Katalog architektonicko - urbanistické soutěže o návrh obnovy lesoparku

Page 1

architek— urbanisoutěže obnovy parku átiší Katalog architektonicko — urbanistické soutěže o návrh obnovy lesoparku V Zátiší Naleziště Lesopark V Zátiší Vodňany


Sedmikráska chudobka (Bellis perennis) Naleziště Vodňany Datum 25.5.2004


Pryskyřník hlíznatý (Ranunculus bulbosus)

Naleziště Vodňany Datum 25.5.2004


město VodňanyOstružiník křovitý (Rubus fruticosus)

Naleziště Vodňany Datum 26.7.2009


Letecká mapa Vodňan Obsah Úvodní slovo - Místostarosta Úvodní slovo - Předseda poroty Úvodní slovo - Místopředsedkyně poroty Úvodní slovo - Nadace Proměny Vymezení řešeného území Historický portrét lesoparku Soutěžní zadání Představa města o budoucnosti lesoparku Medailonky Účastníci soutěže Oceněné projekty Neoceněné projekty v druhém kole Projekty prvního kola

OBSAH

Obsah


Réva vinná

(Vitis vinifera)

Naleziště Vodňany Datum 18.10.2009


Vodňany V Zátiší Již po staletí hledí Radčický vrch, jehož je svah Zátiší součástí, na Vodňany – jako pastvina i zoraná pole, vinice i višňový sad, popraviště i pohřebiště, místo sousedského sváru i smíření, upravený lesopark i zarostlý lesík. Jaký má být zítra, za deset, sto let? Jak ho máme proměnit dnes? Chceme znát tu nejlepší odpověď, a proto vyhlašujeme veřejnou architektonickou soutěž. Zájem vodňanské radnice o svah zvaný V Zátiší, který leží na severním okraji města, má dlouhou a zavazující tradici. Na počátku 20. let 20. století zde Václav Josef Štěpán založil Střední rybářskou školu a stal se jejím prvním ředitelem. Tehdejší radnice v čele se starostou Ferdinandem Maškem nabídla škole pozemky i finanční zajištění. Její vznik byl též impulsem pro vodňanský Okrašlovací spolek, jenž začal v Zátiší zvelebovat lesík. Téměř o sto let později, v 10. letech 21. století, vzniká ve vodňanském Zátiší hlavní budova Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity. Opět se jedná o impuls pro malé město, jaký nemá v české kotlince příliš obdoby – Vodňany se tímto vedle města rybářské tradice stávají také městem univerzitním. Oprášit při té příležitosti zašlou slávu lesoparku a propojit rybářské školy s městem a místní obyvatele s přespolními studenty a návštěvníky se pro nás stalo hozenou rukavicí. Dalším významným podnětem byl projekt pocitových map města, do kterého se v roce 2010 zapojilo všech sedm vodňanských škol a také více jak sedmina obyvatel. Prostor na sever od Vodňan vyplnily zejména zelené a červené štítky symbolizující „tady jsem, když mám volno“ a „tady prožívám lásku“. I na pocitové mapy navázala letní architektonická dílna re:vodňany 2010, která se zabývala prostorem na sever od města zejména z urbanistického hlediska a doporučila v daném místě zakončit barokní osu krajiny vyhlídkou či rozhlednou. Otázka „Co se Zátiším“ byla tedy již od podzimu 2010 před námi ložená a dále jsme ji konkrétně rozpracovali coby jeden z 94 projektů Strategického plánu rozvoje města, který jsme za významného přispění vodňanské veřejnosti vyvíjeli v následujícím roce. Od plánů a diskusí jsme však chtěli přistoupit ke konkrétní proměně místa. V létě 2012 přijala skupina sochařů a architektů naše pozvání,

ÚVODNÍ SLOVO

Místostarosta města

Úvodní slovo


aby se společně pokusili oživit zanedbanou stráň za městem. Dílna re:vodňany v Zátiší trvala čtrnáct dní, nevěnovala se tedy celým 22 hektarům, na kterých se Zátiší rozprostírá, ale hektaru pouze jednomu. S využitím místního dřeva a s vydatnou pomocí ze strany rybářských škol a dobrovolných pracantů z města i daleka vzniklo několik dočasných objektů. I když všichni zúčastnění pracovali bez nároku na honorář, odměnou pro ně může být i úspěch v soutěži Grand Prix architektů 2013. Projekt Iniciace obnovy lesoparku v Zátiší zde získal národní cenu v kategorii Architektonický design. Spíše než ocenění je však podstatné, že do ještě donedávna zpustlého lesoparku opět začali chodit návštěvníci. Zátiší se stává pro Vodňany tématem a oblíbeným místem, jako jím bylo za první republiky. Nyní však chceme postupovat s rozvahou o celém prostoru. Kvalitní zadání architektonické soutěže ale potřebuje čas a peníze. Již v roce 2011 jsme se ucházeli v rámci grantového programu Parky o podporu ze strany Nadace Proměny. Grant jsme tehdy nezískali i kvůli velikosti řešeného území. Hůl jsme však nezlomili a po třech letech vzájemného vyjasňování jsme získali příspěvek od správní rady nadace na první fázi projektu – architektonicko-urbanistickou soutěž. Spolu s desetinovým podílem města máme tak nyní milion korun, z nichž jsme připravili soutěžní podklady a podmínky a hrazena je z nich i práce poroty, odměny soutěžícím a prezentace výsledků soutěže veřejnosti. A jaké Zátiší chceme? V soutěžním zadání se můžete dočíst opravdu širokou paletu názorů od představitelů města a škol, z řad odborné i laické veřejnosti. Všechny různorodé pohledy a podněty jsme se pokusili sladit do následujícího propojení: Předmětem soutěže je navrhnout způsob, jakým ze zpustlého lesoparku V Zátiší vytvořit celoroční cíl Vodňanských, studentů rybářských i středních škol a výletníků z širokého okolí, jak z lesoparku vytvořit jeviště a kulisu nedělního odpoledne stejně jako slavnostního výlovu rybníků, tedy jak ze Zátiší vytvořit plnohodnotnou součást města Vodňany. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se doposud do proměny Zátiší zapojili. Těší nás, jaká nová spojení vzešla z proběhlé soutěže. Pavel Janšta místostarosta města Vodňany


Síla, Vodňany, V Zátiší, Rybí salát, Vo:lavičky, sótěžonávrch, agitka, jiné povídky. Zpravidla je to jenom oka mžik: na ulici potkáte starého člověka. V paměti vám utkví výraz očí, ve tváři nebo jenom nějaký kus něho. Přesto vidíte celý jeho život. Jste fascinováni. Čím jste menší, tím více, čím jste starší, tím intenzivněji. Síla této události není v její podstatě. Je v lidech, kteří ji vytvořili. Je to síla, která dokáže měnit optiku, s níž věci vnímáme. Je to ta síla, která z místa pro ostatní běžného činí domov, z běžných lidí přátele, z obyčejných věcí ty, o nichž řekneme, že jsou krásné. Je to ta největší síla, jakou jsem poznal. Tu jsem tu cítil. Wodnian – i etymologie / onomastika mi vrtaly hlavou. Snad prý je to podle jména boha Wotana, prý tu (taky) měl božiště. Některé interpretace jeho historické role mě nepotěšily, tak jsem to nechal být. Samozřejmě, předpokládám, že to domácí a zasvěcení vědí. Chci naznačit, že jsem se seznamoval od základové spáry. Všiml jsem si třeba, že Vodňany nemají metro:). Usuzuji, že přemýšlí s odpovědností dobrého hospodáře, jak se rozvíjet. Jak zákon káže. V Zátiší je super – ale myslím, že jsem poslední, kdo to říká. V jedení rybího salátu jsem autodidakt, amatér. Začínal jsem jako žák prvního stupně základní školy v bufetu na tržnici ve Zlíně, pokračoval přes zlínskou Rybenu, brněnský Sputnik, delftské studentské jídelny, bufet Koruna na Václavském náměstí a jídelnu v Celetné, dodnes občasně hostuju v bufetu na Vítězném kulaťáku náměstí v Dejvicích, mj. abych ve svých dožitých padesáti letech potkal Rybí salát(y) ve Vodňanech. Kouzlo předvídatelně nepředvídaného bývá a tentokrát spolehlivě bylo – opojné. A slaneček Vodňany made? – při ohýbání je stejně tuhý jako ten holandský. Ňama! Vo:lavička je Vo:lafka, je stejně pohledná jak volavka … (teda pro mě). Spočnul jsem, Chuch! – bylo to dobré! Na ptáka jsem nesedal, nelíbilo by se nám to.

ÚVODNÍ SLOVO

Předseda poroty

Úvodní slovo


Myšlénky v soutěžních návrzích zakleté. Pokud vás zajímají, prosím, prostudujte si návrhy. Myslím si, že vám nemám říkat, co v nich vidět. Jsou vaše, najděte v nich, co v nich nalézt chcete. Byl jsem pouze spoluodpovědný za to, aby to šlo. Podle mě to jde. Hladce. I obratce. Svetr, který zahřeje. Proto se svetry pletou, soutěže pořádají. Po těle, u srdce. Soutěžící odvedli velký surový kus práce. Otesat úvahu nahrubo jenom tak, aby se z ní stala myšlenka. V soutěži to má být přesně takto. Soutěžní návrhy prověřují různé v úvahu přicházející podněty, porota díky nim získala potřebný dostatek informací pro odpovědné rozhodnutí. Oceněné projekty reprezentují hlavní směry možného přístupu. Vítězný projekt je pak podle názoru poroty příslibem nejvíce vyváženého pohledu na obnovu území. Porota byla v tomto rozhodnutí svobodně jednomyslná. Vždy stojím o to, aby rozhodnutí poroty bylo výrazem jejího stanoviska. Takového, které mělo čas vyzrát. Aby porota studovala a diskutovala návrhy tak dlouho, jak třeba. Třeba tak dlouho, až je ve svém názoru jednotná a hlasování o výsledku je formálním potvrzením této jednoty. Všem svým kolegům děkuji za intenzivní soustředěné nasazení v průběhu všech zasedání poroty. Všichni navzájem si byli dobrými partnery a tvořili silný tým. Věnujte, prosím, krátkou pozornost každému jménu, uvedenému v seznamu zástupců vyhlašovatele a poroty, vč. dam z Nadace Proměny. Nasazení každého z nich bylo srdeční a stoprocentní. Jak zdánlivě samozřejmé, tak výjimečné. Mám radost z toho, že se opět způsob výběru zhotovitele projektu, dohledu nad průběhem stavby a předáním stavby do užívání formou veřejné soutěže o návrh ukázal jako spolehlivý, v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Milé a mé mysli vážené Vodňany, gratuluji, děkuji. Věřím - usuzuji dle toho, co jsem v průběhu práce v porotě vnímal, jménem všech členů poroty. Vodňanským přeji nekonečné chvíle radostí a her, strávené v V Zátiší :) Když jsem nacházel ve své hlavě tato slova a psal je, všiml jsem si, že hvězdy (na obloze) jemně blikají. Jako žárovka, když kolísá napětí. Viděli jste to taky? doc. Ing. arch. Radek Kolařík


Úvodní slovo

Lesopark jako takový či jeho obnova je nádherné, avšak z odborného hlediska vysoce komplexní zadání. Je to výzva najít rovnováhu mezi pochopením místa, ale i jeho kontextu k městu a naopak k navazující krajině, rovnováhu mezi přiměřenou velkorysostí a potřebnou pokorou, rovnováhu mezi dlouhodobou vizí a brzy vnímatelnými zásahy. Najít ale i rovnováhu mezi architektonickou kvalitou a vysokou odbornou kompetencí v práci s vegetací na jedné straně a návrhem jako střiženým pro Vodňany a jeho Zátiší na straně druhé. Rozhodnutí jít obtížnější cestou architektonické soutěže je chvályhodné pro každého zadavatele, rozhodnutí, které se vždy vrátí a zároveň je i významným signálem jak jiným městům, tak zpracovatelům, jaká témata dnes města řeší a jaké odbornosti jsou hledány. Přeji vodňanským štastnou ruku a brzkou radost z obnovy. Přeji Vodňanům a dalším městům odvahu k hledání návrhů řešení veřejného prostoru či zeleně formou soutěží! Ing. Jitka Trevisan

Nadace Proměny

Úvodní slovo

Snahu Vodňanských o proměnu lesoparku V Zátiší sledujeme v nadaci už několik let. A nejen ji. Řada kroků, které město v posledních letech podniká pro svůj rozvoj, stojí za pozornost. Vodňany jsou živým důkazem toho, že význam proměn veřejného prostoru nespočívá v jejich okázalosti a že ani není přímo úměrný výši investic. Základy úspěchu „vodňanského modelu“ tvoří především dlouhodobé plánování a přemýšlení v širších souvislostech, svědomitá příprava každého projektu a poctivá práce všech zúčastněných, jimž nechybí zdravé nadšení, invence ani vtip. I za zcela drobnými zásahy je tu znát pečlivá úvaha o městě jako celku. Alfou a omegou těchto úvah pak jsou lidé: místní obyvatelé i profesionálové v daném oboru. Do plánování a proměn konkrétních míst je tu zapojují společně. Označení „město pro lidi“

ÚVODNÍ SLOVO

Místopředsedkyně poroty


zkrátka v případě Vodňan nezní jako prázdná fráze. A ačkoliv se tu stejně jako jinde potýkají s řadou překážek, dokážou je vnímat jako stimul k dalšímu rozvoji. Proměna lesoparku V Zátiší v plnohodnotnou součást města, která byla předmětem uskutečněné architektonické soutěže, je toho jen dalším příkladem. Oceňujeme, jak velký pokrok ve Vodňanech s tímto projektem udělali od roku 2011. Tehdejší neúspěch žádosti města o naši grantovou podporu nesrazil ambiciózní záměr do kouta. Naopak, v rámci zevrubnějšího zkoumání, co se zanedbanou strání za městem dál, dokázali na zdejší poměry téměř neskutečné. Dočasná proměna Zátiší, do níž se zapojilo hned několik tvůrčích týmů, nejenže sklidila uznání odborné veřejnosti, ale především dokázala místním přiblížit, jak by lesopark mohl v budoucnu dobře fungovat. Už přípravná etapa projektu dokázala zpustlé místo oživit. Město navíc záměr obnovy tohoto území zasadilo do rozsáhlejšího kontextu. To, jak dále rozvíjet potenciál samotného Zátiší i jeho širšího okolí, by nyní měly naznačit výsledky architektonické soutěže. Přestože jsme je v době, kdy vznikal tento text, neznali, věříme, že se pečlivá příprava zúročila. Nadace Proměny poskytla městu na přípravu a zorganizování architektonické soutěže finanční podporu, přispěli jsme i formou konzultací a sdílením vlastních zkušeností. Jsme přesvědčeni, že soutěžní princip je nejvhodnějším nástrojem k vytváření veřejného prostoru. Vodňany jsou navíc městem, kde prakticky naplňují i další principy, jež se s nadací snažíme šířit: zapojují místní obyvatele, přemýšlejí koncepčně, nezapomínají na udržitelnost, chtějí vytvořit skutečně živé místo pro lidi. Protože v nadaci považujeme dobré příklady za důležité pro celkovou proměnu zdejšího prostředí, rádi jsme jednomu z nich pomohli v té nejdůležitější fázi. Věříme, že na kvalitních základech teď (doslova) vyroste Zátiší, které naplní očekávání města a současně pomůže šířit pozitivní inspiraci i do dalších českých měst. Nebo ještě dál. tým Nadace Proměny


ÚVODNÍ SLOVO

Růže šípková (Rosa canina)

Naleziště Vodňany Datum 13.5.2010


Šťovík kyselý

(Rumex acetosa)

Naleziště Vodňany Datum 1.5.2009


Srha říznačka

(Dactylis glomerata)

Naleziště Vodňany Datum 8.8.2002


Vymezení řešeného území

1 : 2000


VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

Ve Vod anech 04.03REVITALIZACE? JDE NÁM O ZNOVUNALÉZÁNÍ ROLE A VÝZNAMU MÍSTA V letech 2010 a 2012 pořádalo občanské sdružení Vodňany žijou dílnu re:Vodňany zaměřenou na řešení budoucího rozvoje nejdříve města jako celku a následně jeho zanedbané zóny, která, pro něj má však, jak se časem ukázalo, velký potenciál stát se vyhledávaným místem pro volnočasové, kulturní, sportovní i poznávací využití. Iniciace nového přemýšlení o rozvoji malého města, které bylo do té doby soudobými trendy nepolíbeno, pomohla změnit přístup radnice k řešení jednotlivých zadání a nastartovala zájem o unikátní oblast vodňanského lesoparku Zátiší. Již nyní je zřejmé, že bude-li město pokračovat v nastaveném kurzu a bude se držet důsledné veřejné diskuse o plánovaných projektech a doporučení architektů, specialistů na územní rozvoj a umělců, má potenciál zapsat se mezi moderní otevřená města podporující inovativní postupy při kultivaci a rozvoji městské krajiny. Zásadní motivací projektů Vodňany žijou jest politickým filosofem Ericem Voegelinem formulovaná „restaurace principů”. Ta v jádru spočívá ve znovunalézání, oprašování a dotváření v dějinách ustavených hodnot, které se z různých důvodů vytratily. V otázce vodňanského Zátiší nám kusé zmínky o jeho historii dávají nápovědu, na jakých základech stavět při jeho revitalizaci. Při sestavování historického portrétu Zátiší si v pramenech musíme vystačit s pouhými fragmenty, mezi nimiž v tomto textu čerpám převážně z podrobných Dějin bývalého královského města Vodňan od Václava Mosteckého vydaných roku 1940. Zátiší, nebo také Radčický vrch, probleskovalo do dějin města v různých rolích a významech, a získalo tak několik možných přídomků, podle nichž se můžeme orientovat: ZÁTIŠÍ HOSPODÁŘSKÉ Až do konce 19. století skýtal Radčický vrch zejména prostor pro hospodářské využití. Ve 14. století sloužil pouze jako pastvina pro domácí zvířata, ovšem k jeho konci přišel zásadní zlom: Král Václav IV. udělil Vodňanům několik privilegií. Jedno z nich umožnilo Vodňanským proměnit vrch ve vinice, čímž byla založena nová tradice, která dnes již takřka upadla v zapomnění — Vodňany, město vinařské.

HISTORICKÝ PORTRÉT LESOPARKU

Historický portrét lesoparku


V 16. století patřily vinice děkanovi místního kostela, a z této doby pochází zmínka o střetnutí zvoníka, nesoucího vinaři oběd, a barvíře, který si na vinici přilepšoval na úkor děkana. Z hádky však vzešla dohoda, díky níž vstoupilo do všeobecného povědomí sousloví „chytrý z Vodňan”: „Pokud si budeš z vinice odnášet tak málo jako já, pan děkan si úbytku nevšimne a my si přijdeme na své oba.” V polovině 17. století již pěstování vína patrně nepřinášelo očekávané zisky, a proto byly na Radčickém vrchu vinice osázeny višněmi, na něž si dle Mosteckého „činil nárok kdekdo”. Zmínku o vinicích zaznamenáváme znovu na konci 17. století — je však otázka, zda se na vršku v té době skutečně stále ještě pěstovalo víno, nebo šlo pouze o zažitý místní název. Na nátlak Radčických se později vinice opět proměnily v pastviny a ornou půdu, čímž vinařská tradice vyhasla. ZÁTIŠÍ HRDELNÍ V tomtéž období, kdy získaly Vodňany privilegium zřídit vinice, dostalo se jim od krále, stejně jako Českým Budějovicím a Písku, také práva popravního. Ze záznamu jednoho ze sousedských sporů mezi Radčickými a Vodňanskými o Radčické vrchy plyne, že popravní šibenice (nebo také „spravedlnost”) stála právě na tomto vršku a pod ní se rozkládalo sporné území. Tamně provedené archeologické průzkumy později odhalily menší pohřebiště několika popravených. ZÁTIŠÍ VOJENSKÉ Že pohled směrem k Zátiší nemusel být pro Vodňanské vždy útěšný, tomu nasvědčuje nejen někdejší přítomnost šibenice, ale také opakované využití vršku k vojenskému útoku na město. Zatiší je totiž jediným místem v okolí, odkud bylo lze zrakem obsáhnout dění u všech městských bran. (Řekněte: Kde bychom našli vhodnější místo pro rozhlednu?) ZÁTIŠÍ SOUSEDSKÉHO SVÁRU I přesto, že se na přelomu 16. a 17. století ve Vodňanech vystkytovali vzdělanci relativně tolerantní k jiným vyznáním, Jednota bratrská zde byla ve všeobecné nelibosti. Naproti tomu Radčice byly podle slov Mosteckého tradičně protestantskou baštou, což byla další záminka k tahanicím, které se projevovaly právě na Radčických vrších. Ty odedávna využívali Radčičtí jako místo pro pasení svého dobytka a tuto výsadu opakovaně nárokovali. Ostré výpady Radčických ještě zesilovaly prudké zákroky tehdejšího vodňanského děkana proti radčickému sboru Jednoty bratrské. Po smrti děkanově připadly vrchy městu, které raději odvádělo mrzký příjem z pronájmu vinic ve prospěch chudiny nebo k nějakému záduší,


ZÁTIŠÍ RYBÁŘSKÉ Od počátku 20. století je již Zátiší spojováno primárně s rybolovem a jeho výukou — na úpatí kopce byl totiž roku 1924 otevřen nový palác Střední rybářské školy založené o čtyři roky dříve. Spolu s ním byly v okolí vystavěny nádrže a menší rybníky sloužící k výuce, výzkumu a šlechtění nových druhů ryb. ZÁTIŠÍ PRO DUŠI Díky vodňanskému Okrašlovacímu spolku působícímu na počátku 20. století se na několik desetiletí proměnil Radčický vrch v lesopark, tedy přírodní oblast protkanou stezkami pro příjemné procházky a opatřenou lavičkami, altánem a vyhlídkou na město. Nápad i následnou realizaci vzali do rukou sami občané a Zátiší se díky jejich snaze zakrátko proměnilo v oblíbené výletní místo pro všechny generace. S příchodem komunistického režimu v roce 1948 však město přestalo o Zátiší pečovat, což mělo za následek postupné pustnutí a znepřístupnění lesoparku. V posledních desetiletích již do Zátiší zavítal jen málokdo a není se čemu divit, neboť prodírání houštinami a divoce narostlým lesem neskýtalo mnoho potěšení. CO DÁL? Představa obnovy vinařské tradice ve Vodňanech je samozřejmě mimořádně přitažlivá, je však potřeba nejprve provést patřičné půdní a klimatické průzkumy, aby se zjistilo, zda má místo pro obnovu vinic vůbec předpoklady. Nebo se nabízí vytvořit v Zátiší botanickou zahradu pod otevřeným nebem, která by mohla být spojena s genofondem pro udržování tradičních dřevin a křovin v oblasti. Lesnatý charakter svahu, kontrastující s poklidnými hladinami rybníků pod ním, vytváří romantický

HISTORICKÝ PORTRÉT LESOPARKU

než aby se podvolilo vzpurným Radčickým, což rozhodně nepřispělo k urovnání vzájemného sousedského napětí. Radčičtí si však nenechali ani v pozdější době ujít příležitosti k tlaku na Vodňanské, aby získali Radčický vrch zpět a zcela do své moci, a využívali k tomu aliancí s mocnými sousedkými vrchnostmi (dohoda s protivínskou vrchností byla uzavřena roku 1636). Paradoxně až pozdější zhoršení celkové ekonomické situace přimělo obě znesvářené strany k hledání kompromisu, což se projevilo rozdělením území Radčického vrchu, které arbitrárně provedl neznámý protivínský šlechtic. Bohužel, i dnes je možné z návrší shlížet na zdroj sváru – v důsledku politiky vodňanské radnice, která příliš nehleděla na zlepšování kvality života v obci ani na hospodářský přínos jejích rozhodnutí v prvním porevolučním dvacetiletí, byly tradičně úrodné půdy mezi městem Vodňany a osadou Čavyně proměněny v poušť pro těžbu štěrkopísku, což rozdělilo dříve jednotnou Čavyni na dva nesmiřitelné tábory a způsobilo dodnes trvající bolestivý rozkol obce.


náboj, jejž uceluje vědomí šibeniční historie vrchu i přítomnosti pohřbených provinilců — jaká škoda, že se nám doposud nepodařilo vyhledat některý příběh související s touto tajuplnou stránkou historie města! Sousedské spory s Radčickými jsou již dávno vyřešeny, přesto však dvě sousední obce symbolicky stále něco rozděluje — co dříve byly rozbroje a náboženská nesourodost, symbolizuje dnes silnice a pustý les. V tomto světle nabývá jeden z námětů hostujících architektů — most přes strakonickou silnici spojující Zátiší a Radčice — zcela nového symbolického významu a jistě stojí za povšimnutí. Letošní iniciace obnovy lesoparku měla nabídnout jeden z možných přístupů k takovému procesu a dle prvních ohlasů Vodňanských se jeví býti vhodnou a pokračování - hodnou. Je však primárně úlohou Vodňanských podněcovat další práce, navrhovat vhodné stavby i domáhat se podpory takovému projektu ze strany městského zastupitelstva. S podporou Vodňany žijou počítat mohou. Martin Leskovjan spoluzakladatel občanského sdružení Vodňany žijou


HISTORICKÝ PORTRÉT LESOPARKU


Jahodník obecný (Fragaria Vesca)

Naleziště Vodňany Datum 12.5.2007


„Předmětem soutěže je navrhnout způsob, jakým ze zpustlého lesoparku V Zátiší vytvořit celoroční cíl Vodňanských, studentů rybářských i středních škol a výletníků z širokého okolí, jak z lesoparku vytvořit jeviště a kulisu nedělního odpoledne stejně jako slavnostního výlovu rybníků, tedy jak ze Zátiší vytvořit plnohodnotnou součást města Vodňany.“ Návrhy musí respektovat ekonomické možnosti vyhlašovatele nejen v předpokládané výši investičních nákladů (1. etapa ve výši cca 20 milionů Kč), ale i v rozumné míře budoucích nákladů na údržbu navrženého lesoparku. Součástí koncepce je i návrh postupných logických kroků obnovy. Celek by měl fungovat, i kdyby byla zrealizována pouze první etapa obnovy.

SOUTĚŽNÍ ZADÁNÍ

Soutěžní zadání


(nezávazná doporučení)

Představa města o budoucnosti lesoparku, se kterou oslovilo Nadaci Proměny 1) Charakteristika předmětu Chceme obnovit zanedbaný lesopark uprostřed pozapomenuté severní části města na místě se zajímavým, ale nyní poměrně opomíjeným potenciálem. Místo s výhledem na celé město, malebnou krajinu i na unikátní rybniční soustavu. Místo s historií nejoblíbenějšího vodňanského výletního cíle zvaného V Zátiší, cíl promenádních nedělních vycházek vodňanského měšťanstva. Místo nejen plné stromů, ale i s historií pěstování vinné révy. 2) Poloha a vazby na okolí, zapojení do širšího kontextu aktivit a rázu území Spojené nádoby město a park, které zakončí ojedinělou barokní soustavu v krajině. Ing. arch. Jiří Žid, organizátor letní architektonické dílny re:vodňany Lesopark je obklopen výjimečnou renesanční rybniční soustavou, Střední rybářskou školou (SRŠ), Fakultou rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity (FROV JU) s kongresovým centrem, hřbitovem a nedávno realizovaným rychlostním obchvatem města. Ten změnil nejen směr příjezdu do města, ale hlavně obecně sdílený obraz města. Z obecného povědomí zmizel obraz města s příjezdem po hrázi mezi rybníky (dnes se přijíždí průmyslovou zónou). Očekáváme, že lesopark bude synergicky působit se sousedními pozitivními fenomény a že zároveň pomůže upravit změny způsobené přesunem příjezdu do města. V širším okolí je zajímavý fenomén barokní osa Netolice Vodňany tvořená čtyřřadou alejí na poutní místo Lomec, končící asi dva kilometry jižně od Vodňan. Jedním z našich záměrů je protažení této cesty přes město, čímž by došlo k propojení protilehlé barokní a renesanční krajiny. 3. Velikost spádové oblasti Malé město neznamená maloměsto. Patrik Líbal, Ph.D., historik architektury o Vodňanech Vodňany: jsou po Písku a Českých Budějovicích třetím královským městem v jižních Čechách. Jsou městem se slavnou historií, trochu ospalou přítomností a snad zajímavou budoucností. Jsou obcí s 7025 obyvateli.


Návštěvníci: Nyní pozapomenutá severní část města s rybniční soustavou získá Lesoparkem nový impuls k rozvoji. Stane se cílem vycházek, přitažlivým místem turistů. 4. Představa o využití, zaměření aktivit Nesmíme však zapomínat ani na zimní využití lesoparku, vždyť už nyní se ke kapličce sjíždí na sáňkách davy. Ing. Blanka Vykusová, CSc., výzkumná pracovnice FROV JU Chceme, aby obnovený lesopark využívalo co nejširší spektrum lidí. Chceme tu potkávat bruslaře na in-line dráze podél vody, horolezce na upravené pískovcové stěně i běžce na lesních cestách. Nejen děti hrající si v lese i na novém multigeneračním hřišti. Procházející se všech věkových kategorií, jen tak, nebo po interaktivní naučné stezce o zajímavostech Vodňanska a rybářství. Lidi odpočívající na vyhlídce, občerstvující se a kochající se výhledem na město, rybníky, obnovené vinice. A v zimě sáňkaře všech věkových kategorií. 5. Předpokládaná návštěvnost lesoparku Projekt lesoparku jednoznačně vítáme. V polovině roku 2013 byl dokončen nový areál fakulty a jsme otevřeni pro spolupráci při revitalizaci okolí. prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc., děkan FROV JU Lesopark využijí rodiny s dětmi na výletě, zamilované páry, studenti a pedagogové FROV JU a SRŠ, kongresoví turisté, hostující akademici, návštěvníci, sportovci, senioři jdoucí na hřbitov, mládež na horolezecké stěně. Nebo třeba naopak mládež jdoucí na hřbitov a senioři na horolezecké stěně. 6. Dopravní vazby a dostupnost Mezi městem a Střední rybářskou školou se zlepší komunikace. Bude to určitě přínosem pro moje žáky i Vodňanské. Ing. Karel Dubský, ředitel SRŠ Lesopark vrací smysl historicky komponovanému příjezdu do města, který vede alejí po hrázi mezi rybníky Malou a Velkou Podvinicí a propojuje město

PŘEDSTAVA MĚSTA

Školy: Komunikace mezi městem a školami FROV JU a SRŠ nebyla dosud příliš intenzivní. Nové vedení radnice dbá na komunitní přístup a chce toto zlepšit. Městský lesopark za humny škol má ambici toto změnit a sloužit jak místním, tak lidem ze škol a stát se jejich společným parkem. (Děkan fakulty, ředitel střední školy a další pedagogové, zaměstnanci jakožto i studenti a žáci jsou od začátku zapojeni do rozmýšlení záměru a vyjadřují mu podporu. Tuto počínající komunikaci lze považovat za první pozitivní známky rozvíjející se spolupráce.)


s lesoparkem. Kromě přímé cesty, kterou se od devatenáctého století chodilo a jezdilo na oblíbené nedělní korzo V Zátiší, se z města do lesoparku můžeme dostat dalšími krásnými vycházkovými trasami. První z nich vede po lávce přes “Starou řeku” kolem bývalého mlýna u Suchomelů a městské plovárny, pak alejí podél Velké Outraty až ke hřbitovnímu kostelíku sv. Vojtěcha. Nebo se můžeme od “Suchomelky” vydat přímo k budovám fakulty a SRŠ. Další cesta vede po mostě přes Blanici u mlýna Mosteckých a dále po hrázi podél Velké Podvinice k psímu cvičišti a východní části lesoparku. A konečně se můžete vydat kolem Kulovatého vrchu v nejvýchodnějším cípu lesoparku a mezi chatovou oblastí a Velkou Okrouhlicí dojít opět k hlavnímu příjezdu. 7. Specifikace významných solitérů, které by měly být do návrhu zahrnuty Léčit Vodňany Vodňanami. Ing. arch. Michal Kuzemenský, lektor letní architektonické dílny re:vodňany Na úpatí lesoparku vedle Střední rybářské školy stojí památná lípa a vedle ní památkově chráněná kaple Panny Marie. Na své vzkříšení čekají průhled s vyhlídkou na Vodňany i široké okolí. 8. Zdůraznění místních charakteristických kvalit Archeolog doktor Michálek vedl v roce 1995 důkladný průzkum v lokalitě “Na šibenici” nad kaplí sv. Vojtěcha. Mgr. Jitka Velková, ředitelka Muzea a galerie Vodňany Názvy rybníků, jež leží mezi lesoparkem a městem, napovídají, co se v prostoru nad Rybářskou školou dříve nacházelo. Velká a Malá Podvinice se jmenují dle vinohradů, které se pnuly po svazích před třemi staletími. Velká Outrata nese své jméno podle šibenice, která se na vršku nad hřbitovem tyčila od sklonku 15. století. Místo popraviště se nachází na západním okraji lesoparku, v roce 1995 zde byl proveden podrobný archeologický průzkum. K popravišti se váže tato historie: Mezi vsí Radčice a Vodňanskými se na počátku 16. století rozhořel spor v otázce hranic, které musely být nakonec vymezeny krajským hejtmanem. Spor se rozhořel znovu roku 1678, kdy Radčičtí neoprávněně zorali část pozemků pod šibenicí a vodňanský radní nechal nedovoleně lámat kámen. Hranice se tedy určovala znovu a za hlavní mezník byla prohlášena “studánka pod Spravedlností”. Při revitalizaci lesoparku chceme být těchto historických souvislostí pamětlivi. 9. Současné využití lesoparku Nechceme francouzský střih, ale obnovu lesoparku, jenž se bude blížit parku anglickému s dostatkem prostoru pro oddech i aktivní odpočinek. Ing. Viktor Blaščák, starosta, lesní správce


10. Čím je projektový záměr výjimečný Řešení revitalizace lesoparku se přímo dotýká 4 navrhovaných projektů strategického plánu Vodňan. Linda Krajčovič, hlavní koordinátorka tvorby plánu rozvoje Nejoblíbenější procházkou obecenstva vodňanského jest silnice “Písecká“… Po obou stranách silnice, která vede přímo na sever, mezi rybníky Malým a Velkým Podviničným vysázeno jest lipové stromořadí, v jehož stínu dojdeme za čtvrt hodiny k úpatí vrchů Račických (466 m). Na úpatí ve stínu mohutných lip a javorů stojí na rozcestí kaplička Panny Marie. Odtud můžeme se dáti buď vpravo na stranu píseckou, nebo vlevo ku Strakonicům; vystoupíme však přímo na Račický vrch, abychom pokochali se krásnou vyhlídkou a nabyli celkového přehledu. Na zalesněném jižním úbočí Račických vrchů zřízeny jsou péčí majitelky, obce Vodňan, pohodlné cestičky. Lavičky příhodně umístěné k odpočinku. Na nejvyšším místě Račických vrchů umístěn jest triangulační kámen. Odtud otvírá se rozsáhlá vyhlídka na jih do vodňanské roviny skoro až k Budějovicům. Viděti jest zřetelně Hlubocký zámek, Hosínský kostel, ba i Rudolfov za Budějovicemi. Josef Volc: Vycházková a výletní místa v okolí vodňanském (Almanach kr. města Vodňany a okolí 1914, str. 211)

Stavíme na sobě! Víme, že máme dobré základy a na čem stavět. Vodňany jsou sebevědomé město s bohatou kulturní a rybářskou historií. Probouzíme vlastní aktivitu - sportovní, kulturní i podnikatelskou. Stavíme na místní komunitě i otevřené spolupráci. Obnovujeme tradici královského a rybářského města a kulturního centra jižních Čech. Vize strategického plánu Máme ambici projektem propojit minulost s přítomností, město s krajinou a místní s přespolními. Přičemž různé významy jednotlivých pojmů by měly být zřejmé z předchozího textu.

PŘEDSTAVA MĚSTA

I přes svůj zanedbaný stav nestojí lesopark úplně stranou zájmu a dění. Jeho zarostlý charakter využívají skauti a pionýři k hrám v přírodě. V zimě tu sáňkují děti i s rodiči se svištivým dojezdem u památkově chráněné kapličky pod památnou lípou. Rádi bychom však využili síly místa, jež bylo cílem “nejoblíbenějších procházek obecenstva vodňanského”, kde “zřízeny jsou péčí majitelky, obce Vodňan, pohodlné cestičky”, na kterých “lavičky příhodně umístěné zvou k odpočinku” (viz níže Josef Volc).


Sasanka hajní

(Anemone nemorosa)

Naleziště Vodňany Datum 10.5.2005


Růže šípková (Rosa canina)

Naleziště Vodňany Datum 25.5.2007


1964 Zlín

Radek Kolařík

Doc. Ing. arch.

“Jsem vděčný za každou zbyt(eč)nou informaci, která se ke mně nedostane.” • 2007 ČVUT v Praze, Fakulta architektury, ústav urbanismu, vedoucí atelieru • 2007 ACE, Brusel, Belgie, zástupce ČKA v pracovní skupině pro vzdělávání • 1999 ETH Zurich, Švýcarsko, atelier doz. Doris Wälchli, konzultant a člen hodnotící komise • 1996 - 2007 VŠUP v Praze, vedení ateliéru architektury spolu s Evou Jiřičnou • 1993 Radek Kolařík Architectural Workshop, Praha • 1990 - 1992 Jean Nouvel et associés, Paříž • 1990 Wiener Architekturseminar, lektor • 1987 - 1989 AVU v Praze, Škola architektury, denní prezenční postgraduální studium • 1986 Technische Hogeschool Delft, Fakulta architektury, Holandsko, studijní pobyt • 1982 - 1987 VUT v Brně, Fakulta architektury • Vybrané urbanistické projekty • 2010 Ideový návrh územního plánu Hradec Králové • 2009 – 2010 City Visions Europe, výzkumný úkol pro Berlage Institute, Rotterdam, Holandsko • 2008 Praha 10, 11, Podklady pro změnu ÚP HMP, s Romanem Kouckým, Petrem Hlaváčkem • 2006 Plzeň Jižní město, vyzvaná urbanisticko-architektonická soutěž, 1.cena


1956 Zlín

Vedoucí ateliéru Socha II, Fakulty výtvarných umění VUT v Brně. Absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v roce 1984. Žije ve vesnici Šarovy. Zde založil občanské sdružení Jinákrajina. Jeho tvorba se vyznačuje konstruktivním řešením, minimalizovaným do základních geometrických forem. Uměleckým vstupem často reaguje na konkrétní místo, což je typické pro jeho tvorbu. Setkáváme se s jeho instalacemi v prostředí lesa, města, chrámu nebo galerie. Pracuje se světlem ať už při práci se dřevem, kovem, ale především sklem. Velká realizace poslední doby je jeho plastika Kytice na kruhovém objezdu v Třinci, nebo památník Tomáše Garrigua Masaryka v Hustopečích (2006) • • • • • •

1974 - 1978 studium na SUPŠ v Uherském Hradišti 1978 - 1984 studium na VŠUP v Praze (ateliér Designu - Zlín) 1990 - finalista ceny Jindřicha Chalupeckého 1998 pedagog FaVU VUT v Brně 2001 docent 2009 profesor

PROFILY POROTCŮ / ČLENOVÉ POROTY NEZÁVISLÍ

Jan Ambrůz

Prof. ak. soch.


1969 Teplice

Jitka Trevisan

Ing.

krajinářská architekta, žije a pracuje jako architektka, pedagožka a překladatelka v Čechách a ve Švýcarsku. Zakladatelka autorské projekční kanceláře trevisan atelier+ ve Mšeně. Studium krajinářské architektury a projektmanagementu na Vysoké škole zemědělské v Brně a Vysokých odborných školách curišských (ZFH). Pracuje ve variabilních konstelacích s dalšími kolegy, odborníky a umělci podle charakteru projektu. Řeší zadání vždy v kontextu a koncepčně, ve všech měřítcích v různých zemích Evropy, od urbanistických rozvojových záměrů celých obcí přes dlouhodobé přeměny exterierů na základě konzultací a vedení odborných zásahů, přes projekty při obnově postkomunistické krajiny a postindustriálních areálů, po urbánní prostory či individuální zahrady i Landart instalace a performance. Vyučuje externě na ČVUT v Praze, docentka ZFH Waedenswil. Přednáší, publikuje a překládá odborná témata. Je členem odborných sdružení, odborných hodnotících komisí, předsedkyní pracovní skupiny pro regeneraci MPZ Mšeno. Věnuje se aktivně mimo jiné záchraně starých místních ovocných odrůd, sběru historické odborné literatury, studiu kulturního vztahu člověka a rostlin. Jako členka autorského týmu 2013 Ocenění Stavba roku Středočeského kraje za projekt Revitalizace městského jádra Mšeno.

Praxe • od 2011 externista - zástupce školky Lorberg pro Švýcarsko • 2010 založení Trevisan ateliér + • od 2008 ČVUT FS v Praze, obor architektura - externí pedagog • 2007 - 2009 ČZU FAPPZ v Praze katedra zahradní a krajinářská architektura - pedagog • 2003 - 2007 ZFH Wädenswil Švýcarsko, obor Urban Greening – vedoucí oboru • 1995 - 2003 Vogt Landschaftsarchitekten AG Zürich, Švýcarsko - architekt • 1993 - 1994 Fischer + Graber AG, Landschaftsarchitekten BSLA, Švýcarsko • 1992 ZFH Wädenswil Švýcarsko – rozvoj školních sbírek rostlin Vzdělání • od 2007 doktorandské studium ČZU FAPPZ v Praze: Využití nefunkčních průmyslových areálů v soudobé tvorbě částí města • 2001 HSR Rapperswil Švýcarsko, Projektmanagement • 1993 - 1995 HSR Rapperswil Švýcarsko, obor Landschaftsarchitektur • 1987 - 1991 VŠZ Brno FZ, obor zahradní a krajinářská architektura • 1983 - 1987 VOŠZa a SZa Mělník


1976 Pardubice

• 2008 diplomní projekt Ideální Horažďovice na Škole architektury Emila Přikryla AVU v Praze • 2007-2013 Atelier 25, společně s Martinem Kožnarem • 2013- vlastní soukromá praxe

PROFILY POROTCŮ / ČLENOVÉ POROTY NEZÁVISLÍ

Jiří Bíza

Ing. arch. MgA.


1948 Drahotín, okr. Domažlice

Viktor Blaščák

• • • • • • •

Ing.

starosta absolvent Lesnické fakulty VŠZ v Brně do roku 2010 dvacet let lesním správcem ve Vodňanech od roku 2010 starosta města Vodňany v komunálních volbách kandidoval za Vodňany pro změnu vedle svého zasměstnání je i tanečním mistrem letos dovrší 35 let nepřetržitého vyučování tanečních kurzů ve Vodňanech


1983 Vodňany

• místostarosta, cestovatel • 2010 Politologie, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy • 2010 zakládající člen občanského sdružení Vodňany žijou • 2010 pomáhá s organizací architektonické dílny re:vodňany 2010 • 2010 kandiduje v komunálních volbách za Vodňany pro změnu • od 2010 místostarosta města Vodňany • 2012 vydává knihu Z Vodňan do Jeruzaléma ve šlépějích svatého Pavla • 2010 a 2012 stejnojmenná výstava ve Vodňanské galerii a Strahovském klášteře v Praze • 2012 jeden z organizátorů letní dílny re:vodňany 2012 v Zátiší – iniciace proměny zanedbané stráně za městem

PROFILY POROTCŮ / ČLENOVÉ POROTY ZÁVISLÍ

Pavel Janšta

Mgr.


1959

Ing. arch.

Vladimír Děrda

Vnitřně Jihočech, v mládí zformován rodným Valašskem do podoby spisovatele. Po omylem absolvované FA VUT (ing. arch.) raději nějakou dobu působil v podnikové sféře jako úředník investora. V nové době vlastní projektová a urbanistická praxe, nesouvisle střídaná obdobími potřeby větší obecné prospěšnosti pro lidi (městský architekt měst Tábor, Liberec, České Budějovice) vždy až do úplného vyhoření. • V současnosti architekt a pořizovatel ÚPD města Vodňany. • V tajných zákoutích duše též snílek, cyklocestovatel a spisovatel.


PROFILY POROTCŮ / ČLENOVÉ POROTY ZÁVISLÍ Rozrazil rezekvítek (Veronica chamaedrys)

Naleziště Vodňany Datum 25.5.2004


Lipnice hajní

(Poa nemoralis)

Naleziště Vodňany Datum 22.6.2002


Chrpa polní

Naleziště Vodňany Datum 30.5.2009


1 místo

3 místo

3

Ocen proje

Soutěžní návrh číslo 3 Účastníci soutěže: Ing. Marie Gelová, Viniční 130, 615 00 Brno – Židenice MgA. Zuzana Hebronová, Ortenovo náměstí 23, 170 00 Praha 7 MgA. Žofie Raimanová, Dukelských hrdinů 349/15, 170 00 Praha 7 Ing. Sandra Chlebovská, Valašská 1658, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm MgA. Ondřej Dušek, Ve Střešovicích 73/48, 169 00 Praha 6 Soutěžní návrh číslo 2 Účastníci a autoři soutěže: Ing. arch. Zbyněk Musil, n a z e m i a r c h i t e k t i Pechova 11, 615 00 Brno Ing. arch. David Zajíček, n a z e m i a r c h i t e k t i Renčova 9, 621 00 Brno Spolupráce: Lucie Komendová, M.Sc.

místo

Soutěžní návrh číslo 7 Autor: MOBA studio s.r.o., U půjčovny 4, 110 00 Praha 1 Tým: Ing. arch. Igor Kovačević Ph.D., Sokolská 56, 120 00 Praha 2 Ing. arch. Yvette Vašourková, Sokolská 56, 120 00 Praha 2 Ing. arch. Karin Grohmannová, Horní Bludovice 59, 739 37 Horní Bludovice Arch. Marco Marinelli, Via Val di Bisenzio, 118, 590 28 Vaiano, Italiano Arch. Paes. Elena Donnini, Via rapisardi 11, 580 22 Follonica, Itálie Spolupracovníci: Barbora Slavíčková Bc. Petra Holubová Arch. Eliana Fisher Iva Tomková Arch. Paes. Cristiano Zanello


Hodnocení poroty

OCENĚNÉ PROJEKTY

něné ekty Souhrnné hodnocení návrhů 2. kola

Porota se shodla na dobré kvalitě odevzdaných projektů, jejich grafickém provedení i úrovni propracovanosti. Obecně ale postrádá nadhled a velkorysost úvah, které by pak pomohly sjednotit jednotlivé navrhované zásahy. Chybí zřetelný soulad mezi zásahy krajinnými a architektonickými. Z návrhů není zřejmé zpracování etapizace, její jasné odůvodnění, provázanost s celkem. Osnova zadání, obsažená v doplnění soutěžních podmínek, byla v návrzích většinou dodržena neúplně nebo nezřetelně, což oslabilo výpovědní hodnotu velkého množství dobře vedených úvah, resp. energie, věnované vypracování jednotlivých návrhů. Textové zprávy jsou čitelné a srozumitelné a věcně doplňují návrhy. Oceněné návrhy byly vybrány s ohledem na jejich realizovatelnost, udržitelnost a myšlenku první etapy i s ohledem na občany města Vodňany. Porota považuje všechny oceněné projekty za kvalitní a způsobilé k dopracování a realizaci. Stejně jako v prvním kole jednotliví porotci zpracovali hodnocení sami za sebe a zde je ponechána mozaika jejich hodnocení, která ve výsledku vypoví o projektu nejvíce.


Vlašťovičník větší (Chelidolium majus)

Naleziště Vodňany Datum 22.6.2002


OCENĚNÉ PROJEKTY

Soutěžní návrh číslo 3 Naleziště Lesopark V Zátiší Vodňany

1. MÍSTO

1OCENĚNÉ PROJEKTY

1. MÍSTO

Č. 3OCENĚNÉ PROJEKTY

1. MÍSTO

Č. 3OCENĚNÉ PROJEKTY

1. MÍSTO

Č. 3


Anotace

Soutěžní návrh č. 3

Zacelení - Zakončení - Zastavení Podstatou návrhu je zacelení a propojení krajiny, zakončení barokní osy a vytvoření charakteristických zastavení na cestě krajinou pro zatraktivnění lesoparku V Zátiší. A. Širší vztahy, souvislost s okolím A.A. Zacelení - Radčidký vrch Uchopení lesoparku ve vztahu k širšímu okolí je podstatné pro jeho znovuoživení, ale také výzvou k zapojení Radčického vrchu, který se tak stane komunikační propojkou (vizuální i fyzickou) Vodňan a přilehlých obcí. Pro přetvoření lesoparku v atraktivní celoroční cíl je třeba propojení nejen ze směru z Vodňan, ale také ze severu a to jednak ze směru od Radčic, ale také od Křtětic. Jedním z předpokladů k docílení provázanosti je dosažení znovuscelení Radčického vrchu, který byl rozetnut kdysi sváry mezi Vodňanskými a Radčickými a nyní fyzickou bariérou - silničním okruhem, který dnes odděluje vrchol od lesoparku. Pro lesopark je tedy zásadní oživit nejen tři hlavní vstupy z vodňanské strany (na ose u kapličky, od hřbitova, pod Kulovatým vrchem), ale také tři hlavní vstupy ze severu (přes lávku na ose ze severu, od Radčic a od Křtětic přes znovuobnovenou cestní síť v polích). Cesty bez cíle a pokračování, fragmenty cest končící nikde. To je nyní charakteristika lesoparku V Zátiší. Provázanost území dotvořením cestní sítě propojující cílové body je tím nejdůležitějším pro vlákání návštěvníků. Prostupnost krajiny je stěžejní. A.B. Vztah k městu Vodňany Zátiší chápeme jako přechod města do krajiny. I proto je prostupnost z města přes lesopark do okolní krajiny podstatná. Zátiší také naskýtá pohled na město v souvislosti s krajinou a pochopení města a krajiny jako celku. Blízkost lesoparku a města umožňuje pěší dostupnost. Vodňanští mohou do lesoparku vstoupit z různých směrů po stezkách mezi rybníky. Oživení míst při dalších vstupech z města, nejen pouze na hlavní ose, znamená zapojení celého lesoparku. Zvýraznění dalších vstupů (nejen vstupu u kapličky) je proto důležité. Podstatná je i návaznost na připravované záměry města a to především na strategický plán.


A.C. Vztah k rybníkům

OCENĚNÉ PROJEKTY

Především se jedná o naplnění bodu týkajícího se podpory a tvorby oddechových a relaxačních míst, jehož podbody přímo navrhují vybudování rozhledny a revitalizaci lesoparku. Dále návrh zohledňuje rozvoj sportovních aktivit pro děti a mládež, zapojuje lesopark do pěších a cyklo okruhů, dopomáhá z Vodňan vytvořit město přívětivé k návštěvníkům a vytváří zastavení na místech hodných paměti. Návrh je v souladu i s potenciálním záměrem hydrobotanické zahrady.

Vzhledem k topografii jsou velkou hodnotou a potenciálem Zátiší pohledy na rybniční soustavu. Vztah k rybníkům je třeba chápat různorodě dle prostředí. Cílem je zprostředkovat různé zážitky z vody. Zatraktivnit více míst, která zprostředkují odlišné pohledy a vztah k rybníkům. Výhledy na vybraných námi navržených zastaveních nabízí pohled na vodou protkané Vodňany ve třech úrovních. 1. úroveň v nejvyšším bodě z Radčického vrchu skýtá pohled na celé město a okolní krajinu, město Vodňany a jeho rybníky jsou vnímány v širokém kontextu. 2. úroveň na svazích v Zátiší nabízí průhledy na vodu a město skrz koruny stromů, vnímání rybníků a vody je bližší. Na 3. úrovni na molech vystupujících nad rybníky je již zprostředkován přímý kontakt s vodou. A.D. Zakončení - barokní osa

B. Lesopark - využití a místa

1. MÍSTO

Nelze nevyjádřit se k ojedinělé barokní kompozici v krajině LibějovickoLomecka, která v podobě osy propojuje Netolice a Vodňany. Lemovaný stromořadím na hrázi mezi rybníky tuto krajinou kompozici doplňoval kdysi hlavní příjezd do Vodňan, nyní čekající na nalezení nového smyslu. Potvrzení této osy dopomohou nové významné body na ose, které opět dodají význam jak cestě do města, tak cestě z města. Lávka navazující na osu se stává novou branou do města, vstupem pro příchozí ze severu a branou pro projíždějící po okruhu. Rozhledna na vrcholu Radčického vrchu je novým zakončením osy, orientačním bodem pro široké okolí a cílem nejen pro vodňanské.

B.A. Cesty

Č. 3

Hierarchie cest je navržena v souvislosti s charakterem a užitím cest. Zátiší protínají tři úrovně cest: hlavní okružní cesta (korzo lesoparku), stezky a pěšiny. Hlavní okružní cesta slouží k nedělním vycházkám všem obyvatelům města i přespolním. Pohodlná cesta propojuje památnou lípu, nový sad, vyhlídku na Vodňany, rozcestí ke hřbitovu, rybníky a rybářskou školu. Stezky propojují další zastavení a mohou sloužit pro běžce i cyklisty. Pěšinky jsou nejmenšími vlásečnicemi přivádějícími pěšího do skrytějších zákoutí.


Protažení cyklistické a turistické trasy přes lesopark může dopomoci vytvořit z lesoparku nejen cíl Vodňanských a přespolních, ale i jedno ze zastavení na delší cestě okolní krajinou. Návštěvníky také mohou být lidé cestující autem do vzdálenějších míst, kteří se v místě zastaví pro chvilku oddychu. Pro ty slouží místa k zaparkování jako je záliv na rychlostní silnici při vstupu ze severu od Radčic. Návrh počítá s celoročním využitím. V zimním období počítá s běžkařskými trasami, sáňkováním na svazích, bruslením na zamrzlých rybnících ze stanovišť v podobě mol. V létě počítáme s in-line bruslením kolem rybníků a na uzavřené asfaltové cestě, cyklostezkami, běháním, lodičkami apod. Souvislost s rybářskými školami v návrhu zohledňujeme především vytvořením míst pro studenty. Prostor dějiště umožňuje pořádat různé akce škol, jako je například majáles, festivaly, přestavení, venkovní výuku, rybářské trhy. Molo před školou, ohniště za školou a drobné sportovní prvky poskytují studentům místa pro relax. B.B. Informační a orientační systém Proto, aby bylo využití lesoparku příjemné a přirozené pro návštěvníky, je důležitý také dobrý orientační a informační systém. Cílem je, aby sám systém lákal k navštívení dalších i vzdálenějších míst. Sám by proto měl být vizuálně atraktivním. Naší představou je v konečné fázi návrh takového sytému například ve spolupráci s umělci a grafiky a s městem, kdy vzniknou ukazatele, které samy o sobě jsou uměleckými objekty. Orientační systém Zátiší by měl logicky navazovat i na orientační systém města. V první fázi předpokládáme orientační systém jednoduchou formou například značkami namalovanými na kůru stromů nebo kolíky v louce. Takovéto vyznačení by především mělo iniciovat samotné návštěvníky vyšlapávat cestičky a dovádět je i do vzdálenějších míst. B.C. Zastavení Kromě nutné provázanosti a souvislostí s širším okolím je pro znovuoživení lesoparku v první řadě důležité, aby sám o sobě poskytoval místa dění, cílové body, atraktivní zákoutí, tedy různorodá zastavení v Zátiší. K oživení lesoparku by mělo dojít formou akupunkturních zásahů doplňující iniciační jádro u hlavního vstupu ze směru od Vodňan. Prvním krokem je nalezení specifických míst v lesoparku s potenciálem, jejich pojmenování a tím definice jejich charakteru a zážitku, který zprostředkovávají. Prvotně předkládáme pro každé zastavení název a schéma jako symbol místa. Vizualizace zprostředkovávají atmosféru místa, neukazují definitivní podobu. Složitější schematické perspektivy zobrazují především základní principy.


Zátiší je svým charakterem celkově tišší prostředí, určené především pro odpočinek a relaxaci. Navržená zastavení jsou zamýšlena jako drobné objekty na pomezí architektury a uměleckého díla, jejichž podoba vychází z místně specifické situace a která jsou formována jako prostředek k vnímání okolí. Spojujícím atributem pro jednotlivá zastavení je zamýšleno jednoduché a kvalitní architektonické ztvárnění ze stejných materiálů. Zároveň předpokládáme využití místních materiálů získaných po kácení a probírkách určitých míst v lesoparku. Někde stačí pouhé očištění stávajícího prostoru pro odkrytí charakteru místa a vytvoření jednoho ze zastavení na cestě. Jednotlivá zastavení se doplní o mobiliář a lavičky, které by měly navázat na vodňanskou sérii laviček, čímž dojde k propojení lokálního charakteru s celoměstským.

OCENĚNÉ PROJEKTY

Nalezení definitivní podoby a využití zastavení předpokládá zpětnou vazbu ze strany obyvatel Vodňan a dalších uživatelů Zátiší.

Parkování navrhujeme řešit více menšími místy s parkovacími stáními nežli jednou velkou parkovací plochou. Vytvoření více vstupů do Zátiší zpřístupňuje místo z více směrů a za různým účelem, tomu by měla odpovídat i parkovací místa. Parkovací místa nedoporučujeme řešit asfaltovými plochami, ale především štěrkovými trávníky, aby zapadaly do prostředí i v případě, kdy návštěvnost je nízká, a to vzhledem k očekávané různé intenzitě návštěvníků v průběhu roku. C. Proces C.A. Fáze procesu

Cílem úprav v dalších fázích je zapojení lesoparku do širšího kontextu, které by vedlo nejen k větší aktivaci parku samotného, ale také k provázanosti Vodňan, okolní krajiny a obcí a vyzdvižení Radčického vrchu jako komunikačního středobodu.

Č. 3

Na zastaveních, jejichž obnova je plánována v dalších fázích projektu, bude v 1. fázi instalován dočasně mobiliář. Zároveň počítáme i s dočasným orientačním a informačním systémem. Proto, aby místní pochopili některé změny, navrhujeme označení vybraných míst s vysvětlením. Dočasné prvky mohou nést citáty literátů, kteří jsou s Vodňany spojeni, jako je Julius Zeyer, František Herites a Otakar Mokrý. Některé vybrané se pak mohou stát součástí finální etapy. Pro vhodné zvolení těchto kulturních pamětních odkazů je třeba lepší znalost místních společenství a komunit a tudíž i zapojení veřejnosti při volbě.

1. MÍSTO

V první fázi je cílem lesopark především zpřístupnit, provázat a doplnit o první iniciační body jednak na hlavním okruhu, ale také v místech dalších vstupů do lesoparku. Cílem je nadechnutí se celého lesoparku.


Pro dosažení reálného fungování lesoparku chápeme jako důležité také zapojení veřejnosti a to vodňanských i přespolních z okolních obcí, kteří by se jakožto potenciální návštěvníci měli zapojit do diskuzí o využití lesoparku. To může dále zformovat podobu námi navržených jednotlivých zastavení a cest. plné znění textové zprávy se nachází na webu www.vodnanyvzatisi.cz

Hodnocení poroty

● = vyjádření jednotlivých porotců

● Zacelení – Zakončení - Zastavení. Návrh se soustředí zejména na oživení tří hlavních vstupů z města. Nejlépe ze všech pracuje se širšími vztahy. Návrh si od prvního kola všímá potenciálu Radčického vrchu jako místa s dalekými výhledy, velkoryse překlenuje silnici I. třídy a navrhuje cestu k budoucí rozhledně. Návrh co nejvíce pracuje se sítí stávajících stezek, které doplňuje dalšími ve třech etapách. Všímá si potenciálu jednotlivých míst, nemusí si v území pomáhat „atrakcemi“ (až na stezku korunami stromů). ● Jednotně pracuje se dřevem jako stavebním materiálem v celém území. Kynologická louka se mění v ovocný sad, je zde umístěn uměřený kiosek s občerstvením. Nenašel jsem řešení, kam přesunout kynologický klub. Návrh, který dělá celkově uvěřitelný pozitivní dojem. Chybí mu koncepční práce s územím. ● 3x za-, i za mě dobré - provázané s okolní krajinou i strategickým plánem města, uchopitelný výhled na cíl - kruhový rozhled; podrobnosti nutno řešit a sdílnější grafika byla by záhodna. ● Návrh je koncipován s ohledem na širší vztahy. Například Radčický vrh – rozhledna a vyhlídka u Sv. Vojtěcha. Nevhodný návrh stromořadí ve stávajícím lese, před budovami škol a navržený sad na kynologickém cvičišti. Naopak oceňuji pestrost jednotlivých míst určených k zastavení a odpočinku. Velmi oceňuji decentně řešený hlavní vstup do lesoparku.


● Návrh spadá do početně (ve 2. kole) převažující skupiny návrhů, jejichž koncept je založen na mozaice vybraných míst či kousků lokality, z nichž by zřejmě měl být tvořen celek (tento záměr není zcela zřetelně vyjádřen v grafické části ani deklarován verbálně v textové části), a porotě nezbylo, než na podkladě soutěžního návrhu o celku spekulovat. Jednotlivé střípky mozaiky jsou adekvátní, do určité míry podnětné. Pozitivní a sympaticky vyjádřený vztah k úloze je v jejím pojmenování autory (dali mu jméno), resp. výstižně v glosách postihli nosné milníky postupu obnovy.

OCENĚNÉ PROJEKTY

● Oceňujeme návrh řešení širších vztahů – přesah na Radčický vrch, doplnění aleje Tyršovou ulicí, využití vyhlídky před sv. Vojtěchem. Nesrozumitelnost v grafickém vyjádření etapizace řešení navržení cestní sítě. Navržení sadu právě v místě stávajícího psího cvičáku je problematickým řešením.

● Základní koncepce řešení: obnova stezek, ve druhém kole rozdělená po etapách, by mohla být dobrým základem konceptu. Vazby na okolí: v soutěžním poli standardní, přijatelný koncept, bez očekávaných přesahů (nových impulzů, resp. zásadního odůvodnění, potvrzujícího v návrhu tvrzené řešení). Práce se zelení: bez mimořádných impulzů. Práce s krajinou: klíčová pro koncepci.

● Návrh snad nejvíce propojuje město s lesoparkem a zdůrazněnou osou přechází do širšího okolí, na jiné katastry. Pohledově přirozeně akcentuje na Radčickém vršku vyhlídkou do kraje. Lávka přes cestu je velmi dobrým propojujícím prvkem. Zbývající navržené prvky akceptují dané lokality, ale postrádají přesvědčivější výraz.

Č. 3

● Vlastní název: Zacelení – Zakončení - Zastavení. Celková koncepce pokorná, vhodná pro místo, logická, rozvíjitelná, bohužel nadále špatně srozumitelná grafika, legendy. Mnohé podstatné těžko dohledatelné i v textu. Vazby na okolí kompetentní, logické, vhodné. Neopodstatněná nová alej podle hlavní

1. MÍSTO

● Návrh 1. etapy je založen na realizaci soustavy jednotlivých vybraných prvků předpokládaného cílového stavu, tento postup považuje porota za vhodný. První krok k dosažení navrhované koncepce je součástí 1. etapy, samostatně vyjádřen v návrhu není; tato skutečnost je ke škodě přesvědčivosti úvah, obsažených v návrhu. Realizace samostatně fungujícího celku za cca 20 mil. Kč je s velkou pravděpodobností nereálná v předloženém rozsahu za předpokládané náklady a v navrhovaných časových horizontech. Pojetí umožňuje flexibilní úpravy s ohledem ne dodržení požadovaných nákladů.


cesty lesním územím, znamenající navíc velké a nákladné zásahy i údržbu (druhová volba?). Nová alej nábřeží před rybářskou školou – diskutabilní vhodnost prvku na přírodním nábřeží a zároveň jako předpolí ke kampusu. ● Způsob práce se stávajícím lesním porostem velmi vhodně zvolený a realizovatelný, bohužel graficky nečitelný. Nedohledatelnost postoje autora k ostatním plochám lesa, ve kterých nenavrhuje změny. Místa a témata – jak rozmístění, arch. zpracování či měřítko i materiálovost logická a zdařilá cestní síť – rozšiřovatelná, logická, chybí diferenciace povrchů a funkcí. Nově budova zázemí - vhodná, vhodné místo, ale velmi špatně identifikovatelná v grafice. 1. etapa realizovatelná, ale chybí její podložení finanční rozvahou. ● Plusy: jako jediný návrh s vlastním názvem i podnázvem, vyjadřující koncepci, postup a cíl. Minusem je grafika: legendy, špatná čitelnost a srozumitelnost jak koncepce, tak významných témat jako práce s vegetací. Nedostatečně řešeny parkovací plochy.


OCENĚNÉ PROJEKTY

Soutěžní návrh číslo 2 Naleziště Lesopark V Zátiší Vodňany

3. MÍSTO

3OCENĚNÉ PROJEKTY

3. MÍSTO

Č. 2OCENĚNÉ PROJEKTY

3. MÍSTO

Č. 2OCENĚNÉ PROJEKTY

3. MÍSTO

Č. 2


Anotace

Soutěžní návrh č. 2

LES A MĚSTO, LES A RYBNÍK, LES A PARK ..... PŘÍRODA A ČLOVĚK ŠIRŠÍ VAZBY Z hlediska širšího území je klíčem k řešení lokality nalezení vztahu mezi lesoparkem a Vodňany a mezi lesoparkem a rybníky. S rybníky (a snad i řekou a zelení kolem ní) tvoří lesopark celek, jakýsi přírodní protiklad zastavěného území, přirozenou rekreační zónu měřítkově městu odpovídající. Vztah lokality k městu určuje příčná orientace řešeného území, výhledy z lesoparku na městskou vedutu s kostelní věží a komponovaný přístup do lesoparku po hrázi. Vztah lesoparku a rybníků je ještě těsnější, vodní hladina tvoří klidný přirozený rámec řešeného území, umožňuje jednoduchou orientaci a obohacuje řešené území o třpytivou vodní hladinu. Na rozhraní lesoparku a rybníků vzniká nejintenzivněji využívaný prostor čerpající z obou. LESOPARK Pro návrh lesoparku je rozhodující vztah mezi lesem a parkem, v obecnější rovině vztah člověka a přírody. Po dlouhodobém a intenzivním účelovém využívání až vytěžování lokality člověkem máme možnost pojednat ji jako místo, kde moderní uspěchaný člověk znovuobjeví přírodu v její podstatě. Nechceme lesopark zaplnit další „hospodářskou“ funkcí – tentokrát sportovně-rekreační. Vždyť úplně stačí se na chvíli zastavit, zapojit smysly a můžeme vnímat mýtinu, les a vodu. Stačí se zaposlouchat a slyšíme šumět vítr a cvrlikat ptáky, šplouchat vodu a kuňkat žáby, bzučet hmyz a možná i trávu růst. Navrhujeme v lesoparku tři zátiší spjatá se zemí, vzduchem a vodou - tři místa jitřící smysly a uklidňující duši. Lesopark scelujeme, nesmí zůstat rozdělen na dvě půlky. Zásadní roli hraje rozmanitost všech dílčích prvků návrhu – prostorů, zeleně, cestní sítě i aktivit. Koncepty všech těchto prvků jsou založeny na vytvoření hierarchie a znovuobjevení vzájemných vazeb s ostatními dílčími prvky. Území pojmenované jako ZÁTIŠÍ chápeme jako tiché a klidné.


Cesty a významná místa tvoří dohromady hierarchizovanou komunikační síť, která je dostatečně jednoduchá a přehledná, aby v ní návštěvník nezabloudil a zároveň maximálně různorodá a zajímavá, aby se v ní návštěvník nenudil ani při opětovné návštěvě.

OCENĚNÉ PROJEKTY

Takovému pojetí odpovídá horní část lesoparku se sítí cest, mýtin, různých typů lesa a symbolických altánů. Urbanizovaná část lesoparku s rušnými aktivitami je umístěna v dolní části lesoparku, u vody, blíže městu a škole. Tvoří doplněk a zázemí lesoparku.

NÁVRH ARCHITEKTURA KRAJINY Tři krajinářské stavby významného měřítka úzce spjaté s vlastním místem – zátiším (loukou, terasou s vyhlídkou a vodní hladinou) - představují zhmotnění hlavní myšlenky lesoparku: navrátit člověku schopnost vnímat základní projevy přírody. Aby to příchozímu bylo umožněno, jsou u nich navržena přístřeší – altány pro zastavení, zklidnění, usednutí. Každý z prostorů je jinak vegetačně pojednán a nabízí jedinečné místo v lesoparku. Návštěvník může začít vnímat své okolí všemi smysly. ZÁTIŠÍ NA LOUCE - ZEĎ NA LOUCE, LUČNÍ ALTÁN člověk je spojen s matkou zemí, je ukotven v místě a ve světě…

Č. 2

ZEĎ - krajinný prvek svázaný s loukou - se zemí; betonová mírně zvlněná pohledová zeď zabraňuje šíření hluku a obecně ruchu z hlavní silnice do území (nejen na louku), zároveň definuje nejdůležitější (horní a dlouhou) stranu louky; mírně zvlněná, kopíruje částečně průběh vrstevnic. Na zeď je navázán dřevěný altán pro posezení v místě, kde je zeď nejvyšší. Dřevěné zastřešení je uloženo na korunu zdi. Výška zdi proměnlivá od 0 do cca 4,5m; zeď bude částečně porostlá zelení a to ze strany louky i silnice. Zeď symbolicky vymezuje území náležející přírodě a lidem od hlučné, páchnoucí a prašné silnice.

3. MÍSTO

Přestože louka není součástí zadaného území, považujeme ji za důležitou součást lesoparku (za jednoznačnou hranici lesoparku považujeme silnici č.22). Louka je částečně rozdělena v přirozeném místě na podélnou a centrální část. Větší část louky bude sečena jednou až dvakrát ročně a bude divoká, menší část bude sečena pravidelně a bude určena pro volný pohyb návštěvníků. V průběhu roku i let se může tvar a poměr kosených a nekosených částí louky měnit. Okraje louky budou tvořeny vzrostlými stromy, náletový porost bude pravidelně odstraňován; ideálem je stávající podoba východní strany louky s řídkými duby s travním podrostem.


ZÁTIŠÍ S VYHLÍDKOU - CHODNÍK NA TERASE, VYHLÍDKOVÝ ALTÁN člověk vzhlíží k ptákům, protože by také rád létal… Náhorní plošina na rekultivované skládce nabízí cennou rovinu ve svažitém území a atraktivní vyhlídku na rybníky, pobytový palouk i město. Nabízí procházku ve vzrostlém rákosí a dalších bylinách a mezi stromy – solitéry. CHODNÍK směřující k vyhlídce – krajinný prvek svázaný se vzduchem; betonový ostře klikatý chodník, s přesně řezanými okraji, vinoucí se 15cm nad okolním terénem se vzrostlým rákosem. Vybíhá nad svah a je ukončen vyhlídkovým altánem s dřevěným zastřešením. Střecha altánu je kratší než visutá část chodníku a je posazena vysoko nad ním. Vyhlídka symbolicky propojuje dolní rušnou a horní klidnou část lesoparku, ale i lesopark s městem. ZÁTIŠÍ U VODY - SCHODY V PRŮSEKU, VODNÍ ALTÁN vodní hladina zrcadlí člověka takového, jaký opravdu je… Průsek lesním porostem odhaluje lesní meze s travnatým a bylinným porostem a umožňuje přímé propojení kopce s rybníky. Výhled z horní podesty směrem k vodě se rozšiřuje směrem dolů a doleva od schodů. SCHODY vedoucí k vodě – krajinný prvek svázaný s vodou; betonové schody šplhající stávající příkrou úžlabinou na úbočí kopce. Sledují sklon svahu, v místě přirozených teras se mění v podestu. Schody usnadňují přístup na vyhlídku pod vrcholem v období plískanic. Jsou široké 1,5m s ostře řezanými okraji, vysoké 15cm nad okolním lesním terénem. U vody vybíhají nad vodní hladinu a tvoří rozšířenou podestu – altán (molo) s dřevěným zastřešením. Střecha altánu je dlouhá – protažená přes čelní hranu mola; je posazena nízko nad ním. Schody symbolicky propojují lesopark s rybníky, les s vodou a vodní hladinu s kopcem. VEGETACE Koncept zeleně spočívá v průběžně navazující kompozici mýtin, světlého udržovaného průchozího lesa a hustšího přirozeného lesa s podrostem. Lesopark tak nabídne různé atmosféry a prostředí - introvertní a extrovertní. Koncept zeleně vychází ze stávající situace: rozmanité geologické podloží a výrazná výšková členitost území určující vlhčí a sušší místa lesoparku; pestrá mozaika stávajících rostlinných společenstev; věková, prostorová i druhová respektování navrhovaných opatření pro 2 lokální biocentra a 1 lokální biokoridor. Návrh se snaží maximálně pracovat se stávajícími porosty a podporovat jejich přirozenou obnovu.


Koncept cestní sítě spočívá v návrhu rozdělení a hierarchizace cest z hlediska napojení na okolní trasy, náročnosti, rušnosti X klidovosti a specifické charakteristiky – kontakt s vodou, školou, výhledy, sportovišti). Jednotlivým stezkám byly na základě těchto obecných charakteristik přiřazeny konkrétní materiálová řešení, byla stanovena jejich šířka a nalezena přesná trasa řešeným územím. STAVBY

OCENĚNÉ PROJEKTY

CESTNÍ SÍŤ

RESTAURACE S MOLEM Rybářská bašta u vstupu do lesoparku těží z blízkosti školy, hřišť a herních prvků a rybníka. Předprostor restaurace pod korunami vzrostlých stromů je využit nejen pro parkování návštěvníků lesoparku i restaurace, ale i jako informační bod s orientačním plánkem a lavičkami. PŘÍSTŘEŠEK NA ASFALTOVÉ CESTĚ Zázemí lesoparku; jednoduchý dřevěný přístřešek nabízející návštěvníkům lesoparku i uživatelům sportovišť WC, zamykací skříňky pro uložení osobních věcí, venkovní pítko a přístřeší. Pro správce lesoparku je určen sklad např. demontovatelného vybavení hřišť, herního vybavení - sítí apod. POBYTOVÉ PRVKY NA BŘEHU RYBNÍKŮ Molo s veřejným grilem, pobytové molo pro studenty, molo pro dva, sauna na ostrově; dřevěné konstrukce levitující částečně nad vodou, bez zábradlí.

3. MÍSTO

MOBILIÁŘ Dřevěné masivní jednoduché lavičky, některé s opěradlem, jiné bez; na loukách několik dřevěných lehátek. Info point – informační tabule – orientace v lesoparku, řád lesoparku, provoz hřišť apod. Veškerý mobiliář jednoduchý, moderní, dřevěný – nepoutá na sebe pozornost, neruší přírodní prostředí. Rozmístěn místy organizovaně, místy nahodile, ve stínu stromů i na slunci. Veřejné osvětlení Zeyerovy promenády, kapličky, prostranství před restaurací, dolní části (nejširší) asfaltové komunikace až k přístřešku pro zázemí, víceúčelového hřiště. ETAPIZACE

Č. 2

ETAPA I: - terénní úpravy – vyrovnání zpevněných stezek, úpravy břehu rybníků (mimo nábřeží před školou) - kácení zeleně, vymýcení podrostu a vyvětvení stromů ve světlém lese - realizace zpevněné i nezpevněné cestní sítě včetně mobiliáře; info point - výsadba nové zeleně - realizace krajinářských objektů s altány a pobytových prvků na březích rybníků


- realizace sportovního, herního a dalšího vybavení pobytové louky (hřiště, herní prvky, osvětlení) - realizace přístřešku pro zázemí pobytové louky a lesoparku Časový horizont pro dosažení etapy I: 2 roky. Nárůst nových výsadeb listnatých stromů do cílové podoby: cca 15-20 let ETAPA II: - úprava hráze – Zeyerovy promenády (zeleň, mobiliář, bezpečnostní prvky mezi silnicí a korzem) - realizace restaurace (soukromý investor) - realizace nábřeží před školou (zpevněný břeh, ovocná alej, mobiliář) - realizace sauny, opičí dráhy a lanového centra - realizace opatření vedoucích k lokálnímu zklidnění silnice č. 22

plné znění textové zprávy se nachází na webu www.vodnanyvzatisi.cz

Hodnocení poroty

● = vyjádření jednotlivých porotců

● Koncepce úprav parku Zátiší spočívá ve třech „zátiších“ spojenými pohodlnou cestou a cestou po hraně. Akcentuje prostor u vody umístěním nábřeží u školy a sportovně pobytové louky s ostrovy a oblázkovou pláží u kapličky. Návrh ve druhém kole zkracuje slepou silnici a ukončuje ji provozním objektem pro hřiště. ● Propracování systému cest - široká pohodlná a úzká po hřebeni, posílení stávající cesty podél vody dávají návštěvníkům možnosti při procházkách/ běhu lesoparkem. Práce s atmosférou jednotlivých nábřeží, posílení (nad) městského významu školy, propojení pobytové louky s vodou. Jako spornější vidím konkrétní provedení s ostrůvky a plážemi. ● Návrh si od prvního kola všímá potenciálu Račického vrchu jako místa s dalekými výhledy, na druhou stranu málo pracuje se širšími vztahy k okolí /západní ukončení cesty, vazby na město....


● Nepřesvědčivé je použití sportovišť s umělým osvětlením, veškerým zázemím ve vazbě na vznikající sportovní centrum Blanice, které je přímo ve městě. Provozní náklady/správce....?

OCENĚNÉ PROJEKTY

● Návrh rozpracovává koncepci tří lesních zátiší. Ve druhém kole je tato koncepce méně čitelná. Tato je provázena nepřesvědčivým rozpracováním v detailu (zeď u silnice, stezka rákosím na skládce, schody k rybníku). Naopak návrh málo pracuje s místy, mají potenciál sama o sobě a stačí málo (lom a Šibeniční vrch, skály, stávající mýtiny...).

● Sleduji asfaltku a zeď - nevidím celek. ● Nápadná segmentace aktivních míst. Navržená hřiště v podstatě dublují blízký sportovní areál Blanice. Přechod pro pěší přes silnici I/22 není reálný a z dopravního hlediska je naivní úvahou. Navržení promenády s alejí ovocných stromů na nábřeží před školami není ideálním řešením. Nedovedu si představit až 4,5 m vysokou zeď u silnice I/22. Nepovažuji to za vhodné či akusticky funkční řešení. ● Působivé ilustrace míst, která tvoří osnovu návrhu; jejich skladba je vyjádřena více poetickými názvy v situaci, je ale obtížné vytvořit si z nich celkový obraz konceptu, resp. takto vyjádřený koncept působí neuceleně. Místa a prostředky pro jejich úpravu, zahrnuta v návrhu 1. kola, jsou zachována, žádné z nich (překvapivě) nebylo zpochybněno - přitom návrh ve 2. kole nijak dále jejich pojetí nepodporuje / neodůvodňuje.

Č. 2

● Celkový záměr / cílový stav není přes bohaté ilustrace zřejmý, jako by jeho dosažení nebylo hlavním úmyslem autorů, některá řešení znejišťují přesvědčivost: zeď na louce (neumocňuje naopak řez krajinou namísto deklarované náplasti?, bude funkční akustickou bariérou? a především: je zde opravdu na místě?); návrh přechodu na rychlostní komunikaci naznačuje absenci potřebné erudice - spolupráce s potřebnými specialisty.

3. MÍSTO

● Základní koncepce řešení: metodicky dobře rozvinutá koncepce zeleně z 1. kola, metodicky dobře zvládnutá koncepce stezek - neodůvodněná zůstává hlavní příčná osa lesoparku ve stopě zaslepené komunikace na Radčice, chybí rozvedení scénářů využití (třeba s ohledem na roční období, etc.) ilustrující povědomí autorů o tom, jaké nástroje, jaký potenciál je již přirozeně obsažen a jak s ním lze pracovat. Relativním pozitivem je zkrácení staré písecké silnice.


● Etapizace: rozsah první etapy nereálný, koncepčně neodůvodněný, není zcela zřejmé, zda 1. a 2. etapa jsou v součtu cílovým stavem. ● Tento “sochařský” návrh měl na doporučení poroty ujasnit toto výrazné architektonické řešení ve vybraných lokalitách, pro které autoři hledali v celku logické propojení navrženými chodníky a cestami. Podrobnější rozpracování bohužel nepřineslo předpokládané přesvědčivé řešení. Struktura cest a chodníků se uzavírá v dané lokalitě a využívá současnou komunikační síť. Vegetační úpravy se přizpůsobují navržené struktuře s postupným prosvětlováním a přeměnou v lesopark. ● Návrh ‚Osa Asphaltka‘ - celkem velké změny oproti 1. kolu, území příliš naplněno aktivitami. Málo vypracované či akcentované vazby na okolí. Koncepce obsahuje příliš mnoho nepožadovaných aktivit podmiňujících velké změny v území. Alej před budovami školy odděluje optickou vazbu s vodou a městem, zvolen stanovištně i kompozičně nevhodný druh dřeviny. 1. etapa představuje silné změny a po celém území a v podstatě realizace celého záměru návrhu, krom toho, že nejsou nutné, tyto nejsou za danou investici ani v uvedeném čase proveditelné. Udržitelnost – udržení navrhovaného stavu (množství aktivit, velké plošně změny ve vegetaci) budou pro zadavatele těžko únosné. ● Plusem nově budova zázemí i její vhodné umístění v blízkosti navrhovaných aktivit.


OCENĚNÉ PROJEKTY

Soutěžní návrh číslo 7 Naleziště Lesopark V Zátiší Vodňany

3. MÍSTO

3OCENĚNÉ PROJEKTY

3. MÍSTO

Č. 7OCENĚNÉ PROJEKTY

3. MÍSTO

Č. 7OCENĚNÉ PROJEKTY

3. MÍSTO

Č. 7


Anotace

Soutěžní návrh č. 7

LESNÍ NÁMĚSTÍ PRO VODŇANY Pro lesopark je hlavní prioritou zavedení systému hodnot a postupů vedoucí k jeho častějšímu užívání obyvateli Vodňan. Do stavební struktury lesa vkládáme lesní náměstí, jakožto novou formu veřejného prostoru. Lesní náměstí jsou propojená zásobovací cestou a sítí pěšin, které navazují na stávající lesní cesty. Poznávací trasy v okolí nově přivádíme i do Zátiší. Lesní náměstí jsou slavnostní pokoje města ležící mimo jeho vystavěnou strukturu. V lesních náměstích je zakódovaný duch a historie samotného Radčického kopce: ovocné sady stejně jako louky, dříve pastviny. Přírodní veřejné prostory jsou vestavěny do lesa tak, aby se v nich mohly odehrávat veselice, svatby, přednášky, představení, hostiny, soukromá pohoštění – život. Pracujeme s akupunkturami v krajině, které ji zpřístupňují, oživují a přibližují člověku, aniž by se musel nutně zříct komfortu městského života. Lesní náměstí a pěší cesty jsou pobytová místa v přírodě, která po svém návštěvníkovi nevyžadují, aby se oblékl do trekingového nebo sportovního oblečení, ale vítají ho i v civilu. ZELENÁ INFRASTRUKTURA …Kromě toho jsme se soustředili i na chápání návrhu jako součásti zelené infrastruktury, která je dnes aktuálním tématem na poli architektury. Zelenou infrastrukturu považujeme za nástroj pro důkladnější propojení a pochopení vzájemných vztahů mezi zastavěným a nezastavěným územím. Máme pocit, že legislativa posunula naše vnímání přírody do něčeho, co v sobě nezahrnuje homo sapiens, a na druhou stranu barikády postavila město (zastavěné území), které je bráno jako protipól všeho živého kromě člověka. Lesopark V Zátiší v tomto kontextu vidíme jako ideální místo, kde můžeme příkladně ukázat užití zelené infrastruktury v malém měřítku a přispět k opětovnému chápání přírody a města jakožto celkového ekologického i ekonomického systému, do kterého patří vše, tedy i člověk. VAZBY S MĚSTEM (ŠIRŠÍ VAZBY) Abychom rozvedli výše uvedené myšlenky, zpracovali jsme analýzu současného stavu vzrostlých stromů, které se vyskytují v městském ringu Vodňan. Navrhujeme doplnění těchto stromů tak, aby vznikl zelený pás okolo městského jádra, a to zejména v místech, kde dnes dominují předimenzované


ENTREÉ LESOPARKU (PŘÍSTUP K LESOPARKU) …Plně respektujeme síť naučných stezek a v řešeném prostoru tyto trasy navádíme na obnovené nebo nové cesty v lesoparku a okolo něj. Do lesoparku je možné vstoupit z mnoha míst, za hlavní vstup ovšem považujeme osu z centra města po Tyršově ulici, která vede mezi Malou a Velkou Podvinicí. Tato stěžejní osa je kompozičně nejsilnějším vstupem, zároveň se jedná o nejlépe přístupný bod z města, ať pěšky, na kole, autem či MHD. Věříme, že se lesopark stane atraktivním místem pro obyvatele Vodňan i širšího okolí, a to zejména nabídkou jedinečné kombinace věcí, které se V Zátiší potkávají. Především je to rybářská škola a fakulta, které by měly vystoupit ze školských prostor a více působit ve svém okolí. Tomuto napomáháme novým auditoriem, ve kterém mohou probíhat veřejné přednášky i výuka. Kromě toho očekáváme, že nové informační centrum se stane zajímavým bodem, kde bude in situ prezentován lesopark a jeho program a spolu s ním i rybářská tradice Vodňan. Víme, že příprava zadání této soutěže probíhala v blízké spolupráci města a škol. Předpokládáme proto, že přesný program fungování informačního centra bude otázkou dalších jednání a dohody mezi nimi. Zátiší by se tak mělo stát cílem častějších návštěv a cest za poznáním tradic jihočeského kraje. K těm neodmyslitelně patří jak chov ryb, tak kulturní krajina ve své základní formě: lesní cesty, pěšiny, mýtiny, vyhlídky. Právě tyto elementy jsou základem našeho návrhu. Zcela záměrně se neuchylujeme k pestrobarevným atrakcím a multigeneračním hřištím dnes rozsévaným po hrstech. Spoléháme se na jedinečnou sílu přírody.

Č. 7

Hlavním nástrojem v našem návrhu je práce s přírodou a základními architektonickými elementy. Způsobu, jak se dopracovat k finální verzi návrhu, se podrobněji věnujeme v etapizaci projektu. Bez ohledu na časový harmonogram a rozpočet jsme ovšem rozpracovali hierarchii kroků pro práci s lesem a zelení. Prvním krokem je odstranění nezdravých stromů, které svým stavem mohou ohrozit bezpečný pobyt v lese. Paralelně s tímto sanačním zásahem by mělo proběhnout protřídění a kácení stromů, pomocí kterého se vytvoří navržené pokoje. Až podrobný průzkum v terénu tak stanoví, či upřesní velikost jednotlivých pokojů. Jasným pravidlem je to, že zdravé vzrostlé stromy budou zachovány v pokojích jako solitéry… Druhým krokem bude vytvoření prostupnosti lesem obnovením a prořezáním nových pěších cest. Při tvorbě sítí pěších cest jsme brali v úvahu několik krité-

3. MÍSTO

ZPŮSOB PRÁCE S PŘÍRODOU

OCENĚNÉ PROJEKTY

asfaltové plochy (roh Zeyerovy a Elektrárenské ulice u autobusového nádraží nebo Tylova ulice). Zároveň navrhujeme pokračovat v zelené ose vedoucí Tyršovou ulicí hlouběji dále skrze centrum až do ulice Holečkovy. Tímto dojde ke zdůraznění barokní osy od Lázně k Radčickému vrchu…. Výsledkem bude nejen silnější propojení, ale i zřetelnější a krásnější kompozice města a krajiny.


rií, zejména usnadnění propojení lesoparku s městem Vodňany. Dalšími důležitými kritérii byla topografie, propojení jednotlivých pokojů a v neposlední řadě dostatečné množství cest a jejich různé charaktery. Identifikujeme tři druhy pěších cest. Prvním je stávající „kostra“ cest, která z maximální části respektuje cesty historické, které jsou i dnes v lesoparku čitelné. Dalším druhem jsou cesty, které spojením pokojů dotváří kompletní síť pěších cest. Třetím typem jsou cesty usnadňující komunikaci mezi jednotlivými spřízněnými prvky lesoparku (například přímé zpřístupnění auditoria pro školu a fakultu). Stabilizace cest a příslušné inženýrské práce jsou třetím krokem. Cílem je vytvoření stabilních pěších cest, odolných proti erozi a povětrnostním podmínkám za použití přírodních materiálů. Primárně bude využíván vytěžený materiál z lesa. Jde nám o zachování atmosféry a detailu lesního inženýrství. Výjimku tvoří pouze nástupní prostor lesoparku – předsíň a specifická dnes uzavřená cesta k Radčicím. Hlavní cesty budou mlatového povrchu a po cestě vedoucí ke slavnostnímu pokoji bude možno dojíždět i zásobovacím autem do 3,5 t. Čtvrtým krokem je sázení nových rostlin a stromů, které budou mimo jiné napomáhat tvarování pokojů a cest. Vysazované stromy budou 50 až 200 cm vysoké a jejich druhové zastoupení bude odpovídat původní skladbě a prostředí, aby nedošlo ke genetické a ekologické kontaminaci. Skladba bude dotvářená tak, aby se obnovovala rovnováha smíšeného lesa. Zejména půjde o buk lesní (Fagus sylvatica), Dub zimní (Quercus petraea), Lípu srdčitou (Tilia cordata), Javor mléč (Acer platanoides) a Javor klen (Acer pseudoplatanus). U samotných pokojů, kde dojde k vysazování nových travnatých směsí, bude zvláštní pozornost věnovaná modelování terénu, správné volbě doby zásahu a výběru směsi semen, které mají být použity v souladu s podmínkami půdy, klimatu a stávající vegetace. INFORCENTRUM S KAVÁRNOU Při zpracovávání návrhu jsme dbali na to, aby se Zátiší, které jsme v prvním kole vnímali jako les, charakterem více přiblížil lesoparku, který bude užíván ve všech ročních obdobích. Pro větší komfort návštěvníků navrhujeme u jednoho konce barokní osy spojující Lázně a Radčický vrch (při ústí Tyršovy ulice do Zátiší) postavit informační centrum s malou kavárnou – vstupní bod do lesoparku. Objekt umísťujeme na jediné zastavitelné území při vstupu, které dnes patří do areálu škol. Počítáme s jeho celoročním provozem pro návštěvníky a výletníky, ale i jako interakční prvek mezi školami a veřejností. Zároveň bude sloužit jako zázemí a pro ukládání potřeb pro lesní pokoje, zejména pro auditorium a slavnostní pokoj. Nový objekt bude zahrnovat sezonní sezení venku u staré lípy a pro další dva stávající vzrostlé stromy budou ve střeše vytvořeny otvory. Na protější straně za kapličkou zachováváme Fullerovu báň.


Lesní předsíň je původní asfaltová cesta na Radčice v části u hlavního vstupu. Je místem, kde před vstupem do lesoparku můžeme odložit automobil, stejně jako doma před vstupem do bytu můžeme zout boty. Umisťujeme zde celkem 24 parkovacích míst i s možností zastavování autobusu. Směrem ke slavnostnímu pokoji před napojením asfaltu na mlat je dalších 14 příležitostných parkovacích míst pro svatebčany nebo návštěvníky lesoparku. ETAPIZACE

OCENĚNÉ PROJEKTY

LESNÍ PŘEDSÍŇ

PRVNÍ ETAPA V první etapě transformace lesoparku, která je stanovena rozpočtem 20 mil. Kč, počítáme s kompletním provedením kroku 1 tj. kácení a prořezávání stromů. V této etapě počítáme i s dotvořením sítí lesních cest a definováním prostoru budoucích lesních náměstí. Do první etapy zahrnujeme i vybudování informačního centra s kavárnou. V první etapě počítáme s kompletním vybavením a výsadbou stromů a bylinného patra v následujících pokojích: ovocný sad, květinový pokoj, auditorium, obývací pokoj, slavnostní pokoj a soukromý pokoj. V první etapě dojde dále k úpravám asfaltu na nová parkovací místa k vytvoření mlatové cesty pro zajištění plné funkčností slavnostního pokoje a k vytvoření obou mol. DRUHÁ ETAPA

ROZPOČET

3. MÍSTO

Ostatní práce a zásahy do území není možné provést v první etapě s ohledem na stanovený rozpočet. Nedojde k vyřešení skládky a výsadbě topolů po jejím obvodu, jak bylo navrženo. Dále nedojde k provedení Mizející cesty - úprav asfaltové cesty mezi odbočením na mlatovou cestu a skulpturou. Nedojde ani k instalaci vertikální skulptury. Tato umělecká instalace bude každopádně až vlajkou umístěnou po dokončení všech dalších intervencí, které jsou nezbytné k naplnění předloženého návrhu.

Rozpočet první etapy respektuje celkovou požadovanou investici ve výši 20 mil. Kč. V rozpočtu jsou rozdělené položky dle typu prací na lesnické, zahradnické a stavební práce a na práce spjaté s infrastrukturou. Kromě rozpočtu představujeme i časový harmonogram v ideálních podmínkách, který ovšem bude otázkou dalšího jednání s investorem. V rozpočtu jsme zohlednili i údržbu po dokončení první etapy, do které je potřeba investovat 19,6 mil Kč. Údržba při součtu celkové plochy, kterou zahrnuje etapa I., 17 ha vychází na 0,33 Kč/m2/rok. Č. 7

plné znění textové zprávy se nachází na webu www.vodnanyvzatisi.cz


Hodnocení poroty

● = vyjádření jednotlivých porotců

● Návrh zůstává v koncepční rovině „lesních náměstí.“ V samotném pojmenování mýtin ale neví, jestli je pojmenovat „náměstí“ nebo „pokoje.“ Návrh se bohužel od prvního kola neposunul. Zůstávají mýtiny s uměle vkládaným obsahem, který je spíše přáním než reálnou budoucností. Nepodařilo se mi přečíst, proč jsou náměstí /nebo pokoje/ právě těchto velikostí a právě v těch místech. Kromě prostor náměstí/pokojů návrh neřeší v území nic dalšího. Nevšímá si již existujících míst a nerozvíjí jejich potenciál. Na konec Zeyerovy promenády umisťuje infocentrum na pozemek školy, jinak si tohoto klíčového místa nevšímá. Jak se chová ke kynologickému centru? Jak se chová k území pod zrušenou cestou? K zaniklé skládce? Ke kopcům na koncích území? Kromě konstatování o zazelenění centra města absence širších vztahů. Neexistující šikana na hlavní ose u Blanice, která vznikla zřejmě chybou v mapě, je toho důkazem. Oceňuji koláže! ● Originální koncept se svébytnou poetikou - jeho životaschopnost a realizovatelnost vzbuzuje však spíš nepokoj. ● Situování objektu restaurace přímo ve stávající oplocené zahradě Střední rybářské školy nepovažujeme za nejlepší řešení vzhledem k prostorovým možnostem řešeného území. Návrh rezignuje na řešení celé východní části Zátiší (Kulovatý vrch). Využití louky v severní části území pro sad je sice možné, ale zpřístupnění ze stávající silnice I/22 není reálně domyšleno (vjezd, parkování, chodci tudy nepřijdou …). Celková jednoduchost hlavní myšlenky, ale nedošlo k posunu a prohloubení návrhu oproti I. kolu soutěže. Zakončení cesty do Radčic pouze objektem přitahujícím pozornost není přesvědčivé. ● Návrh se pojetím odlišuje od všech ostatních. Pro mě je velmi diskutabilní, zda chci jít z panelákového bytu, čili z pokojů, do dalších pokojů. Řešení mi připadá příliš intimní. Neřeší širší vztahy.


OCENĚNÉ PROJEKTY

● Návrh je ve své podstatě pojat jako ilustrovaná průvodní zpráva; panely obsahují informace nepřehledně strukturované a neúplné. Silnými stránkami návrhu jsou podnětné a zdařile vyjádřené náměty využití míst, scénáře, příběhy lesních předsíní, síní, náměstí. Ty jsou silně působivé. Slabými stránkami jsou (ke škodě zřejmě silně emotivně pojatého návrhu, o čemž, bohužel, můžeme pouze spekulovat) nejistota / nezřetelnost ve vyjádření širších vztahů, a zdánlivě formálních částí návrhu, jako jsou etapizace, revitalizace zeleně, etc. Z těchto důvodů je nutno o výsledné představě autorů, bohužel, do velké míry spekulovat (rafinovaný způsob, jak ponechat porotě dostatečný prostor pro vytváření vlastních představ o návrhu na podkladě textu není v případě architektonické soutěže zcela přesně na místě). ● Základní řešení je založeno na soustavě zážitkově koncipovaných míst. Ze skupiny tento přístup volících návrhů ten z nejlepších, koneckonců i z takto podané mozaiky si lze představu o záměru autorů udělat celkem dostatečnou. Některá koncepční rozhodnutí podrývají důvěru v návrh kladenou: umístění odstavných stání na apendixu silnice na Radčice (staré Písecké). Vazby na okolí jsou přijatelně koncipovány, není zcela zřejmé, zda je základní pojetí důsledkem vyzrálosti přístupu či disproporční pozornosti věnované tomuto tématu v rámci předloženého návrhu. Etapizace: přirozeně zdravá rozvaha; první etapa, nástin druhé a především - diskuse na základě vyhodnocení soutěže. Návrh 1. etapy spočívá v plošné obnově a založení iniciačních lesních prostor - v rámci skupiny takto pojatého přístupu zřejmě nejvíce vyvážené pojetí první etapy.

Č. 7

● Návrh ‚Lesní náměstí.‘ Návaznost na město i okolí nadále neřešeny. Cestní síť převzata stávající bez jakékoli intence řešení. Koncepce náměstíček jako příslib nedotažena. Ve zdůvodnění volby míst, pojetí jednotlivých náměstí (molo jako náměstí?). Cílové podoby práce s vegetací na náměstíčkách podmiňují nákladné a technologicky částečně neopodstatněně náročné realizace i následnou péčí o plochy. Záměr vzhledu celé plochy lesoparku mimo náměstíček je nejasný. Celá východní část lesoparku je zřejmě prakticky nepojata. Diskutabilní je opodstatnění a vhodnost umístění sadu (dostupnost od města) a druhová skladba z původních druhů, např. ptačka. Cílové porosty hlavně bylinných pater těžko cíleně dosažitelné, nepřipouští dynamiku, podmiňuje velké vstupy a nároky na péči. Vizualizace jednot-

3. MÍSTO

● Návrh je jedna báseň. Autoři se se svým poetickým přístupem vcelku snadno vylučují z celkového názorového lesoparkového proudu. Navržené pokojíčky /náměstí/ čtvercového a obdélníkového půdorysu jsou ve své intimnosti kandidáty na možnou realizaci a její vnímání v průběhu času v této uzavřené ploše lesoparku. Ty formálně navazují a propojují stávající chodníky a cesty.


livých náměstíček romantizující. Doplnění o pavilon žádoucí, ale je vhodně umístěn? Návrh nedostatečně reaguje na přítomnost škol. V rámci etapizace nedostatečně vysvětluje pojem ‚celková rekonstrukce‘. Dělení etap na západní a východní část je možné, realizovatelnost za možnou investici zpochybnitelná. ● Minus: nedostatečné odborné know-how vegetačních zásahů a jejich potřeby i dopadu.


OCENĚNÉ PROJEKTY

Hadí kořen

(Bistorta major)

Naleziště Vodňany Datum 21.5.2007


Proje neoce v druhé sout

Soutěžní návrh číslo 4 Účastníci soutěže: Ing. arch. Miroslav Ščudla, Rooseveltova 15, 160 00 Praha 6 Ing. Jan Švejkovský – firma služeb, Bolívarova 2092/21, 169 00 Praha 6 Autoři návrhu: Ing. arch. Miroslav Ščudla, ČKA 3589 Ing. arch. Jan Voltr Ing. Michaela Suchoňová, ČKA 3362 Ing. Alena Burešová Ing. arch. Radek Talaš Soutěžní návrh číslo 11 Účastník soutěže: MgA. Ing. arch. Michal Fišer, Malátova 13, Praha 5 Autoři: MgA. Ing. arch. Michal Fišer, Malátova 13, Praha 5 Ing. Ondřej Fous, Schnirchova 29, Praha 7 Ing. Štěpán Špoula, Karla Hlaváčka 2285/5, Praha 8, 180 00 Ing. arch. Jitka Brablecová, Za Vodou 259, 798 02 Mostkovice Ing. arch. Alena Hrabětová, Daňkova 3332, Praha 4 – Modřany Ing. Klára Zahradníčková, Botanická zahrada 32, 602 00 Brno Ing. arch. Tomáš Zdvihal, Zavadilka 2539, 370 05 České Budějovice


Soutěžní návrh číslo 4 Naleziště Lesopark V Zátiší Vodňany

PROJEKTY NEOCENĚNÉ V DRUHÉM KOLE SOUTĚŽE

ekty eněné ém kole těže xPROJEKTY NEOCENĚNÉ V DRUHÉM KOLE SOUTĚŽE

Č. 4PROJEKTY NEOCENĚNÉ V DRUHÉM KOLE SOUTĚŽE

Č. 4PROJEKTY NEOCENĚNÉ V DRUHÉM KOLE SOUTĚŽE

Č. 4


Anotace

Soutěžní návrh č. 4

1 KONCEPT K oživení lesoparku stačí poměrně málo: posílit vznikající centrum u křižovatky, zpříjemnit vstupy do lesoparku, pojmenovat místa a dát jim příběh, udržovat vyšlapané pěšiny a nové cesty, podpořit občanské aktivity, navrátit výhledy do okolí, umožnit lidem vnímat krajinu všemi smysly. Centrum budoucího lesoparku krystalizuje mezi křižovatkou U Kapličky a horní mýtinou s dřevěnými sochami. Podmínkou budoucího úspěchu je humanizace přístupové cesty po Hrázi, zklidnění dopravy a změna ve využití rozhlehlé plochy nefunkční křižovatky. V tomto místě navrhujeme zázemí pro návštěvníky - přirozený vstup do lesoparku. Palouk her určený (nejen) pro sochařské dovádění se může organicky rozšiřovat do krásného okolního lesa. Musí však být přístupný pro rodiny s dětmi a údržbu parku. Nová asfaltová cesta povede prosvětleným lesem k Rozcestí ke hřbitovu. Zde by měl vzniknout přechod pro chodce, aby se cesta lesoparkem bezpečně propojila s lipovou alejí od hřbitova. Zarostlý lom lze změnit na palouk s místem pro veřejné ohniště. V okolí rybářských škol vzniknou i další místa pro odpočinek, například Za školou ve svahu mezi skalami, na břehu Malé Podvinice Molo pod lípou. Bývalá silnice do Radčic bude v dolní části využita k parkování, dále ve zúženém profilu povede až k místu U Kříže. Na výsypce východně od centra navrhujeme založit Plantáže. Plody rybízu, maliníku a ostružiníku budou sloužit v letních měsících k občerstvení návštěvníků. Pravidelné výsadby v řádcích, zatravněná meziřadí a podpůrná konstrukce odkazují na někdejší vinice, zatímco navržený tvar je uspořádáním blíže labyrintu. Vyhlídka bude propojena dřevěným schodištěm s křižovatkou cest u statku mezi rybníky. Odlehlejší východní část lesoparku nad chatovými osadami bude patrně využívána méně, zásahy v této části by měly mít pouze „stopový“ charakter – probírku lesa a údržbu podrostu v okolí pěších cest. Převedením lesní pěšiny k výrazné jižní terénní hraně získá poutník mnoho příležitostí k průhledům na Vodňany i širší okolí. Vyhlídka nad sádkami by mohla být nejatraktivnější z nich. K úpatí skály bude přivedena cesta, která nyní vede podél rybníka, obě úrovně propojí ocelové schodiště. Lesopark končí výrazným kopcem na východě. V současnosti je toto místo velmi handicapováno hlukem z blízké silnice. Cesta přes Kulovatý vrch bude na temeni kopce vybavena průchozím „pavilonem ticha“. Strmou pěšinu z vrcholu k rybníku mohou v neschůdných úsecích vylepšit jednoduché kládové schody. Západním „protipólem nedostupnosti“ bude místo zvané


3 VEGETAČNÍ ÚPRAVY LESNÍ POROSTY … Cílem je les přírodě blízký, který je smíšený, různověký a druhově pestrý a má proti monokultuře složitější prostorovou skladbu. Údaje o současném lesním porostu vycházejí z Dendrologického průzkumu a LHO, která má platnost do roku 2017. Charakter lesa je nesourodý a nepřirozený. V západní části vymezené silnicemi na Radčice a Křtětice ve svahu za školami je cca 3,5ha těžebně rozpracovaného lesa věku přes 100 let. Porost je jehličnatou monokulturou (borovice 50%, smrk 40%, modřín 5%), stejně jako mladý porost v severní části lesoparku (smrk 70-100%). Východní část od silnice směrem ke Kulovatému vrchu je velice hustý porost složený z lip a borovic s příměsí dubů a třešní věku 50 let. Přeměna monokultur na přírodě blízký les může trvat staletí, nejkratší doba se uvádí cca 40 let. Doporučuje se proto začít s přechodem na přírodě blízké obhospodařování lesa již v mladých porostech věku od 30 let. V lesoparku navrhujeme dlouhodobou clonnou obnovu, kdy pozvolným prosvětlováním lesa (postupnou těžbou jehličnanů na plochách mýtně zralého lesa), udržováním stávajících listnáčů do vysokého věku a částečnou podsadbou málo zastoupených a nedostatečně zmlazujících druhů původní skladby dřevin by mělo pomalu docházet k přirozené reprodukci lesa…

PROJEKTY NEOCENĚNÉ V DRUHÉM KOLE SOUTĚŽE

Pod Šibenicí. Skryté místo lesoparku nabídne nerušenou meditaci pod skalami bývalého Šibeničního vrchu. Historie by neměla být zapomenuta.

PLANTÁŽE DROBNÉHO OVOCE Plantáže navrhujeme v centrální části lesoparku, na terénním okraji bývalé výsypky. Budou sloužit k letnímu občerstvení návštěvníků parku i místních obyvatel. Liniová výsadba se zatravněným meziřadím a část výsadeb s opěrnou konstrukcí připomíná někdejší vinice. Pěstování rybízu má také v oblasti jižních Čech tradici, inspirací mohou být rybízovny v nedalekých Chelčicích… OSTATNÍ PLOCHY ZELENĚ

Č. 4

V lesoparku se v současné době nachází pouze jediná prosluněná plocha, mýtina v centrální části. V návrhu plochu mýtiny rozšiřujeme redukcí počtu stromů na ploše tak, aby po obvodu palouku vznikl řídký a dobře prostupný les pro volný pohyb návštěvníků. Vedle plantáží vzniká nová pobytová louka. Na svazích pod plantážemi a pod Vyhlídkou nad sádkami bude zapěstováno keřové rozvolněné patro vegetace tak, aby zde zůstal zachován výhled na Vodňany. Nízká vegetace bude také udržována v pásu pod vzdušným vedením VN. Zeleň parkového charakteru bude v okolí škol, poblíž autobusových zastávek, kolem dřevěného mola a u kapličky. Významnou dominantou centrálního prostoru lesoparku zůstává památná lípa u kapličky.


4 INFORMAČNÍ SYSTÉM A MOBILIÁŘ INFORMAČNÍ SYSTÉM Důležitá místa (uzlové body) v lesoparku mají svá jména a loga, které pomohou v celkové orientaci v Zátiší. Pro usnadnění orientace budou na křižovatkách cest umístěny jednoduché rozcestníky, dřevěné hranoly s vypálenými logy a doplněné modrou barvou. Schéma provázanosti míst bude součástí informační tabule v prostoru U Kapličky. MOBILIÁŘ V centrální části se použijí prvky jednotného městského mobiliáře. Lavičky a drobná architektura v ostatních částech parku budou navrženy v přírodním stylu s maximálním využitím místního materiálu. Vytváření drobných staveb může probíhat živelněji – jako dočasné sochařské instalace v rámci dobrovolnických dílen. Kmeny stromů a větve z probírky mohou sloužit k vytváření opěrných konstrukcí svahů nebo výrobě jednoduchého mobiliáře. 5 KOMUNIKACE A STAVBY DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ PŘED ŠKOLAMI Základním předpokladem zlepšení stávající situace na nábřeží před školami je zpomalení automobilového provozu a zvýšení bezpečnosti chodců, cyklistů i parkujících motoristů. Označení začátku obce by se mělo umístit už před rozcestí Ke hřbitovu. Dále do obce by měla místní komunikace fungovat jako zóna 30. V renovovaném úseku mezi parkovištěm výzkumného ústavu a křižovatkou U Kapličky dojde k jejímu zúžení na 6,5m, po obou stranách budou vytvořena kolmá a podélná parkovací stání. Zálivy autobusových zastávek se zkoncentrují mezi přechody u školy a u internátu. Na obou koncích rovného úseku budou zvýšené prahy z betonové dlažby – přechod u Rozcestí ke hřbitovu a celý oblouk otáčky na hráz mezi Podvinicemi. Rovný úsek na hrázi se psychologicky zpomalí tím, že budou odstraněna dálniční svodidla a přes volné břehy bude výhled na vodní plochy. DLÁŽDĚNÁ PLOCHA U KAPLIČKY Dlažba nahradí stávající asfaltový povrch. V linii osy stávající silnice budou dlažební žulové kostky uloženy do betonu. V krajních polích budou žulové kostky pokládány na širokou spáru vyplněnou mlatem, která postupem času bude zarůstat mechem a trávou. Kolem eliptického trávníku kapličky bude plocha zpevněna žulovými štěpkami. Širokou asfaltovou plochou bývalé silnice k Radčicím bude probíhat v esovité křivce cesta obklopená dvěma parkovacími plochami s kapacitou 2 x 70 míst na betonové vegetační dlažbě.


6 REALIZACE A „UDRŽITELNOST“ PŘÍPRAVA Podmínkou navrhovaných změn je několik úprav v územním plánu a na ně navazující územní a stavební řízení, stejně jako opatření majetkoprávní a dopravní. Změna dopravního režimu – úsek mezi rozcestím Ke hřbitovu a křižovatkou U Kapličky jako místní komunikace s režimem zóna 30, značení začátku obce už před rozcestím Ke hřbitovu převod pozemků pod silnicí III. třídy do vlastnictví obce změna průběhu lokálního biokoridoru Na Vápenici mimo okraj křižovatky U Kapličky rozšíření funkční plochy OV (občanské vybavenosti) u škol o část zahrnující kapli a objekt občerstvení I.ETAPA REALIZACE

PROJEKTY NEOCENĚNÉ V DRUHÉM KOLE SOUTĚŽE

Jako příspěvek k jednotnému městskému designu navrhujeme motiv Ryby sestavené ze tří modře probarvených betonových dlažebních kostek.

Lesopark může být životaschopný, pokud bude mít fungující centrum a základní síť pojížděných a pěších cest. První etapa revitalizace bude realizovatelná za 20 mil. Kč v horizontu 2 let, budou-li včas provedeny přípravné a projekční práce. Z hlediska proměny charakteru lesa jde o velmi krátký okamžik, je ale nutné ji zahájit co nejdříve a v plném rozsahu. V západní části lesoparku je nejdůležitějším krokem výstavba 0,5 km zpevněných asfaltových cest s veřejným osvětlením s vyřešením bezpečného a atraktivního místa u Rozcestí ke hřbitovu. Největší výzvou východní části parku je proměna zarostlé výsypky v kulturní pěstební plochu. Srdcem areálu zůstává křižovatka U Kapličky. Budova občerstvení ji dělí na dvě rozdílné části – jihozápadní dlážděnou plochu a severovýchodní travnatý palouk obklopený skalami. A CO DÁL? Finančně náročná obnova dopravních ploch na nábřeží před školami by měla probíhat pravděpodobně z jiných finančních zdrojů nezávisle na první etapě, stejně jako úprava přístupové cesty po hrázi. Horní Palouk her zůstává otevřeným hřištěm pro návštěvníky i tvůrce. Dočasnost dřevěných instalací znamená relativně rychlou proměnu této „vrstvy“ v kontrastu s velmi pomalou přeměnou přírodních složek v lesoparku. Č. 4


Při studiu řešeného území a jeho širšího okolí jsme si uvědomovali limity tohoto místa, které může být sice půvabné, ale nemá (až na krátkodobé akce) potenciál trvale lákat výrazné množství návštěvníků z dalekého okolí. Lesopark V Zátiší vnímáme jako přirozenou součást krajiny Vodňan, která tak získává klasickou celistvost. Zalesněné svahy nad skalnatými útesy jsou zvláštním protikladem otevřené roviny s vodními plochami, patří tomuto městu a jeho obyvatelům. plné znění textové zprávy se nachází na webu www.vodnanyvzatisi.cz

Hodnocení poroty

● = vyjádření jednotlivých porotců

● Turistické cesty navržené v území jsou přínosem tohoto návrhu. Návrh počítá s novou asfaltovou cestou územím v první etapě. Na ně navazuje síť menších cest. Řešení jednotlivých míst v detailu sporné, nepřesvědčivé. Přílišný důraz na pěstební plantáž. Návrh nechává kynologický klub ve svém místě, jenž je „špuntem“ v území a jeho přesun a správné řešení volného místa vnímám jako podmínku pro nápravu území. ● První etapa vybízela ke sledování po značce a těšení se, jak a kudy povede bližší rozpracování. Druhá je však ve svých konkrétních řešeních značným zklamáním. ● Řešení centrálního prostoru je víceméně „pouťového“ charakteru. Nerespektuje historické hodnoty kapličky. ● Řešení centrálního prostoru u kapličky je trochu chaotické a příliš „pestré“, byť samotné odklonění dopravy je správnou úvahou. Zakončení cesty do Radčic není přesvědčivě řešeno. ● Návrh dobrých kvalit, ale k vlastní škodě není důsledně / přehledně uspořádán dle požadavků pro vypracování návrhů pro 2. kolo, resp. některé dílčí


● Návrh 1. etapy je založen na plošné rehabilitaci zeleně v rozsahu celého lesoparku (nikoliv vymezené části jako návrhy jiné skupiny). Kvůli absenci představy dalšího postupu (celkové etapizace), lze v případě tohoto návrhu (k jeho škodě) stěží vhodnost prvního kroku vyhodnotit. Realizaci samostatně fungujícího celku za cca 20 mil. Kč lze spekulativně považovat za realistickou. Grafické vyjádření časů 1. etapy je účelné. ● Návrh vycházel ze základního turistického značení dané lokality. Jeho přínosem je vytvoření třetí turistické propojky v lesoparku, na kterou se napojují převážně stávající chodníky a cesty s místy zastavení, které jsou zaplněny nepřesvědčivými architektonickými artefakty. Vegetační úpravy vycházejí z úpravy a postupné přeměny současného lesa na les příměstský strukturou blízký přírodě.

PROJEKTY NEOCENĚNÉ V DRUHÉM KOLE SOUTĚŽE

informace nevyjadřuje vůbec. Zato obsahuje informace zbytné, nepodporující myšlenku, matoucí (ilustrace povrchů, architektonické studie objektu občerstvení a wc, slaměného pavilonu, etc.) Základní koncepce řešení je srozumitelně vyjádřena a přínosná v námětech využití dílčích částí. Slabinou je nedostatečně intenzivní základní myšlenka. Vazby na okolí „splňují zadání,” ale jsou málo motivační / iniciační. Etapizace není vyjádřena. Místa klíčová pro koncepci jsou přirozeně (správně) zvolena, obsahují sympatický protimluv „molo pod lípou“. Klíčová témata vyjádřena formou scénářů jsou dobrým rozvinutím námětů z 1. kola a spolu s příběhy vázanými k místům tvoří ucelenou představu o celkové / výsledné podobě konceptu.

● Návrh ‚Fialová‘. Vazby: návrh nové turistické trasy směrem na město možný, návrh však neřeší napojení na město i okolí nijak prostorově či tématicky. Cestní sít‘ je málo variabilní. Způsob práce s vegetací: návrh se koncentruje na zásahy nutné pro realizaci aktivit. Návrh přebírá navržená opatření z dendrologického průzkumu bez vlastní větší intence na koncepční záměr v lesních porostech. Plantáže jako reminiscence na vinici nefunguje - v ničem ji nepřipomíná. Nepřesvědčivé je její umístění vzhledem k vzdálenosti k městu, umístění v rámci lesoparku, rozloha, udržitelnost a přínos během roku. ● Místa klíčová pro koncepci i jejich funkce dobře zvolená, bohužel architektonické zpracování neodpovídá očekávání (příliš mnoho materiálů a negace stávající hodnoty míst). Nevyužití potenciálu jediné velké rovné travnaté plochy v přímé návaznosti na vodu i město (ponecháním kynologického klubu). Realizovatelnost 1. etapy v navrhovaném čase těžko dosažitelná. Udržitelnost za odhadnuté náklady pro město těžko únosná. Č. 4


Penízek prorostlý (Thlaspi arvense)

Naleziště Vodňany Datum 25.5.2004


Soutěžní návrh číslo 11 Naleziště Lesopark V Zátiší Vodňany

PROJEKTY NEOCENĚNÉ V DRUHÉM KOLE SOUTĚŽE

xPROJEKTY NEOCENĚNÉ V DRUHÉM KOLE SOUTĚŽE

Č. 11PROJEKTY NEOCENĚNÉ V DRUHÉM KOLE SOUTĚŽE

Č. 11PROJEKTY NEOCENĚNÉ V DRUHÉM KOLE SOUTĚŽE

Č. 11


Anotace

Soutěžní návrh č. 11

A) Otázka re.kultivace vodňanského Zátiší je především otázkou společenské dohody. Dilema o tom, je-li Zátiší před či za humny, má-li být parkem, lesem nebo lesoparkem, lesem hospodářským nebo zvláštního určení není až tak podstatné. Rozuzlení těchto i mnoha jiných otázek přijde samo v okamžiku, kdy najdeme společnou odpověď na otázky: Čím je pro nás Zátiší důležité? Jak chceme prostor užívat? Co jsme ochotni pro to obětovat? Ochota k trvalé nebo alespoň déle trvající péči o území je podmínkou obytné kulturní krajiny. Potenciál a prostor pro kultivovaný rozvoj zde nepochybně je. Předkládáme víceméně velkorysé možnosti využití stávajícího potenciálu, zůstáváme přesto opatrní a při zemi. Jsme si vědomi, že shora uvedené otázky nemusí být jednoznačně a trvale zodpovězeny, že nemusí dojít k úplné realizaci takového návrhu, že bude docházet ke změnám vývojového scénáře. Tato reflexe musí projektem proměny Zátiší procházet od konceptu po detail, aby se ze smělé vize jednou nestala těžká koule na noze. B) Vztah města a krajiny proniká návrhem jako základní motiv. Severní předpolí Vodňan, přestože se jedná o území v zásadě nezastavěné, natrvalo počítá s přítomností člověka. Obraz příměstské krajiny, v daném případě obzvlášť, je názorným svědectvím přítomnosti člověka v krajině, který zde odedávna působí coby rybníkář, pastevec, lesák, zahrádkář, malopěstitel, chatař, učitel či sportovec. Tento vztah vyjadřujeme důrazem na potvrzení základních kulturně-biotopních fenoménů: rybníka, louky, lesa. Předpokladem aktivního zapojení severního předpolí Vodňan je několik korekcí stávající urbanistické struktury. Nově definujeme těžiště území. Zakládáme tzv. Píseckou louku, která se stává novým mediátorem základní prostorové osy Zátiší – centrum města. Pomocí diskrétních úprav terénu zklidňujeme topografii neutralizací náspu bývalé písecké silnice. Ze svahů nad loukou se znovu otevírají ikonické obrazy města zarámované překvapivě výraznou konkávní nikou Radčických vrchů. Přibližujeme Zátiší městu. Písecká louka vklíněná do jižního svahu se stává novým lákavým cílem, zeleným protipólem náměstí Svobody. Nová cesta po severním obvodu louky na patě svahu je doplněním tzv. Mostního


Scelujeme svahy Zátiší v jeden propojený celek. Odstraňujeme barieru nefunkční písecké silnice, vkládáme články schopné integrovat fragmentované celky: Lesní a Rybí promenádu v horní a spodní elevaci území. Cesta lesem, cesta podle vody, cesta z a do města. Propojujícím fenoménem je rovněž prosluněná a udržovaná Písecká louka, obytný slunný trávník pozvolna přecházející ve svahy Zátiší. C) Rybí promenáda na břehu Malé a Velké Podvinice potvrzuje charakter městské depandance určený budovami škol, nebýt jich, Zátiší by dnes bylo stěží obhajitelné jako součást Vodňan. Formálněji pojatý (tedy spíše uliční) parter prospívající z výhledů pod korunami dubového bosketu na rozlehlou vodní hladinu. Rozhraní městského (vystavěného, umělého) a přírodního prostředí formálně vyjádřeného zřetelnou hranou (pražec, palisáda, hať…). Mlatový povrch bosketu versus břehový mokřad. Kultivace severní linie nábřeží bude zároveň významným stimulem existující naučné stezky „Voda je věda“. Úprava profilu dopravní komunikace předpokládá na straně ke škole vytvoření parkoviště s 45 kolmými stáními.

PROJEKTY NEOCENĚNÉ V DRUHÉM KOLE SOUTĚŽE

okruhu vinutého po stávajících komunikacích mezi centrem města a Zátiším. Tříkilometrový okruh nově vybavený cyklo a in-line stezkou přehodnocuje význam dvou historicky klíčových komunikačních radiál, které po odklonu tranzitní těžké dopravy dostávají novou šanci. Okruh propojuje sérii významných atraktivních bodů včetně rekonstruovaného sportovního areálu Blanice.

Písecká louka vznikne rozprostřením travnaté plochy od břehů Velké Podvinice po konkávně tažené úpatí radčických svahů přes zrušený násep bývalé písecké silnice. Postupnou péčí o přilehlé lesní porosty se zapojí také okolní svahy. Akcent Bellevue na Lesní promenádě se stává kukátkem scény na obnovenou ikonickou vedutu Vodňan. Společně s LAB-oratoří - náhorní plošinou rekultivované skládky se stává Písecká louka ustřeďujícím prostorem celého Zátiší, protkávají se zde linie měkkého komunikačního skeletu – Rybí a Lesní promenáda, do nitra Zátiší vtažená smyčka Mostního okruhu. Stávající kynologické cvičiště je možné alespoň prozatím zachovat, časem přesunout na vhodnější pozici, např. na severní předmostí nového mostu. Louka s upřednostněním pobytové funkce bude udržována kosením, možností je např. i obecní pastva. Atraktivitu prostoru je možné posílit doplňováním programu – dětským hřištěm, mobiliářem, v neposledku očekávaným pevným zázemím návštěvníků Zátiší ve formě Rybabaru ukrytého v břehových porostech.

Č. 11

Lesní promenáda představuje jediný stavební zásah na území lesa. V zájmu minimalizace investičních i provozních nákladů, ale především proto, že jsme a nadále chceme být v lese. Jediná linka promenádní pěšiny zajistí prostupnost svahu v celé jeho délce, je komfortní pro vycházku i běh na lyžích


(nejvyšší podélný sklon cca 10%), zároveň je hlavní obslužnou trasou pro údržbu lesa. Pohodlně přístupná z Písecké louky pro výletníky, pro údržbu od silnice I/22. Trasování postihuje druhovou pestrost porostů, střídání hustoty, členitost topografie. Smyčky na obou koncích umožňují putovat bez konce, cesta je cíl, cesta přejímá roli rozhledny, z níž se začnou znovu vylupovat výhledy na město a široké okolí. Komfortní profil o šířce 274cm = 9 stop zaříznutý do svahu spolu s úpravou povrchu (mlat ideálně s využitím místního odtěženého permu) jednoznačně určuje významovou i provozní hierarchii cestní sítě, veškeré další cesty jsou užší a udržované výšlapem, často využívají stopu původních cest. Nová technologicky poměrně razantní linie je analytickým (prů)řezem do živého. Jedinečnost liniového prvku v rámci lesních ploch se nabízí jako prezentační báze způsobu lesního hospodaření a doporučujeme doplnění o naučný program. Otevírá se spontánně zanedbaný smíšený les, jehož další vývoj bude přiměřenou péčí usměrňován do stadia blízkého autoregulaci. Stromy spíše odebíráme (křešeme), péči potřebují bylinné a keřové patro. Transparenci posílí rytmus mýtin. D) Úhel pohledu na biotop od botanika či fytocenologa může být jiný než od náhodného kolemjdoucího. Pocit a vnímání celku může být ale obdivuhodně podobné. Ocitáme se před obrazem více či méně libým a asociujícím. Na území Zátiší rostou desítky pozoruhodných jednotlivců dřevin, jejichž výběr potenciálně může vytvořit síť permanentních stromů plnících úlohu individualit. Klíčové jsou z hlediska setrvalých nik organismů a také jako zdroje obnovy přirozeného zmlazování. Z lesnického hlediska tedy plní úlohu výstavků a z krajinářského zase úlohu solitér. Environmentálně jde o obecnou podporu diverzity. Jako celek tento soubor stromů může do budoucna představovat cennou přehlídku dendroflory. O co více je stromové patro bohatší, o to zjevnější je absence pestrého keřového a bylinného patra daná minulostí místa a podstatou samotného vzniku lesa. Ve středním patře se díky někdejšímu zastoupení kulturních třešní a početnému zastoupení ptactva vyskytuje hojně ptačka. Její prakticky plošné rozšíření na většině území Zátiší reprezentuje významný jarní aspekt, který se může stát velmi typickým obrazem místa. Ptačka zůstane spojena s porostním okrajem do budoucna a spolu s babykou i habrem prospěje nejen střednímu patru lesa, ale i podzimní scenérii v barvě. Absence bylinného patra je uvolněným prostorem připraveným pro rozvoj podrostových populací. Dlužno poznamenat, že dnešní výskyt jahodníku, kapradě a ptačince velkokvětého je nepřehlédnutelný právě pro jejich ojedinělost.


E) Dvacetimilionová investice do 1. etapy musí znamenat významnou iniciační událost. Rozsah a předmět 1. etapy navrhujeme tak, aby v případě výpadku nebo zpoždění realizace dalších etap byla realizovaná část schopna samostatného provozu a vyznívala logicky uceleně i ve svém celkovém výrazu. Realizací 1. etapy odstraníme zásadní strukturální vadu v území, další etapy již nebudou tak složité a nákladné. Je možné volit jejich pořadí i rozsah dle aktuálních potřeb a možností investora.

PROJEKTY NEOCENĚNÉ V DRUHÉM KOLE SOUTĚŽE

Pojetí rozhraní někdejších příměstských lužních luk a vypásaných svahů nad nimi je i přes založené lesní porosty vepsáno do krajiny Zátiší. Místům, která mají výjimečný reliéf a propisuje se do nich kulturní stopa snoubená s přirozeným biotopem, připisujeme specifický význam chráněných lesoparkových ploch v kombinaci s očekávaným pohybem a pobytem návštěvníků. Využíváme vzrostlých jedinců stromového patra k rozvolnění okrajů lesa, vzniku palouků a světlin s kosenými společenstvy bylinného patra. V průběhu etap konverze v lesopark předjímáme rozšíření lesoparkových ploch s částečným rozlišením dle frekvence návštěvnosti. Plochy vzniklé mimo hlavní komunikační trasy by pak plnily především funkci podpory biodiverzity. Místa napojená na komunikace by měla převážně pobytové funkce. Rozlišení bude odpovídat i míra péče. Očekávaný podíl těchto ploch vůči ostatnímu lesnímu porostu je 19 %.

Předkládáme optimální cílový stav, jehož reálnost bude opřena o empatické principy projektu (redukce logistických toků, využívání místních zdrojů, recyklace stavebních materiálů – např. asfalt, štěrk z písecké silnice) a promyšlený plán péče reflektující reálnost investic. Náklady představují investice do rozvoje stabilních prvků, iniciace nových a odstranění negativních procesů. Omezujeme provozní náklady v prostředí přírodě blízkém (les: 2-3Kč/m2/rok), minimalizujeme rozsah území s intenzivnější péčí (Písecká louka: 12-17Kč/m2/rok , Rybí promenáda: 15-20Kč/m2/rok). Zapojení principů autoregulace přinese optimalizaci na standardní péči až do dalšího zásahu člověkem z důvodu vývoje funkce či pojetí estetiky.

plné znění textové zprávy se nachází na webu www.vodnanyvzatisi.cz

Č. 11


Hodnocení poroty

● = vyjádření jednotlivých porotců

● Jádro území návrh nachází na pobytové louce v jádru území. Sám navrhuje, kam přesunout rušený kynologický klub. Okolo louky „obtahuje“ in-line dráhu, kterou začíná u hřiště a ukončuje ji v novém sportovním centru. Intervence do něj je ale zbytečná. Oceňuji i cestu podél Blanice mimo řešené území. Jednotné nábřeží před školou i loukou je sporné. Stejně tak násyp okolo kapličky. Jinak je návrh střízlivý a přiměřený. Otázkou zůstává hlavní „oranžová“ cesta. Nebylo by vhodné pracovat s větším počtem cest? Propojením? Práce se zelení: jsou zásahy opravdu celoplošné? Jsou třeba? ● Popsán vy/broušeným jazykem, rozprostřené osmičkové nekonečno, propojení inline - při realizaci pouze první etapy však půjde zejména o výseč/výkop/násep Zátiší. ● Park v půli cesty k městu je zajímavý prvek. Z grafického vyjádření vyplývá oddělenost hlavní pěší komunikace – nenapojení (byť je zokruhována). Popření zbytků původní písecké silnice, nicméně hlavním ziskem poměrně náročných terénních úprav je pouhá prázdná louka s pěšinou (okruh). Řeší přesun psího cvičáku, nejen zrušení bez navržení náhradní plochy. ● Návrh akcentuje lesnickou stránku věci. Počítá s „tvůrčím potenciálem přírody“. Odstranění písecké silnice považuji za luxus z hlediska nákladů. Návrh je spíše sportovní, ne oddychový. ● Nejdiskutovanější návrh. Oceňuji zrušení silnice. Jako jediný návrh ji vidí jako jizvu v území a nachází odvahu ji zrušit. Z návrhu je patrná znalost širších vztahů. ● Pozitivním prvkem je demolice písecké silnice, která se jeví pro další využití lokality jako zbytná, resp. jako břemeno. Výběr témat a klíčových lokalit je citlivý, bohužel není dostatečně zřetelný cíl / konečný efekt, jehož chce návrh dosáhnout. Diskutabilní je výběr 1. etapy, či buquoyská alejka. Vazby na okolí jsou logické, promyšleně detekované. Práce se zelení: návrh


● Etapizace umožňuje přirozený postup obnovy lokality. Rozsah jednotlivých etap je přiměřený místu i městu. Klíčová místa jsou vybrána pozorně. Práce s nimi / představa o jejich vývoji / cílovém využití je rozumná a vyjádření této představy (jednotlivých míst - prvků celku) je dobré. Nicméně vyjádření představy celku není zřejmé. Témata jsou vybraná ta, která se přirozeně nabízejí, adekvátně zadání a konceptu návrhu. Jejich ilustrace (grafická, verbální) je středně přitažlivá. 1. etapa je navržena přirozeně, ale nezmenší akční rádius návštěvníků? Realizace samostatně fungujícího celku za cca 20 mil. Kč lze považovat za možnou. ● Lesácký, pragmatický návrh lesních úprav nekompromisně protěžující les před parkem. Pracuje s jeho kultivací v duchu zásad lesního hospodaření. Zcela jednoznačně a radikálně odstraňuje zústavší asfaltku, bývalou spojnici s Radčicemi. Navrhuje rozšíření písecké louky a zjednodušuje komunikační síť. Tímto způsobem eliminuje architektonický vklad na minimum. ● Návrh ‚2 diagramy‘. Celkem velké změny koncepce mezi 1. a 2. kolem. Cílový obraz práce s vegetací v lesním porostu: překombinován a nakonec ne zcela jednoznačně posouditelný z hlediska proveditelnosti a udržitelnosti. Většina nových podnětů neopodstatněná či těžko realizovatelná v daném kontextu (pastva). Stávající diverzita druhového složení lesního porostu bude proměněna na celém území, což je neopodstatněné a velmi náročné. Časové horizonty cílové podoby pro zadavatele neodpovídající. Práce s vegetací a její dosažení i přes množství grafických vyjádření není zcela pochopitelná (zásahy na celém území plošně?). Je otázka, zda dosažení cíle až za 50 let je pro zadavatele relevantní.

PROJEKTY NEOCENĚNÉ V DRUHÉM KOLE SOUTĚŽE

věnuje podstatnou část oddílu určeného 1. etapě ilustraci práce s lesem; ke škodě návrhu není zřetelně deklarován úmysl, porota přes velké úsilí, věnované odhalení tohoto úmyslu, k jasnému závěru nedospěla.

● V celém areálu mimo hlavní spodní louky absentují pobytová místa, pouze cesta. Cestní sít málo propojená, malá variabilnost dostupnosti lesa od města a vody. Pro místa výhledů chybí nutný návrh konsekvence kácení. U promenády po břehu chybí odůvodnění začátku a konce.

Č. 11

● 1. etapa: realizovatelnost v navrhovaném časovém horizontu obtížně proveditelná. Velké náklady na zemní práce, kterou nejsou zcela relevantní pro obnovu lesoparku. Při realizovaní pouze 1. etapy je důsledkem faktické nezapojení lesoparku do života města, nebo dle návrhu etapizace nejdříve za 15 let. Chybí péče o první etapu jako takovou.


Proje prvníh sout x

Soutěžní návrh číslo 1 Autoři: Ing. arch. Anna Soukupová, Sýkovecká 13, 198 00, Praha 14 – Kyje Ing. arch. Lucie Bíbrová Účastník soutěže: Ing. arch. Miroslav Soukup, Donatellova 2004/4,100 00 Praha 10 - Strašnice

>

Soutěžní návrh číslo 2 Účastníci a autoři soutěže: Ing. arch. Zbyněk Musil, n a z e m i a r c h i t e k t i Pechova 11, 615 00 Brno

Ing. arch. David Zajíček, n a z e m i a r c h i t e k t i Renčova 9, 621 00 Brno

>

Soutěžní návrh číslo 3 Účastníci soutěže: Ing. Marie Gelová, Viniční 130, 615 00 Brno – Židenice MgA. Zuzana Hebronová, Ortenovo náměstí 23, 170 00 Praha 7 MgA. Žofie Raimanová, Dukelských hrdinů 349/15, 170 00 Praha 7 Ing. Sandra Chlebovská, Valašská 1658, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm MgA. Ondřej Dušek, Ve Střešovicích 73/48, 169 00 Praha 6

>

Soutěžní návrh číslo 4 Účastníci soutěže: Ing. arch. Miroslav Ščudla, Rooseveltova 15, 160 00 Praha 6 Ing. Jan Švejkovský – firma služeb, Bolívarova 2092/21, 169 00 Praha 6 Autoři návrhu: Ing. arch. Miroslav Ščudla, ČKA 3589 Ing. arch. Jan Voltr Ing. Michaela Suchoňová, ČKA 3362 Ing. Alena Burešová


x

Soutěžní návrh číslo 5 Účastník soutěže a autor: Ing. arch. Jana Kaštánková, Radnická 5, 602 00 Brno Spolupracující osoby: Ing. arch. Ivo Kabeláč – konzultace, fotodokumentace Ing. arch. Aleš Joura – sestavení panelu

x

Soutěžní návrh číslo 6 Účastníci a autoři soutěže – sdružení fyzických osob: Dipl. Ing. Lenka Filipczak, Hafnersteig 11b, 930 51 Regensburg, Německo Ing. Klára Salzmann, PhD., Chynín 17, 335 63 Nové Mitrovice RNDr. Milan Svoboda, vedoucí týmu, U Lomu 139, 338 42, Hrádek, Česká republika

>

Soutěžní návrh číslo 7 Autor: MOBA studio s.r.o., U půjčovny 4, 110 00 Praha 1 Tým: Ing. arch. Igor Kovačević Ph.D., Sokolská 56, 120 00 Praha 2 Ing. arch. Yvette Vašourková, Sokolská 56, 120 00 Praha 2 Bc. Petra Holubová, Žlebská 1616, 190 16 Praha 9 Arch. Marco Marinelli, Via Val di Bisenzio, 118, 590 28 Vaiano, Italiano Arch. Paes. Elena Donnini, Via rapisardi 11, 580 22 Follonica, Itálie Spolupracovníci: Barbora Slavíčková

x

Soutěžní návrh číslo 8 Účastníci soutěže: Ing. Ondřej Nečaský, p.č.90, Plenkovice Ing. Zdeněk Strnadel, č.p. 663, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem

x

Soutěžní návrh číslo 9 Účastník soutěže: Ing. Tomáš Pilař, Prokopa Velikého 504, 250 01 Brandýs nad Labem

PROJEKTY PRVNÍHO KOLA SOUTĚŽE

ekty ho kola těže


x

Soutěžní návrh číslo 10 Autoři/Účastníci soutěže: Ing. arch. Markéta a Ing. arch. Petr Veličkovi, M&P ARCHITEKTI – Krajinářská architektura, Vrchovecká 49/1, 594 01 Velké Meziříčí Ing. arch. Tomáš Jiránek – New Visit, Komenského 264, 500 03 Hradec Králové Ing. arch. David Prudík, Spojovací 2, 616 00 Brno Spolupráce: Pavla Drbalová Kateřina Koudelová Kateřina Ludvíková Terezie Havlíková Jan Cyrany Jitka Daňková

>

Soutěžní návrh číslo 11 Účastník soutěže: MgA. Ing. arch. Michal Fišer, Malátova 13, Praha 5 Autoři: MgA. Ing. arch. Michal Fišer, Malátova 13, Praha 5 Ing. arch. Jitka Brablecová, Za Vodou 259, 798 02 Mostkovice Ing. Ondřej Fous, Schnirchova 29, Praha 7 Ing. arch. Tomáš Zdvihal, Zavadilka 2539, 370 05 České Budějovice

x

Soutěžní návrh číslo 12 Účastník soutěže: STA, projektový ateliér, v.o.s., Havlíčkova 247, 386 01 Strakonice Autoři: Ing. arch. Zbyněk Skala Ing. arch. Alexandra Sopoligová

x

Soutěžní návrh číslo 13 Účastníci soutěže: Ing. Šárka Stolaříková, B. Martinů 814/7, 708 00 Ostrava Poruba Ing. arch. Ondřej Stolařík, Fr. Šrámka 30, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory Ing. arch. Zdeněk Dohnálek, Bludovská 1061/29, 787 01 Šumperk

Jednotliví porotci nejprve zpracovali hodnocení sami za sebe. Porota poté chtěla formulovat společné znění hodnocení jednotlivých návrhů. Následně došla ke shodě, že ponechá hodnocení jednotlivých porotců, neboť mozaika jejich hodnocení ve výsledku vypoví o projektu nejvíce.


Souhrnné hodnocení návrhů 1. kola a doporučení poroty do 2. kola:

Porota se shodla na dobré kvalitě odevzdaných projektů, jejich grafickém provedení i úrovni propracovanosti. V rámci českých architektonických soutěží se jedná o vzácné a komplexní téma. Pakliže bychom měli zhodnotit kvalitu odevzdaných prací jako celku, byli jsme mnohdy překvapeni jejich rozpracovaností do konkrétních detailů bez jednoznačného popsání jednotící myšlenky projektu. Právě celková idea ale byla hlavním měřítkem prvního kola této dvoukolové soutěže. Proto do druhého kola postoupily především ty projekty, kterým se podařilo jejich hlavní ideu dobře vyjádřit, a zároveň ji považujeme za životaschopnou. Do druhého kola postoupilo ale i několik projektů, které prokázaly schopnost řešit jednotlivé situace, a komplexní úvaha vlastně chyběla. Možné je, že „pouhá” kvalita jednotlivostí může být jednotící ideou. Obecně porota postrádá adekvátní míru nadhledu, velkorysosti, ale i citlivosti a pokory úvah, které by pak pomohly sjednotit jednotlivé navrhované zásahy. Chybí zřetelný soulad mezi zásahy krajinnými a architektonickými. V mnoha návrzích není dostatečně přesvědčivě vyjádřen vztah k místu, městu a okolí. Z návrhů není vždy zcela zřejmé zpracování etapizace, její jasné odůvodnění, provázanost s celkem. Grafické zpracování je často komplikované, případně nedostatečně sdělné. POROTA DOPORUČUJE VŠEM POSTUPUJÍCÍM SOUTĚŽÍCÍM ZOHLEDNIT V ŘEŠENÍ TATO TÉMATA: napojení řešeného území na město a okolí (vstupy do území, vazba na místní části, turistické trasy, ...), vztah Zátiší k rybníkům, řece, vodě, využití lesoparku v jednotlivých ročních obdobích, scénáře využití pro různé kategorie uživatelů a s tím související variabilita užívání cestní sítě, souvislost s rybářskými školami. DÁLE POROTU ZAJÍMÁ VYJÁDŘENÍ SOUTĚŽÍCÍCH K: ÚSESu a vůbec předpokladům pro realizaci 1. etapy, způsobu budoucího hospodaření v lesoparku coby lesu zvláštního určení. A POROTA UPOZORŇUJE SOUTĚŽÍCÍ NA VHODNOST ŘEŠENÍ: zázemí návštěvníků lesoparku, parkování pro školy i návštěvníky parku.

PROJEKTY PRVNÍHO KOLA SOUTĚŽE

Hodnocení poroty


Lomikámen zrnatý (Saxifraga granulata)

Naleziště Vodňany Datum 25.5.2004


Naleziště Lesopark V Zátiší Vodňany

NEPOSTOUPIL

Soutěžní návrh číslo 1

PROJEKTY PRVNÍHO KOLA SOUTĚŽE

xPROJEKTY PRVNÍHO KOLA SOUTĚŽE

Č. 1PROJEKTY PRVNÍHO KOLA SOUTĚŽE

Č. 1


Anotace

Soutěžní návrh č. 1

Koncept je založen na zachování původních historických cest, jež dostávají nové využití zvýrazňující charakter místa a jeho oživení v rámci vazeb na město, školy, rybníky a přilehlé okolí. Na křížení těchto cest vytváříme centrální prostor celého území. V tomto místě lesopark dělíme na tři části, z nichž každá má jiný charakter. První část, nacházející se podél břehu Malé Podvinice naproti školám s charakterem promenády, je určena ke společenským a kulturním akcím. Druhá část, nacházející se mezi břehem Velké Podvinice a cestou do Písku, je určena převážně ke sportovním aktivitám. Třetí, klidová část, plynule navazující na předchozí dvě části, slouží převážně k odpočinku a procházkám. Všechny části jsou navzájem propojeny. Další výraznou částí/prvkem místa jsou pro nás rovněž zdejší rybníky, které vnímáme jako součást lesoparku a propojujeme je s ním a tím navazujeme na tradiční ráz krajiny jižních Čech. Velmi důležitá je vazba na Vodňany, kterou chceme posílit zkvalitněním pěšího propojení z města do lesoparku, aby už samotná cesta vyzývala k procházce. Profil cesty přizpůsobujeme chodcům, obnovujeme původní alej doplněnou lavičkami s výhledem na rybníky. Důležité je pro nás propojení všech částí v jeden kompaktní celek, kde si každý může vybrat, co bude chtít dělat, bude se zde cítit příjemně a rád se sem znovu vrátí.

plné znění textové zprávy se nachází na webu www.vodnanyvzatisi.cz


● = vyjádření jednotlivých porotců

● Dobré pochopení lokality nenachází v rovině konceptu a jeho vyjádření v grafické a textové části potřebného naplnění, vlastní pojetí je málo věrohodné, působí schematicky a mechanicky. ● Klady: stavba pro občerstvení, zázemí, různé typy funkčních cest a území. Nepřesvědčivě působí: kamenný amfiteátr – vhodnost místa a nákladů, vstupy a návaznosti, výhledy, práce s vodou, práce s vegetací, řešení 1. etapy, četnost atrakcí (amfiteátr, 2 rozhledny, hřiště, lanový park).

PROJEKTY PRVNÍHO KOLA SOUTĚŽE

Hodnocení poroty

● Nepříliš šťastně navržená vyhlídková plošina v blízkosti VN. Návrh nevzal na vědomí nové existující parkoviště u FROV. Absence širších vazeb na okolí. Vhodně akcentuje spojení s městem rozšířením hráze o lávku.

Č. 1


Černýš

(Melampyrum)

Naleziště Vodňany Datum 14.8.2008


PROJEKTY PRVNÍHO KOLA SOUTĚŽE

Soutěžní návrh číslo 2 Naleziště Lesopark V Zátiší Vodňany

POSTOUPIL

>PROJEKTY PRVNÍHO KOLA SOUTĚŽE

Č. 2PROJEKTY PRVNÍHO KOLA SOUTĚŽE

Č. 2


Anotace

Soutěžní návrh č. 2

KONCEPT ŘEŠENÍ Při pohledu na typický řez územím vidíme zalesněný a zalomený svah nad vodní hladinou, přičemž hrana či zlom uprostřed svahu nabízí nejen výhledy přes vodní plochu do krajiny a na městskou siluetu, ale i klíč pro pochopení podstaty řešeného území a nalezení jeho nové charakteristiky. Kromě topografie hrála zásadní roli při návrhu území snaha o rovnováhu mezi přírodou (silnou, bujnou, divokou, přirozeně se obměňující) a zásahy člověka (architektonické prvky, člověčí aktivity, komponovaná a udržovaná zeleň). Ambivalence mezi přírodním a umělým je ostatně obsažena již v samotném názvu (charakteru) lokality LESOPARK (les versus park). Území pojmenované jako ZÁTIŠÍ chápeme především jako tichou, klidnou oázu pro procházky, jako území se sítí míst většího i drobného měřítka. Místa vybízejí tu k pouhému zastavení, tu k usednutí či přímo vyhlídce do krajiny a na město. Sportovní aktivity v území vnímáme jako pouhý doplněk této primární funkce lesoparku. Místa jsou navázána na cesty (resp. promenádu, chodník, stezku a pěšinu) a dohromady s nimi tvoří hierarchizovanou komunikační síť, která je dostatečně jednoduchá a přehledná, aby v ní návštěvník nezabloudil, a zároveň maximálně různorodá a zajímavá, aby se v ní návštěvník nenudil ani při opětovné návštěvě lesoparku. Vzrostlý porost v lokalitě je značně různorodý – krásné dospělé stromy se střídají s náletem, porost je hustý až neprostupný i světlý a řídký, obsahuje vzrostlé i nízké stromy, mladé i staré, jehličnaté i listnaté, oblasti s monokulturní výsadbou i smíšený les. Různorodost považujeme za výrazný klad, tudíž v zásadě navrhujeme stávající porost zachovat v maximální míře, pouze jej protřídit, uklidit a prořezat podrost a doplnit případné stávající mýtiny výsadbou listnatých stromů převažujících v nejbližším okolí. Nová komponovaná výsadba bude listnatá, většinou skupinová, výjimečně solitérní. VIZE Usilujeme o území oblíbené lidmi ze širokého okolí, nabízející v optimálním


plné znění textové zprávy se nachází na webu www.vodnanyvzatisi.cz

Hodnocení poroty

● = vyjádření jednotlivých porotců

PROJEKTY PRVNÍHO KOLA SOUTĚŽE

poměru přirozený les a umělou krajinu se zázemím pro další aktivity. Zásadní je jistá uměřenost zásahů, a to nejen ekonomická, ale i funkční, koncepční a kompoziční. Snažíme se vyvarovat bombastičnosti, prvoplánové efektivnosti a velkých gest. Pokoušíme se navrhnout území tak, aby bylo atraktivní i za padesát let a aby do něj dnešní děti rády vodily své vnuky.

● Empatický přístup v odhalení potenciálu území a přiměřeně přesvědčivý ve znázornění základních prvků konceptu; důkladný a logicky strukturovaný, vyvážený ve všech částech, srozumitelný a proto přesvědčivý cit pro vystižení situací v návrhu. ● Klady: dobré analýzy, dobrý (jiný) princip stezek a zeleně, dobré architektonické zásahy, práce s pohledovostí, stavba pro občerstvení. Zápory: chybí práce s vodou, chybí návaznost na okolí, chybí definování 1. etapy. Nepřesvědčivě působí osa - promenáda, její ukončení, vhodnost. ● Návrh se vymezuje pouze plochou lesoparku a hlavní přístupovou komunikací. Vybrané pasáže se zdůrazňují pouze architektonickými prvky. ● Klady: dobrý princip stezek a modelace cest, analýzy. Zápory: diskutabilní je volba páteře území - asfaltky (nikam nevede, není vzhledná). Malé zapojení vody. Nepracuje s napojením na okolí, nebo ho nezobrazuje.

Č. 2

● Vhodně dotváří a vyzvedává místo u kaple v srdci území. Akcentuje promenádu, nezabývá se však přesvědčivým vyřešením jejího vyústění do nikam. Zeď na louce bude problematizovat vjezd pro údržbu ze silnice I/22. Navíc vzbuzuje pochyby, jak bude zeď vypadat z druhé strany (od silnice).


Rožec rolní

(Cerastium arvense)

Naleziště Vodňany Datum 25.5.2004


PROJEKTY PRVNÍHO KOLA SOUTĚŽE

Soutěžní návrh číslo 3 Naleziště Lesopark V Zátiší Vodňany

POSTOUPIL

>PROJEKTY PRVNÍHO KOLA SOUTĚŽE

Č. 3PROJEKTY PRVNÍHO KOLA SOUTĚŽE

Č. 3


Anotace

Soutěžní návrh č. 3

1. ZACELENÍ Uchopení lesoparku ve vztahu k širšímu okolí je podstatné pro jeho znovuoživení, ale také výzvou k zapojení Radčického vrchu, který se tak stane komunikační propojkou (vizuální i fyzickou) Vodňan a přilehlých obcí. Pro přetvoření lesoparku v atraktivní celoroční cíl je třeba propojení nejen ze směru z Vodňan, ale také ze severu a to jednak ze směru Radčic, ale také Křtětic. Jedním z předpokladů k docílení provázanosti je dosažení znovuscelení Radčického vrchu, který byl rozetnut kdysi sváry mezi Vodňanskými a Radčickými a nyní fyzickou bariérou - silničním okruhem, který dnes odděluje vrchol od lesoparku. Pro lesopark je tedy zásadní oživit nejen tři hlavní vstupy z vodňanské strany (na ose u kapličky, od hřbitova, pod Kulovatým vrchem), ale také tři hlavní vstupy ze severu (přes lávku na ose ze severu, od Radčic a od Křtětic přes znovuobnovenou cestní síť v polích). 2. ZAKONČENÍ Nelze nevyjádřit se k ojedinělé barokní kompozici v krajině LibějovickoLomecka, která v podobě osy propojuje Netolice a Vodňany. Lemovaný stromořadím na hrázi mezi rybníky tuto krajinou kompozici doplňoval kdysi hlavní příjezd do Vodňan, nyní čekající na nalezení nového smyslu. Potvrzení této osy dopomohou nové významné body na ose, které opět dodají význam jak cestě do města, tak cestě z města. Lávka navazující na osu se stává novou branou do města, vstupem pro příchozí ze severu a branou pro projíždějící po okruhu. Rozhledna na vrcholu Radčického vrchu je novým zakončením osy, orientačním bodem pro široké okolí a cílem nejen pro vodňanské. 3. ZASTAVENÍ Kromě nutné provázanosti a souvislostí s širším okolím je pro znovuoživení lesoparku v první řadě důležité, aby sám o sobě poskytoval místa dění, cílové body, atraktivní zákoutí, tedy různorodá zastavení v Zátiší. K oživení lesoparku by mělo dojít formou akupunkturních zásahů doplňující iniciační jádro u hlavního vstupu ze směru od Vodňan. Prvním krokem je nalezení specifických míst v lesoparku s potenciálem, jejich pojmenování a tím definice jejich charakteru a zážitku, který zprostředkovávají. Zátiší nechápeme jako klasický park náročný a nákladný na údržbu. K lesoparku přistupujeme z části jako k udržitelné hospodářské krajině


plné znění textové zprávy se nachází na webu www.vodnanyvzatisi.cz

Hodnocení poroty

● = vyjádření jednotlivých porotců

PROJEKTY PRVNÍHO KOLA SOUTĚŽE

(jako je například lesnictví nebo rybníkářství) a částečně jako k přirozenějším (přírodě bližším) biotopům, které jsou schopné se samy regulovat.

● Dobrá kulturně historická analýza/kontext, citlivě pojatý koncept skýtá potenciál pro další rozvoj kvalitně založených podnětů, majících za cíl oživení a zvýšení atraktivity území pro obyvatele Vodňan a jejich návštěvníky. Dobrý scénář. ● Klady: dobrá koncepční úroveň. Dobrá realizovatelná 1. fáze. Zápory: postrádám analýzy a stavbu občerstvení. ● Koncepce je pojatá bodově a v širším záběru – přesahuje lokalitu - propojuje okolí v širším kontextu - vnímá krajinu s přesahem). ● Klady: dobře řeší širší vztahy v kontextu celého města. Princip fázování návrhu je brán v úvahu již od začátku. Kladně hodnotím sad u rybníka. Návrh je uvěřitelný, bez atrakcí. Postrádám konkretizaci jednotlivých míst, využití vody. ● Návrh vychází z vědomí širších vztahů v krajině a krajinných os.

Č. 3


Bez černý

(Sambucus nigra)

Naleziště Vodňany Datum 13.7.2006


PROJEKTY PRVNÍHO KOLA SOUTĚŽE

Soutěžní návrh číslo 4 Naleziště Lesopark V Zátiší Vodňany

POSTOUPIL

>PROJEKTY PRVNÍHO KOLA SOUTĚŽE

Č. 4PROJEKTY PRVNÍHO KOLA SOUTĚŽE

Č. 4


Anotace

Soutěžní návrh č. 4

K oživení lesoparku stačí poměrně málo: Podpořit vznikající centrum a maximálně jej zpřístupnit. Ostatním částem pak vrátit příběh – pojmenovat místa a udržovat vyšlapané pěšiny. Centrum budoucího lesoparku krystalizuje mezi křižovatkou U Kapličky a horní mýtinou s dřevěnými sochami. Podmínkou budoucího úspěchu je humanizace přístupové cesty (viz Molo Na Hrázi) a změna ve využití rozlehlé plochy nefunkční křižovatky. V tomto místě si lze představit jednoduché sezónní zázemí pro návštěvníky - přirozený vstup do lesoparku. Palouk her určený (nejen) pro sochařské dovádění může prostupovat do okolního lesa. Musí však být přístupný pro rodiny s dětmi, cyklisty a údržbu parku. Asfaltová cesta šířky 3,5m povede lesem ke Křižovatce Ke Hřbitovu. Nedaleko centra se nacházejí Skály, skryté místo v bezprostřední blízkosti rybářských škol. Díky své terénní dynamice vybízí například k instalaci lanových atrakcí. Ve východní části nedaleko stávající asfaltové cesty navrhujeme založit Plantáže drobného ovoce. Maliník a ostružiník vysázený v řadách bude díky podpůrné konstrukci svou lineární strukturou připomínat někdejší vinice a také sloužit k občerstvení návštěvníků. Na terénním okraji někdejší rovinné plochy výsypky bude vhodné místo pro Vyhlídku U Plantáží. Postačí přístupová cesta a umístění laviček. Vyhlídku lze propojit dřevěným schodištěm s křižovatkou cest podél rybníků a Nad Velkou Podvinicí. Odlehlejší východní část lesoparku nad chatovými osadami bude patrně využívána méně, zásahy v této části by měly mít pouze „stopový“ charakter – probírku lesa a údržbu podrostu v okolí pěších cest… Celý lesopark má výrazný terénní reliéf s dvěma protipóly. Východní kopec je velmi handicapován hlukem z obchvatu města, proto bude Vyhlídka Kulovatý vrch umístěna na terénní terase asi 20 m západně pod vrcholem, čímž dojde k výrazné redukci hluku. Svah podél dnešní strmé terénní stezky na vrchol bude kvůli výhledu prosekán, cesta může být doplněna v nejstrmějších úsecích jednoduchými kládovými schody. Západním „protipólem nedostupnosti“ bude místo zvané Pod Šibenicí. Skryté místo lesoparku nabídne nerušenou meditaci pod skalami bývalého Šibeničního vrchu. Historie by neměla být zapomenuta. plné znění textové zprávy se nachází na webu www.vodnanyvzatisi.cz


● = vyjádření jednotlivých porotců

● Zdařile strukturovaná práce ve všech částech soutěžního návrhu (rozbory, koncept). Náměty svěží, skoro nejvyspělejší; kultivovaně podaný návrh, dobře a uceleně strukturovaný, vyvážený a účelně pojatý. ● Klady: napojení na turistické trasy, vyhlídky, vybavení, rozdělení na zóny. Návrh je pragmatický, ale jedná se o vhodný přístup k tématu.

PROJEKTY PRVNÍHO KOLA SOUTĚŽE

Hodnocení poroty

● Nejasná celková koncepce. 1. etapa popsána pouze v textu stejně jako práce s vegetací, nicméně definována dostatečně. ● Zápory: nedostatečné napojení na město, málo práce s vodou. Diskutabilní vhodnost navržených plantáží. ● Přejímá již naznačené aktivity, na nichž staví celkovou koncepci. Jedná se o uzavřenou variantu – komunikace, svah, vodní plocha propojená s městem pouze přístupovou komunikací. ● Kladně hodnotím, že se jedná o jednoduchý návrh. Postrádám jednotící koncepce. Za chybu považuji řešení vstupního prostoru a navrženou 1. etapu – asfaltovou cestu lesoparkem s očekávaným využitím (kočárky, …) při konfiguraci terénu. ● Jednoduché přesvědčivé řešení. Nezabývá se návrhem louky u silnice I/22.

Č. 4


Chrpa polní

(Ceniaurea cyanus)

Naleziště Vodňany Datum 27.5.2005


Naleziště Lesopark V Zátiší Vodňany

NEPOSTOUPIL

Soutěžní návrh číslo 5

PROJEKTY PRVNÍHO KOLA SOUTĚŽE

xPROJEKTY PRVNÍHO KOLA SOUTĚŽE

Č. 5PROJEKTY PRVNÍHO KOLA SOUTĚŽE

Č. 5


Anotace

Soutěžní návrh č. 5

Ideou návrhu je neustálá proměna života a jeho koloběh, inspirovaná geomorfologickou polohou lokality, stejně jako polohou kulturně dosazených dějů (hřbitov, rybniční soustava). Člověče, zastav se, vnímej a pozoruj, jsi součást něčeho velkého, co tě přesahuje, jsi součást jedinečné živoucí vrstvy, která se plynule proměňuje. Nad touto vrstvou je absolutní chlad - vesmír se světlem smrtonosné intenzity - sluncem a pod vrstvou nepředstavitelné horko, zemské jádro. Živoucí vrstva je rozmanitá na každé úrovni, od buněčné po zemskou, od mikroorganismů po stoleté stromy, od jednotlivce po společnosti. Živoucí vrstva je svět nepopsatelné krásy, plný rozmanitostí a nesčetného množství vztahů. Maximální respekt a úcta k současnému stavu. Minimální zásahy typu vyčištění lesa od výmladků a náletů, minimální zásahy stavebně technické. Východ lesoparku tvoří Kulovatý vrch s potenciálem geomorfologické homole, která z místa činí mystické místo obřadního významu. Na západě park navazuje na hřbitov. Smrt je součástí života, proto enkláva patří k lesoparku včetně skvostné vyhlídky na město. Opět nás vede kostelní věž. Za bariérou severní krajské komunikace ční Radčický vrch - místo poprav a pohřebiště. Nebýt dopravní bariéry, tak i místo perfektního rozhledu. V současných podmínkách lokalita pro monumentální sochu. Třeba s názvem „Radčická spravedlnost“? Ideální místo pro rozhlednu je jinde - tam, kde se dřív hromadily odpadky. Spojnice všech optických směrů, orientace v území s polohou blízko ke vstupnímu uzlu ze směru od města - provozní bingo. Školám a severní louce vytvořit clonu alejí. V návaznosti na hlavní vstup - křižovatka osové spojnice s městem a odbočka k rybářským školám - trvalé zázemí. Občerstvení, výletní restaurace. Návaznost na prostor pro hry, již dnes hravě využitý dřevěnými konstrukcemi rozličných jmen a tvarů. Mezi rozhlednou a trvalým výletním zázemím - místo pro herní prvky, sezónně pro slavnosti či parádní výlovy. Nábřeží u škol - kultivovat, integrovat parkování aut, další místo pro sezónní slávy, ale jiné, s kontaktem vody. Propojit na hladinu vodu - pontony.

plné znění textové zprávy se nachází na webu www.vodnanyvzatisi.cz


● = vyjádření jednotlivých porotců

● Zajímavé náměty rozmělněny neadekvátností (pontony, ...). Poezie textů není adekvátně vyjádřena v grafice, která vzbuzuje rozpaky. ● Klady: jediná reakce na biocenózy a dynamiku, kontext, práce s územními rezervami, určitý způsob zachycení ducha a místa, stavba pro občerstvení. Zápory: grafika, řešení cestní sítě, chybí 1. etapa.

PROJEKTY PRVNÍHO KOLA SOUTĚŽE

Hodnocení poroty

● Návrh vychází ze širokých esotherických souvislostí. Zobrazuje podrobnou analýzu území, ta však není přesvědčivě „vytěžena“ ve vlastním návrhu, který je poněkud schematický a působí plakátovým dojmem.

Č. 5


Dub zimní (Drnák) (Quercus petraea)

Naleziště Vodňany Datum 5.10.2005


Naleziště Lesopark V Zátiší Vodňany

NEPOSTOUPIL

Soutěžní návrh číslo 6

PROJEKTY PRVNÍHO KOLA SOUTĚŽE

xPROJEKTY PRVNÍHO KOLA SOUTĚŽE

Č. 6PROJEKTY PRVNÍHO KOLA SOUTĚŽE

Č. 6


Anotace

Soutěžní návrh č. 6

Východiskem soutěžního návrhu je soubor aktivit vedoucích k celkovému zatraktivnění místa, které nabídne diverzifikované možnosti volnočasových aktivit. Cílovou skupinou jsou zejména obyvatelé města, ale i pěší turisté a cykloturisté. Úspěch obnovy lesoparku závisí i na opatřeních v oblastech, která soutěžní návrh nemůže pokrýt - marketing města a dalších subjektů, územní plánování, investiční politika. Z HLEDISKA VNĚJŠÍCH VZTAHŮ JSOU VÝZNAMNÝMI OPATŘENÍMI: a) propojení aktivit v Zátiší s aktivitami u rybníků; velmi přínosná by v tomto kontextu byla realizace plánované hydrobotanické zahrady; b) propojení aktivit v Zátiší s využitím Radčického vrchu; je podmíněno fyzickým propojením Zátiší a Radčického vrchu; velmi přínosné by bylo umístění atraktivity, např. rozhledny, na vlastním vrcholu; c) návrh vedení turistických tras a cyklotras k lesoparku a v lesoparku. VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ LESOPARKU JE POSTAVEN NA NĚKOLIKA ZÁSADÁCH: a) z hlediska atraktivity území je vytvořena diverzifikovaná nabídka s koncentrací aktivnějšího využití a obslužného zázemí v těžišti lesoparku („u kapličky“); b) z hlediska kompozice je principem posílení stále významné barokní osy od kostela Narození P. Marie ke kapličce v těžišti lesoparku Zátiší; c) z hlediska komunity je podstatné vytvoření potenciálu pro realizaci komunitních akcí typu architektonických, krajinářských či uměleckých workshopů a též respektování stávajících chatových území; d) z hlediska přírody a krajiny je navržena postupná proměna porostů postupnými obnovnými zásahy; návrh nepředpokládá plošný razantní zásah do porostů. Cestní síť je založena na stávajících cestách a jejich obnově. Doplněna je cesta v osovém prostoru, cesta ve strži nad Lomem (dobrodružná cesta) a cyklostezka na severním okraji k lávce. Řešení cest bude co nejvíce přírodní. Porosty budou upravovány postupně. Na základě plánu osnovních zásahů budou nahrazovány introdukované dřeviny dřevinami odpovídajícími lokalitě.


plné znění textové zprávy se nachází na webu www.vodnanyvzatisi.cz

Hodnocení poroty

● = vyjádření jednotlivých porotců

PROJEKTY PRVNÍHO KOLA SOUTĚŽE

V okrajových přírodních částech budou po obnově zásahy minimální, v lesoparkové části budou udržovány palouky, průhledy apod. Specifické úpravy budou uplatněny u centrální plochy (vinice), kompoziční osy (terasy), zahrady (skupiny trvalek) a arboreta.

● Správné pojmenování problému, kvalitní rozbor širších vztahů, vazeb řešeného území na město; nepřesvědčivé a nevýrazné podání návrhu; část poroty považuje za nepřiměřenou zvolenou formu akcentace prodloužené osy hráze zakončené v nejvyšším bodě lávkou přes rychlostní komunikaci. ● Klady: práce se stávajícími palouky, práce s vegetací, dobré analýzy, jasný princip, návaznost dál do krajiny. Zápory: chybí práce s vodou, návaznost na město, chybí 1. etapa. ● Dobrý palouk u vody, práce s vodou u školy. Schémata nejsou promítnuta do návrhu. Chybí návaznost na město. S otazníkem je navržené posílení osy. ● Návrh správně definuje kompoziční vztah na zásadní ose s městem, vlastní řešení svahu/průseku na této ose se zídkami však není přesvědčivé. Jako jeden z mála řeší vyústění stávající slepé „písecké“ silnice (odkloněním navržené cyklostezky).

Č. 6


Hluchavka bílá (Lamium album)

Naleziště Vodňany Datum 13.6.2004


PROJEKTY PRVNÍHO KOLA SOUTĚŽE

Soutěžní návrh číslo 7 Naleziště Lesopark V Zátiší Vodňany

POSTOUPIL

>PROJEKTY PRVNÍHO KOLA SOUTĚŽE

Č. 7PROJEKTY PRVNÍHO KOLA SOUTĚŽE

Č. 7


Anotace

Soutěžní návrh č. 7

Pro udržení zdraví povětšinou stačí dělat málo, ale pravidelně. LESNÍ NÁMĚSTÍ Do území nechceme arogantně vstoupit jako do radikálně řešeného celku. Lesík chápeme jako místo, kde je potřeba nejdřív zavést systém hodnot a postupů, které povedou k jeho častějšímu užívání výletníky a obyvateli Vodňan. Pracujeme s lesem jako se strukturou, do které vkládáme lesní náměstí jakožto novou formu veřejného prostoru. Lesní náměstí jsou propojená zásobovací cestou a sítí pěšin, které co nejvíce navazují na stávající lesní cesty. Nově do lesíka přivádíme i poznávací trasy v okolí. Lesní náměstí jsou obytné pokoje města mimo jeho běžné hranice. V lesních náměstích je zakódovaný duch a historie samotného Radčického kopce - ovocné sady stejně jako louky nebo trávníky, dříve pastviny. Jsou dlážděna loukami či travním kobercem. Stavbami kolem lesního náměstí nejsou domy, ale duby, buky, lípy, borovice a smrky. Přírodní veřejné prostory jsou vestavěné do lesa tak, aby se v nich odehrávaly veselice, svatby, přednášky, představení, hostiny, soukromá pohoštění. Život. Respektujíce ÚSES a biokoridory, pracujeme s akupunkturami do krajiny, které ji zpřístupňují, oživují a přibližují člověku, aniž by se musel zříct komfortu městského života. Lesní náměstí a pěší cesty jsou pobytová místa v přírodě, která po svém návštěvníkovi nevyžadují, aby se oblékl do trekingového nebo sportovního oblečení, ale vítají ho i v civilním městském oblečení. Při definování aktivit vycházíme z požadavků a námětů zadavatele a doplňujeme je o další možnosti, které se zde nabízí městu, školám či spolkům, soukromníkům, výletníkům a občanům. Lesní náměstí s lezeckou stěnou, ovocným sadem, luční náměstí, stíněné náměstí, molo nebo obývací pokoj lesa jsou prostory, které by mělo naplňovat město a jeho obyvatelé. Auditorium by mělo být primárně využíváno fakultou či místními školami. Další tři lesní náměstí jsou více soukromého rázu: slavnostní „svatební” náměstí (s baldachýnem pro případ deště), vyhlídkový a soukromý pokoj jsou svým měřítkem nejmenšími prostory v lesoparku.


plné znění textové zprávy se nachází na webu www.vodnanyvzatisi.cz

Hodnocení poroty

● = vyjádření jednotlivých porotců

PROJEKTY PRVNÍHO KOLA SOUTĚŽE

Aby se lesík začal opět používat, je nezbytné paralelně s touto soutěží pracovat na inicializační strategii. Definování inicializační strategie nestavebního charakteru - měkkého nástroje - poběží ruku v ruce s dalším projekčními a realizačními fázemi tohoto projektu.

● Citlivý přístup, důkladný rozbor (mj. historicko-geografický), rozpačitě působící některé části (princip vytváření lesního náměstí), racionální a přesvědčivý komentář, obsažený v textové části návrhu, vč. přijatelné, tedy adekvátní poetiky (zejména v nově navrhovaných místních názvech); úsporné, smysluplné a vše potřebné říkající zobrazení. ● Klady: geneze krajiny (jako jediný), respektuje USES (jako jediní, i když pouze v textu). Zápory: špatně čitelná grafika pro pochopení záměru, chybí práce s vodou, chybí návaznost na místo, chybí stavba zázemí. ● Lesní náměstí – jasný koncept, který je sledován. Ale po upnutí se na koncepci, chybí zobrazení představy jednotlivých prostor (vizuální představa). Chybí práce s vodou, cestní síť, zázemí. Diskutabilní jsou hodiny na konci cesty. ● Uzavřená varianta čtvercových lesních mýtin (lesních pokojíčků) s očekáváním přirozeného/náhodného propojování a vytváření průchodnosti. Kladně hodnotím, jak návrh respektuje les. Návrh zatím zůstává na úrovni schématu. ● Jemné řešení, citlivé, vycházející z přesvědčivého historického rozboru vývoje vztahů v území. Č. 7


Jahodník obecný (Fragaria vesca)

Naleziště Vodňany Datum 18.6.2004


Naleziště Lesopark V Zátiší Vodňany

NEPOSTOUPIL

Soutěžní návrh číslo 8

PROJEKTY PRVNÍHO KOLA SOUTĚŽE

xPROJEKTY PRVNÍHO KOLA SOUTĚŽE

Č. 8PROJEKTY PRVNÍHO KOLA SOUTĚŽE

Č. 8


Anotace

Soutěžní návrh č. 8

Cílem řešení je obnova příměstského lesoparku s důrazem na rekreační, sportovní a volnočasové vybavení, které je dostupné pro široké spektrum uživatelů všech věkových skupin. Návrh zohledňuje krajinný rámec lokality a návaznosti na širší vztahy a možnosti provozního napojení území. Koncepce návrhu umožňuje využití lesoparku pro turistické a celoměstské využití, pořádání rybářských slavností (před rybářskou školou), krátkodobé rekreace (E - Palouk s extenzivním sadem a dětským hřištěm), pořádání večerních táboráků studenty (L - Palouk pro tábořiště), víkendových procházek (celý lesopark), atd. Celý prostor je řešen jako příměstský lesopark, do jehož prostoru je mimo lesní porosty zakomponován nenásilnou formou rekreačně sportovní program pro širokou veřejnost. Návrh rozvíjí střídání hustých a rozvolněných porostů dřevin s travnatými palouky se solitérními skupinkami stromů, do nichž jsou vloženy jednotlivé aktivity. Z hlediska urbanistického návrh respektuje a dále rozvíjí historickou osu hráze vedoucí mezi rybníky pohledově ukončenou na kapličku Panny Marie. Kapli sv. Vojtěcha, která se nachází na levé straně osy, vyvažuje umístěním objektu rozhledny na protilehlém Kulovatém vrchu. Návrh počítá s vytvořením průhledu mezi kostelem Narození Panny Marie a kaplí sv. Vojtěcha a dále hrází mezi rybníky Malou a Velkou Podvinicí a kaplí sv. Vojtěcha. Základní kompoziční principy: výhledy z území, pohledová propojenost adekvátní programová náplň z hlediska dostupnosti místa respektování přirozených porostů ve východní lokalitě prostorový kontrast slunných jednoznačně vymezených palouků s převažujícím lesním porostem zpřístupnění vodní hladiny využití stávající dřevinné skladby bezpečnost prostoru Navržená cestní síť vychází částečně z tras stávajících lesních pěšin a jejich konfigurace terénu, na nějž je napojené nové trasování cestní sítě. Nově navržené komunikace jsou převážně s MZK povrchem. Stará cesta do Radčic je navržená jako pěší korzo s výměnou asfaltového povrchu ve středové části a novým MZK povrchem po stranách. Podél rybníku Velká


plné znění textové zprávy se nachází na webu www.vodnanyvzatisi.cz

Hodnocení poroty

● = vyjádření jednotlivých porotců

PROJEKTY PRVNÍHO KOLA SOUTĚŽE

Outrata a Malá Podvinice před areálem rybářské školy je prostor pojat v podobě zpevněné kamenné a asfaltové náplavky, která přechází místy do valounkového pobřeží rybníků s dřevěnými moly pro kotvení výletních lodiček…

● Návrh obsahuje kvalitní náměty využití, koncipované jako ohniska či hnízda jejich pojetí působí formálně nevěrohodně; skicy jsou zručné, jejich výpovědní hodnota je ale nízká. ● 1. etapa a práce s vegetací řešena pouze v textu, ale dostatečně. Zápory: chybí koncepce, propojení s místem. Návrh pracuje pouze s vnitřním perimetrem. Nahodilé rozmístění palouků. Chybí vybavenost. ● Nahodilé, nekoncepční, nelogické směry. S otazníkem přemístění kynologického centra. ● Jednoduché řešení – až příliš. Akcentuje bývalou „píseckou“ silnici, ale nezabývá se jejím vyústěním do nikam. Absence vědomí širších vztahů a vazeb na krajinu a město. Jistá schematičnost kruhových ploch.

Č. 8


Jetel podhorní

(Trifolium alpestre)

Naleziště Vodňany Datum 13.6.2004


Naleziště Lesopark V Zátiší Vodňany

NEPOSTOUPIL

Soutěžní návrh číslo 9

PROJEKTY PRVNÍHO KOLA SOUTĚŽE

xPROJEKTY PRVNÍHO KOLA SOUTĚŽE

Č. 9PROJEKTY PRVNÍHO KOLA SOUTĚŽE

Č. 9


Anotace

Soutěžní návrh č. 9

Park spoluvytváří několik navzájem se prolínajících rovin: Rovina příběhů, rovina propojení (cesty a pohledy), rovina programů a rovina řešení, které navzájem navrstveny tvoří krajinný park/ parkovou krajinu. Přidaná rovina strategií pak popisuje fázování vývoje tak, aby po realizaci každé etapy byl park funkční, mnoho věcí vzniklo evoluční cestou a žádná z etap nepřekročila finanční možnosti města. V rovině příběhů jde o obraz letící volavky obtištěný do krajiny. Volavka má hlavu v nejvyšším místě, kde je postavena vyhlídková věž nad koruny stromů, křídla se roztahují po svazích a cesta na hrázi mezi rybníky představuje její nohy. Lávka do Radčic překračující obchvat Vodňan tvoří zobák, a Fullerova báň snesené vejce. Rovina propojení vychází z premisy, že o využitelnosti území rozhoduje jeho vetknutí do smysluplné sítě cest, ať již jde o procházkový okruh v rámci parku, nebo o vazby přes hranice řešeného území. Logické je využití obou možností. Stejně tak jako jsou významné cesty, jsou důležité optické vazby uvnitř i vně areálu. Vyhlídková věž spatřená ze silnice je důvodem k návštěvě (protože tam něco je) a zároveň z vyhlídkové věže lze pohlédnout do krajiny. Poloha parku na svazích pak otvírá možnost řady komponovaných průhledů do krajiny a na architektonické dominanty blízkého města i vzdálenějšího okolí. Cílem je vytvořit síť vztahů, do které se budou zachytávat další aktivity přirozeně se nabalující na atraktivní prostor. ROVINA PROGRAMŮ - součást pěších tras a naučných stezek, cesta do Radčic, Křtětic a Protivína - pobyt v krajinném parku, procházky po zalesněných úbočích, vyhlídky do krajiny, romantická zákoutí - lenošení na pasece, slunění se na louce, polibek pod rozkvetlou třešní - procházka s kočárkem, sáňkování, jízda na kole, cesta na rozhlednu, prohlížení přírody z netradičních úhlů, - sbírání malin, jahod a hub, třešně a švestky v sadu - ptactvo v korunách, rybí potěr ve stínu dřevěného mola, stébla trav, motýli nad hlavou - paprsky slunce mezi stromy, rosa na hranách listů, babí léto


● = vyjádření jednotlivých porotců

● Návrh je správně strukturován v několika koncepčních rovinách; jeho kvality spočívají v dobrém uvědomění si kontextu; v návrhové části tento vstupní potenciál není zúročen adekvátně. ● Klady: propojení s krajinou, práce s vodou, průhledy na město, názvy jednotlivých programových částí. zápory: chybí stavba pro občerstvení. První etapa a práce s vegetací řešena pouze v textu, ale dostatečně (práce s vegetací velmi hrubě).

PROJEKTY PRVNÍHO KOLA SOUTĚŽE

Hodnocení poroty

● Klady: analýza území, propojení s krajinou. Zápor: zůstává na úrovni schématu, konkrétní zobrazení (rozhledna, lávka, ...) návrhu nepomáhají. ● Koncepční řešení krajiny a vazeb na okolí.

Č. 9


Jitrocel kopinatý

(Plantago lanceolata)

Naleziště Vodňany Datum 3.10.2004


Naleziště Lesopark V Zátiší Vodňany

NEPOSTOUPIL

Soutěžní návrh číslo 10

PROJEKTY PRVNÍHO KOLA SOUTĚŽE

xPROJEKTY PRVNÍHO KOLA SOUTĚŽE

Č. 10PROJEKTY PRVNÍHO KOLA SOUTĚŽE

Č. 10


Anotace

Soutěžní návrh č. 10

Koncept je založen na práci se stávajícím terénem, s využitím a doplněním stávající cestní sítě. Zásadní myšlenkou je postupná přeměna lesních porostů na kulturní lesopark s maximálně uplatněnými formami přírodě blízkého hospodaření. Vložením sadů, otevíráním palouků a charakteristickým řešením dílčích prostorů se snažíme docílit vícevrstevné atmosféry jednotlivých míst v území. Jednotu celku bude tvořit přirozená vegetační porostní kostra, charakteristický terén a síť cest. Kostrou lesoparku je síť cest ve čtyřech kategoriích - cyklostezka, pěší cesty, dřevěné lávky a pěšiny… Cestní síť je zokruhována. Hlavní pěší cesta v místě nad hřbitovem přechází komunikaci a napojuje se na silnici před hřbitovem anebo pěšinou k zadní brance na hřbitov. Důležitou součástí konceptu je i neorganizovaný pěší pohyb územím, na nějž návrh reaguje rozmístěním laviček i mimo cesty na „pěkných“ místech, které čekají na své objevení návštěvníkem. U hlavního vstupu do území, u kapličky, se sbíhá trojzubec alejí. Palouk u kapličky je zároveň zázemím pro větší společenské akce (výlov, trh, dětský den apod.). Součástí prostoru je i dřevostavba Fishbaru na břehu rybníka Velká Podvinice. Na cestní síť jsou navěšena jednotlivá zastavení. Cyklostezka vstupuje do území u cvičné horolezecké stěny umístěné do bývalého lomu. Prochází Náhorním paloukem, jehož součástí jsou cvičební prvky fitstezky. Cyklostezka dále prochází Centrálním paloukem, na němž jsou rozmístěny stávající prvky drobné architektury. I do budoucna počítáme s obdobnou náplní tohoto prostoru. Z palouku pokračuje cyklostezka Třešňovým sadem nad Sáňkovacím kopcem. Po překročení silnice do druhé části území je na počátku cyklostezky umístěn Cyklovršek s atrakcemi pro bikery. Na konci cyklostezky v řešeném území na vršku nad chatařskou kolonií je umístěno odpočívadlo. Považujeme za důležité v krajině Vodňan podpořit a využít tradiční prvek, kterým jsou přirozená stromořadí. Základ je v místě již naznačen. Doplněním podpoříme krajinářskou kompozici trojzubcem alejí, který se sbíhá u kapličky na původní barokní ose Vodňany – Zátiší. Dřevinou alejí bude lípa velkolistá. plné znění textové zprávy se nachází na webu www.vodnanyvzatisi.cz


● = vyjádření jednotlivých porotců

● Návrh je po formální stránce kultivovaný, po obsahové uvážlivý a citlivý, bez zbytečného zaplevelení různými atrakcemi; využívá přirozených vlastností prostředí pro aktivity. Slabinou je ne zcela pravdivé pochopení skutečnosti, umocněné neadekvátní fikcí falešných iluzí hraničících s mystifikací, která případnou kvalitu návrhu a jeho důvěryhodnost zásadně zpochybňuje (ilustrace v grafické části a návrh drobné stavby Fishbaru). ● Klady: pochopení identity citlivosti místa, práce s vegetací, vhodný program pro jednotlivé části, vhodné umístění a materiálovost vybavení. Zápory: příliš romantizující přístup, velké navržené otevřené plochy (náklady a vhodnost), návaznost na okolí a město, řešení pouze vnitřního perimetru.

PROJEKTY PRVNÍHO KOLA SOUTĚŽE

Hodnocení poroty

● Klady: řešení jádra území vhodnými zásahy. Zápor: neřeší minimálně polovinu území, cyklostezka jako hlavní využití cest, chybí návaznost na město, nerovnoměrnost řešení území – „stavební výkresy” fishbaru vs. východní část území. ● Trefně umísťuje fishbar (v přílišné podrobnosti vlastního řešení). Kromě toho však neřeší vztah k vodě a širšímu okolí. Navrhovaná cyklostezka v terénu spíše pro horská kola bude ve střetu s chodci (rychlost sjezdu apod.).

Č. 10


Kopřiva dvoudomá (Urtica dioica)

Naleziště Vodňany Datum 28.5.2008


PROJEKTY PRVNÍHO KOLA SOUTĚŽE

Soutěžní návrh číslo 11 Naleziště Lesopark V Zátiší Vodňany

POSTOUPIL

>PROJEKTY PRVNÍHO KOLA SOUTĚŽE

Č. 11PROJEKTY PRVNÍHO KOLA SOUTĚŽE

Č. 11


Anotace

Soutěžní návrh č. 11

Otázka re.kultivace Zátiší není ani zdaleka tak otázkou technickou, nýbrž otázkou společenské dohody a z ní plynoucí ochoty k trvalé nebo alespoň déle trvající péči o území, které má vyjadřovat vůli komunity směřovat k obytné kulturní krajině… Potenciál a prostor pro kultivovaný rozvoj zde nepochybně je… Předkládáme víceméně velkorysé možnosti využití stávajícího potenciálu, zůstáváme přesto opatrní a při zemi… Reflexe vztahu města a krajiny proniká návrhem jako základní motiv, neboť severní předpolí Vodňan, přestože se jedná o území v zásadě nezastavěné, trvale počítá s přítomností člověka. Obraz příměstské krajiny je vyjádřením vztahu k přírodě, jejího zasazení do rámce života komunity. Tento vztah vyjadřujeme prostřednictvím základních biotopních fenoménů: rybníka, louky, lesa, které v návrhu rozvíjíme. Předpokladem aktivního zapojení severního předpolí Vodňan je několik korekcí stávající urbanistické struktury. Nově definujeme těžiště území. Soustřeďujeme jej do prostoru nově založené tzv. Písecké louky, která se stává mediátorem základní prostorové osy Zátiší – centrum města. Pomocí diskrétních úprav terénu zklidňujeme topografii. Z vyvýšené Lesní promenády se znovu otevírá ikonický obraz města rámovaný svahy poměrně výrazné konkávní niky Radčických vrchů. Přibližujeme Zátiší městu. Písecká louka vklíněná do jižního svahu se stává novým lákavým cílem, zeleným protipólem kamenného města. Nová cesta po severním obvodu louky na patě svahu je doplněním tzv. Mosteckého okruhu vinutého po stávajících komunikacích mezi centrem města a Zátiším. Tříkilometrový okruh nově vybavený cyklo a in-line stezkou přehodnocuje význam dvou historicky klíčových městských radiál, které po odklonu tranzitní těžké dopravy dostávají další šanci. Okruh propojuje sérii důležitých atraktivních bodů včetně sportovního areálu Blanice. Zcelujeme svahy Zátiší v jeden propojený celek. Odstraňujeme bariéru nefunkční písecké silnice, vkládáme články schopné integrovat fragmentované celky: Lesní a Rybí promenádu v horní a spodní elevaci území. Cesta lesem, cesta podle vody, cesta z a do města. Propojujícím fenoménem je rovněž prosluněná a udržovaná Písecká louka, obytný slunný trávník pozvolna přecházející ve svahy Zátiší. plné znění textové zprávy se nachází na webu www.vodnanyvzatisi.cz


● = vyjádření jednotlivých porotců

● Projekt zpracovaný s erudicí a ambicí; důkladná rozvaha - postrádá poněkud vnitřní integritu konceptu, přesnější vyjádření autorů obsahu doprovodných textů, namísto toho obsahuje některé, pro první kolo zbytné části (spekulativní je polemika, týkající se zastoupení jednotlivých druhů dřevin). ● Klady: jasný princip, čtyři varianty 1. etapy, práce s vegetací, práce s péčí, kontextem, výhledy, stavba pro občerstvení, napojení na město, nový vstup na začátku hráze od města. Diskutabilní je náročný cíl proměny poměrů vegetace.

PROJEKTY PRVNÍHO KOLA SOUTĚŽE

Hodnocení poroty

● Uzavřená, vyvážená, varianty vycházející ze vztahu město, rybník, vztah, zátiší. Pojímáno spíše jako les - klad. Ruší asfaltku. ● Řeší širší vztahy a nástupy z Vodňan, zapojení vody. Louka je jasné jádro konceptu. Kladně hodnotím odstranění silnice. Zápory: forma nábřeží zejména ve východní části, která louce škodí. Koncepce jedné cesty lesoparkem – očekávám větší pestrost cestní sítě. ● Silné řešení vztahu s městem (čtyřřadá alejka na hrázi). Idea jedné zokruhované hlavní pěšiny není ideální. Léčí (jako jeden z mála) zaslepenou „píseckou“ silnici.

Č. 11


Křivatec žlutý (Gagea lutea)

Naleziště Vodňany Datum 15.9.2007


Naleziště Lesopark V Zátiší Vodňany

NEPOSTOUPIL

Soutěžní návrh číslo 12

PROJEKTY PRVNÍHO KOLA SOUTĚŽE

xPROJEKTY PRVNÍHO KOLA SOUTĚŽE

Č. 12PROJEKTY PRVNÍHO KOLA SOUTĚŽE

Č. 12


Anotace

Soutěžní návrh č. 12

KONCEPT CELKU: V základní rovině se nám jeví jako velmi významná možnost využití parku pro širokou veřejnost - výlety a vycházky rodin s dětmi, rekreační sport, aktivní důchodci apod. V další rovině je pak lokalita tradičním místem vědění o vodě, rybách a rybníkářství, a to v širokém enviromentálním kontextu. Hlavní potenciál celé lokality spatřujeme v prolnutí popsané šíře veřejného využití lesoparku a funkce enviromentálně naučné. Pouze provázání všech složek těchto pólových stran dává šanci vzniku výjimečného záměru nabízejícího výjimečný charakter lesoparku. Výjimečný charakter pak dává šanci na uchování lesoparku pro budoucí generace. KONCEPT ŘEŠENÍ PRVNÍ ETAPY - „ZLATÝ” TROJÚHELNÍK: Pro první etapu je uvažováno se zájmovou plochou ve středu řešeného prostoru, pracovně nazvanou „zlatým” trojúhelníkem. Pokud máme skutečně věřit ve vzkříšení celého řešeného prostoru jako živého lesoparku, spatřujeme nutnost doplnit v první fázi do středu území vzájemně se podporující atraktivity, které zajistí funkci akcelerátorů dlouhodobého rozvoje, nejprve pro zlatý trojúhelník a později pro celý lesopark… VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ ATRAKTIVITY - AKCELERÁTORY DLOUHODOBÉHO ROZVOJE: ZAHRADNÍ RESTAURACE - INFORMAČNĚ VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO: Zahradní restaurace je koncipována jako první akcelerátor. Je navržena na místě dnešní Fullerovy báně. Cílem je vytvořit onu atmosféru v zeleni tonoucího výletního místa s blízkostí rybníků, známou ze zažloutlých fotografií počátku 20. století… LANOVÁ DRÁHA A ROZHLEDNA: Severní strana „zlatého” trojúhelníku je tvořena nově navrženou cestou a lanovou dráhou. Nástupním bodem je nově doplněné parkoviště při staré protivínské silnici. Lanová dráha je koncipována tak, aby pomocí vyrovnávacích žebříkových schodišť překonávala i stoupání terénu. Její využití je však možné v obou směrech. Cílovým bodem je rozhledna na místě dnešní Archy…


Stará protivínská silnice je slepá lesní komunikace, která diagonálně protíná řešené území lesoparku přibližně v polovině. Návrh počítá s využitím této silnice jako se soustavou lineárních parkovišť tvořících další nástupní body do obou částí lesoparku… plné znění textové zprávy se nachází na webu www.vodnanyvzatisi.cz

Hodnocení poroty

● = vyjádření jednotlivých porotců

PROJEKTY PRVNÍHO KOLA SOUTĚŽE

DRUHOTNÉ VYUŽITÍ STARÉ PROTIVÍNSKÉ SILNICE:

● Koncepční řešení je přiměřené se základní měrou empatie k potenciálu lokality; ilustrace jsou neadekvátní povaze prvního kola: obsahují podrobně informace o objektech, které nemohou být známy a nejsou potřebné, neobsahují představu autorů o prostorovém uspořádání hlavních celků návrhu; výraz navrhovaných staveb neharmonizuje s myšlenkou návrhu ani s povahou prostředí. ● Klady: práce s hlavní osou po hrázi, umístění restaurace a rozhledny jako možný iniciační zásah a 1. etapa (jaké jsou ale náklady?), jasné vycházkové okruhy. Zápory: chybí práce s vegetací ve většinové ploše území (průhledy atd.), chybí práce s vodou, chybí návaznost na okolí a město. ● Návrh lesoparku redukuje do návrhu hospody, rozhledny a lanové dráhy. Klad: těžiště u kapličky, snaha o vycházkové okruhy. Zápory: neřeší vazby na město a na okolí, neřeší zbytek území mimo jeho těžiště. ● Návrh příliš soustředěný na detaily rozpracované do značné podrobnosti (rozhledna, restaurace). Zabýval se řešením slepé písecké silnice. Silně akcentuje osu město – Zátiší monumentálním bodem rozhledny. Nepřesvědčivý návrh v části návrhu krajiny. Přínosný, ale nevyvážený návrh. Č. 12


Lípa širokolistá

(Tilia platyphyllos)

Naleziště Vodňany Datum 21.5.2011


Naleziště Lesopark V Zátiší Vodňany

NEPOSTOUPIL

Soutěžní návrh číslo 13

PROJEKTY PRVNÍHO KOLA SOUTĚŽE

xPROJEKTY PRVNÍHO KOLA SOUTĚŽE

Č. 13PROJEKTY PRVNÍHO KOLA SOUTĚŽE

Č. 13


Anotace

Soutěžní návrh č. 13

POHLED TŘETÍ: OBRAZ LESOPARKU Vodňanský lesopark je v současné době zanedbaným územím. Přesto má své kouzlo a velký potenciál stát se opět vyhledávaným místem. Dávno jsou ty tam doby, kdy vodňanští využívali k procházkám udržovanou síť pěšin, potěšili se pěknými výhledy do kraje, poseděli ve stínu korun dubů. Vysvoboďme tůňku zakletou v náletovém porostu, vdechněme znovu život do zapomenutého lomu, umožněme místním i přespolním výhled na vodní plochy, které jsou pro město Vodňany tak typické. Náš koncept nešokuje. Chceme využít přirozenou energii a sílu daného území a uvést lesopark znovu do života. Zaměřili jsme se na stávající trasování pěšin a objevovali příjemná a zajímavá místa, která nás přiměla vytvořit i pěšiny nové. Hlavní vstup u kapličky do lesoparku umožňuje volbu, kterou pěšinou vejít. Jedna je mlatová, zalitá sluncem a lemována kvetoucími bylinami, další je štětová s dřevěnou linií zábradlí a něco slibuje. Třetí vstup je náročnější, musíme vystoupat po dřevěných stupních… Takto jsme řešili povrch komunikací vedoucích lesoparkem. Větší převýšení dřevěným můstkem nebo lávkou. V každém případě je umožněn vstup a pohyb po lesoparku všem věkovým kategoriím, cyklistům i dětem v kočáře. U kapličky na místě dnešní kopule, v přirozeném těžišti lesoparku, navrhujeme kamenný amfiteátr. Ten může sloužit ke kulturním i lidovým akcím, ale také jako výukové místo v přírodě. Nezanedbatelné je řešení hluché asfaltové plochy před kapličkou a předprostor škol navazující na vodní plochy. Lesopark není jakýmsi solitérním osamoceným útvarem. Aby mohl fungovat, musí komunikovat s městem a s jeho bezprostředním okolím. V rámci konceptu obnovy funkce lesoparku navrhujeme odstranění některých náletových porostů (zejména podél pěšin) a pročištění nějakým způsobem zajímavých partií.


plné znění textové zprávy se nachází na webu www.vodnanyvzatisi.cz

Hodnocení poroty

PROJEKTY PRVNÍHO KOLA SOUTĚŽE

Tyto zásahy v žádném případě nenaruší biodiverzitu lesoparku, jeho biocentra a biokoridoru. Flora i fauna zůstane ve své pestrosti zachována. Do některých míst bude vhodné doplnit chybějící druhy přirozené skladby a potlačit druhy invazivní.

● = vyjádření jednotlivých porotců

● Návrh obsahuje správné pojmenování témat a přiměřeně / potřebně na ně reaguje v textu i v grafickém zobrazení. Koncepce vyjádřená ve schématu není zúročena ve vlastním návrhu. Přetížení různorodými aktivitami je neadekvátní. ● Klady: jasná vize, širší vztahy a koncept, práce s vodou. Zápory: nejasná celková koncepce, chybí práce s vegetací, chybí stavba pro občerstvení. ● Jasné schéma, které není promítnuto do návrhu. Nadměrné využití atrakcí finanční náročnost, provozní náklady. Pochyby vzbuzující řešení vstupního prostoru. ● Podrobné řešení. Silně řeší vztahy a vazby na okolí. Akcentuje vztah k vodě.

Č. 13


Štírovník růžkatý (Lotus corniculatus)

Naleziště Vodňany Datum 25.5.2004


Tiráž

Vodňany 2014 (první vydání)

www.vodnany.eu Redakce katalogu, organizace soutěže MgA. Ondřej Synek, Ing. arch. Jan Vlach rearchitekti.cz Grafická úprava, koncept katalogu MgA. Jaromír Hárovník www.verypopularoffice.com

Sekretář soutěže

Mgr. Jitka Schneiderová

Autoři herbářů

studenti Gymnázia Vodňany a Základní školy Alešova Vodňany Vydalo Město Vodňany za finanční podpory Nadace Proměny


Pampeliška lékařská (Taraxacum officinale)

Naleziště Vodňany Datum 26.4.2009

Katalog a tonicko — stické s o návrh lesop V Zá


architek— urbanisoutěže obnovy parku átiší


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.