Page 1

   

Technická zpráva      k projektové dokumentaci „Rodinný dům na Vysočině“  investor: Jan Veselý, Zubří 63       

Vypracoval: Ondřej Svoboda Obsah:


Technická zpráva „Rodinný dům na Vysočině“, investor: Jan Veselý

2 z 12

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ A STAVEBNÍKOVI ...................................................................................... 3  2.  ÚVOD .............................................................................................................................................................. 3  3.  SITUACE OBJEKTU ........................................................................................................................................... 3  4.  ARCHITEKTONICKÉ A VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ OBJEKTU ....................................................................................... 4  5.  TECHNICKÉ ŘEŠENÍ.......................................................................................................................................... 4  5.1.  5.2.  5.3.  5.4.  5.5.  5.6.  5.7.  5.8.  5.9.  5.10.  5.11.  5.12.  5.13.  5.14.  5.15.  5.16.  5.17.  5.18.  5.19.  5.20. 

ZEMNÍ PRÁCE ........................................................................................................................................... 4 ZÁKLADY ................................................................................................................................................. 4  SVISLÉ KONSTRUKCE ................................................................................................................................ 5  KOMÍN ..................................................................................................................................................... 5  VODOROVNÉ KONSTRUKCE ....................................................................................................................... 5  KROV ....................................................................................................................................................... 6  SCHODIŠTĚ .............................................................................................................................................. 6  IZOLACE PROTI VODĚ A RADONU ............................................................................................................... 7  IZOLACE TEPELNÉ A AKUSTICKÉ ................................................................................................................ 7  STŘEŠNÍ KRYTINA ...................................................................................................................................... 7  KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE ....................................................................................................................... 7  TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY ............................................................................................................................. 7  VÝPLNĚ OTVORŮ ...................................................................................................................................... 8  PODLAHY ................................................................................................................................................. 8  OBKLADY ................................................................................................................................................. 8  OMÍTKY ................................................................................................................................................... 8  PODHLEDY .............................................................................................................................................. 8  MALBY A NÁTĚRY ...................................................................................................................................... 8  VĚTRÁNÍ .................................................................................................................................................. 9  KONTROLY ............................................................................................................................................... 9 

6. OSVĚTLENÍ A AKUSTICKÁ OPATŘENÍ ............................................................................................................. 9  7.  TZB (TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOVY) ............................................................................................................. 9  7.1.  7.2.  7.3.  7.4.  7.5.  7.6.  7.7.  7.8. 

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ A DEŠŤOVÁ ......................................................................................................... 9 VODOVOD .............................................................................................................................................. 10  PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA .......................................................................................................................... 10  VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TUV ........................................................................................................................ 10  ELEKTRICKÁ ENERGIE ............................................................................................................................ 10  SLABOPROUDÉ ROZVODY ........................................................................................................................ 11  NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ............................................................................................................................ 11  BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI ............................................................................................ 11 

8. POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STAVBY ......................................................................................................... 12 

      SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÉ ZPRÁVY    A.  B.  C.      

Skladby podlah      Skladby stěn      Skladby konstrukce střechy 

 

 

2


Technická zpráva „Rodinný dům na Vysočině“, investor: Jan Veselý

3 z 12

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ A STAVEBNÍKOVI  Název stavby: Rodinný dům na Vysočině Místo stavby: Zubří, č.poz. 1077/1, k.ú. Zubří u Nového Města na Moravě 793736 Kraj: Vysočina Investor: Jan Veselý, Zubří 63, Nové Město na Moravě, 59231 Vlastník pozemku: Jan Veselý, Zubří 63, Nové Město na Moravě, 59231, LV 348 Sousední pozemky: parcela č. 236,1077, 533, 94/1, 388 Způsob výstavby: svépomocí Zodpovědný projektant: Ondřej Svoboda, VUT FAST Charakter stavby: novostavba

2. ÚVOD Projektová dokumentace řeší stavbu rodinného domu na parcele č. 1077/1 v katastrálním území Zubří u Nového Města na Moravě. Jedná se o novostavbu samostatně stojícího domu, který bude sloužit pro bydlení s trvalým pobytem 4-5 osob. Dům je navržen jako dvojpodlažní objekt tvaru “L“, částečně podsklepený, se sedlovou střechou s polovalbami.

3. SITUACE OBJEKTU  Staveniště je v cca 7% svahu bez stávajících staveb, stromů, keřů a inženýrských sítí v ochranném pásmu. Staveniště je vhodné pro stavbu RD. Vstupy jsou z jihozápadní strany domu ze stávajícího chodníku a komunikace. Orientace a členění rodinného domu respektuje návaznost na světové strany a vazby na okolí. Odstup objektu od komunikace je 10,7 m. Celková plocha pozemku je 1043,4 m2 z toho zastavěná plocha RD činí 124,4 m2. Plocha garážového přístřešku je 45,5 m2. Plocha zpevněných ploch činí 121,5 m2. Ostatní plochy budou zatravněny. Pozemek bude celý oplocený. Z jihozápadní strany (do ulice) bude oplocení tvořeno za systému KB-BLOK s dřevěnou výplní. Ostatní tři strany budou oploceny dřevěným plotem s ocelovými sloupky a vlastnictví bude společné se sousedními vlastníky pozemku. Objekt bude napojen na nově vybudované inženýrské přípojky.

3


Technická zpráva „Rodinný dům na Vysočině“, investor: Jan Veselý

4 z 12

4. ARCHITEKTONICKÉ A VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ OBJEKTU  Architektonické řešení a umístění stavby respektuje typické prvky charakteristické pro místní zástavbu. Dispozice, vnější vzhled objektu a použité materiály jsou konzultovány s investorem. Dům má půdorys ve tvaru L o rozměrech 12,23m x 13,48m. Fasáda bude provedena v bílé barvě, v západní části částečně jako dřevěný obklad. Střešní krytina bude z přírodní břidlice. Ostatní barevné a materiálové řešení patrné z výkresové dokumentace. Případné změny určí investor v průběhu stavby.

5. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ  PRÁCE HSV:  5.1. Zemní práce Před zahájením zemních prací se provede sejmutí ornice v tloušťce 15 až 20 cm, popřípadě hlouběji uložené, zúrodnění schopné zeminy. Tato půda se bude skladovat na dočasné skládce, musí být správně a na vhodném místě uložená a tvarovaná (výška nemá přesahovat 2m, sklony svahů 1:1,5 až 1:2). Vlastní výkopy základových spár budou provedeny dle výkresu výkopů. Zemní práce budou spočívat v provedení výkopu rýh pro základové pasy a výkop jámy, včetně základových pásů, podsklepené části rodinného domu. Výkopy budou prováděny strojně, dočistění základových pasů bude provedeno ručně. Materiál z výkopu se použije pro vyrovnání terénu kolem stavby, přebytečný výkopek bude odvezen na uznanou skládku. Zemní práce budou prováděny v zeminách o třídě těžitelnosti 3 až 6. Spodní voda nebyla při provádění zemních prací v okolí stavby zjištěna. Před zahájením zemních prací budou investorem vytyčeny veškeré podzemní inženýrské sítě. 5.2. Základy Základy pod obvodovými stěnami nepodsklepené části budou provedeny do hloubky min. 1,2 m pod úroveň upraveného terénu. U podsklepené části bude hloubka pasů 0,5 m. Základy jsou navrženy jako monolitické pásy z prostého betonu C20/25. V základových pasech je nutno ponechat prostupy pro přípojky kanalizace, vody a pro přípojku elektro. Do základové spáry bude před betonáží uložena kulatina FeZn (prům. 10mm), sloužící pro uzemnění. Prostor pod betonovou deskou mezi základovými pásy bude vyplněn štěrkovým násypem hutněným po vrstvách. Tato deska bude tl. 120 mm. Deska bude spojitá po celé ploše a bude tvořit rovnoměrný podklad pro hydroizolační vrstvu. Deska bude vyztužena Kari sítí tl. 6 mm s oky 150/150. Kari síť bude uložena cca 20 mm nad spodním lícem desky.

4


Technická zpráva „Rodinný dům na Vysočině“, investor: Jan Veselý

5 z 12

Z důvodu jednoduché stavby v jednoduchých základových podmínkách bylo upuštěno od podrobného geologického a hydrogeologického průzkumu. Z geologického průzkumu prováděného v této lokalitě, byly převzaty tyto zjištění. Pod vrstvou drnu byly zastiženy málo mocné deluviální sedimenty - jilovitopísčité a písčité hlíny a pod nimi, v hloubce 0,40 - 0,70 m, již skalní podloží. Toto je na svém povrchu zvětralé a přechází do nezvětralé horniny. Předpokládané základové poměry se ověří při provádění zemních prací, v případě nesouladu bude projekt základů upraven pro konkrétní podmínky. Základové pasy jsou dimenzovány pro třídu zeminy R4 tuhé konzistence a pro dovolené namáhání zeminy (v úrovni základové spáry) min. 0,30 MPa. Přítomnost agresivní vody se nepředpokládá.

5.3. Svislé konstrukce Celý rodinný dům je navržen ze systému Heluz. Obvodovou konstrukci tvoří tvárnice Heluz Plus 36,5 tloušťky 365 mm. Vnitřní nosná zeď je tloušťky 250 mm a 175 mm. Příčky jsou vyzděny příčkovým zdivem Heluz. V podkrovní části jsou navrženy lehké příčky opláštěné sádrovláknitými deskami Rigidur s nosnou kovovou konstrukcí. 5.4. Komín Komín od kachlových kamen bude proveden ze systému CIKO s dvěma průduchy. První průduch bude sloužit pro odtah spalin z kachlových kamen a bude v nadstřešní části rozšíren obezděním. Obezdění komínu bude provedeno na krakorcové desce, která bude na komín nasazena v prostoru nevytápěného podroví. Ukončení komínu bude provedeno krycí deskou určenou pro obezděný komín. Druhý průduch v tomto komínovém tělese se zaslepí v úrovni padlahy podkroví a bude sloužit pro vedení teplého vzduchu z kamen do prostoru podroví. Komín od plynového kotle v technické místnosti, který bude mít jeden průduch, bude také proveden ze systému CIKO a nebude v nadstřešní části rozšířen. Ukončení tohoto komínu bude základní krycí deskou. 5.5. Vodorovné konstrukce 5.5.1 Strop nad 1.NP Nosná konstrukce stropu nad 1.NP je tvořena dřevěnými trámy šířky 180 mm

a výšky

250 mm (rozměry dle výpočtu orientační dimenze dřevěných trámových stopů) Na trámy se provede horní záklop ze smrkových hoblovaných prken tl. 50mm. Tyto konstrukce budou ze strany interiéru opatřeny protipožárním nátěrem. Na záklop bude položena kročejová izolace, na které se přepevní sádrovláknité desky plnící funkci roznášecí a podkladní pro nášlapnou vrstvu podlahy v 2.NP. Podrobný popis viz skladby podlah.

5


Technická zpráva „Rodinný dům na Vysočině“, investor: Jan Veselý

6 z 12

5.5.2 Strop nad 1.S Nosná konstrukce stropu na suterénem je navržena v systému Heluz jako keramický strop JISTROP tvořený keramobetonovými stropními nosníky a cihelnými tvarovkami MIAKO. Strop bude zmonolitněný betonovou zálivkou, s výztužnou Kari sítí, z betonu C 20/25. Celková tlouštka stropu bude 250mm. Na tento strop se po vyzrání budou klást další vrstvy podlahy. Podrobný popis viz skladby podlah. 5.5.3 Strop nad podrovím Stropy nad podkrovím budou provedeny pouze jako montované podhledy za sádrovláknitých desek v systému Regips. 5.6. Krov Nosnou konstrukci střechy rodinného domu je krov tvořený novodobou hambalkovou soustavou s v interiéru přiznanými sloupky. Střecha bude valbová se spádem 42°. Druh řeziva - smrk. Všechny dřevěné prvky budou namořeny proti biologickým škůdcům. Krokve jsou svázané kleštinami nad úrovní podhledu. (viz. Výkres krovu). Krov je z interiérové strany opatřen podhledem. Dřevěné pozednice jsou přichycené k železobetonovým věncům přes závitové tyče. Dimenze jednotlivých prvků krovu jsou uvedeny ve výpise prvků krovu, tvar a konstrukce krovu viz výkresová část. 5.7. Schodiště 5.7.1 Schodiště z přízemí Schodiště z přízemí do podkroví bude provedeno jako samonosné masivní dřevěné schodnicové. Součástí dodávky schodiště bude přesné zaměření schodišťového prostoru, podrobné projednání požadavku investora, vypracování dílenské výkresové dokumentace schodiště, výroba, doprava a kompletní montáž schodiště včetně zábradlí. 5.7.2 Schodiště ze suterénu Schodiště ze suterénu do přízemí bude železobetonové monolitické schodiště ve tvaru L, pevně kotvené k obvodové stěně. Na stupnicích bude dlažba s protiskluznou úpravou. Podstupnice budou v totožném provedení jako stupnice. V případě hledání finančních úspor je možné realizovat v různých provedeních (jednoduché sloupky, madla bez kovových prvků…). Tvarové řešení schodiště musí však zůstat stejné, viz návrh schodiště.

6


Technická zpráva „Rodinný dům na Vysočině“, investor: Jan Veselý

7 z 12

PRÁCE PSV: 5.8. Izolace proti vodě a radonu Jako izolace proti vodě budou použity: 1 pás ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL s vložkou z polyesterové rohože a 1 pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL s vložkou ze skleněné tkaniny. Tato izolace zároveň slouží jako ochrana proti nízkému radonovému riziku. Na základě radonového průzkumu provedeného v místě stavby bylo zjištěno nízké radonové riziko, proto je tato izolace dostačující. Veškeré prostupy instalačních vedení budou utěsněny tak aby nedošlo k porušení hydroizolace. Pod střešní krytinou budou použity podkladní pásy z oxidovaného asfaltu V 13, střecha je dále chráněna podstřešní pojistná folií Jutafol D. Z vnitřní strany střešní kce je použita pod tepelnou izolaci parotěsná folie Jutafol N Al. 5.9. Izolace tepelné a akustické Základy a suterénní zdivo budou izolovány extrudovaným polystyrénem. Obvodová stěna bude zateplena tepelně izolačními deskami s kolmými vlákny Fasrock L. Střecha bude izolovaná tepelnou izolací Airrock LD. V konstrukce podlahy na terénu bude použita polotuhá deska z kamenné vlny Steprock ND. Kročejovou izolaci na dřevěném záklopu stropní kce budou tvořit 2 vrstvy desek z kamenné vlny Steprock ND. Instalační potrubí musí být uložena pružně vzhledem ke stavebním konstrukcím, aby byl omezen hluk šířící se konstrukcemi. V kritických místech bude potrubí obaleno zvukovou izolací. 5.10. Střešní krytina Střešní krytina je navržená z přírodní břidlice. Šablona ve tvaru čtverce s obloukem. Střešní krytina bude položena na plné bednění z OSB desek na kterých bude připevněn podkladní pás z oxidované asfaltu V13. Pokládku střešní krytiny provede odborná firma. 5.11. Klempířské konstrukce Klempířské prvky – okapní žlaby, dešťové svody (žlábový kotlík, horní koleno, odpadní trouba), budou provedeny z měděného plechu tl 0,6mm. Oplechování parapetu bude z měděného plechu, popř. dle přání investora provedeny jako kamenné desky. Styky oplechování s omítkou budou tmeleny trvale pružným tmelem. 5.12. Truhlářské výrobky Parapetní desky budou vyrobeny z laminátových desek. Upřesnění bude provedeno na základě dodávky oken. Prahy venkovních dveří budou součástí dodávky dveří. Vnitřní dveře v domě budou dřevěné osazené do dřevěných obložkových zárubní.

7


Technická zpráva „Rodinný dům na Vysočině“, investor: Jan Veselý

8 z 12

5.13. Výplně otvorů Výplně vnějších otvorů (okna, vstupní dveře, balkonové dveře) budou v dřevěném provedení zasklené

izolačními

dvojskly.

Výplně

otvorů

budou

splňovat

požadavek

normy

ČSN 73 0540-2 na součinitel prostupu tepla a na kritickou vnitřní povrchovou teplotu (rosný bod). Všechny otevíravé výplně otvorů budou opatřeny kováním umožňujícím mikroventilaci. Součástí dodávky oken budou vnitřní laminátové parapety. Vnitřní dveře v domě budou dřevěné osazené do dřevěných obložkových zárubní. 5.14. Podlahy Viz. příloha a – Skladby podlah 5.15. Obklady Obklady stěn keramickými obkladačkami budou dle výběru investora a jsou navrženy do výše 1,8 m v koupelnách a na WC. V prostoru kuchyňského koutu bude keramický obklad proveden ve výšce 0,6 – 1,4 m. Druh a barvu určí investor. Obklady a dlažby provede specializovaná firma, včetně podkladu pod ně, v souladu s moderními technologickými postupy a za použití moderních a funkčních materiálů (rohové a přechodové lišty, speciální stěrky a tmely, apod.) 5.16. Omítky Vevnitř objektu budou omítnuty všechny zděné plochy ruční jádrovou omítkou Cemix, na kterou bude po vyzrání provedena omítka štuková (Cemix) + nátěr disperzní malířskou barvou (Het). Omítky musí být provedeny rovné a hladké. Ve styku s jinými materiály bude spoj ztužen armovací sklo-vláknitou mřížkou. 5.17. Podhledy Stropy nad podkrovím budou provedeny pouze jako montované podhledy za sádrovláknitých desek v systému Regips na kovový rošt. Povrch stropu podhledu a šikmé části sádrovláknitého podhledu bude proveden ve stupni jakosti Q 3. 5.18. Malby a nátěry Sádrovláknité konstrukce a štuková omítka interiéru jsou opatřeny nátěrem disperzní malířskou barvou Het ve dvou vrstvách – barvy určí investor. Na fasádu bude použita akrylátová fasádní barva Cemix, v bílém odstínu. Nátěry vnitřních dřevěných konstrukcí jsou provedeny přírodním voskem na dřevo.

8


Technická zpráva „Rodinný dům na Vysočině“, investor: Jan Veselý

9 z 12

5.19. Větrání Většina místností v objektu bude odvětrána přirozeným způsobem okny. Šatna a sklad v podkroví budou odvětrány axiálním ventilátorem a troubou z PVC vyvedenou na fasádu, popř. nad střechu. Odvětrání kanalizace je ukončeno na střeše větrací hlavicí. 5.20. Kontroly Během výstavby objektu budou provedeny minimálně tyto kontroly 

Kontrola základové spáry

Kontrola celistvosti tepelné izolace

Kontrola celistvosti hydroizolace

Rovinnosti a svislosti

Kontrola odstínů

Kontrola odchylek

Kontrola dodržení správných technologických postupů

6. OSVĚTLENÍ A AKUSTICKÁ OPATŘENÍ    Pro denní osvětlení v místnostech jsou navržena okna, zajišťující dostatečné denní osvětlení, které splňují požadavky ČSN 73 0580. Umístění stavby v lokalitě neklade nároky na speciální akustická opatření. Dle požadavků hygienických předpisu jsou navrženy konstrukce splňující požadavky ČSN 73 0532 a ČSN 73 0532/z1.

7. TZB (TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOVY)  7.1. Kanalizace splašková a dešťová Pro odvod splaškové kanalizace bude vybudována kanalizační přípojka, která bude napojena na veřejnou splaškovou kanalizaci vedenou v komunikaci. Dešťová voda bude svedena do dešťové nádrže, s přepadem do veřejné kanalizace. Svodné potrubí bude vedeno v nepodsklepené části v zemině. V objektu budou na kanalizaci umístěny v místech náhlých změn směru trasy, odbočení nebo podle vzdálenosti čistící kusy tak, aby byly dodrženy podmínky ČSN 73 6760. Odpadní potrubí kanalizace bude odvětráno nad střechu objektu do výšky 500 mm nad úroveň prostupu střechy.

9


Technická zpráva „Rodinný dům na Vysočině“, investor: Jan Veselý

10 z 12

7.2. Vodovod Objekt bude zásobován pitnou vodou, nově vybudovanou vodovodní přípojkou, napojenou na stávající veřejný vodovodní řád. Vodoměrná šachta bude umístěna v suterénu rodinného domu. Veškeré rozvody vnitřního vodovodu budou provedeny z Hostalenu PPH-R. Napojení bude provedeno za osazením vodoměru. Potrubí bude vedeno prostupy a nikami provedenými dle potřeby v jednotlivých konstrukcích. Potrubí Hostalen PPH-R bude izolováno izolací MIRELON tl. 10 mm a rozvody budou provedeny pod omítku, obklady, nebo v konstrukci příček, nebo instalačních přizdívek, případně v konstrukci podlahy. V objektu bude osazen příslušný počet výtokových armatur provedení a designu dle výběru investora (doporučeny jsou jednopákové baterie) : baterie vanová, sprchová, umyvadlová, dřezová, pračkový kohout, kohout na připojení myčky a montážní prvky pro připojení WC a bidetu. Dále bude provedeno vyústění zahradních kohoutů na zahradu dle požadavků investora. Před zakrytím vodovodního potrubí dalšími konstrukcemi bude provedena laková zkouška těsnosti, o které bude dodavatelem proveden zápis a vydán protokol o tlakové zkoušce těsnosti s příslušnými údaji. 7.3. Plynovodní přípojka Objekt nebude napojen na veřejné plynovodní potrubí. 7.4. Vytápění a ohřev TUV Objekt bude primárně vytápěn teplovodním kotlem na pelety, který bude současně sloužit i pro ohřev teplé užitkové vody. Kotel bude umožňovat i samostatný ohřev TUV. Jako topná tělesa jsou navrženy deskové radiátory. Vnitřní rozvod ÚT a otopnou soustavu včetně výběru typu kotle provede oprávněná, specializovaná, prováděcí firma dle příslušných ČSN a vlastní prováděcí dokumentace, dimenzované dle výpočtu tepelných ztrát jednotlivých místností (není předmětem této PD). Pro občasné vytápění obytných místností v přízemí budou sloužit těžká kachlová kamna, umístěná v obývacím pokoji. Veškeré výpočtové a stavební práce provede odborná firma dle příslušných ČSN a vlastní dodavatelské (prováděcí) dokumentace. 7.5. Elektrická energie RD je napojen na rozvodnou síť obce. Měření odběru elektrické energie je v elektroměrovém rozvaděči. Výkop pro kabel bude proveden do hloubky 0,8 m a kabel bude položen do pískového lože tl. cca 0,1 m a stejnou vrstvou písku zasypán. Nad 0,1 m zásypu zeminou bude položena výstražná fólie. Rozvodná skříň bude umístěna v zádveří. Z rozvodné skříně budou napojeny jednotlivé světelné a zásuvkové rozvody.

10


Technická zpráva „Rodinný dům na Vysočině“, investor: Jan Veselý

11 z 12

Elektroinstalace bude provedena pod omítku do instalačních trubek z měděných vodičů Cy, nebo z kabelů CyKy. Veškeré elektroinstalační práce provede odborná firma dle příslušných ČSN a vlastní dodavatelské (prováděcí) dokumentace. Podrobný projekt elektroinstalací není součástí této dokumentace.

Elektroinstalace

musí

být

provedena

dle

stanoveného

prostředí

(ČSN 33 0300), revidována a bez závad. 7.6. Slaboproudé rozvody Jednotlivé prostory budou opatřeny zatrubkováním, připraveným pro instalaci sdělovacích rozvodů (telefon, TV, případně datová síť a kabelová televize dle dodavatelské PD zpracované na základě požadavku investora) Veškeré slaboproudé elektroinstalační práce provede odborná firma dle příslušných ČSN a vlastní dodavatelské (prováděcí) dokumentace. Podrobný projekt elektroinstalací není součástí této dokumentace. 7.7. Nakládání s odpady Odpad vzniklý při provádění stavebně-montážních prací bude tříděn, odděleně skladován a odvezen na řízenou skládku. Odvoz odpadu vzniklého provozem objektu bude zajištěn způsobem běžným v dotčené obci (ukládání v popelnicových nádobách) a odvoz zajištěný specializovanou firmou na řízenou skládku. 7.8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Stavební práce budou prováděny odbornou stavební firmou, případně svépomocí za odborného dohledu za dodržení platných předpisů a norem a to hlavně vyhlášky č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

11


Technická zpráva „Rodinný dům na Vysočině“, investor: Jan Veselý

12 z 12

8. POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STAVBY  Stavební práce budou prováděny odbornou stavební firmou, způsobilými pracovníky, případně svépomocí za odborného dohledu za dodržení platných předpisů, z nichž zásadní jsou tyto:

ČSN 73 0540+Z1  ČSN 73 0600    ČSN 73 0601    ČSN 73 0802    ČSN 73 1001    ČSN 73 3050    ČSN 73 2400    ČSN 73 1901    ČSN 73 2810    ČSN 73 3300    ČSN 73 3451    ČSN 73 3610    ON  73 3630    ČSN 73 4130    ČSN 73 6005    ČSN 73 8101    ČSN 73 0580    ČSN 73 0532    ČSN 73 4231    Vyhl. 591/2006 

                                   

Vyhl. 268/2009 Sb.  N. vlády č. 362/2005 Sb. 

Tepelná ochrana budov  Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace. Základní ustanovení.  Ochrana staveb proti radonu z podloží.  Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty.  Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy  Zemní práce. Všeobecné ustanovení  Betonové práce  Navrhování střech  Provádění dřevěných konstrukcí  Provádění střech  Podlahy z dlaždic  Klempířské práce stavební  Zámečnické práce stavební  Schodiště a šikmé rampy  Prostorová úprava vedení technického vybavení  Lešení. Společná ustanovení  Denní osvětlení budov  Ochrana proti hluku v budovách  Kamna ‐ Individuálně stavěná kachlová kamna  o  bezpečnosti  práce  a  technických  zařízení  při  stavebních  pracích  o technických požadavcích na stavby  o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci  na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

Dále bude postupováno podle technologických podkladů dodavatelů jednotlivých materiálů.   V okolí stavby bude zřízeno staveniště v nezbytném rozsahu.   

      V Brně v květnu 2010 vypracoval Ondřej Svoboda

12

TECHNICKÁ ZPRÁVA  
TECHNICKÁ ZPRÁVA  

k projektové dokumentaci „Rodinný dům na Vysočině“ investor: Jan Veselý, Zubří 63 Vypracoval: Ondřej Svoboda Obsah:

Advertisement