Ecodesign 2016 Katalogi

Page 1

EcoDesign 2016EcoDesign Exhibition 2016 Jury: Professori Yrjö Kukkapuro, Anne Stenros Helsingin Kaupungin muotoilujohtaja Muotoilijat: Mikko Paakkanen ja Samuli Naamanka Kestävän kehityksen asiantuntija Riitta Lempiäinen Motiva Oy ja tuottaja Jari Pirhonen Järjestäjä ja tuottaja / Organizer and producer: Mainostoimisto Valo Oy Näyttelykatalogi / Exhibition catalog Suunnittelu ja tuotanto / Design and production: Mainostoimisto Valo Oy / Jari Pirhonen, Jesse Repo Kansi / Cover: Jari Pirhonen © Mainostoimisto Valo Oy


EcoDesign-näyttely 2016

JÄRJESTYKSESSÄ kahdeksas kansainvälinen EcoDesign-erikoisnäyttely järjestettiin Habitaren yhteydessä 7.–11.9.2016. Kutsunäyttely käynnistyi puuteeman määrittelyllä. Puun osuus ehdotuksesta on oltava 80% ja muun käytetyn materiaalin ekologista ja kierättyskelpoista. Ehdotuksessa käytetyn puun tuli olla sertifioitua. Suunnittelijat saivat määritellä vapaasti aiheen sisutamiseen liittyvän kalusteen tai käyttöesineen muodossa. Kuten aikaisemmissa EcoDesign-näyttelyissä, osallistumisen kriteereinä ovat: estetiikka, ekologinen valmistustapa, materiaalivalinnat, pakkaus ja logistiikka, käyttöikä, huollettavuus ja kierrätettävyys. Liki sadasta ehdotuksesta tuomaristo kuratoi 35 parhaiten kriteerit täyttänyttä työtä mukaan näyttelyyn. Näyttelyssä palkittiin kolme työtä Messusäätiön myöntämällä 3000 euron arvoisella tunnustuspalkinnolla. Yuka Takahashi sai 2000

4

euroa, Inni Pärnänen ja Tomi Laukkanen saivat molemmat 500 euroa. Yhteistykumppanimme PEFC-Suomi myönsi palkinnon (yhteistyössä Fiskarin Laatupuu Oy:n kanssa) PEFC-sertifioitua puuta parhaiten soveltavalle ratkaisulle. Palkinnon sai Santeri Vanhakartano. Palkinto on sertifioitua Fiskarsin Laatupuu Oy:n puutavaraa 1 000 euron arvosta. Jokaisesta kahdeksasta näyttelystä on päässyt töitä tuotantoon, joko sellaisenaan tai jatkokehittelyn kautta, joka on näyttelyn perimmäinen tarkoituskin. Nuorille aloitteleville suunnittelijoille tämä on myös muodostunut näyteikkunaksi, jonka toivotaan olevan ponnahduslautana tulevalle uralle muotoilijana. The International New York Timesin designkriitikko Alice Rawsthorn valitsi Habitare-messujen tarjonnasta kiinnostavimmaksi tuotteeksi palkitun Yuka Takahashin suunnitteleman multifunctional istuimen. ”Tuote kuvastaa Habitaren yhteisöllistä teemaa. Erinomainen esimerkki monikäyttöisestä ja muokkautuvasta huonekalusta, joita tämän päivän koteihin tarvitaan.” Totesi Alice Rawsthorn. Haluan erityisesti kiittää kaikkia mukana olleita suunnittelijoita, yhteistyökumppaneita Moitiva Oy:tä, PEFC-Suomea, Messukeskusta, tuomariston jäseniä: Puheejohtaja: Professori Yrjö Kukkapuro, Helsingin kaupungin muotoilujohtaja Anne Stenros, Muotoilijat: Mikko Paakkanen ja Samuli Naamanka sekä kestävän kehityksen asiantuntija Riitta Lempiäinen (Motiva Oy) EcoDesign-näyttelyn tuottaja Jari Pirhonen

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 7–11.9.2016 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 7–11 SEPTEMBER 2016


EcoDesign exhibition 2016 THE EIGHT EcoDesign Exhibition arranged in conjunction with the Habitare fair 7th – 11th of September 2016. Invitational exhibition star ted by defining the wood theme. The designs were made of certified wood in such a way that 80% of the designed product had to be wood, while the other materials used had to be recyclable. The designers were able to define the theme in form of furniture or household item. Like previous exhibitions also this year, the designs were to address issues related to environmental friendliness in manufacturing; material choice; the manufacturing process; packaging and logistics; durability; maintainability; and recyclability. From almost 100 entries the jury chose 35 works on display. Three designs were awarded with the Finnish Fair Foundations’s award of 3000 euros.Yuka Takahashi received 2000 euros and Inni Pärnänen and Tomi Laukkanen both received 500 euros. Also two honorable mentions were given to Rudi Merz and Elina Helenius. Main partner PEFC Finland awarded high-quality Finnish timber worth 1000 euros to a design which demonstrated the best use of certified wood. The winner of PEFC Finland award was Santeri Vanhakartano. For the young designers, EcoDesign exhibition is a good opportunity to showcase their design and we wish that it is a good start for their future career. The International New York Times design critic Alice Rawsthorne chose Yuka Takahashi’s seat from the EcoDesign exhibtion as the most interesting product at the Habitare fair. “Yuka Takahashi’s multifunctional furniture is a great example of a versatile and adaptable furniture

that is becoming increasingly popular. It is also relatively light and compact, and can therefore be moved easily from place to place. In short, it is a practical and appealing product for today.” said Alice Rawsthorne. I would like to thank designers, co-operation partners: Motiva Oy, PEFC Finland and Messukeskus; jury members: Professor Yrjö kukkapuro (chair); the city of Helsinki design director Anne Stenros; the designers Mikko Paakkanen and Samuli Naamanka; an expert in sustainable development from Motiva, Riitta Lempiäinen. Producer of the EcoDesign exhibition Jari Pirhonen

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 7–11.9.2016 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 7–11 SEPTEMBER 2016

5


Ympäristönäkökohdat huomioon ottava suunnittelu EKOSUUNNITTELUSSA ympäristönäkökohdat otetaan huomioon tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Sen tavoitteena on pienentää tuotteen valmistuksen ja käytön haitallisia ympäristövaikutuksia. Tutkijat, tuotekehittäjät, suunnittelijat ja muotoilijat ovat kaikki tärkeässä roolissa, kun etsitään toimivia ja ympäristöä säästäviä ratkaisuja.

Suunnittelutyön merkitys

Ekosuunnittelun hyödyt

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN huomioiminen on otettava mukaan jo heti suunnittelutyön käynnistyessä. Ekosuunnittelun käytännön toteuttaminen edellyttää tiivistä yhteistyötä tuoteketjun erilaisten toimijoiden kesken koko suunnitteluprosessin ajan. Raaka-aineiden ja materiaalien valinta on keskeistä, kun tarkastellaan tuotteen koko elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia. Ympäristönäkökohdat voidaan yhdistää osaksi tuotteen suunnittelu- ja kehittämisprosessia eri keinoin. Valitun suunnitteluratkaisun tulee aina luoda tasapaino eri näkökohtien välille; käyttötarkoitus, tekniset vaatimukset, laatu, suorituskyky, liiketoiminnan riskit, taloudelliset ja ympäristölliset näkökohdat.

Kun uutta tuotetta lanseerataan markkinoille, sen koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset ovat paremmin tiedossa kuin suunnittelutyön käynnistyessä. Tuotteet, joilla on vain vähän haitallisia vaikutuksia ympäristöönsä edistävät yrityksen kilpailukykyä. Samanaikaisesti, kun huomioidaan ympäristönäkökohdat, on mahdollista myös pienentää tuotannon valmistuskustannuksia. Yrityksen julkisuuskuva kohenee, kun tieto ja ymmärrys tuotteiden valmistuksesta ja niihin käytetyistä raaka-aineista ja materiaaleista lisääntyy.Yrityksen parantunut kilpailukyky lisää myös rahoittajien ja sijoittajien kiinnostusta yritykseen. JATKUU SEURAAVALLA AUKEAMALLA

6

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 7–11.9.2016 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 7–11 SEPTEMBER 2016


Enviromentally sound design IN ECODESIGN, environmental aspects are taken into account in all stages of a product’s life cycle. Ecodesign aims to reduce the harmful environmental impacts of the product’s manufacture and use. Researchers, product developers and designers play a key role in discovering functioning, eco-friendly solutions.

The significance of design work ENVIRONMENTAL IMPACTS must be taken into account from the very start of the design work.The practical implementation of ecodesign requires close co-operation between various actors in the product chain throughout the design process. The selection of raw and other materials is crucial when examining the product’s environmental impacts over its life cycle. Environmental impacts can also be combined as part of the product’s design and development process by various means. The selected design solution must always create a balance between various aspects: purpose of use, technical requirements, quality, performance, business risks, and the economic and environmental aspects.

Benefits of ecodesign When launching a new product on the market, the environmental impacts throughout its life cycle are better known than at the start of the design work. Products that have only few harmful impacts on their environment enhance the company’s competitiveness. It is also possible to reduce manufacturing costs while taking environmental aspects into account. The company’s public image improves with increased knowledge and understanding of

the manufacturing process of the products and the raw and other materials used on them. Enhanced competitiveness also increases the interest of financiers and investors in the company. The effort to reduce the product’s harmful environmental impacts challenges researchers and designers to seek new solutions in order to gain the best possible end result in terms of the environment. However, often the benefits of taking environmental aspects into account in product design will not be revealed until in long-term reviews.

Taking environmental aspects into account in manufacturing The choices made during the design stage have a big influence on the environmental impacts of the product. Therefore, in many companies, environmentally sound design has been included in the company’s environmental management system. When product design is launched, the product’s purpose of use and its functional and performance-related requirements are defined, and the laws and regulations that apply to the product are also established. The international ISO 14006 standard presents a systemic and structured operating model for carrying out and applying ecodesign in an organisation.

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 7–11.9.2016 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 7–11 SEPTEMBER 2016

7


Pyrkimys tuotteen haitallisten ympäristövaikutusten pienentämiseen haastaa tutkijat ja suunnittelijat etsimään uusia ratkaisuja, jotta ympäristön kannalta saavutettaisiin paras mahdollinen lopputulos. Hyödyt ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta tuotesuunnittelussa tulevat kuitenkin usein esille vasta pitkän aikavälin tarkasteluissa.

tiedonannon mukaan Vihreillä Tuotteilla tarkoitetaan tuotteita, joiden tuotannossa käytetään resursseja muita samaan luokkaan kuuluvia tuotteita tehokkaammin ja jotka aiheuttavat vähemmän ympäristöhaittoja koko elinkaarensa aikana aina raaka-aineiden hankkimisesta tuotteiden valmistukseen, jakeluun, käyttöön sekä käytöstä poistamiseen.

Ympäristönäkökohtien huomioiminen valmistuksessa

Elinkaariajattelun edistäminen Suomessa

Suunnitteluvaiheen valinnoilla on suuri merkitys tuotteen ympäristövaikutuksiin. Monissa yrityksissä ympäristönäkökohdat huomioon ottava suunnittelu onkin sisällytetty yrityksen ympäristöjärjestelmään. Tuotesuunnittelun käynnistyessä määritellään tuotteelle sen käyttötarkoitus sekä toiminnalliset ja suorituskykyä koskevat vaatimukset, lisäksi selvitetään tuotetta koskevat lait ja viranomaismääräykset. Kansainvälisessä ISO 14006 standardissa esitetään organisaatioille järjestelmällinen ja jäsentynyt toimintamalli ekosuunnittelun toteuttamiseen ja soveltamiseen.

Suomessa on käynnistynyt vuonna 2011 yhteistyöverkosto edistämään käytännön elinkaariajattelun toteutuksia tuotteiden ja toimintojen suunnittelussa. TUORE osaamisverkosto on tarkoitettu yrityksille ja asiantuntijaorganisaatioille, jotka haluavat lisätä tuoteketjujen hallintaan liittyvää osaamista.Tuotteen elinkaaren arviointi sisältää koko tuoteketjun materia- ja energiavirtojen vaikutusten selvittämisen. www.tuoreverkosto.fi

EU edistää resurssitehokkaita ratkaisuja Keväällä 2013 komissio julkaisi tiedonannon tavoitteena edistää Vihreitä Tuotteita (Single Market for Green products, SMGP). Komission

www.motiva.fi

8

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 7–11.9.2016 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 7–11 SEPTEMBER 2016

E


Raaka-aineiden hallinta Extraction of raw materials

Valmistus Manufacturing

Pakkaus ja jakelu Packaging and distribution

Ekosuunnittelussa ympäristölähtökohdat otetaan huomioon tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa In ecodesign, the enviroment aspects are considered in every phase of product’s life cycle

Käytön jälkeinen käsittely Final disposal Tuotteen käyttö Product use EU promotes resource-efficient solutions

Promoting life cycle thinking in Finland

In spring 2013, the European Commission published a Communication with an objective of promoting Green Products (Single Market for Green products, SMGP). According to the Commission’s Communication, Green Products can be defined as those that use resources more efficiently and cause less environmental damage along their life cycle, from the extraction of raw materials, to their production, distribution, use, up to the end of life, compared to other similar products of the same category.

In 2011, a co-operation network to promote the implementation of practical life cycle thinking in the design of products and operations was launched in Finland. The TUORE Expert Network is meant for companies and expert organisations that want to increase their competence related to the management of product chains. The life cycle survey of the product includes an assessment of the impacts of material and energy flows throughout the product’s life cycle. www.tuoreverkosto.fi

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 7–11.9.2016 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 7–11 SEPTEMBER 2016

9


Suunnittelijoiden Ekoanalyysi   Designer’s Eco analysis SEURAAVILTA SIVUILTA löydät suunnittelijoiden omat ekoanalyysit. Suunnittelijat ovat itse saaneet antaa tuotteilleen ekoarvosanat koskien seuraavia suunnittelun ja valmistuksen vaiheita:

Ennakointi ja suunnittelu

Foresight, planning and design

Materiaalivalinnat

Selection of materials

Valmistusprosessi

Production process

Pakkaus ja logistiikka Käyttö, kestävyys ja luotettavuus Kierrätettävyys

10

ON THE FOLLOWING PAGES there is the designer’s own eco analysis. The designers have been asked to grade the eco friendliness of their product as regards to the following aspects in the design and production stages:

Package and logistics Use, durability and maintainability Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 7–11.9.2016 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 7–11 SEPTEMBER 2016


Suunnittelijat / Designers Alanen, Jussi 12 Anttila, Tapio 14 Elo, Susan 16 Furukawa, Jun & Sato, Yuka 18 Harni, Pekka 20 Heeffer, Willem & Karsikas, Ilja 22 Heikkinen, Kristoffer & Kutvonen, Hanna 24 Helenius, Elina & Innofusor Oy 26 Karhunen,Teemu & Nikkanen, Hilja 28 Koho, Seppo 30 Kukkapuro, Yrjö 32 Kärki, Anne 34 Laukkanen, Tomi 38 Ludi architects 40 Mattila, Helena 42 Merz, Rudi 44

Nieminen, Sirena 46 Nuutinen, Henna 48 Paakkanen, Mikko 50 Pietilä, Jesse 52 Pitkäjärvi, Anni 54 Pylvänäinen, Atte 56 Pärnänen, Inni 58 Randebrock, Lea 60 Ripatti, Timo 62 Ryhänen, Juha 64 Suortti, Anssi 66 Särökaari, Hanna 68 Särökaari, Hanna & Ulvio, Elina 70 Takahashi, Yuka 72 Toivonen, Riku 74 Elina Ulvio 76 Vanhakartano, Santeri 78 Vilkman, Jari-Pekka 80 Väre, Laura 82

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 7–11.9.2016 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 7–11 SEPTEMBER 2016

11


Jussi Alanen

Jani Luukkonen

Suomi Finland

NONKO – KOKOONTAITTUVA JAKKARA SISÄLLE JA ULOS  Suunnittelun lähtökohtana oli mahdollisimman pieneen tilaan pakkautuva istuinkaluste. Materiaalivalinnat sekä valmistuksen yksinkertaisuus puhuvat tuotteen ekologisuuden puolesta. Tuotteen purku mahdollistaa sen kierrätyksen sekä osien mahdollisen uusimisen. Pintakäsittelynä toimii luonnonmukainen puuöljy. Tyyliltään yksinkertainen sekä rauhallinen, joka sopii vaivattomasti moneen eri ympäristöön. Materiaalit: sertifioitu vaneri, maalattu teräs, puuvillanauha, huonekalu ruuvit. NONKO – FOLDING STOOL FOR INDOOR AND OUTDOOR USE The starting point for the design was to invent a stool that could be neatly tucked away into a small space. The chosen materials and the simplicity of the chair's production speak out for its ecology. All of the parts in this product can be easily recycled or replaced thanks to it being fully dissasseblable. The product is treated with a natural wood oil finish. The style of this product is simple and calm which makes it a great fit for many different environments. Materials: certified plywood, painted steel, cotton string, furniture screws.

12

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 7–11.9.2016 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 7–11 SEPTEMBER 2016


Viljo Malmberg

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 7–11.9.2016 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 7–11 SEPTEMBER 2016

13


Tapio Anttila

Teemu Töyrylä

Suomi Finland

MIXRACK SHELF  Mixrack Shelf toimii monipuolisena säilytyskalustesarjana kodin esineille ja kirjoille sekä TV/AV tasona. Suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota materiaalin optimaaliseen käyttöön ja tehokkaaseen kuljetukseen. Hyllylevyt ovat Koskisen Oy:n vaneria, joka on valmistettu suomalaisesta sertifioidusta koivusta. Hyllyt ovat mitoitettu aihiokoon mukaan siten, että hukkaa ei jää ollenkaan. Asiakas kiinnittää ohuet teräslanka kannattimet hyllyjen väliin, jolloin kaikki osat voidaan pakata tehokkaasti litteisiin pakkauksiin. Kuljetus on tehokkuutensa ansiosta ympäristöystävällistä. Valmistusprosessi on yksinkertainen, jolloin siihen ei sitoudu paljon energiaa. Osat ovat helposti eroteltavissa ja kierrätettävissä. Koko tuotteen elinkaaren hiilijalanjälki on kokonaisuudessaan pieni. Valmistus Showroom Finland. MIXRACK SHELF  Mixrack Shelf is a versatile storing system for household objects and books. It works also as a TV/AV stand. Optimal use of the material and efficient transportation have been given extra thoughts in the design process. Shelves are made out of certified Finnish birch plywood from Koskisen Ltd. Measurements of the shelves have been dimensioned so that there is no extra waste. Consumer attaches thin metal wire rests between the shelves which enables the product to be in flat package. Transportation is environmental-friendly due to its efficiency. Process of manufacture is simple and energy efficient. Parts of this product are easy to separate and recycle.The carbon footprint of this product is low throughout its whole lifecycle. Manufactured by Showroom Finland.

14

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 7–11.9.2016 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 7–11 SEPTEMBER 2016


Teemu Töyrylä

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 7–11.9.2016 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 7–11 SEPTEMBER 2016

15


Susan Elo

Vuokko Salo

Suomi Finland

WE LOVE  Avonainen säilytysastiasarja valmistetaan massiivipuusta. Puumateriaali on sertifioitua tai puistopuuta. Astioita on valmistettu saarnesta ja jalavasta, seuraavan sarjan materiaalina on mänty. Mänty on peräisin hankolaisesta metsästä (PEFC), jota hoidetaan luonnonmukaisesti eli jatkuvankasvun periaatteella. Mäntytukit sahataan paikallisella maatilalla Öbyn kylässä ja kuivatetaan taapeleissa 2–3 vuotta Tammisaaressa. Astioiden valmistuksesta vastaa hienopuuseppä Petri Polso.

16

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 7–11.9.2016 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 7–11 SEPTEMBER 2016


Timo Junttila, Tuula Pöyhönen

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 7–11.9.2016 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 7–11 SEPTEMBER 2016

17


Jun Furukawa & Yuka Sato /Atelier Yocto

Japani Japan

OKAMOCHI Tämä esine, kuten työkalulaatikko, voi muuttaa luonnettaan käyttäjän mukaan. Ennen Okamochia (puinen kantolaatikko) käytettiin pääsääntöisesti ruoan kantamiseen. Me olemme nyt suunnitelleet sen uudelleen moderniin asumiseen soveltuvaksi.Tällä uudella tuotteella voit kantaa helposti henkilökohtaisia tavaroita. Pääosin se tehdään Keisaripuusta (Japaniksi “Kiri”), joka on yksi Japanilaisista puulajeista. Sitä on käyetty ennen vanhaan kirstuissa ja laatikoissa, sillä se on erittäin kevyttä, ja sillä on kosteuden kestävä ja antibakteerinen ominaisuus, se on palamatonta ja taipumatonta. Keisaripuu on myös ekologinen materiaali, sillä se on erittäin nopeakasvusita, siitä syystä kierrätyksen kiertokulku on nopeampi kuin muilla puilla ja hiilidioksidin imeytymiskerroin on korkea. Keveys helpottaa kuljettamisen taakkaa. OKAMOCHI This item such as a toolbox can change its character according to how each person uses it. In the past, ”Okamochi ” (a wooden carrying box) were mainly used in Japan to carry food. We have now newly designed the Okamochi to be suitable for the diversity of modern living. With this new product you can carry everyday personal belongings with ease. It is mainly made of paulownia wood (“KIRI” in Japanese) which is one of the wood on behalf of Japan. It has been used for chests and boxes from old days because it is very light and has moisture-proof and antibacterial property, non-inflammability and warp-resistance. It is also an ecological material.The reason is extremely fast-growing therefore the circulation recycling is earlier than other trees and the absorption factor of carbon dioxide (CO2) is high. The lightness reduces a burden of the transportation.

18

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 7–11.9.2016 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 7–11 SEPTEMBER 2016


SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 7–11.9.2016 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 7–11 SEPTEMBER 2016

19


Pekka Harni

Suomi Finland

MOBI  on osista koottava kokopuu-runkoinen nojatuolin ja sohvan käsittävä kalustesarja pienten kotien oleskelutiloihin. Kompaktin mitoituksensa ansiosta se mahtuu hyvin esim. yksiöihin ja kaksioihin ja jättää ympärilleen paljon arvokasta tyhjää tilaa. Sohvan / nojatuolin kokopuinen runko on PEFC-sertifioitua koivua. Runko on helppo koota ja purkaa kotioloissa pelkän kuusiokoloavaimen avulla. Sohvan kaikki runko-osat voidaan pakata logistisesti edulliseen litteään pakkaukseen.Tuotteiden varastointi, kuljetus, kokoonpano ja kasaus on ratkaistu yksinkertaisesti ja ekologisesti. Sohvan selkänojalevyt on “sarannoitu” muovikiinnikkeiden avulla jousiterästankoon, joka antaa sopivan jouston selkänojalle. Verhoilu kiinnittyy taskujen avulla sohvan runkoon. Markiisiverhoilu on tehty sohvassa kahdesta erillisestä osasta, jotka voidaan pestä yksitellen pesukoneessa. Verhoilun pehmusteet ovat erillisiä irtotyynyjä. Verhoilun lopullisena pehmustemateriaaleina on tarkoitus käyttää mahdollisimman ekologisia orgaanisia luonnon materiaaleja, kuten olkea, hamppua tai meriheinää. Ekologiset muotoiluratkaisut on huomioitu tämän tuotteen elinkaaren kaikissa eri vaiheissa. Tämän kalustesarjan korjaaminen ja uudistaminen on yksinkertaista, koska se perustuu hyvin perinteisiin ratkaisuihin. Tuotteen purku osiin ja kierrätys yksimateriaalisiin osiin on huomioitu kaikissa osissa ja niiden rakenteissa.

20

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 7–11.9.2016 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 7–11 SEPTEMBER 2016


SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 7–11.9.2016 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 7–11 SEPTEMBER 2016

21


Willem Heeffer & Ilja Karsikas

Alankomaat ja Suomi Netherlands and Finland www.willemheeffer.nl www.iljakarsikas.com

HELSINKI MOBILE  Mobile esittelee Helsingin monipuolista arkkitehtuuria ja nähtävyyksiä. Mobilessa on 24 Helsingin maamerkkiä, jotka on leikattu laserilla koivuvanerista. Valitut kohteet on kuvattu yksityiskohtaisesti ja tarkasti havainnoiden. Mobile on herkkäliikkeinen ja kiehtova kaikista katselukulmista. Materiaaleina on käytetty ruostumatonta terästankoa ja sertifioitua 1 mm:n ohutviiluvaneria. Tuotannossa syntyvä jäte on vähäistä ja kaikki mobilen osat voi kierrättää. Mobilessa yhdistyy kiinnostavalla tavalla graafinen muotoilu, arkkitehtuuri ja tuotesuunnittelu – lopputuloksena on leikkisä, muistoja ja ajatuksia herättävä kokonaisuus. Pakkauslaatikossa kerrotaan kohteiden taustoista sekä niiden nimet, suunnittelijat ja toteutusvuodet. Helsinki Mobile on syntynyt teollinen muotoilija Willem Heefferin ja kuvittaja Ilja Karsikkaan yhteistyönä. KoskiFlex koivuvanerin sertifikaatit: PECF ja FSC. KoskiFlex on ekologinen materiaali, tuotettu serfifioiduista suomalaismetsistä. HELSINKI MOBILE This mobile consists of 24 laser cut birch plywood landmarks in Helsinki. The landmarks of which mostly buildings are accurate representations of the reality with an incredible amount of detail. The mobile is very tactile and moves freely with the slightest current, impressive from whatever angle you look at it. Materials used are stainless steel rod and certified 1mm plywood. Production waste is very limited and all parts of the mobile are recyclable. This playful object has an interesting mix of graphic design, architecture and product design. Additional information on the landmarks with regards the name, the architect and date of completion will be given on the outside of the packaging box. Designed through the collaborative efforts of illustrator Ilja Karsikas and product designer Willem Heeffer. KoskiFlex birch plywood certificates: PEFC and FSC. KoskiFlex is an ecological material coming from sustainably managed Finnish forests.

22

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 7–11.9.2016 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 7–11 SEPTEMBER 2016


SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 7–11.9.2016 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 7–11 SEPTEMBER 2016

23


Kristoffer Heikkinen & Hanna Kutvonen

Suomi Finland

KOLO  Olemme usein törmänneet seuraavaan ongelmaan: keittiön vetolaatikoihin ei tahdo löytyä sopivan kokoista aterintelinettä, varsinkaan jos kyseessä on vanha talo ja pienet laatikot. Saimme idean muunneltavasta ja eri kokoisista paloista koostuvasta säilytyslokerikosta aterimille ja muille kodin pienesineille. Kolo –sarja sisältää kahdeksan eri kokoista palaa ja niiden kiinnittimet. Mitat vaihtelevat kunkin lokeron käyttötarkoituksen mukaan. Osia yhdistelemällä voi rakentaa itselle sopivan kokonaisuuden, josta yksittäinen osa on helppo irrottaa ja puhdistaa. Lokerot on valmistettu suomalaisesta PEFC-sertifioidusta koivusta ja kiinnittimet ovat metallia. Kierrätys on helppoa, sillä osia on vain kahdesta eri materiaalista, jotka eivät ole kiinniettyinä toisiinsa. Palaset saa leikattua ja jyrsittyä ilman suurta hävikkiä koivulankun paksuuksiin perustuvan mitoituksensa ansiosta, joten puu tulee hyödynnetyksi mahdollisimman hyvin. KOLO  We have come across this problem many times: it is hard to find a flatware tray of the right size for your kitchen drawers. Especially in old buildings the drawers can be very narrow and there are no suitable options for them. We got an idea for modular set that consists of eight separate and different sized boxes and clips for attaching. The measurements of the boxes vary by their use. By combining the pieces it is possible to build a suitable set for one´s needs. Separate pieces are easy to clean and maintain. The boxes are made of PEFC-certificated Finnish birch and the clips are made of metal. The recycling process would be easy because of just two different materials that are separate. The pieces can be cut and made without much residue because the sizing is also based on the thicknesses and dimensions of a birch plank.

24

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 7–11.9.2016 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 7–11 SEPTEMBER 2016


SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 7–11.9.2016 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 7–11 SEPTEMBER 2016

25


Elina Helenius & Innofusor Oy

Suomi Finland

LAMELLI  vanerikudonnainen on idea ja prototyyppi akustiseksi seinäpaneeliksi. Lähtökohtana on ollut luoda tekstiilinomainen ja tunteisiin vetoava, arkkitehtoninen pintastruktuuri johon yhdistyy ääntä vaimentava ominaisuus. Perinteisellä tekniikalla, kude ja loimijärjestelmää hyödyntäen, toteutetun PEFC vaneripinnan taustana on ääntä absorboiva, ekologinen pintaturve. Akustiikkatesteissä materiaaliyhdistelmä on saavuttanut erittäin hyvät testitulokset. LAMELLI  ply weave is a prototype for an acoustic wall panel. Materials are PEFC certificate plywood and ecological surface peat fibre. The prototype is tested and it has a very good sound absorption capability.

26

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 7–11.9.2016 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 7–11 SEPTEMBER 2016


SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 7–11.9.2016 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 7–11 SEPTEMBER 2016

27


Teemu Karhunen & Hilja Nikkanen

Suomi Finland

PUSU – PUSSINSULKIJA  Pusu on HILE-muotoilumerkin tuleva perheenjäsen. Tuote on suunniteltu Espresson ja teen juojille, jotka ovat toivoneet meiltä tyylikästä, ekologista ja siroa pussinsulkijaa. Pusu sopii toki loistavasti muidenkin elintarvikepakkausten sulkemistarpeisiin. Pusu valmistetaan kotimaisesta PEFC-sertifioidusta koivuviilusta. Etelä-Suomessa sijaitseva yhteistyökumppani valmistaa meille mittatilaustyönä 5 mm paksun vanerin ja toinen kumppanimme tuottaa siitä PUSU-aihiot vesileikkaamalla. Kaikki viimeistelytyö tehdään käsityönä HILE- verstaalla Helsingissä. PUSU – BAG CLOSER  Pusu is the latest family member of HILE products. Pusu is designed for espresso and tea consumers that have desired ecological, smart and petite product from us. Pusu is naturally also suitable for sealing all sorts of food packages. Pusu is made of Finnish PEFC-certified 5 mm thick birch plywood which is custom made for us by our Southern-Finland located subcontractor. Other cooperation partner produces basic form for the product using water cut. Handmade finishing and oiling is made at HILE workshop in Helsinki.

28

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 7–11.9.2016 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 7–11 SEPTEMBER 2016


SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 7–11.9.2016 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 7–11 SEPTEMBER 2016

29


Seppo Koho

Heidi-Hanna Karhu

Suomi Finland

RIIPPUVA KIRJAHYLLY Ylin hylly tukeutuu seinään kiinnitettyihin metallisiin kannakkeisiin. • Alapuoliset hyllyt riippuvat ylemmän hyllyn metallisissa kiinnikkeissä. • Pinoutuu pakkausta varten. • Valmistetaan sertifioidusta koivusta. Metalliset kiinnikkeet terästä. HANGING BOOKSHELF Top shelf hangs from metal brackets attached to the wall. • Lower shelves hangs from the top shelf brackets. • Stacs nicely for package. • Made of sertified brich and steel.

30

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 7–11.9.2016 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 7–11 SEPTEMBER 2016


SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 7–11.9.2016 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 7–11 SEPTEMBER 2016

31


Yrjö Kukkapuro

Aki-Pekka Sinikoski

Suomi Finland

TEE-TUOLI  on yleiskäyttöinen tuoli asuinympäristöön. Soveltuu myös kotitoimistoon. Materiaalit ja valmistus; Koivuvaneri, pintakäsitellään liuotteettomalla maalilla. CNC-työstö. Elementtirakenne parantaa varastointia, kuljetusta, kokoonpanoa ja huoltoa. Tuoli valmistetaan Korvenrannan puusepäntehtaassa, Järvelässä. Kaikki tuotannossa syntyvä hukkamateriaali hyödynnetään tuotantotilojen lämmityksessä.

32

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 7–11.9.2016 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 7–11 SEPTEMBER 2016


Elementtirakenne parantaa varastointia, kuljetusta, kokoonpanoa ja huoltoa. Tuoli valmistetaan Korvenrannan puusepäntehtaassa, Järvelässä. Kaikki tuotannossa syntyvä hukkamateriaali hyödynnetään tuotantotilojen lämmityksessä.

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 7–11.9.2016 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 7–11 SEPTEMBER 2016

33


Anne Kärki

Suomi Finland

KNAPP-SIVUPÖYDÄN  muotoilu on ajaton ja vähäeleinen. Paikalleen kiinnitettynä pöytälevy on hieman irrallaan seinästä, jolloin se antaa kevyen, leijuvan vaikutelman. KNAPP-sivupöytä käy moneen tarkoitukseen. Se soveltuu hyvin yöpöydäksi tai esim. eteiseen laskutasoksi. Useammasta pöydästä voi tehdä seinälle kauniin sommitelman. Pöydän rakenne on erittäin yksinkertainen: irrotettava jalkaosa kiinnitetään pöytälevyyn ruuveilla. Pöytä on siten mahdollista pakata tilaa säästävästi kuljetusta ja säilytystä varten. Se on myös helppo kiinnittää seinälle. Kooltaan suurempi pöytävaihtoehto on mahdollinen toteuttaa. Materiaalit: pöytälevy: koivuvaneri pöytälevyn pinta: koivuviilu tai linoleumi jalka: koivuvaneri/-viilu, kiinnitysruuvit messinkiä pintakäsittely: puuvaha WOODEN KNAPP TABLE  has a simple and long lasting design. It gives a visual illusion of a light floating table top. KNAPP table is multifunctional and can be used as a bedside table as well as flower table or hallway table. Nice set-up of the tables can be formed by using more than one KNAPP table on the wall. The structure of the KNAPP table is very simple: the leg part is attached to tabletop by screws. It is easy to assemble and can be packed flat during the delivery and storage. Materials: table: solid birch or plywood table top: veneer or linoleum leg: bent birch veneer, brass screws finish: wood wax

34

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 7–11.9.2016 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 7–11 SEPTEMBER 2016


SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 7–11.9.2016 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 7–11 SEPTEMBER 2016

35


Anne Kärki

Suomi Finland

KOPPA  on säilytyskaluste sekä samalla se toimii myös pikkupöytänä tai istuimena. KOPPA säilytyskalusteen suunnittelussa on erityisesti otettu huomioon ekologiset lähtökohdat. Tuote on kehitetty ympäristöystävällistä valmistusprosessia ajatellen, jossa materiaaliylijäämä on minimoitu. Toisaalta sen kokoamiseen ei myöskään tarvita ylimääräisiä osia, kuten ruuveja tai heloja, sillä kaluste pitää itse itsensä kasassa. Elinkaarensa lopussa KOPPA on helppo hävittää esimerkiksi polttamalla.Vanerista valmistettu laatikko on käytössä kestävä ja periaatteessa kaikki osat ovat vaihdettavissa uuteen vastaavaan. Kokoamattomana KOPPA säilytyskaluste voidaan pakata pieneen tilaan, jolloin se on helppo säilyttää ja kuljettaa. Kalustetta on myös mahdollista toteuttaa eri kokoisina versioina. Materiaali: koivuvaneri Pintakäsittely: vaha KOPPA  is designed for storage, while it also serves as a small table or seat. KOPPA storage unit is especially designed to take into account the ecological starting points.The product is developed, taking into account the manufacturing process, wherein the material surplus is minimized. On the other hand, it is not requiring any screws or fittings in assemblage, since the furniture structures are kept together by themselves. At the end of its life cycle, the furniture is easy to dispose of for example by burning. The box made out of plywood is durable and in principle, all parts are interchangeable. Unassembled KOPPA storage unit goes into a flat space, making it easy to store and transport. Koppa storage unit can be produced in different-sized versions. Material: birch veneer Finish: wood wax

36

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 7–11.9.2016 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 7–11 SEPTEMBER 2016


SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 7–11.9.2016 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 7–11 SEPTEMBER 2016

37


Tomi Laukkanen

Suomi Finland

14  on puusta valmistettu ekologinen istuin, joka koostuu nimensä mukaisesti 14:sta erillisestä osasta.Tuote on valmistettu kokonaan puusta, pintakäsittelyssä on käytetty Osmo Color ‑­puuvahaa sekä akryylimaaleja tuotteen pienimissä osissa. Istuimessa osia on neljää erilaista, kansipala, jalka, alasarja ja kiila.Tuotteen materiaalimenekki on pieni ja sen valmistuksessa ei käytetä liimaa. Valmistuksessa pystytään hyödyntämään paljon CNC-tekniikkaa, joten valmistuskustannukset jäävät mataliksi. Istuimien osat liittyvät toisiinsa mekaanisten liitosten avulla, jotka pitävät sen kasassa, näin ollen kasaukseen ei tarvitse käyttää erillisiä heloja. Istuin menee purettavuutensa ansiosta pieneen pakkaukseen ja näin ollen logistiikkakustannuksetkin jäävät mataliksi. Koivusta valmistettu istuin on luonnollisesti erittäin kestävä ja helposti huollettava. Puuvahalla käsiteltu tuote on helppo pitää puhtaana ja se voidaan aina myös käsitellä uudelleen tarpeen tullen. 14  is a wooden stool which has 14 separate parts. Stool is completely made from wood. There is four different kind of parts in a stool, cover, leg, stretcher and wedge. Stool has been finished with Osmo Color finishing wax and acrylic paint in smallest parts. Low material demand with no glueing involved and possibility to use CNC-technics in manufacturing keep the costs reasonably low. Parts of the stool are attached with mechanical joints to each other, there are no special mountings needed. Stool fits in small package so logistic costs are also low. Made entirely from birch, stool is naturally very durable and easy to maintain. Wax finishing is easy to keep clean and it can be waxed again if necessary.

38

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 7–11.9.2016 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 7–11 SEPTEMBER 2016


SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 7–11.9.2016 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 7–11 SEPTEMBER 2016

39


Ludi architects

Venäjä Russia

TWIST Twistin idea perustuu muutokseen muuttamalla yhtäläisten elementtien asentoa. Rakenne toimii monitoimisena esineenä, jota voidaan käyttää sisällä ja ulkona. Se myös esittelee luonnollisen puun kauneuden ja yksinkertaisuuden. Muutoksen periaate on saanut inspiraationsa lelulta. Rakenne koostuu yhtäläisistä monitahokkaista, jotka on tehty metalliliitoksella yhdistetyistä vaneritasoista. Esine näyttää vankalta, mutta ei paina paljoa. Kääntämällä sitä voidaan muuntaa helposti ja käyttää penkkinä, tuolina tai pienenä pöytänä. Toimintojen moninaisuutta voidaan lisätä helposti lisäämällä monitahokkaita jonoon. Koska rakenne on tehty vanerista, se on ekologinen ja helppo valmistaa ja kierrättää. Yhden elementin mitat ovat 300 x 300 x 425. TWIST The idea of Twist system is based on transformation through changing the position of equal elements. The structure performs as a multifunctional object, which can be used in- and outdoors. It also represents the beauty and simplicity of natural wood. The principle of transformation is inspired by a toy.The structure consists of equal polyhedrons made of plywood planes and connected with metal joints. The object seems solid, but doesn’t weight a lot. It can be easily transformed by twisting and used as a bench, a chair or a small table. The variety of functions can be increased by adding more polyhedrons in a chain. Gathered of plywood, the structure is ecological, easy to produce and recyclable. The dimensions of one element are 300 x 300 x 425

40

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 7–11.9.2016 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 7–11 SEPTEMBER 2016


SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 7–11.9.2016 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 7–11 SEPTEMBER 2016

41


Helena Mattila

Suomi Finland Helena.mattila@everydaydesign.fi

METSÄN SYLISSÄ – PUUHELMISTÄ SOLMITUSSA RIIPPUKEINUSSA  Aidoista materiaaleista ja käsin solmitussa riippukeinussa voi tehdä mukavia retkiä menneisyyteen tai tulevaan. Riippukeinun rauhoittava liike tunnetusti rentouttaa ja antaa usein unelmillekin siivet. Koivuisista puupalloista hamppuköysillä pujotellen koottu keinu myötäilee kehoa antaen kuitenkin sopivasti tukea. Tyhjänä ollessaan keinu luo visuaalisuudellaan empaattista tunnelmaa ja on itsessään arkkitehtonisen yksinkertainen. Keinun voi halutessaan ripustaa seinälle rytmittämään tilaa. Tuotteen materiaalina ovat lähialueella kasvaneet koivut. Perinteiset koneet antavat palloille klassisen muodon ja valmistus pitää osaltaan yllä häviävää kädentaitoperinnettä. Keinun muotoa ja kokoa voi helposti säädellä – ilman raskasta ja pitkää valmistusprosessia. Puisia riippukeinuja on helppo valmistaa tarpeen mukaan erilaisilla mitoilla ja pallojen halkaisijaa vaihdellen. Tuote on helppo maalata, petsata tai öljytä. Tuotteen pakkaus, säilytys ja kuljetus onnistuu pienessä tilassa. Uusiokäytössä riippukeinusta saa runsaasti materiaalia uusiin tuotteisiin. Riippukeinu on osa Metsän helmet -tuoteperhettä. Kokonaisuuteen kuuluu käyttöesineitä, leluja ja pieniä kuntoutustuotteita. CRADLED BY NATURE – IN A HAMMOCK OF WOODEN PEARLS  Made from natural materials and knotted by hand, the calming sway of this hammock makes one of the most pleasant ways to doze away the afternoon. With sturdy hemp rope knotted through birch wood pearls, this hammock contours the natural curvature of the spine and body, offering the proper kind of support. Even when the hammock is empty, it’s visually pleasing in its architectonic simplicity. This versatile product can also be hung on the wall to add structure to a space. Made from local birch trees, its classic shape and manufacturing method represent the increasingly rare tradition of crafting by hand. The shape and the size of the hammock are easily modified by varying the rope measurements and diameter of the wooden pearls. It can be easily painted, stained or oiled. The hammock is compact to pack, store and transport. Recycling it in the future will provide plenty of ready-to-use material for new products. The hammock is part of the “Treasures from the Forest” line.

42

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 7–11.9.2016 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 7–11 SEPTEMBER 2016


ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 7–11.9.2016 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 7–11 SEPTEMBER 2016

43


Rudi Merz

C. W. Zakovski

Suomi Finland

TAITTOJALKAPÖYTÄ Tuotteen materiaali on saarni. Käyttämäni puut ovat harvennuspuita Fiskars Oy:n omistamasta metsästä. Yhtiön metsistä vastaava metsänhoitaja Kåre Pihlström merkkasi ne minulle pyynnöstäni vuonna 2014. Kaadoin ne itse, vein ne autoni peräkärryllä verstaalleni, halkaisin ne ja kuivatin ulkoilmassa. Materiaalin hankinnassa, varastoinnissa ja paloittelussa on käytetty mahdollisimman vähän ei-uusiutuvaa energiaa. Menetelmälläni saan polttopuuksi luokitellusta puutavarasta laadukkaampaa raaka-ainetta töilleni kuin kalliista sahatavarasta. Kehittämälläni menetelmällä puun syysuunta on aina haluamani ja saan tuotteiden pintaan aina toivomani syykuvion. Pöydän liitokset on suunniteltu niin vahvoiksi, että ne kestävät sekä sisä- että ulkokäytössä suuriakin rasituksia. Tämä sekä yksinkertainen ja ajaton muoto takaavat pöydälle pitkän käyttöiän. TABLE WITH FOLDING LEGS  Material: Ash.The wood I use is thinning wood from the forest owned by Fiskars Oy. Kåre Pihlström, the forester in charge of the forest, marked the trees for my use in 2014. I felled the trees myself, drove them to my workshop, split them and dried the wood out in outside storage. The minimum possible amount of non-renewable energy was used for sourcing, storing and cutting the material. With my production method I am able to turn wood classified as firewood quality into a higher-quality material for my works than expensive, bought timber would be. My method also allows me to always choose the grain direction of the wood in my favour, and as a result I get the desired grain pattern for the surface of my products. The joints of the table are designed to be strong enough to endure in both indoor and outdoor use, as well as to endure a lot of strain in everyday use. This quality, combined with the simple and timeless design of the table guarantee a long life for my product.

44

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 7–11.9.2016 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 7–11 SEPTEMBER 2016


SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 7–11.9.2016 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 7–11 SEPTEMBER 2016

45


Sirena Nieminen

Miikka Pihlajamäki

Suomi Finland

PYRAMID / MONIKÄYTTÖINEN JAKKARA  Pyramid on monikäyttöinen jakkara, mikä istuimen ohella toimii sohvapöytänä ja pienesineiden säilytyspaikkana. Suunnittelun lähtökohtana oli innovatiivinen jakkara. Kantavana ideana oli yhdistää monta toimintoa yhteen kalusteeseen, jotta tulisimme toimeen pienemmällä määrällä esineitä. Pyramid sopii parhaiten eteistilaan, missä usein tarvitsee istua hetkeksi alas kenkiä jalkaan laittaessa ja missä tarvitsee pienille tavaroille piilopaikan, ja tason, mihin laskea tavaroita. Pyramid-nimi tulee laatikon muodosta. Muoto mahdollistaa jalkojen liittämisen reunoihin. Pyramid ei tarvitse ruuveja ollenkaan, vaan laatikko on liimattu jalkoihin hieman järeämmillä puutapeilla.Vaikka Pyramid on monikäyttöinen kaluste – muotoilultaan se on keveä, yksinkertainen ja elegantti. Materiaaleina sertifioidut massiivikoivu ja koivuvaneri. Mitat: 440 mm x 360 mm x 320 mm PYRAMID  is a multifunctional stool with a storage unit. The starting point for this object was to design an innovative stool. I wanted to design a stool which contains more functions than sitting, which reduces the amount of furniture we have. Pyramid can also be used as a small table. The best place for Pyramid stool is hallway, where people need to sit down for a while when putting the shoes on. In the hallways people also need some place to put their stuff down when coming back home and hide small things like dog’s wires etc. The name comes from the shape of the box, which is called pyramid. The legs are clued into the box with thick wood sticks. Though Pyramid is a multifunctional object, the outcome is light, simple and elegant. Materials: solid birch and birch plywood. Dimensions: 440 mm x 360 mm x 320 mm

46

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 7–11.9.2016 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 7–11 SEPTEMBER 2016


Miikka Pihlajamäki

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 7–11.9.2016 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 7–11 SEPTEMBER 2016

47


Henna Nuutinen

Suomi Finland

HEXAGON-VALAISIN  Hexagon on kauniin epäsuoran valaistuksen luova tunnelmavalaisin. Tuote on suunniteltu koottavaksi ilman liimaa, tai muita pysyviä liitoksia. Ajatuksena on tuotteen helppo kokoaminen ja kokoontaitettavuus, mikä mahdollistaa tuotteen kuljettamisen hyvin pienessä tilassa. Hexagon koostuu seitsemästä osasta, jotka työstetään CNC-jyrsimellä. Osien valmistus CNC-koneella on nopeaa ja materiaalihukka on pieni. Valaisimen materiaalina käytetty viilutettu koivuvaneri on kestävä ja luja materiaali. Puu on uusiutuva luonnonvara, jolla on pitkä käyttöikä. Koska valaisin on helposti purettavissa osiin, sen kaikki osat on helppo kierrättää. HEXAGON LAMP  Hexagon creates a beautiful, soft and indirect light to the space. Product is designed to assemble from pieces, and it doesn’t contain glue or other permanent connections.The thought behind the product is, that it’s easy to assemble and collapsible, which makes it possible to transport in a very small space. Hexagon consists of seven pieces, which have been prepared with a CNC-machine. Manufacturing with a CNC-machine is quick and the loss of material is very small. Lamp’s material, birch plywood is durable and hard material. Wood is a renewable natural resource, which will last for a long time. Because the lamp is easy to dismantle to pieces, it is easy to recycle.

48

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 7–11.9.2016 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 7–11 SEPTEMBER 2016


SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 7–11.9.2016 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 7–11 SEPTEMBER 2016

49


Mikko Paakkanen

Suomi Finland

12X24-TUOLI  on nimensä mukaan tehty 12 x 24 mm rimasta. Tuoli on tutkielma siitä, kuinka pienellä materiaalimäärällä voidaan saavuttaa hyvin istuttava ja kestävä nojatuoli puusta.

50

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 7–11.9.2016 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 7–11 SEPTEMBER 2016


SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 7–11.9.2016 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 7–11 SEPTEMBER 2016

51


Jesse Pietilä

Suomi Finland

TAITU-ISTUIN  on pelkistetty suomalainen istuin. Materiaalivalintojen sekä kestävän rakenteensa ansiosta tuote on pitkäikäinen ja siten ekologinen. Mitat: 40 x 49 x 80 cm, istumakorkeus 45 cm Materiaalit: koivurunko, massiivikoivu, istuinpuriste pyökki TAITU CHAIR  manifests Finnish design with simplified approach. The product has a long life-cycle and therefore is ecological due to wood material and strong structure.

52

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 7–11.9.2016 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 7–11 SEPTEMBER 2016


SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 7–11.9.2016 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 7–11 SEPTEMBER 2016

53


Anni Pitkäjärvi

Aleksi Tikkala

Suomi Finland

O-VALAISIN  on saanut inspiraationsa järvisimpukoista. Simpukan kuori on ohut ja hauras, niin myös O-Valaisimen varjostin on valmistettu Koskisen ohuesta lentokonevanerista laserleikkaamalla, samoin myös sisällä oleva tukirakenne. Valon lähteenä toimii iso energiansäästölamppu. Materiaalit: Koskisen sertifioitu lentokonevaneri O  is a pendant lamp that resemble Finnish lake clam. Clam shell is very thin and fragile, so is O. Shell and the support structure inside of the lamp is made out of Koskisen thin airplane plywood sheets by laser cutting. A source of light is a big energy saving lamp. Materials: Koskisen certified plywood

54

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 7–11.9.2016 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 7–11 SEPTEMBER 2016


Aleksi Tikkala

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 7–11.9.2016 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 7–11 SEPTEMBER 2016

55


Atte Pylvänäinen

Suomi Finland

OS Tuolin orgaanisen muodon perusteena on ajatus siitä, että materiaalia on siellä, missä sitä tarvitaan.Tuolin muoto on ikään kuin kasvatettu, samalla periaatteella, esimerkiksi luut kasvaessaan lisäävät ainetta sinne missä sitä tarvitaan ja poistavat sieltä missä se on tarpeetonta. Orgaanin muoto syntyy myös tavoitteesta minimoida osien ja liitosten lukumäärä. Liitoksien suunnittelu yhdistää perinteistä puusepän liitostekniikkaa moderniin valmistamiseen CNC – koneella, tällä pyritään mahdollistamaan rakenteen suurin mahdollinen lujuus ja näin antamaan tuolille mahdollisimman pitkä käyttöikä. Tuolin muodosta on pyritty tekemään vaikuttava, jotta se edesauttaisi sellaisen arvostavan suhteen syntymistä käyttäjän ja esineen välille, mikä mahdollistaisi esineen olemassaolon sukupolvien ajan. OS  The principle of the organic design of the chair is to have material only where it is needed. The form of the chair is like it's grown the way the bones in a human body do, adding material where it's needed and taking it away from where it's not. The organic form originates also from the aim to minimize the number of components and joints used. The design of the joints is connecting traditional technique used in carpentry and the modern manufacturing technique used in CNC -machines. The aim is to reach the chair's biggest possible level of firmness and thus give the chair the longest possible life cycle. The design of the chair seeks to impress so that a relationship of appreciation would form between the chair and it's owner, helping the object to survive generations after generations.

56

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 7–11.9.2016 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 7–11 SEPTEMBER 2016


SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 7–11.9.2016 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 7–11 SEPTEMBER 2016

57


Inni Pärnänen

Suomi Finland

KESÄ TILAELEMENTTI JA TUNNELMAVALAISIN  Kesä konseptissa toisiinsa nivoutuvat viisikulmiota mukailevat moduulit voi koota erilaisiksi kokonaisuuksiksi. Ohuiden kappaleiden vastakaartuva muoto tekee rakenteesta lujan ja minimoi materiaalinkäytön. Konseptissa tekninen rakenne on yksinkertainen ja purettavissa. Tuotteen pakkauskoko noudattaa yhtä moduulia, jotka ovat pinottavia. Prototyypit on tehty 0,5 mm ympäristöystävällisestä Grada-koivuvanerista laserleikkaamalla ja prässäämällä muotoon. Toteutus on ympäristöystävällinen ja käytetyt materiaalit ovat kierrätettävissä kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Moduulit on mahdollista toteuttaa myös muista materiaaleista ja niiden koko on skaalattavissa. Kesä tilaelementti toimii tilanjakajana tai myös seinällä. Rakenteen heijastamat varjot ovat oleellinen osa suunnitelmaa. Kesä tunnelmavalaisin pirskottaa valon sitä ympäröivään tilaan. KESÄ (SUMMER) INTERIOR ELEMENT AND AMBIENCE LAMP  Kesä (Summer) concept consists interlocking units based on pentagon shape that can be gathered into different kind of entities by slipping a piece trough another. The anticlastic shape of thin and very light pieces increases durability and this also enables minimum use of material. The technical construction of the concept is simple and to improve logistics the package of the product follows the size of one unit and pieces can be piled and fitted into a small space. The prototypes are made from 0,5 mm eco friendly Grada plywood by laser cutting and pressing into shape. All the materials used are disposable in a sustainable way. Modules can also be made from variety of materials and can be scaled larger. Kesä interior element can be applied to partition like uses and it also works as a wall decoration. The shadows reflected by the light play an important role in the design of the concept. Kesä ambience lamp sprinkles the light into space.

58

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 7–11.9.2016 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 7–11 SEPTEMBER 2016


SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 7–11.9.2016 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 7–11 SEPTEMBER 2016

59


Lea Randebrock

INDIBUU on jakkara, joka yhdistelee perinteisiä Vietnamilaisia ja Suomalaisia materiaaleja ja käsitöitä. Istuinosa on tehty joustavasta bambusta ja sen on punonut käsityöläinen Hmong vähemmistöstä Vietnamin pohjois-vuoristossa. Bambu on värjätty Indigolla, joka on alueella hyvin perinteinen luonnon värjäystekniikka. Pääsääntöisesti sitä käytetään kankaan värjäämiseen. Kehittää tapa yhdistää bamboo ja indigo, suunnitteluprosessi oli tiivistä yhteistyötä Hmong yhteisön kanssa. Punottu istuinosa on yhdistetty Suomalaiseen koivuun, joka on luonnollisesti käsitelty. Bambu on todella nopeakasvuinen materiaali, joten se ei tarvitse lannoitusta. Se on huomattava osa Vietnamilaista maisemaa ja kasvaa luonnonvaraisesti.Yhdistämällä bambu ja kaupunkilaistunut koivu, muodostavat kaksi vastuullista materiaalia kahdesta kulttuurista yhden esineen. INDIBUU  is a stool combining materials and crafts that are traditional for Vietnam and Finland. The seating surface is made from elastic bamboo plaited by a craftsman from the Hmong minority in the Mountains of northern Vietnam.The Bamboo is dyed with Indigo, that is very a traditional technique of natural dying in the area. It is mainly used for dyeing fabrics. For developing a way of combining bamboo and indigo the designing process was in a close connection with one Hmong community. The plaited surface is combined with Finnish birch wood, that is naturally treated. Bamboo is a very quickly growing material, that needs no fertilisation. It is a remarking part of Vietnamese landscape and grows naturally. Connecting bamboo and citified birch wood combine responsible materials from two cultures into one object.

60

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 7–11.9.2016 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 7–11 SEPTEMBER 2016


SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 7–11.9.2016 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 7–11 SEPTEMBER 2016

61


Timo Ripatti

Outi Törmälä

Suomi Finland www.studioripatti.fi

MYLLYT  Suola-, pippuri- ja yrttimyllyt valmistetaan sertifioidusta massiivipuusta piensarjana käsin sorvaamalla Helsingin seudulla. Myllyjä valmistetaan eri kokoja ja muotoja. Materiaaleina käytetään kovia puulajeja kuten koivua, saarnia tai tammea ja koneistona tanskalaista Crush Grind ‑mekanismia, jossa on keraamiset terät sekä 25 vuoden takuu. Ajaton, selkeä ja toimiva muotoilu sekä kauniisti vanheneva materiaali ja erittäin kestävä koneisto tekevät tuotteesta ekologisen ja sen tarkoituksena onkin elää käyttäjänsä kera arjessa jopa vuosikymmeniä. MILLS  Salt, pepper and herb mills are manufactured from certified wood by turning by hand in the Helsinki region. They come in different sizes and shapes. Material is hard wood like birch, ash or oak. The grinding mechanism is the Danish Crush Grind mechanism with 25 year guarantee. Timeless and functional design with nicely ageing materials plus super durable mechanism makes this mill very ecological.

62

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 7–11.9.2016 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 7–11 SEPTEMBER 2016


SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 7–11.9.2016 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 7–11 SEPTEMBER 2016

63


Juha Ryhänen

Suomi Finland

TUUVE TUOLI  Tuolin idea perustuu erittäin vahvaan ja pitkäikäiseen teräsrunkoon. Puiset osat on helppo korjata tai vaihtaa tarvittaessa. Tuoli voidaan elinkaarensa päätteeksi kierrättää täysin. Mutta jos haluat, se kestää vuosikymmeniä. TUUVE CHAIR The idea of making a chair based on the long lasting steel frame. Wooden parts are easy to fix or replace. But if you give it a little bit of love or care, it last decades.

64

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 7–11.9.2016 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 7–11 SEPTEMBER 2016


SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 7–11.9.2016 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 7–11 SEPTEMBER 2016

65


Anssi Suortti

Johan Ljungqvist

Suomi Finland

MAININKI TASAPAINOLAUTA Tarina alkoi siitä, että vakiotyössäni joudun tekemään paljon päätetyöskentelyä.Työpisteisiimme tuotiin korkeussäädettävät työpöydät mahdollistaen seisoma­ työn. Seisomatyön helpottamiseen löytyy kaupallisia tuotteita, joiden avulla kehon ryhtiä pystytään parantamaan keinuntaliikkeillä. Kyseiset tuotteet ovat kuitenkin kaikki muovisia ja muodoltaan tylsiä. Tästä lähti liikkeelle idea suunnitella ja tehdä itse vastaava tuote, mutta puusta. Tuotteen rakenteen ja muodon piti olla mahdollisimman yksinkertainen sekä vahva. Näistä lähtökohdista materiaaliksi valikoitui koivuviilu, joka muotopuristetaan valmiiksi tuotteeksi. Tuotteen pintamateriaali pystytään valitsemaan halutunlaiseksi asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Tuotteen ekologisuus perustuu tehokkaaseen puumateriaaliin käyttöön, yksinkertaiseen tuotantoprosessiin ja tuotteen pitkään ikään. Lopuksi tuote voidaan kierrättää suoraan energiaksi. Mitat: 58 cm x 29 cm x 4 cm MAININKI BALANCING BOARD The story started at my daily office work. We got height adjustable tables providing new work ergonomics when working at standing position. There are commercially available products which are supporting the standing work by improving the posture of your body using a swinging movements. All these products are made of plastics and look very dull. This was the trigger inspiring me to design and produce my own product, of course made of wood. The structure and the form were to be as simple as possible and also strong. Based on these requirements the material was chosen to be birch veneer. It was pressed to the form using the vacuum press. The veneer finishing of the cover can be selected according to customer’s taste. The Eco-friendliness is based on efficient material usage, simple production process and long life span. Finally the product can be re-cycled as energy. Measurements: 58 cm x 29 cm x 4 cm

66

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 7–11.9.2016 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 7–11 SEPTEMBER 2016


Johan Ljungqvist

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 7–11.9.2016 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 7–11 SEPTEMBER 2016

67


Hanna Särökaari

Aleksi Tikkala

Suomi Finland

DUO  on yksinkertainen ja moderni tulkinta perinteisestä naulakosta. Duo koostuu kahdesta osasta, joita voidaan käyttää tarpeiden mukaan. Pidempiä vaatekappaleita voidaan ripustaa suuremmalle kehälle, pienempiä taas alemmalle kehälle. Naulakkoa voidaan käyttää myös pyyhetelineenä kylpytiloissa. Duo sopii niin julkisiin tiloihin kuin koti-ympäristöön. Duon mitat ovat 180 cm × 60 cm × 35 cm ja se on valmistettu tammesta. Musta pinta on saatu aikaiseksi polttamalla puun pinta, jonka jälkeen se on käsitelty puuöljyllä. Polttaminen on vanha ja perinteinen tekniikka, jota on käytetty esimerkiksi kosteissa tiloissa. Polttaminen ja öljykäsittely tekee puusta kosteutta hylkivän, joten se sopii hyvin kosteisiin tiloihin, kuten esimerkiksi kylpy- tai saunatiloihin. DUO  is a modern and simplistic interpretation of a traditional coatrack. It consist of two parts that you can use for the base of your needs. Longer garments can be hung on the upper part and smaller ones on the lower part. The idea of the Duo is that it can also be used as a towel rack. It fits in public spaces as well as in home environment. Duo measures 180 cm × 60 cm × 35 cm and it is made out of oak. Black finishing is created by burning the surface, and wood oil gives it a slight gloss and protects it. Burning and oiling the wood makes it withstand water, so Duo coat rack can also be used in humid spaces, such as saunas and spas.

68

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 7–11.9.2016 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 7–11 SEPTEMBER 2016


Aleksi Tikkala

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 7–11.9.2016 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 7–11 SEPTEMBER 2016

69


Hanna Särökaari & Elina Ulvio

Aleksi Tikkala

Aleksi Tikkala

Suomi Finland

WOODI – HALKOTELINE Woodi on halkoteline, jonka yksinkertainen ja funktionaalinen muotokieli mahdollistaa sen toimivuuden myös muunlaisten käyttötarkoitusten mukaan. Se sopii niin polttopuiden kuin vaikka lehtien kantamiseen ja säilyttämiseen. Tuote voidaan valmistaa kahdessa eri koossa. Kolmella jalalla seisova Woodi on käännettävä, ja sen muotokieli mahdollistaa toimivuuden sekä pysty- että vaaka-asennossa. Woodi on yksinkertainen ja edullinen valmistaa. Sen rakenne mahdollistaa myös varastoinnin ja pakkauksen flatpackinä. Elinkaaren päätyttyä Woodi on helppo kierrättää kokonaisuudessaan. Materiaali: 20 mm x 20 mm koivu Mitat S: 400 mm x 230 mm x 200 mm Mitat L: 400 mm x 400 mm x 200 mm WOODI – FIREWOOD RACK The simple and functional design of Woodi makes it possible to be used in several ways. It is suitable for storing firewood, magazines etc. The product can be made in two sizes. The three-legged Woodi is reversible and can be placed in either horizontal or vertical positions. Woodi is simple and easy to manufacture. It’s storage and logistics are efficiently done as a flat-pack and it is totally recyclable. Material: 20 mm x 20 mm birch Measures S: 400 mm x 230 mm x 200 mm Measures L: 400 mm x 400 mm x 200 mm

70

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 7–11.9.2016 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 7–11 SEPTEMBER 2016


SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 7–11.9.2016 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 7–11 SEPTEMBER 2016

71


Yuka Takahashi

Japani Japan www.harni-takahashi.com

ADB&B MULTIFUNCTIONAL FURNITURE  ADB&B (Armchair, Divan, Bench & Bed) is a piece of furniture that can be transformed into three different shapes; an armchair, a divan, a small extra bed/bench. It is most suitable for a small flat owner who does not want to occupy his/her space with big extra furniture. The structure of this furniture is very simple and logical. It is collapsible with a small number of screws and easy to make a small package for the transportation. The wooden part is made out of Finnish birch and PEFC certified solid wood. Three main parts are connected with metal hinges. The backrest is fixed with 4 screws to the wooden beam below the seat. Each part is separable, so it is maintenance- and repair-friendly over the long-term use. And finally, waste-disposal and all the steps of the life-cycle are eco-friendly.

72

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 7–11.9.2016 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 7–11 SEPTEMBER 2016


SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 7–11.9.2016 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 7–11 SEPTEMBER 2016

73


Riku Toivonen

Aleksi Tikkala

Suomi Finland www.rikutanelitoivonen.com

TANELI KOLMONEN Taneli kolmonen on flat-pack naulakko, josta saa käyttötilanteen mukaan käännettyä ulos vaatetangon ja henkarit. Osien sommittelu epätavanomaiseen tyyliin tekee naulakosta persoonallisen ja käytettävän. Henkarit saa helposti irroitettua litteästä levystä ulkonevien osien avulla. Kalusteen lähtökohtana oli soveltuvuus vesileikkaustekniikalla toteuttettavaksi. Sommittelu luo tuotteeseen hieman materiaalihukkaa, joka minimoituu jos ulostyöntyvät osat leikataan erikseen tiiviillä sommittelulla, tämä mahdollistaa myös eriväristen henkareiden yhdistelyn tai rikkoutuneiden osien korvaamisen. Osat on maalattua vaneria, jotka voidaan kierättää energiajätteeksi. Tuotteen litteä muoto helpottaa sen kuljetusta ja varastointia. Materiaali: Maalattu vaneri (sertifioitu) TANELI KOLMONEN Taneli kolmonen is a flat-pack coatrack, that adapts to suit different situtations. A rail and hangers can be pulled out of the flat form.The unusual composition gives the product character and usability. The hangers are easy to remove from the flat base by their protruding ends. The starting point for the product was the ability to produce it with waterjet cutting technique. Although the unusual composition creates some material waste, it can be minimized by cutting the protruding shapes separately in a tighter composition, this also enables mixing hangers of different colour and replacing broken parts. The parts are painted plywood that can be recycled as energy waste.Transporting and storing the product is easy due to its flat shape. Material: Painted plywood (certified)

74

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 7–11.9.2016 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 7–11 SEPTEMBER 2016


Tapio Ranta-Aho

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 7–11.9.2016 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 7–11 SEPTEMBER 2016

75


Elina Ulvio

Aleksi Tikkala

Suomi Finland

KUU TUOLI  on valmistettu suomalaisiesta koivusta. Sen yksinkertainen rakenne ja muotokieli tukee ekologisen muotoilun periaatteita panostaen laatuun tuotteen elinkaaren kullakin osaalueella, suunnittelusta valmistukseen ja logistiikasta pitkäikäiseen käyttöön sekä kierrätykseen. Materiaali: koivu 480 mm x 518 mm x 662 mm KUU CHAIR  is made of Finnish birch. The simple structure and form of the chair supports the aspects of ecologial design by emphasizing the quality of the product in every sector of it’s lifecycle, from the design process to the production and logistics as well as long-term use and recycling. Material: birch 480 mm x 518 mm x 662 mm

76

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 7–11.9.2016 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 7–11 SEPTEMBER 2016


SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 7–11.9.2016 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 7–11 SEPTEMBER 2016

77


Santeri Vanhakartano

Hylsy Productions

Suomi Finland www.withriver.fi

WITH RIVER PÖYTÄ  kantaa mukanaan yli vuosisadan vanhaa savottaperinnettä Lapista. Talven sääolosuhteet eivät välttämättä houkuttele puusavotalle, mutta silloin puun kasvu on pysähtynyt ja materiaali on kuivimmillaan. Puun kaataminen talvella parantaa tiheäsyisen puun ominaisuuksia, huomioiden puun kuivaamisen ja jatkokäytön. Puun rungot ovat talvella kevyempiä, jolloin niitä on helpompi liikutella erämaassa lunta ja jäätä hyödyntäen. Rungot siirretään jokivarteen odottelemaan kevättä ja myöhempää vesisäilöntää ennen tukkien matkaa sahaukseen ja kuivaukseen. With River tarjoaa osallistavan asiakaskokemuksen arkisen tuotteen ympärille. Tarkoituksena on luoda pitkäikäinen suhde tuotteeseen, jossa korostuvat ekologisuus, perinne ja Lapin puun loistavat ominaisuudet. With River on korkealaatuinen huonekalukonsepti, jossa materiaali ja sen hankinta sanelevat ehdot. THE WITH RIVER TABLE  carries the legacy of over a century of wood harvesting processes – a tradition from the lumberjacks of Finnish Lapland. Winter weather conditions are not always optimal for working outdoors, but the logs are better harvested whilst the trees are in a stage of no growth. This helps enhance the already tough and fine-structured material.The logs are also dryer and therefore lighter weight, making it easier to transport the logs through rural areas. They are stockpiled at the riverside, waiting for the summer months, when they are preserved and transported by water to the sawmill and finally to dry. With River design offers a participatory customer experience based around the production of a simple everyday product. It is an educational process, respecting the tradition, highlighting sustainability and celebrating the great features of this raw material. This creates a long lasting connection with a high-quality product. By this process it is Nature that dictates the terms and conditions.

78

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 7–11.9.2016 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 7–11 SEPTEMBER 2016


SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 7–11.9.2016 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 7–11 SEPTEMBER 2016

79


Jari-Pekka Vilkman

Suomi Finland

FREESTANDING STRUCTURE #2:YOU COULD CALL ME A COAT RACK Veistoksellinen muoto on rakennettu ohuista pihlajarimoista. Kaikki tämän sarjan työt ovat numeroituja sekä uniikkeja.Työstän nämä teokset ilman ennalta määrättyä suunnitelmaa. Suunnittelen teokset niitä rakentaessani. Leikittelen rimoilla, muutan ja säädän rimojen kulmaa ja suhdetta toisiinsa, kunnes saavutan tyydyttävän tuloksen ja työstän liitokset. Sen jälkeen toistan prosessin uudelleen ja uudelleen, kunnes olen tyytyväinen lopputulokseen. FREESTANDING STRUCTURE #2: YOU COULD CALL ME A COAT RACK  A sculptural form made out of thin strips of mountain-ash. All works on this series are numbered and unique. I construct these without a strict plan. I design as I build the pieces. I play with the wood strips, adjust the angles and placing and when I get what I like, I cut the joint. And then I repeat the whole sequence over and over again until I am satisfied.

80

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 7–11.9.2016 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 7–11 SEPTEMBER 2016


SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 7–11.9.2016 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 7–11 SEPTEMBER 2016

81


Laura Väre

Suomi Finland www.lauravare.com

C5  on graafinen vaaterekki, jossa toistuu perusmuodot: kolmio, nelikulmio ja suorakaide. Se on suunniteltu kodin ympäristöön, mutta toimii yksinkertaisen ulkomuotonsa ansiosta myös julkisissa tiloissa. C5-vaaterekki muodostuu yhteen ruuvattavista osista, joten sen kuljetus on ekologista ja osien uusiminen ja kierrättäminen vaivatonta. Se on helppo valmistaa ja materiaalina käytetty hiilletty tammi antaa sille ekologiset lähtökohdat. Protovalmistus: Samu Ahola Materiaali: hiilletty tammi Mitat: 1230 mm – 1500 mm – 560 mm C5  is a graphical clothing rack which repeats the three base shapes of geometry: triangle, square and a rectangle. It has been designed for home environment but also works well in public spaces for its simple design. C5 clothing rack consists of pieces which will be secured together with screwing mechanism so it’s easy to renew and recycle them. C5 is easily produced and it’s made from charred oak which gives it an ecological basis Proto: Samu Ahola Material: charred oak Dimensions: 1230 mm – 1500 mm – 560 mm

82

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 7–11.9.2016 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 7–11 SEPTEMBER 2016


Laura Väre

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 7–11.9.2016 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 7–11 SEPTEMBER 2016

83


EcoDesign-jury 2016

84

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 7–11.9.2016 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 7–11 SEPTEMBER 2016


EcoDesign jury 2016

Vasemmalta oikealle: Juha Uppa, PEFC-Suomen markkinointipäällikkö, Anne Stenros, Helsingin Kaupungin muotoilujohtaja, Kestävän kehityksen asiantuntija Riitta Lempiäinen, Motiva Oy, Professori Yrjö Kukkapuro, Mikko Paakkanen, muotoilija sekä Jari Pirhonen, EcoDesign-tuottaja. Kuvasta puuttuu Samuli Naamanka, muotoilija. From left to right: PEFC Finland head of marketing, Juha Uppa, the city of Helsinki design director Anne Stenros, an expert in sustainable development from Motiva, Riitta Lempiäinen, professor Yrjö kukkapuro (chair), designer Mikko Paakkanen and the producer of the EcoDesign exhibition, Jari Pirhonen. Designer Samuli Naamanka is absent from the photo. ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 7–11.9.2016 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 7–11 SEPTEMBER 2016

85


2010

Samuli Naamanka (Finland) was awarded EUR2000; Henrik Enbom (Finland), Heath Nash (South Africa) and the architect Julien De Smedt (Belgium) were awarded EUR1000 each. The prize shared among the designers was donated by the Finnish Fair Foundation. The main partner of the exhibition, Sampo Bank Private Banking, granted Beyond the Ordinary prize of EUR 2000 to Tapio Anttila (Finland).

2011

Two awards were granted at the Habitare’s EcoDesign special exhibition. The Finnish Fair Foundation granted a EUR5000 recognition award, which was shared among three designers. Tapio Anttila (Finland) and Björn Dahlström (Sweden) both received EUR2000 and Eeva Lithovius (Finland) received EUR1000. The main partner of the exhibition, Sampo Bank Private Banking, granted the Beyond the Ordinary prize of EUR2000 to the designer duo Elina and Klaus Aalto (Finland). The guest of honour, German Industrial designer Konstantin Grcic was Chair of jury.

2012

Three designers were awarded at the 2012 EcoDesign special exhibition at the Habitare fair. James Irvine (UK/Italy), Rudi Merz (Finland) and Sebastian Sandelin (Finland) shared the EUR5000 prize donated by the Finnish Fair Foundation. The winners were chosen by curator Kristiina Lassus who acted as the Chair of jury.


2013

The Finnish Fair Foundation’s prize of EUR5000 was shared among Ludi Architects (Russia) EUR3000, Rudi Merz (Finland) EUR1000 and Tero Kuitunen & Bros (Finland) EUR1000.The main partner of the exhibition, Lexus Finland, granted the Lexus Creating Amazing award of EUR1500 to Timo Ripatti (Finland).The winners were chosen by curator Toshiyuki Kita.

2014

The Finnish Fair Foundation’s prize of EUR5000 was shared among five designers Mikko Paakkanen (Finland), Rudi Merz (Finland), Esa Vesmanen (Finland), Juri Karinen (Finland) and Kari Leppälä (Finland) each of the winning designers received EUR1000. Main partner Lexus Finland granted Lexus Creating Amazing award EUR2000 to Simo Serpola (Finland) and Shogo Tamura (Japan). Curator Marco Casagrande acted as chair of jury.

2015

The EUR 5000 award granted by the Finnish Fair Foundation was divided between Jaakko Siltanen and Matti Sandberg (Finland), Samuli Naamanka (Finland) and Mika Ihanus (Finland), and Kasper Nyman (Finland). The winner was selected by the curator of the exhibition, Simo Heikkilä, and a jury of four members. In addition, PEFC Finland, the main cooperation partner of the exhibition, awarded high-quality Finnish timber worth EUR 1500 to the work of Meri-Tuuli Porras (Finland).

2016

The designer Yuka Takahashi receives a EUR 2,000 award for a furniture solution for small living spaces. A EUR 500 award goes to the designer Inni Pärnänen. Another EUR 500 award goes to Tomi Laukkanen.Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.