Page 1

ÖNSÖZ Bir gün ulusu sizin gibi beni anlamış gençliğe bırakacağımdan çok memnun ve mesudum.

“Yerleşik görüşe göre yaratıcılık bir yetenek, bu nedenle de öğretilemez. Ya vardır ya da yoktur. Varsa rastlantıya bırakmak yeterlidir, çünkü bir biçimde mutlaka ortaya çıkacaktır.” Öğrencilerimize, şiir yazmaya ve okumaya olan ilgilerini arttırma, güzel yazma alışkanlıkları kazandırarak Türkçe kelime bilgilerini çoğaltma, duygu algılarını geliştirerek

düş

gücünü harekete geçirme, gözlemleme yetilerinin bütünlüğünü sağlama, düşünme ve algılamanın, akıl ve duyguların karşılıklı bir alışveriş içinde birbirini tamamlamasını sağlama, kendi dilimizi bulabilme, bana özgü olanı, biricik olanı dile getirebilme şansı verdik. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk`ün “Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir; benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız, bu yeterlidir.” görüşü doğrultusunda öğrencilerimizin gözüyle “Mustafa Kemal Atatürk’ü ne kadar iyi anladıklarını ve hissettiklerini görme şansı yakaladık. Büyük Önder ATATÜRK, “Gençler, yurdun bütün umut ve geleceği size, genç kuşakların anlayış ve enerjisine bağlanmıştır.” diyerek size olan güvenini belirtmiştir. Sizler de, Onun yolundan, aklın ve bilimin ışığıyla, “ Çağdaş medeniyet seviyesinin üstüne çıkma” idealinden asla sapmayın. Çağdaş dünyada Türk’ün gücünü bilimde, sanatta ve teknolojide en üst düzeyde göstereceksiniz. Sizlere yürekten inanıyoruz ve güveniyoruz. Bu uygulamada 5.6.7.9. sınıftaki tüm öğrencilerimizle yapılan “yaratıcı yazma” çalışmalarını bulacaksınız. Öğrencilerimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün baş harflerinden yola çıkarak AKROSTİŞ şiir yazmaya çalıştılar. Sonunda 72 özgün eser yazıldı. “Mustafa Kemal Atatürk” akrostiş şiir çalışması, öğrencilerin soyut düşünme becerilerinin gelişimine katkı sağlayan, yapılandırmacı yaklaşıma uygun, akademik anlamda birçok kazanımın elde edildiği bir uygulamadır. Öğrencilerimize çalışmada gösterdikleri ilgi, özen ve çabadan dolayı teşekkür ediyor, onları başarılarından dolayı kutluyoruz… Türkçe-Edebiyat Zümresi MEV Koleji Özel Büyükçekmece Okulları


MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

M ustafa Kemal; Mustafa Kemal’im! M illetin çaresizliğine, K aranlıktan kurtardın sen bizi,

U mut ışığı oldu.

E llerinle avuçladın toplumun kaderini.

S elanik’ten gelen asker!

M emleketimi kötülüklerden kurtardın.

T ahtın saltanatın yerine,

A l bayrağı diktin tepemize,

A dandı Cumhuriyet,

L iderliğinle kurdun Cumhuriyeti.

F ikri, vicdanı hür nesillere. A y yıldızlı al bayrakla…

A tam sen rahat uyu!

K enetlendi Türk ulusu.

T arifi imkânsız ilkelerine aşığım ATA’M.

E bediyete dek…

A yrılık görünmüşse de 10 Kasım gününde,

M edeni Kanun oldu,

T ür’küz, güçlüyüz.

A dını Atatürk koydu.

Ü lkesine baş koymuş yüce insan!

L aiklik onun eseri…

R ahatça dalgalandırırız göklerde, A yırdı eğitimle dini.

K ıpkırmızı bayrağımız en tepelerde…

T ek tek kapandı medreseler, AHMET ERDEM YAZICI - 7A

A ldı okullar yerini. T açlandırdı devrimleri, Ü lkemin geleceğini. R engârenk gökkuşağı sardı, K asvetli rüzgârın sesini. ÖNEM TAŞAR – 5A


MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

M ustafa adında küçük bir çocuk doğdu 1881’de.

A tam sen ölmedin,

U facıktı matematik öğretmeni adını Kemal koydu.

T ürk’ün kalbindedir sevgin.

S onra Kemal büyüdü asker oldu.

A ydınlık yollar açtın,

T üm dünyaya lider oldu…

T arihi yeniden yazdın.

A şkı vatanıydı, halkı, çocukları…

Ü lkemizi düşmandan kurtardın.

F ark etmeden sevdi hepsini, önder oldu.

R ehberi oldun tüm vatanın.

A sla vazgeçmedi daima “İleri” dedi.

K ahraman lider büyük insan… Aslı SEVER - 7B

K endi vuruldu, hastalandı, yine de cephedeydi. E tmedi şikayet bir gün. M ustafa Kemal’im “Evlatlarım ordayken yatamam.” dedi. A sla pes etmedi, ettirtmedi. L akin sonunda zafere tanık etti.

A şkıyla, gücüyle, zekâsı ve evlatlarıyla, T üm varlığıyla yokluğuyla, A sla unutmadı kadınları, kızları, T emel eğitim hakkı verdi. Ü lkemize getirdi nice güzel yenilikleri. R üyayı gerçek kıldı… K ahramandı, Ataydı, Türklerin başıydı… Zeynep Naz Eroğlu – 5B


MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

A tam izindeyiz her zaman.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

M ustafa Kemal’im, nerelerdesin?

T ürklerin en sevdiği kahraman…

U luluğun dünyaya yayılmışken.

A ttığın adımlar cesaret verir bize,

S arı saçlı, mavi gözlü Atam nerelerdesin?

T arifsizdir sevgimiz size.

T arladaki ekinler biçilirken.

Ü lkemizi kurtardın emanet ettin bize.

A sla Türk Milletini sevmekten vazgeçmedi.

R eform yaptın eğitim üzerine,

F ethetti gönüllerimizi.

K anlarımız helal olsun şanlı ülkemize…

A lı koymadık seni kalbimizden.

K arada, havada, suda adın yazarken Ata Burak AKGÜRLE - 6B

E y Atatürk! Nerelerdesin sen? M arşımız ve bayrağımız dillerde destan iken, A nıyoruz seni yürekten. L ayemut oldun kalbimiz de Atam.

A rkandayız senin hiç merak etme, T ürk gençliği olarak takipteyiz seni, endişelenme. A tatürk’ün çocuklarıyız biz, T arihi yazanlardansınız siz. Ü nümüz ve şanımız herkesin başını döndürürken, R engimiz kırmızı beyaz ay yıldızlı bayraktır. K orkumuz yok kimseden, yaşıyorsun kalbimizde…

Atahan DURSUN - 6B


MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

M edeniyeti getiren,

A tam izinde yürüyoruz durmadan.

U sla bizi donatan,

T a ki ölene kadar…

S en…

A tam sana verdiğimiz sözü tutacağız, çalışacağız,

Türkiye’mi kuran,

T ürk’üz doğruyuz çalışkanız. “Ü lkümüz yükselmek ileriye gitmektir.” diyoruz izinden yürüyoruz.

A tam… F eda olsun sana canım,

R ahat olduğumuz için sana teşekkür ediyoruz.

A l bayrağımı göklerde dalgalandıran,

K oruyoruz Cumhuriyeti hep kolluyoruz…

K aranlıktan aydınlığa, E saretten özgürlüğe, Gizem Zeynep MUTLU - 7A

M utluluğa götüren sensin. A tam… L atin harflerini getirdin.

A tam sana minnettarız. T ürk milleti olarak… A ltın harflerle yazdırdın, T ürk’ün adını. Ü zülme sen… R ahat uyu… K albimiz senin sevginle dolu…

MERT HÜSEYİN İBİŞ – 5A


MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

A ydınlığa çıktı seninle, Türkiye.

A tam izindeyiz,

T arih Türksüz kalır mı kesilmez gür sesimiz.

T ürk milletiyiz.

A macı bütün devrimlerinin; çağdaş bir Türkiye

A nt içeriz.

T ürkiye Türklerindir her zaman baki kalır.

T arihe geçeriz.

Ü zerinden asırlar, geçse de git se,

Ü lkemiz için biz,

R esmin kazındı yüreklerimize…

R üzgâra karşı,

K ararlılıkla “Ne mutlu Türk’üm!” diyene.

K orkmadan göğüs gereriz.

Bora ÇIRAK - 6A

Demir DEMİRBİLEK – 5A


MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

A tatürk Türklüğün lideri,

M utlu ettin bizi, ülkemizi düşmandan kurtararak

T ürkiye’nin simgesi,

U mut verdin bize yaptıklarınla.

A nsızın beliren bir güneş sanki.

S ana ne kadar teşekkür etsek az…

T üm gücü ile yükseltti milleti,

T üm hayatımızı sana borçluyuz.

Ü zerimize doğdu bir ışık gibi…

A nladık ki üstümüzde faydan çok.

R efah bir yaşam bıraktı,

F aydaların saymakla bitmez.

K urtardı milleti, Mustafa Kemal ATATÜRK…

A nlatmaya bir ömür yetmez…

K emal’di ikinci ismin. Selin ERDOĞAN - 7B

E mretti öğretmenin. M asmaviydi gözlerin. A tın üstündeki zarafetin. L etafetinle sen bir liderdin.

A tam tam arkandayız. T am ileri senin yolundayız. A tam hep senin yanındayız. Ü lkemiz sana borçlu… R ahat yat, uyu… K oruruz biz yurdu…

Aybike AKÇAY - 6B


MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

M illetin efendisi,

A tam bizi kurtardı.

U lu Önderimiz,

T emiz bir ülke bıraktı.

S elanik'te bir güneş doğdu,

A ğladık o ölünce,

T ürkiye Cumhuriyet’ini kurdu.

T arih yazdı böylece.

A tamız oldu.

Ü züldük sen öldün diye.

F arkında mısınız bilmem?

R ahat uyu güzel yerind .

A nd içerim seni unutmayacağız…

K albimizde yaşıyorsun merak etme…

K ahraman Türk, E bediyen içimizde kalacaksın.

Begüm YILDIRIM 7-B

M avi gözlü Atam benim. A nıtkabirde rahat uyu… L iderlik bir tek sana yakıştı.

A sil insan, T arihe altın harflerle yazıldın. A yrılsak da 10 Kasım’da. T ürk’ün Önderi, Ü lkemize sahip çıkacağız. R esimlerinle övüneceğiz. K albimizdesin her zaman… Yiğit DUMAN – 5B


MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

M avi gözlü sarı saçlı,

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

M illetimizin istikbaline katkı sağladın.

U lusun şanlı Atası. T ürk milletinin tek umudu,

K utladık kurtuluş savaşının zaferini.

A nayurdumun gururu.

E llerimiz kalbimizde,

F ener oldun halkımıza,

M arşımızı okuduk.

A çtığın kurtuluş yolunla.

A ğladık ama gururdan. L iderliğinle kurdun Cumhuriyeti…

K ahraman ordunla, E l vermedin düşmana.

A ydınlığa kavuşturdun bizi.

M edeniyetin ve saygınla,

T ürklüğün önemini yeniden benimsettin.

A nıldın tüm dünyada.

A yrılık bu kadar yaksa da içimizi,

L aik oldu özgür vatan…

T ürk’üz, Türk’üz diye bağıracak yüreğimiz. Ü lkemize önem verdin. MERYEM HELİN YILDIRIM – 5A

R ehber oldun insanlara. K albimizdesin ve silinmeyeceksin ATAM…

BEYZA NUR ZORŞAHİN - 7A


MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

A tam güzel Atam…

M ehmetçikler tek yürek,

T ek sensin bizi medeniyete iten.

U çsuz bucaksız düşman askerleri,

A tam güzel Atam…

S avaşmakta Mehmetçik,

T ek sensin bizi insanlık yoluna koyan.

T ek yürek olmuş millet!

Ü rkeklerdi onlar İngilizler, Fransızlar.

A rt arda ilerliyor çocuklar, kadınlar.

R akibimiz duman oldu duman.

F ilizleniyor ülkemde özgürlük.

K eşke o günleri görseydim güzel Atam.

A sırlara mahloldu, senin askeri zekan…

T oprağın bol, mekânın cennet olsun… K üçük büyük herkes asker, E n çetin çarpışmalar, LARA BELİZ KÜÇÜK – 5B

M emleket alev alev yanmakta, A ma aşıp geçemez düşman. L iderimiz Atatürk…

A ydınlık, güçlü, onurlu komutan! T ürk’üm doğruyum, çalışkanım, diyen asker A tam millete önder oldun. T ürkiye Cumhuriyetini kurdun. Ü lkenin Başkumandanı, R enkli, güçlü, bilgili, K urduğun Cumhuriyet asla yıkılmayacak… Cem ONUR - 6B


MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

LİDER ATATÜRK

M illet kötüydü.

M illetimin öncüsü Mustafa Kemal Paşa,

U lus bitkin,

U lusumun Lideri Mustafa Kemal Paşa,

S abahlar, aydınlık hiç gelmiyordu sanki.

S akarya'da görev almış,

T a ki o gelene kadar,

T ürkiye’yi kurtarmış,

A ydınlık geldi vatanıma.

A dını tarihe yazmış.

F arklıydı o diğerlerine göre .

F ransızları ezmiş bırakmış,

A tatürk’tü o Atatürk…

A teşkes de imzalamış,

K urtuluş savaşında savaştı,

K orkmamış savaştan,

E n önde gece gündüz demeden gezdi cephe cephe.

E lden, yurttan,

M ustafa Kemal’dir bu cennet vatanı kuran.

M anastır Askeri Rüştiyesini bitirmiş,

A tamdır bizi karanlıktan kurtaran.

A sker olmuş Vatan’da,

L iderdi o, öncüydü vatan savunmasında.

L ider Mustafa Kemal Paşa,

A yrımcılık yapmazdı halkına,

A tatürk büyüktür senin bilgin.

T ürkiye’yi o kurtardı.

T ürk’ün kalbindedir sevgin.

A ydınlattı bizi bilgisiyle.

A çıklamış milletine her şeyi…

T ürklükle gurur duyuyordu.

T am yürektir, tam yürek.

Ü stün liderdi o.

Ü lkesini düşmanlara bırakmamış, o yürek.

R enk verdi ülkesine.

R ahat uyu sen,

K urtardı vatanı o benim ATAM, o benim KAHRAMANIM…

K abrinde Mustafa Kemal Atatürk…

Damla DERE - 7B İSMAİL UMUT BUĞDAY - 5A


MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

M edeniyete yol gösteren oydu.

A ydınlığa yol açmış.

U lusumuzu kurtaran oydu.

T ürklüktür verdiği en kutsal zaferi,

S evdi, kolladı hepimizi.

A yrılık görülmüşse de 10 Kasım günü,

T aşıdı bize geleceğimizi.

T arihler seni anar güzel Atam…

A ltından kalbiyle,

Ü lkesine canını veren Ulu insan.

F edakâr olamaz kimse onun kadar.

R ahat uyu bizler emanetinleyiz…

A tam tektir, Atam birdir…

K albimizdesin bir ömür boyu…

K açtı tüm düşmanlar.

DİLARA ERGUN - 6A

E fsane oldu adı. M illetimizi kurtardı. A tatürk onun adı. L iderdir o medeniyette…

A tam size ne kadar teşekkür etsek az. T akdir etsek az. A tam yurdumuzu kurtardığınız için, T eslim olmadığınız için, Ü lkemize umut getirdiğiniz için, R ehber oldunuz tüm Türkiye’ye. K ararlıyız hep yürüyoruz ileriye… Deniz SÖĞÜTLÜOĞLU - 6B


MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

M utluyuz. U lu Önder seninle.

M ustafa Kemal!

S arı saçlı, mavi gözlü kumandan.

U lu Önder Atatürk!

T ürk Milleti için savaştın.

S ever onu her Türk!

A sla pes etmedin.

T ürklerin baş lideri,

F en’e, Bilim’e önem verdin.

A ydınlığın neferi…

A narız seni saygıyla…

F atihidir o ülkemizin, A lmalıdır örnek herkes seni.

K urtuluş Savaşı’nı başlattın. E n büyük zaferleri bize yaşattın.

K emaldir ikinci adı.

M utluluğumuz için uğraştın.

E n bilindik hikâyeyle,

A kıllı Önderimiz,

M atematik öğretmeni Kemal koymuştur adını…

L iderimiz Atatürk!

A rtık adı Mustafa Kemal olmuştur. L ider adayı Mustafa Kemal… Halil Efe GÜMÜŞ – 5A A tam sen çok yaşa! T arifi yok senin sevginin. A rtık burada olmasan da kalbimizdesin. T ürklüğün gururu, Ü lkemizin baş lideri , R akipsiz lider , K emal Atatürk! Doğa ÖZTEMEL - 7A


MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

M ustafa Kemal Atatürk,

M ustafa Kemal 'imiz,

U lusumuzun lideridir o,

U lu önderimiz;

S evinç ile bakar çocuklara,

S amsun' da yaktığın ateş,

T emiz kalpli idi o.

T üm Anadolu' ya yayıldı;

A tamızdır en büyüğü, en şereflisi.

A skerlerin dünyaya bedel,

F aydasız olanı atar fayda dururken.

F ethettin gönüllerimizi,

A nlamam duranları Atam yürürken…

A çtın aydınlığa giden yolun kapısını. K im dur diyebilir sana!

K anım feda olsun sana.

E n büyük Türk’sün sen,

E y büyük Atatürk!..

M areşal Mustafa Kemal,

M eleği gibisin yurdun,

A tatürk’sün sen,

A lamaz bizi kimse senin izinden.

L iderimizsin her zaman.

L iderisin yurdumuzun…

A nadolu' da doğdu bir güneş, İpek KESİKBAŞ – 5A

T ürkiye' ye yayıldı. A tatürk' tü o güneş, T ürkiye' yi ısıttı. Ü lkemizi düşmanlardan kurtardı. R uhumuza işledi sevgisi, K ıpkırmızı bayrağımız, özgürlüğümüzün simgesi.

Doruk GÜNEŞ - 6B


MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

M ustafa Kemal Atatürk…

M ustafa Kemal’im,

U lu liderimiz!

U lusumuzun lideri.

S evginle çarpıyor kalbimiz.

S ana borçluyuz her şeyi,

T ürkiye Cumhuriyeti kuran,

T ürk olmanın sevincini,

A tatürk’üm…

A tam sana borçluyuz.

F arklısın ;çünkü herkes seni seviyor.

F ethettin kalbimizi,

A y yıldızlı bayrağımız ile herkes övünüyor.

A tam rahat uyu yeter ki…

K emal’im Kemal’im, diye bağırır bu halk!

K urtardı cumhuriyeti,

E skimeyen lidersin sen.

E n büyük Türk milletini…

M ücadele ettin bizim için.

M ısralarla anlatmak çok zor,

A rkada kalmasın gözün senin.

A tam seni.

L ayık olacak sana herkes bu böyle bilinsin…

L iderliğinde kurduk cumhuriyeti.

ECE SU BEŞER – 5B

A tam sen ölmedin! T ürklerin Atası hiç ölür mü ? A tam sen kalbimizdesin. T ürklerin kalbindesin. Ü lkemizin simgesisin. R ahat uyu Atam sen. K imse senin gibi kahraman olamaz. Ece KURTOĞLU - 7A


MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

M ısralara sığmaz senin adın,

A tatürk denilince aklıma,

U lusumuzu sen kurtardın,

T ürklerin en büyüğü gelir,

S amsun’a ayak bastın,

A taların en büyüğü…

T ürk milletini uyandırdın,

T ek bir düşünce vardı aklında,

A rtık bağımsız bir ülkeyiz.

Ü lkemizi kurtarmaktı o da.

F elaketler sarsa da etrafımızı,

R esmin hep en güzel yerde,

A tam hep izindeyiz.

K albimizde.

K urtuluş savaşı başlamıştı.

Beril KAYATÜRK - 5A

E trafımızdaydı düşmanlar. M ustafa Kemal bir ışıktı, A nladı bunu tüm Cihan. L iderimizsin sen Atam.

A tam sen ölmedin, T ürk Milletinin kalbindesin. A çtığın aydınlık yolda, T ürk Milleti yürüyecek daima. Ü lkümüzdür ilkelerin, R ahmetle anarız seni, K albimizde yaşayacaksın daima. Efe ÖLGE - 6B


MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

A dı Mustafa idi bu kahramanın,

M illetimizi düşmanlardan kurtaran,

T ürkiye’yi korumak için neler neler yapardı.

U lusumuza güzel günler yaşatan,

A sker olmak istedi bir gün,

S evgi dolu günler getiren,

T ürk milletini korumak için.

T ürkiye Cumhuriyeti’ni kuran,

Ü lkemiz olmazdı belki o olmasa,

A ltın kalpli bir insan,

R ahatımız huzurumuz olmazdı.

F ransızları, Almanları püskürten,

K ahramanlık onun gibi olmaktı…

A tatürk’tür, Atatürk…

K ararları doğru olan, Furkan ÖZGÜLTEKİN - 7A

E nder olan bir insan, M illetimizi düşmanlardan kurtaran, A tatürk’tür, Atatürk… L ider olmuş bir insan.

A nkara’yı başkent yapan, T ürkiye Büyük Millet Meclisini kuran, A klı ile ülkeyi yöneten, T ürk halkını düşmanlardan kurtaran, Ü lkemize huzur getiren, R ahatlık ve mutluluk getiren, K emal Atatürk’tür, Atatürk…

Beyza BAYDAR – 5B


MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

A ttın düşmanları,

A nacağız seni yıllar geçse de,

T ürkiye’nin dışına.

T anıyacağız, tanıtacağız seni nesillere.

A rtık kim yan bakabilir,

A nlayacağız seni bir ömür geçse de…

T oprağıma taşıma.

T arih unutmaz zaten seni,

Ü lkem seninle kavuştu,

Ü rperir hala düşmanın teni…

R ahata ve huzura.

R ahat ol, uyu yerinde,

K orkma izindeyiz biz Atam daima…

K ollayacağız ilkelerini sevgin kalbimizde.

Gamze ÇORA - 7B

Hilal FİLİZKIRAN - 7A


MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK M illetin efendisiydi.

A tamızın adıyla,

U lusun lideriydi.

T am ileri yürüyoruz.

S evgisi dünyayı aştı.

A tamıza güvenerek,

T arihi yeniden yazdı…

T ürk’üz diyoruz.

A sırlar geçse de o gitmeyecek.

Ü rkerek kaçan düşmanların,

F aydası yok acısı hiç dinmeyecek.

R üyalarına giriyoruz.

A şkı içimde asla bitmeyecek.

K anımızın akmasına izin vermiyoruz.

K emal Atatürk asla ölmeyecek. E y Ulu Önder Atatürk! İlke ERBİLİCİ - 6A

M illetimin lideri Kocatürk! A ltın harflerle yazdı tarih seni. L aik Cumhuriyet onun eseri.

A rmağandır bize devrimlerin. T emelidir Cumhuriyetin. A sırlar geçse de üzerinden senin. T akipçidir her Türk senin neferin. Ü zülme sen, biz hep buradayız. R uhumuz, kanımız, canımızlayız. K albimiz çarpar seninle, nefes alırız devrimlerinle… Ece AKSOY – 5B


MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

A tamızın izindeyiz.

M ısralarla anlatılmaz senin adın…

T ürk’üz dedikçe kalbimiz atmakta. A tamız aklımıza gelince, vatanımın geçmişi düşüyor aklıma.

K orkmadın, yılmadın hep çalıştın,

T ürk Milletine sesleniyorum:

E n iyisini sen başardın.

Ü lkemiz sevgiyle dolmalı,

M emleketin uğruna cesurca savaştın.

R ahat günlerin kıymetini anlamalı,

A dını tarihe kazıdın,

K albimize senin sevgin dolmalı…

L akin hiç olmasaydı bu ayrılığın…

A nlamın büyüktür bizde, Lara GÜNAL - 6B

T arihler bitip tükense de… A ttığın adımlar cesaret verir bize. T ürk milleti senin önderliğinde… Ü lkemizi korudun; ama şimdi sıra bizde. R ahat uyu bizler ülke bekçileriyiz… K albimizden silinmedin ve silinmeyeceksin…

Melin SANAL - 7A


MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

M ücadele ruhunun en büyük temsilcisi,

M ustafa Kemal Atatürk!

U lusun görkemli, sensin hepimizin başöğretmeni.

U lu Atamız, savaşımızın önderi…

S onsuz bir inançla atıyoruz adımlarımızı,

S akarya'yı kurtaran cesur yürekli insan.

T arihten güç alarak çiziyoruz rotamızı,

T ürkiye’nin başına aklar bağlayan,

A ynı zamanda hep savunarak hakkımızı.

A talarımıza sahip çıkan,

F ark edilir bir cevhersin,

F arklı cephelerde savaşan,

A sırların sen en büyük liderisin!

ATATÜRK

K apattın deniz mavisi gözlerini,

K ucak açarsın biz çocuklara

E n derin acıyı yaşadık inan ki!

E gemen oldun tüm vatana

M eraklanma bekçisiyiz düşlerinin,

M edeniyeti getirdin dünya'ya

A ğzımızda yüceliyor ismin,

A ğlarım adın anıldıkça.

L ayığıyla taşınıyor aklımızda fikrin…

L akin övünürüm adında.

A tam seni unutmak mümkün mü?

A TATÜRK!

T ürklerin önderi hiç ölür mü?

T ürk doğdum, Türk oğluyum…

A y yıldızlı bir emanet bıraktın bizlere,

A narım seni saygıyla.

T üm gücümüzle sadığız cumhuriyete…

T ürk öğün, çalış, güven yolunda…

Ü lkenin yaşaması için hürriyetle,

Ü lkemizi düşmandan korudun.

R uhumuz adanmış ilkelerine,

R ahat etsin milletim diye.

K orkusuzca yürüyoruz hedeflerine…

K albimizde yaşatacağız seni daima… Mehmet Yiğit DURMUŞ - 6B

Ömer FARUK – 5B


MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

M ehmetciğin lideri. M illetim onun sayesinde böyle,

U lusumuzun önderi. S aygıyı, sevgiyi öğrettin.

K albimizin hep bir yerinde,

T üm dünya seni sevdi.

E n büyük Türk dâhimizdi.

A nd olsun ki Atam sana,

M ümkünmüydü bu milleti yurdundan söküp atmak?

F elaketler bizi sarssa da,

A tatürk gibi bir önderimiz varken.

A tam yolundayız daima.

L iderliği başarıyla yan yana. Kürsüye çıktın, anlattın bize A rtık bağımsız bir ülkeyiz.

Egemenlik kayıtsız şartsız,

T üm bunları sana borçluyuz.

Milletindir dedin her zaman

A tam bizi kurtardı,

And içtik biz de sana,

T ürk devrimini başlattı.

Laik’iz, laik kalacağız daima…

Ü lkesine önem verdi. R ahat uyu sen orda,

Açtın özgürlük kapılarını,

K albimizdesin bunu unutma!..

Türkiye'nin bağımsızlığını ilan ettin. Aydınlattın bizi, Nilay DEMİRKAYA - 7A

Teker teker kovdun düşmanı. Ülke ulus tek bir yürek, Ruhumuz Türk’ün ruhu, Kalacaktır daima… Orkun ÖZEKEN - 6B


MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

M ustafa Kemal’di Anadolu…

A tam… Ey! Yüce Atam.

U zun savaşlardan sonra,

T ürkiye’nin kurtarıcısı.

S en iyi yol gösterendin yurdumuza.

A tam… Kalbimizde yanan bir meşaledir.

T ek bir kelimen bile,

T ürkiye’nin yegâne kahramanı.

A ydınlatmaya yeter dünyamızı.

Ü lkemizin sönmeyen ışığı.

F ikri hür, vicdanı hür başöğretmenimsin…

R üyalarımın kahramanı.

A klımızdadır söylediklerin.

K urtatarıcımız ATATÜRK!

K oyduğun tüm hedeflere.

Can YAZICIOĞLU – 5A

E n birinci görevimizdir, cumhuriyeti korumak. M ani olamaz hiçbir güç bize. A tamızın yoluna baş koyduk. L iderliğinle kurduk Cumhuriyeti.

A tamızın yolunda yürümek, T ek gerçek bununla övünmek. A l bayrağım dalgalan, T üm yurdumun mavi göklerinde, Ü lkemi aydınlatacak şekilde. R esmin hep durur kalbimde… K urtuluşumuz hep senin mavi gözlerinde… Elvin KÖSE – 5A


MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

A tam sen ölmedin,

A tamız bizim için canını feda etti.

T ürk’ün kalbindedir sevgin.

T ürk milleti onun eseri…

A ydınlık yollar açtın,

A tam seni çok seviyoruz.

T arihi yeniden yazdın.

T ürkiye senin elerinde yükseldi.

Ü lkemizi düşmandan kurtardın.

Ü lkemiz senin emanetin.

R ehberi oldun Türk Ulusunun.

R ahatça uyu artık kendimiz başarabiliriz seni gördükten sonra.

K ahraman Lider Yüce İnsan…

K ıpkırmızı bayrağın huzurunda…

Ömer Faruk KARAMANOĞLU - 7B

MEHMET EGE KEKLİK – 5B


MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

A tam bizi kurtardı.

M ustafa Kemal onun adı.

T emiz bir ülke bıraktı.

U lusumuzu kurtardı bıkmadan usanmadan…

A nlatır her Türk seni.

S ağlığını tehlikeye attı.

T arihin yazarı diye.

T ürkiye'nin kaderini değiştirdi.

Ü zülme Atam sen.

A tamız oldu ve olmaya devam edecek…

R ahat uyu yerinde.

F arklı bir vatandaş, farklı bir yönetici, farklı bir arkadaş oldu.

K imse dolduramaz inan yerini.

A tam keşke ÖLMESEYDİN.

K eşfetti halkının gücünü, Pelin BEYAZAY - 7B

E mindi yenecekti düşmanın tümünü. M ağrurdu getirecekti ülkeye huzuru, A lmayacaktı düşman elimizden yurdu. L ideri oldu ülkemizin nuru…

Koray Ege YEŞİLARAS – 5B


MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

M illeti ayakta tutan,

A l bayrağı,

U lusuna güvenen,

T aşımak için savaşan,

S evgimizi hak eden,

A tama minnettarız.

T arihimizi yeniden kuran,

T eşekkürler ATAM,

A tamızsın sen.

Ü lkemizi TÜRKİYE yaptığın için…

F eda ettin canını,

R ahat uyuyoruz sayende.

A tamızsın sen.

K emal Atatürk’üm senin sayende…

K anınla canınla savaştın.

SULTAN CEREN VİCNELİOĞLU – 5A

E meğine layık çocuklar olacağız. M ehmetçikler savaşta, A tatürk başlarında, L iderliğinde kurduk Cumhuriyeti.

A ydınlattın milleti, T arihe ışık tuttun. A zminle, emeğinle, T ürk devletini kurdun. Ü lkümüz senin ülkün, R ehberisin sen Türk’ün. K urtaransın vatanı, kahraman Atatürk’üm! Suatcan ALER - 6B


MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

M utlu oluyorum. U lu önder Atatürk deyince.

A yrılığınla yaktın bizi.

S apsarı saçları,

T ürk’ün yandı bağrı, ciğeri.

T ürk Milletine olan bağlılığı…

A ydınlığını hissederiz hep üstümüzde.

A sla Türk Milletini sevmekten vazgeçmedi.

T erk etmeyeceğiz ilkelerin hep önümüzde.

F ethetti gönüllerimizi,

Ü lkemizi korudun şimdi sıra bizde.

A nkara’yı başkentimiz seçti.

R ahat olsun için sen rahat uyu! K abrinde Mustafa Kemal Atatürk.

K urtuluş Savaşı’nın zaferi çok da güzeldi. E n büyük Türk dâhimizdi,

Miraç ÖZCAN – 5B

M ustafa Kemal’le aydınlığa uzandık. A klıyla, devrimleriyle ileriye atıldık. L iderliğinde kurduk Cumhuriyeti.

A nkara’da açtık, T ürkiye Büyük Millet Meclisi’ni. A rtık bağımsız bir ülkeyiz, T ürk’üz, sevinçliyiz, Ü lkemizi severiz. R ahatça dalgalandırırız göklerde, K ıpkırmızı bayrağımız en tepelerde... Velican VATANSEVER - 7B


MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK M avi gözlü, sarı saçlı,

A klımdasın an be an,

U zun boylu yakışıklı,

T arihimden armağan.

S ensin bizi kurtaran,

A srın şanlı lideri,

T ürk’ün adını tarihe yazan.

T ür’kün gurur nedeni!

A şk bu en büyük aşk…

Ü lkeme doğan güneş,

F azlasıyla coşkulu en güzel his.

R uhumda yanan ateş,

A rtık sensin liderimiz.

K albimdesin Ey Atam…

K emal, Mustafa Kemal! Yağızhan KARAKURT - 7B

E n iyisini sen yaptın, M edeniyetin önderi Atam. A ldırmadın zorluklara. L ider oldun tüm vatana…

CANSU BOZKUŞ -5A


MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

K ırsalar kolumuzu, yaksalar bizi yine de sen kalbimizdesin.

M utlu oluyorum seni görünce.

E vrende teksin.

U lu önder Atatürk deyince,

M ustafa Kemal Atatürk.

S enin o gök mavisi gözlerin,

A tatürk!

T aa içimize işliyor.

L ayık olmaya çalışıyoruz sana büyük Türk!

A TATÜRK F ikrimiz hür, vicdanımız hür…

A tatürk!

A nlımız ak gözümüz pek sayende.

T aşırız ülkümüzü içimizdesin. A tatürk!

K emal Paşa hep kalbimizdesin.

T anışmalı senle her küçük.

E Serlerin hep yol gösterecek.

Ü lkemizi senin için koruyacağız ,

M illetinle savaştın sen kurtardın bizi Ey Yüce Ulu Önder…

R iyasız bir önderdin.

A tatürk sen büyüksün.

K urtulduk senin sayende Atatürk!

L liderliğinde kurduk cumhuriyeti.

A tam kalbimizdesin… Yaren Buse YILMAZ - 6A

T aa Çanakkale’de savaşa liderlik ettin. A rmağan etin bize 23 Nisan’ı. T ek aklımda sen varsın Mustafa Kemal Atatürk… Ü stlendin sen önderliği. R esimlerine bakıyorum doya doya… K oca Mustafa Kemal Atatürk… Can ERTAL – 5B


MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

A tamızın izindeyiz,

A tatürk ‘tür onun adı.

T ürkiye bizim cennetimiz.

T ürklerin Atası .

A dım adım yolundan,

A tam derler her yerde ,

T ek tek geliyoruz.

T am ilim adamı .

Ü lkemizi yüceltmek bizim görevimiz.

Ü lkeyi kurtardı ,

R uhumuzda, kalbimizde,

R ahatlattı vatanı,

K urtuluşumuzun sembolü, ölmez ATATÜRK!

K ahraman ATATÜRK !

Zeynep ÖZGÜÇ - 7A Doğa ÖZBEDEN -5A


MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

A tamızın izinden yürüyoruz.

M ustafa Kemal Paşa geldi.

T ürkiye Bize Emanet.

U lusu doğru yola getirdi.

A k kırmızı bayrağımız dalgalanır gururla.

S avaşlar başlattı, bağımsızlığı kazandırdı.

T erk ettin bizi ama ilkelerin hayatımızda.

T üm yurdu aydınlattı.

Ü lkeyi kurtaran adam

A klımızdan hiç çıkmadı.

R ehberimizsin sen bizim.

F eda olsun sana canımız.

K oruyacağız ülkemizi daima…

A ğlayan yüzleri güldürdün.

K urtardın bu cennet vatanı. E nder bulunur senin gibi bir önder. H. Zuhal AYHAN - 7B

M edeniyete doğru adım attık sayende. A tam sen rahat uyu… L ayık olacağız değerlerine.

A z zamanda çok iş başardın. T üm ulusu düşmanlardan kurtardın. A ndımızdır sana layık olmak. T ürk olmanın gururunu yaşattın. Ü lkemize cumhuriyeti tattırdın. R üyaydı herkes için sen gerçekleştirdin. K azandırdın bize bu cennet vatanı…

ARDA BATUHAN ÖZKUL – 5A


MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

M ağlup olmuştu vatan,

A tam geliriz izinden.

U lusumuz darmadağın…

T ürk milleti olarak.

S avaşacak halk var gücüyle,

A tam geliriz izinden

T abur yok silah yok elinde,

T ürkiye olarak.

A ma yüreklerde vatan aşkı…

Ü lkemizi özgürlüğe kavuşturdun,

F elaket yaşanıyor yurdumda

R ahat uyu Atam…

A tam doğuyor Samsun’da…

K oruyacağız vatanımızı.

K ahramanlık destanıdır bu,

İnci GEDİK – 5A

E zeli düşmana karşı yazılan. M armara, Ege, Anadolu kurtuldu düşmandan. A ncak yetmedi savaşı kazanmak, L azım oldu yeni bir yönetim.

A tam o zaman kurdu cumhuriyeti. T üm gençliğine emanet etti. A rkasından tek tek geldi devrimler, T ürkiye cumhuriyeti yükseldi. Ü lkemizin tek hedefi, R efah, çağdaşlık düzeyine ermektir. K emal Atatürk işte bize bu yolu gösterdi… Alperen GÖRSÜN – 5B


MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

M ustafa derlerdi sana.

M erhabalar olsun,

U lusumuzun büyük önderi

U lusumun paşasına.

S enin Kurduğun Türkiye Cumhuriyeti…

S ana feda canlar.

T oprağa yazdın medeniyeti.

T arihte bir ilksin.

A tamızsın Mustafa Kemal!

A tam izindeyiz.

F anilerin en yücesi,

F arkındayız yapılanların,

A y ve yıldız, bize hediyesi,

A ncak yoksun artık.

K oruyalım emanetini.

K aleminden düşen kelamı,

E y Mustafa Kemal!

E y yüce Türk!

M avi gözlerinde parlayan,

M aalesef yoksun artık!

A levler yolumuzu aydınlatan,

A nlamsız geliyor her şey,

L afta kalamaz devrimlerin.

L azım olan sensin.

A na vatanıma hizmetlerin,

A tam duy beni.

T amamına bekçiyiz biz…

T ane tane gözyaşlarım,

A tamızın izindeyiz…

A vutamaz hiçbir şey,

T ürk gençleriyiz!..

T adı kalmadı sensiz.

Ü midin kırılmasın.

Ü lkem sensiz çok sessiz.

R uhun şad olsun.

R üyamda olsa görsem.

K anımız vatana feda olsun…

K emal Atatürk'üm benim. Bahar ÜNAL – 5B Tarık YÜKSEKDAĞ 7/A 207


MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

M emlekete sis çökmüş bir gece,

M emleketimize karanlıkta sensiz.

U sulca sislerin arasından çıkıyorsun.

U lusa mal olmuştur, senin varlığın.

S aat dokuzu beş geçe,

S en yokken olmuyor buralar.

T erk ediyorsun dünyayı.

T ut ellerimizden Atam;

A yrılık herkesi yasa çağırdı.

A yrılık hiç bu kadar yakmamıştı içimizi.

F arkında mısın Atam?

F arkında mısın Atam,

A lıp götürdün kalplerimizi…

A ldın beraberinde cumhuriyetimizi.

K albimizden silinmedin.

K orkunç bir veda, yüzlerde hüzün,

E sirgemedik kalbimizden yerini.

E llerini ver bize,

M asmavi gözlerin unutulmayacak.

M avi gözlerini göster.

A l bayrak hep seni andıracak.

A tam bırakma bizi,

L akin hiçbir güç seni unutturmayacak.

L ütfen bırakma bizi Atam.

A ydınlığa yol açtın.

A ydınlık yolunda yürüyor;

T ürklüğü son ana dek korudun

T üm Türk gençliği,

A ydınlığı istedin hep Türkiye için,

A ydın yolunda yürüyoruz Atam.

T arih boyunca adın hep anılacak.

T ürk olmakla gurur duymalıyız hepimiz,

Ü lkesine ömrünü adamış büyük insan!

Ü lkemize sahip çıkarız.

R ahat uyu sen,

R ahat uyu sen Atam.

K EMAL ATATÜRK!

K albimizdesin sen hep, kalbimizde olacaksın. N. Eray SARIPOLAT - 6B

İpek DOĞAN - 7B


MUSTAFA KEMALA ATATÜRK

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

A tatürk’üm, sensin Türk milletinin sesi,

M ustafa Kemal’dir onun adı.

T ürkiye'yi kurtaran kahraman sensin,

U rfa’dan İstanbul’a,

A tatürk, sensin dünyanın gururu,

S amsun’dan Rize’ye,

T ürklüğün koruyucusu, önderimiz oldun,

T ürkiye’nin kurucusu, A tamdır o benim.

Ü lkemizi daima ileri taşıdın,

F ırtınaları dindiren,

R ahat uyuyorsak yataklarımızda,

A tamdır o benim.

K albimizdeki ATATÜRK sevgisi sayesinde. K urtaran yurdumuzu, E n güzeli yeşerten, M avi gözleriyle, Semih ÜSTÜN - 7B

A tamdır o benim. L iderimizdir o bizim.

A l bayrağımızı sallıyoruz, T ürkiye’nin kurucusu için. A tatürk için. T ürkler onu unutmaz, Ü lkemizi kurtardığı için. R ahat uyu biz varken, K albimizdesin her zaman…

Ziya Berk Kaya - 7A


MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

M emlekete sis çökmüş bir gece

M emleketimizi kurtardın.

U sulca düşüyorsun yanağıma.

U mutsuzluğa hiç mi hiç kapılmadın.

S aat dokuzu beş geçe,

S ana en güzel şiirler destanlar yakışır.

T erk edip gidiyorsun bizi.

T ürk, Atasını her güzellikte yaşatır.

A yrılık hiç böyle yakmamıştı içimizi Atam…

A tatürk sevgisi dinmez kalbimizde.

F arkında mısın bilmiyorum ama,

F ani dünya dursa, cehennem olsa bile…

A ta’m seni çok özledik…

A nsızın göçtü dünyadan; ama bakın hala yaşıyor bizimle…

K ırmızı bayrağımızla şenlendik.

K imse cesaret edemiyordu girişkenliğe.

E vet şenlendik seninle Atam.

E lden giderken yurt padişahtan korkuluyordu.

M avi gözlerine hayran kaldık.

M ustafa’ydı adı en önde duran, hazırdı vatan için ölmeye.

A ldı bir sabah ruhumuzu…

A rtık vatanda kurtulma ümidi başlıyordu…

L akin nasıl bölmesin yokluğun uykumuzu…

L azımdı Türk’ün maziden gelen gücü…

A ydınlığa yol açmış ulu lider

A rkadaşlarıyla oturup tartışmıştı.

T ürk’ün sevgisini kazanmış büyük lider.

T ürk’ün yurdu daima Türk’ün olacaktı.

A tam ne olurdu gitmesen…

A dımı attı mavi gözleriyle baktı işgalcilere.

T arihler dile gelir ölüm gününde,

T ürkler’ in savaşmadan vereceği toprağı yoktu elinde.

Ü lkemizin bekçisiyiz.

Ü st üste devirdi bütün düşmanları yurda konan.

R ahat uyu yerinde,

R üzgâr gibi esti geçti Türk ordusu ve o şanlı komutan…

K albimizdesin…

K urtardı tüm yurdu , Türk’ün atası , O Atatürk kalbimizde yaşayan !

Fırat ATLİNAR - 7B

Yavuz Selim YAZGAN - 9B


MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

A tamızın izindeyiz !

M emleket sisli puslu.

T ürkiye cumhuriyetini sen kurdun bize . K orkunç bir veda.

A tam yolun yolumuzdur merak etme ,

E llerini tutmak istiyoruz Atam.

T eşekkürler Atam bize bu güzel memleketi bıraktığın için…

M avi gözlerinde kendimizi görüyoruz…

Ü lkemizin sana ihtiyacı var yine,

A ramızdan ayrıldın bir sabah.

R ahat uyu sen Atam kimse seni unutturamaz bize.

L aikliliği senden öğrendik.

K eşke kalsaydın yanımızda sevgi, saygı dolu günler geçirseydik.

A ydınlattın halkı. T emiz bir vatan bıraktın.

Ege SAĞLAM – 5A

A ğladık çok ağladık sen ölünce. T ürkiye’yi sen kurtardın. Ü keme sahip çıktın. R üyalarıma sevinç kattın. K ahramansın sen.

Helin TAŞDEMİR – 5A


MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

M ustafa Kemal Atatürk! U lu liderimizdi, S avaşlarda önderimizdi bizim. T a ki savaş bitene kadar, A rkadaşları ile, F ikir birliği içinde, A navatanımızı kurtardı.

K oskoca bir vatanı kurtardı. E n çok o gayret vererek, M ücadele ederek, A tatürklüğünü yaptı. L aikliği hediye etti bize.

A ndımıza inandık. T ürklüğümüze bağlandık. A daleti rehberimiz seçtik. T oplandık bağımsızlık için kadın, erkek, çocuk… Ü lkemizi sevdik. R iayet ettik Atamızın fikirlerine. K ükredik düşmanların yüzlerine… Selen BAL – 5A

Öğrencilerimizden ATATÜRK Şiirleri  
Öğrencilerimizden ATATÜRK Şiirleri  

Şiir Atatürk

Advertisement