm-sencila.com/ Internet: www.sm-sencila.com

Pod gozdom 30, Kovor, 4290 Tržič, SLOVENIJA Tel. 04/595 88 02, Fax. 04/595 73 13 E-mail: info@smolej.si/ Internet: www.smolej.si

Jedilne mize in stoli Dining tables and chairs

SPINE d.o.o.

Verovškova 60A, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/620 88 80, Fax. 01/620 88 82 E-mail: verovskova@spine.si/ Internet: www.zdravi-pisarniski-stoli.si Na sejmu zastopamo / Representing: TOPSTAR GmbH, Langenneufnach, NEMČIJA / GERMANY AERIS GmbH, Haar bei München, NEMČIJA / GERMANY

Tržaška 36, 6230 Postojna, SLOVENIJA Tel. 05/726 13 36, Fax. 05/726 22 20 E-mail: sgls.postojna@guest.arnes.si/ Internet: www.sgls.si

Otoče 9a, 4244 Podnart, SLOVENIJA Tel. 04/537 66 00, Fax. 04/537 66 22 E-mail: info@steelplast.si/ Internet: www.steelplast.si

STEKLARSTVO MILAN ZORKO s.p.

Ulica pariške komune 27, 2000 Maribor, SLOVENIJA Tel. 031/320 904, Fax. 02/332 28 51 E-mail: info@steklarstvo-zorko.si/ Internet: www.steklarstvo-zorko.si

STILLES d.o.o.

Savska cesta 13, 8290 Sevnica, SLOVENIJA Tel. 07/816 10 00, Fax. 07/814 15 43 E-mail: stilles@stilles.si/ Internet: www.stilles.si

Pisarniški stoli proizvajalca WAGNER in AERIS. Ergonomski pripomočki za pisarne. WAGNER and AERIS office chairs. Ergonomic office accessories.

Pohištvo za opremo jedilnice, dnevne sobe, spalnice, predsobe in pisarne Dining room, living room­, bedroom, hallway and office furniture

SPLOŠNO MIZARSTVO ANDREJ STRITAR s.p.

STV GLOBAL d.o.o.

Rašica 24 A, 1315 Velike Lašče, SLOVENIJA Tel. 01/788 19 77, 041/832 953, Fax. 01/788 19 76 E-mail: andraz@mizarstvo-stritar.si/ Internet: www.mizarstvo-stritar.si

Vrhunsko pohištvo po meri, kuhinje, garderobne sobe, harmonika vrata, drsna vrata KITMAR, vgradne omare, aparati SIEMENS, LIEBHERR, FABER HQ custom furniture, kitchens, wardrobe rooms, accordion doors, KITMAR sliding doors, built-in cabinets, SIEMENS, LIEBHERR, FABER appliances

SPLOŠNO TAPETNIŠTVO IVAN BOKAL s.p.

Kersnikova ulica 7, 1233 Dob, SLOVENIJA Tel. 01/721 67 20, 01/721 19 34, Fax. 01/722 68 68, 01/721 19 34 E-mail: stv.global@siol.net/ Internet: www.kuhinjskenape.si Na sejmu zastopamo / Representing: FABER S.P.A., Fabriano, ITALIJA / ITALY APELL S.R.L., Pescara, ITALIJA / ITALY Podjetje STV GLOBAL, je zastopnik priznanih blagovnih znamk FABER - kuhinjske nape in APELL - pomivalna korita in mešalne baterije Representing FABER kitchen hoods and APELL kitchen sinks and taps

Zminec 23 a, 4220 Škofja Loka, SLOVENIJA Tel. 04/512 01 60, Fax. 04/512 01 60 E-mail: info@tapetnistvo-bokal.si/ Internet: www.tapetnistvo-bokal.si

SVEA LESNA INDUSTRIJA, d.d.

Izdelava sedežnih garnitur po naročilu, izdelava masivnih sedežnih garnitur, popravila, izdelava francoskih postelj, vzmetnice BOKAL, oprema lokalov, hotelov, oblazinjena oprema za navtiko Made-to-order seating furniture and massive sofas, repairs, French beds production, BOKAL mattresses, shop and hotel equipment, padded nautical equipment

Kuhinjski in dnevni program / Kitchen and living room range

58

AM B I E N T L J U B L JANA 2011

Cesta 20. julija 23, 1410 Zagorje ob Savi, SLOVENIJA Tel. 03/565 52 11, Fax. 03/565 52 05 E-mail: marko.kranjc@svea.si/ Internet: www.svea.si

SVETINA & LAZAR, d.o.o., Ljubljana

Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana-Črnuče, SLOVENIJA Tel. 01/589 65 80, Fax. 01/537 24 60 E-mail: roman.lazar@svetina-lazar.si/ Internet: www.svetina-lazar.si


Na sejmu zastopamo / Representing: PIEMME, Fiorano Modenese, ITALIJA / ITALY KERAMAG, Rathingen, NEMČIJA / GERMANY HUPPE, Bad Zwischenahn, NEMČIJA / GERMANY HANSGROHE, Schiltach, NEMČIJA / GERMANY

Sofas made-to-order according to our customers wishes and demands. Equipment and restoration of upholstered furniture chairs, benches ... (restaurants, hotels)

Kopalnice, sanitarna tehnika, sanitarne armature Bathrooms, sanitary products, sanitary fittings

Čatež 13, 8212 VELIKA LOKA, SLOVENIJA Tel. 07/348 99 00, Fax. 07/348 99 99 E-mail: tem@tem.si/ Internet: www.tem.si

ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA, SREDNJA LESARSKA ŠOLA Aškerčeva 1, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/241 16 62, Fax. 01/241 16 63 E-mail: spletna-stran.ssljles@guest.arnes.si/ Internet: www. lesarska.sclj.si

TEM ČATEŽ, d.d.

Program stikal in vtičnic v vseh izvedbah Switches and sockets range

TermoEkonomik d.o.o.

Izdelki dijakov zaključnega letnika Final year student products

Lendavska ulica 11, 9000 Murska Sobota, SLOVENIJA Tel. 031/603 440, Fax. 05/993 57 12 E-mail: dejan.vnuk@termoekonomik.com/ Internet: www.termoekonomik.com

ŠOLSKI CENTER ŠKOFJA LOKA, SREDNJA ŠOLA ZA LESARSTVO

Lončene, kaminske in kmečke peči Earthenware, ceramic and rustic stoves

Podlubnik 1B, 4220 Škofja Loka, SLOVENIJA Tel. 04/513 05 00, Fax. 04/513 05 01 E-mail: miljana.dulc@guest.arnes.si

TERSUS d.o.o.

Izdelki dijakov na zaključnem izpitu in poklicni maturi, promocija poklicev. Final exam student products and professioon promotion

ŠPAC d.o.o.

Gabrje 9, 1356 Dobrova, SLOVENIJA Tel. 01/754 82 46, Fax. 01/754 82 47 E-mail: info@spac.si/ Internet: www.spac.si Izdelava različnih oblik in vrst peči po naših ali vaših predlogah. Klasične, z majhnimi vratci in standardnimi pečnicami, do sodobnejših z velikimi pečnicami in steklenimi vratci, tako je viden tudi plamen. Manufacture of various shapes and types of furnaces according to own design or made-to-order. Classic, with small gates and standard ovens, and modern with large glazed tiles and glass doors making the flame visible.

TAPETNIŠTVO NOVAK, ROBERT NOVAK s.p. V toplice 7, 1260 Ljubljana-Polje, SLOVENIJA Tel. 01/528 38 57, Fax. 01/549 18 58 E-mail: tapetnistvo.novak@siol.net/ Internet: www.novak-sp.si

Oblazinjeno sedežno pohištvo, počivalniki, postelje, stoli, barski stoli Upholstered sitting furniture, reclining seats, beds, chairs, bar chairs

TAPETNIŠTVO ŽELE MILAN s.p.

Pot k studencu 8, 6257 Pivka, SLOVENIJA Tel. 05/757 15 32, Fax. 05/757 16 44 E-mail: tapetnistvozele@siol.com/ Internet: www.tapetnistvo-zele.com Izdelava sedežnih garnitur po naročilu, merah in željah stranke. Oprema in obnova tapeciranega pohištva - stoli, klopi ... (gostinski lokali, apartmaji, hoteli)

Švarova 4, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 031/235 200, Fax. 01/257 42 10 E-mail: tersus@siol.net/ Internet: www.tersus.si Sončne elektrarne na ključ, električni radiatorji, talno ogrevanje Turnkey solar power plants, electric radiators, underfloor heating

TILT d.o.o.

Brnčičeva 13, 1231 Ljubljana - Črnuče, SLOVENIJA Tel. 051/389 491, Fax. 01/530 04 64 E-mail: blaz@tilt.si/ Internet: www.tilt.si iROBOT-robotski sesalnik, LIZARD-robotska kosilnica, RAYCOP-UV anti-alergijski čistilec iROBOT-robotic vacuum cleaner, LIZARD - robotic lawn mower, RAYCIOP-UV anti-allergic purifier

TOME d.o.o. LJUBLJANA

Kneza Koclja 57, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/519 31 37, Fax. 01/519 43 80 E-mail: tome@tome.si/ Internet: www.tome.si Na sejmu zastopamo / Representing: MOLL-SISTEMI, Giuibingen, NEMČIJA / GERMANY Mladinska pisarna - mize in stoli, ki rastejo z otrokom Youth office - tables and chairs growing with your baby

TRGODOM No. 1, d.o.o.

Zapuže 10b, 4275 Begunje na Gorenjskem, SLOVENIJA Tel. 04/532 57 70, Fax. 04/532 57 80 E-mail: dusan.blazic@trgodom.com/ Internet: www.postelja.com Razvoj, proizvodnja in prodaja vseh vrst žimnic, vzmetnic, posteljnine in posteljnih podlog. Predelava domače volne in tapetniške storitve. Development, production and sales of mattresses, box springs, bedding and bed liners. Domestic wool processing and upholstery.

AMBIENT L JUBL JANA 2011

59


P R E D S TAV I T E V R A Z S TAV L J A LC E V

TRIDOM d.o.o.

Malči Beličeve 139, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/286 48 00, Fax. 01/286 48 01 E-mail: info@tridom.si/ Internet: www.tridom.si Garažna vrata, industrijska vrata, dvoriščna vrata, ograje, zapornice, domofoni, daljinsko odpiranje Garage, industrial gates, entrance gates, fences, ramps, intercoms, remote opening systems

UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, ODDELEK ZA LESARSTVO Rožna dolina, c. VIII/34, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/320 36 02, Fax. 01/257 22 97 E-mail: urska.kovacic@bf.uni-lj.si/ Internet: www.bf.uni-lj.si

Oddelek za lesarstvo Biotehniške fakultete se predstavlja s študijskim programom lesarstva in dosežki razvoja na področju trajnostne pridelave, pridelave in uporabe lesa Department of wood technology at the Ljubljana Biotechnical Faculty is presenting its study courses and development achievements in the field of sustainable production, production and use of wood.

Na sejmu zastopamo / Representing: RAUMPLUS, Bremen, NEMČIJA / GERMANY Drsna vrata, vgradne omare, garderobne sobe, drsne omare Sliding doors, built-in closets, wardrobe rooms, sliding closets

VERTEKS TG d.o.o.

Cesta na Ostrožno 99, 3000 Celje, SLOVENIJA Tel. 03/780 08 80, Fax. 03/780 08 81 E-mail: info@vertekstg.si/ Internet: www.vertekstg.si Na sejmu zastopamo / Representing: ARCTIC SPAS, KANADA / CANADA Ogrevani masažni bazeni ARCTIC SPAS in SUNSPAS ARCTIC SPAS and SUNSPAS heated massage pools

VGRADNE OMARE HOBY d.o.o.

Podlog v Savinjski dolini 60, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, SLOVENIJA Tel. 03/700 14 75, Fax. 03/700 14 76 E-mail: info@hoby.si/ Internet: www.hoby.si

VAL MARKETING d.o.o.

Vgradne omare, drsna vrata, garderobne sobe, pohištvo po naročilu, postelje, dnevne sobe, predsobe, spalnice Built-in cabinets, sliding doors, wardrobe rooms, made-to-order furniture, beds, living rooms, hallways, bedrooms

Varen, miren in topel dom. Vhodna protivlomna vrata VAL zagotavljajo varnost in mir, kot ju doslej še niste poznali. Obiščite nas in vprašajte strokovnega svetovalca za nasvet. Safe, quiet and warm home. VAL anti-theft doors provide security and peace not known before. Visit us and ask for advice from our professional advisers.

VILINSKI VRT d.o.o.

VAŠ PROFIT d.o.o.

Svetovanuje in načrtovanje - ureditev vrta v celoti Advice and planning – complete garden solutions

Langusova 13, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 080 12 12, Fax. 01/241 98 19 E-mail: gregor.vrhovnik@valmarketing.si/ Internet: www.valmarketing.si

Gortina 145b, 2366 Muta, SLOVENIJA Tel. 02/872 33 30, Fax. 02/872 33 37 E-mail: info@vas-profit.si/ Internet: www.vas-profit.si, www. nidani.si, www.nakoroskem.si Katalog Nidani - za gradnjo, dom in prosti čas Nidani catalogue – construction, home and leisure

VELANA TOVARNA ZAVES, d.d.

Šmartinska 52, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/360 31 00, Fax. 01/360 31 98 E-mail: velana@velana.si/ Internet: www.velana.si Tkane, pletene, potiskane, konfekcionirane, lahke prosojne (organza) zavese, dekorativno blago, karnise, dodatki za okenske dekoracije, blazine. Woven, knitted, printed, confectionated, light translucent curtains (organza) curtains, curtain rails, accessories for window decorations, pillows.

VENGE d.o.o. Ljubljana

Opekarska cesta 13, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/428 97 25, Fax. 01/428 97 26 E-mail: info@venge.si/ Internet: www.venge.si

60

AM B I E N T L J U B L JANA 2011

Prečna pot 15, Prelog, 1230 Domžale, SLOVENIJA Tel. 01/721 23 68, Fax. 01/721 92 29 E-mail: vilinski.vrt@gmail.com/ Internet: www.vilinskivrt.si Na sejmu zastopamo / Representing: MIZARSTVO KOS JOŽE KOS s.p., Polšnik, SLOVENIJA

VISMA ARREDO 3 S.R.L.

Via dell' industria, 42, IT-35013 - CITTADELLA (PD), ITALIJA / ITALY Tel. 0039/0422 78 49 E-mail: visma3@vismarredo.com/ Internet: www.vismarredo3.it Kuhinje, spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, otroške sobe, kopalniško pohištvo, pisarne, hotelske sobe Kitchens, bedrooms, living rooms, sofas, children's rooms, bathroom furniture, office and hotel rooms

VISOKA ŠOLA ZA DIZAJN

Vojkova cesta 63, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 059 235 010, Fax. 059 235 012 E-mail: info@vsd.si/ Internet: www.vsd.si POLJE OBLIKOVANJA - DESIGN FIELDS (FOREVER) Polje oblikovanja zacveti vsako leto znova. Kar smo sejali spomladi, žanjemo jeseni. Najboljši zmagajo, nadarjeni so nagrajeni. Ideje in znanje se spremenijo v oblikovane izdelke. Pregledna razstava študentskih del Visoke šole za dizajn v Ljubljani. Every year, the fields blossom. What we sow in the spring, we will reap in the autumn. The best wins, the talented are rewarded.


Ideas and knowledge are transformed into design products. A retrospective exhibition of Ljubljana's School of Design student works.

VOGART d.o.o.

Cesta v Log 20, 1351 Brezovica pri Ljubljani, SLOVENIJA Tel. 01/365 79 70, Fax. 01/363 72 60 E-mail: parket@vogart.si/ Internet: www.vogart.si Prodaja in polaganje vseh vrst lesenih talnih oblog: klasični parketi, dvoslojni izgotovljeni parketi, panelni click parketi in kmečke deske, masivni in večslojni ladijski pod, intarzije. Posebna akcija bambusovih parketov. Novosti! Sales and installation of all types of wooden floorings: traditional flooring, double layer finished floorings, panel click floorings and rustic boards, solid and multilayer flooring, marquetry. Bamboo floorings promotion. New products!

ZAVOD BIG, LJUBLJANA

Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/431 22 22, Fax. 01/431 31 74 E-mail: novak@zavodbig.si/ Internet: www.zavodbig.com Revije Hiše, Bag design store Hiše, Bag design store magazines

ZEPTER-SLOVENICA d.o.o.

Pohorska cesta 12, 2380 Slovenj Gradec, SLOVENIJA Tel. 02/884 39 01, Fax. 02/884 39 00 E-mail: info@zepter.si/ Internet: www.zepter.com Vrhunski kuhalni sistemi, sistemi za vakuumsko shranjevanje živil, program čistilne tehnike vode, prečiščevalci zraka HQ cooking systems, vacuum food storage systems, cleaning products, air filters

ZNAK ZLS« in »ZELENI INOVATOR ZLS«. Izdajanje strokovnoznanstvene revije LESwood, izdajanje strokovne literature za lesarje (učbeniki in priročniki). Promotion of wood as an organic material, promotion of professions associated with wood, education, integration, "ZLS GOLDEN SIGNS" and "ZLS GREEN INOVATOR" awards; professional and scientific “LESwood” magazine publisher, professional literature (textbooks and manuals) publisher

ŽELVA d.o.o.

Samova ulica 9, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/280 33 00, Fax. 01/280 33 44 E-mail: info@zelva.si/ Internet: www.zelva.si Soba za otroke in mladino, postelja, omare, regali, pisalna miza Children's and youth rooms, beds, cabinets, shelves, desks

ŽIHER d.o.o.

Moškanjci 1g, 2272 Gorišnica, SLOVENIJA Tel. 02/743 08 25, Fax. 02/743 08 12 E-mail: info@ziher.si/ Internet: www.ziher.si GRADNJA - naravni parketi, lesene stopnice, lesene terase, lesene fasade CONSTRUCTION – parquets, wooden stairs, wooden terraces, wooden facades

ŽURBI TEAM d.o.o., Kamnik

Bakovnik 5a, 1241 Kamnik, SLOVENIJA Tel. 01/830 35 00, Fax. 01/830 35 02 E-mail: zurbi@zurbiteam.si/ Internet: www.zurbiteam.si Letna kuhinja iz poliranega betona, polirane betonske klopi, pitnik iz naravnega kamna Polished concrete summer kitchen, polished concrete benches, stone drinking fountain

ZOULIN-BIOSPECTRUM d.o.o.

Opatje selo 7a, 5291 Miren, SLOVENIJA Tel. 01/366 31 31, Fax. 01/366 31 32 E-mail: liviplus@siol.net/ Internet: www.biospectrum.biz BSM kabine savne - aparati BSM sauna cabins - appliances

ZUPANC JURIJ s.p.

Dolenja vas 70, 4227 Selca, SLOVENIJA Tel. 04/510 33 55, Fax. 04/514 14 75 E-mail: info@zupanc-mizarstvo.si/ Internet: www.zupancmizarstvo.si

Velika nagradna igra se odvija na socialnem omrežju Facebook. Glavna nagrada je zofa Modus Tapetništva Novak. Sodelujte v nagradni igri! www.facebook.com/sejemambient

Kuhinje in gospodinjski aparati Kitchens and household appliances

ZVEZA LESARJEV SLOVENIJE

Karlovška cesta 3, 1000 Ljubljana, Slovenija Tel. 01/421 46 60, Fax. 01/421 46 64 E-mail: zveza.lesarjev@siol.com/ Internet: www.zls-zveza.si Promocija lesa kot bio materiala in lesarske stroke, vzgoja, izobraževanje, povezovanje ter podeljevanje nagrade »ZLATI

AMBIENT L JUBL JANA 2011

61


S E Z N AM R A Z S TAV L J A LC E V P O D E J AV N O S T I H

SEZNAM RAZSTAVLJALCEV PO DEJAVNOSTIH, LIST OF EXHIBITORS BY ACTIVITIES

1. POHIŠTVO ZA APARTMAJE 1.1. 1.2.

FURNITURE FOR APARTMENTS Apartmajski program - splošno Apartment furnishings - general AGROTRECK d.o.o. LJUBLJANA, Ljubljana - Šmartno GLEŠČIČ TAPETNIŠTVO d.o.o., Šempas IZI MOBILI d.o.o., Ljubljana - Šmartno KOLPA, d.d. METLIKA, Metlika MOBILI D'ARTE MARANGONI LUIGI E FIGLI SAS IT-34074, Monfalcone (GO) SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš Pohištvo za apartmaje - ostalo Furniture for apartments - others IZI MOBILI d.o.o., Ljubljana - Šmartno MOBILI D'ARTE MARANGONI LUIGI E FIGLI SAS IT-34074, Monfalcone (GO) SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš STILLES d.o.o., Sevnica VENGE d.o.o. Ljubljana, Ljubljana

2. POHIŠTVO ZA PREDSOBO IN GARDEROBO

2.1.

VESTIBULE AND WARDROBE FURNITURE Predsobno in garderobno pohištvo Furniture for vestibules and wardrobes AGROTRECK d.o.o. LJUBLJANA, Ljubljana - Šmartno AKRON d.o.o., Medvode ALPLES, d.d., ŽELEZNIKI, Železniki ATRIUM-NOVI INTERIERI d.o.o., Ljutomer HOBY LES d.o.o., Škofja vas IZI MOBILI d.o.o., Ljubljana - Šmartno KAMPO d.o.o., Ljubljana - Šentvid LIP BLED, d.o.o., Bled MIZARSTVO PEKLENK BORIS s.p., Ljubljana MOBILI D'ARTE MARANGONI LUIGI E FIGLI SAS IT-34074, Monfalcone (GO) POBLES d.o.o., Cerknica SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš SPLOŠNO MIZARSTVO ANDREJ STRITAR s.p. Velike Lašče, STILLES d.o.o., Sevnica VENGE d.o.o. Ljubljana, Ljubljana VGRADNE OMARE HOBY d.o.o., Šempeter v Savinjski dolini

3. POHIŠTVO ZA OTROKE

3.1.

62

CHILDREN'S AND TEEN'S FURNITURE Sobe za otroke in mladino Children»s and teen»s bedrooms AGROTRECK d.o.o. LJUBLJANA, Ljubljana - Šmartno AKRON d.o.o., Medvode ALPLES, d.d., ŽELEZNIKI, Železniki BREST POHIŠTVO d.o.o. CERKNICA, Cerknica HOBY LES d.o.o., Škofja vas INTERIJER BREŽICE d.o.o., Dobova IZI MOBILI d.o.o., Ljubljana - Šmartno LIP BLED, d.o.o., Bled LIP RADOMLJE d.d., Radomlje MIZARSTVO PEKLENK BORIS s.p., Ljubljana

AM B I E N T L J U B L JANA 2011

3.2.

MOBILI D'ARTE MARANGONI LUIGI E FIGLI SAS IT-34074, Monfalcone (GO) SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš TOME d.o.o. LJUBLJANA, Ljubljana VENGE d.o.o. Ljubljana, Ljubljana ŽELVA d.o.o., Ljubljana Posamezni elementi za otroško in mladinsko sobo Individual elements for children s and teen s bedrooms HOBY LES d.o.o., Škofja vas HRF, DRUŽBA ZA OPREMO HOTELOV IN STANOVANJ d.o.o., Spodnja Idrija HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA-ŽUPANIJSKA KOMORA HR-31000 OSIJEK, Osjek (HR) IZI MOBILI d.o.o., Ljubljana - Šmartno LIP BLED, d.o.o., Bled LK PRIMOŽ ŠINKOVEC s.p., Cerkno MOBILI D'ARTE MARANGONI LUIGI E FIGLI SAS IT-34074, Monfalcone (GO) SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš TOME d.o.o. LJUBLJANA, Ljubljana ŽELVA d.o.o., Ljubljana

4. DROBNO POHIŠTVO 4.1.

SMALL FURNISHINGS Omare, regali in drugo drobno pohištvo Cabinets, shelves and other small furnishings AKRON d.o.o., Medvode IZI MOBILI d.o.o., Ljubljana - Šmartno MOBILI D'ARTE MARANGONI LUIGI E FIGLI SAS IT-34074, Monfalcone (GO) SARIKO, d.o.o. LJUBLJANA, Ljubljana SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš ŽELVA d.o.o., Ljubljana

5. MASIVNO POHIŠTVO 5.1. 5.2.

SOLID FURNITURE Kmečke omare Rustic wardrobes - chests HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA-ŽUPANIJSKA KOMORA HR-31000 OSIJEK, Osjek (HR) MOBILI D'ARTE MARANGONI LUIGI E FIGLI SAS IT-34074, Monfalcone (GO) SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš Omare - sodobne Contemporary wardrobes HOBY LES d.o.o., Škofja vas HRF, DRUŽBA ZA OPREMO HOTELOV IN STANOVANJ d.o.o., Spodnja Idrija HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA-ŽUPANIJSKA KOMORA HR-31000 OSIJEK, Osjek (HR) INTERIJER BREŽICE d.o.o., Dobova MIZARSTVO BOLČIČ, MITJA BOLČIČ s.p. Kozina MIZARSTVO NOKTURNO BRANKO BOGOLIN s.p., Leskovec pri Krškem MOBILI D'ARTE MARANGONI LUIGI E FIGLI SAS IT-34074, Monfalcone (GO)


SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš, , VGRADNE OMARE HOBY d.o.o., Šempeter v Savinjski dolini 5.3. Omare - stilne Period wardrobes AKRON d.o.o., Medvode HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA-ŽUPANIJSKA KOMORA HR-31000 OSIJEK, Osjek (HR) MOBILI D'ARTE MARANGONI LUIGI E FIGLI SAS IT-34074, Monfalcone (GO) SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš 5.4. Masivno pohištvo - ostalo Solid furniture - others HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA-ŽUPANIJSKA KOMORA HR-31000 OSIJEK, Osjek (HR) LIP BLED, d.o.o., Bled MIZARSTVO AMEK ANDRIJA ĐALIĆ s.p., Vrhnika MIZARSTVO NOKTURNO BRANKO BOGOLIN s.p., Leskovec pri Krške MOBILI D'ARTE MARANGONI LUIGI E FIGLI SAS IT-34074, Monfalcone (GO) SARIKO, d.o.o. LJUBLJANA, Ljubljana SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš

6. KUHINJE

6.1.

KITCHENS Oprema za kuhinje Kitchen furnishings AGROTRECK d.o.o. LJUBLJANA, Ljubljana - Šmartno ALPLES, d.d., ŽELEZNIKI, Železniki ATRIUM-NOVI INTERIERI d.o.o., Ljutomer ETIS d.o.o. LJUBLJANA, Ljubljana F&G PODRŽAJ, PROIZVODNJA ŠTEDILNIKOV, GREGOR PODRŽAJ s.p., Grosuplje FURLAN ŠTEDILNIKI d.o.o., Škofljica GA, GOSPODINJSKI APARATI d.d., Ljubljana HOBY LES d.o.o., Škofja vas INTERIJER BREŽICE d.o.o., Dobova IZI MOBILI d.o.o., Ljubljana - Šmartno KOLPA, d.d. METLIKA, Metlika MIZARSKI ATELJE d.o.o., Celje MIZARSTVO ANDREJ ERJAVEC s.p., Ljubljana MIZARSTVO NOKTURNO BRANKO BOGOLIN s.p., Leskovec pri Krškem MIZARSTVO PETERNELJ d.o.o., Škofja Loka MIZARSTVO URBANIJA, MARKO URBANIJA s.p., Mengeš MLINAR & MLINAR d.o.o., Ljubljana MOBILI D'ARTE MARANGONI LUIGI E FIGLI SAS IT-34074, Monfalcone (GO) MRAVLJA d.o.o., Gorenja vas PANLES KUHINJE d.o.o., Rogaška Slatina POBLES d.o.o., Cerknica POHIŠTVO POTOČNIK ALEŠ POTOČNIK s.p. Žabnica SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš SPLOŠNO MIZARSTVO ANDREJ STRITAR s.p. Velike Lašče STV GLOBAL d.o.o., Dob SVEA LESNA INDUSTRIJA, d.d., Zagorje ob Savi VISMA ARREDO 3 S.R.L., IT-35013 - CITTADELLA (PD) ZUPANC JURIJ s.p., Selca

6.2.

Kuhinje - ostalo Kitchens - others DEKORACIJE d.o.o., Maribor FURLAN ŠTEDILNIKI d.o.o., Škofljica GA, GOSPODINJSKI APARATI d.d. Ljubljana IZI MOBILI d.o.o., Ljubljana - Šmartno KOVINOPLASTIKA LOŽ d.d., Stari trg pri Ložu MIZARSTVO NOKTURNO BRANKO BOGOLIN s.p., Leskovec pri Krškem MIZARSTVO PEKLENK BORIS s.p., Ljubljana MIZARSTVO URBANIJA, MARKO URBANIJA s.p., Mengeš MOBILI D'ARTE MARANGONI LUIGI E FIGLI SAS IT-34074, Monfalcone (GO) MRAVLJA d.o.o., Gorenja vas POHIŠTVO POTOČNIK ALEŠ POTOČNIK s.p., Žabnica REBERLES d.o.o. Kamnik, Kamnik SIGMA PLUS d.o.o., 21300 Makarska SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš SPLOŠNO MIZARSTVO ANDREJ STRITAR s.p., Velike Lašče SVEA LESNA INDUSTRIJA, d.d., Zagorje ob Savi ZUPANC JURIJ s.p., Selca

7.1. 7.2.

BATHROOMS

7. KOPALNICE Oprema za kopalnice Bathrooms cupboards AGROTRECK d.o.o. LJUBLJANA, Ljubljana - Šmartno IZI MOBILI d.o.o., Ljubljana - Šmartno KOLPA, d.d. METLIKA, Metlika MOBILI D'ARTE MARANGONI LUIGI E FIGLI SAS IT-34074, Monfalcone (GO) PILREMAG d.o.o., Grosuplje SALON KOPALNIŠKE OPREME ALEŠ ŠTRUS s.p. Litija SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš SVETINA & LAZAR, d.o.o., Ljubljana Ljubljana-Črnuče Kopalnice - ostalo Bathrooms - other KOLPA, d.d. METLIKA, Metlika MIZARSTVO PEKLENK BORIS s.p., Ljubljana MOBILI D'ARTE MARANGONI LUIGI E FIGLI SAS IT-34074, Monfalcone (GO) PILREMAG d.o.o., Grosuplje SALON KOPALNIŠKE OPREME ALEŠ ŠTRUS s.p. Litija SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš SVETINA & LAZAR, d.o.o., Ljubljana Ljubljana-Črnuče

8. OBLAZINJENO POHIŠTVO 8.1.

UPHOLSTERED FURNITURE Sedežne garniture - sodobne Contemporary seating groups FIRENA d.o.o., Kranj GLEŠČIČ TAPETNIŠTVO d.o.o., Šempas INTERIJER BREŽICE d.o.o., Dobova LAGEA, d.o.o., Brežice MIZARSTVO-POHIŠTVO SILVO ŽAKELJ s.p. Žiri MOBILI D'ARTE MARANGONI LUIGI E FIGLI SAS IT-34074, Monfalcone (GO) POLTRONESOFÁ s.p.a., IT-47122 Forli (FC) SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš SPLOŠNO TAPETNIŠTVO IVAN BOKAL s.p. Škofja Loka

AMBIENT L JUBL JANA 2011

63


S E Z N AM R A Z S TAV L J A LC E V P O D E J AV N O S T I H

8.2. 8.3.

TAPETNIŠTVO NOVAK, ROBERT NOVAK s.p. Ljubljana-Polje TAPETNIŠTVO ŽELE MILAN s.p., Pivka VISMA ARREDO 3 S.R.L., IT-35013 - CITTADELLA (PD)

MOBILI D'ARTE MARANGONI LUIGI E FIGLI SAS IT-34074, Monfalcone (GO) SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš

Sedežne garniture - stilne Period seating groups MOBILI D'ARTE MARANGONI LUIGI E FIGLI SAS IT-34074, Monfalcone (GO) SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš SPLOŠNO TAPETNIŠTVO IVAN BOKAL s.p. Škofja Loka STILLES d.o.o., Sevnica TAPETNIŠTVO ŽELE MILAN s.p., Pivka

9.4. 9.5.

Postelje Beds AD VITA d.o.o., Slovenske Konjice B STUDIO d.o.o., Škofja Loka BERNARDA d.o.o., HR-40305, Nedelišće DOMA-KO d.o.o. MIRNA, Mirna HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA-ŽUPANIJSKA KOMORA HR-31000 OSIJEK, Osijek IZI MOBILI d.o.o., Ljubljana - Šmartno LIP BLED, d.o.o., Bled MAREMICO, d.o.o., Ljubljana - Črnuče MARSEN, PETERKA MARKO s.p., Domžale MEBLO JOGI d.o.o. NOVA GORICA Nova Gorica, MOBILI D'ARTE MARANGONI LUIGI E FIGLI SAS IT-34074 Monfalcone (GO) SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš, , SPLOŠNO TAPETNIŠTVO IVAN BOKAL s.p. Škofja Loka, TAPETNIŠTVO NOVAK, ROBERT NOVAK s.p. Ljubljana-Polje, VGRADNE OMARE HOBY d.o.o., Šempeter v Savinjski dolini,

Oblazinjeno pohištvo - ostalo Upholstered furniture - others ARCUS PRO d.o.o., Celje GLEŠČIČ TAPETNIŠTVO d.o.o., Šempas IDEA309 d.o.o., Radomlje KRALJ JANEZ s.p., Škofljica MOBILI D'ARTE MARANGONI LUIGI E FIGLI SAS IT-34074, Monfalcone (GO) SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš SPLOŠNO TAPETNIŠTVO IVAN BOKAL s.p,. Škofja Loka TAPETNIŠTVO NOVAK, ROBERT NOVAK s.p. Ljubljana-Polje TAPETNIŠTVO ŽELE MILAN s.p., Pivka

9. SPALNICE 9.1. 9.2. 9.3.

64

BEDROOMS Spalnice - sodobne Contemporary bedrooms AGROTRECK d.o.o. LJUBLJANA, Ljubljana - Šmartno AKRON d.o.o., Medvode ALPLES, d.d., ŽELEZNIKI, Železniki BREST POHIŠTVO d.o.o. CERKNICA, Cerknica DOMA-KO d.o.o. MIRNA, Mirna HOBY LES d.o.o., Škofja vas HRF, DRUŽBA ZA OPREMO HOTELOV IN STANOVANJ d.o.o., Spodnja Idrija IZI MOBILI d.o.o., Ljubljana - Šmartno LIP BLED, d.o.o., Bled MIZARSTVO PEKLENK BORIS s.p., Ljubljana MLINAR & MLINAR d.o.o., Ljubljana, MOBILI D'ARTE MARANGONI LUIGI E FIGLI SAS IT-34074, Monfalcone (GO) MODUL POHIŠTVENI DESIGN d.o.o., Podnanos POBLES d.o.o., Cerknica SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš VENGE d.o.o. Ljubljana, Ljubljana VGRADNE OMARE HOBY d.o.o., Šempeter v Savinjski dolini Spalnice - stilne Period bedrooms LIP BLED, d.o.o., Bled MOBILI D'ARTE MARANGONI LUIGI E FIGLI SAS IT-34074, Monfalcone (GO) SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš STILLES d.o.o., Sevnica Kmečke in podeželske spalnice Country and rustic bedrooms LIP BLED, d.o.o., Bled

AM B I E N T L J U B L JANA 2011

Mreže iz letvic, okvirji, žimnice Wooden grids, bedsteads AD VITA d.o.o., Slovenske Konjice, BERNARDA d.o.o., HR-40305 Nedelišće, DOLLAR d.o.o., Domžale, , DOMA-KO d.o.o. MIRNA, Mirna, , MAREMICO, d.o.o., Ljubljana - Črnuče, MARSEN, PETERKA MARKO, s.p., Domžale, , MEBLO JOGI d.o.o. NOVA GORICA Nova Gorica, MOBILI D'ARTE MARANGONI LUIGI E FIGLI SAS IT-34074 Monfalcone (GO) SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš, , SPLOŠNO TAPETNIŠTVO IVAN BOKAL s.p. Škofja Loka, TRGODOM No. 1, d.o.o., Begunje na Gorenjskem,

10. JEDILNICE 10.1. 10.2.

DINING-ROOMS Jedilnice - sodobne Contemporary dining-rooms ATRIUM-NOVI INTERIERI d.o.o. Ljutomer BREST POHIŠTVO d.o.o. CERKNICA Cerknica INTERIJER BREŽICE d.o.o., Dobova LIP RADOMLJE d.d., Radomlje MIZARSTVO PEKLENK BORIS s.p., Ljubljana MLINAR & MLINAR d.o.o., Ljubljana, MOBILI D'ARTE MARANGONI LUIGI E FIGLI SAS IT-34074, Monfalcone (GO) MURALES d.d. Ljutomer - v likvidaciji Ljutomer POBLES d.o.o., Cerknica SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš Jedilnice - stilne Period dining-rooms MOBILI D'ARTE MARANGONI LUIGI E FIGLI SAS IT-34074, Monfalcone (GO) SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš STILLES d.o.o., Sevnica


0.3. 1

Jedilnice - ostalo Dining-rooms - others IDEA309 d.o.o., Radomlje MOBILI D'ARTE MARANGONI LUIGI E FIGLI SAS IT-34074, Monfalcone (GO) SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš

11.1. 11.2. 11.3. 11.4.

TABLES AND CHAIRS

12.1.

LIVING-ROOMS

11. MIZE, STOLI Jedilne mize Dining tables HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA-ŽUPANIJSKA KOMORA HR-31000 OSIJEK, Osjek MIZARSTVO PEKLENK BORIS s.p., Ljubljana MOBILI D'ARTE MARANGONI LUIGI E FIGLI SAS IT-34074, Monfalcone (GO) SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš SMOLEJ, d.o.o., Tržič Stoli - sodobni Contemporary chairs HEXIM d.o.o., Kamnik LIP RADOMLJE d.d., Radomlje MOBILI D'ARTE MARANGONI LUIGI E FIGLI SAS IT-34074, Monfalcone (GO) SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš SMOLEJ, d.o.o., Tržič SPLOŠNO TAPETNIŠTVO IVAN BOKAL s.p. Škofja Loka TAPETNIŠTVO NOVAK, ROBERT NOVAK s.p., Ljubljana-Polje Stoli - stilni Period chairs MOBILI D'ARTE MARANGONI LUIGI E FIGLI SAS IT-34074, Monfalcone (GO) SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš STILLES d.o.o., Sevnica Klubske mize Coffee and side tables IZI MOBILI d.o.o., Ljubljana - Šmartno MOBILI D'ARTE MARANGONI LUIGI E FIGLI SAS IT-34074, Monfalcone (GO) SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš

12. DNEVNE SOBE Dnevne sobe - sodobne Contemporary living-rooms AGROTRECK d.o.o. LJUBLJANA, Ljubljana - Šmartno ATRIUM-NOVI INTERIERI d.o.o., Ljutomer BREST POHIŠTVO d.o.o. CERKNICA, Cerknica HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA-ŽUPANIJSKA KOMORA HR-31000 OSIJEK, Osjke IZI MOBILI d.o.o., Ljubljana - Šmartno LIP BLED, d.o.o., Bled MIZARSTVO NOKTURNO BRANKO BOGOLIN s.p., Leskovec pri Krškem MIZARSTVO PEKLENK BORIS s.p., Ljubljana MLINAR & MLINAR d.o.o., Ljubljana MOBILI D'ARTE MARANGONI LUIGI E FIGLI SAS IT-34074, Monfalcone (GO) NIKOLAJ MARKELJ S.P., Gorenja vas

12.2. 12.3. 12.4.

SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš SVEA LESNA INDUSTRIJA, d.d., Zagorje ob Savi VGRADNE OMARE HOBY d.o.o., Šempeter v Savinjski dolini VISMA ARREDO 3 S.R.L., IT-35013 - CITTADELLA (PD)

3.1.

OFFICE FURNITURE

Dnevne sobe - stilne Period living-rooms LIP BLED, d.o.o., Bled MOBILI D'ARTE MARANGONI LUIGI E FIGLI SAS IT-34074, Monfalcone (GO) SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš STILLES d.o.o., Sevnica Kmečke in podeželske dnevne sobe Country and rustic living-rooms LIP BLED, d.o.o., Bled MOBILI D'ARTE MARANGONI LUIGI E FIGLI SAS IT-34074, Monfalcone (GO) SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš Dnevne sobe - ostalo Living-rooms - others IDEA309 d.o.o., Radomlje IZI MOBILI d.o.o., Ljubljana - Šmartno KERAKAMIN, pečarstvo d.o.o., Novo mesto, LIP BLED, d.o.o., Bled MOBILI D'ARTE MARANGONI LUIGI E FIGLI SAS IT-34074, Monfalcone (GO) NIKOLAJ MARKELJ S.P., Gorenja vas SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš VENGE d.o.o. Ljubljana, Ljubljana VGRADNE OMARE HOBY d.o.o., Šempeter v Savinjski dolini

13. PISARNIŠKO POHIŠTVO Pisarniško pohištvo Office furniture AGROTRECK d.o.o. LJUBLJANA, Ljubljana - Šmartno BREST POHIŠTVO d.o.o. CERKNICA Cerknica DONAR d.o.o., Ljubljana ERGOLES d.o.o., Ljubljana HAM d.o.o., Ljubljana HOBY LES d.o.o., Škofja vas IZI MOBILI d.o.o., Ljubljana - Šmartno MIZARSTVO PEKLENK BORIS s.p. Ljubljana MOBILI D'ARTE MARANGONI LUIGI E FIGLI SAS IT-34074, Monfalcone (GO) SIGMA PLUS d.o.o., 21300 Makarska SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš SPINE d.o.o., Ljubljana STILLES d.o.o., Sevnica VENGE d.o.o. Ljubljana, Ljubljana

14. DRUGO POHIŠTVO 14.1.

OTHER FURNITURE Pohištvo za zunanje površine Outdoor furniture GAF TRGOVINA d.o.o., Radomlje MOBILI D'ARTE MARANGONI LUIGI E FIGLI SAS IT-34074, Monfalcone (GO) SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš

AMBIENT L JUBL JANA 2011

65


S E Z N AM R A Z S TAV L J A LC E V P O D E J AV N O S T I H

4.2. 1 14.3.

Pleteno pohištvo in kovinsko pohištvo Wicker and metal furniture GAF TRGOVINA d.o.o., Radomlje MOBILI D'ARTE MARANGONI LUIGI E FIGLI SAS IT-34074, Monfalcone (GO) SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš Drugo pohištvo - ostalo Other furniture - others AKRON d.o.o., Medvode ATRIUM-NOVI INTERIERI d.o.o. Ljutomer HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA-ŽUPANIJSKA KOMORA HR-31000 OSIJEK, Osjek M SORA d.d., Žiri SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš VGRADNE OMARE HOBY d.o.o., Šempeter v Savinjski dolini,

15. DESIGN STUDIO 15.1.

DESIGN STUDIO Design studio Design studio IZI MOBILI d.o.o., Ljubljana - Šmartno MIZARSTVO PEKLENK BORIS s.p. Ljubljana SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš TEM ČATEŽ, d.d., Velika loka

16. SVETILA 16.1.

LIGHTING Svetila Lighting ETT LIGHTING d.o.o., Dobrna, , HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA-ŽUPANIJSKA KOMORA HR-31000 OSIJEK, OSJEK MOBILI D'ARTE MARANGONI LUIGI E FIGLI SAS IT-34074 Monfalcone (GO) SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš

17. POHIŠTVENO OKOVJE 17.1.

FURNITURE MOUNTINGS AND FITTINGS Pohištveno okovje Furniture mountings and fittings AKRON d.o.o., Medvode ODAKO d.o.o., Ljubljana RUJZ DESIGN d.o.o., Ljubljana SIGMA PLUS d.o.o., 21300 Makarska SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš VENGE d.o.o. Ljubljana, Ljubljana

18. TKANINE 18.1.

66

FABRICS Zavese Drapery MOBILI D'ARTE MARANGONI LUIGI E FIGLI SAS IT-34074, Monfalcone (GO) SENČILA MEDLE d.o.o., Novo mesto SM SENČILA d.o.o., Logatec TAPETNIŠTVO NOVAK, ROBERT NOVAK s.p., Ljubljana-Polje VELANA TOVARNA ZAVES, d.d., Ljubljana

AM B I E N T L J U B L JANA 2011

8.2. 1 18.3. 18.4.

Pregrinjala Bedspreads and tablecloths AD VITA d.o.o., Slovenske Konjice MOBILI D'ARTE MARANGONI LUIGI E FIGLI SAS IT-34074, Monfalcone (GO) TRGODOM No. 1, d.o.o., Begunje na Gorenjskem Preproge Carpets MOBILI D'ARTE MARANGONI LUIGI E FIGLI SAS IT-34074, Monfalcone (GO) Tkanine - ostalo Fabrics - others IDEA309 d.o.o., Radomlje MOBILI D'ARTE MARANGONI LUIGI E FIGLI SAS IT-34074, Monfalcone (GO) ORIENTHAUS REYHANI GmbH, AT-8010 Graz SM SENČILA d.o.o., Logatec TRGODOM No. 1, d.o.o., Begunje na Gorenjskem

19. STORITVE, INŽENIRING IN LITERATURA 19.2. 19.3. 19.4. 19.6.

SERVICES, ENGINEERING AND LITERATURE Banke, zavarovalnice Banks, insurances GENERALI ZAVAROVALNICA d.d. Ljubljana, Ljubljana GRAWE ZAVAROVALNICA d.d., Maribor Arhitektura, načrtovanje Architecture and home plans SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš VILINSKI VRT d.o.o., Domžale Strokovna literatura, revije, založbe Professional literature, magazines, publishing H.O.M.E. AHEAD MEDIABERATUNGS GmbH AT - 1020 Wien, MB-TECH, d.o.o., Ljubljana - Polje ORBIS LJUBLJANA, d.o.o., Ljubljana VAŠ PROFIT d.o.o., Muta ZAVOD BIG, LJUBLJANA, Ljubljana Storitve, inženiring in literatura - ostalo Services, engineering and services - other KOLPA, d.d. METLIKA, Metlika ROBOTINA d.o.o., Kozina VENGE d.o.o. Ljubljana, Ljubljana

20. ZDRUŽENJA IN USTANOVE 20.1.

ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS Združenja in ustanove Associations and institutions AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE, Ljubljana SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš SREDNJA GOZDARSKA IN LESARSKA ŠOLA POSTOJNA, Postojna ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA, SREDNJA LESARSKA ŠOLA, Ljubljana ŠOLSKI CENTER ŠKOFJA LOKA, SREDNJA ŠOLA ZA LESARSTVO, Škofja Loka UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, ODDELEK ZA LESARSTVO, Ljubljana


VISOKA ŠOLA ZA DIZAJN, Ljubljana ZVEZA LESARJEV SLOVENIJE, Ljubljana

21. DRUGO 21.1.

OTHER Drugo - neimenovano Other - unlisted AALT d.o.o., Ljubljana AKROL TOMAŽ KOSEC s.p., Mengeš ALPLES, d.d., ŽELEZNIKI, Železniki ARHITEKTA - IVAN ŠROT s.p., Celje ATOM d.o.o., Gornja Radgona BENEDICT d.o.o., Ljubljana BOLHA d.o.o., Ljubljana BONBONČEK KA-TRIO, AHMET IBRALIĆ, s.p. Polzela BRALKO d.o.o., Šmartno ob Paki DEKOR SENČILA d.o.o., Ljubljana DEKORACIJE d.o.o., Maribor DROP SHOP d.o.o. LJUBLJANA, Ljubljana - Šentvid ekey biometric systems d.o.o., Ljubljana EQUEL, d.o.o., Medvode EURONATURA DI COTIC BRUNO, IT - 34170, Gorizia EXPERT! d.o.o., Vrhnika FIT ŠPORT d.o.o., Mengeš FLAMME-RIHTARŠIČ k.d., Škofja Loka FMG HOLDING d.o.o., Kranj FOUR SEASONS ZIMSKI VRTOVI d.o.o. Maribor FRANCE T d.o.o., Lesce GLEDALIŠKA KAVARNA - MARIBOR STANISLAV ZUPAN s.p., Maribor HERMES AND ANDREJA GAČNIK s.p., Miklavž na Dravskem polju HORIZONT DOM d.o.o., Boštanj HOTENJKA d.o.o., Brezovica pri Ljubljani HROVAT JURIJ s.p. SPLOŠNO PEČARSTVO, Mengeš HSS BAZENI d.o.o., Ljubljana IMAG d.o.o., Brezovica pri Ljubljani INFONET MEDIA d.d., Ljubljana INOTHERM d.o.o., Dolenja vas INTERNORM OKNA d.o.o., Ljubljana IONEX, d.o.o., LJUBLJANA, Ljubljana KAMINI KOČEVAR d.o.o., Šempeter v Savinjski dolini KAMPO d.o.o., Ljubljana - Šentvid KERAKAMIN, pečarstvo, d.o.o., Novo mesto KLAFS GmbH, AT - 6361 Hopfgarten KLIMA AS d.o.o., Ljubljana KLUB LJUBITELJEV STARE TEHNIKE OLD TWIN CLUB, Smlednik KONIK d.o.o., Slovenj Gradec KOOP TRGOVINA d.o.o., Zdole KULTURNO DRUŠTVO ŠPAS TEATER, Mengeš KUNC JOŽE s.p., Žiri LESNA TIP OTIŠKI VRH d.d., Šentjanž pri Dravogradu LIP BLED, d.o.o., Bled LOREX d.o o., Ljubljana MARAMO d.o.o., Ljubljana MARINO d.o.o. Šmartno pri Litiji, Šmartno pri Litiji MELU MIZARSTVO d.o.o., Luče MIZARSTVO PETERNELJ & KRŽIŠNIK MIHA PETERNELJ s.p., Poljane nad Škofjo Loko MIZARSTVO PETERNELJ d.o.o., Škofja Loka MKL SYSTEMS d.o.o., Šenčur MS BAZENI, SAVNE IN BILJARDI, TAJANA TOMŠE s.p., Šempeter v Savinjski dolini

OKNA KLI LOGATEC, d.o.o., Logatec OMEGA d.o.o., Gornja Radgona ORIENTHAUS REYHANI GmbH, AT-8010 Graz ORTOPEDICA d.o.o., Maribor PARNAD d.o.o., Ljubljana PASARSTVO PIRNAR ROMAN s.p., Ljubljana - Šmartno PEČI KERAMIKA, d.o.o., Novo mesto PLANETA d.o.o. LJUBLJANA, Ljubljana PMF d.o.o., Ljubljana POSREDNIŠTVO RADIOSTEZIJA SIMONOVI ČAJI MILAN KALINIĆ s.p., Ljubljana POSREDOVANJE GUGI, VLADIMIR DLOUHY s.p., Apače PVC NAGODE d.o.o., Postojna R - PARKETI d.o.o., Domžale REMAX d.o.o., Maribor REMIH INŽENIRING d.o.o., Ljubljana ROLETE KOSEC d.o.o., Mengeš ROLTEK, d.o.o., Dob SALON KOPALNIŠKE OPREME ALEŠ ŠTRUS s.p., Litija SARIKO, d.o.o. LJUBLJANA, Ljubljana SENČILA MEDLE d.o.o., Novo mesto SILVAPRODUKT d.o.o., Ljubljana SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš SM SENČILA d.o.o., Logatec STEEL PLAST, d.o.o., Otoče, Podnart STEKLARSTVO MILAN ZORKO s.p., Maribor ŠPAC d.o.o., Dobrova TermoEkonomik d.o.o., Murska Sobota TERSUS d.o.o., Ljubljana TILT d.o.o., Ljubljana - Črnuče TRIDOM d.o.o., Ljubljana VAL MARKETING d.o.o., Ljubljana VERTEKS TG d.o.o., Celje VOGART d.o.o., Brezovica pri Ljubljani ZEPTER-SLOVENICA d.o.o., Slovenj Gradec ZOULIN-BIOSPECTRUM d.o.o., Miren ŽIHER d.o.o., Gorišnica ŽURBI TEAM d.o.o., Kamnik, Kamnik

Velika nagradna igra se odvija na socialnem omrežju Facebook. Glavna nagrada je zofa Modus Tapetništva Novak. Sodelujte v nagradni igri! www.facebook.com/sejemambient

AMBIENT L JUBL JANA 2011

67


ww

md eje w.s

.si om


NAGRADE

Nagrade za obiskovalce

Sejem Ambient 2010. Foto: Blaž Zupančič

NAGRADA

VREDNOST

NAGRADO PRISPEVAL

Kuhinja Hortenzija krem (2 x spodnji element š 50 cm z delovno ploščo)

300,00 €

SVEA lesna industrija d.d.

Omarica »Elite 461 stereo«

240,00 €

BREST-POHIŠTVO d.o.o.

5 x vzglavnik Latex

5 x 33,33 €

DOMA-KO d.o.

Modularni vzglavnik Leticia Deluxe

125,00 €

MAREMICO d.o.o.

Stol

100,00 €

MURALES d.d.

Obešalnik za pasove in kravate

20,00 €

HOBY LES d.o.o

AMBIENT L JUBL JANA 2011

69


iti esiti in razpored

pravilno ob NASVET: Kako

slike na stenah

VELIKA PRILOGA: Kreativne ideje za zlato jesen

RETRO SLOG

EUR 2011, 2,50 September

Sveže jagodičje November 2011, 2,50 EUR

mešanica slogoV

OTROŠKI KOTIčeK

Začetek šole

moderna oprema

Vse v eni sobi

ekSTRA

Soba za oblačenje

Barvdnairki pou avi z

otroška soba

postelja z drevesom

Pozdr vsega sveta

bi V družvih lotosoov cvet

001-1.indd 1

LMS09_

Ekstra

USTVARJANJe

zaniji, Modri Safari po Tan ih v Šrilanki, Santorini, Odd Provansa, Romantična nwall Antili in Cor

Topla a romantik

ro

Moderno podeželje

kih 44 Jesens IDEJ PM 8/3/11 12:00

Dekoracije, okusni recepti, rože - vse narejeno z ljubeznijo

LMS011_001.indd 1

kavči

10/6/11 1:36 PM

AML, Vošnjakova 3, Ljubljana

Udoben kavč za vsakogar kopalnica

Optična ureditev dobrodošla jesen

Jesenske dekoracije reportaža

Hiša z dušo

naročilnica NA REVIJO LISA MOJE STANOVANJE letna naročnina (12 številk) za 24 eUr Naročanje: 04/511 64 44 (tel.naročanje) www.adriamedia.si/narocnine

Ime priimek Naslov Poštna številka in kraj bivanja Elektronski naslov Telefonska številka Lisa - Moje stanovanje: 12 mesečna naročnina (20% popusta) Cena: 30,00 € 24,00 € (-20%) Pravni status naročnika Fizična oseba Pravna oseba V kolikor ste pravna oseba, potem morate obvezno izpolniti polji davčna številka in davčni zavezanec (da/ne). V kolikor ste fizična oseba, potem omenjenih polj ni potrebno izpolniti.

Naziv podjetja Davčna številka

Davčni zavezanec

Da

Ne

Naročilnico pošljite na naslov: Adria Media Ljubljana, d. o. o., Vošnjakova 3,1000 Ljubljana


SEJMI 2012

Program sejmov 2012 / Exhibition Programme 2012 Gospodarsko razstavišče, prireditveni center Ljubljana / GR – Ljubljana Exhibition and Convention Centre

I Conventa • 8. 1.–19. 1. 2012 Največja poslovna borza ponudbe in povpraševanja kongresnega turizma za področje Jugovzhodne Evrope Meetings and Incentive Travel Show for the region of Southeast Europe Organizator/Organizer: Zavod kongresno-turistični urad Slovenije ter soorganizatorja: Gospodarsko razstavišče d.o.o. in Go mice d.o.o. I Informativa • 20. 1.–21. 1. 2012 Informativni dan o izobraževanju, štipendiranju in zaposlovanju Informing day about education, scholarship and employment Organizator/Organizer: Proevent d.o.o. I Alpe–Adria: Turizem in prosti čas • 26. 1.–29. 1. 2012 Mednarodni sejem s ponudbo vseh turističnih destinacij regije Alpe–Jadran, tujih destinacij in konkretnih možnosti za preživljanje prostega časa International Fair with offer of all tourist destinations within the Alpe Adria region, foreign destinations and actual leisure options Organizator/Organizer: Gospodarsko razstavišče d.o.o. I Salon plovil • 26. 1.–29. 1. 2012 8. salon manjših športnih in turističnih plovil z mednarodno udeležbo 8th small sports and holiday boat show with international participation Organizator/Organizer: Gospodarsko razstavišče d.o.o. I MotorSport salon 2012 • 3. 2.–5. 2. 2012 Razstava športnih vozil Exhibition of sports car Organizator/Organizer: Sportdrift d.o.o. I Gast Expo & Sladoled • 12. 2. –15. 2. 2012 Mednarodni sejem gastronomije in gostinsko-hotelske opreme ter mednarodni sejem sladoleda The international fair of gastronomy and catering-hotel equipment Organizator/Organizer: Primorski sejem d.o.o. I Vino 2012 • 12. 2. –15. 2. 2012 Mednarodni strokovni vinski sejem International wine fair for profesionals Organizator/Organizer: Primorski sejem d.o.o.

I Proprio • 5. 4.–6. 4. 2012 Mednarodni sejem nepremičnin in investicij International real estate and investment fair Organizator/Organizer: Proevent d.o.o. I Sejem knjige in umetnosti • 19. 4.–22. 4. 2012 Books & Fine Arts Fair Organizator/Organizer: Gospodarsko razstavišče d.o.o. I Otroški bazar • 6. 9.–9. 9. 2012 7. bazar ponudbe izdelkov in storitev za otroke in mlade družine 7th bazaar offering products and services for children and young Families Organizator/Organizer: Proevent d.o.o. I Auto Motor Show 2012 • 14. 9.– 16. 9. 2012 Največja avto & moto prireditev v Sloveniji The biggest auto & moto show in Slovenia Organizator/Organizer: Proevent d.o.o. I In Tehnika • 25. 9.–27. 9. 2012 Mednarodni industrijski sejem tehnike, moderne tehnologije, sodobni pristopi, učinkovite rešitve International Tech Industry Fair, modern technology, contemporary approaches, efficient solutions Organizator/Organizer: Gospodarsko razstavišče d.o.o. I Festival kamping & karavaning • 4. 10.–7. 10. 2012 10. salon celotne ponudbe počitniških vozil in opreme za kampiranje 10th festival of complete offer of holiday vehicles and camping Equipment Organizator/Organizer: AS-press d.o.o. I Narava–zdravje • 11. 10.–14. 10. 2012 43. sejem ponudbe izdelkov, dejavnosti in idej za zdravo življenje 43rd fair offering products, activities and ideas for healthy living Organizator/Organizer: Gospodarsko razstavišče d.o.o. I Študentska arena • 23. 10.–25. 10. 2012 13. izobraževalno sejemska prireditev za mlade 13th educational – fair event for the young Organizator/Organizer: Proevent d.o.o.

I Sejem Dom • 6. 3.–11. 3. 2012 51. mednarodni sejem ponudbe za dom: gradbeništvo in stavbno pohištvo, ogrevalna in hladilna tehnika, notranja oprema, varovanje ter urejanje okolice 51st international fair of offers for the home, building trade, doors and windows, heating and cooling engineering, interior fittings, security and landscaping Organizator/Organizer: Gospodarsko razstavišče d.o.o.

I Ambient Ljubljana – sejem pohištva • 5. 11.–11. 11. 2012 23. pohištveni sejem 23rd Furniture fair Organizator/Organizer: Gospodarsko razstavišče d.o.o.

I Ljubljanski obrtno-podjetniški sejem • 21. 3.–24. 3. Ljubljana Craft and Business Fair Organizator/Organizer: Gospodarsko razstavišče d.o.o., Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije

I Kariera / Career • 30. 11.–1. 12. 2012 Karierno-zaposlitveni dogodek, namenjen neposredni komunikaciji med iskalci zaposlitve in najbolj zanimivimi slovenskimi delodajalci Career-employment event with direct contact between job seekers and the most interesting employers Organizator/Organizer: Proevent d.o.o.

I Collecta 2012 • 23. 3.–25. 3. 2012 Predstavitev zbirk filatelistov, numizmatikov, kartofilov, zbirateljev fosilov in mineralov, telefonskih kartic, antikvitet, militarij in drugih drobnih zbirk s celega sveta Presentation of philately, numismatic, card, fossil, mineral,telephone card, secondhand book, military and other collections from all over the world Organizator/Organizer: Proevent d.o.o.

I Sila Bazar / Bazaar Sila • 3. 12. 2012 Dobrodelni bazar Charity Bazaar Organizator/Organizer: Društvo Sila

AMBIENT L JUBL JANA 2011

71


pohištvo

mladinska soba AKORD

pohištvo v gibanju BREST POHIŠTVO d.o.o. / Cesta 4. maja 18 / 1380 Cerknica / SLOVENIJA t: +386 1 7050 200 / f: +386 1 750 230 / e: info@brest.si / w: http://www.brest.si


hala B Gospodarsko razstaviťèe v Ljubljani

Katalog Ambient 2011  

katalog sejma Ambient 2011

Katalog Ambient 2011  

katalog sejma Ambient 2011

Advertisement