__MAIN_TEXT__

Page 1

1

CUPRINS

I. INTRODUCERE

2

II. PLANIFICAREA DEZVOLTĂRII

3-5

III. ELABORAREA ȘI IMPLEMENTAREA DE PROIECTE

6 -20

III.1. Proiecte finalizate

6-8

III.2. Proiecte în implementare

8 - 11

III.3 Proiecte noi

11 - 18

III.4 Proiecte în evaluare

18 - 20

IV. EVENIMENTE

20 - 32

V. PARTENERIATE

33 - 36

VI. ASISTENȚĂ ACORDATĂ MEMBRILOR

37

VII. ALTE ACTIVITĂȚI

38 - 39


I. INTRODUCERE Agenţia Metropolitană Brașov a fost înființată la începutul anului 2006 prin eforturile conjugate ale Municipiului Braşov și ale comunităților din arealul său metropolitan, împreună cu Consiliul Județean Brașov. Misiunea Agenţiei Metropolitane Brasov este să promoveze și să susțină cooperarea dintre actorii publici, privați și organizațiile neguvernamentale pentru dezvoltarea durabilă economică, socială și culturală a Zonei Metropolitane Brașov. În acest moment, AMB are statut de Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară, constituită la nivelul Polului de Creştere Braşov, fiind alcătuită din 19 membri. Începând cu anul 2014, Zona Metropolitană Brașov cuprinde și comuna Budila, ultimul membru intrat în “familia” Agenției Metropolitane. Prin Agenția Metropolitană Brașov, autoritățile locale membre au acces la programe de dezvoltare finanțate din fonduri europene și la programe finanțate din fonduri ale Guvernului României. Astfel, în anul 2015, Agenția Metropolitană Brașov a accesat fonduri și implementat proiecte finanțate prin Programul Operațional Regional 2007 – 2013, Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Programul sectorial Leonado da Vinci - Programul de Învăţare pe tot Parcursul Vieţii, Programul de Cooperare Interregională INTERREG IV C, Programul LIFE +, Programul Cadru 7 al UE, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Echipa Agenției Metropolitane a desfășurat totodată, în concordanță cu obiectivele înscrise în statutul propriu, activități referitoare la:  Elaborarea și actualizarea documentelor de planificare strategică privind dezvoltarea Zonei Metropolitane Brașov – Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU)și Planul de Mobilitate Urbană Durabilă  acordarea de asistenţă tehnică şi consultanţă comunităţilor locale pentru dezvoltarea locală/regională şi derularea proiectelor de investiţii  exercitarea rolului de custode pentru Ariile Protejate Muntelui Tâmpa și Stejerișul Mare  consolidarea parteneriatelor existente și consituirea altora noi, destinate să susțină dezvoltarea durabilă a comunităților locale  derularea pe cont propriu sau în parteneriat a numeroase evenimente din sfera socioculturală, educațională și de protecție a mediul

2


II. PLANIFICAREA DEZVOLTĂRII

II.1. Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană 2014-2020

Agenţia Metropolitană Braşov, împreună cu Primăria Municipiului Braşov au elaborat Planul Integrat de Dezvoltare (PID) pentru Polul de Creştere Braşov, instrumentul esențial pentru accesarea programelor de finanțare disponibile în perioada 2007-2013. Acest plan a avut ca punct de pornire situația existentă la nivelul Polului de Creştere, realizându-se o auditare pe şase domenii (resurse umane, infrastructură, mediul economic, protecţia mediului, social, cercetare-inovare) şi o analiză a disparităţiilor teritoriale (auditul teritorial). Din această analiză

3


au rezultat problemele şi nevoile Polului de Creştere, elemente ce au stat la baza realizării strategiei (viziune şi obiective) şi a planificării spaţiale (urbanistice). Pornind de la nevoile identificate și obiectivele fixate, a fost definită lista de proiecte prioritare aferentă Planului Integrat de Dezvoltare, care a inclus în ultima formă actualizată în februarie 2012 un număr de 141 de proiecte. Dintre acestea, până la momentul decembrie 2015 un număr de 61 de proiecte au fost finalizate în timp ce alte 15 se află în implementare. Având în vedere intrarea în ciclul de programare financiară a Uniunii Europene 2014-2020, precum și Programul Operațional Regional care prevede în cadrul Axei prioritare 4 susținerea unor proiecte de dezvoltare urbană, Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov a definitivat Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă (SIDU) a Zonei Metropolitane Brașov. Pe parcursul anului 2016 au fost preluate date relevante pentru strategie, de la autoritățile publice membre, dar și de la alte organizații și instituții locale. Forma finală a SIDU include o listă lungă de proiecte, avute în vedere de către primăriile din zona metropolitană, listă ce va fi prioritizată într-o etapă ulterioară. II.2. Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Brașov Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) este un document de planificare strategică destinat să satisfacă nevoile de mobilitate ale cetățenilor și mediului de afaceri în localitățile Zonei Metropolitane Brașov. Acest document, elaborat pe baza suportului financiar al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare de un consorțiu internațional de consultanți, asigură totodată includerea principiilor europene privind mobilitatea urbană în planificarea strategică a dezvoltării Zonei Metropolitane Brașov. Dezvoltarea și implementarea P.M.U.D. presupune un proces complex bazat pe un nivel ridicat de cooperare, coordonare și consultare între diferite organizații relevante. P.M.U.D. vizează dezvoltarea unui sistem integrat de transport bazat pe ACCESIBILITATE, SIGURANȚĂ, PROTECȚIA MEDIULUI, EFICIENȚĂ ECONOMICĂ ȘI CALITATEA MEDIULUI URBAN. Principalele caracteristici ale P.M.U.D. sunt viziunea pe termen lung, dezvoltarea a trei scenarii alternative de acțiune, alegerea scenariului preferat, un plan de implementare clară a măsurilor identificate ca necesare, abordarea participativă, dezvoltarea echilibrată a tuturor modurilor de transport, integrare orizontală și verticală, evaluarea stării actuale și viitoare, monitorizare permanentă, luarea in calcul a tuturor costurilor pentru toate modurile de transport.

4


Agenția Metropolitană s-a implicat în procesul de consultare publică în vederea actualizării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă. III. ELABORAREA ȘI IMPLEMENTAREA DE PROIECTE

Echipa Agenției Metropolitane Brașov a continuat să deruleze și pe parcursul anului 2016 proiecte cu un important impact asupra dezvoltării mediului economic dar și socio cultural și educațional în localitățile membre. Aceste proiecte au beneficiat de un larg spectru de finanțări, începând de la Programele Operaționale Sectoriale active la nivel național în ciclul 2007-2013 și continuând cu programe centralizate, gestionate direct de Comisia Europeană, precum Interreg, Erasmus +, FP7. Au fost finalizate o serie de proiecte inițiate pe parcursul anului 2016, au fost demarate altele noi și, totodată, au fost elaborate cereri de finanțare pentru care se află în prezent în curs de derulare procedurile de evaluare sau chiar contractare.

5


6

III.1. Proiecte finalizate Pe parcursul anului 2016, Agenția Metropolitană Brașov a încheiat implementarea mai multor proiecte demarate în anii precedenți, acestea fiind acum în perioada de sustenabilitate:

„CityPulse - Real-Time loT Steam Processing and Large-scale Data Analytics for Smart City Applications”

Sursa de finanțare: Programul Cadru 7 al Uniunii Europene Parteneriatul internațional: Universitatea Surrey din Marea Britanie (solicitant), Alexandra Instittet A/S din Aarhus, Danemarca, Ericsson AB din Stockholm, Suedia, Universitatea Naţională din Irlanda, Siemens SRL din Bucureşti, România, Stiftung Fachhochschule Osnabrueck din Osnabruck, Germania, Wright State University din Dayton, Statele Unite, Municipalitatea din Aarhus, Danemarca, Siemens Aktiengesellschaft Oesterreich din Viena, Austria, Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov, România Obiectivul proiectului: dezvoltarea, construcția și testarea unei arhitecturi informatice ce va fi utilizată pentru analiza și procesarea pe scară largă, în timp real, a unor fluxuri de date diverse pentru extragerea de informații relevante într-un mediu specific urban. CITY PULSE își propune să sprijine integrarea surselor dinamice de date și să asigure la cerere adaptări/interpretări bazate pe contextul specific al solicitării. Activități principale: Aplicația informatică cu rol demonstrativ, realizată în cadrul proiectului va fi testată într-un mediu urban (reprezentat de localitățile Brașov și Aarhus,


ambele reprezentate în proiect), evaluarea rezultatelor obținute urmând să fie exploatată în viitor pentru dezvoltarea și livrarea de platforme de tip “oraș inteligent”. Perioada de implementare: 2013 - 2016 Bugetul Agenției Metropolitane Brașov: 34.100 Euro

Roma NET-WORKS

Sursa de finanțare: Programul Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii (Lifelong Learning Programme) Parteneriatul internațional: Consiliul Municipal Almeria (solicitant), Ministerul Regional pentru Educaţie şi Cultură - Guvernul Regiunii Extremadura, Spania, Municipalitatea Sofia Districtul Vitosha, Bulgaria, Institutul European pentru Dezvoltare Durabilă, Bulgaria, Consiliul Municipal Glasgow, Marea Britanie, Asociaţia Internaţională de Dialog „DIA”, Ungaria, Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov, România și Ministerul Educaţiei din Muntenegru. Obiectivul proiectului: susținerea formării unei reţele de instituţii şi organizaţii ce colaborează (direct sau indirect) cu comunităţile rrome şi care să conlucreze în vederea abordării integrate a incluziunii sociale a acestor comunităţi, din perspectiva socială, sanitară, educaţională, ocupaţională, a asigurării unor condiţii decente de locuire.

7


Activități principale: Proiectul implică identificarea bunelor practici europene în domeniul integrării sociale a comunităţilor rrome prin intermediul diferitelor măsuri sociale precum și împărtăşirea acelora care au la bază o abordare integrată a incluziunii sociale şi implicarea activă a comunităţii locale. Se urmărește conştientizarea actorilor relevanţi în domeniu asupra existenţei bunelor practici şi importanţei diseminării acestora precum şi implicarea lor în colaborări pe termen lung prin intermediul platformei interactive ce va fi creată în cadrull proiectuluiâ. Nu în ultimul rând, se are în vedere încurajarea colaborării dintre diversele reţele tematice ale instituţiilor şi organizaţiilor din domeniu şi dezvoltarea mecanismelor de cooperare în vederea îmbunătăţirii incluziunii sociale ale comunităţilor rrome. Perioada de implementare: 2014 - 2016 Bugetul Agenției Metropolitane Brașov: 28.949 Euro

III.2 Pe parcursul anului 2016, Agenția Metropolitană Brașov a continuat implementarea unor proiecte demarate pe parcursul anilor precedenți:

1.

SPAcE - Supporting Policy and Action for Active

Environments

Proiect: SPAcE - Supporting Policy and Action for Active Environments Număr de referință: 2014-3140/006-001 Finanțare: Programul ERASMUS PLUS

8


Periaoda de implementare: 2015-2017 Parteneriat:  University of Gloucestershire (Marea Britanie) – coordonator proiect  The Chancellor, Masters and Scholars of The University Of Oxford (Marea Britanie)  Universitaet Zurich (Elveția)  LIKES Foundation for Sport and Health Sciences (Finlanda)  University of Thessalias (Grecia)  Municipality of Trikala (Grecia)  Centro Studi ed Iniziative Europeo, Palermo (Italia)  Tukuma Municipality (Letonia)  Agenția Metropolitană Brașov (România)  Consejería de Educación, Cultura y Deportes Castilla La Mancha (Spania) Obiectivul general: promovarea activităților de voluntariat în sport, împreună cu incluziunea socială, egalitatea de șanse și conștientizarea importanței activității fizice menite să îmbunătățească starea de sănătate prin creșterea participării și accesul egal la sport pentru toți. Obiective specifice:  Identificarea și diseminarea la nivel european a unei bune practici privind implementarea și promovarea unui Mediu Urban Activ, în vederea creșterii implicării populației în activități sportive;  Crearea de grupuri de lucru în cinci state partenere care să elaboreze un Plan local de acțiune pentru crearea unui Mediu Urban Activ, cu accent pe crearea unui mediu urban corspunzător desfășurării activităților fizice;  Sprijinirea statelor membre în vederea transpunerii Planului local de acțiune în politică publică la nivelul localității;  Sprijinirea statelor membre pîn vederea dezvoltării competențelor pentru evaluarea Planului local de acțiune cu ajutorul Instrumentului HEAT – Health Economic Assessment Tool; Rezultate preconizate:  Realizarea unui Mediu Urban Activ – document de bună practică;  Realizarea a 5 Planuri Locale de Acțiune (Brașov, Palermo, Toledo, Trikala, Tukum)

9


 Metodologie privind „Crearea și evaluarea unui Mediu Urban Activ” ce va include 5 studii de caz;  Metodologie privind evaluarea unui Mediu Urban Activ; Pe parcursul anului 2016 s-au derulat următoarele activități: 1. Crearea unui Grup Local de sprijin format din instituții și organizații relevante: Primăria Municipiului Brașov, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Brașov, Direcția de Sănătate Publică Brașov, Universitatea Transilvania Brașov, Inspectoratul Școlar Județean Brașov, Asociația Brașovul pedalează, Reţeaua de Sprijin Comunitar Brașov, Fundația Comunitară Brașov, Alergătorii Tâmpei/Prietenii Muntelui Tâmpa, Grupului de Inițiativă Biciclește omenește, Asociația Țara Bârsei, Asociaţia de Educaţie şi Cultură Outdoor (AECO). 2. Realizarea primei variante a Planului Local de acțiune; acesta are în vedere promovarea unui stil de viață activ prin crearea unui mediu urban care să faciliteze folosirea bicicletei ca mijloc de transport și de agrement. 3. Organizarea unor activități de promovare a unui stil de viață activ în rândul elevilor din școlile brașovene 2. EXAGE – Accelerator european de experiență în domeniul eco antreprenoriatului

Sursa de finanțare: Cosme – Erasmus for Young Entrepreneurs Parteneriatul internațional: Fundacion General de la Universidad de La Laguna, Spania (solicitant), EVM Project Management Experts S.L. Spania, Buckinghamshire New University, Marea Britanie, Universita Telematica Internazionale-Uninettuno Italia, Camera Di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Di Torino Italia, ApTES Franța, Startup X – Associação Portugalia, Agenția Metropolitană Brașov Obiectivul proiectului: Proiectul vizează selectarea de noi antreprenori și antreprenori existenți (fiind vizați cu prioritate cei care își desfășoară activitatea în sectorul “verde” care să formeze o rețea și care să efectueze un schimb reciproc de experiență prin derularea unor stagii care vor fi susținute financiar de Uniunea Europeană.

10


Activități principale: În cadrul proiectului, Agenția Metropolitană are rolul de Organism Intermediar, acționând în vederea identificării și cooptării unui număr de 10 potențiali antreprenori, care să efectueze un schimb de experiență alături de antreprenori cu experiență din alte țări ale Uniunii Europene. Vor fi identificați totodată la nivel local 15 antreprenori cu experiență care vor avea rol de organizații gazdă pentru antreprenori potențiali din spațiul european. AMB va livra antreprenorilor selectați un modul de training privind organizarea mobilităților pe baza unor materiale suport puse la dispoziție de Comisia Europeană și va organiza o campanie de promovare a proiectului, în special on line și prin intermediul a două evenimente de informare. Perioada de implementare: 2016 - 2017 Bugetul Agenției Metropolitane Brașov: 56.749 Euro

III.3 Pe parcursul anului 2016, Agenția Metropolitană Brașov a început implementarea a mai multor proiecte: TROIȚELE DIN ȘCHEII BRAȘOVULUI – PATRIMONIU PENTRU VIITOR Sursa de finanțare: Consiliul Județean Brașov prin Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul județean a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale pe anul 2016. Obiectivul proiectului: valorificarea și promovarea patrimoniului cultural material din Șchei prin intermediul noilor tehnologii. Proiectul este o continuare a proiectului “Troițele din Șcheii Brașovului – mărturii ale timpului” finanțat prin Programul județean pentru finanțarea

11


nerambursabilă din bugetul județean a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale pe anul 2015. Activitățile proiectului: -

realizarea unei aplicații smarthphone construită pe principiul google maps, care oferă orientare către troițe și informații despre 50 de obiective culturale (troite și cruci din Șchei, monumente de patrimoniu, case memoriale)

-

realizarea unui pliant în limba română și în limba engleză cu o hartă tradițională cu 4 trasee turistice către 33 de troițe și informații despre cele mai reprezentative. În ajutorul parcurgerii traseelor către troițe au fost realizate marcaje pe asfalt și au fost montate panouri informative pentru ghidare dar și pentru descărcarea aplicației gratuite pentru smart phone.

-

au fost realizate cărți poștale ilustrând jocuri și tradiții ale juniilor în preajma troițelor

-

a fost realizat un film de scurt metraj, filmat cu ajutorul dronei. Filmul poate fi vizionat accesând site-ul YouTube căutând Troițele din Scheii Brașovului.

-

au fost efectuate excursii tematice pentru promovarea traseelor turistice către troițe cu membrii comunității: elevi ai Școlii Generale nr. 15 și ai Colegiului Tehnic Mircea Cristea și adulți, utilizând mijloacele enumerate: harta tradițională, aplicație smart phone, vizionarea filmului de scurt metraj. Participanții la excursii au beneficiat de informații istorice despre troițe și obiceiurile junilor furnizate de către istoricul Alexandru Stănescu.

Rezultatele proiectului: -

1 aplicație IT de vizitare a obiectivelor culturale din Brașovul Vechi și cartierul Șchei

-

2.500 de pliante hărți în limbile română și engleză (1.500 în limba română și 1.000 în limba engleză)

-

2.000 de cărți poștale repezentând jocuri și tradiții ale junilor

-

remarcarea și marcarea celor 4 trasee turistice create către cele 33 de troițe și 16 monumente istorice

-

10 panouri informative de ghidare către troițe și pentru descărcarea aplicației gratuite pentru smart phone

-

film de scurt metraj de prezentare și promovare a troițelor

12


-

202 persoane au participat la evenimentul de diseminare a aplicației smart phone și la vizionarea filmului de scurt metraj de prezentare și promovare a troițelor

-

47 de elevi ai Școlii Generale nr. 15 și ai Colegiului Tehnic Mircea Cristea și 41 de localnici adulți au participat la excursiile tematice pentru promovarea traseelor turistice către troițe, ghidați de către istoricul Alexandru Stănescu

-

pagina de facebook “Troitele din Scheii Brasovului” de promovare și valorificare a patrimoniului cultural

Durata proiectului: 07.06.2016 – 15.12.2016 Valoarea totală a proiectului: 51.765 lei, din care finanţarea nerambursabilă de la autoritatea finanțatoare este în valoare de 40.805 lei, iar contribuția beneficiarului și a partenerilor acestuia este de 10.960 lei.

„Touch the screen & stART the future” Sursa de finanțare: Administrația Fondului Cultural Național, sesiunea I/2016 proiecte culturale. Parteneri: Asociația Brașov 2021- Capitala Europeană a Culturii Obiectivul proiectului: promovarea patrimoniului material prin crearea unei oferte culturale diversificate și o puternică dimensiune participativă Rezultate: Pe parcursul a 6 săptămâni, timp de 3 ore/ședință, sub îndrumarea unui specialist în domeniu, un număr de 30 de tineri cu vârsta între 14 și 25 de ani din localitățile Țării Bârsei, au deprins informații de baza privind creația și producția cinematografică. Pentru valorizarea patrimoniului material prin metode ale artei contemporane a fost realizat un concurs de filme de scurt metraj, la care au putut participa tineri cu vârsta între 14 și 25 de ani.

13


Artistii amatori, detinători de telefoane inteligente și-au prezentat materialele video, prin care au promovat monumentele si siturile istorice din Țara Bârsei. Alături de un juriu de specialist în patrimoniu material cultural și cinematografie, un rol important în desemnarea filmelor de scurt metraj câștigatoare l-a avut în procent de 50% publicul. Prin crearea unui modul de evaluare a filmelor de scurt metraj înscrise în concurs, publicul larg a putut vota filmele de scurt metraj, contribuind la dezvoltarea de audiență pentru proiecte culturale. Realizarea unui număr de 5 proiecții în aer liber, la care a avut acces publicul larg, a contribuit la o delocalizare a ofertei culturale existente către cartierele din muncipiul Brașov. Scopul acestor activități a fost acela de a contribui la refacerea identității culturale și a sentimentelor de apartenență, conectare și atașare la și față de localitățile din Țara Bârsei, cât și la formarea gustului publicului pentru valori culturale reale. Durata proiectului: 1 februarie– 30 octombrie 2016 Buget total: 51600,15 lei

„Let’s play art” Sursa de finanțare: Consiliul Județean Brașov Parteneri: Liceul Vocațional de Muzică „Tudor Ciortea” și Liceul Vocațional de Artă „Hans Mattis-Teutsch” Obiectivul proiectului: creșterea vizibilității artelor spectacolului prin stimularea creativității tinerilor, prin dezvoltarea abilităților artistice Rezultate: Proiectul propus a vizat generația tânără cuprinsă între 7 si 18 ani și a creat cadrul prin care tinerii și-au asumat rolul de artiști prin actul creativ. Un număr de aproximativ 70 de elevi, dintre care 60 de elevi de la Liceul de Muzică „Tudor Ciortea” și 15 elevi de la Liceul de Artă Matish Teuch, au participat la 3 evenimente în Brașov, Râșnov și Prejmer, iar intrarea

14


a fost liberă pentru spectatori. În timpul concertelor elevilor de la Liceul de Muzică „Tudor Ciortea”, colegii lor de la Liceul de Artă „Hans Mattis Teusch” au avut expoziții cu lucrările realizate de ei. Până la derularea acestor evenimente, în perioada iulie – august a fost organizat un concurs pentru desemnarea unui director artistic din rândul elevilor celor două unități de învățământ. Directorul artistic ales a ajutat echipa de implementare a proiectul să realizeze materialele de informare și conceputul evenimentelor ce au fost organizate în județul Brașov. O altă activitate a proiectului a fost desfășurarea unui workshop muzical interactiv, susținut de profesorul Steffen Schlandt. Informațiile despre artă s-au îmbinat cu cele legate de istoria muzicală, iar locul ales pentru desfășurarea acestui eveniment a fost Biserica Neagră. Un site dedicat proiectului conține informații de la evenimente, poze, filme audio. Durata proiectului: iunie – noiembrie 2016 Buget total: 35,765.00 lei

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A TERITORIULUI ȚINUTUL BÂRSEI Sursa de finanțare : Programul Național pentru Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, măsura 19.1 Obiectivul general: Creșterea capacității de colaborare la nivel teritorial în scopul elaborării strategiei de dezvoltare locală Obiective specfice: 

Animarea teritoriului prin activități specifice din sfera dezvoltării comunitare la nivel local

Elaborarea Statrategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului Ținutul Bârsei în baza unui proces consultativ / participativ

15


În cadrul proiectului s-a realizat extinderea Grupului de Acțiune Locală ȚINUTUL BÂRSEI (atât din punct de vedere teritorial cât și din punct de vedere al structurii membrilor) cât și Strategia de Dezvoltare Locală a teritoriului Ținutul Bârsei pentru actuala perioadă de programare. Perioada de implementare 01.01.2016 – 08.04.2016 În cadrul proiectului au fost organizate evenimente de informare și animare a teritoriului precum și întâlniri de consuultare publică privind propunerea de Strategie de Dezvoltare Locală a teritoriului Ținutul Bârsei Buget 15.668,42 Euro

Zilele Ariei Protejate Muntele Tâmpa, ediția a III-a -

Proiect în parteneriat cu Asociația Renaturopa (beneficiar) –

Asociația Renaturopa și Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov, în calitate de custode, au implementat, în perioada mai-septembrie 2016, proiectul “Zilele Ariei Protejate Muntele Tâmpa, ediția a III-a”, cod SVA-53-2016. Parteneri în proiect au mai fost Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură ”Marin Drăcea” și Colegiul Tehnic ”Mircea Cristea” Brașov. Proiectul a fost finanţat de către Fundaţia pentru Parteneriat şi MOL România prin programul Spaţii Verzi, componenta „Arii Naturale Protejate”, în urma selecţiei naţionale. Activităţile proiectului se subscriu misiunii/obiectivului custodelui de a păstra echilibrul între interesele de promovare a ariei şi cele de conservare a biodiversităţii. Proiectul a urmărit promovarea biodiversității Ariei Protejate Muntele Tâmpa prin realizarea unei poteci tematice ”Fluturi și flori pe Muntele Tâmpa” cu scopul de a reduce efectele

16


negative ale activităților atropice asupra stării de conservare a biodiversității ariei. De asemenea, în cadrul proiectului a fost organizată cea de a treia ediție a evenimentului ”Zilele Ariei Protejate Muntele Tâmpa” și s-au derulat acțiuni de conștientizare a comunității și turiștilor cu privire la valorile naturale ale ariei. Activitățile proiectului au mai vizat și sesiuni de educaţie ecologică prin formarea a 30 de Junior Rangers, cu rol în continuarea și dezvoltarea programului de voluntariat inițiat de custodele ariei protejate Muntele Tâmpa. În cazul proiectului de față, voluntarii au provenit din rândul elevilor de la Colegiul Tehnic ”Mircea Cristea”, instituție de învățământ cu profil ecologic. Campania de conştientizare a localnicilor şi turiştilor a fost realizată prin crearea unui punct de informare la Telecabina de pe Aleea Brediceanu și a unui film de prezentare a ariei, însoţită şi de materiale de informare de tipul pliante şi panouri de marcare a potecii tematice și de prezentare de informații despre speciile şi habitatele Muntelui Tâmpa, precum și organizarea de excursii tematice în arealul natural. Proiectul se justifică prin faptul că potecile de drumeție din Aria Protejată Muntele Tâmpa permit accesul în habitate ce constituie medii de viaţă pentru diverse specii de fluturi și floră, de aceea Asociația Renaturopa și custodele Agenția Metropolitană au considerat oportun a fi realizate amenajări specifice pentru eco-turism, prin adăugarea de panouri de comunicare descriptivă (ca tehnică de interpretare a biodiversităţii) şi prin amenajări tehnice ale traseului, pentru optimizarea condiţiilor de acces al turiştilor; aceste amenajări vizează inclusiv diminuarea efectelor negative asupra mediului generate de turismul necontrolat. Grupul ţintă al proiectului a fost constituit din 120 de elevi cu vârste între 10 şi 20 de ani, peste 20 de voluntari provenind din comunitate și din Clubul de Voluntari ”Prietenii Muntelui Tâmpa”, jurnaliști, și peste 600 de localnici şi turişti participanți la sărbătoarea dedicată Muntelui Tâmpa. Rezultate obținute: -

O potecă tematică despre fluturii și flora din aria protejată amenajată

-

Amenajare punct de informare video funcțional

-

30 de elevi Junior Rangers instruiți

-

Acțiuni de conștientizare și informare: excursii tematice, materiale de informare și promovare diseminate, 120 de copii informați și minim 600 de adulți conștientizați

-

Evenimentul ”Zielele ariei protejate Muntele Tâmpa, ediția a III-a”

17


-

20 persoane voluntare participante la acţiunile proiectului

18

Valoarea totală a proiectului este de 25.219 lei, din care suma alocată de finanţator este de 19.782 lei, iar cofinanțarea beneficiarului este în valoare de 5437 lei.

III.4. Proiecte în evaluare Pe parcursul anului 2016, Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov s-a implicat, fie în calitate de partener, fie ca beneficiar, în elaborarea și depunerea a mai multor proiecte de colaborare internațională sau naționale. 1. SCHIMBĂRI PRIVIND MOBILITĂTEA CĂTRE ȘCOALĂ ÎN POLITICILE REGIONAL Proiectul a fost depus în cadrul programului INTERREG EUROPE sub coordonarea Municipalității Girona (Spania) și în parteneriat cu alte autorități locale și organizații implicate în planificarea mobilității din Europa. Proiectul urmărește dezvoltarea competenelor locale la nivelul partenerilor și schimbul de expertiză în vederea îmbunătățirii politicilor locale și regionale privind mobilitatea către și dinspre unitățile deînvățământ. Buget – 107 000 Euro Proiectul a fost aprobat și urmează să fie implementat în perioada 2017 – 2022 2. SI

”CONCEPT

INOVATIV

PRIVIND

SIGURANTA

ALIMENTARĂ

MARKETING-UL PRODUSELOR AGRO-ALIMENTARE ECOLOGICE ÎN

CADRUL LANTULUI SCURT DE APROVIZIONARE PE PIATA LOCALĂ BRASOV”


Sursa de finanțare – Programul Național de Dezvoltare Umană 2014 – 2020, măsura 16.4 Obiectivele proiectului Crearea/dezvoltarea unor lanţuri scurte de aprovizionare a produselor ecologice în jud.Brasov Crearea/ dezvoltarea pieței locale a produselor agro-alimentare ecologice în jud.Brasov ; Derularea de activităţi de promovare referitoare la crearea/ dezvoltarea lanţurilor scurte de aprovizionare cu produse alimentare ecologice şi a piaței locale deservită de aceste lanțuri în jud.Brasov; La nivelul Judetului Brasov, în luna iunie 2016 , din initiativa Facultatii de Alimentatie Publică si Turism din cadrul Universitătii Transilvania din Brasov s-a realizat un Acord de parteneriat între: mediul academic ,administratii publice locale, unitati de alimentatie publică si turism, fermieri , producători ,procesatori și comercianti de produse ecologice în vederea cooperării tuturor ” actorilor locali ” din domeniu agro-alimentar pentru valorificarea potentialului ecologic al zonei, prin realizarea de produse alimentare cu standarde superioare de calitate si sigurantă alimentară și desfacerea acestora prin intermediul lanturilor scurte de aprovizionare pe piata locală din Brasov. Buget – 268 812 RON 3. Proiectul „INTEGREZ – INTegrarea Eficientă a GRupurilor vulnerabilE din Zone defavorizate din municipiul Brașov” în cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa Prioritara 4 - Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Obiectivului specific 4.1 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii roma. Apelurile de proiecte se adresează exclusiv comunităților marginalizate în care există cel puțin 10% populație aparținând minorității rome, localizate în orice unitate administrativ-teritorială. Obiectivul general și scopul cererii de finanțare vizeaza: Creșterea gradului de incluziune socială a membrilor comunității marginalizate prin măsuri integrate de ocupare, educație și asistență socială.

19


20

IV. EVENIMENTE

Agenția Metropolitană Brașov și-a asumat și pe parcursul anului 2016 rolul de inițiator al unor evenimente din sfera socio-culturală, educațională și de protecție a mediului, reprezentând totodată un partener de încredere pentru organizațiile și instituțiile care acționează în aceste domenii. Rezultatele acestei implicări se fac remarcate sub forma următoarelor acțiuni și evenimente organizate pe tot parcursul anului:


Seri de film documentar în Piața Sfatului. “Seri de film documentar în Piața Sfatului” este un eveniment de amploare locală, organizat la inițiativa Asociației ART BURG, dedicat filmului de non-ficțiune cu scopul de a promova în plan local filme documentare de artă, independente, creative, românești și internaționale. Serile de film documentar din Piața Sfatului se adresează unui public larg pornind de la tineri, la familii și până la turiști aflați în orașul de la poalele Tâmpei. Evenimentul își propune să spargă barierele cinematografiei clasice și să aducă publicului documentare provocatoare, difuzate în locuri atipice. Piața Sfatului a devenit un imens cinematograf în aer liber. În fiecare seară de luni, după lăsarea întunericului, brașovenii s-au putut delecta vizionând filme documentare. O serie de filme de non-ficțiune cu un circuit festivalier bogat în întreaga lume au fost proiectate cu aparatură de înaltă performanță. Au fost filme românești și internaționale pe diferite teme, de la natură, dragoste sau sport, până la politică sau social. Perioada de desfășurare: 25.07.2016 – 30.09.2016 Locația: Brașov, Piața Sfatului Intrarea a fost liberă.

21


NOAPTEA ALBĂ A GALERIILOR BRAȘOV/ NAG- EDIȚIA # 10 NOAPTEA ALBA A GALERIILOR/ NAG, proiect inițiat și organizat de Asociația Ephemair, este un eveniment care susține crearea unei platforme de promovare a artei contemporane și a tinerilor artiști români. Dezvoltarea acestui proiect de-a lungul celor nouă ediții a încurajat și susținut contactul dintre tinerii artiști și spațiile care îi pot promova din punct de vedere profesional și, nu în ultimul rând, a prezentat marelui public (mai ales celui tânăr) arta generației din care face parte, asumând astfel implicarea educatională și responsabilitatea socială a evenimentului. Pentru a zecea ediție, Noaptea Albă a Galeriilor / NAG și-a extins programul nocturn din București și în orașele: Arad, Baia Mare, Braşov, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Sibiu, Târgu Mureș și Timişoara, celebrând alături de artiști și operatori culturali, scena artistică contemporană din România. Obiectivul principal a fost acela de a pune orașul Brașov pe harta culturală a tării. Am dorit să contribim la conturarea imaginii orașului, a identității urbane și a peisajului urban. Perioada de desfășurare: 30.09.2016 – 31.09.2016 Locația: Brașov: Galerii de artă contemporană (galerii cu un program expozițional coerent dedicat artelor contemporane); Spații alternative (spații care nu funcționează în regimul de management al unei galerii chiar dacă organizează în mod frecvent evenimente dedicate artelor contemporane, instituții publice sau private, spații private a căror destinație inițială nu este cea de centru cultural, spații care găzduiesc temporar un eveniment cultural, etc.); Ateliere de artiști, hub-uri dedicate industriilor creative.

22


Campania ”Prietenii Muntelui Tâmpa” – campanie de implicare socială Agenţia Metropolitană Braşov, în calitate de custode al Ariilor Protejate Muntele Tâmpa şi Stejerişul Mare, şi-a propus implementarea începând din 2015 a unui program de protejare a celor două arii protejate prin implicarea publicului larg (agenţi economici, instituţii de învăţământ de stat şi private, organizaţii nonguvernamentale, instituţii publice) şi a localnicilor (locuitori, elevi, studenţi) în activităţii de ecologizare a zonelor naturale protejate şi prin creşterea gradului de conştientizare în rândul publicului vizat în ceea ce priveşte comportamentul adecvat în aceste zone. Ideea campaniei se subscrie prevederilor Strategiei Naţionale şi Planului de acţiune pentru Conservarea Biodiversităţii 2010 – 2020 – în care unul dintre obiectivele tematice este „Comunicarea, educarea şi conştientizarea publicului”. Scopul campaniei: Reducerea efectelor negative ale activităţilor antropice asupra stării de conservare a biodiversităţii din aria protejată Muntele Tâmpa, prin implicarea agenţilor economici locali şi populaţiei în acţiuni de ecologizare şi conştientizare prin voluntariat. Obiectiv: informarea şi conştientizarea comunităţii privind importanţa păstrării stării de conservare a biodiversităţii din ariile protejate pentru dezvoltarea durabilă. Au răspuns inițiativei AMB: Fundația Kronospan, SIEMENS – Divizia Corporate Tehnology, Generali România – Agenția 2 Brașov, , Inspectoratul Școlar Județean și instituții de învățământ, Jandarmeria Brașov și Jandarmeria Montană, Salvamont Brașov, Asociaţia Carpatină Ardeleană a Turiştilor SKV Filiala Braşov, RPLP Kronstadt, Asociația Amicii Salvamont, Acțiuni întreprinse în 2016 în cadrul campaniei, realizate atât prin contribuția sponsorilor, Fundația Kronospan și SC Generali România, cât si prin mijloace proprii : 1. Refacere/îmbunătățire infrastructura de vizitare -

Martie 2016 : repararea și consolidarea panourilor de lemn Tiberiu Brediceanu; montare panouri "atenție pericol de cădere" și curățarea fântânii panouri Cetatea Brașovia; finalizare construcție balustradă de protecție la structura de lemn Camposaz și aplicare strat de ulei de in

-

Aprilie 2016 impreuna cu RPL Kronstadt si Salvamontul s-au realizat lucrări pentru sporirea gradului de siguranță a turiștilor: montare capac de tablă la cisterna de apă (anti-incendiu) din Șaua Tâmpei, montarea unui grătar de protecție (balustradă

23


LITERE), închidere din țeavă (balustradă LITERE), balustradă de protecție (zona structurii de lemn) repararea porților de intrare în grotă -

Iunie 2016 impreună cu asociatia Amicii Salvamont s-au efectuat lucrări de curățare și dezinfectare rezervor de apă antiincendiu

-

Iulie -august 2016 realizare si instalare 2 panouri de avertizare la iesirea din arie pe traseele de vizitare „dunga albastra si „triunghi galben” ; amplasare 2 banci de odihna pe traseul „dunga albastra” Bastionul Tesatorilor-poiana cartier Schei; relizare si amplasare panou de informare 2000x1000 pe traseul „triunghi galben.

-

Decembrie 2016 impreuna cu asociatia Amicii Salvamont s-a reparat panoul informativ “Fluturi si flori pe muntele Tampa“ din zona Poiana-Treptele lui Gabony si s-au efectuat activitati de degajare a potecii de pe varful Tampei

-

Amenajare punct de informare video in spatiul pus la dispozitia custodelui de SC Ana Teleferic SA (finanțare prin proiectul „Zilele Ariei Protejate Muntele Tampa, editia a III-a”

2. Ecologizare -

10 martie – ecologizare Dealul Melcilor împreuna cu Asociația Amicii Salvamont și URBAN

-

16 martie – ecologizare Dealul Melcilor împreuna cu 21 elevi de la Liceul Silvic N. Rucăreanu si RPLP Kronstadt

-

31 martie – ecologizare Muntele Tâmpa împreuna cu RPLP Kronstadt, Compania Apa și Asociația Amicii Salvamont

-

12-13 mai – ecologizare poteca tematică „Cetatea Brașovia”

-

10 iulie - marcare traseu tematic nou și remarcare trei trasee tematice (care trec și prin aria protejata) în cadrul proiectului Troițele din Scheii Brașovului-patrimoniu pentru viitor

-

1-3 august - amplasare panouri bond de informare (în cadrul proiectului Zilele Ariei protejate Muntele Tâmpa editia a-III-a pe poteca tematica „Fluturi si flori”)

-

26 august – excursie tematică/ghidaj 30 studenți din Turcia

-

30 septembrie – Campanie de ecologizare pe toate traseele turistice, împreună cu partenerii : Jandarmeria, Salvamont, RPLP Kronstadt, Compania Siemens, GENERALI, SKV, Asociația Amicii Salvamont, Colegiul Național Unirea, Colegiul Național de Informatică “Grigore Moisil”, Liceul Tehnologic Silvic

24


În data de 1 aprilie a avut loc o campanie de plantări pe Dealul Melcilor. Alături de custode au participat RPLP Kronstadt, Agenția pentru Protecția Mediului Brașov, Garda Forestieră, Direcția Silvică Brașov și asociația The European Nature Trust. 3. Educatie ecologică -

16 martie – ecologizare Dealul Melcilor împreuna cu 21 elevi de la Liceul Silvic N. Rucăreanu și RPLP Kronstadt

-

8 aprilie – ecologizare zona Bastionul Țesătorilor, Aleea Tiberiu Brediceanu și str. Petofi Sandor împreună cu 22 elevi de la Colegiul Mircea Cristea și Asociația Amicii Salvamont

-

18-22 aprilie – excursie tematică/lecții în natură cu elevii clasei a IX-a de la specializarea tehnician ecolog și protecția mediului de la Colegiul Tehnic Mircea Cristea

-

23 mai – Ziua Biodiversității– excursie tematică în aria protejată împreună cu 20 de elevi ai Colegiului Tehnic Mircea Cristea (proiectului MOL Zilele ariei protejate Muntele Tâmpa ediția a III-a )

-

14 -17 iunie – curs de pregatire teoretică și practică Junior Rangers cu 40 de elevi de la Colegiul Tehnic Mircea Cristea

-

16 iunie – educație ecologică pentru elevii de clasa a V- a de la Colegiul Național de Informatică Grigore Moisil

-

14 septembrie – excursie tematică împreună cu elevi ai Liceului Tehnologic Mircea Cristea (în cadrul proiectului „Zilele ariei protejate Muntele Tâmpa ediția a III-a”

-

24 noiembrie – prezentarea florei și faunei rezervației, în cadrul saptămânii școala altfel,

copiilor

de

la

Școala

generală

5

(60

copii

clasa

pregătitoare

25


26

-

EROIJADA – 2016 Agenția Metropolitană Brașov a contribuit la organizarea în comun cu Asociația Studentilor din Universitatea Transilvania Brașov a evenimentului de participare a Asociației Studenților din Universitatea Transilvania Brașov la competiția sportivă ce s-a desfășurat în Praga (10-15 noiembrie 2016), cu echipa de fotbal masculin și echipa de handbal feminin a Universității. La eveniment au participat 1058 de studenți din 13 țări. Datorită susținerii AMB; studenții Universității Transilvania din Brașov au putut reprezenta țară în această competiție internațională destinată tinerilor și promovării sportului ca mod de viață precum și a egalității dintre sexe în sport.


27

48 Hour Film Project Agenția Metropolitană Brașov a organizata cest eveniment în parteneriat cu Asociația Kunstadt. 48 Hour Film Project - un eveniment internaţional care încurajează producţia cinematografică independentă. Se desfăşoară în peste 100 de oraşe de pe 5 continente, iar câştigătorii sunt înscrişi la festivaluri recunoscute precum Festivalul Internaţional de Film de la Cannes şi alte evenimente internaţionale de film. Organizat sub forma unui concurs, miza acestuia este evidentă: participanţii au la dispoziţie un interval de numai 48 de ore pentru a-și face propriul scurtmetraj pornind de Ia date predefinite - replică, temă, personaj, recuzită. Fiind nevoiţi să treacă prin toate procedurile producţiei unui film de scurt metraj, echipele participante sunt încurajate ca în acest interval scurt să dezvolte o producţie de calitate, să comunice și să lucreze în echipă și să-și gestioneze producţia sub presiunea timpului. 48 Hour Film Project înseamnă un weekend intens, cu multă muncă, stres, dar şi distracţie. Este o cursă contracronometru care pune în valoare creativitatea şi munca în echipă. Perioada de desfășurare: 05 – 08 August 2016, Brașov


28

JUNIOR MUSIC FEST Agenția Metropolitană Brașov a organizat în comun cu Asociația Kids Production evenimentul cultural Junior Music Fest. Concursul de intepretare a fost structurat pe următoarele categorii de vârstă : 4 – 6 ani, 7 – 9 ani, 10 – 12 ani, 13 – 15 ani, 16 – 18+ ani. În concurs vor fi prezentate melodii pop din repertoriul românesc sau internațional, live. Evenimentul aduce în fața publicului brașovean cele mai bune voci din România. Juriul a fost format din specialiști consacrați în domeniu muzical.

“Neoteric#zilele dansului contemporan la Brașov 2016” Metropolitană Brașov a organizat în comun cu actori locali, publici și privați, evenimentul “Neoteric#zilele dansului contemporan la Brașov 2016” - o serie de evenimente dedicate mişcării şi artei interactive, în prima săptămână din octombrie și a cuprins șase spectacole, un performance într-un spațiu neconvențional, ateliere de dans, prezentări de tehnici multimedia, o expoziție multimedia și o vizionare de filme de dans. Este primul eveniment de anvergură care unifică reprezentațiile dispersate care s-au întâmplat în mediul dansului contemporan în Brașov până acum. Efectul a fost generarea unei platforme de dans, colaborarea interdisciplinară și încurajarea industriilor creative locale. Perioada de derulare: 01 – 09 Octombrie 2016, Brașov


29

"Zilele Culturale Maghiare Agenția Metropolitană Brașov a organizat împreună cu Asociaţia pentru Diaspora Maghiară din Transilvania Obiectul evenimentului Zilele Culturale Maghiare din Brașov, ediția VI. "Zilele Culturale Maghiare" reprezintă o veche manifestare a maghiarilor brașoveni care a fost întreruptă in anii '40 ai secolului trecut și reluată în urmă cu câțiva ani. Scopul acesteia este să prezinte tuturor brașovenilor și turiștilor valorile culturale care definesc identitatea etniei maghiare. Perioada de desfășurare: 13 - 18 Septembrie 2016 Locatia: Brasov, Piața Sfatului


30

ALPIN FILM FESTIVAL Agenția Metropolitană Brașov a organizat împreună cu Asociația DECS și Centrul Cultural Reduta, proiecția filmului Valley Uprising în cadrul evenimentului Alpin Film Festival. Evenimentul a inclus și prezentarea ediției excepționale ASOCIAȚIA DE SCHI BRAȘOVEANĂ 1905 – 1930, în prezența editorului cărții, Nicolae Pepene. ALPIN FILM FESTIVAL, primul festival internaţional de film, carte şi fotografie destinat promovării culturii şi civilizaţiei montane din România

Festivalul Internațional al Muzicii de Cameră ”Marile Serate Muzicale”,ediția a VI a Agenția Metropolitană Brașov a organizat împreună cu Centrul Cultural Reduta evenimentul Festivalul Internațional al Muzicii de Cameră ”Marile Serate Muzicale”, ediția a VI-a, ce s-a desfășurat în perioada 30 septembrie-2 octombrie 2016, la Centrul Cultural Reduta. În cadrul evenimentului au avut concerte de muzică de cameră, susținute de interpreți naționali și internaționali.


31

Zilei Internaționale pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale În data de 12 Octombrie 2016, Agenția Metropolitană Brașov și Instituția Prefectului Județului Brașov au organizat un seminar de informare cu ocazia Zilei Internaționale pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale. La eveniment au fost invitați reprezentanți ai autorităților publice locale, ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență Țara Bârsei, ai Sistemului de Gospodărire a Apelor Brașov și alte instituții relevante. Au participat, Prefectul Ciprian Băncila, Primarul George Scripcaru, Dragos David, Directorul Agenției Metropolitane Brașov Evenimentul a urmărit conștientizarea organizațiilor publice din Țara Bârsei cu privire la riscurile de dezastre naturale existente în zonă și informarea factorilor de decizie cu privire la modalitatea de acțiune în cazul unor astfel de evenimente nedorite.

Evenimentul cultural SuperVox Agenția Metropolitană Brașov a organizat împreună cu Asociația Art Respect evenimentul Super Vox.

Proiectul a constat într-o serie de spectacole ce s-au desfășurat lunar, până în

decembrie, când toţi participanţii au intrat in finală, în cadrul unui spectacol grandios cu invitaţi


din liga întâi a muzicii româneşti. În urma preselecţiei, juriul alcătuit din profesioniști în muzică a ales câte 5 copii pentru fiecare spectacol lunar, ce au susținut câte un mini-recital.

vibrate!festival Agenția Metropolitană Brașov a organizat împreună cu Asociația Culturală ”Paul Constantinescu 2009” (ACPC) vibrate!festival, cel mai tânăr festival de muzică clasică al Brașovului, organizat pentru a doua oară, cu ocazia Crăciunului, dedicat prietenilor festivalului. Cei trei fondatori ai festivalului au plecat de la crezul că muzica clasică este accesibilă oricui și se poate cânta în multe alte spații decât cele obișnuite. Muzica clasică a răsunat la Brașov în biserici, muzee, cafenele, ceainării, licee, centre culturale, pub-uri, adică acolo unde se află publicul. Concertul de Crăciun și-a propus ca muzica clasică să adune în jurul său cât mai mulți oameni într-un spațiu mai puțin obișnuit, o aulă dedicată studenților, tocmai pt a demonstra faptul că barierere în a recepta muzica clasică sunt de cele mai multe simple construcții omenești, ușor de trecut peste ele. Concret, evenimentul a adunat peste 12 muzicieni și aproximativ 400-500 de persoane întrun spațiu reprezentativ al Brașovului, având peste 30 de parteneri media, atât din Brașov, cât mai ales din București.

32


33

V. PARTENERIATE

Agenția Metropolitană Brașov și-a îndeplinit în mod corespunzător, și pe parcursul anului 2016, calitatea de partener în organizațiile cu caracter local, regional și național din care face parte în calitate de membru:


34

ASOCIAŢIA

METROPOLITANĂ

PENTRU

DEZVOLTARE

DURABILĂ

A

TRANSPORTULUI PUBLIC BRAŞOV Asociaţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov s-a constituit cu scopul de a organiza, reglementa, exploata şi gestiona în comun serviciul de transport public pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi pentru realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional destinate înfiinţării, modernizări şi dezvoltării sistemelor de unităţi publice aferente serviciului. În prezent, membrii Asociaţiei sunt: Municipiile Braşov, Săcele, Codlea, orașele Predeal și Râşnov, comunele Hărman, Sânpetru, Bod, Hălchiu, Crizbav, Feldioara, Vulcan, Tărlungeni, Prejmer, Cristian, Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov. Pe parcursul anului 2016, Agenția Metropolitană Brașov a avut un rol esențial în procesul de consultare publică și actualizare a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă. GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ ŢINUTUL BÂRSEI Grupul de Acţiune Locală Ţinutul Bârsei a fost înfiinţat în anul 2012 în vederea implementării Planului de Dezvoltare Locală al teritoriului Ţinutul Bârsei, în cadrul unui proiect finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, derulat de către Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov. Grupul de Acţiune Locală Ţinutul Bârsei reuneşte următoarele comunități rurale din judeţe Braşov și Covasna: Bod, Crizbav, Dumbrăviţa, Feldioara, Hălchiu, Hărman, Sânpetru, Hăghig, Vâlcele. Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov este promotorul modelului LEADER în zona Braşov, fiind membru fondator al Asociaţiei Ţinutul Bârsei și îndeplinește un rol important în vederea atingerii obiectivelor acesteia, respectiv:  dezvoltarea economică sustenabilă şi creşterea competitivităţii sectorului agricol şi forestier pentru eliminerea disparităţilor economice şi asigurarea unui nivel ridicat de convergenţă între toate comunităţile din Ţinutul Bârsei,  asigurarea condiţiilor de dezvoltare a sectoarelor economice non agricole din spaţiul rural, diversitatea activităţilor economice şi asigurarea unui nivel ridicat de calitate a vieţii,


 creşterea calităţii şi a nivelului de protecţie a mediului înconjurător sub toate aspectele sale în vederea unei dezvoltări echilibrate pe termen lung a comunităţilor din Ţinutul Bârsei.  Sprijin pentru derularea activităților Grupului de Acțiune Locală Ținutul Bârsei Pe parcursul anului 2016, Agenția Metropolitană Brașov a sprijinit extinderea teritoriului GAL Ținutul Bârsei cu 5 comunități locale (Poiana Mărului, Șinca, Ghimbav, Cristina, Vulcan) și realizarea Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului Ținutul Bârsei ASOCIAȚIA CLUSTER PENTRU INOVARE ȘI TEHNOLOGIE Asociația Cluster pentru Inovare și Tehnologie a fost înființată în luna septembrie 2013, Agenția Metropolitană Brașov fiind membru fondator alături de Camera de Comerț și Industrie Brașov, Universitatea Transilvania din Brașov, și 14 companii locale care activează în domeniul informatic și al industriilor creative. Scopul vizat prin înființarea Clusterului a fost acela de a contribui la transformarea Brașovului în cel mai important centru al industriilor creative din Regiunea Centru prin valorificarea creativității și a noilor tehnologii, susținerea inițiativelor antreprenoriale, atragerea de investiții, încurajarea inovării și conectarea la piața globală. Atât din punct de vedere al reprezentativității cât și al acțiunilor propuse pentru următorii 5 ani – promovarea inovației în rândul companiilor locale, dezvoltarea antreprenoriatului local, polarizarea capitalului uman către industriile tehnologice și promovarea internaționalizării economiei locale – funcționarea Clusterului va avea un impact semnificativ asupra dezvoltării economice a Zonei Metropolitane Brașov și a Regiunii Centru. FEDERAŢIA ZONELOR METROPOLITANE ŞI AGLOMERĂRILOR URBANE – FZMAUR Federaţia Zonelor Metropolitane şi Aglomerărilor Urbane este o persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, neguvernamentală şi apolitică, constituită în scopul reprezentării membrilor în relaţia cu autorităţile publice centrale precum şi în relaţiile cu organisme sau instituţii internaţionale.

35


Federaţia Zonelor Metropolitane şi Aglomerărilor Urbane este constituită din zone metropolitane şi aglomerări urbane cu o populaţie însumată a unităţilor teritorial administrative membre de minim 200.000 de locuitori. Membrii fondatori ai Federaţiei Zonelor Metropolitane şi Aglomerărilor Urbane sunt: Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanţa, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea, Asociaţia Sistemul Urban Baia Mare, Asociaţia Zona Metropolitană Iaşi, Asociaţia Zona Metropolitană Târgu Mureş, Zona Metropolitană Timişoara. Misiunea Federaţiei Zonelor Metropolitane şi Aglomerărilor Urbane este de a contribui la dezvoltarea policentrică a Romaniei, prin implicarea activă în procesul de realizare a coeziunii teritoriale, sociale si economice, la nivelul zonelor metropolitane şi aglomerărilor urbane existente. ASOCIAŢIA REGIONALĂ DE SPRIJIN A MEDIULUI DE AFACERI PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ ARMADA Asociaţia Regională de Sprijin a Mediului de Afaceri pentru dezvoltare Durabilă ARMADA are ca obiectiv acţionarea pentru sprijinul mediului de afaceri prin realizarea, susţinerea şi promovarea unui model de dezvoltare bazat pe colaborarea dintre administraţia publică, mediul de afaceri şi mediul academic. Membrii fondatori ai Asociaţiei Regională de Sprijin a Mediului de Afaceri pentru dezvoltare Durabilă ARMADA sunt: Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov, Camera de Comerţ şi Industrie Braşov, Universitatea Transilvania din Braşov. Și pe parcursul anului 2014, membrii asociației au colaborat îndeaproape în planificarea și implementarea măsurilor destinate să susțină dezvoltarea mediului economic local și a activităților de cercetare/dezvoltare/inovare, având în vedere și apropiata dare în folosință a Centrului de Afaceri, Transfer Tehnologic și Incubator de Afaceri din Brașov – C.A.T.T.I.A.

VI. ASISTENȚĂ ACORDATĂ MEMBRILOR

36


Echipa Agenției Metropolitane Brașov a continuat să acorde și pe parcursul anului 2016 asistență de specialitate membrilor săi în derularea unor proiecte cu finanțare nerambursabilă. Aceste activități s-au materializat în implicarea în procesul de implementare a următoarelor proiecte/acțiuni : 1. „Centrul comunitar în Comuna Vulcan” Solicitant: U.A.T Municipiul Brașov în parteneriat cu U.A.T. Comuna Vulcan Sursa de finanțare: Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1, Domeniul Major de Intervenţie 1.1, Subdomeniul “Poli de creştere” Obiectivul proiectului: Dezvoltarea socio-culturală la nivelul Polului de Creştere Braşov prin crearea Centrului Comunitar Vulcan Activități principale: Proiectul a implicat execuţia de lucrări de construcţii şi instalaţii precum şi de lucrări de compartimentare conform funcţiunilor previzionate pentru viitorul centru. Totodată, pentru asigurarea funcţionalităţii Centrului Comunitar, clădirea a fost dotată cu mobilier specific precum şi cu echipamentele informatice necesare derulării de activităţi multimedia. Ca urmare a dării în folosință, Centrul permite organizarea unor activităţi culturale destinate adolescenţilor şi tinerilor dar și persoanelor adulte din comună. În sala multifuncţională pot fi organizate activităţi culturale precum dansuri populare, diverse cursuri de formare, ateliere privind tradiţiile locale, etc. Biblioteca publică şi sala multimedia permit accesul la informaţii de ultimă oră privind subiectele de interes pentru locuitorii comunei. În sala multifuncţională pot fi organizate spectacole cu participarea locuitorilor din Comuna Vulcan dar şi din comunităţile învecinate. Bugetul proiectului: 2,423,972.80 RON Finanțare nerambursabilă: 1,911,705.60 RON

37


VII. ALTE ACTIVITĂȚI Activități de custodie pentru Ariile Protejate Tâmpa și Stejerișul Mare √ Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov este custode pentru situl Natura 2000 muntele Tâmpa şi rezervaţia naturală Stejerişul Mare, în baza convenţiilor (nr. 248 din 2011 şi nr. 249 din 2011) încheiate cu Ministerul Mediului şi Pădurilor, începând din aprilie 2011. În luna decembrie a fost depusă la ANPM documentația pentru prelungirea custodiei acestor arii protejate. colaborare cu: -

Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A.,

-

Facultarea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere şi Facultatea de Alimentaţie şi Turism din cadrul Universităţii Transilvania,

-

Asociaţia Renaturopa

-

Inspectoratul Școlar al județului Brașov și unități de învățământ din subordinea acestuia.

√ Participare la conferința anuală pentru mobilitate durabilă Reprezentanții Agenției Metropolitane Brașov au participat la cea de a treia conferință anuală privind planurile de mobilitate urbană durabilă alături de experți în mobilitate din cadrul UE.

38


√ În luna iunie 2016, reprezentnații Agenției Metropolitane Brașov au fost inivtați să prezinte expereința Brașovului privind realizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă în fața reprezentanților celor mai importante orașe din Cehia. √ În luna iunie 2016, Agenția Metropolitană Brașov a fost invitată să participle la un workshop privind viitorul programului Civitas. Atelierul a fost organizat la Bruxelles la inițiativa Agenției Executive pentru Inovare și Parteneriat.

39

Profile for metropolabrasov

Raport AMB 2016  

Raport AMB 2016  

Advertisement