Page 1

2015Annual Repor t

Vi si tUsOnl i ne:

Cal lUsToday:


2015atagl ance I ti swi t hgr eatex c i t ementt hatIof f erMDC' s2015 Annual Repor t .I nour52ndy earasTac oma’ s Communi t yAc t i onAgenc y ,MDChasal onghi s t or y ofhel pi ngpeopl ec hanget hei rl i v esf ort hebet t er , f r om t hos eex per i enc i ngs hor t t er mc r i s i st ot hos e whoneeds uppor tt obeabl et owor kt or eac ht hei r l ongt er m goal s . . MDCc ont i nuest os t r engt henourc ommuni t y t hr oughHomel es sPr ev ent i onSer v i c es ,Communi t y Dev el opment ,Educ at i on,Empl oy ment ,   andHeal t hc ar e. 2015mar k edt hef i r s tf ul l y earofoper at i onoft he 16bedEv al uat i onandTr eat mentCent ert opr ov i de i npat i entment al heal t hs er v i c esi nOc t ober , andex pans i onofourc apac i t yt opr ov i det r eat ment f orc ooc c ur r i ngdi s or der s . MDCal s oc el ebr at edt hef i r s tf ul l y earofoper at i ng t heRandal l Towns endApar t ment s ,wi t h35Hous i ng Fi r s tuni t st hats er v ei ndi v i dual swhower ec hr oni c al l y homel es s . MDCs hi f t edt hewaywev i ewourwor kwi t hi ndi v i dual sandc ommuni t yi n2014,wi t haf oc usonEx i t i ng Pov er t y :ATheor yofChange,t heCommuni t y Suc c es sModel andl ook i ngatourwor kt hr ought he l ensoft heSoc i al Det er mi nant sofHeal t h.Tot hat end,wer es t r uc t ur edt heor gani z at i onear l yi n2015 t oi nc l udeCar eCoor di nat i on,t obet t erc oor di nat et he s er v i c espr ov i dedt oourc l i ent s . Thanky ouf ory ourc ont i nueds uppor t ,andf or s har i ngi nay earofpos i t i v ec hangef ori ndi v i dual s i nTac omaandPi er c eCount y .   P.Mar kPer eboom MDCPr es i dent&CEO


Heal t h

Ps y chi at r i cEv al uat i on andTr eat mentCent er( 250)

Cent erf orSubs t ance Abus eandRecov er y( 210)

Medi cal Cl i ni c

Det ox i f i cat i onCent er

1713

1948

Cent erf orSubs t ance Abus eandRecov er y

Det ox i f i cat i on Cent er

Ps y chi at r i cEv al uat i on andTr eat mentCent er

1178

326

1756

2276

Medi calCl i ni c

Housi ng Weat her i z at i on& Emer gencyHomeRepai r

Weat her i z at i on& Emer gencyHomeRepai r( 200) Homel es sChi l dcar e( 19)

Cas eManagement( 736)

Hous i ngOper at i ons( 388)

Homel es sChi l dcar e Hous i ngOper at i ons

Hous i ngLLP( 245)

Ener gyAs s i s t ance

Hous i ngLLP

4221 Cas eManagement

Ener gyAs s i s t ance


Summer Pr ogr ams

Educat i on Tal entSear ch

( Des i gnedt oi ncr eas ehi ghs chool enr ol l mentofdi s adv ant agedy out h,aswel l ass ucces s f ul enr ol l mentandcompl et i onof apos ts econdar yeducat i on. )

SummerPr ogr ams

121

Col l ege Bound

263 1054

Col l egeBound

( Des i gnedt opr ov i dedi s adv ant aged y out hwi t hf undament al s uppor ti n pr epar t i onf orcol l egeent r ance. )

Empl oyment Smal l Bus i nes sPr ogr am Hi ghDemandI ndus t r yTr ai ni ng Chi l d&Adul tCar e FoodPr ogr am Educat i onal Oppor t uni t yCent er

Smal l Bus i nes s As s i s t ance( 177)

Tal ent Sear ch

Hi ghDemand( 116) I ndus t r yTr ai ni ng

Chi l dandAdul t Car eFood Pr ogr am

3300 2475

Educat i onal Oppor t uni t yCent er


Oper at i ngRevenue Gr ant sandCont r act s

Gr ant sandCont r act s

Foundat i onGr ant s

Foundat i onGr ant s

$

Donat i ons

Donat i ons

$

Ser v i ceFeesandMat ch

Ser v i ceFeesandMat ch

$

Rent I ncome

Rent I ncome

$

Recei pt sf r om Cl i ent s

Recei pt sf r om Cl i ent s

I nt er es t I ncome

I nt er es t I ncome

I nKi ndCont r i but i ons Ot herI ncome

18, 233, 290

$

162, 250 114, 563

2, 342, 407 1, 843, 779 8, 550

$

889

$

I nKi ndCont r i but i ons

830, 078

$

Ot herI ncome Tot al Revenue

6, 660

$

23, 542, 466

$

Oper at i ngExpense As s et Bui l di ng

As s et Bui l di ng

$

Hous i ng

Hous i ng

$

Heal t hcar e

Heal t hcar e

$

Admi ni s t r at i on

Admi ni s t r at i on

$

Dev el opment

Dev el opment Tot al Expenses Tot al NetAsset s

4, 648, 451 9, 409, 161 4, 324, 487 1, 929, 046 301, 881

$

23, 561, 925

$

8, 446, 558

$


T oeduc at eourc ommuni t yt oc hanget heper c ept i onofpov er t yanddel i v eri nnov at i v e s er v i c est hatequi pi ndi v i dual sandf ami l i est ot hr i v e.

Weenv i s i onanequi t abl ec ommuni t ywi t hengagedi ndi v i dual s ,wor k i ngt oget hert o i mpr ov et heheal t handwel l bei ngofal l c ommuni t ymember s .Wewantas af epl ac e t ol i v e,t or ai s eaf ami l y ,andt of i ndmeani ngandpur pos ei nourdai l yl i v es .

Excel l ence: Wear ec ommi t t edt odel i v er i ngt hehi ghes t qual i t ys er v i c eandr es pondi ngt o t heneedsof ourc ommuni t y . I nt egr i t y: Wear ec ommi t t edt os er v eass t ewar dsof c ommuni t yr es our c esanddemons t r at e et hi c al , hones t andt r us t wor t hybehav i ori nal l ourac t i ons . HumanPot ent i al : Wev al uet hehopeandpr omi s eof ev er yi ndi v i dual andbel i ev ei n ev er y one’ sabi l i t yt os uc c eed. I ncl usi on: Wev al uedi v er s i t yandi ndi v i dual swor k i ngt oget her .

TheMDCBoar dofDi r ec t or si sc ompos edofl eader si nbus i nes s ,s oc i al s er v i c es ,nonpr of i t or gani z at i ons ,andgov er nment . Thei rex per t i s ehel pses t abl i s hourdi r ec t i on,as s es souri mpac t , anddr i v eourv i s i onofhumanbei ngsex i t i ngpov er t y . Car ol Kni ght Wal l ac e,Chai r Shel l yAndr ew,Sec r et ar y Di aneHol l s t r om Chr i s t i neSt ev ens Kat hl eenCl ar y

Loui sCooperJ r . ,Vi c eChai r Dav eLov r ak St ephani eCal dwel l J as onL.Mi t c hel l

P.Mar kPer eboom,Pr es i dentandChi efEx ec ut i v eOf f i c er Ri c kTr i ggs ,Chi efFi nanc i al Of f i c er

2015 Annual Report  
2015 Annual Report  
Advertisement