MF-bladet Marts 2023

Page 1

mfbladet MENIGHEDSFAKULTETET · NUMMER 1 · MARTS 2023 03 En helt ny uddannelsesvej med store forbedringer 12 Generationsskifte på plads 13 Ny ph.d.-studerende ansat NY UDDANNELSESVEJ, NYE PROFESSORER SAMT NY PH.D.-STUDERENDE

GODT NYT FRA MF!

Nils Andersen, landssekretær og ansvarshavende redaktør

I dette nummer har vi rigtig gode nyheder: MF tilbyder en helt ny uddannelsesvej for kommende studerende, som forbedrer deres vilkår væsentligt. Se leder s.3 og Peter Søes’ forklaring

s.4-7 samt studenterrådsformandens vurdering side 10-11. Læs også s. 12 om professorbedømmelsen af to af vore andengenerationsundervisere samt ansættelsen af ny ph.d.-studerende til

styrkelse af Center for Praktisk teologi og Religionspædagogik s.13. Med meget mere! God læselyst!

KALENDER 2023

1. marts ’Himlens og jordens skaber’ - CKA-arrangement – tre naturvidenskabsmænds syn på universet kl. 19.30

2. marts Studieintroduktionsdag kl. 9.45-14.15

8. marts Semesterforelæsning ’Om soningslæren i Ny Testamente’ ved pastor emeritus Jørgen Sejergaard kl. 10.15-12.00

8. marts Menighedshøjskole i Hedensted Provsti kl. 16.40-21.15

22. marts Menighedshøjskole i Hedensted Provsti kl. 16.40-21.15

24. marts Tiltrædelsesforelæsning og reception for Jeppe Bach Nikolajsen kl. 14.30-17.00

15. april Medlemsmøde kl. 10-13 (online og fysisk)

30. maj Semesterafslutning kl. 13.30-14.30

31. maj Afskedsreception for Leif Andersen kl. 15-17

9. juni Afskedsreception for Carsten Vang kl. 15-17.

Menighedsfakultetet

Katrinebjergvej 75

DK-8200 Aarhus N

Telefon +45 8616 6300

Reg.nr. 3409 kontonr. 8177600

MobilePay: 21204

mf@teologi.dk

www.teologi.dk

Fakultetsleder

Thomas Bjerg Mikkelsen

Sekretariatsleder

Walther Plauborg Hansen

Marts 2023 – 53. årgang

Oplag: 6.000

Ændringer vedrørende abonnement

– ring venligst +45 8616 6300

Tryk: Øko-Tryk Skjern

Grafisk Design: Finn Brohus

MF-bladet udkommer i marts, juni, september og december

Forsidefoto: Prof. Jeppe Bach Nikolajsen, ph.d.-studerende Michael M. Thunbo og prof. Morten Hørning Jensen

REDAKTØRER OG SKRIBENTER

Fakultetsleder

Thomas Bjerg Mikkelsen

Akademisk leder

Morten Hørning Jensen

Bestyrelsesformand

Sune Skarsholm

Sekretariatsleder

Walther Plauborg Hansen

Studenterrepræsentant

Simon Højris Mejdahl

Landssekretær

Nils Andersen (ansvarshavende redaktør) mfbladet@teologi.dk

NY UDDANNELSESMODEL MED OPTIMALE VILKÅR

Til sommer skal vi byde et nyt hold studerende velkommen! Det ser vi frem til! Som mange sikkert ved, har vi besluttet os for at gå en ny vej med vores uddannelse. Fremadrettet opfordrer vi alle studerende til at søge ind på bacheloruddannelsen i teologi ved Aarhus Universitet (AU) samtidig med, at de søger ind på vores norske bacheloruddannelse.

Sideløbende med studierne ved AU vil de studerende, som vælger at gå ind på denne ordning, også være studerende ved Fjellhaug International University Colleges (FIUC’s) norske bachelorprogram. De vil på forhånd kunne søge om merit for FIUC-fag, og en sådan ansøgning vil blive behandlet individuelt af Afdeling for Teologi på AU efter gældende regler. Ved at søge om forhåndsmerit i god tid er det muligt at lægge en studieplan, som tager højde for meritmuligheder.

Når nye studerende til sommer indskrives hos os, får de på den måde en klar og fast studieplan i hånden. På AU skal de læse alle sprogfagene og enkelte andre fag. Alle de teologiske kernefag skal de derimod læse hos os og gå til eksamen i hos os. Gennem ansøgningen om forhåndsmerit vil de på forhånd have vished om, at disse fag kan bruges til at opnå en dansk bachelorgrad i teologi.

Jeg har svært ved at se en bedre

løsning for de studerende, som får langt bedre vilkår end hidtil.

Det vigtigste er, at de med en dansk bachelorgrad i teologi er sikret adgang til kandidaten på Aarhus Universitet efter 4 år. Ingen bliver forsinkede, og vejen frem til pastoralseminariet er snorlige.

En anden tydelig gevinst er, at man som studerende ved Aarhus Universitet kan modtage SU. Det har stor betydning for den praktiske hverdag, idet de fremover får mere tid til studierne og ikke behøver bruge så mange kræfter på fritidsjobs.

Nogle vil måske indvende, at vi mister noget til Aarhus Universitet. Den holdning deler jeg ikke. Vi har gennem alle år haft en klar målsætning om at kunne uddanne præster til folkekirken. Vores fokus er i den forbindelse at tilbyde en uddannelse af høj akademisk kvalitet med et klart teologisk ståsted. Den ambition holdes intakt, fordi vi fortsat skal undervise i alle de vigtigste teologi-

ske fag. Og det gør kun de studerende til dygtigere teologer at skulle tage livtag med undervisningen og undervisningsmiljøet på Aarhus Universitet.

Siden 2019 har Menighedsfakultetet i regi af FIUC tilbudt en bachelorgrad i teologi med norsk offentlig akkreditering. Dette er et studium med akademisk kvalitet og en profil, som vi er glade for og stolte over fortsat at kunne tilbyde.

Uddannelsen er godkendt i det europæiske Bologna-samarbejde og giver således ECTS-point. Derfor er det muligt at meritoverføre fag fra vores norske bacheloruddannelse til teologiuddannelsen ved Aarhus Universitet. Idéen med Bolognasamarbejdet er netop at fremme studiemobilitet i Europa.

Nu gør vi brug af disse rettigheder på en ny og konstruktiv måde. Men det nytter alt sammen kun, hvis mange unge vil søge ind på vores uddannelse –og gerne allerede denne sommer!

LEDER
MF-BLADET ■ MARTS 2023 3

MF’S STUDERENDE FÅR FREM -

OVER LANGT BEDRE VILKÅR – NY MODEL FOR UDDANNELSEN

adjunkt, ph.d.

Gennem de sidste fire år har uddannelsen ved MF taget flere store skridt fremad. Første skridt var, da vi gik ind i samarbejdet med Fjellhaug International University College og etablerede en lokal Fjellhaug-afdeling, FIUC-Aarhus hos os. Siden 2019 har vi udbudt vores bacheloruddannelse i regi af denne afdeling. Andet skridt var, da vi for to år siden fik en ny og forbedret studieordning, som er den, vores yngste studenterårgang læser efter. Den har et højt niveau og er virkelig god, synes vi, både i sin teologiske profil, i opbygningen og i det indhold, de enkelte fag har.

Både universitetet og MF

Nu tager vi endnu et vigtigt skridt fremad. Dette skridt er, at vi fremover opfordrer vores studerende til at søge ind på den teologiske bacheloruddannelse ved Aarhus Universitet, samtidig med at de søger ind på uddannelsen ved vores Fjellhaug-afdeling. Dermed kan vi videreføre det, vi har bygget op gennem fire år: Uddannelsen, som er offentligt akkrediteret fra Norge, selve afdelingen og samarbejdet med afdelingerne i Oslo og i København (på Dansk Bibel-Institut).

Uddannelsesvej sikres

Men desuden vil de studerende få de fordele, der følger med en dansk universitetsindskrivning. Det er først og fremmest sikkerhed for at kunne komme videre på kandidatuddannelsen uden forsinkelse. På den måde kan

man blive teologisk kandidat på 6 år og gå direkte videre til pastoralseminariet. Der er også flere andre rettigheder, som danske universitetsstuderende har, herunder retten til at søge SU. På disse punkter har MF’ere indtil nu været dårligere stillede end andre studerende. Fremover vil de få meget bedre vilkår.

Forhåndsmerit

Konkret vil det foregå på den måde, at de studerende løbende søger om på forhånd at få meritoverført Fjellhaug-fag til uddannelsen ved universitetet efter gældende regler. Der er en fast procedure for, hvordan man søger, og fra MF’s side vil vi lægge til rette for, at det kan forløbe så enkelt som muligt. På den måde kommer man til at tage de teologiske hovedfag på MF/ FIUC-Aarhus, og læse sprogfagene

og to andre fag på universitetet samt indlevere sin afsluttende bacheloropgave dér.

Føling med universitetsmiljøet Sprogene (græsk, hebraisk og latin) er en vigtig og uundværlig del af en teologisk uddannelse. Men det er ikke i sprogundervisningen, at MF’s særlige teologiske profil kommer til udtryk. Så den mister vi ikke. Faktisk tror vi, at den nye model også uddannelsesmæssigt vil være en klar forbedring for vore studerende. De vil på en helt anden måde få mulighed for at lære deres medstuderende på universitetet at kende tidligt i uddannelsesforløbet. Og de vil få glæde af, at vi på MF kan bruge de ressourcer, vi sparer på sprogundervisning, på at gøre den samlede uddannelsespakke endnu bedre.

MF-BLADET ■ MARTS 2023 5
Af Peter Søes, studieleder,

Ender med både en dansk og en norsk BA-uddannelse

Sideløbende vil de studerende så kunne søge om at få studiedele fra universitetet overført til den norske bacheloruddannelse, så de ender med også at få den norske grad bachelor i teologi og mission, som Fjellhaug udbyder. Det er den samme grad, og den samme studieordning, som bruges i København og Oslo, selvom fagene fremover skal tages i en lidt anden rækkefølge hos os. Det betyder, at vores uddannelse fortsat vil have samme høje niveau og samme teologiske og indholdsmæssige profil, herunder at missionsteologi fylder lidt mere, end det er almindeligt i teologisk uddannelse i Norden. Det er vi glade for, både fordi vi tror, det er vigtigt for kommende præster, og fordi det understreger, at det, vi dybest set

vil med uddannelsen, er at tjene Guds store mission i verden.

MF udruster til praktisk tjeneste

Udover alle eksamensfagene udbyder vi også en række fag i regi af Akademi for Praktisk Teologi. Det er fag uden eksamen, og undervisningen ligger ofte om eftermiddagen på en fast ugedag og slutter som regel med fællesspisning. Disse fag er frivillige i den forstand, at de ikke er en betingelse for at få bachelorgraden, hverken fra universitetet eller fra Fjellhaug. Men de er ikke mindre vigtige af den grund; netop disse fag handler meget om den konkrete tjeneste, som hele uddannelsen sigter på, og er med til at understrege at alt det teologiske arbejde på MF er noget, vi gør for kirkens skyld.

Uddannelsesoversigt

I skemaet på næste side kan man se, hvordan den samlede uddannelsespakke kan se ud. Eksamensfagene ligger fast, både når det handler om, hvilke fag man skal tage, og i hvilken rækkefølge man skal tage dem. Sådan må det være, når modellen skal kunne fungere i både et dansk og et norsk system. De øvrige fag er eksempler; her kan det variere, hvad vi udbyder, og hvornår. Det bliver næppe nøjagtigt som på skemaet, men oversigten giver alligevel et godt indtryk af, hvad man kan forvente.

Flere oplysninger

Det er med en vis portion stolthed og en betydeligt større portion taknemmelighed til Gud, vi præsenterer denne model. Vi håber og tror, at mange vil

6 MF-BLADET ■ MARTS 2023

få lyst til at søge ind, fordi modellen er så god, som den er, og fordi den giver bedre vilkår og muligheder for dem, der vil læse hos os. Hvis man overvejer det, er det en god ide tjekke hjemmesiden www.teologistudiet.dk og gerne også kontakte vores studiekoordinator Brian, som kan svare på spørgsmål, bkh@ teologi.dk eller 7356 1248.

Kommende studerende har meget at glæde sig til:

en teologisk uddannelse, der er gennemsyret af den tillid til Kristus, som altid har båret MF, og som gør, at vi driver teologi for at tjene kirken. I troskab mod Bibelen og kirkens bekendelse, og altid med sigte på den verden, kirken er sendt til. et studiefællesskab på MF, hvor studerende, undervisere og andre ansatte er meget tæt på hinanden, og ser hinanden, hjælper hinanden til at blive bedre teologer. Og deler liv og tro (og alt muligt andet!) med hinanden i et overskueligt og dynamisk studiemiljø. fra begyndelsen også at blive en del af det større teologiske studiemiljø på Aarhus Universitet, som fagligt og menneskeligt er horisontudvidende, og hvor man kan lære mennesker at kende, som man måske senere bliver kollegaer med i kirken. de samme rettigheder og den samme sikkerhed for at kunne komme videre, som andre danske studerende har.

en uddannelse, som er dybt meningsfuld, fordi den forbereder én på tjeneste i Kristi kirke.

Der er brug for præster og teologer i menighederne, som aldrig før. Så der er grund til at bede Gud om mange nye studerende. Og grund til at anbefale den nye model for uddannelsen på MF. Tak om I læsere vil være med til begge dele.

Bibelkundskab

Supplerende etik

Teologisk værklæsning

Intro til teologi

Videnskabsteori og religionsfilosofi

Etik og filosofihistorie

Præst i praksis

Prædikenlære

Religionsmøde

Markus evangeliet

Missionsteologi

Kirkehistorie

1. Mosebog Dogmatik

Hebraisk og Gammel Testamente

Praktisk teologi

Romerbrevet og Paulus

Gammel Testamente

Johannesevangeliet

Formativ bibellæsning

Luther og reformationen

Bacheloropgave, frit emne

■ Eksamensfag, der tages på Aarhus Universitet

■ Eksamensfag der tages på MF i regi af FIUC-Aarhus

■ Fag der kan tages på MF i regi af Akademi for praktisk teologi (uden eksamen)

De to første slags fag (de grønne og de blå) ligger fast. De lyseblå fag er frivillige, og udbuddet kan variere i forhold til det, der er nævnt her.

MF-BLADET ■ MARTS 2023 7
2 3 4 5 1 8. SEMESTER 7. SEMESTER 6. SEMESTER 5. SEMESTER 4. SEMESTER 3. SEMESTER 2. SEMESTER 1. SEMESTER Græsk Græsk Græsk Hebraisk Latin Latin Praktik Praktik Praktik
Liturgi
Kateketik Retræte Ledelse
Diakoni Israelstur Sjælesorg
Dogmatik Latin

KORT NYT

ANETTE KØRNER LOMBORG ORDINERET

Nyuddannede cand.theol. Anette Kørner Lomborg blev ordineret den 8. januar i Aalborg. Anette er ansat som sognepræst i et vikariat i Nibe-Vokslev vest for Aalborg. Anette har taget sin bacheloruddannelse på MF og har før jul afsluttet pastoralseminariet.

JAKOB TERP LEGARTH NY SOGNEPRÆST I GJELLERUP VED HERNING

MF-teologen Jakob Terp Legarth, der de seneste 14 år har været sognepræst i Ringive ved Billund, er fra 1. juni 2023 ansat som sognepræst i Gjellerup ved Herning.

EFTERUDDANNELSE OM BAGGRUNDSBELYSNING AF EVANGELIETEKSTER

MF’s efteruddannelse gennemfører i efteråret det populære forløb om ’Arkæologisk og historisk baggrundsbelysning af evangelietekster’. En af de vigtigste ressourcer til at udlægge og levendegøre evangelierne er kendskab til den historiske ramme, de blev til i. Undervisningen vil arbejde med konkrete prædikentekster og blandt andet diskutere jødiske skikke og traditioner, Israels geografi, historiske forhold og arkæologiske fund. Undervisere er professor Morten Hørning Jensen og generalsekretær Ole Andersen fra Ordet og Israel.

MEDLEMSMØDE

15. APRIL KL.9-14

MF holder medlemsmøde lørdag den 15. april. Mødet holdes både fysisk på MF og online for dem der vil følge med hjemmefra. Mødet vil give en opdatering om, hvordan det går på MF, herunder en grundig indføring i den nye spændende og forbedrede uddannelsesvej for MF’ kommende studerende.

MF-BACHELOR BLIVER PRÆST I BRAMMING FRIMENIGHED

MF-teologen, Hans Erik Bjerre, der i 2022 har afsluttet sin bacheloruddannelse på FIUC-Aarhus, er fra 1. januar ansat som præst i Bramming Frimenighed i en 50 procent stilling.

MF-TEOLOGEN KELD DAHLMANN ANSAT SOM GENERALSEKRETÆR FOR DANSK OASE

MF-teologen Keld Dahlmann er ansat som ny generalsekretær for Dansk Oase fra 1. februar. Keld har gennem 20 år været præst i Aarhus Valgmenighed og afløser som generalsekretær i Dansk Oase

MF-teologen Ruben Dalsgaard.

8 MF-BLADET ■ MARTS 2023

BENT SKOVHUS NIELSEN ANSAT SOM NY PRÆST I BORGERKIRKEN I SILKEBORG

MF-teologen Bent Skovhus Nielsen, der de seneste 24 år har været sognepræst i Sædden Kirke ved Esbjerg, er fra 1. april 2023 ansat som frimenighedspræst i Borgerkirken i Silkeborg.

MF HAR FÅET HELE TO NYE PROFESSORER

I henholdsvis december og januar er Morten Hørning Jensen og Jeppe Bach Nikolajsen af internationale komitéer vurderet at have professorkompetencer. Det er en anerkendelse af deres vedvarende slid med forskning, undervisning, publikation og administration, som vi glæder os meget over. Dermed har vi på MF fået de første to professorer af den nye undervisergeneration. Læs bestyrelsens artikel s.12 om betydningen af professorudnævnelsen.

DANIEL HENOCH RASMUSSEN NY PRÆST I SØFTEN OG FOLDBY

MF-teologen Daniel Henoch

Rasmussen er fra 1. februar ansat som sognepræst i Søften og Foldby kirker nord for Aarhus i en 50 % stilling. Daniel medbringer præsteerfaring fra tidligere embeder og har blandt andet været konstitueret sognepræst i Sønder Felding.

CARSTEN VANG OG LEIF ANDERSEN GÅR PÅ PENSION

To mangeårige ansatte undervisere og forskere på MF går til sommer på pension. Det drejer som om lektor i Praktisk Teologi, Leif Andersen og lektor i Gammel Testamente, Carsten Vang. Der bliver anledning til at tage afsked med Leif Andersen til hans afskedsreception onsdag den 31. maj og med Carsten Vang til hans afskedsreception fredag den 9. juni. Begge fra kl.15-17. Velkommen!

MF-BLADET ■ MARTS 2023 9

DEN NYE STUDIEVEJ ER EN FORBEDRING FOR DE STUDERENDE

på FIUC-Aarhus

Se hvilke Tobias tænker på i denne artikel.

Sidst på efterårssemesteret 2022 præsenterede MF en ny uddannelsesvej på studerende på MF. Den indebærer, at kommende studerende søger ind på både FIUC-Aarhus og på Aarhus Universitet samt anvender reglerne om forhåndsmerit. På den måde vil kommende studerende få adgang til SU i kraft af deres plads på Aarhus Universitet.

Fordele for de studerende

Først og fremmest glæder jeg mig på de studerendes vegne. De kommende studerende vil kunne få SU, hvilket vil lette trykket på deres hverdag. Samtlige studerende på MF er afhængige af indtægter ud over MF’s stipendier, hvilket giver væsentligt mindre tid i hverdagen til at tjene i kirker og organisationer. Det har været en sorg for mig selv og andre studerende, at vi af økonomiske årsager har måttet sige nej til tjenester, vi gerne ville have stået i; ikke mindst over for et trofast støttende bagland. Det er rent ud sagt kedeligt, at økonomi skal stå i vejen for tjeneste.

Jeg glæder mig også over, at kommende studerende allerede før kandi-

datuddannelsen vil kunne orientere sig ud i en bredere teologisk verden på Aarhus Universitet. Personligt ønsker jeg relationer med jævnaldrende teologistuderende på Aarhus Universitet, som jeg kan få gode snakke med om teologi, bibelsyn, tro og Jesus. Indtil nu er dette først blevet faciliteret på kandidatuddannelsen, men fremover vil det kunne ske allerede på bacheloruddannelsen. Det giver kommende studerende mulighed for at afprøve vores konservative ståsted samt styrke og nuancere det. Jeg har nemlig tillid til, at underviserne m.fl. på MF vil støtte de studerende på denne ordning gennem bøn, mentorsamtaler, undervisning m.m.

På et tidspunkt bliver vi studerende på MF færdige med vores uddannelse for derefter at træde ind i en tjeneste for kirken. Vi kommer til at møde mennesker i denne tjeneste, som vi ikke er lige så enige med som med vores medstuderende og undervisere her på MF. Jeg håber og tror, at den nye ordning vil skabe endnu bedre, konservative, evangelisk-lutherske teologer for kirkens skyld, netop fordi den vil forberede de

studerende på at skabe relationer til dem, der tænker anderledes. Dermed vil vi forhåbentligt nå længere ud med evangeliet.

Fordele for MF

Det glæder mig også, at MF fremover kan spare penge på stipendier til de studerende. I disse år er der brug for væsentligt flere penge til MF grundet udfordringer med byggeriet, hvilket betyder, at indtægterne herfra ligger længere ude i fremtiden end først antaget. På den økonomiske front er dette altså en fordel for MF.

Bed for MF og de nye studerende

Jeg vil slutte med at opfordre vores bagland til at bede for MF og den nye ordning. Bed om visdom til de ansatte på MF til at støtte og styrke kommende studerende i den nye ordning. Bed også for de studerende, at de må få en god og opbyggelig tid på MF og på en god måde forberedes til tjeneste for kirken; Kristi navn til ære.

MF-BLADET ■ MARTS 2023 11
Den nye studievej for kommende studerende indebærer flere indlysende fordele, udtaler formand for studenterrådet, Tobias Baltzer Andersen.
Tobias Baltzer Andersen, SR-formand og stud.theol.

GENERATIONSSKIFTE PÅ MF PÅ PLADS – MF 2.0!

Sune Skarsholm, formand for MF’s bestyrelse

MF er i fuld gang med et generationsskifte i disse år. De seneste brikker blev lagt med Michael M. Thunbos ansættelse som ph.d.-studerende i kirkehistorie og praktisk teologi og med udnævnelsen af Morten Hørning Jensen og Jeppe Bach Nikolajsen som professorer i hhv. Det Nye Testamente og Systematisk Teologi.

Professorater åbner muligheder

Der ligger en enorm stor arbejdsindsats bag erhvervelsen af en titel som professor. Men for bestyrelsen er en fortsat akademisk meritering af vores lærere en klar og nødvendig målsætning. Man bliver ikke professor for sin egen skyld. For det første skal ens kompetencer komme de studerende til gode i form af opdateret undervisning på et højt fagligt niveau. Lærernes forskning åbner desuden mulighed for at indgå i et internationalt netværk med andre forskere. Af erfaring ved vi, at et professorat også betyder invitationer til at indgå i fagligt udvalgsarbejde. Som et aktuelt eksempel kan nævnes, at Morten Hørning Jensen har været involveret i forarbejdet til Bibelselskabets søsætning af en ny bibeloversættelse i 2036. Endelig indebærer akademiske titler og høj faglighed større efterspørgsel i pressen for kommentarer og vurderinger af aktuelle emner.

Grund til taknemlighed

Første generationen af lærere og professorer på MF er på vej på pension. Men ’for de gamle der faldt, er der nye overalt’. Morten og Jeppe skal være akademiske fyrtårne i udviklingen af MF 2.0.

Vi stiller store forventninger og krav til vores lærere. Peter V. Legarth, professor emeritus ved MF, udgav i 2022 en biografi med titlen Bliv siddende! Titlen er lidt sær. Man plejer ikke at komme siddende til de store resultater. Men i den akademiske verden er det anderledes. Fristelsen til at rejse sig og gå videre med noget lettere eller sjovere er stor. Afdøde professor Aksel Valen-Sendstad belærte således bramfrit os studerende om, at det ”ikke kræver et stort hoved at blive en dygtig teolog, men en bred r …”.

Jeg insinuerer dermed intet om MF’s læreres fysiske habitus … Men der er grund til at udtrykke taknemlighed for MF’s undervisere og forskere, som ikke

blot har MF som en arbejdsplads, hvor de får deres levebrød, men som har en brændende vision for Kristus og kirken. Det gælder både den generation, som er gået - eller er på vej på pension, men i høj grad også dem, som nu overtager.

MF i de bedste hænder

Længe har Morten og Jeppe siddet over bøgerne for at kunne stille op og levere genuin undervisning og forskning. Formidling og fordybelse er frugtbart og skal gå hånd i hånd på MF.

Korpsånd har altid været den røde tråd i det kollegiale fællesskab på MF og giver et fantastisk fælles remtræk til alle parter - de studerende, bestyrelsen, repræsentantskabet og MF’s trofaste venner i baglandet. Det er ganske enkelt svært at være pessimist, når man engagerer sig i MF. Med et citat fra Peter V. Legarths bog: ’På MF er vi aldrig på den sikre side. Ikke desto mindre er vi i de bedste hænder’.

12 MF-BLADET ■ MARTS 2023 FRA BESTYRELSENS BORD

NY PH.D.-STUDERENDE I KIRKEHISTORIE OG PRAKTISK TEOLOGI

Med ansættelsen af Michael M. Thunbo som ph.d.-studerende og medarbejder i Center for Praktisk teologi og Religionspædagogik når MF i mål med generationsskiftet i lærerkollegiet og styrker sit arbejde til gavn for formidlingen af kristendom i vores land.

Menighedsfakultetet har siden sin beskedne start i 1972 arbejdet målrettet på at uddanne teologer med både en solid faglig ballast og en personlig fortrolighed med kristen tro og praksis. Dette arbejde er vokset betydeligt med årene, senest med oprettelsen af Center for Praktisk teologi og Religionspædagogik i 2022.

MF bidrager nu med ansættelsen af cand.theol. Michael M. Thunbo som ph.d.-studerende (75 %) og som medarbejder i centeret (25 %) til at løfte det faglige niveau i arbejdet med formidling af kristen tro i kirke, hjem og samfund og tager et nyt og vigtigt skridt i realiseringen af det nye center.

Ph.d.-studiet

Michael vil i sit ph.d.-projekt undersøge prædikener i forbindelse med kriser og katastrofer i Danmark i perioden fra 1849 og frem. Han forklarer her baggrunden: Fornemmelsen for lurende katastrofer og kriser står stærkt i Danmark i dag, og sådanne situationer udfordrer flere af menneskers grundlæggende forestillinger om både Gud og livets grundvilkår. Jeg vil

undersøge, hvordan man tidligere har forkyndt det glædelige budskab i netop disse situationer.

Arbejdet i Center for Praktisk teologi og Religionspædagogik

Michael skal være en drivende kraft i opbygning samt drift af centeret og bidrage til at udvikle og gennemføre centerets kursustilbud, dels på MF, dels ude i landet. Overordnet skal han sammen med centerleder Kurt E. Larsen bidrage til at skabe et fagligt miljø, hvor forskere og fagpersoner fra andre organisationer kan indgå i et samarbejde om forskning og undervisning. På MF skal Michael endvidere indgå i lærerkollegiet og på sigt undervise i fagene Praktisk Teologi og Kirkehistorie.

Om Michael M. Thunbo

Michael er 30 år, kender MF indgående fra sin studietid og bor i Trige nord for Aarhus sammen med sin hustru og deres to børn. Michael er optaget af, hvordan kirken har formidlet evangeliet gennem skiftende tider, og hvordan vi kan forkynde evangeliet i dag. Michael

uddyber: Jeg ønsker at stå der, hvor den akademiske teologi og kirkelivet berører hinanden. Jeg holder meget af at prædike, forkynde og holde foredrag. Samtidig har jeg altid haft en længsel efter at fordybe mig i teologien – at grave dybt og give det videre. I forbindelse med mit arbejde ved centeret, håber jeg at kunne være med til at skabe gode rammer for en styrkelse af det faglige fundament for formidlingen af evangeliet i Danmark.

Ansættelsen trådte i kraft den 1. januar og vil være 4-årig med mulighed for forlængelse.

Se mere om centeret på MF’s hjemmeside: www.teologi.dk

MF-BLADET ■ MARTS 2023 13
Nils Andersen, landssekretær

MW Compounders er en dansk børsnoteret investeringsforening. Foreningen er udbyttebetalende og har investeret i 20-30 globale compounder-aktier.

Læs mere på vores hjemmeside: www.mwcompounders.dk

Kontaktpersoner:

Johannes Møller: 61 31 64 85 Dan Wejse: 26 83 37 44

Dorthea

Nedergaard

Begravelsesforretning for Silkeborg og omegn

Psykoterapi & supervision af ledere

Kolon | 128 sider | 149,95 kr.

JACOB MUNK

Jacob Munk ønsker i denne bog at udfolde tesen: at det er muligt at se Gud i skønheden.

»Hvor er det givende og inspirerende at læse en velskreven sag, der er fyldt til randen med lysende indsigt, klarhed og tyngde.«

JØRN HENRIK OLSEN, PH.D., BILLEDKUNSTNER, FORFATTER, TEOLOG

Chr. 8.s Vej 41, 8600 Silkeborg

Vestergade 37, 8600 Silkeborg 86 81 64 11 www.dnbegravelse.dk

DIT, MIT OG VORES GUUUULD

www.lonedalsgaard.dk mail@lonedalsgaard.dk

Mob.22 32 24 73

Forlagsgruppen Lohse | 7593 4455 | lohse.dk

Jo meeere vi er sammen, er sammen. Vi EEEELSKER at lave skole! Simpelthen. Fuld ild, guuuuld og gejst. For vi brænder helt ærligt for at lave skole. Sammen! #jatakder

Også derfor ... #dufårguldmedhjem

Salg og rep. af alle bilmærker

Voerbjergvej 35 D. · 9400 Nørresundby Tlf. 98 17 04 00 · www.lhauto.dk

14 MF-BLADET ■ MARTS 2023 LÆGERNE VESTRE STRANDALLÉ 56 ALLAN AXELSEN & MAJBRIT BRUUN ANDERSEN Vestre Strandallé 56 · 8240 Risskov · ☎ 86 17 76 74 Vi stikker lidt dybere
tjek djurslands.dk
At se Gud i skønheden Skitser til en teologisk æstetik

ØKONOMI

STOR GAVENEDGANG

VED MIDTVEJSSTATUS

Tak for alle gavebidrag til MF. Vi glæder os over de mange venner, som trofast bærer MF gennem forbøn og økonomisk støtte.

I november og december har vi oplevet en markant nedgang i gaveindtægterne, og sammenlagt for halvåret var nedgangen på 340.000 kr. Gaveindtægterne var i halvåret 3,7 mio. kr., hvilket er det laveste i mere end 10 år. Gavenedgangen fortsatte i januar, og situationen bekymrer os. MF har brug for ekstra støtte nu for at indhente det, vi er kommet bagud.

Vi har ikke glemt de mange og rundhåndede gavebidrag, som vi modtog i juni 2022. Dem er vi fortsat dybt taknemlige for, og de kan være noget af forklaringen på nedgangen sidst i 2022.

MF har mange gange før stået over for store udfordringer, men vi er ikke væltet omkuld og er her fortsat. Det takker vi Gud og vennerne i baglandet for.

Hjælp os med en gave nu Vi beder frimodigt om en ekstra gave fra dem, som kan afse 500 kr., 1.000 kr. eller et andet beløb. Ethvert beløb er en hjælp til MF, og vi siger på forhånd tak til alle, som vil give en ekstra beløb netop nu.

Se betalingsmulighederne i rubrikken til højre.

Kontakt mig hvis du har spørgsmål, eller hvis du har et firma, der ønsker at sponsorere et beløb. Jeg kan træffes på wph@teologi.dk eller tlf.7356 1242.

SÅDAN KAN DU STØTTE

Dankort: www.teologi.dk/dankort

MobilePay: Til nr. 21204.

Skriv »Gave« og din adresse i beskedfeltet

Netbank: Overførsel til reg.nr. 3409 kontonr. 8177600

Se flere muligheder her: www.teologi.dk/stot

DERFOR STØTTER JEG MF

I 1967 blev MF plantet i min bevidsthed og hjerte. Vores præst, Kjærgaard Hou, var en ihærdig fortaler for sagen, som også blev virkeliggjort. Nu var der noget at anbefale for unge med kald fra Gud til præstegerning, og mange tog imod kaldet. I taknemlighed for MF ser vi nu tilbage på mange personer, som blev en del af MF’s og kirkens historie, og er det stadig –også i fremtiden. Derfor støtter jeg MF.

MF-BLADET ■ MARTS 2023 15
Svend Åge Tolstrup Pensionist, Esbjerg Walther Plauborg Hansen, sekretariatsleder

Medlemsmøde på Menighedsfakultetet

Lørdag den 15. april 2023 kl. 10-13

MF inviterer alle medlemmer og øvrige interesserede til medlemsmøde lørdag den 15. april. Her vil fakultetsleder Thomas Bjerg Mikkelsen give en opdateret indføring i, hvordan det går på MF. Han vil blandt andet redegøre for, hvordan det for fremtidens studerende nu er blevet muligt at kombinere teologiuddannelsen på FIUC-Aarhus med teologiuddannelsen på Aarhus Universitet. Efter fakultetslederens beretning bliver der anledning til at stille spørgsmål og kommentere på MF’s arbejde og virke. Støt op om denne vigtige hjertesag og deltag i samtalen om den aktuelle situation på MF.

Tilmelding på www.teologi.dk/tilmeld senest den 13.4.

PROGRAM

10.00 Rundstykker og kaffe

10.30 Fakultetsleder Thomas

Bjerg Mikkelsen aflægger beretning om MF’s aktuelle situation med efterfølgende drøftelse

11.30 Folkekirken netop nu - aktuelle udfordringer og behov. Foredrag ved professor dr.theol.

Kurt E. Larsen

12.15 MF byder på let frokost

13.00 Medlemsmødet slutter

Det er muligt at deltage online

Menighedsfakultetet

Katrinebjergvej 75

8200 Aarhus N

Telefon 86 16 63 00

mf@teologi.dk

www.teologi.dk

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.