Page 1

URBANISTIČNO PLANERSKA DELAVNICA STRAŽA 2011

UREDITEV JEDRA NASELJA STRAŽA V KONTEKSTU RAZVOJA CELOTNE OBČINE


URBANISTIČNO PLANERSKA DELAVNICA STRAŽA 2011_ UREDITEV JEDRA NASELJA STRAŽA V KONTEKSTU RAZVOJA CELOTNE OBČINE


I 03

_KAZALO

_PREDGOVOR Alojz Knafelj_župan Občine Straža _UVOD Alma Zavodnik Lamovšek, Mojca Foški, Alenka Fikfak, Davorin Gazvoda _SCENARIJI PROSTORSKEGA RAZVOJA _STRAŽA KOT OBČINSKO SREDIŠČE_FGG_ODDELEK ZA GEODEZIJO

Programska izhodišča Anketa Analiza prostora Scenarij 1: Prostorski razvoj Občine Straža Scenarij 2: Razvoj ob osi Scenarij 3: Prestrukturiranje železnice Scenarij 4: Straža brez železnice _UREDITEV JEDRA NASELJA STRAŽA_RAZVOJ CENTRALNIH OBMOČIJ _ FAKULTETA ZA ARHITEKTURO

Uvod Scenarij 1: Ureditev novega jedra na območju obstoječega Scenarij 2: Razvoj urbanosti v prihodnosti Scenarij 3: Novi center naselja Scenarij 4: Preoblikovanje območja zidanic _OBLIKOVANJE ZELENIH POVRŠIN STRAŽE_MESTNA IN OBVODNA OS _ BF_ODDELEK ZA KRAJINSKO ARHITEKTURO

Uvod_opis rešitve Inventarizacija prostora Idejna zasnova Rešitve


URBANISTIČNO PLANERSKA DELAVNICA STRAŽA 2011_ UREDITEV JEDRA NASELJA STRAŽA V KONTEKSTU RAZVOJA CELOTNE OBČINE


I 05

_PREDGOVOR_ ALOJZ KNAFELJ_ŽUPAN OBČINE STRAŽA

Razvoj naše Občine Straža je glavna

drugih, neobremenjenih ljudi.

skupaj

dni,

načrtovalcem. Predstaviti pa jih želimo

naloga, zaradi katere so nam občani

Zaradi vsega tega smo izkoristili možnost,

raziskovali naš kraj in se pogovarjali z

tudi Stražanom. Zanimivo bo videti, kako

zaupali

da nam pri novih idejah za Stražo

našimi ljudmi. Verjamem, da so odkrili

nas vidijo ljudje od zunaj, kako nas vidijo

utesnjene med Srobotnikom in Ljubnom

pomagajo

od

bistvene značilnosti našega prostora in

mladi

ob reki Krki. To našo ozko dolino ob Krki po

drugod. Želeli smo izvedeti kako oni

našli dobre ter uporabne rešitve, ki bodo

profesionalne poti.

dolgem prerežejo še železnica in tri cestne

vidijo našo občinsko prestolnico in kaj bi

Stražo naredile za varen, urejen in prijeten

Naj se na koncu zahvalim vsem profesorjem

povezave Suhe Krajine in Kočevskega s

oni spremenili, kako bi oni zasnovali njen

kraj enaindvajsetega stoletja.

in študentom, ki ste v naši Straži videli svoj

prestolnico Dolenjske, Novim mestom.

razvoj.

Prve rešitve so bile že predstavljene na

strokovni izziv, nam prikazali svoje poglede

Vse te omejitve pri ureditvi centra Straže,

Povezali smo se s profesorji in študenti s

občinskem svetu. Pripravljena je bila

in rešitve za naš razvoj na tem zoženem

kot občinskega središča so nas vodile, da

Fakultete za gradbeništvo in geodezijo,

razstava z maketo Straže na Fakulteti za

in prepletenem prostoru. Ta izziv naj vam

skušamo pridobiti sveže ideje od drugod.

Fakultete za arhitekturo in Biotehniške

gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani. Iz

pomeni vašo strokovno rast. Upam tudi,

Stražani smo že zrastli z nekimi fiksnimi

fakultete

krajinsko

povedanega in videnega smatramo, da

da bomo mi, Stražani še mnogokrat

idejami in rešitvami. Želimo slišati in videti

arhitekturo. Vse tri fakultete so članice

so rezultati delavnic dobri in uporabni.

razpravljali o posameznih predlogih in

tudi nove, smele in kakovostne rešitve

Univerze v Ljubljani. Pri nas so študentje

Pridobljene

predlaganih rešitvah.

vodenje

te

prelepe

doline,

študenti

-

in

Oddelka

profesorji

za

s

profesorji

ideje

preživeli

bodo

služile

tri

našim

strokovnjaki

na

začetku

svoje


URBANISTIČNO PLANERSKA DELAVNICA STRAŽA 2011_ UREDITEV JEDRA NASELJA STRAŽA V KONTEKSTU RAZVOJA CELOTNE OBČINE


I 07

_UVOD

Študentske prostorsko urbanistične de–

se pogosto prvič srečujejo s tovrstnimi

lavnice so na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti

nalogami kot tudi mentorjem, ki morajo

za gradbeništvo in geodezijo, Fakulteti

vsakokrat študijski proces prilagoditi danim

(lokacija prostorov občine, tehnološki

nekaj

za arhitekturo in Biotehniški fakulteti, Od–

prostorskim izzivom.

inštitut, športno rekreacijske površine

izpostavili izdelavo makete, ki je kljub

delku za krajinsko arhitekturo že utečena

Tokrat smo se z novimi prostorskimi izzivi

…) glede na prepoznane prostorske

velikosti nastala v treh popoldnevih kot

študijska

desetletno

srečali v Občini Straža, kjer je od marca

potenciale in omejitve,

resnično skupinsko delo vseh sodelujočih

tradicijo. Kadar je le mogoče, delavnice

do julija 2011 potekala urbanistično pla–

razvoj Straškega hriba v neposredni

študentov.

organiziramo na način, ki omogoča razvoj

nerska delavnica z namenom ureditve

povezavi s Stražo,

Ob

interdisciplinarnega projektnega pristopa,

jedra naselja Straža v kontekstu razvoja

ki študente vodi od spoznavanja teoretičnih

praksa,

z

več

-

-

in medsebojnim sodelovanjem vseh treh

razmestitev

fakultet in občine oblikovali v preteklih mesecih.

koncu

naj

Še

se

posebej

bi

zahvalimo

radi

občini

poudarkom na variantnem urejanju

s sodelavcem, da so nam zaupali in

izhodišč posameznega problema, preko

v skladu s podanimi problemskimi izhodišči

obstoječe železniške proge, peš in

dali možnost, da svoje znanje in izkušnje

analitičnega

do

usmerjena predvsem v načrtovanje in

kolesarskih povezav,

prenesemo

pridobivanja neposrednih izkušenj za delo

urejanje naselja Straža z Vavto in Rumanjo

v praksi. Večina delavnic namreč temelji na sodelovanju z lokalnimi skupnostmi.

bodočih

posamezne lokacije (ureditev kajak

bogatili svoje znanje, temveč spoznavali

-

oblikovanje vizije razvoja naselja Straža

centra), razvoj, urejanje in povezovanje

tudi

Izhajajoč iz konkretnih prostorskih pro–

kot občinskega središča (na podlagi

zelenih ter drugih javnih površin v Straži

sodelovanja treh različnih strok: arhitekture,

blemov v konkretnem prostoru, se vedno

izvedene ankete med prebivalci),

v celovit zeleni sistem.

krajinske arhitekture in geodezije.

predstavljajo izziv tako študentom, ki

prikaz

dejavnosti

rod

vasjo:

podrobnejši

športnih

mlajši

strokovnjakov, ki so ob tej priložnosti ne le

-

usmerjanje

na

na

znova oblikujejo projektne naloge, ki

-

s

prostoru

celotne občine. Tematika delavnice je bila

dela,

prometa,

v

Straža, njenemu vodstvu in strokovnim

sinteznega

ureditev

dejavnosti

posebnim

in

-

na ureditvi centralnega dela naselja,

posameznih

V tej publikaciji so predstavljene rešitve,

(izbranih) lokacij v Straži s poudarkom

ki smo jih z intenzivnim delom na terenu

delo

Mentorji

in

način

medsebojnega


URBANISTIČNO PLANERSKA DELAVNICA STRAŽA 2011_UREDITEV JEDRA NASELJA STRAŽA V KONTEKSTU RAZVOJA CELOTNE OBČINE

_PROGRAMSKA IZHODIŠČA

Jedro območja Občine Straža je močno

vežico. Kulturno in športno življenje ter

urbanizirano med reko Krko in Straško goro.

v občini deluje še šest večjih kmetov,

jekt novega mostu čez Krko, načrtujejo

ostale proste aktivnosti se odvijajo v ok-

katerih proizvodnja temelji predvsem

se sprehajalne poti ob reki …,

Meji na občine Novo mesto, Dolenjske

viru številnih društev in interesnih skup-

na pridelavi mleka,

Toplice, Žužemberk in Mirna peč. Površina

nosti. Občina razpolaga tudi z objekti za

občine obsega 28,5 km in šteje 3861 pre-

rekreativno in športno dejavnost. V sklopu

bivalcev. Največje središčno naselje je

območja občine je letališka steza Letališča

Straža, ki šteje 1961 prebivalcev. 11 naselij

Prečna, in nudi možnost razvoja s športno

z republiškimi blagovnimi rezervami,

povezuje preko 60 km cestnih povezav.

rekreativnega področja.

zaradi katerega še vedno deluje slepi

se s časoma zamočvirili in so sedaj za-

Območje je povezano z državno cesto

Problemska izhodišča podana s strani

železniški tir, ki prihaja iz Novega mes-

varovani zaradi posebne vrste komar-

Novo mesto – Straža – Dolenjske Toplice in

Občine Straža:

ta; potreben je razmislek o ukinitvi ali o

jev,

naprej za Belo Krajino ali Straža – Dvor in

-

Občina Straža ima dobro prometno

možnosti uporabe železnice v turistične

lego,

namene,

2

naprej za Kočevsko, oziroma Žužemberk in

-

-

v Prečni je travnata pristajalna steza za športna letala,

na ravninskem delu je možno razvijati tudi pridelavo zelenjave,

-

-

ob letališču je načrtovanja obrtna cona, za katero se izdeluje OPPN,

pod pobočjem Straške gore je skladišče -

-

v bližini so tudi opuščeni glinokopi, ki so

v občini je jez z mlinom in žago, ki je zaščiten kot kulturna dediščina,

naprej za Ljubljano. Straža je povezana z

-

neurejen je peš in kolesarski promet,

-

v Straži je tudi železniška postaja,

Novim mestom tudi z železniško progo po

-

v centru Straže načrtujejo ureditev

-

občina je dobro opremljena z de-

malne vode; razmisliti o možnosti uporabe,

kateri se danes odvija le tovorni promet. V

krožišča; ob tem nastaja problem ure-

javnostmi družbene infrastrukture, ki pa

občini je razvita lesna industrija, gozdarst-

ditev bližnje avtobusne postaje,

niso vse ustrezno razmeščene v pros-

predvidena je ureditev ceste Žužemberk

toru,

vo, kmetijstvo in različna obrtna dejavnost.

-

V občini delujejo osnovna šola, vrtec, zdravstvena in zobozdravstvena posta-

– Novo mesto, -

-

v občini delujejo dokaj močni podjet -

poseben razmislek je treba posvetiti

razmisliti o možnosti razvoja zidaniškega in lovskega turizma,

-

preveriti možnosti povezave Gorenje in Dolenje Straže, ki sta se leta 1987

Straža je že sedaj povezana z reko

administrativno združili v eno naselje z imenom Straža.

niki, ki so v pretežni meri vezani na lesno

trgovin, bencinski servis in več gostin-

industrijo,

Krko, vendar se na področju rekreacije

občina načrtuje ustanovitev posebne-

načrtuje nove ureditve: ureditev kajak

z župniščem je v Vavti vasi, kjer je tudi

ga tehnološkega inštituta, ki bi bil na-

steze v povezavi s turistično gostinsko

glavno pokopališče z novejšo mrliško

menjen razvoju lesne dejavnosti,

ponudbo ter kopališčem, v delu je pro-

-

-

na območju občine poteka žila ter-

lokaciji občine;

ja, lekarna, banka, pošta, knjižnica, več skih lokalov. Osrednja cerkev Sv. Jakoba

-


FGG_ODDELEK ZA GEODEZIJO_STRAŽA KOT OBČINSKO SREDIŠČE

_PROMET

I 09

_ZELENE POVRŠINE

_POSELITEV


URBANISTIÄŒNO PLANERSKA DELAVNICA STRAĹ˝A 2011_UREDITEV JEDRA NASELJA STRAĹ˝A V KONTEKSTU RAZVOJA CELOTNE OBÄŒINE

_ANKETA PREBIVALSTVA O ZADOVOLJSTVU S PROSTORSKO UREDITVIJO STRAŽE

KARTA_PRIKAZ OBMOÄŒIJ CENTRALNOSTI NA PODLAGI ANKETE

1RYRPHVWR

.UND

/HJHQGD /HJ /HJHQGD *UDMHQDVWUXNWXUD *UDMHQDVWUXNWXUD

'R

O7

H OLF RS

2EPRFMDFHQWUDOQRVWL M

2EPRFMDFHQWUDOQRVWL

2EPRFMDUHNUHDFLMH

2EPRFMDUHNUHDFLMH 3URPHWQLFH

9LUDQNHWDODVWQDLQWHUSUHWDFLMD 3URPHWQLFH

9LU DQNHWD ODVWQD LQWHUSUHWDFLMD

Za potrebe natanÄ?nejĹĄega pregleda stanja

ja, niso izrazili veÄ?je Ĺželje po koncentraciji de-

prostora smo med obÄ?ani StraĹže izvedli tudi

javnosti in preurejanju naselja. Prav tako so

anketo. Namen ankete je bil pridobiti mnenja

zadovoljni s ponudbo druĹžbenih dejavnosti.

obÄ?anov o zadovoljstvu s prostorsko ureditvijo.

SploĹĄno mnenje prebivalcev je, da je poudarek

Vsebinska vpraĹĄanja so se nanaĹĄala na zado-

v prostorskem razvoju treba nameniti gospo-

voljstvo z razporeditvijo centralnih dejavnosti,

darskim conam.

javnih povrĹĄin, odprtih prireditvenih povrĹĄin ter

Prometne povezave s sosednjimi kraji obÄ?ani

prometnih povezav z drugimi naselji in vlogo

ocenjujejo za dobre. Bolj problematiÄ?ne se jim

ter pomenom obstojeÄ?e ĹželezniĹĄke proge v

zdijo neurejena kriĹžiĹĄÄ?a (graf 2), ozke ceste brez

StraĹži. ObÄ?anom smo zastavili tudi vpraĹĄanje

ploÄ?nikov in pomanjkljiva kolesarska mreĹža.

o tem, kako si predstavljajo obÄ?ino v prihod-

Železniťka proga se naj izkoristi v druge namene

nosti oz. kje vidijo najprimernejĹĄe obmoÄ?je za

(graf 3) oz. se naj uporablja le do obstojeÄ?e

razvoj centralnega dela naselja (karta levo).

gospodarske cone pri Novolesu.

Po mnenju prebivalstva so javne povrĹĄine

Anketirani obÄ?ani vidijo vizijo razvoja obÄ?ine

preveÄ? razprĹĄene (graf 1), vendar s tem

v povezavi s pospeĹĄenim gospodarskim raz-

obÄ?ani nimajo veÄ?jih teĹžav, saj so z obstojeÄ?o

vojem, moÄ?an poudarek pa so dali tudi razvoju

ureditvijo kar zadovoljni. Tudi tisti, ki zaznavajo

turizma (graf 4).

razprĹĄenost dejavnosti in neurejenost nasel-


FGG_ODDELEK ZA GEODEZIJO_STRAŽA KOT OBČINSKO SREDIŠČE

I 11

GRAF 1_JAVNE POVRŠINE V STRAŽI

GRAF 3_ODNOS DO ŽELEZNIŠKE PROGE

20

20

15

15

10

10

5

5

0

0

proga je moteĀa

zadovoljni

delno zadovoljni

nezadovoljni

izkoristek v druge namene

proga me ne moti

drugo

 GRAF 2_PROMETNA UREDITEV V STRAŽI

GRAF 4_PRIHODNJI RAZVOJ OBČINE STRAŽA

30

30

25

25

20

20 15

15

10

10

5

5

0 gospodarski razvoj

0 da

delno

neturistiĀni razvoj

stanovanjsko orientirano naselje

trgovsko središĀe

drugo
URBANISTIČNO PLANERSKA DELAVNICA STRAŽA 2011_UREDITEV JEDRA NASELJA STRAŽA V KONTEKSTU RAZVOJA CELOTNE OBČINE

_ANALIZA PROSTORA

ANALIZA_KONCENTRACIJA

ANALIZA_OMEJITVE V PROSTORU

PREBIVALSTVA PO NASELJIH

_območja varstva gozdov in najboljša kmetijska zemljišča

ANALIZA_OMEJITVE V PROSTORU _poplavna in vodovarstvena območja

Kljub temu, da je bil glavni poudarek rezultatov delavnice dan na razvoj naselja Straža, njegovega centralnega !PODGORA

dela, urejanja prometa in zelenih ter športno rekreacijskih površin, smo venč Pre

ZALOG

na

!

ka Kr

STRAŽA LOKE

!

!

celotne občine. Tako so bile v prvem

POTOK

!

!

!

koraku, poleg izvedene ankete med

JURKA VAS

!

! VAVTA VAS

darle rešitve iskali v kontekstu razvoja

prebivalci Straže, izdelane tudi številne

PRAPREČE PRI STRAŽI

RUMANJA VAS

prostorske analize:

! DOLNJE MRAŠEVO

- razporeditev prebivalstva v naseljih, - prometna analiza, - analiza rabe prostora in degradiranih

DRGANJA SELA

!

območij, m čr

- analiza omejitev v prostoru,

oš nji čic a

- morfološka analiza, in - vizualna analiza.

LEGENDA

meja občine

meja občine

meja naselja

gozdni rezervati

vodotoki

0-100

!

100-200

!

200-500

!

LEGENDA

meja občine

ŠTEVILO PREBIVALCEV !

LEGENDA

varovalni gozdovi najboljša kmetijska zemljišča

redka območja poplavljanja

Vodovarstvena območja KATEGORIJA

2 3

STRAŽA 1996

Izdelane analize so v nadaljevanju služile kot izhodišče za oblikovanje predlaganih scenarijev razvoja občine in naselja Straža.


FGG_ODDELEK ZA GEODEZIJO_STRAŽA KOT OBČINSKO SREDIŠČE

I 13

ANALIZA_PROMETNA

ANALIZA_VIZUALNA

ANALIZA_MORFOLOŠKA

® P

P H H

G

® P

D

# H

A

® P ® P

O '

V VV VV

VVVV

O

?

O

® P ® P

H® P

® P

#

® P

V

V

V

V

V

V ® P

¿

® P®

H H

® P

P

H

! C

! C

D

V V

LEGENDA

LEGENDA

naravni rob (gozd) vinorodni okoliš

kataster stavb - Straža

industrija

državne ceste

O ? #

V

občinske ceste

programsko središče

železnica

prometno vozlišče

kolesarske in pešpoti

dominanta prometnica

P

pomembno križišče

kakovosten pogled

H

manj pomembno križišče

železnica

® P

parkirišče

odprti rob

® ¿

avtobusna postaja

t n

bencinski servis

reliefni rob reka Krka kataster stavb - Straža

A ! C

HH H® P

V LEGENDA

D

E

t n

V

V

V

B

F

P¿

P

?

V

! C

®H P ®

kataster stavb - Straža

A B C ! D E F G H I

centralno naselje širitev naselja ob komunikacijah storitvena središča prostostoječi enodružinski objekti struktura večjih objektov večstanovanjski objekti vrstna gradnja objektov urejena gradnja novejših objektov vinorodni okoliš reka Krka


URBANISTIČNO PLANERSKA DELAVNICA STRAŽA 2011_UREDITEV JEDRA NASELJA STRAŽA V KONTEKSTU RAZVOJA CELOTNE OBČINE

SCENARIJ 1_PROSTORSKI RAZVOJ OBČINE STRAŽA

Problematika v občini Straža_stanje:

KONCEPT:

- v občini ni izrazitega občinskega središča,

- železniška proga se ohrani le do Novolesa, v

- železniška postaja ni v svoji funkciji, saj se del tira

nadaljevanju do Zavoda za blagovne rezerve RS

od Novolesa dalje uporablja samo nekajkrat letno

pa se njena trasa preuredi v javne (parkovne)

za dostavo blaga v Zavod za blagovne rezerve

površine, namenjene pešcem, kolesarjem in orga-

RS,

nizaciji raznih prireditev na prostem,

- trenutno je gospodarsko stanje v občini slabo, saj

- v Straži se uredi novo centralno območje, ki pote-

osnovne šole v Vavti vasi, - ureditev parka z učno potjo v naselju Zalog, kjer je pester biotop ob opuščenih glinokopih, - umestitev doma za ostarele v naselju Vavta vas (nasproti osnovne šole), - ureditev pešpoti in kolesarskih poti ob reki Krki povezava z biotopom ter Straško goro,

je Novoles, kot največje podjetje, prenehal z delo-

ka longitudinalno ob glavni cesti skozi naselje; ob

vanjem (nazadnje je zaposloval 630 delavcev),

tem se predvidi izgradnja objektov za izvajanje

Žužemberk z obvoznico, ki bo potekala v obrobju

družbenih dejavnosti:

Vavte in Rumanje vasi in bo povezana s predv-

sicer v občini prisotne,vendar pa med seboj slabo

- kulturni dom s knjižnico,

idenem koridorjem 3. razvojne osi,

povezane; slabo je izkoriščena predvsem Krka, ki

- zdravstveni center,

ima velik potencial za vodne in obvodne športe,

- občina,

- zelen in druge športno rekreativne površine so

- glavna cesta Novo mesto – Žužemberk je zelo obremenjena, - v občini ni urejenega doma za starejše občane.

- trgovski center, - urejen park, ki povezuje tehnološki park,… - obstoječa gospodarska cona Novolesa se prestrukturira v tehnološki park, kjer bodo poudarjene

- razbremenitev glavne ceste Novo mesto –

- umestitev mostov na reki Krki: - dva mostova, kjer bo potekala predvidena obvoznica - štirje mostovi za pešpoti in kolesarske poti – povezava naselji ob reki Krki z občinskim središčem

predvsem raziskovalne dejavnosti povezane z

- ohranitev gozdnih površin in vinogradniških goric,

lesno predelovalno industrijo,

- obnova obstoječega mlina – kulturna znameni–

- ureditev športno-rekreacijskega centra v bližini

tost.


FGG_ODDELEK ZA GEODEZIJO_STRAŽA KOT OBČINSKO SREDIŠČE

I 15

Občina Mirna Peč

Novo mesto

Novo mesto

Občina Žužemberk

No

vo

me

s to No

vo

me

s to

LEGENDA

LEGENDA

meja občine

meja občine

ž Žu

em

be

l Do

rk

en

j

e sk

to

i pl

ce

meje sosednjih občin

^

moteč dejavnik

X

most pešpot

#

dominante

X

most cesta

! .

vozlišče vstop v naselje

! 5

pomembnejše vozlišče odprt pogled

ž Žu

em

D

r be

e ol

k

nj

s

ke

to

ic pl

e

naselje

X

park predvidena kolesarska pot in pešpot

#

pogled vinogradništvo

!

!

!

predvidena železnica državna cesta

vinogradniška cesta

cesta

železnica

predvidena obvoznica

slepa železnica državna cesta

!

koridor 3 razvojne osi

Občina Dolenjske Toplice

reka Krka

lokalna cesta reka Krka

Mestna občina Novo mesto

letališka steza Prečna tehnološki park

rob gozda

urejen park z učno potjo

rob - vinogradništvo in ravnina

občinsko središče

industrija

SCENARIJ 1_VIZUALNA ANALIZA

OŠ in rekreacijski center

vinogradniško območje

dom za ostarele

gozd

gospodarska cona

letališka steza Prečna

vinogradniško območje

degradirano območje

ravnina

ravnina

krajina s poselitvijo

kataster stavb

gozd

SCENARIJ 1_KONCEPT PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE


URBANISTIČNO PLANERSKA DELAVNICA STRAŽA 2011_UREDITEV JEDRA NASELJA STRAŽA V KONTEKSTU RAZVOJA CELOTNE OBČINE

SCENARIJ 2_RAZVOJ

SCENARIJ 2_IDEJNA ZASNOVA

OB OSI

SCENARIJ 2_PRIKAZ NA MAKETI

IJA R T

US D I N ohranitev industrije z

razvojem tehnološkega parka

širitev jedra in krepitev centralnih dejavnosti ohranitev vinogradniškega naselja pod Štraško goro

-

ohranjanje odprtega prostora med obstoječim zeleni pas z naseljem in površino rekreacijskim centrom za rekreacijo

predvidene ureditve prečnih linijskih povezav, -

ohranitev obstoječega naselja in predvidena širitev

gozd

ohranitev obstoječega naselja

cesti,

pozidane površine

V

širitev naselja

Q

centralne dejavnosti

D ohranitev obstoječega naselja

-

zelene površine vinogradi z zidanicami

Straža bo pridobila nov center naselja, ki se bo razvijal kot razvojna os, longitudinalno ob obstoječi

LEGENDA

reka Krka

zeleni pas za oddih in rekreacijo

med Stražo, Vavto vasjo in Rumanjo vasjo so

proga se uporablja samo do tovarne Novoles in se naprej popolnoma ukine,

-

trasa opuščene železniške proge se preuredi v kolesarsko stezo v parkovni ureditvi,

-

center se razvije longitudinalno ob cesti več jedrnih zgostitvah s centralnimi dejavnostmi,

razvoj centralnih dejavnosti

-

poleg preureditve trase železniške proge v javne

ohranjeni vinogradi

in zelene površine, se poleg obstoječih razvijejo še

linijske prečne povezave

nove zelene površine, kolesarske poti, pešpoti, ki se

odprt prostor

povežejo v celovit zeleni sistem Straže

železnica

-

ob šoli v Vavti vasi je predviden razvoj rekreacijskega centra


FGG_ODDELEK ZA GEODEZIJO_STRAŽA KOT OBČINSKO SREDIŠČE

I 17

SCENARIJ 3_PRESTRUKTURIRANJE

SCENARIJ 3_RAZMESTITEV DEJAVNOSTI

ŽELEZNICE

SCENARIJ 3_PRIKAZ NA _MAKETI

-

trasa železniške proga skozi naselja Straža ostane, vendar se preuredi v večfunkcionalno parkovno površino

namenjeno

pešcem,

kolesarjem,

prireditvam na prostem in drugim dejavnostim, ki se lahko organizirajo na odprtih javnih površinah -

sistem ranžirnih tirov bi usmerili v območje tovarne Novoles in pridobili proste površine namenjene centralnim dejavnostim (tržnica, druženje-trg),

-

zeleni sistem ob Krki se poveže s funkcionalno preurejeno progo,

-

obstoječi promet se preureja v krožišča,

-

centralne dejavnosti se razvijajo na obstoječih lokacijah in širijo vzdolž novih prostih površin na območju železnice,

-

prestrukturiranje industrijske dejavnosti za nov zagon lesne dejavnosti v občini.


URBANISTIČNO PLANERSKA DELAVNICA STRAŽA 2011_UREDITEV JEDRA NASELJA STRAŽA V KONTEKSTU RAZVOJA CELOTNE OBČINE

PRIMER_UREDITEV PROMENADE

SCENARIJ 4_STRAŽA

PRIMER_UREDITEV SPREHAJALNIH POTI

Koncept preureditve obstoječega stanja v osrednjem delu

_PREDLAGANE REŠITVE

Straže, temelji na drzni zamisli ukiniiti železniško povezavo od

- železniška proga ostane le do območja industrije, v nadalje-

Novolesa do skladišč državnih rezerv. S preureditvijo površin obstoječe železniške proge, bi pridobili ozek pa vendar zelo dragocen pas, ki se vleče skozi celotno naselje. Nove pridobljene površine predstavljajo hrbtenico na novo začrtane razvojne osi. Območje železniške proge bo v tem scenariju s preureditvijo v umirjeno zeleno območje namenjeno kolesarjem in sprehajalcem. Na tem območju je predviden tudi razvoj novih programPRIMER_UREDITEV OBREŽJA KRKE

BREZ ŽELEZNICE

skih vsebin.

vanju se ukine, - razvoj gospodarstva in tehnološkega parka v območju obstoječe gospodarske cone se okrepi, - centralne dejavnosti se nizajo longitudialno na območju obstoječe “proge”, - centralni prostor se na več mestih odpira proti Krki in tako povezuje zeleni pas s centrom naselja, - ob vstopu na vzhodu skozi naselje se oblikuje nova vstopna točka s trgovskim programom, - ustvari se nova povezava proti OŠ Vavta vas in se del centralnih (športnih, oskrbnih) dejavnosti lahko razvija tudi na tej lokaciji.PRIMER_DRUŽABNI PAVILJONI


FGG_ODDELEK ZA GEODEZIJO_STRAŽA KOT OBČINSKO SREDIŠČE

I 19

SCENARIJ 4_PREDLOG UREDITVE NASELJA STRAŽA

Trgovinski kompleks

Lesni inkubator

Prestrukturiranje industrijskega obmocja

Parkirisca

SCENARIJ 4_IDEJNA ZASNOVA Muzej, knjiznica Prenova KD, nova obcinska stavba

Ureditev brezin

Sportna igrisca, obnovitev

Otrosko igrisce Avtobusa postaja Parkirisca

Kmecka trznica, mlekomat, TIC

Rafting center

Stanovanja Dvojcki Vrstne hise

LEGENDA: LEGENDA: Kolesarska steza Kolesarska steza Pespot Centralna dejavnost Pespot Industrija - Obrt dejavnost Centralna Stanovanjsko Industrijaobmocje - Obrt SportStanovanjsko in rekreacija obmocje Zelena bariera Sport in rekreacija Rekonstrukcija cest

Zelena bariera

SCENARIJ 4_PRIKAZ NA MAKETI


URBANISTIČNO PLANERSKA DELAVNICA STRAŽA 2011_ UREDITEV JEDRA NASELJA STRAŽA V KONTEKSTU RAZVOJA CELOTNE OBČINE


FAKULTETA ZA ARHITEKTURO_UREDITEV JEDRA NASELJA STRAŽA_RAZVOJ CENTRALNIH OBMOČIJ

I 21

_UVOD

Na Fakulteti za arhitekturo smo se pri iskanju

razvoj naselja in njegovih dejavnosti. V

razvoja

so

šole v Vavti vasi in prečakala reko Krko. S

odgovorov na zastavljena problemska

primeru stagnacije le-tega, se naselje

razporejene v 30. Letnih časovnih obdobjih

tem bosta razbremenjena ozko ovinkasta

izhodišča, osredotočile predvsem na razvoj

ne razvija oz. se razvija zelo počasi, zato

ter upoštevajo najboljše možnosti za razvoj

cesto skozi Vavto vas in edini obstoječi

centralnih dejavnosti v naselju Straža. Pri

ga je potrebno vzpodbuditi z drugimi

Straže in s tem tudi občine.

most cez reko Krko. Stanovanjska gradnja

tem nismo razvijale le programskih rešitev,

dejavniki. Predviden nov center naselja, ki

V scenariju 3 je izhodišče za ureditev

se bo logično širila ob novih cestah

temveč smo iskale tudi nove lokacije oz

vsebuje vse ključne dejavnosti, potrebne

občine dejstvo, da največje podjetje v

ter

načrtovale prestrukturiranje obstoječih, na

za prijetno bivanje, se zato organizira na

občini, Novoles, ustavlja svojo proizvodnjo.

obstoječem prostoru.

katerih se lahko razvija nova »urbanost«

območju, ki je že zdaj najbolj prepoznaven

Proizvodni

obsegajo

Scenarij

4

Straže, ki ne bo služila le prebivalcem

kot center, kljub temu, da je danes

zelo velike površine, ki jih je sedaj treba

razvoja

vinogradniškega

naselja, temveč celotne občine.

namenjen

infrastrukturi.

bodisi odstraniti in nadomestiti z novim

so odvisne od večih dejavnikov, kot so

Zaradi neposredne povezanosti Straške

Tako obstoječe stanje le preuredimo in

programom, bodisi prestrukturirati v nove

gostota priseljevanja ljudi v občino, odnos

gore

mu dodajamo nove elemente, ki počasi

proizvodne oz. obrtniške in podjetniške

lokalne uprave do območja ter rasti

spraševale tudi o nadaljnjem razvoju

ampak

obrate. Ker samo naselje Straža nima jasno

obstoječe skupnosti na območju.

območja zidanic. Tako smo v sklopu

novih centralnih dejavnosti v naselju.

definiranega centra, se je porodila ideja,

Območje

delavnice razvile štiri scenarije, ki so v

Scenarij 2 upošteva predvsem razvojno

da ga je možno na novo formirati na delu

pomembnem

nadaljevanju podrobno predstavljeni.

možnost industrijskih con Novoles ter Zalog.

območja sedanjega podjetja Novoles. Ta

potencial za preoblikovanje v popolnoma

Scenarij 1 upošteva trenutno krizno stanje

Razvoj ter širjenje naselja je predviden

bi bil strateško postavljen ob novo cestno

stanovanjsko naselje, kot tudi v območju s

v gospodarstvu, ki je ključni dejavnik za

fazno, kar bo odvisno predvsem od

povezavo, ki bo potekala mimo osnovne

celostno turistično ponudbo.

z

naseljem

Straža

pa

smo

se

bolj

prometni

trajnostno

vzpodbujajo

razvoj

industrije.

obrati

Razvojne

podjetja

faze

zapolnila

posamezne

raziskuje

se

praznine

različne

razpotju.

možnosti

območja,

trenutno

v

nahaja Vsebuje

ki

na tako


URBANISTIČNO PLANERSKA DELAVNICA STRAŽA 2011_UREDITEV JEDRA NASELJA STRAŽA V KONTEKSTU RAZVOJA CELOTNE OBČINE LEGENDA pomembne prometne povezave

SCENARIJ 1_UREDITEV

peš povezave zeleni pas

NOVEGA JEDRA NA OBMOČJU OBSTOJEČEGA

_horizontalni razvoj parkovne zasnove

center postavitev rezerv RS prepletanje centrov

SCENARIJ 1_PRILOŽNOSTI ZA RAZVOJ NASELJA

Razvoj Straže poteka predvsem ob glavnih

Pomembno vlogo v Straži imajo tudi javne

prometnih poteh, še posebej ob državni

zelene površin,e za katere je pomembno,

cesti Ljubljana-Novo Mesto. Na tej osi lahko

da so dostopne vsem prebivalcem. V

prepoznamo dva manjša centra, ki sta

naselju in okolici prepoznamo več zelenih

razvita vsak na svoji strani reke Krke. Tu je

‘žepov’, ki jih lahko smiselno povežemo v

pretok ljudi največji, na žalost pa poteka

celoto. Pri tem pomembno vlogo igra tudi

predvsem z avtomobili. Glavna povezava

obstoječa železniška proga, ki ne služi več

obeh centrov je stari prometni most, na

svojemu namenu, lahko pa postane del

katerem le redkokdaj vidimo pešce in

novih parkovnih ureditev. Zelene površine, ki

kolesarje. Eden izmed razlogov za to je

se nahajajo tik ob reki je smiselno povezati z

LEGENDA

pomanjkljiva ureditev peš poti oz. pločnikov.

reko in s tem ustvariti prijetne ambiente za

zelene površine

Trenutno

slabša

obiskovalce.

stanovanjska raba

narekuje

prestrukturiranje

v

Tako kot zelene površine so pomembne tudi

vinogradnoštvo

novo obrtno-industrijsko cono, kamor je

peš poti, ki pa jih je sedaj zelo malo. Ključni

mogoče preseliti tudi blagovne rezerve RS.

problem peš prometa se kaže v tem, da

Del infrastrukturno urejenega območja se

obstoječe poti ne povezujejo vseh delov

nameni za lokalne obrtnike in podjetnike,

Straže z Vavto ni Rumanjo vasjo, ki ležita

ki lahko po ugodni ceni najamejo prostore

na drugi strani Krke Za lažje prehajanje do

za svoje dejavnosti. S tem je omogočena

ključnih točk v prostoru je tako potrebno

selitev dejavnosti na novo lokacijo, s čimer

urediti več peš brvi čez reko. S tem bo

postanejo bolj konkurenčne. Izpraznjene

zmanjšan avtomobilski promet, povečan pa

lokacije

se

bo peš in kolesarski promet, predvsem pa

programsko in prostorsko prestrukturirajo v

bo poskrbljeno za večjo varnost prebivalcev

skladu s predstavljenim konceptom.

Straže in vseh udeležencev v prometu.

centralne, storitvene dejavnosti

industrijsko - obrtna cona

SCENARIJ 1_NAMEMBNOST OBMOČJA

gospodarska

obstoječih

situacija

Novolesa

dejavnosti

pa


FAKULTETA ZA ARHITEKTURO_UREDITEV JEDRA NASELJA STRAŽA_RAZVOJ CENTRALNIH OBMOČIJ

SCENARIJ 1_FAZE

UREDITVE

SCENARIJ 1_FAZA 1 Predvidena

je

I 23

dokončna

SCENARIJ 1_FAZA 3 ukinitev

Trg, kjer so locirani vsi ključni objekti s

železniškega prometa in preureditev

storitvenimi dejavnostmi, mora postati

proge v tematski park, ki lahko služi tudi

‘jedro’ naselja, kar pomeni, da je

kot galerija za različne inštalacije in

potrebna tudi vizualna prenova že

umetnine.

obstoječih objektov. Hkrati je potrebno

Obe ključni križišči v naselju, ki sta tudi

tudi

najbolj problematični, se preuredita

programov, da skupaj deljujejo kot

v krožišče, zgornje celo v podzemno

celota in tako predstavljajo pravi center

krožišče.

naselja.

dodajanje

novih

objektov

ter

SCENARIJ 1_FAZA 2 Ureditev

podzemnega

prometa

omogoča veliko prostora za ureditev novega trga naselja, ki je namenjen samo pešcem ter kolesarjem. Prav tako se za pešce predvidi več novih peš poti, ki povezujejo ključne točke v naselju oz.

LEGENDA

tudi v sosednjih naseljih. Predvidi se štiri

FAZA 1 ukinitev železniškega prometa, ureditev parka ureditev krožišč, podzemni promet

brvi čez reko Krko, ki omogočajo bolj prijetno in varno prehajanje iz enega brega na drugega.

FAZA 2 ureditev osrednjega parka, trga ureditev peš poti postavitev brvi za pešce FAZA 3 prenova in nadgradnja obstoječih objektov, dodajanje novih objektov za potrebe centralnih dejavnosti


URBANISTIČNO PLANERSKA DELAVNICA STRAŽA 2011_UREDITEV JEDRA NASELJA STRAŽA V KONTEKSTU RAZVOJA CELOTNE OBČINE

SCENARIJ 1_3 FAZA_UREDITEV TRGA


FAKULTETA ZA ARHITEKTURO_UREDITEV JEDRA NASELJA STRAŽA_RAZVOJ CENTRALNIH OBMOČIJ

SCENARIJ 1_UREDITEV TRGA Z NOVO TRŽNICO IN PARKOM

I 25

SCENARIJ 1_PRENOVA IN NADGRADNJA OBSTOJEČIH OBJEKTOV TER UREDITEV TRGA


URBANISTIČNO PLANERSKA DELAVNICA »STRAŽA PRI NOVEM MESTU 2011«

SCENARIJ 2_ RAZVOJ

URBANOSTI V PRIHODNOSTI

_negativni razvoj za občino

Nevarnost

nenadzorovanega

razvoja

občine Straža je v tem, da lahko pripelje do degradacije prostora. Poselitev postane razpršena se širi brez vsakršnega nadzora, kmetijska zemljišča postanejo pozidana. Zgostitev poselitve se zgodi v bližini industrijskih centrov, to sta Zalog in območje Novolesa. Gostejša poselitev bo tudi ob obvoznici, ki v prvi fazi poselitve predstavlja gradnjo enodružinskih hiš ter stanovanjskih blokov. V drugi fazi se zgodi gradnja večjih trgovskih centrov se

oz.

trgovin.

predvideva

tudi

Na

tem

območju

največjo

gostoto

prebivalcev, zato je načrtovanje in razvoj novega centra povsem upravičeno. Nova obvoznica predstavlja nevarnost za Stražo, saj se bo zmanjšala frekventnost in obiskovanost Straže. Ob novih vstopih v mesto se izoblikujeta centra, ki dodatno potegneta ljudi na obrobje mesta. Stari center Straže stagnira, kajti vse dejavnosti se preselijo na njegovo obrobje.


FAKULTETA ZA ARHITEKTURO_UREDITEV JEDRA NASELJA STRAŽA_RAZVOJ CENTRALNIH OBMOČIJ

SCENARIJ 2_POZITIVNI

RAZVOJ ZA OBČINO - 1. IN 2. FAZA_20-50 LET

_SCENARIJ 1 Dolgoročni

_SCENARIJ 2 plan

mora

Vasi se širijo severno od reke Krke, in sicer

zagotoviti smotrno prostorsko razporejanje

levo in desno od Straže; počasi se začnejo

dejavnosti

širiti tudi bližnje vasi. Stanovanjska gradnja

in

občine

ustrezno

Straža

namensko

rabo

prostora. Za pozitivni razvoj je potrebno

nastane na točkah izvoza iz obvoznice.

preprečiti

nenadzarovano

Območje železnice je še vedno v območju

poselitev. Vasi se širijo samo severno od reke

zelenega pasu skozi mesto. Ob potrebah se

Krke, in sicer levo in desno od vasi.

železnico aktivira za lokalne mestne potrebe.

Pomemben dejavnik je varovanje kulturnih

Priložnostno lahko vozi muzejski vlak, ki

in naravnih vrednot. Tako se v prvi vrsti

obenem predstavlja tudi turistično atrakcijo.

zavarujejo pogledi na Vavto vas, in sicer

Tako povezuje različne točke v naselju.

pas med omenjeno vasjo ter Jurko vasjo.

Center se začne širiti po celotni horizontalni

Kakovost prostora so tudi zidanice na

osi, ob glavni cesti skozi Stražo.

razpršeno

in

bližnjem Straškem hribu. Predvidi se zeleni pas ob reki. Območje reke Krke je odlična priložnost za izkoriščanje naravnih danosti v rekreacijske namene. Pas se razlega ob celotni vasi in se nadaljuje do nove hitre ceste na zahodni strani. Območje železnice se preuredi v park, pri čemer se ob tirih uredi predvsem zazelenitev. Preurejena železniška proga postane rdeča nit zelenega pasu skozi naselje. Center se razvija na območju današnje Občine.

I 27


URBANISTIČNO PLANERSKA DELAVNICA STRAŽA 2011_UREDITEV JEDRA NASELJA STRAŽA V KONTEKSTU RAZVOJA CELOTNE OBČINE

SCENARIJ 2_POZITIVNI

Straža

dobi

dobi

RAZVOJ ZA OBČINO - 3. FAZA_80 LET

‘’mestne’’

značilnosti.

Center se razširi po celotni horizontalni osi, in se poveže z obrobnimi storitvenimi dejavnostmi

ob

izvozu

obvoznice.

Na

teh točkah se izoblikujejo nova območja centralnih dejavnosti. Te se že omenjeno, razprostirajo po celotni razvojni osi Straže. Industrijska cona Zalog se močno poveča. Več delovnih mest privablja ljudi in nova območja poselitve se zgodijo južno od Vavte in Jurke vasi. Pas med tema dvema vasema se še vedno ohranja in ostaja nepozidan. Vse vasi, v širšem območju Straže pa se začnejo širiti. Ob potrebah se železnica aktivira in ne služi več za lokalne povezave, temveč širšemu medkrajevnemu in regionalnemu povezovanju.

Tako

se

zagotovi

nova

infastruktura, ki dodatno privlači ljudi in jim omogoča lahko dostopnost do delovnih mest.


FAKULTETA ZA ARHITEKTURO_UREDITEV JEDRA NASELJA STRAŽA_RAZVOJ CENTRALNIH OBMOČIJ

SCENARIJ 2_POZITIVNI RAZVOJ ZA OBČINO - 3. FAZA (80 LET)_UREDITEV PASU OB ŽELEZNIŠKI PROGI

I 29

SCENARIJ 2_POZITIVNI RAZVOJ ZA OBČINO - 3. FAZA (80 let)_UREDITEV TRGA


URBANISTIČNO PLANERSKA DELAVNICA STRAŽA 2011_UREDITEV JEDRA NASELJA STRAŽA V KONTEKSTU RAZVOJA CELOTNE OBČINE

SCENARIJ 2_POZITIVNI RAZVOJ ZA OBČINO - 3. FAZA_OŽJE OBMOČJE

SCENARIJ 2_KONCEPT TRGA

Trg je lociran ob reki Krki, severno od Vavte vasi ter južno od Straže. Trg predstavlja centralno točko za obe naselji. Povezava med naseljema je omogočena z brvjo za pešce ter kolesarje. Motorni promet pa poteka po že obstoječem mostu. Novi trg predstavlja točko, kjer so tokovi najbolj intenzivni in se med sabo križajo. Horizontalne tokove predstavlja zeleni pas, ki teče ob reki, skozi trg. Vertikalni tokovi pa potekajo od severnega dela Straže, skozi novi trg ter preko brvi do Vavte vasi. Vertikalni tokovi so omogočeni z ploščadmi, ki se zajedajo na eni strani v jedro naselja Straža ter na drugi strani do reke. Z njimi je omogočen direkten stik z reko, saj obenem predstavljajo pomol. Stik z vodo je omogočen v celotnem območji zelenega pasu ob Straži, z dodatno ureditvijo ter postavitvijo obvodnih tribun, stopnic itd.


FAKULTETA ZA ARHITEKTURO_UREDITEV JEDRA NASELJA STRAŽA_RAZVOJ CENTRALNIH OBMOČIJ

SCENARIJ 2_POZITIVNI RAZVOJ ZA OBČINO - 3. FAZA_UREDITEV TRGA

POMOL

TRG

ZELENI PAS OB REKI

NOVA POZIDAVA

TRIBUNE OB REKI

I 31


URBANISTIČNO PLANERSKA DELAVNICA STRAŽA 2011_UREDITEV JEDRA NASELJA STRAŽA V KONTEKSTU RAZVOJA CELOTNE OBČINE

LEGENDA

nove cestne povezave

SCENARIJ 3_NOVI

prestavljen program

CENTER NASELJA

center naselja

_vertikalni razvoj dejavnosti in funkcij, ki ustvarjajo

meja industrije / obrti

urbani prostor

železnica

SCENARIJ 3_FAZA

1

SCENARIJ 3_FAZA

2

Osnovna ideja razvoja občine oz. njenega

Ob upoštevanju omejitev varstva narave, se

največjega naselja Straža je dejstvo, da

ob novih cestnih povezavah, v novonastalih

največje podjetje v občini, ki je velikemu

območjih predvideva nova stanovanjska

številu občanom nudila zaposlitev, Novoles,

pozidava. Ta je seveda logična posledica

počasi izumira oz. ustavlja proizvodnjo.

novih stanovanjskih potreb zaradi razvoja

Podjetje Novoles zaseda skoraj polovico

naselja in občine. Stari ‘‘center’’ naselja

celotne površine naselja Straža, kar pomeni,

se prestrukturira v stanovansjko zazidavo,

da se z ukinitvijo podjetja na tej površini

zapolnijo se tudi obstoječe praznine.

pojavljajo velike industrijske hale in prazni

Ob novi cesti, ki vodi mimo osnovne šole v

prostori med njimi. Ta prostor je seveda

Vavti vasi, se prav tako zapolni praznina med

zeleni klin med industrijo in stanovanjsko zazidavo

potrebno v prihodnosti dobro izkoristiti in

zazidavo in novo cesto.

center naselja

nadomestiti z novim programom.

meja industrije / obrti

Ker so trenutno vse storitvene dejavnosti v

SCENARIJ 3_FAZA

Straži razpotegnjene ob glavni cesti in na–

Obrežje reke Krke je odlična priložnost za

selje samo nima jasno določenega centra,

izkoriščanje naravnih danosti v rekreacijske

je mogoče center Straže na novo formirati

namene. Že obstoječe zunanje igrišče ob

na delu območja Novolesa.

osnovni šoli ima možnost širitve programa

Oblikuje se tudi se nova cestna povezava

vse do reke Krke. Rekreacijske površine se

od osnovne šole v Vavti vasi do novega

uredijo tudi na levem bregu reke ob novi

centra v Straži, saj obstoječa povezava

stanovanjski zazidavi.

med njima poteka po enem samem mostu,

Logična poteza bi bila tudi povezava obeh

ki pa ima vprašljivo rešena križišča. Z novo

bregov reke z brvjo, ki bi jo uporabljali izključ–

povezavo bo tudi šolska pot bistveno krajša.

no pešci in kolesarji.

SCENARIJ 3_FAZA 1

LEGENDA meja varstva narave

železnica možnosti širitve zazidave

SCENARIJ 3_FAZA 2

3


FAKULTETA ZA ARHITEKTURO_UREDITEV JEDRA NASELJA STRAŽA_RAZVOJ CENTRALNIH OBMOČIJ

I 33

SCENARIJ 3_PROMET Nova

cestna

povezava

bo

omogočila

razbremenitev obstoječe ovinkaste in ozke poti prometnice skozi Vavto vas. Prav tako bo pot primestnega avtobusa speljana do novega centra, kjer bo postavljeno dodatno avtobusno postajališče. Obstoječa avtobusna

postaja

je

nujno

potrebna

prenove in novega programa, ki bo ta del naselja poživil. V prihodnosti bi bilo pametno razmišljati tudi o umestitvi obvoznice po južnem robu Vavte vasi.

LEGENDA

rekreacijske / zelene površin center naselja nova peš pot / brv železnica možnosti širitve zazidave

SCENARIJ 3_FAZA 3


URBANISTIČNO PLANERSKA DELAVNICA STRAŽA 2011_UREDITEV JEDRA NASELJA STRAŽA V KONTEKSTU RAZVOJA CELOTNE OBČINE

SCENARIJ 3_TLORIS UREDITVE TRGA


FAKULTETA ZA ARHITEKTURO_UREDITEV JEDRA NASELJA STRAŽA_RAZVOJ CENTRALNIH OBMOČIJ

SCENARIJ 3_ FAZA 3

I 35

SCENARIJ 3_FAZA 3


URBANISTIČNO PLANERSKA DELAVNICA STRAŽA 2011_UREDITEV JEDRA NASELJA STRAŽA V KONTEKSTU RAZVOJA CELOTNE OBČINE

SCENARIJ 4_PREOBLIKOVANJE

OBMOČJA ZIDANIC

_preoblikovanje zaledja v odnosu do razvoja naselja

SCENARIJ 4_NEOMEJENA Vizija SCENARIJ 4_NEOMEJENA ŠIRITEV

SCENARIJ 4_OBMOČJE V PRIMERU UREDITVE V RAZPRŠEN HOTEL

razvoja

ŠIRITEV predvideva

Vizija predvideva vzpostavitev razpršenega hotela/

transformacijo v stanovanjsko območje s stalnimi

apartmajev, kar je dokaj drastičen poseg. Izjemnega

prebivalci. Posledice so vidne tako v prostoru kot v

pomena je določitev avtohtonega videza zidanic v

organizaciji različnih občinskih služb, saj je v primeru

tem območju, tako da se lahko preuredi oz. uskladi

območja stanovanjske gradnje treba organizirati

tudi fasade obstoječih objektov.

zimsko

urejena

Za turistično usmerjeno območje je potrebno

parkirišča, organizirati prevoz otrok v šolo, zgraditi

vzpostaviti več peš in kolesarskih poti, spodbujati

telekomunikacijska omrežja, omogočiti dostop do

dejavnosti,

upravnih, zdravstvenih in drugih storitev. Posledice

vinogradništvo in tako preprečiti izginjanje površin

ureditve Straškega hriba v stanovanjsko območje

vinogradov in sadovnjakov. Prav tako bo treba

bi pomenile tudi večje obremenitve lokalnih cest,

zagotoviti dovolj parkirnih mest in primernega

predvsem križišč.

dostopa za turiste.

službo,

Straškega

zgraditi

širše

hriba

ceste

in

privlačne

za

turizem,

spodbuditi

Zaradi višinske razlike in s tem ustvarjene ločnice med glavnim naseljem in novim stanovanjskim območjem

SCENARIJ 4_STATUS

se v le-tem ustvari tudi center; vinogradniško

Vizija predvideva ohranitev trenutnega stanja brez

območje tako postane zaključena celota.

večjih regulacij in posegov v prostor. Na tak način

Širitev

stanovanjsko

se napetosti med stalno in počitniško populacijo le

območje bi imelo velik vpliv tudi na videz območja, še

povečujejo, zato je to najslabša možnost - zadovoljni

posebej zaradi izrazito izpostavljene lege območja.

niso ne eni, ne drugi.

Ob takšni preureditvi bi se močno spremenila tudi

Posledično se pojavi problem slabo regulirane

identiteta Straškega hriba, saj bi namesto območja

gradnje, iz česar sledi počasna, vendar trajna

zidanic tam nastalo stanovanjsko naselje, v katerem

vizualna degradacija območja.

in

transformacija

v

večje

bi bili vinogradi prej izjema kot pravilo. SCENARIJ 4_PRIKAZ RAZVOJA OBMOČJA BREZ REGULIRANJA

SCENARIJ 4_ČIŠČENJE

QUO


FAKULTETA ZA ARHITEKTURO_UREDITEV JEDRA NASELJA STRAŽA_RAZVOJ CENTRALNIH OBMOČIJ

SCENARIJ 4_OBSTOJEČE STANJE

SCENARIJ 4_PRIKAZ RAZVOJA OBMOČJA V PRIMERU

NEOMEJENE ŠIRITVE

I 37

SCENARIJ 4_PRIKAZ RAZVOJA OBMOČJA BREZ REGULIRANJA


URBANISTIČNO PLANERSKA DELAVNICA STRAŽA 2011_UREDITEV JEDRA NASELJA STRAŽA V KONTEKSTU RAZVOJA CELOTNE OBČINE


I 39

UVOD_OPIS

REŠITVE

Ob številnih vprašanjih, ki so se porajala v

ustrezne hidrotehnične in habitatske podatke, ki

ni bil problem, saj Krka omogoča kakovostno

sledi predlog, ki kot prepoznaven straški prostor

začetku

izbranih

bi jih tudi težko predelali v delavniškem pristopu,

preživljanje

vinogradniško

oblikuje koridor železnice skozi naselje. Do

delavnice

za

pridobitev

prostega

časa,

nadaljnji

za tovrstne premišljene odločitve je namreč

območje pa poleg rekreacije tudi druge

železniške postaje se proga ohrani in železniški

prostorski razvoj Občine Straža, smo se kot

potreben drugačen, bolj raziskovalen pristop),

aktivnosti, se z rastjo prebivalstva, predvsem

promet ponovno vzpostavi (dnevna povezava

krajinski arhitekti ukvarjali primarno z vidikom

smo pri predlogih novih ureditev v prvi vrsti

pa s prestrukturiranjem delovnega in prostega

z Novim mestom), od tu dalje pa prostor

ohranjanja

kakovostne

izhajali iz pomanjkanja prepoznavnih zelenih

časa že kaže potreba tudi po programsko

železnice dobi nove vsebine in s tem tudi novo

kulturne krajine v občini, z urejanjem obvodnega

površin v samem naselju in možni povezavi in

in strukturno bolj urejenih zelenih površinah.

strukturo in podobo. Tako se preko razstavnega

prostora reke Krke in z vprašanjem urejanja

ureditvi obrečnega prostora.

Navsezadnje je najboljši primer za to zelena

prostora in nove tržnice koridor nadaljuje kot

zelenih površin v samem jedru naselja. Čeprav

V prvih dneh delavnice, smo v pogovorih z

površina ob večstanovanjskih objektih nasproti

pešpot in kolesarska steza s posameznimi

razmeroma majhna, je občina sestavljena iz

občinsko upravo in posameznimi pobudniki

občinske zgradbe, kjer je za stanovalce urejen

zelenimi ureditvami proti zahodu, vse do roba

različnih tipov kulturne krajine in nekaj ostankov

v občini prišli do programa, ki ga je smiselno

žepni park, ki bi bil lahko zasnovan še bolj

naselja. Na tako vzpostavljeno zeleno os, pa

naravne krajine, med katere se pogojno lahko

umestiti v obrečni pas: ureditev kopališča,

ambiciozno in bogatejše (poleg igrišča še

se navezujejo obstoječe in nove stavbe, tudi

uvrsti tudi reka Krka. Gotovo je obrečni prostor

šotorišča

aktivnega

kakšen program, tematski park ali vrt, ipd.). Tu se

nova občinska stavba, ki jo postavljamo na sam

najbolj zanimiv za prostorski razvoj, predvsem

kajakaškega centra z umetno progro za t.i.

srečamo še z enim zanimivim problemom, ki je

zahodni rob in predstavlja novi vhod v Straže s

z vidika športno rekreacijskih vsebin. Na Krko

kajakaški vrtec (učenje osnov veslanja) ter za

bil jasno izražen tudi v že omenjenih pogovorih

te strani.

se

kulturne

ureditev nemotenega prehoda vzdolž reke, ki

na terenu: občani menijo, da Straži manjka

Čeprav se tukaj predstavljeni predlogi novih

dediščine (mlini in žage), posamezni tehnični

je sedaj zaradi različnih posameznih ureditev

prepoznavno jedro naselja z jasno izraženim

ureditev navezujejo zgolj na samo Stražo, pa

objekti (npr. jezovi) in segmenti, ki so pomembni

onemogočen. S tem se je v predlogu ureditve

karakterjem. Del problema za to je gotovo v

velja na koncu poudariti, da vzpostavitev

za biotsko razvnorstnost, saj v celotnem preseku

izoblikovala obvodna os, na katero se nizajo

pomanjkanju zadostnega števila mestotvornih

vzdolžnih osi in prečnih povezav predstavlja

akvatičnega, amfibijskega in terestičnega pasu

posamezne ureditve, ki so fizično povezane z

funkcij,

središču

koncept, ki lahko velja tudi za preostali prostor

obsegajo številne zanimive biotope. Glede

naseljem in glavnimi prometnimi povezavami. S

enostavno ni. Povedano drugače, če ni javnih

občine in povezavo z ostalimi desetimi naselji in

na omejeni čas in pomanjkanje posameznih

tem pa se je že pokazala potreba po ureditvi

stavb s pripadajočim odprtim prostorom (trgi

vasmi.

podatkov (za relevantne predloge z vidika

konkretnejšega urbanega zelenega prostora,

in plazami) ter jasne ulične mreže, je treba

ohranjanja in urejanja biotopov bi potrebovali

ki ga sedaj v Straži primanjkuje. Če to do sedaj

tovrstni prostor najti drugje. Zato v nadaljevanju

prostorskih

strokovnih

in

navezujejo

podlag

preoblikovanja

posamezni

za

objekti

(prostor

za

mlade),

ki

jih

v

tako

majhnem


URBANISTIČNO PLANERSKA DELAVNICA STRAŽA 2011_UREDITEV JEDRA NASELJA STRAŽA V KONTEKSTU RAZVOJA CELOTNE OBČINE

_INVENTARIZACIJA PROSTORA

ce

sta

ob ir n zd go

INVENTARIZACIJA_LINIJE

reka

rob fni e i l LFD re H]Q O H å

V PROSTORU

Smeri v prostoru so jasno izražene in spremljajo

Na

tok reke Krke.

železnica in reka Krka, kar pomembno vpliva

Odnosi med posameznimi smermi, predvsem

na samo funkcionalno zasnovo poti oz. na smeri

pa

ustvarjajo

premikanja v prostoru. Cesta in železnica tako

posamezne zaključene prostore, ki skupaj

predstavljata oviro, ob primerni izrabi pa tudi

s celotno potezo osrednje osi predstavljajo

možnost za ustrezen prostorski razvoj. Reka Krka

kakovosten

ostaja temeljna ločnica v prostoru.

njihove

prečne

nastavek

povezave

za

razvoj

zelenega

ozkem

območju

se

prostora v Straži.

regionalna cesta

V prostoru se prepoznavajo tri smeri ali poteze: 1_ oster prehod med straškimi vinogradniškimi SHEMA 1_LINIJE V PROSTORU

hribi in ravnico ob Krki, 2_ urbanizirani pas, ki poteka vzdolž železnice in ceste ter 3_ koridor reke Krke, na katerega se pripenjata

P1

mešani gozd - zidanice Straška reber in vinogradi

P2

naselje Sv. sadovnjak Tomažcerkev s poslikavami

naselje Straža stara železniška reka Krka in travnik in njive obvodna postaja ostanek podhoda vegetacija

osnovna šola

mešani gozd Straška reber

zidanice in vinogradi

naselje Straža razloženo naselje na hribu

veliko križišče strnjena gradnja reka Krka in avtobusna postaja med želeniškim obvodna in pekarna tirom ob reki vegetacija

mlin

cerkev v Vavti vasi pokopališče

prepletajo

cesta,


BF_ODDELEK ZA KRAJINSKO ARHITEKTURO_OBLIKOVANJE ZELENIH POVRŠIN STRAŽE_MESTNA IN OBVODNA OS

I 41

INVENTARIZACIJA_PREREZI

Analitični grafični prikaz s shematskimi prerezi

V njem si najpogosteje sledijo naslednje rabe

prikazuje velike reliefne razlike v prostoru.

prostora: straški mešani gozd, zidanice, različni

Pobočje Straške gore se strmo spusti proti

tipi poselitve, cesta, železnica, prostostoječe

reki Krki. Tip poselitve je na pobočju razpršen,

hiše, obvodni pas reke Krke in Vavta vas.

prevladuje individualna gradnja. Poselitev

Prerez P1 prikazuje severni del in povezavo med

se nato postopoma zgosti proti položnejšim

cerkvijo Sv. Tomaža in železniško postajo, kjer se

predelom in je v smeri proti Krki vedno bolj

nahaja opuščen podhod, ki vodi na drugo stran

zgoščena.

reke Krke do osnovne šole v Vavti vasi.

Iz shematskih prerezov je razvidna raba prostora,

Prerez P2 prikazuje različne tipe poselitve, ločene

izražena je tudi zelo dobra funkcio–nalna

med seboj v načinu prilagajanja terenu.

povezanost med posameznimi fragmenti.

Prerez P3 ima urban značaj, tu se pojavljajo

Zelo pomembna je obvodna krajina, kjer so

strnjene vrstne hiše in blokovski tip gradnje. Ta

razgibane brežine in slikovita obvodna krajina,

prostor je pomemben kot južna vstopna točka

primerna za športno rekreacijsko rabo.

v mesto Straža.

Prerezi si sledijo od SV proti JZ. Opaziti je

Prerez P4 pa je nekoliko odmaknjen od grajene

sprostitev napetost v reliefu, saj se prostor

strukture, kjer se prostor pahljačasto razširi. Tukaj

razširi in odpre.

se pogled razpre od severa proti jugu, v smeri

P1 P2 P3 P4

SHEMA 2_PREREZI

proti reki Krki.

P3

mešani gozd Straška reber

P4

zidanice in vinogradi

naselje Straža - vrstne hiše bloki razloženo na pobočju naselje na hribu

reka Krka in strnjena gradnja obvodna ob vodi prostostoječe hiše vegetacija

Vavta vas

mešani gozd Straška reber

zidanice in vinogradi

travnik in njive

reka Krka in arheološko obvodna najdišče poplavna ravnica vegetacija

Vavta vas


URBANISTIČNO PLANERSKA DELAVNICA STRAŽA 2011_UREDITEV JEDRA NASELJA STRAŽA V KONTEKSTU RAZVOJA CELOTNE OBČINE

INVENTARIZACIJA_POMANJKLJIVOSTI

V

INVENTARIZACIJA_PROSTORSKI

RAZVOJNI

PROSTORU

POTENCIALI

Vstopna točka na JZ ne daje občutek začetka

Vstopna točka oz. prosta površina na JZ robu

oz. konca mesta. Vstopa se tako rekoč na sredini

Straže

naselja, umanjka prostorsko znamenje, ki bi

potencial za umestitev novih objektov z novo

označevalo mestni vstop.

vsebino, ki bi predstavljali prepoznavno vstopno

Pred večstanovanjskimi bloki je urejeno otroško

točko v mesto, obenem pa bi dopolnili in

igrišče,

vsebinsko osmislili manjkajoči osrednji javni

sicer

pomembno

za

prebivalce

v

(iz

smeri

Žužemberka),

predstavlja

blokih, ob ustreznejši ureditvi, pa lahko pomeni

prostor Straže.

večjo prostorsko pridobitev in služi tudi ostalim

Velik, pahljačasto odprt travnik vzhodno od mostu

prebivalcem Straže.

na levem bregu, nudi možnost za rekreacijo ob

Eden od problemov v Straži je dostop do reke

vodi. Gre za dovolj veliko in privlačno lokacijo

Krke, ki je v pasu ob individualnih hišah (gor vodno

sredi Straže, ki je sedaj neizkoriščena. Z nje

od mostu), onemogočen zaradi ograjevanja

se odpirajo zanimivi pogledi na star mlin na

potencial

posameznih zemljišč, kar je navsezadnje tudi

nasprotnem bregu in krajinsko pestro brežino

pomankljivost

v nasprotju z veljavno zakonodajo, ki ureja

reke Krke.

obvodna zemljišča.

Obvodni pas reke Krke predstavlja slikovito

Neizkoriščen je tudi prostor železniške postaje,

obvodno krajino.

s katerega se sicer odpira zanimiv pogled na

Zanimiv, vendar povsem neizkoriščen, je prostor

kulturno krajino.

nekdanje železniške postaje. Pod njim ob reki, je

S prometnega vidika so problematična križišča,

še nekaj ruševin, prostor prehaja v reko Krko in

predvsem osrednje, v središču Straže, ki je

preko nje na desnem bregu v polja, in travnike.

preveliko, prehodi za pešce so slabo označeni,

Koridor

njegova

povezava v smeri V-Z, hkrati pa pomeni ločnico

LEGENDA

KARTA 1_POTENCIALI IN POMANJKLJIVOSTI

KARTA 2_PROBLEMATIČNA KRIŽIŠČA

preureditev

pa

zahteva

tehten

železnice

je

pomembna

vzdolžna

premislek. Podobna situacija je tudi v Vavti vasi.

in deli mesto na dva dela.

Dodaten problem predstavlja nesklenjen sistem

Zanimiva značilnost železniške postaje je njen

kolesarskih poti.

južni rob, ki se neposredno naslanja na zeleni koridor Krke.


BF_ODDELEK ZA KRAJINSKO ARHITEKTURO_OBLIKOVANJE ZELENIH POVRŠIN STRAŽE_MESTNA IN OBVODNA OS

INVENTARIZACIJA_VIZUALNA

I 43

ANALIZA

Naselje StraĹža je umeĹĄÄ?eno med reliefni rob StraĹĄke gore na severu in rob poplavne ravnice reke Krke 1oYoOHVBLQdXVWULMVNooEPoĂžMH

na jugu. SrediĹĄÄ?e naselja je na obmoÄ?ju kriĹžiĹĄÄ?a v centru StraĹže. Tu so zgoĹĄÄ?ene dejavnosti, kot npr. obÄ?ina,

ĂĽHOHzQLFD

trgovina, banka, pekarna, kjer se dnevno zadrĹžuje

gozd

tudi najveÄ? ljudi. 6WUDĂŁNDgoUDBzLdDQLFHYLQogUDdL DgoUD goU go oUD UD UD

HQodUXĂĽLQVNHKLĂŁH

Ob zahodnem koncu naselja se odpre pogled na obdelovalne povrĹĄine, med katerimi potekata Ĺželeznica in regionalna cesta, ki se na zaÄ?etku naselja kriĹžata. Med predahi v grajeni strukturi, ki jo v veÄ?ini sestavljajo enodruĹžinske hiĹĄe, se odpira pogled proti

YHĂžVWDQoYDQMVNDgUDdQMD MDYQHVWDYEH o oEdHOoYDOQHzHOHQHSoYUĂŁLQH HQodUXĂĽLQVNHKLĂŁH VWDQ YHĂžVWDQoYDQMVNDgUDdQMD

oEYo E od o WM oEYodQoUDVWMH

LFD FD D SoSODYQDUDYQLFD

vinogradom StraĹĄke gore na severu in gozdnemu LEGENDA

robu, kjer se zakljuÄ?i drobna struktura zidanih, prostor odprti pogledi

pa preide v gozd.

obmoÄ?je

Pogled na reko Krko poleg obvodnega rastja zastira

rob pot kriĹžiĹĄÄ?e

individualna gradnja, ki sega prav do reÄ?nega brega. Na vzhodu naselja je industrijsko obmoÄ?je tovarne Novoles, ki slabo vpliva na podobo naselja, saj je prostor zaradi industrijske dejavnosti degradiran.

KARTA 3_VIZUALNA ANALIZA


URBANISTIČNO PLANERSKA DELAVNICA STRAŽA 2011_UREDITEV JEDRA NASELJA STRAŽA V KONTEKSTU RAZVOJA CELOTNE OBČINE

KONCEPT_TEMATSKI

KARTA 4_CENTRALNE DEJAVNOSTI

KONCEPTI UREDITVE STRAŽE

_naselje Straža leži na prehodnem območju.

INVENTARIZACIJA_CENTRALNE

DEJAVNOSTI

SHEMA 3_URBANO

- PROMETNE POVEZAVE RBA

smer Žužemberk Centralne dejavnosti v mestu Straža se v veliki meri

Straža

smer Novo mesto

nahajajo v osrednjem delu, ob osi, ki poteka v osrednjem delu mesta. Od zahoda proti vzhodu se nizajo zdravstveni dom, občinska stavba v gasilskem domu, trgovina in banka. SHEMA 4_VEGETACIJA pešpot in kolesarska KARTA 5_ZELENI SISTEM

LEGENDA

stez pod drevoredom INVENTARIZACIJA_ZELENI

SISTEMI

Straža

tržnica

in

razstavni

prostori pod drevesi

zelene površine potencialne zelene površine

Prostor obstoječe železnice, ki poteka po osrednjem

obstoječi drevored

delu Straže, bi bilo smiselno preoblikovati v zeleno os, saj celotno območje železnice predstavlja potencial za zelene površine. Dejstvo je, da je železnica v uporabi samo nekajkrat na leto, za potrebe državnih zalog, ki se shranjujejo na obrobju mesta Straža, zato bi bila njena ukinitev smiselna. Prevoz zalog bi lahko organizirali na drugačen način. Obstoječe drevorede, ki potekajo ob osi bi bilo smiselno prenoviti in skleniti.

SHEMA 5_VODAR reka Krka

kajak center

jez čez reko Krko mlin


BF_ODDELEK ZA KRAJINSKO ARHITEKTURO_OBLIKOVANJE ZELENIH POVRŠIN STRAŽE_MESTNA IN OBVODNA OS

_IDEJNA ZASNOVA

I 45

KONCEPT_IDEJNA

ZASNOVA

Območje obdelave predstavlja mesto Straža z okolico. Ta prostor je dovolj kompleksen, hkrati pa obvladljiv z vidika oblikovanja v tem smislu, da njegove značilnosti lahko obravnavamo kot celoto. SHEMA 7_LINIJE V PROSTORU SE KRIŽAJO

SHEMA 6_LINIJE V PROSTORU

Koncept ureditve Straže sloni na treh prostorskih oseh: zeleni, vodna in programski (centralne dejavnosti). Dogajanje in prostorske rešitve na njih, se zgostijo v območju središča Straže, kjer so že naravni in strukturni potenciali za njihov nastanek. Koncept temelji na osrednji mestni osi, ki poteka vzdolž

trg v prostor vn razstavni

otroško igrišče kajak sprehajalna os

občina

celotne

Straže

in

povezuje

centralne

dejavnosti. Tu se vzpostavi osrednja zelena os v koridorju opuščene železniške proge, ki poteka skozi celotno naselje in predstavlja hrbtenico celotne

šotorišče kopališče

zasnove. V novi zasnovi služi prostor opuščene železnice kot zelena sprehajalna in rekreacijska os. KARTA 7_PRIMER KONCEPTA

Poseben pomen je posvečen oblikovanju krajinsko pestrega območja reke Krke, obvodni osi, ki predstavlja za Stražo in celotno občino poseben potencial in ponuja možnosti za razvoj različnih dejavnosti.

KARTA 6_OBMOČJE OBDELAVE


URBANISTIČNO PLANERSKA DELAVNICA STRAŽA 2011_UREDITEV JEDRA NASELJA STRAŽA V KONTEKSTU RAZVOJA CELOTNE OBČINE

KONCEPT_CONNING

1_ NOVA OBČINSKA STAVBA -

nova občinska stavba je obenem nova vstopna točka v Stražo iz zahodne smeri, nakazuje začetek centralnih dejavnosti, ki se nizajo v osi po središču Straže

5

2_ KAJAK CENTER -

urejena

kajakaška

proga,

namenjena

praktičnemu poučevanju kajaka za otroke in odrasle

4

-

nov objekt šole kajaka ter kajakaškega kluba, namenjen tudi shranjevanju kajakov in vseh

3

ostalih pripomočkov za to disciplino

8 7

3_ INFO TOČKA IN AVTOBUSNO POSTAJALIŠČE

1

2

-

turistična info točka

-

na ogled turistični zemljevidi in tematske karte o turistični ponudbi občine in širšega prostora

6

- možnost nakupa lokalnih obrtniških izdelkov (izdelki Novolesa, aktiva kmečkih žena, glinenih izdelkov, ...) KARTA 8_KONCEPT IN RAZPOREDITEV DEJAVNOSTI


BF_ODDELEK ZA KRAJINSKO ARHITEKTURO_OBLIKOVANJE ZELENIH POVRŠIN STRAŽE_MESTNA IN OBVODNA OS

4_ FORMA VIVA - KULTURNI CENTER

7_ NASELJE ENODRUŽINSKIH HIŠ

-

odmaknjen od osrednje osi na pobočju

-

-

postavitev Forma vive (lesene skulpture, izdelki

I 47

vstopna točka v Stražo, kjer je v prihodnosti predvidevana širitev (enodružinske hiše)

kiparjev, itd.) -

prostor

pomemben

nahaja

stičišče

tudi

tematskih

zato,

ker

turističnih

se

tu

pešpoti

8_ OBMOČJE MLINA IN ŽAGE - predvidena obnova mlina in žage, stavba

(Vinogradniška, rimska, gozdarska)

preurejena v gostišče -

mostom

5_ TRŽNICA IN PRIREDITVENI PROSTOR -

-

tržnica zasnovana na opuščenih železniških tirih, in

pomembna vizualna povezava med mlinom in

-

urejena sprehajalna pot do mlina ob vodi, ki

sicer na premičnih vagonih, ki se lahko poljubno

poteka od starega kajakaškega centra, zdaj

premikajo v prostoru

preurejenega - pomembno stičišče poti

hkrati lahko premični vagoni ob drugi priložnosti

FOTOGRAFIJA MAKETE 1_ZELENA OS

služijo tudi kot razstavni prostori, predvsem v času

9_ ARHEOLOŠKI PARK

Straške jeseni, ko domačini razstavijo svoje izdleke

-

območje

namenjeno

razstavljanju

arheolo–

ških najdb, ki so na območju Straže izredno pomembne

6_ UREDITEV OB KRKI -

prostor

za

počitek

ali

vodno-rekreacijsko

dejavnost na urejenem kopališču -

mladinski klub

FOTOGRAFIJA MAKETE 2_VSTOPNA TOČKA NA ZAHODU


URBANISTIČNO PLANERSKA DELAVNICA STRAŽA 2011_UREDITEV JEDRA NASELJA STRAŽA V KONTEKSTU RAZVOJA CELOTNE OBČINE

OBMOČJE NOVE POZIDAVE

NOVA OBČINSKA STAVBA

FORMA VIVA IN DVORANA (DEPOJI)

OBMOČJE ARHEOLOŠKEGA ŽELEZNIŠKA POSTAJA IN

PARKA

PRIMESTNI TRAMVAJ

MLADINSKI CENTER IN KOPALIŠČE

TURISTIČNA INFO TOČKA

TRŽNICA POD KROŠNJAMI

IN AVTOBUSNA POSTAJA

NA OPUŠČENIH ŽELEZNIŠKIH TIRIH IN RAZSTAVNI PROSTORI

KAJAK CENTER

PRENOVLJEN MLIN KARTA 9_TLORIS UREDITVE STRAŽE (POMANJŠAVA MERILA 1:1000)

IN GOSTIŠČE


BF_ODDELEK ZA KRAJINSKO ARHITEKTURO_OBLIKOVANJE ZELENIH POVRŠIN STRAŽE_MESTNA IN OBVODNA OS

I 49

_REŠITVE REŠITEV _NOVA

TRŽNICA

Nova tržnica v Straži je zasnovana pod drevesi, na starih opuščenih železniških tirih. Na tire so

OBNOVLJENA ŽELEZNIŠKA POSTAJA

umeščeni vagoni, ki služijo kot stojnice in se lahko poljubno premikajo. Tako nastane vedno nova razporeditev, ki tvori zanimiv in pester prostor.

P1

Stojnice se lahko uporabijo tudi kot razstavni

UREJEN PODHOD

prostori za likovne in oblikovalske izdelke ter za

MOST

izdelke domače obrti. Še posebej pomembno je

TRŽNICA

ta prostor v času Straške jeseni, kjer se odvijajo različni dogodki in kjer lahko različna lokalna in druga društva razstavijo svoje izdelke.

PRIMER 1_PREUREJENI OPUŠČENI TIRI

NOV OBJEKT TRŽNICE

PRIMER 2_ŽELEZNIŠKI PARK

SPREHAJALNA POT

Posebnost je aktiviranje železniške proge iz Novega mesta do železniške postaje v Straži kot proge primestnega tramvaja. Ob železniški postaji je obnovljen in ponovno oživljen podhod, ki omogoča nemoteno pot od železniške postaje do peš in kolesarske poti ob reki Krki. Tu je umeščen tudi nov most, ki povezuje železnico in tržnico z Vavto vasjo. IZSEK TLORISA 1_NOVA TRŽNICA

Ú

SRGKRG

SDUNLULãþH parkirišče

åHOH]QLãNDSRVWDMD železniška postaja

tržnica -WUåQLFD obnovljen podhod

most

PREREZ 1_NOVA TRŽNICA


URBANISTIČNO PLANERSKA DELAVNICA STRAŽA 2011_UREDITEV JEDRA NASELJA STRAŽA V KONTEKSTU RAZVOJA CELOTNE OBČINE

REŠITEV_FORMA

VIVA

Forma viva sega v središče Straže. Po vzoru kostanjeviške forme vive so razstavljeni številni leseni izdelki oz. skulpture. Lesna industrija in nasploh les kot gradivo sta za Stražo pomembna, vendar premalo cenjena, zato je velik poudarek na programu, ki vključuje različne izdelke iz lesa in s tem povezane aktivnosti. V tem prostoru je tudi stičišče različnih pohodniških poti, obiskovalci pa PRIMER 3_FORMA VIVA

si lahko med počitkom ogledajo skulpture. Ob cesti vodi pločnik, ki preide v krožno sprehajalno pot, ki obiskovalca vodi med skulpturami. Objekt forma vive je vkopan in lahko služi kot depo ali pa kot manjši razstavni prostor oz. delavnica.

PRIMER 4_KOSTANJEVICA NA KRKI

+15

Ú

parkirišče

vkopan objekt

forma viva območje

forma vive

VSUHKDMDOQDSRWin sprehajalna NROHVDUVNDSRW

kolesarska pot

enodružinske hiše HQRGUXåLQVNHKLãH

.UND

PREREZ 2_FORMA VIVA IN ZELENA OS


BF_ODDELEK ZA KRAJINSKO ARHITEKTURO_OBLIKOVANJE ZELENIH POVRŠIN STRAŽE_MESTNA IN OBVODNA OS

REIŠITEV_AVTOBUSNO

I 51

POSTAJALIŠČE IN

INFO TOČKA

Ob avtobusnem postajališču je info točka, kjer lahko obiskovalci/turisti pridobijo vse informacije

SPREHAJALNA IN KOLESARSKA POT

o aktualnem dogajanju v Straži, o turističnih znamenitostih občine Straža in izdelkih lokalne obrti.

VKOPANA DVORANA IN DEPOJI

RAMPA

KROŽNA SPREHAJLNA POT

P2 TRAVNATA PLOSKEV

P3 INFO TOČKA IN AVTOBUSNA POSTAJA SPREHAJALNA POT

IZSEK TLORISA 2_FORMA VIVA IN INFO TOČKA

Ú

LQIRWRþND info točka DYWREXVQDSRVWDMD

avtobusna postaja

VSUHKDMDOQDSRW prehajalna pot NROHVDUVNDSRW

kolesarska pot

PREREZ 3_INFO TOČKA


URBANISTIČNO PLANERSKA DELAVNICA STRAŽA 2011_UREDITEV JEDRA NASELJA STRAŽA V KONTEKSTU RAZVOJA CELOTNE OBČINE

REŠITEV_KAJAK

KONEC STEZE, DOSTOP DO BREŽINE

CENTER

PRENOVLJEN MLIN

BRV jez pregrada utrjena parkovna površina, ureditev skale

Nov kajakaški center je zasnovan na osrednji

betonska struktura

lokaciji naselja, kjer je dovolj razpoložljivega TRIBUNE

P4

rafting na divjih vodah

prostora za gradnjo tovrstnega objekta. S te točke se odpira pogled na star mlin, reko Krko

rafting na mirnih vodah

in veduto cerkve v Vavti vasi. Notranji tok reke KAJAK PROGA NA DIVJIH VODAH OBJEKT KAJAK AK CENTRA A

VODNA ZAPORA

UREJEN DOSTOP DO REKE KRKE

N1

potek prvotne struge

parkirišče, dostop, objekti

zapornica, ki uravnava vodno gladino

jez

parkovna ureditev

mlin

SHEMA 8_PRIMER TACEN

je izkoriščen za kajak stezo. Za izhodišče pri oblikovanju je kot primer dobre prakse povzeta oblikovana kajak steza v Tacnu. Nov objekt je deloma vkopan, preko njega je možen prehod in dostop do reke. Sprehajalna pot se z njega

PLOŠČAD ZA SPUST ČOLNOV V VODO

spusti pod most in nadaljuje čez brežino na cesto ter služi kot stičišče sprehajalnih poti. Objekt je nakazan z osnovnimi gabariti, urejeni in definirani so dostopi do kajak steze, do tribun za obiskovalce.

SPREHAJALNA POT

IZSEK TLORISA 3_KAJAK CENTER

PRIMER 5_VODNA ZAPORA - TACEN


BF_ODDELEK ZA KRAJINSKO ARHITEKTURO_OBLIKOVANJE ZELENIH POVRŠIN STRAŽE_MESTNA IN OBVODNA OS

PRIMER 6_ŠMARTINSKO JEZERO - POT NA VODI

I 53

PRIMER 7_TACEN - KAJAK PROGA NA DIVJIH VODAH

PREREZ 4_PREČNI PREREZ KAJAK CENTER

Ú

ploščad za spust čolnov

most most

kajak center kajak center

tribune

izstopna brežina

reka KrkaNARIS 1_ KAJAK CENTER


URBANISTIČNO PLANERSKA DELAVNICA STRAŽA 2011_UREDITEV JEDRA NASELJA STRAŽA V KONTEKSTU RAZVOJA CELOTNE OBČINE

AVTOBUSNA POSTAJA

NOVA OBČINSKA STAVBA

GASILSKI DOM

URBANA OPREMA

SPREHAJALNA POT

STIČIŠČE POTI

KOLESARSKA POT

IZSEK TLORISA 4_OSREDNJA MESTNA OS

P5

P6

Ú

gasilski dom

gasilski dom

sprehajalna in sprehajalna pot kolesarska pot

bloki bloki

kolesarska pot PREREZ 5_MESTNA OS 1

PRIMER 8_POHIŠTVO NOVOLES

REŠITEV_MESTNA

ZELENA OS

Ob sprehajalni mestni zeleni osi so predvidene urbane ureditve za počitek med sprehajanjem. Tu je umeščena lesena urbana oprema lokalnega Ú Ú

enodružinske hiše HQRGUXåLQVNHKLãH

VSUHKDMDOQDSRW NROHVDUVNDSRW

sprehajalna in

bloki

EORNL

kolesarska pot PREREZ 6_MESTNA OS 2

Novolesa, prostori pa služijo tudi razstavljanju lesenih uzdelkov. PRIMER 9_URBANA OPREMA


BF_ODDELEK ZA KRAJINSKO ARHITEKTURO_OBLIKOVANJE ZELENIH POVRŠIN STRAŽE_MESTNA IN OBVODNA OS

REŠITEV_NOVA

I 55

OBČINA IN KOPALIŠČE

NOVA OBČINSKA STAVBA

Južno od nove občinske stavbe je urejena krajinsko oblikovana pot, ki vodi do urejenega javnega kopališča ob Krki. Tu je tudi mladin-

KOLESARSKA STEZA

ski klub z urejenimi prostori, sanitarijami in tuši. Leseni pomol je oblikovan preprosto, predstavOBMOČJE ARHEOLOŠKEGA PARKA

lja podaljšek rečnega brega in omogoča lahek dostop do vode in čolnov.

SPREHAJALNA POT R

MLADINSKI CENTER M

PRIMER 10_UREDITEV OB KOSEŠKEM BAJERJU

POMOL IZSEK TLORISA 5_OBČINSKA ST STAVBA IN KOPALIŠČE

P7 Ú Ú

avtobusna postaja DYWREXVQRSRVWDMDOLãþH

nova občinska stavba QRYDREþLQVNDVWDYED

sprehajalna in

VSUHKDMDOQDSRW NROHVDUVNDSRW kolesarska

pot

območje arheološkega parka

kopališče in mladinski center NRSDOLãþH PREREZ 7_NOVA OBČINSKA STAVBA IN KOPALIŠČE


URBANISTIČNO PLANERSKA DELAVNICA STRAŽA 2011_ UREDITEV JEDRA NASELJA STRAŽA V KONTEKSTU RAZVOJA CELOTNE OBČINE

Strokovna publikacija urbanistično-planerske delavnice

URBANISTIČNO PLANERSKA DELAVNICA STRAŽA 2011 UREDITEV JEDRA NASELJA STRAŽA V KONTEKSTU RAZVOJA CELOTNE OBČINE

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 712.2(497.4Straža) URBANISTIČNO planerska delavnica (2011 ; Straža) Ureditev jedra naselja Straža v kontekstu razvoja celotne občine / Urbanistično planerska delavnica Straža 2011 ; [organizator Občina Straža [in] UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo ; urednice publikacije Alma Zavodnik Lamovšek, Mojca Foški, Alenka Fikfak]]. - Straža : Občina, 2011 1. Gl. stv. nasl. 2. Zavodnik Lamovšek, Alma 3. Občina (Straža) 4.Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (Ljubljana) 256814848


I 57

_ORGANIZATOR: Občina Straža in Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana _PREDSTAVNIKI OBČINE STRAŽA: Alojz Knafelj, župan Dušan Krštinc, direktor občinske uprave Manica France Klemenčič, okolje, prostor in investicije

_MENTORJI: doc. dr. Alma Zavodnik Lamovšek (UL FGG) viš. pred. mag. Mojca Foški (UL FGG) doc. dr. Alenka Fikfak (UL FA) Janez P. Grom (UL FA) prof. dr. Davorin Gazovda (UL BF) _ŠTUDENTJE FAKULTETE ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO,ODDELKA ZA GEODEZIJO: Študentje 3. letnika geodezije in geoinformatike: Vivija Kolar, Katja Berkopec, Gregor Golob, Tomaž Vošner, Samo Kumar Študentki 3. letnika TUN: Monika Rudolf, Katja Poljanšek _ŠTUDENTKE FAKULTETE ZA ARHITEKTURO: Katja Drnovšek, Urša Kalčič, Sanja Kašaj, Urška Weiss _ŠTUDENTKE BIOTEHNIŠKE FAKULTETE, ODDELKA ZA KRAJINSKO ARHITEKTURO: Barbara Dobič, Ana Herman, Tanja Šušteršič _POMOČ PRI IZDELAVI MAKETE, ŠTUDENTKE FAKULTETE ZA ARHITEKTURO: Erika Hrovat, Janja Štibernik, Katarina Ponikvar, Tina Vilfan

urednice publikacije: Alma Zavodnik Lamovšek, Mojca Foški, Alenka Fikfak oblikovanje in grafični prelom: Urša Kalčič, Mojca Foški naslovnica: Urška Kalčič tisk: Spes&Co. d.n.o. založila: Občina Straža naklada: 100 izvodov kraj in datum izdaje: Straža, Ljubljana, julij 2011


DELAVNICA STRAŽA_2011  

URABANISTČNO PLANERSKA DELAVNICA STRAŽA_2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you